EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0067

Direktiva Komisije 2005/67/ES z dne 18. oktobra 2005 o spremembi Prilog I in II Direktive Sveta 86/298/EGS, Prilog I in II Direktive Sveta 87/402/EGS in Prilog I, II in III Direktive 2003/37/EGS Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev zaradi njihove prilagoditve (Besedilo velja za EGP)

OJ L 273, 19.10.2005, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 34–37 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 189 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 189 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 012 P. 289 - 292

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; razveljavil 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/67/oj

19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/67/ES

z dne 18. oktobra 2005

o spremembi Prilog I in II Direktive Sveta 86/298/EGS, Prilog I in II Direktive Sveta 87/402/EGS in Prilog I, II in III Direktive 2003/37/EGS Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev zaradi njihove prilagoditve

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/298/EGS z dne 26. maja 1986 o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (1), in zlasti člena 12 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 87/402/EGS z dne 25. junija 1987 o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem, na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih (2), in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (3), in zlasti člena 19(1)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/37/ES je uvedla vgradnjo pritrdišča varnostnih pasov kot novo zahtevo za kmetijsko ali gozdarsko homologacijo celotnega vozila v skladu z Direktivo Sveta 76/115/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil (4). Ker Direktiva 76/115/EGS zahteva homologacijo različnih kategorij nekmetijskih motornih vozil, je treba določiti, katere zahteve navedene direktive se uporabi za določene kmetijske ali gozdarske traktorje.

(2)

Zahteve iz Dodatka 1 Priloge I k Direktivi 76/115/EGS za naprej obrnjene sedeže na sredini, pri vozilih kategorije N3 so primerne za traktorje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo 40 km/h ali manj.

(3)

29. marca 2005 je Svet Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) potrdil Sklep C(2005) 1, ki določa nove različice kodeksov za preskušanje kmetijskih in gozdarskih traktorjev.

(4)

V Direktivah 2003/37/ES, 86/298/EGS in 87/402/EGS je treba spremeniti sklic na Kodeks OECD, da bi upoštevali Sklep Sveta OECD C(2005) 1.

(5)

Direktive 86/298/EGS, 87/402/EGS in 2003/37/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 20(1) Direktive 2003/37/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Prilogi I in II k Direktivi 86/298/EGS se spremenita v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

Prilogi I in II k Direktivi 87/402/EGS se spremenita v skladu s Prilogo III k tej direktivi.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najkasneje do 31. decembra 2005. Države članice takoj predložijo Komisiji besedila teh predpisov in primerjalno tabelo med predpisi in direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 186, 8.7.1986, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 220, 8.8.1987, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/13/ES (UL L 55, 1.3.2005, str. 35).

(4)  UL L 24, 30.1.1976, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/38/ES (UL L 187, 26.1.1996, str. 95).


PRILOGA I

Priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES se spremenijo:

1.

V točki 3.6.1 dela 4 Priloge I se besede skladno s „Kodeksom OECD 1 ali 2“ nadomestijo skladno s „Kodeksom OECD 2“.

2.

Priloga II se spremeni, kakor sledi:

(a)

V vrstici 26.1 dela I Poglavja B se besede „Pritrdišča varnostnega pasu“ nadomestijo s „Pritrdišča varnostnih pasov (1).

(b)

Del II C Poglavja B se nadomesti z naslednjim:

„Del II C

Skladnost s kodeksi OECD

Namesto poročil o preskusih, pripravljenih skladno z ustreznimi posamičnimi direktivami, se lahko uporabijo bilteni o preskusih (popolni), ki ustrezajo spodaj navedenim kodeksom OECD.

Številka iz tabele v delu I (posamična direktiva)

Področje homologacije

Kodeksi OECD (2)

10.1.

77/536/EGS

Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdarske traktorje (dinamično preskušanje)

Kodeks 3

26.1.

76/115/EGS

16.1.

79/622/EEC

Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdarske traktorje (statično preskušanje)

Kodeks 4

26.1.

76/115/EEC

19.1.

86/298/EGS

Uradni preskusi zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcij za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje

Kodeks 7

26.1.

76/115/EGS

21.1.

87/402/EGS

Uradni preskusi spredaj vgrajenih zaščitnih konstrukcij za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje

Kodeks 6

26.1.

76/115/EEC

 

SD (3)

Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdarske gosenične traktorje

Kodeks 8

26.1.

76/115/EGS

3.

V točki 3.6.1 dela 4 Priloge I se besede skladno s „Kodeksom OECD 1 ali 2“ nadomestijo z skladno s „Kodeksom OECD 2“.


(1)  Minimalno število zahtevanih varnostnih pritrdišč za traktorje kategorij T1, T2, T3, C1, C2 in C3 je dva, kakor je določeno v Dodatku 1 Priloge I k Direktivi 76/115/EGS za naprej obrnjene sedeže na sredini za vozila kategorije N3. Preskusne obremenitve, določene v točki 5.4.3 in 5.4.4 Priloge I k navedeni Direktivi za vozila kategorije N3, se uporabljajo za navedene kategorije traktorjev.“

(2)  Bilteni o preskusih morajo biti skladni s Sklepom OECD C(2005) 1. Enakovrednost biltena o preskusih je lahko priznana le za pritrdišča varnostnih pasov, če so bili pregledani.

Poročila o preskusih v skladu s Kodeksom po Sklepu C(2000) 59, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom C(2003) 252 bodo prav tako sprejeta med prehodnim obdobjem enega leta, od dneva objave Sklepa C(2005) 1 na spletni strani OECD, tj. do 21. aprila 2006.

(3)  SD: je treba urediti s posebno direktivo.“


PRILOGA II

Prilogi I in II k Direktivi 86/298/EGS se spremenita:

1.

Točka 1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„1.

Uporabljajo se opredelitve in zahteve točke 1 Kodeksa 7 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točke 1.1.“

2.

Priloga II se nadomesti z:

„PRILOGA II

Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za ES-homologacijo zadaj nameščenih varnostnih konstrukcij pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih so enake zahtevam iz točke 3 Kodeksa 7 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točk 3.1.4 (‚Poročila o preskusih’), 3.4 (‚Manjše prilagoditve’), 3.5 (‚Označevanje’) in 3.6 (‚Delovanje pritrdišča varnostnega pasu’).“


PRILOGA III

Prilogi I in II k Direktivi 87/402/EGS se spremenita:

1.

Točka 1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„Uporabljajo se opredelitve in zahteve iz točke 1 Kodeksa 6 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točke 1.1.“

2.

Priloga II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„PRILOGA II

Tehnične Zahteve

Tehnične zahteve za ES homologacijo zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcij pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje so določene v točki 3 Kodeksa 6 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točk 3.2.4 (‚Poročila o preskusih’), 3.5 (‚Manjše prilagoditve’), 3.6 (‚Označevanje’) in 3.7 (‚Delovanje pritrdišča varnostnega pasu’).“


Top