EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0190

Skupni ukrep Sveta 2005/190/SZVP z dne 7. marca 2005 o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

UL L 62, 9.3.2005, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 159M, 13.6.2006, p. 174–178 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/190/oj

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/37


SKUPNI UKREP SVETA 2005/190/SZVP

z dne 7. marca 2005

o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14, tretjega odstavka člena 25, člena 26 in člena 28(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija se zavzema za varen, stabilen, enoten, uspešen in demokratičen Irak, ki bo pozitivno prispeval k stabilnosti v regiji. EU podpira Iračane in začasno iraško vlado v njihovih prizadevanjih za gospodarsko, socialno in politično obnovo Iraka v okviru Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1546 z dne 8. junija 2004.

(2)

Evropski svet je 5. novembra 2004 pozdravil skupno misijo za ugotavljanje dejstev za morebitno ustanovitev integrirane misije na področju policije, pravne države in civilne uprave v Iraku in preučil njeno poročilo. Evropski svet je priznal pomen krepitve kazenskopravnega sistema, skladnega s spoštovanjem pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Seznanil se je z željo iraških oblasti, da bi bila EU bolj prisotna v Iraku in da bi njena pomoč pri krepitvi kazenskopravnega sektorja ustrezala iraškim potrebam in prednostnim nalogam.

(3)

Evropski svet je soglašal, da bi EU lahko koristno prispevala k obnovi in vzpostavitvi stabilnega, varnega in demokratičnega Iraka z integrirano misijo, ki bi lahko med drugim podprla tesnejše sodelovanje med različnimi akterji v kazenskopravnem sistemu in okrepila upravljavske sposobnosti višjih in perspektivnih uradnikov v policiji, sodstvu in zaporih ter izboljšala usposobljenost in postopke v zvezi s kazenskimi preiskavami, ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic.

(4)

V soglasju z Evropskim svetom je Svet s Skupnim ukrepom 2004/909/SZVP (1) sklenil, da v Irak pošlje skupino strokovnjakov, da bi nadaljevala dialog z iraškimi oblastmi, začela z uvodnim načrtovanjem morebitne integrirane misije na področju policije, pravne države in civilne uprave, ki naj bi se začela po volitvah, in zlasti, da bi ocenila nujne varnostne potrebe take misije.

(5)

Svet je 21. februarja 2005 sklenil začeti integrirano misijo na področju pravne države v Iraku, ki naj bi začela delovati čimprej, pod pogojem da Iraške oblasti izdajo uradno povabilo.

(6)

Uspešnost misije bo odvisna od učinkovitega strateškega in tehničnega partnerstva z Iračani v vsem času operacije v okviru evropske varnostne in obrambne politike in medsebojnega dopolnjevanja z Združenimi narodi.

(7)

EU bo uporabila dialog z Irakom in njegovimi sosedami, da spodbudi trajno regionalno angažiranost in podporo za večjo varnost ter za politični proces in proces obnove Iraka, ki naj temeljijo na vključenosti, demokratičnih načelih, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, poleg tega pa tudi da podpre varnost in sodelovanje v regiji.

(8)

EUJUST LEX bo svoj mandat opravljala v razmerah, ki predstavljalo grožnjo javnemu redu in miru, varnosti in zaščiti posameznikov ter stabilnosti Iraka in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe.

(9)

V skladu s smernicami zasedanja Evropskega sveta v Nici od 7. do 9. decembra 2000 mora ta skupni ukrep določiti vlogo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (v nadaljnjem besedilu „GS/VP“) v skladu s členoma 18 in 26 Pogodbe.

(10)

Člen 14(1) Pogodbe poziva, naj se navede referenčni finančni znesek za celotno obdobje izvajanja skupnega ukrepa. Navedba zneskov, ki naj bi se izplačali iz proračuna Skupnosti, odraža voljo zakonodajne oblasti in je podana s pridržkom razpoložljivosti odobrenih pravic za prevzem obveznosti za zadevno proračunsko leto. EUJUST LEX bo od držav članic prejela tudi prispevke v naravi –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Misija

1.   Evropska unija ustanavlja misijo EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku, ki jo sestavljata načrtovalna faza, začeta najkasneje 9. marca 2005, in operativna faza, začeta najkasneje 1. julija 2005.

2.   EUJUST LEX deluje v skladu s cilji in drugimi določbami, navedenimi v nalogah misije, ki so določene v členu 2.

Člen 2

Naloge misije

1.   EUJUST LEX se ukvarja z nujnimi potrebami iraškega kazenskopravnega sistema z izvajanjem usposabljanja za uradnike visokega in srednjega vodstvenega ranga in uradnike, ki delajo na področju kazenskih preiskav. Namen tega usposabljanja je izboljšati sposobnosti, usklajenost in sodelovanje različnih delov iraškega kazenskopravnega sistema.

2.   EUJUST LEX spodbuja tesnejše sodelovanje med različnimi akterji v iraškem kazenskopravnem sistemu in krepi upravljavske sposobnosti višjih in perspektivnih uradnikov zlasti v policiji, sodstvu in zaporih ter izboljšuje usposobljenost in postopke v zvezi s kazenskimi preiskavami, ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic.

