EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_256_R_0057_01

Sklep Sveta 2005/680/SZVP z dne 12. avgusta 2005 o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Demokratično republiko Kongo o statusu in dejavnostih Policijske misije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo, (EUPOL Kinshasa)
Sporazum med Evropsko unijo in Demokratično republiko Kongo o statusu in dejavnostih Policijske misije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo (EUPOL „Kinshasa“)

OJ L 256, 1.10.2005, p. 57–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 369–374 (MT)

1.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/57


SKLEP SVETA 2005/680/SZVP

z dne 12. avgusta 2005

o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Demokratično republiko Kongo o statusu in dejavnostih Policijske misije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo, (EUPOL Kinshasa)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. decembra 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/847/SZVP o Policijski misiji Evropske unije v Demokratični republiki Kongo, EUPOL Kinshasa (1).

(2)

V členu 13 Skupnega ukrepa je določeno, da se status osebja misije EUPOL Kinshasa v Demokratični republiki Kongo, vključno s privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje misije EUPOL Kinshasa, določi v skladu s postopkom iz člena 24 Pogodbe.

(3)

Generalni sekretar/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki pomaga predsedstvu, je v skladu s pooblastilom Sveta z dne 24. januarja 2005 o začetku pogajanj v imenu predsedstva, s pogajanji dosegel sporazum z vlado Demokratične republike Kongo o statusu in dejavnostih EUPOL Kinshasa.

(4)

Ne glede na člen 11(4) Sporazuma je pri naročilih blaga in storitev treba upoštevati načela preglednosti, sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije.

(5)

Ta sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Demokratično republiko Kongo o statusu in dejavnostih Policijske misije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo (EUPOL Kinshasa), se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki zavezuje Unijo.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije  (2).

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 12. avgusta 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 367, 14.12.2004, str. 30.

(2)  Za objavo datuma začetka veljavnosti tega sporazuma v Uradnem listu Evropske unije poskrbi Generalni sekretariat Sveta.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Demokratično republiko Kongo o statusu in dejavnostih Policijske misije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo (EUPOL „Kinshasa“)

VLADA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO, v nadaljevanju „pogodbenica gostiteljica“,

na eni strani in

EVROPSKA UNIJA, v nadaljevanju „EU“,

na drugi strani,

v nadaljevanju skupaj „pogodbenici“,

STA SE OB UPOŠTEVANJU:

(a)

pisma z dne 20. oktobra 2003, ki ga je minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje pogodbenice gostiteljice poslal generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko (GS/VP), v katerem Evropsko unijo prosi za pomoč pri vzpostavitvi Združene policijske enote (ZPE), ki naj bi pomagala zagotoviti zaščito državnih ustanov in okrepila aparat za notranjo varnost pogodbenice gostiteljice,

(b)

pisma z dne 16. februarja 2004, ki ga je predsednik Demokratične republike Kongo poslal GS/VP, v katerem EU prosi, naj razporedi policijsko misijo v Kinšasi in pod določenimi pogoji spremlja, izvaja mentorstvo in svetuje ZPE, ter odgovora GS/VP z dne 4. aprila 2004, v katerem sprejema zaprosilo pod omenjenimi pogoji,

(c)

Skupnega ukrepa 2004/847/SZVP z dne 9. decembra 2004 o policijski misiji EU v Kinšasi (DRK) v zvezi z Združeno policijsko enoto (1),

(d)

trajanja EUPOL Kinshase, ki naj bi predvidoma potekala do konca leta 2005,

(e)

dejstva, da namen privilegijev in imunitet, kot jih predvideva ta sporazum, ni koristiti posameznikom, temveč zagotoviti učinkovito izvajanje misije EU,

(f)

želje, da bi se s tem sporazumom določil status policijske misije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo in v zvezi s tem privilegiji in imunitete –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Področje uporabe in opredelitve pojmov

1.   Določbe tega sporazuma in vse obveznosti pogodbenice gostiteljice ali kakršni koli privilegij, imuniteta, olajšava ali posebna ugodnost, dodeljena EUPOL Kinshasi ali osebju EUPOL Kinshase, se uporablja le na ozemlju pogodbenice gostiteljice.

