EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0632

2005/632/ES: Sklep Komisije št. 4/2005 Skupnega odbora ES-EFTA za Skupni tranzitni postopek z dne 15. avgusta 2005 o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

OJ L 225, 31.8.2005, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 414–420 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/632/oj

31.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 225/29


SKLEP KOMISIJE št. 4/2005 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK

z dne 15. avgusta 2005

o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

(2005/632/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Računalniško podprt tranzitni sistem v celoti deluje v vseh pogodbenicah Konvencije o skupnem tranzitu in se je izkazal za zanesljivega in zadovoljivega tako za carinske uprave kot za gospodarske subjekte.

(2)

V teh okoliščinah ekonomsko ni več upravičeno dopuščati urejanje formalnosti na podlagi pisnih tranzitnih deklaracij, katerih uporaba pristojnim organom nalaga ročno vnašanje podatkov iz deklaracije v računalniški sistem. Zato je treba vse tranzitne deklaracije vložiti s pomočjo tehnike za obdelavo podatkov.

(3)

Vendar je treba odločitev za dovolitev pisnih tranzitnih deklaracij prepustiti presoji posamezne pogodbenice, da se zagotovi večja skladnost s splošnimi zahtevami v pogodbenici.

(4)

Uporabo pisne tranzitne deklaracije je treba dovoliti v izjemnih primerih, ko carinski računalniško podprti tranzitni sistem ali aplikacija glavnega zavezanca ne deluje, da se gospodarskim subjektom omogoči izvajanje tranzitnih postopkov.

(5)

Da bi se potnikom omogočilo izvajanje tranzitnih postopkov, bi morali pristojni organi dovoliti uporabo pisnih tranzitnih deklaracij tam, kjer potniki nimajo neposrednega dostopa do računalniško podprtega tranzitnega sistema.

(6)

Nekatere države morajo razviti in uvesti potrebna orodja in povezave, da bi vsem gospodarskim subjektom omogočili povezavo z računalniško podprtim tranzitnim sistemom, zato je treba predvideti prehodno obdobje, ki bo dovoljevalo uporabo pisnih tranzitnih deklaracij.

(7)

Pristojni organi, ki sprejemajo pisne tranzitne deklaracije, bi morali, razen v primerih, ko carinski računalniško podprt tranzitni sistem ali aplikacija glavnega zavezanca ne deluje, pri izmenjavi tranzitnih podatkov med pristojnimi organi zagotoviti uporabo informacijske tehnologije in računalniških omrežij.

(8)

Konvencijo je zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Dodatek I Konvencije z dne 20. maja 1987 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2005.

Pristojni organi lahko še naprej sprejemajo pisne tranzitne deklaracije, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2006.

Kjer se pristojni organi odločijo sprejemati pisne tranzitne deklaracije po 1. juliju 2005, predhodno sporočijo odločitev Komisiji v pisni obliki. V tem primeru pristojni organi zadevnih držav zagotovijo, da bo izmenjava podatkov o tranzitu med pristojnimi organi potekala z uporabo informacijske tehnologije in računalniškega omrežja.

V Bernu, 15. avgusta 2005

Za Skupni odbor

Rudolf DIETRICH

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 3/2005 (UL L 189, 21.7.2005, str. 61).


PRILOGA

Dodatek I se spremeni:

1.

Člen 17 se nadomesti z:

„Člen 17

1.   Tranzitne deklaracije se v uradu odhoda vložijo z uporabo tehnike za obdelavo podatkov.

2.   Tranzitne deklaracije, vložene z izmenjavo standardnih sporočil z elektronsko izmenjavo podatkov (EDI), so v skladu s strukturo in podatki iz dodatka III.

3.   Kjer se tranzitne deklaracije vlagajo z vnašanjem podatkov, potrebnih za izpolnitev formalnosti, v sistem za obdelavo podatkov pristojnih organov, se v ta namen določenim pristojnim organom namesto podatkov iz pisne deklaracije, zahtevanih v dodatku III, prenesejo podatki za računalniško obdelavo v kodirani ali kateri koli drugi obliki, ki jo zahtevajo navedeni organi in ki ustrezajo podatkom, zahtevanim za pisne deklaracije.

4.   Ko v državi odhoda skupni tranzitni postopek nasledi drugo carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, lahko urad odhoda zahteva prikaz teh listin.

5.   Blago se predloži skupaj s prevozno listino. Po izpolnitvi carinskih formalnosti lahko urad odhoda opusti zahtevo po predložitvi te listine, pod pogojem, da je listina na razpolago.“

2.

Člen 18 se nadomesti z:

„Člen 18

1.   Blago se lahko odda v skupni tranzitni postopek s tranzitno deklaracijo, izdelano na obrazcu, ki ustreza enemu od vzorcev, navedenih v dodatku III, in po postopku, ki ga pogodbenice določijo sporazumno:

(a)

kadar računalniško podprt tranzitni sistem pristojnih organov ne deluje;

(b)

kadar aplikacija glavnega izvajalca ne deluje.

2.   Uporabo pisnih tranzitnih deklaracij iz odstavka 1(b) odobrijo pristojni organi.

3.   Uporabljajo se tudi določbe odstavka 1:

(a)

ko se tako odloči pogodbenica;

(b)

ko blago prenašajo potniki, ki nimajo neposrednega dostopa do carinskega računalniško podprtega sistema in zato ne morejo vložiti tranzitne deklaracije z uporabo tehnike za obdelavo podatkov v uradu odhoda. Pristojni organi dovolijo oddajo blaga v skupni tranzitni postopek s tranzitno deklaracijo, izdelano na obrazcu, ki ustreza enemu od vzorcev, navedenih v dodatku III.

V teh primerih pristojni organi zagotovijo, da izmenjava podatkov o tranzitu med pristojnimi organi poteka z uporabo informacijske tehnologije in računalniškega omrežja.

4.   Tranzitno deklaracijo se lahko dopolni z enim ali več dopolnilnimi listi, ki ustrezajo enemu od vzorcev, navedenih v dodatku III. Obrazci so sestavni del deklaracije.

5.   Namesto dopolnilnih listov se lahko kot opisni del tranzitne deklaracije uporabijo nakladnice, ki morajo biti v skladu z vzorcem iz dodatka III in so sestavni del deklaracije.

6.   Obrazci iz odstavkov 1, 3 do 5 se izpolnijo v skladu z dodatkom III. Natisnejo in izpolnijo se v enem od uradnih jezikov pogodbenic, ki je sprejemljiv za pristojne organe države odhoda. Kjer je potrebno, lahko pristojni organi zadevne države v skupnem tranzitnem postopku zahtevajo prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov te države.

7.   Smiselno se uporablja člen 17(4) in (5).“


Top