EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0180

2005/180/ES: Odločba Komisije z dne 4. marca 2005 o dovoljenju državam članicam, da sprejmejo določena odstopanja na podlagi Direktive 96/49/ES glede prevoza nevarnega blaga po železnici (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 443) (Besedilo velja za EGP).

OJ L 61, 8.3.2005, p. 41–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 191–201 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; razveljavil 32008L0068 . Latest consolidated version: 09/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/180/oj

8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. marca 2005

o dovoljenju državam članicam, da sprejmejo določena odstopanja na podlagi Direktive 96/49/ES glede prevoza nevarnega blaga po železnici

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 443)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/180/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (1) in zlasti členov 6(9), (11) in (14),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice morajo v skladu s členom 6(9) Direktive 96/49/ES Komisiji posredovati predhodno obvestilo glede svojih odstopanj in sicer prvič do 31. decembra 2002 oziroma v dveh letih od datuma zadnjega sprejema dopolnjenih različic priloge k Direktivi.

(2)

Določene države članice so Komisijo o svoji želji sprejema odstopanj od Direktive 96/49/ES obvestile do 31. decembra 2002. Komisija je z Odločbo Komisije 2003/627/ES z dne 20. avgusta 2003, ki v skladu z Direktivo 96/49/ES državam članicam dovoljuje sprejem določenih odstopanj v zvezi s prevozom nevarnega blaga (2), dovolila sprejem odstopanj tistim državam članicam, katerih odstopanja so našteta v Prilogi I in II k navedeni odločbi.

(3)

Direktiva Komisije 2003/29/ES (3) je spremenila Prilogo k Direktivi 96/49/ES. Države članice so morale na podlagi Direktive 2003/29/ES najkasneje do 1. julija 2003 oziroma do zadnjega, v členu 6(9) Direktive 96/49/ES navedenega datuma, to je 30. junij 2003, uveljaviti nacionalno zakonodajo.

(4)

Nekatere države članice so sporočile svojo željo o sprejemu odstopanj. Komisija je obvestila preučila v zvezi s skladnostjo s pogoji, določenimi v členih 6(9), (11) in (14) Direktive 96/49/ES, in jih odobrila. Zato je treba tem državam članicam dovoliti sprejem odstopanj.

(5)

Hkrati bi bilo treba zbrati vsa odstopanja, ki so bila do sedaj dovoljena le v eni odločbi. Odločbo 2003/627/ES bi bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti.

(6)

Komisija bo najmanj vsakih pet let predlagala obsežno posodobitev vseh obstoječih odstopanj za zagotovitev rednega posodabljanja stanja odstopanj.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, določenega v členu 9 z Direktivo Sveta 94/55/ES (4)

SPREJELA TO ODLOČBO:

Člen 1

Državam članicam, navedenim v Prilogi I, se dovoli izvajanje odstopanj, določenih v Prilogi I, glede prevoza manjših količin določenega nevarnega blaga po železnici na njihovem območju.

Ta odstopanja se uporabljajo brez razlikovanja.

Člen 2

Državam članicam, ki so naštete v Prilogi I se dovoli izvajanje odstopanj, določenih v Prilogi II, prvič, prevoz nevarnega blaga, ki sestavlja del opredeljenega industrijskega postopka, ki je lokalne narave in je pod strogim nadzorom v skladu z jasno določenimi pogoji, na določenih imenovanih progah znotraj njihovega območja, in drugič, lokalni prevoz nevarnega blaga na kratkih razdaljah, znotraj obsega pristanišč, letališč ali industrijskih lokacij.

Člen 3

Odločba 2003/627/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. marca 2005

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 235, 17.9.1996, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/110/ES (UL L 365, 10.12.2004, str. 24).

(2)  UL L 217, 29.8.2003, str. 67.

(3)  UL L 90, 8.4.2003, str. 47.

(4)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/111/ES (UL L 365, 10.12.2004, str. 25).


PRILOGA I

Odstopanja držav članic glede manjših količin določenega nevarnega blaga

NEMČIJA

RA-SQ 3.1

Predmet: Izjema manjših količin določenega blaga za zasebno rabo.

Sklic na Prilogo k Direktivi 96/49/ES (v nadaljevanju „Direktiva“): Preglednica v poglavju 3.2 za določene UN številke v razredih 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: Dovoljenje prevoza in določbe.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razredi 1 do 9; Izjema za zelo majhne količine različnega blaga v embalaži in količin za zasebno rabo; največ 50 kg na prevozno enoto; uporaba splošnih zahtev glede pakiranja za notranjo embalažo.

Pripombe: Odstopanje je omejeno do 31.12.2004.

Seznam št. 14*.

RA-SQ 3.2

Predmet: Kombinirano dovoljenje pakiranja.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 4.1.10.4 MP2

Vsebina Priloge k Direktivi: Prepoved kombiniranega pakiranja.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razred 1.4S, 2, 3 in 6.1; dovoljenje kombiniranega pakiranja za predmete razreda 1.4S (naboji za manjše orožje), razpršila (razred 2) in čistilna ter obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (UN naštete številke), ki naj bi se prodajala kot komplet v kombinirani embalaži v skupini pakiranja II in v manjših količinah.