2.   Za namene tega sporazuma se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„EUPOL Kinshasa“ pomeni policijsko misijo EU v pogodbenici gostiteljici, ustanovljeno s Skupnim ukrepom 2004/847/SZVP, skupaj z njenimi sestavnimi deli, silami, enotami, sedežem in osebjem, razporejenim na ozemlju pogodbenice gostiteljice in dodeljenim EUPOL Kinshasi.

(b)

„Vodja misije/policijski komisar“ pomeni vodjo misije/policijskega komisarja EUPOL Kinshase, ki ga imenuje Svet Evropske unije.

(c)

„Osebje EUPOL Kinshase“ pomeni vodjo misije/policijskega komisarja, osebje, ki ga dodelijo države članice, institucije EU in tretje države, ki jih je EU povabila k sodelovanju v EUPOL Kinshasi, ter mednarodno osebje, pogodbeno zaposleno pri EUPOL Kinshasi, razporejeno zaradi priprave, podpore in izvajanja misije, in ne vključuje pogodbenih dobaviteljev ali lokalnega osebja.

(d)

„Sedež“ pomeni glavni sedež EUPOL Kinshase v Kinšasi in center za usposabljanje v Kasanguluju.

(e)

„Država pošiljateljica“ pomeni katero koli državo članico ali tretjo državo, ki je dodelila osebje EUPOL Kinshasi.

(f)

„Prostori“ pomenijo vse zgradbe, objekte in zemljišča, potrebna za izvajanje dejavnosti EUPOL Kinshase ter za nastanitev osebja EUPOL Kinshase.

Člen 2

Splošne določbe

1.   EUPOL Kinshasa in člani osebja EUPOL Kinshase spoštujejo zakone in predpise pogodbenice gostiteljice in se vzdržijo vsakršnih dejanj ali dejavnosti, ki niso združljive z nepristranskim in mednarodnim značajem njihovih dolžnosti ali niso skladne z določbami tega sporazuma.

2.   EUPOL Kinshasa svoje funkcije v okviru tega sporazuma izvaja avtonomno. Pogodbenica gostiteljica spoštuje enotni in mednarodni značaj EUPOL Kinshase.

3.   Vodja misije/policijski komisar o kraju namestitve svojega sedeža uradno obvesti vlado pogodbenice gostiteljice.

4.   Vodja misije/policijski komisar z ustreznim seznamom, ki ga predloži Ministrstvu za zunanje zadeve pogodbenice gostiteljice, redno in pravočasno obvešča vlado pogodbenice gostiteljice o številu, imenih in državljanstvu osebja EUPOL Kinshase, ki se nahaja na ozemlju pogodbenice gostiteljice.

Člen 3

Identifikacija

1.   Osebju EUPOL Kinshase se izda izkaznica EUPOL Kinshase, s katero se izkaže in ki jo mora vedno nositi s seboj. Pristojnim organom pogodbenice gostiteljice se pošlje vzorec izkaznice EUPOL Kinshase.

2.   Ministrstvo za zunanje zadeve pogodbenice gostiteljice članom osebja EUPOL Kinshase priskrbi izkaznice v skladu z njihovim statusom, kakor je določeno v členu 6.

3.   Vozila in druga prevozna sredstva EUPOL Kinshase so opremljena z razločnimi razpoznavnimi oznakami EUPOL Kinshase, katerih vzorec se pošlje ustreznim organom pogodbenice gostiteljice.

4.   EUPOL Kinshasa lahko razvije zastavo EU na svojem glavnem sedežu in drugje, samo ali skupaj z zastavo pogodbenice gostiteljice, glede na odločitev, ki jo sprejme vodja misije/policijski komisar. Državne zastave ali državne oznake nacionalnih elementov, ki sestavljajo EUPOL Kinshaso, so lahko vidne na prostorih, vozilih in uniformah EUPOL Kinshase v skladu z odločitvijo, ki jo sprejme vodja misije/policijski komisar.