3.   Usposabljanje poteka v EU ali v regiji, EUJUST LEX pa ima Urad za zvezo v Bagdadu.

Glede na razvoj varnostnih razmer v Iraku in razpoložljivost primerne infrastrukture Svet preuči možnost usposabljanja v Iraku in po potrebi ta skupni ukrep ustrezno spremeni.

4.   V vsem času delovanja misije se razvija učinkovito strateško in tehnično partnerstvo z iraško stranjo, zlasti pri oblikovanju programov usposabljanja v načrtovalni fazi. Da bi se Iračane vključilo kar se da hitro, bo prav tako potrebno usklajevanje pri izbiri, varnostnem preverjanju, ocenjevanju, spremljanju in koordinaciji osebja, ki se udeležuje usposabljanja. Prav tako je v načrtovalni in operativni fazi potrebno tesno usklajevanje med EUJUST LEX in državami članicami, ki izvajajo usposabljanje. Usklajevanje vključuje diplomatska predstavništva zadevnih držav članic v Iraku in povezavo s tistimi državami članicami, ki imajo trenutno izkušnje z izvajanjem usposabljanja, relevantnega za misijo.

5.   EUJUST LEX je varna, neodvisna in razpoznavna, vendar dopolnjuje obstoječa mednarodna prizadevanja, zlasti tista v okviru Združenih narodov, ter jim zagotavljala dodano vrednost, deluje pa tudi v sinergiji z obstoječimi prizadevanji Skupnosti in držav članic. Zato se EUJUST LEX povezuje z državami članicami, ki trenutno izvajajo projekte usposabljanja.

Člen 3

Struktura

EUJUST LEX ima načeloma naslednjo strukturo:

(a)

vodja misije;

(b)

Urad za usklajevanje v Bruslju;

(c)

Urad za zvezo v Bagdadu;

(d)

zmogljivosti za usposabljanje in inštruktorji, ki jih zagotovijo države članice, usklajuje pa jih EUJUST LEX.

Ti elementi se podrobneje opredelijo v konceptu operacij (CONOPS) in operativnem načrtu (OPLAN).

Člen 4

Vodja misije

1.   Vodja misije opravlja dnevno upravljanje in usklajevanje EUJUST LEX ter je odgovoren za osebje in disciplinske zadeve.

2.   Vodja misije podpiše pogodbo s Komisijo.

Člen 5

Načrtovalna faza

1.   Med načrtovalno fazo misije se vzpostavi skupino za načrtovanje, ki jo sestavljajo vodja misije, ki vodi skupino, in osebje, potrebno za opravljanje nalog, ki izhajajo iz potreb misije.

2.   Med načrtovanjem je prednostna naloga skupine izvedba celostne ocene položaja, ki se lahko po potrebi posodablja.

3.   Skupina za načrtovanje izdela OPLAN in opredeli vse tehnične instrumente, potrebne za izvedbo misije, vključno s skupnimi programi usposabljanja, pri čemer upošteva obstoječe projekte usposabljanja v državah članicah. CONOPS in OPLAN upoštevata celostno oceno tveganja. OPLAN vsebuje skupne programe EU za usposabljanje za tečaje, ki jih izdela skupina za načrtovanje v posvetovanju z Iračani in državami članicami, vključno s tistimi, ki izvajajo usposabljanje, relevantno za misijo. CONOPS in OPLAN potrdi Svet.

4.   Skupina za načrtovanje se tesno usklajuje z ustreznimi mednarodnimi akterji, zlasti z Združenimi narodi.

Člen 6

Osebje

1.   Število in pristojnosti osebja misije EUJUST LEX so v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2, in strukturo, določeno v členu 3.

2.   Osebje EUJUST LEX dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica nosi stroške v zvezi z osebjem EUJUST LEX, ki ga je dodelila misiji, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem in dodatki, razen dnevnic ter potnih stroškov, kakor je opredeljeno v finančni izjavi.

3.   EUJUST LEX zaposli potrebno mednarodno in lokalno osebje na pogodbeni osnovi.

4.   Vse osebje ostane podrejeno ustrezni državi članici ali instituciji EU ter opravlja svoje naloge in deluje v interesu misije. Med misijo in po njenem izteku mora osebje ravnati karseda diskretno glede vseh dejstev in informacij v zvezi z misijo. Osebje spoštuje načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2).

Člen 7

Status osebja

1.   Status osebja misije EUJUST LEX, vključno s privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje misije EUJUST LEX, se po potrebi dogovori v skladu s postopkom, določenim v členu 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže te dogovore.

2.   Država članica ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država članica ali zadevna institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljenega člana osebja.

