EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1701

Uredba Komisije (ES) št. 1701/2005 z dne 18. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

OJ L 273, 19.10.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 29 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1701/oj

19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1701/2005

z dne 18. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) ter zlasti člena 145(c), (d) in (f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 795/2004 (2) uvaja pravila za izvajanje sheme enotnega plačila od leta 2005. Izkušnje iz administrativnega in operativnega izvajanja navedene sheme na nacionalni ravni so pokazale, da so v določenih pogledih potrebna dodatna podrobna pravila, v drugih pogledih pa je treba obstoječa pravila razjasniti in prilagoditi.

(2)

Zlasti je primerno, da se podrobno opredelita uporabi opredelitev trajnega nasada in večletnih rastlin v zvezi s pogoji za upravičenost do sheme enotnega plačila v primeru uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin, kot je določeno v poglavju 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslovov IV in IVa navedene uredbe in glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (3) in v zvezi s shemo pomoči za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(3)

Zlasti pod preteklo ureditvijo za poljščine iz Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpore za pridelovalce določenih poljščin (4) so bila za plačila na površino upravičena zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi za proizvodnjo surovin, ali zemljišča, posejana z večletnimi rastlinami. Člen 54(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 omejuje upravičenost na površine, ki na datum vložitve zahtevka za leto 2003 niso bile poraščene s trajnimi nasadi, medtem ko, ob uporabi člena 53 navedene uredbe, od določitve pravic do plačila ne izključuje tistih površin, posejanih s trajnimi nasadi, ki so namenjene proizvodnji surovin, saj so te površine v referenčnem obdobju dobile neposredno plačilo. Zato je primerno, da se dovoli kmetom, ki so v letu 2003 gojili take rastline pod to posebno ureditvijo za praho ali večletne rastline, da uporabijo navedeno zemljišče za uveljavitev pravic za praho iz člena 53 navedene uredbe oz. za uporabo določenih pravic za praho.

(4)

Poleg tega, če je v regionalnem modelu iz člena 59 Uredbe (ES) št. 1782/2003 določeno, da je referenčno leto za določitev pravic do plačila prvo leto izvajanja sheme, kot je določeno v členu 38(1) Uredbe (ES) št. 795/2004, je primerno opredeliti, da je treba zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 55(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 in zemljišča, ki so posejana s trajnimi nasadi in so tudi predmet zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 navedene uredbe, šteti za upravičena do uvedbe in uporabe pravic do plačila.

(5)

Poleg tega je treba nujno določiti, katere rastline so dovoljene na zemljišču v prahi in katere rastline so dovoljene za energetske namene na zemljišču, ki je predmet zahtevka za shemo enotnega plačila. Zato je primerno, da se določi možnost za uporabo pravic do plačila v skladu s pogoji za upravičenost, ki so določeni za površine, posajene s trajnimi nasadi in se uporabljajo za proizvodnjo surovin, kot je določeno v poglavju 16 Uredbe (ES) št. 1973/2004 in za rastline, ki se uporabljajo za proizvodnjo energentov v okviru sheme iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(6)

Uredbo (ES) št. 795/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Ker se Uredba (ES) št. 795/2004 uporablja od 1. januarja 2005, je primerno določiti, da se ta uredba uporablja retroaktivno od navedenega datuma in posledično pooblastiti kmete, ki jih zadeva zahtevek za leto 2005, da spremenijo svoj enotni zahtevek.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 795/2004 se spremeni:

1.

V členu 2 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim besedilom:

„(c)

‚trajni nasad‘ pomeni nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar ter niso trajni travniki, ki so na istem zemljišču najmanj pet let in dajejo večkratne pridelke, vključno z drevesnicami, kakor so opredeljene v točki G/05 Priloge I k Odločbi Komisije 2000/115/ES (5) in panjevci kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), razen večletnih rastlin in njihovih drevesnic.

(d)

‚večletne rastline‘ pomeni rastline naslednjih proizvodov in drevesnice takih večletnih rastlin:

CN code

 

0709 10 00

Artičoke

0709 20 00

Beluši

0709 90 90

Rabarbara

0810 20

Maline, robide, murve in Loganove robide

0810 30

Črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje

0810 40

Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium

2.