Člen 4

Prehodi meje, gibanje in prisotnost na ozemlju pogodbenice gostiteljice

1.   Osebje EUPOL Kinshase ter sredstva in prevozna sredstva EUPOL Kinshase prečkajo mejo pogodbenice gostiteljice na uradnih mejnih prehodih, morskih pristaniščih in v mednarodnih zračnih koridorjih.

2.   Pogodbenica gostiteljica EUPOL Kinshasi in osebju EUPOL Kinshase olajša vstop na ozemlje pogodbenice gostiteljice in izstop z njega. Z izjemo pregleda potnih listin ob vstopu na ozemlje pogodbenice gostiteljice in izstopu z njega za osebje EUPOL Kinshase, če dokaže svoje članstvo v misiji, ne veljajo predpisi o potnih listinah, vizumih in priseljevanju niti kakršna koli druga oblika nadzora v zvezi s priseljevanjem.

3.   Za osebje EUPOL Kinshase se ne uporabljajo predpisi pogodbenice gostiteljice o registraciji in nadzoru tujcev, vendar to osebje ni upravičeno do pridobitve kakršnih koli pravic do stalnega prebivališča ali bivališča na ozemlju pogodbenice gostiteljice.

4.   Za sredstva, vključno z bočnim orožjem osebja EUPOL Kinshase, in prevozna sredstva EUPOL Kinshase, ki v podporo misiji vstopajo na ozemlje pogodbenice gostiteljice, ga prehajajo ali zapuščajo, EUPOL Kinshasa izda potrdilo o oprostitvi s spremnim seznamom inventarja. Omenjena sredstva so oproščena predložitve vsakršne carinske dokumentacije. Kopija potrdila se preda pristojnim organom ob vstopu na ozemlje pogodbenice gostiteljice ali izstopu z njega. O formatu potrdila se dogovorita EUPOL Kinshasa in pristojni organi pogodbenice gostiteljice.

5.   Za vozila in zrakoplove, ki se uporabljajo v podporo misiji, ne veljajo zahteve glede lokalnih dovoljenj ali registracije. V veljavi ostajajo ustrezni mednarodni standardi in predpisi.

6.   Osebje EUPOL Kinshase lahko vozi motorna vozila na ozemlju pogodbenice gostiteljice pod pogojem, da ima veljavno nacionalno vozniško dovoljenje. Pogodbenica gostiteljica brez plačila dajatev ali pristojbin priznava za veljavna vozniška dovoljenja ali dovolilnice, ki so bile izdane EUPOL Kinshasi.

7.   EUPOL Kinshasa in osebje EUPOL Kinshase imata skupaj z vozili, zrakoplovi ali drugimi prevoznimi sredstvi, opremo in potrebščinami pravico do svobodnega in neoviranega gibanja po vsem ozemlju pogodbenice gostiteljice, vključno z njenim zračnim prostorom. Po potrebi se lahko sklenejo tehnični dogovori v skladu s členom 17.

8.   Osebje EUPOL Kinshase in lokalno osebje, zaposleno pri EUPOL Kinshasi, na svojih službenih poteh za namene misije lahko uporablja ceste, mostove in letališča brez plačila carin, pristojbin, cestnin, dajatev ali drugih stroškov.

Člen 5

Imunitete in privilegiji EUPOL Kinshase

1.   EUPOL Kinshasi se dodeli status, ki je po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, v nadaljevanju „Dunajska konvencija“, enakovreden statusu diplomatske misije.

2.   Lastnina, finančna sredstva in sredstva EUPOL Kinshase uživajo imuniteto pred kazensko, civilno in upravno pristojnostjo pogodbenice gostiteljice v skladu z Dunajsko konvencijo.

