EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0027

Uredba Komisije (ES) št. 27/2006 z dne 10. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

OJ L 6, 11.1.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/27/oj

11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 27/2006

z dne 10. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) določa skupna podrobna pravila za preverjanje uporabe in namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno odpreti stalni javni razpis za izvoz 500 000 ton navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije.

(4)

Treba je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil čezmerne stroške izvajalcev. V skladu s tem se določijo odstopanja od nekaterih pravil, zlasti pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Zaradi preprečevanja ponovnega uvoza se mora izvoz v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, omejiti na nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je treba predvideti elektronski prenos podatkov, ki jih zahteva Komisija.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nemška intervencijska agencija razpiše stalni javni razpis za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 500 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93 do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega razpisa 12. januarja 2006 do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih razpisov je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času) z izjemo 13. aprila 2006, 25. maja 2006 in 15. junija 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe se morajo predložiti nemški intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Telefaks 1: (49-228) 6845 39 85

Telefaks 2: (49-228) 6845 32 76

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom ali ob odvozu iz skladišča po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščenec pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize pošljejo Komisiji po elektronski pošti.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko takšno, kakršna je, če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

ki je višja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu;

(b)

ki je višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižja od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke za nečistoče iz točk B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke za nečistoče iz točke B.5 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v odstavku 1(b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

bodisi sprejme pošiljko takšno, kakršna je;

(b)

bodisi zavrne prevzem zadevne pošiljke.

V primeru iz zgoraj navedene točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, ki je nižja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru iz člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke navadne pšenice predpisane kakovosti brez dodatnih stroškov. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če po več zaporednih zamenjavah izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma prve zahteve za zamenjavo, se izbrani ponudnik po tem, ko Komisijo in intervencijsko agencijo takoj obvesti v skladu z obrazcem iz Priloge I, odveže vseh obveznosti, varščina pa se sprosti.

Člen 9

1.   Če je v skladišču opravljen prevzem navadne pšenice, preden so znani rezultati analiz iz člena 6, vsa tveganja od trenutka prevzema pošiljke prevzame izbrani ponudnik ne glede na pravna sredstva, ki jih ima na voljo izbrani ponudnik proti skladiščniku.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih v členu 6, razen tistih iz člena 7(3), krije Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) za največ eno analizo na 500 ton razen stroškov presiliranja. Stroške presiliranja in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, naročilo za odstranitev iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je primerno, obrazec T5 eno od navedb iz Priloge II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan dodelitve, in dodeljeno ceno, vendar ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Nemška intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi obrazec iz Priloge III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi in morebitni zamenjavi pošiljk v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 27/2006)

Ime izbranega ponudnika:

Datum dodelitve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev za zavrnitev ob prevzemu

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Navedbe iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

v latvijščini

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


PRILOGA III

Stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

Obrazec (1)

Uredba (ES) št. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Povečanja (+)

znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena zajema povečanja ali znižanja za pošiljko, zajeto v ponudbi.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom zavarovanja in storitev, nastalih po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, z izjemo stroškov prevoza. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem in so izraženi v EUR na tono.


Top