EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0480

2005/480/ES: Odločba Komisije z dne 30. aprila 2004 o zadevi COMP/D2/32448 in 32450 – Compagnie Maritime Belge SA (Nadaljnji ukrepi po sodbi Sodišča Evropskih skupnosti z dne 16. marca 2000) (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1779)

OJ L 171, 2.7.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/480/oj

2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. aprila 2004

o zadevi COMP/D2/32448 in 32450 – Compagnie Maritime Belge SA (Nadaljnji ukrepi po sodbi Sodišča Evropskih skupnosti z dne 16. marca 2000)

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1779)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/480/ES)

I.   UVOD

(1)

Dne 30. aprila 2004 je Komisija sprejela odločbo v zvezi s postopkom iz člena 82 Pogodbe ES o uvedbi globe v višini 3,4 milijona EUR za ladjarsko družbo Compagnie Maritime Belge, SA (v nadaljnjem besedilu „CMB“) iz Antwerpna. V skladu z določbami člena 30 Uredbe 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (1) s tem Komisija objavi ime stranke in glavno vsebino odločbe, pri čemer upošteva pravni interes podjetij do varovanja njihovih poslovnih interesov. Nezaupna različica celotnega besedila odločbe se nahaja v verodostojnih jezikih zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslovu http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   POSTOPEK

(2)

Odločba je nadaljevanje tako imenovane zadeve Cewal, v kateri je Komisija naložila globe članom konference linijskih prevozov, imenovane Associated Central West Africa Lines (v nadaljnjem besedilu „Cewal“), zaradi kršenja člena 86 Pogodbe ES (trenutno člen 82 in spodaj tako naveden).

(3)

V Odločbi Komisije 93/82/EGS (2) (v nadaljnjem besedilu „prvotna odločba“) je Komisija med drugim določila, da so Cewal in dve drugi linijski konferenci, Cowac in Ukwal, ter podjetja, ki so bila članice teh konferenc, kršili člen 85(1) Pogodbe ES (trenutno člen 81(1) in spodaj tako naveden). Poleg tega so podjetja, ki so bila članice Cewala, s tremi različnimi oblikami zlorab prevladujočega položaja kršila tudi člen 82 Pogodbe ES. Podjetjem je bilo naloženo, da prenehajo s kršitvami.

(4)

V prvotni odločbi je Komisija naložila globe za kršenje člena 82 Pogodbe ES štirim podjetjem članicam Cewala. Ladjarski družbi CMB je bila naložena globa v višini 9,6 milijona ECU.

(5)

Vse štiri družbe in družba CMBT, podružnica družbe CMB, so vložile zahtevke za razveljavitev prvotne odločbe na Sodišču prve stopnje („SPS“). V sodbi z dne 8. oktobra 1996 (3) (v nadaljnjem besedilu „sodba SPS“) je SPS zahtevke zavrnilo. Vendar pa je znižalo globe. Globa za družbo CMB je bila znižana na 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT in še ena druga družba, ki ji je bila naložena globa, Dafra-Lines A/S, so se pritožile na sodbo SPS. V sodbi z dne 16. marca 2000 (4) (v nadaljnjem besedilu „sodba SES“) je Sodišče Evropskih skupnosti (SES) zavrnilo vse razloge za pritožbe, predložene v zvezi z vsebino prvotne odločbe;

vendar je razveljavilo člene prvotne odločbe, ki nalagajo globe, in

in zavrnilo preostanek pritožbe.

(7)

Razlog za razveljavitev je bil, da Komisija v ugotovitvah o možnih kršitvah ni jasno navedla,

da namerava naložiti globe vsaki posamezni članici Cewala, in

da bodo zneski glob določeni v skladu z oceno udeležbe vsake družbe pri ravnanju, ki se je štelo za domnevno kršitev.

(8)

16. aprila 2003 je Komisija poslala družbi CMB nove ugotovitve o možnih kršitvah, s katerimi jo je obvestila, da namerava sprejeti novo odločbo, ki bo nalagala globe za kršitve, ugotovljene v prvotni odločbi. V teh ugotovitvah je Komisija izrecno seznanila družbo CMB, da namerava naložiti individualne globe in da bo višina naložene globe določena v skladu z oceno udeležbe vsake družbe pri ravnanju, ki se šteje za kršitev.

III.   ODLOČBA

(9)

Ta odločba temelji na vsebinskih ugotovitvah prvotne odločbe. Vsebuje izrecno izjavo, da ni namenjena dopolnjevanju ali spreminjanju predloženih dejstev ali kršitev, ugotovljenih v prvotni odločbi. Zato vsebuje odločba samo opisni povzetek elementov prvotne odločbe, ki so osnova kršitev, ugotovljenih v njej, in opis, kako sta SPS in SES ocenili te elemente.