3.   Prostori EUPOL Kinshase so nedotakljivi. Zastopniki pogodbenice gostiteljice nimajo nikoli dostopa vanje, razen z dovoljenjem vodje misije/policijskega komisarja.

4.   Prostori EUPOL Kinshase, njihova oprema in druga pripadajoča sredstva ter prevozna sredstva ne smejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.

5.   Arhiv in dokumentacija EUPOL Kinshase sta ves čas nedotakljiva.

6.   Korespondenca EUPOL Kinshase ima status, ki je po Dunajski konvenciji enakovreden uradni korespondenci.

7.   Za uvoženo blago in storitve ter prostore, če služijo namenom misije, je EUPOL Kinshasa oproščena plačila vseh nacionalnih in občinskih pristojbin, davkov ali podobnih dajatev.

8.   Za kupljeno blago in storitve, o katerih se je pogodba sklenila na domačem trgu in pod pogojem, da so namenjene misiji, pogodbenica gostiteljica EUPOL Kinshaso izvzame od plačil ali ji povrne plačila vseh nacionalnih in občinskih pristojbin in davkov, vključno z DDV, ter podobnih dajatev v skladu z zakoni pogodbenice gostiteljice.

9.   Pogodbenica gostiteljica dovoli vnos za misijo potrebnih izdelkov in odobri oprostitev plačila vseh carinskih dajatev, davščin in podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoze in podobne storitve.

Člen 6

Imunitete in privilegiji osebja EUPOL Kinshase

1.   Osebju EUPOL Kinshase se dodelijo vsi privilegiji in imunitete, enakovredni privilegijem in imunitetam diplomatskih oseb glede na Dunajsko konvencijo, po kateri države članice in ostale države pošiljateljice uživajo prednost pri jurisdikciji. Ti privilegiji in imunitete se osebju EUPOL Kinshase dodelijo za čas izvajanja njihove misije ter naknadno, glede uradnih dejanj, ki so jih izvršili predhodno med opravljanjem svojih nalog.

2.   Generalni sekretar/visoki predstavnik z izrecnim privoljenjem pristojnega organa države pošiljateljice članom osebja EUPOL Kinshase odvzame imuniteto, kadar bi taka imuniteta ovirala potek pravice, imuniteta pa se lahko odvzame na način, ki ne škodi interesom EU.

3.   Osebje EUPOL Kinshase ima pravico, da brez carine ali drugih omejitev uvaža in izvaža predmete za svojo osebno uporabo. Osebje EUPOL Kinshase ima pravico, da brez carine ali drugih omejitev kupuje in izvaža predmete za svojo osebno uporabo; za blago in storitve, kupljene na domačem trgu, je osebje EUPOL Kinshase oproščeno plačila DDV in davkov v skladu z zakoni pogodbenice gostiteljice.

4.   Osebje EUPOL Kinshase je v zvezi s prejemki in plačami, ki jih prejema na podlagi svoje zaposlitve, v pogodbenici gostiteljici oproščeno plačila dajatev in davščin. Če je katera koli oblika obdavčenja povezana z bivanjem, se obdobja, ko je osebje, dodeljeno EUPOL Kinshasi, in mednarodno osebje, ki ga misija EU zaposli na pogodbeni podlagi, v pogodbenici gostiteljici navzoče zaradi izvajanja svojih nalog, ne štejejo kot obdobja prebivanja.

Člen 7

Lokalno osebje, zaposleno pri EUPOL Kinshasi

Lokalno osebje, ki ga zaposli EUPOL Kinshasa in katerega člani so državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v pogodbenici gostiteljici, ima enakovreden status, kakor ga v skladu z Dunajsko konvencijo uživa lokalno zaposleno osebje v diplomatskih predstavništvih pogodbenice gostiteljice.

Člen 8

Varnost

1.   Pogodbenica gostiteljica s svojimi lastnimi zmogljivostmi prevzema polno odgovornost za varnost osebja EUPOL Kinshase.

