EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0923

Uredba Komisije (ES) št. 923/2005 z dne 15. junija 2005 o prenosu in prodaji 80000 ton navadne pšenice, 80000 ton koruze in 40000 ton ječmena na portugalskem trgu iz zalog madžarske intervencijske agencije

OJ L 156, 18.6.2005, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/923/oj

18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 923/2005

z dne 15. junija 2005

o prenosu in prodaji 80 000 ton navadne pšenice, 80 000 ton koruze in 40 000 ton ječmena na portugalskem trgu iz zalog madžarske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V sezoni 2004/2005 so podnebne razmere na Portugalskem pripeljale do hude suše, ki je močno zmanjšala razpoložljivost krme in povzročila njeno pomanjkanje pri rejcih. To pomanjkanje krme lahko rejce pripravi do predčasne prodaje ali zakola živine in povzroči resne posledice za to panogo in za dohodek kmetov.

(2)

V isti sezoni so zaradi bogate letine žita v ostali Evropi, predvsem v državah, ki so se Skupnosti pridružile 1. maja 2004, znatno porasle intervencijske zaloge navadne pšenice, koruze in ječmena, za katere v relativno dolgem obdobju ni možnosti za prodajo na notranjem trgu zadevnih držav članic ali za izvoz, na lokalni ravni pa zanje ni na voljo dovolj skladiščnih zmogljivosti.

(3)

Položaj trga za žita Skupnosti je torej trenutno zelo neuravnotežen in v okviru intervencijskega sistema je zaželena uvedba ukrepov za uravnoteženje in izravnavo. Zaradi zalog žit, ki se bodo v okviru intervencijskega režima v regijah z velikim presežkom verjetno morale hraniti zelo dolgo, zaradi stroškov, ki jih bo to povzročilo v proračunu skupnosti, kot tudi zaradi sočasnega pomanjkanja krme za živino na Portugalskem, je primerno del zalog dati na razpolago portugalskim rejcem.

(4)

Za razdelitev žit na portugalskem trgu je treba uporabiti primerno upravljalno strukturo in strukturo finančnega nadzora, najprej je treba zagotoviti prenos žitaric v portugalsko intervencijsko agencijo, nato pa tej zaupati nalogo prodaje in razdelitve žit v korist kmetom.

(5)

Zaradi obsega potreb in razpoložljivosti ponudbe žit za intervencijo na Madžarskem, premalo odobrenih skladiščnih zmogljivosti za intervencijo v tej državi in nezadostnosti do sedaj sprejetih ukrepov za rešitev problema prodaje madžarskih zalog, je primerno postopek prednostno izvesti za madžarske žitarice.

(6)

Treba je predvideti določbe glede vknjiženja tega postopka v skladu z načini, določenimi z Uredbo Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka (2).

(7)

Zaradi poenostavitve in nadzora je treba finančni prispevek Skupnosti določiti pavšalno.

(8)

Prodaja prenesenih zalog se mora izvesti v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij (3). Zaradi posebnosti pri upoštevanju ciljev, ki jih je treba doseči v zvezi s pomanjkanjem krme za živino, je treba predvideti posebne ukrepe, ki jih mora uvesti portugalska intervencijska agencija z odstopanjem od določb iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(9)

Da ne bi motili delovanja portugalskega trga za žita, je še posebej treba predvideti posebne določbe za ponujene količine in določiti meje za prodajne cene žit.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Madžarska intervencijska agencija dá portugalski intervencijski agenciji na razpolago 80 000 ton navadne pšenice, 80 000 ton koruze in 40 000 ječmena.

2.   Portugalska intervencijska agencija prevzame proizvode iz odstavka 1 in zagotovi prevoz do Portugalske in prodajo za prehrano živali pred 31. decembrom 2005.

Člen 2

1.   Madžarska intervencijska agencija v letnem obračunu iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 knjiži v breme prenesene količine navadne pšenice, koruze in ječmena po vrednosti nič.

2.   Portugalska intervencijska agencija v letnem obračunu iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 knjiži v dobro fizično prevzete količine navadne pšenice, koruze in ječmena po vrednosti nič in jih na koncu meseca valorizira po ceni 101,44 EUR/t za navadno pšenico, 85,52 EUR/t za koruzo in 80,87 EUR/t za ječmen.

3.   Vse ostale formalnosti, določene v zakonodaji Skupnosti glede prenosa žit med madžarsko intervencijsko agencijo in portugalsko intervencijsko agencijo, se opravijo na njuno odgovornost.

Člen 3

1.   Stroške prevoza žit za količine iz člena 1 te uredbe portugalska intervencijska agencija vknjiži v letni obračun iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 po stopnji pavšalnega zneska, določenega v odstavku 2 tega člena.

2.   Skupnost prispeva k stroškom prevoza žit do višine 60 EUR/t.

Člen 4

1.   Portugalska in madžarska intervencijska agencija se dogovorita o izbiri krajev odpreme, namembnega kraja in morebitnega vmesnega skladiščenja kot tudi o datumih odpreme proizvodov. Seznami teh krajev in ustrezne količine se takoj sporočijo Komisiji.

2.   Portugalska in madžarska intervencijska agencija ob natovorjenju na Madžarskem in ob prispetju v skladišče na Portugalskem potrdita natovorjeno in raztovorjeno težo ter na podlagi potrdila o analizi kakovost zadevnih proizvodov.

Člen 5

Madžarski intervencijski organ sporoči portugalskemu intervencijskemu organu in Komisiji dejansko ugotovljene količine ob premestitvi kot tudi datume odpreme za vsak kraj odpreme.

Člen 6

Portugalska intervencijska agencija prevzame žita skladno s količinami, natovorjenimi na prevozno sredstvo ob odpremi blaga iz skladišča, določenega s strani madžarske intervencijske agencije, in je od tega trenutka zanje odgovorna.

Portugalska intervencijska agencija obvesti Komisijo in madžarsko intervencijsko agencijo o poteku postopkov prenosa.

Člen 7

Portugalska intervencijska agencija opravi prodajo količin žit iz zalog madžarske intervencijske agencije s stalnim javnim razpisom na notranjem trgu.

Na podlagi člena 4 Uredbe (EGS) št. 2131/93 imajo izključno pravico do prodaje združenja ali zadruge rejcev goveda, ovc in koz ali predelovalni obrati, ki imajo s temi združenji ali zadrugami sklenjene pogodbe o sodelovanju za uporabo na Portugalskem.

Člen 8

Določbe Uredbe (EGS) št. 2131/93 se uporabljajo za prodajo iz člena 7 te uredbe ob upoštevanju določb člena 9.

Člen 9

1.   Količine vsakega izmed žit, namenjenega za prodajo, ustrezajo resnično prenesenim količinam in morajo biti natančno določene v obvestilu o razpisu.

2.   Najmanjša količina za posamezno ponudbo je 1 500 ton.

3.   Ponudbe se sestavijo v skladu z dejansko kakovostjo serije, na katero se nanašajo.

4.   Najnižja prodajna cena je za vsako žito določena na tako raven, da ne moti delovanja portugalskega trga za žita in v nobenem primeru ni nižja od intervencijske cene.

Člen 10

Portugalski organi sestavijo obvestilo o razpisu in natančno določijo predvsem datume razpisov in podrobne določbe o nadzoru, da zagotovijo spoštovanje druge alinee člena 7.

Člen 11

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 695/2005 (UL L 114, 4.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).


Top