(10)

V prvotni odločbi je Komisija ugotovila, da so imele članice Cewala skupni prevladujoči položaj na morskih plovnih poteh med pristanišči Zaira in severno evropskimi pristanišči. Prevladujoči položaj so zlorabile, da bi odpravile konkurenco dveh drugih konkurenčnih ladjarskih družb:

z vztrajanjem pri izvajanju sporazuma o izključnosti med Cewalom in zairsko paradržavno agencijo (Ogefrem),

s sistematično uporabo „bojnih ladij“, in

z uvajanjem sporazumov o 100 % lojalnosti in uporabo črnih list, da bi lahko uvedle povračilne ukrepe proti uporabnikom neodvisnih plovil.

(11)

Iz pravne ocene je razvidno, da Komisija meni, da so elementi prvotne odločbe, kar se tiče obstoja, narave in obsega kršitev:

pravnomočni, ali

so postali dokončni, kajti rok za vložitev tožbe proti njim je že zdavnaj potekel.

(12)

Glede pravne ocene položaja v zvezi z globami se sprejme stališče, da je bilo družbi CMB omogočeno, da se ustrezno brani glede na globo, ki naj bi ji bila naložena, in elemente, ki globo utemeljujejo.

(13)

Glede na zastaranje je določeno, da niso potekli niti pet- niti deset-letni zastaralni roki, ki temeljijo na Uredbi Sveta (EGS) št. 2988/74 (5), tako da je v pristojnosti Komisije, da naloži novo globo.

IV.   GLOBA

(14)

Komisija meni, da je treba družbi CMB naložiti globo v skladu s členom 19(2) Uredbe Sveta (ES) št. 4056/86 (6) za kršitve člena 82 Pogodbe ES, ugotovljene v prvotni odločbi.

(15)

Ta odločba temelji na premisleku glede uvedbe, ravni in porazdelitve glob iz prvotne odločbe in premisleku SPS glede odločbe.

(16)

Naložena globa temelji tudi na smernicah za leto 1998. Da bi zneski ustrezali resnosti kršitev, se je upoštevalo naravo kršitev, njihov dejanski vpliv na trg in zadevni geografski trg.

(17)

Zadevni geografski trg je trg storitev linijskih prevozov med severno evropskimi pristanišči in Zairom.

(18)

Kršitve člena 82 Pogodbe ES, ki so jih zagrešile družba CMB in druge članice Cewala, so resne narave, saj so omogočile Cewalu vzdrževati dejanski monopol na svojih prometnih poteh v in iz Zaira. Poleg tega so bile uvedene, da bi izgnale edinega konkurenta na trgu.

(19)

Upoštevalo se je tudi dejstvo, da sta bila predsednik in tajnica Cewala člana osebja družbe CMB in da je imel Cewal poslovne prostore na isti lokaciji kot družba CMB.

(20)

V svoji sodbi je SPS odločilo, da je imela Komisija zaradi odvračanja zakonito pravico upoštevati dejstvo, da so prevažala plovila, ki so sodila v skupino CMB, ko je bila sprejeta prvotna odločba, skoraj vse tovore konference. Vendar pa, ker v času sprejetja sedanje odločbe ne velja nobena takšna posebna okoliščina, se ta okoliščina pri izračunavanju globe v tej odločbi ni upoštevala.

(21)

Na osnovi prej omenjenih premislekov je Komisija določila osnovni znesek v višini 1 milijona EUR za vsako kršitev.

(22)

Ti osnovni zneski so se povišali za 20 %, 15 % in 20 % za vsako kršitev glede na njihovo trajanje.

(23)

Glede na čas, odkar so bila pogajanja zaključena, kot tudi čas, ki je minil po sodbi SES do izdaje ugotovitve o možnih kršitvah aprila 2003, se je od vseh treh zneskov odštel znesek v višini 50 000 EUR.

(24)

Zato Komisija nalaga globo v višini 3,4 milijona EUR.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 1).

(2)  UL L 34, 10.2.1993, str. 20.

(3)  Združeni primeri T-24/93, T-25/93, T-26/93 in T-28/93, CMB, CMBT in Dafra-Lines proti Komisji, [1996] ECR II-1201.

(4)  Združena primera C-395/96 P in C-396/96 P, CMB, CMBT in Dafra-Lines proti Komisiji, [2000] ECR I-1365.

(5)  UL L 319, 29.11.1974, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2003.

(6)  UL L 378, 31.12.1986, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2003.


Top