2.   V ta namen pogodbenica gostiteljica sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito, varstvo in varnost EUPOL Kinshase in osebja EUPOL Kinshase. O vseh posebnih določbah, ki jih predlaga pogodbenica gostiteljica, se je pred njihovim izvajanjem treba dogovoriti z vodjo misije/policijskim komisarjem. Pogodbenica gostiteljica dovoli in brezplačno podpira dejavnosti v zvezi z zdravniško evakuacijo osebja EUPOL Kinshase. Po potrebi se sklenejo dodatni dogovori iz člena 17.

3.   Osebje EUPOL Kinshase ima glede na odločitev vodje misije/policijskega komisarja pravico do nošnje bočnega orožja za samoobrambo.

4.   EUPOL Kinshasa ni pristojna za izvajanje policijskih nalog.

Člen 9

Uniforma in oborožitev

1.   Osebje EUPOL Kinshase nosi nacionalno uniformo ali civilna oblačila z razvidno razpoznavno oznako EUPOL Kinshase.

2.   Nošnjo uniforme določajo pravila, ki jih izda vodja misije/policijski komisar.

3.   V skladu s členom 8(3) lahko osebje EUPOL Kinshase nosi bočno orožje in strelivo.

Člen 10

Sodelovanje in dostop do informacij

1.   Pogodbenica gostiteljica zagotovi popolno sodelovanje in podporo EUPOL Kinshasi in osebju EUPOL Kinshase.

2.   Če se tako zahteva in je potrebno za izvedbo misije EUPOL Kinshasa, država gostiteljica poskrbi za:

a)

učinkovit dostop osebja EUPOL Kinshase do zgradb, objektov, lokacij in uradnih vozil, ki so v pristojnosti pogodbenice gostiteljice,

b)

dejanski dostop osebja EUPOL Kinshase do dokumentacije, gradiva in informacij, ki so pod njenim nadzorom in so pomembni za mandat EUPOL Kinshase.

3.   Vodja misije/policijski komisar in pogodbenica gostiteljica se redno posvetujeta in sprejemata ustrezne ukrepe za zagotovitev tesnih in vzajemnih povezav na vseh ustreznih ravneh. Pogodbenica gostiteljica lahko pri EUPOL Kinshasi imenuje uradnika za zvezo.

Člen 11

Podpora pogodbenice gostiteljice in sklepanje pogodb

1.   Pogodbenica gostiteljica je EUPOL Kinshasi pripravljena nuditi pomoč pri iskanju primernih prostorov, če jo za to zaprosi.

2.   Prostori, ki so v lasti pogodbenice gostiteljice, se po potrebi, in če so na voljo, zagotovijo brezplačno.

3.   Država gostiteljica v okviru svojih sredstev in zmogljivosti podpira in pomaga pri pripravi, vzpostavitvi, izvedbi in podpori EUPOL Kinshase. Pomoč in podpora pogodbenice gostiteljice EUPOL Kinshasi se izvajata pod enakimi pogoji, kakor veljajo za ZPE.

4.   EUPOL Kinshasa si glede na potrebe misije v najširšem možnem obsegu prizadeva za najemanje storitev, blaga in osebja na lokalni ravni.

Člen 12

Umrli člani osebja EUPOL Kinshase

1.   Vodja misije/policijski komisar ima pravico poskrbeti in urediti vse potrebno za vrnitev v domovino umrlih članov osebja EUPOL Kinshase, skupaj z vso osebno lastnino umrle osebe.

2.   Obdukcij umrlih članov osebja EUPOL Kinshase ni dovoljeno opraviti brez privoljenja države pošiljateljice ali, v primeru mednarodnega osebja, države, katere državljan je umrli, ter brez prisotnosti predstavnika EUPOL Kinshase in/ali zadevne države.