Vstavi se naslednji člen 3b:

„Člen 3b

Upravičenost

1.   Za namen člena 44(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se kot upravičeni do uvedbe in uporabe pravic do plačila, obravnavajo naslednji hektarji:

(a)

površine posejane s panjevcem kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kitajski prstasti trstikovec) (oznaka KN ex 0602 90 51), Phalaris arundicea (pisana čužka) (oznaka KN ex 1214 90 90) med 30. aprilom 2004 in 10. marcem 2005;

(b)

površine posejane s panjevcem kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kitajski prstasti trstikovec) (oznaka KN ex 0602 90 51), Phalaris arundicea (pisana čužka) (oznaka KN ex 1214 90 90) pred 30. aprilom 2004 in dane v zakup ali kupljene med 30. aprilom 2004 in 10. marcem 2005 zaradi zahtevka za shemo enotnega plačila.

2.   Za namen člena 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 55(b) navedene uredbe in zemljišča, ki so posejana s trajnimi nasadi in so tudi predmet zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 navedene uredbe, obravnavajo kot upravičeni hektarji za uporabo pravic za praho oz. pravic do plačila.

3.   Za namen člena 54(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 6(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 (6) in jim je bilo odobreno plačilo na površino iz člena 2(2) navedene Uredbe, za leto 2003 obravnavajo kot upravičeni hektarji za uporabo pravic za praho, kot je določeno v členu 53 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

4.   Brez poseganja v člen 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003, za namene iz člena 54(2) navedene uredbe se zemljišča, ki so bila posejana z večletnimi rastlinami na datum, ki je predviden za zahtevke za pomoč na površino za leto 2003, obravnavajo kot upravičeni hektarji za uporabo pravic za praho, kot je določeno v členu 53 navedene uredbe.

5.   Brez vpliva na člen 60 Uredbe (ES) št. 1782/2003, če država članica uporabi možnost iz člena 59 navedene uredbe,

(a)

za namen člena 63(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča v prahi, posejana s trajnimi rastlinami, ki se uporabljajo za namene iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1251/1999 in ki jim je bilo odobreno plačilo na površino iz člena 2(2) navedene uredbe za leto 2003, obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila za praho;

(b)

za namen člena 63(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 55(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila za praho;

(c)

za namen člena 59(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča, posejana s trajnimi nasadi in so tudi predmet zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003 obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila;

(d)

za namen člena 59(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se zemljišča, posejana z večletnimi rastlinami obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila.

6.   Kmetje, ki jih v letu 2005 zadeva uporaba odstavkov 2 do 5 tega člena, lahko spremenijo svoj enotni zahtevek v štirih tednih od datuma 19. oktobra 2005 ali datuma, ki ga določi zadevna država članica.

3.

Člen 48a se spremeni:

1.

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsako sklicevanje na člene 58 in 59 ali 58(1) in 59(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členu 3b in poglavjih 6 in 7 te uredbe se razlaga kot sklicevanje na člen 71e Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

2.

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsako sklicevanje na člen 60 Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členu 3b, členu 8(2), členu 9(1) (e), členu 41 in členu 50a te uredbe se razlaga kot sklicevanje na člen 71g Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

3.

Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsako sklicevanje na člen 63(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členih 39, 43 in 48b te uredbe se razlaga kot sklicevanje na člen 71j(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

4.

Odstavek 8 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Členi 3a, 3b(1), (3) in (4), 7, 10, 12 do 17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45 do 46 in 49 se ne uporabljajo“.

5.

Vstavi se naslednji nov odstavek 10:

„Vsako sklicevanje na člen 59(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členu 3b te uredbe se razloži kot sklicevanje na člen 71f(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 118/2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 15).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1085/2005 (UL L 177, 9.7.2005, str. 27).

(3)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2005 (UL L 172, 5.7.2005, str. 76).

(4)  UL L 160, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003.

(5)  UL L 38, 12.2.2000, str. 1.“

(6)  UL L 160, 26.6.1999, str. 1.“


Top