Člen 8

Struktura poveljevanja

1.   EUJUST LEX ima kot operacija za krizno upravljanje enotno strukturo poveljevanja.

2.   Politični in varnostni odbor (v nadaljnjem besedilu „PVO“) zagotavlja politični nadzor in strateško vodstvo.

3.   Vodja misije vodi misijo in skrbi za usklajevanje in vsakodnevno upravljanje.

4.   Vodja misije poroča GS/VP.

5.   GS/VP usmerja vodjo misije.

Člen 9

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO izvršuje pod odgovornostjo Sveta politični nadzor in strateško vodstvo misije. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnosti za imenovanje vodje misije na predlog GS/VP in za spremembo CONOPS in OPLAN ter strukture poveljevanja. Pooblastila za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem operacije so pridržana Svetu, ki mu pomaga GS/VP.

2.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu.

3.   PVO v rednih presledkih prejema poročila od vodje misije v zvezi s potekom misije. PVO lahko po potrebi na svoje sestanke povabi vodjo misije.

Člen 10

Varnost

1.   Vodja misije je odgovoren za varnost EUJUST LEX in je v posvetovanju z Varnostnim uradom Generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu „Varnostni urad GSS“) odgovoren za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi standardi, ki se uporabljajo za misijo.

2.   Glede elementov misije, ki se izvajajo v državah članicah, država gostiteljica s sprejetjem potrebnih in ustreznih ukrepov poskrbi za varnost udeležencev in inštruktorjev na svojem ozemlju.

3.   Glede Urada za usklajevanje v Bruslju sprejem potrebnih in ustreznih ukrepov zagotovi Varnostni urad GSS v sodelovanju z organi države gostiteljice.

4.   V primeru, da usposabljanje poteka v tretji državi, EU skupaj z zadevno državo članico od te tretje države zahteva, da uredi vse potrebno za varnost udeležencev in inštruktorjev na njenem ozemlju.

5.   EUJUST LEX ima za ta namen določenega varnostnega uradnika, ki odgovarja vodji misije.

6.   Vodja misije se po navodilih GS/VP posvetuje s PVO o varnostnih vprašanjih v zvezi z napotitvijo misije.

7.   Pred kakršno koli napotitvijo ali potovanjem v Irak člani osebja EUJUST LEX opravijo obvezno varnostno usposabljanje, ki ga organizira Varnostni urad GSS, in zdravniške preglede.

8.   Države članice si prizadevajo zagotoviti EUJUST LEX in zlasti Uradu za zvezo varno nastanitev, zaščitno opremo in osebno varovanje na iraškem ozemlju.

Člen 11

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 10 000 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti. V primeru, da del usposabljanja poteka v tretjih državah, se državljani tretjih držav lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. V tem primeru lahko blago in storitve, ki se nabavijo za potrebe EUJUST LEX, izvirajo tudi iz tretjih držav.

3.   Glede na posebne varnostne razmere v Iraku se storitve v Bagdadu opravljajo na podlagi obstoječih sporazumov med Združenim kraljestvom in podjetji, naštetimi v Prilogi. Proračun EUJUST LEX krije te stroške do največ 2 340 000 EUR. Združeno kraljestvo v posvetovanju z vodjo misije z ustreznimi informacijami o teh stroških redno poroča Svetu.

4.   Vodja misije izčrpno poroča in je nadzorovan s strani Komisije v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe.

5.   Finančna ureditev upošteva operativne potrebe EUJUST LEX, vključno z združljivostjo opreme.

6.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

7.   Oprema in material za Urad za usklajevanje v Bruslju se kupi ali najame v imenu EU.

Člen 12

Ukrepanje Skupnosti

1.   Svet se seznanja z namero Komisije, da svoje delovanje usmeri v doseganje ciljev tega skupnega ukrepa v vseh fazah predlagane operacije, tudi v luči morebitnih nadaljnjih ukrepov, ki bi spremljali operacijo v okviru evropske varnostne in obrambne politike in bi jih Komisija pripravila v okviru programov Skupnosti.

2.   Svet se prav tako seznanja s potrebo po določitvi ureditev za usklajevanje v Bruslju in po potrebi tudi v Bagdadu.

Člen 13

Razkritje tajnih informacij

GS/VP se pooblašča, da tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene operacije, razkrije v skladu z operativnimi potrebami misije državi gostiteljici in Združenim narodom, kar je ustrezno, in sicer v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 30. junija 2006.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Svet

Predsednik

J. KRECKÉ


(1)  Skupni ukrep Sveta 2004/909/SZVP z dne 26. novembra 2004 o ustanovitvi skupine strokovnjakov za organizacijo morebitne integrirane misije Evropske unije na področju policije, pravne države in civilne uprave v Iraku (UL L 381, 28.12.2004, str. 84).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).


PRILOGA

Seznam podjetij iz člena 11(3)

Control Risks Group: zagotavljanje mobilne varnosti

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(družba z omejeno odgovornostjo)

Frontier Medical: osnovne zdravstvene storitve

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(oddelek Exploration Logistics Group plc)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: osnovne življenjske potrebščine, vključno s hrano, vodo, pranjem perila in čiščenjem

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: zagotavljanje varnosti na ograjenih površinah

25 Buckingham Gate

London

SW1E 6LD


Top