Člen 13

Komunikacija

1.   EUPOL Kinshasa ima pravico namestiti in upravljati radijske oddajne in sprejemne postaje, kakor tudi satelitske sisteme z uporabo primernih frekvenc, ob upoštevanju dogovorov, ki se sklenejo v skladu s členom 17.

2.   EUPOL Kinshasa ima v skladu s predpisi pogodbenice gostiteljice pravico do komunikacij brez omejitev po radijskih valovih (vključno s satelitskimi, mobilnimi ali ročnimi radijskimi napravami), preko telefonov, telegrafov, telefaksov in drugih sredstev kakor tudi pravico za namene misije namestiti potrebne naprave za vzdrževanje internih komunikacij in komunikacij med zmogljivostmi EUPOL Kinshase, vključno s polaganjem kablov in zemeljskih napeljav.

Člen 14

Odškodninski zahtevki za primere smrti, poškodb, škode ali izgube

1.   Države članice, druge države, ki sodelujejo v EUPOL Kinshasi, ali institucije EU niso dolžne povrniti zahtevkov, ki izhajajo iz dejavnosti v zvezi z nemiri med civilnim prebivalstvom, zaščito EUPOL Kinshase ali njenega osebja, ali ki so v neposredni povezavi z operativnimi potrebami.

2.   Vsi drugi zahtevki s področja civilnega prava, vključno z zahtevki lokalnega osebja, zaposlenega pri EUPOL Kinshasi, pri katerih EUPOL Kinshasa ali kateri koli od njenih članov pomeni stranko v sporu in za katere sodišča pogodbenice gostiteljice po določbah tega sporazuma niso pristojna, se prek organov pogodbenice gostiteljice predložijo vodji misije/policijskemu komisarju in se obravnavajo na podlagi ločenih dogovorov iz člena 17, pri čemer se določijo postopki za reševanje sporov in obravnavanje zahtevkov. Do rešitve zahtevka lahko pride le po predhodnem privoljenju zadevne države.

Člen 15

Spori

1.   Vsa vprašanja v zvezi z uporabo tega sporazuma obravnava mešana skupina za usklajevanje. To skupino sestavljajo predstavniki EUPOL Kinshase in pristojni organi pogodbenice gostiteljice.

2.   Če se rešitev ne doseže predhodno, pogodbenica gostiteljica in predstavniki EU spore v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma rešujejo po diplomatski poti.

Člen 16

Druge določbe

1.   Kadar se ta sporazum nanaša na imunitete, privilegije in pravice EUPOL Kinshase in osebja EUPOL Kinshase, je za izvajanje in spoštovanje takih imunitet, privilegijev in pravic odgovorna vlada pogodbenice gostiteljice prek delovanja ustreznih lokalnih organov pogodbenice gostiteljice.

2.   Nobena določba tega sporazuma nima namena in je ni moč razlagati tako, da bi pomenila odstopanje od pravic, ki so državam članicam EU ali drugim državam, ki dajejo svoj prispevek k EUPOL Kinshasi, ali njihovemu osebju priznane v drugih sporazumih.

Člen 17

Dodatni dogovori

Vodja misije/policijski komisar in upravni organi pogodbenice gostiteljice lahko sklenejo dodatne dogovore, ki so morda potrebni za izvajanje tega sporazuma.

Člen 18

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbenici.

2.   Ta sporazum se lahko spremeni na podlagi medsebojnega pisnega dogovora med pogodbenicama.

3.   Ta sporazum ostane v veljavi do končnega odhoda EUPOL Kinshase ali vsega njenega osebja.

4.   Ta sporazum se lahko odpove s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved sporazuma začne veljati 60 dni po prejemu uradnega obvestila o odpovedi s strani druge pogodbenice.

5.   Prenehanje ali odpoved tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz izvrševanja tega sporazuma pred njegovim prenehanjem ali odpovedjo.

V Kinshasa, 1. septembra 2005 v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.

Za Evropsko unijo

Image

Za vlado Demokratične republiko Kongo

Image


(1)  UL L 367, 14.12.2004, str. 30.


Top