EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0041

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/41/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 149–151 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 168 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 168 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; implicitno zavrnjeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/41/oj

30.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/149


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/41/ES

z dne 7. septembra 2005

o spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Raziskave so pokazale, da lahko v primeru nesreče, tudi s prevračanjem, uporaba varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje potnikov prispeva k bistvenemu zmanjšanju števila smrtnih nesreč in resnosti poškodb. Njihova vgradnja v vse kategorije vozil bo nedvomno predstavljala pomemben korak naprej pri zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu in posledično reševanje življenj.

(2)

Družbi lahko znatno koristi, če so vsa vozila opremljena z varnostnimi pasovi.

(3)

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 18. februarja 1986 o skupnih ukrepih za zmanjševanje števila prometnih nesreč v okviru programa Skupnosti za varnost v cestnem prometu (3) poudaril potrebo, da postane uporaba varnostnih pasov obvezna za vse potnike, vključno z otroki, razen v javnih prevoznih sredstvih. Kar zadeva obvezno vgradnjo varnostnih pasov in/ali sistemov za zadrževanje potnikov, je treba torej razlikovati med javnimi avtobusi in drugimi vozili.

(4)

V skladu z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (4) je bil od 1. januarja 1998 dalje sistem homologacije v Skupnosti uporabljen samo za vsa nova vozila kategorije M1. Zato morajo imeti samo ta vozila pritrdišča za varnostne pasove in/ali sisteme za zadrževanje potnikov, ki izpolnjujejo določbe Direktive 76/115/EGS (5).

(5)

Dokler se sistem homologacije v Skupnosti ne razširi na vse kategorije vozil, je treba zaradi varnosti v cestnem prometu vgradnjo pritrdišč za varnostne pasove in/ali sisteme za zadrževanje potnikov zahtevati tudi v vozilih, ki ne spadajo v kategorijo M1.

(6)

Direktiva 76/115/EGS že določa vse tehnične in upravne določbe, ki omogočajo homologacijo vozil, drugih kategorij kot M1. Državam članicam zato ni treba uvesti nadaljnjih določb.

(7)

Od začetka veljavnosti Direktive Komisije 96/38/ES z dne 17. junija 1996, ki prilagaja Direktivo Sveta 76/115/EGS o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozilih tehničnemu napredku, so določbe iz te direktive glede nekaterih kategorij vozil, drugih kot kategorije M1, v nekaj državah članicah že postale obvezne. Proizvajalci in njihovi dobavitelji so tako razvili ustrezno tehnologijo.

(8)

Direktivo 76/115/EGS je treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ker cilja te direktive, in sicer izboljšanja varnosti v cestnem prometu z uvedbo obvezne vgradnje varnostnih pasov v nekatere kategorije vozil, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker je ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa laže doseči na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja —

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 76/115/EGS

Direktiva 76/115/EGS se spremeni:

1.

v členu 2 se doda naslednji odstavek:

„Vozila kategorij M2 in M3 se razdelijo v razrede, kakor so opredeljeni v točki 2 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o posebnih predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (6).

2.

Priloga I se spremeni:

(a)

točka 1.9 se črta;

(b)

točka 4.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.3.1

Vozila, ki spadajo v kategorije M1, M2 (razreda III ali B), M3 (razreda III ali B) ter N, morajo biti opremljena s pritrdišči varnostnih pasov, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive.“;

(c)

točka 4.3.8 se nadomesti z naslednjim:

„4.3.8

Za sedeže, ki se uporabljajo le, ko vozilo miruje, in za sedeže katerega koli vozila, ki niso zajeti v točkah 4.3.1 do 4.3.5, pritrdišča varnostnih pasov niso zahtevana. Če je vozilo opremljeno s pritrdišči za takšne sedeže, morajo ta pritrdišča izpolnjevati določbe te direktive. Vendar ni treba, da pritrdišča, namenjena izključno uporabi skupaj z varnostnimi pasovi za funkcionalno ovirane osebe ali s katerim koli drugim sistemom za zadrževanje potnikov, navedenim v členu 2a Direktive Sveta 77/541/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih (7), izpolnjujejo zahteve te direktive, pod pogojem, da so konstruirana in izdelana v skladu z nacionalnimi zahtevami za zagotavljanje najvišje praktične ravni varnosti.

Člen 2

Ukrepi za funkcionalno ovirane osebe

Komisija najkasneje do 20. aprila 2008 na podlagi obstoječih mednarodnih standardov in nacionalnih zahtev pregleda posebne postopke za uskladitev zahtev za pritrdišča, namenjena izključno uporabi skupaj z varnostnimi pasovi za funkcionalno ovirane osebe ali s katerim koli drugim sistemom za zadrževanje potnikov iz člena 2a Direktive 77/541/EGS, z namenom zagotoviti enako raven varnosti kot v tej direktivi. Komisija po potrebi predloži osnutek ukrepov. Spremembe te direktive se sprejmejo v skladu s členom 13 Direktive 70/156/EGS.

Člen 3

Izvajanje

1.   Države članice iz razlogov, ki zadevajo pritrdišča varnostnih pasov, ki so v skladu z zahtevami, določenimi v Direktivi 76/115/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, po 20. aprilu 2006 ne smejo:

(a)

zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za določen tip vozila;

(b)

prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe novih vozil.

2.   Države članice iz razlogov, ki zadevajo pritrdišča varnostnih pasov, ki niso v skladu z zahtevami, določenimi v Direktivi 76/115/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, po 20. oktobru 2006 za nov tip vozila:

(a)

ne smejo več podeljevati ES-homologacije;

(b)

zavrnejo podelitev nacionalne homologacije.

3.   Države članice iz razlogov, ki zadevajo pritrdišča varnostnih pasov, ki niso v skladu z zahtevami, določenimi v Direktivi 76/115/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, po 20. oktobru 2007:

(a)

obravnavajo potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila za namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS, kot neveljavna;

(b)

zavrnejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil, razen če se uveljavljajo določbe člena 8(2) Direktive 70/156/EGS.

Člen 4

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 20. aprila 2006. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.   Te predpise uporabljajo od 21. aprila 2006.

3.   Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

4.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 7. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  UL C 80, 30.3.2004, str. 8.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2003 (UL C 91 E, 15.4.2004, str. 496), Skupno stališče Sveta z dne 24. januarja 2005 (UL C 111 E, 11.5.2005, str. 23), Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 68, 24.3.1986, str. 35.

(4)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/78/ES (UL L 153, 30.4.2004, str. 103).

(5)  UL L 24, 30.1.1976, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/38/ES (UL L 187, 26.7.1996, str. 95).

(6)  UL L 42, 13.2.2002, str. 1.;“

(7)  UL L 220, 29.8.1977, str. 95. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.“


Top