Pripombe: Seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCIJA

RA-SQ 6.1

Predmet: Prevoz oddane prtljage v potniških vlakih.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 7.7

Vsebina Priloge k Direktivi: RID snovi in predmeti, ki so izključeni iz prevoza kot prtljaga.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Decree of 5 June 2001 on the transport of hazardous goods by rail, „RID-Decree“) – Article 18.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Kot prtljaga se lahko s potniškimi vlaki prevaža RID snovi in predmete, ki se lahko prevaža kot hitre pošiljke.

RA-SQ 6.2

Predmet: Pošiljke nevarnih snovi, ki jih imajo potniki v vlakih.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 7.7

Vsebina Priloge k Direktivi: RID snovi in predmeti, ki so izključeni iz prevoza kot ročna prtljaga.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Decree of 5 June 2001 on the transport of hazardous goods by rail, „RID-Decree“) – Article 19.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz pošiljk nevarnih snovi kot ročna prtljaga, namenjena za zasebno ali poklicno rabo potnikov, se dovoli pod določenimi pogoji: uporabljajo se samo določbe v zvezi s pakiranjem, označevanjem in etiketiranjem pošiljk, kot je določeno v 4.1, 5.2 in 3.4.

Pripombe: Prenosne plinske posode, dovoljene za bolnike z dihalnimi težavami v zadostni količini za eno potovanje.

RA-SQ 6.3

Predmet: Prevoz za potrebe železniškega prevoznega sredstva.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 5.4.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Na tovornem listu morajo biti navedeni podatki glede nevarnih snovi.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Decree of 5 June 2001 on the transport of hazardous goods by rail, „RID-Decree“) – Article 20.2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz količin, ki ne presegajo omejitev, določenih v 1.1.3.6, za potrebe železniškega prevoznega sredstva ni potrebno prijaviti kot tovor.

RA-SQ 6.4

Predmet: Izjema pri etiketiranju določenih poštnih vagonov.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 5.3.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Decree of 5 June 2001 on the transport of hazardous goods by rail, „RID-Decree“) – Article 21.1.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Označeni morajo biti samo poštni vagoni, ki prevažajo več kot 3 tone materiala v istem razredu (drugo kot 1, 6.2 ali 7).

RA-SQ 6.5

Predmet: Izjema pri označevanju vagonov, ki prevažajo majhne zabojnike.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 5.3.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Decree of 5 June 2001 on the transport of hazardous goods by rail, „RID-Decree“) – Article 21.2

Vsebina nacionalne zakonodaje: Vagonov ni potrebno označiti, če so pritrjene oznake na majhnih zabojnikih jasno vidne.

RA-SQ 6.6

Predmet: Izjema pri označevanju vagonov, ki prevažajo cestna vozila naložena s paketi.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 5.3.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Decree of 5 June 2001 on the transport of hazardous goods by rail, „RID-Decree“) – Article 21.3.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Vagonov ni potrebno označiti, če imajo cestna vozila oznake, ki ustrezajo paketom, ki jih vsebujejo.

ŠVEDSKA

RA-SQ 14.1

Predmet: Železniško prevozno sredstvo, ki prevaža nevarno blago kot hitro blago, ni potrebno označiti.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 5.3.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Železniška prevozna sredstva, ki prevažajo nevarno blago, morajo imeti oznake.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Železniško prevozno sredstvo, ki prevaža nevarno blago kot hitro blago, ni potrebno označiti.

Pripombe: V RID obstajajo količinske omejitve za blago, ki se imenuje hitro blago. Zato velja za majhne količine.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

RA-SQ 15.1

Predmet: Prevoz določenih manj nevarnih radioaktivnih snovi, kot so stenske ure, ročne ure, detektorji dima, številčnice kompasa.

Sklic na Prilogo k Direktivi: Večina zahtev RID

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve, ki se nanašajo na prevoz snovi iz razreda 7.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Skupna izjema določb nacionalnih uredb za določene tržne proizvode, ki vsebujejo omejene količine radioaktivnih snovi.

Pripombe: To odstopanje je kratkotrajen ukrep, ki ne bo več potreben, ko bodo podobne spremembe IAEA uredb vključene v RID.

RA-SQ 15.2

Predmet: Prevoz pritrjenih enakomerno praznih cistern, ki niso namenjene za transportno opremo (N2).

Sklic na Prilogo k Direktivi: Del 5 in 7

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve, ki se nanašajo na postopke pošiljk, prevoz, delovanje in vozila.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Bo naveden v naslednji uredbi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Glej zgoraj.

Pripombe: Prevoz takšnih pritrjenih cistern ni prevoz nevarnega blaga v običajnem pomenu in RID določbe se ne morejo uporabiti v praksi. Ker so cisterne „enakomerno prazne“, je količina nevarnega blaga, ki se v njih dejansko nahaja, po opredelitvi izredno majhna.

RA-SQ 15.3

Predmet: Omilitev omejitev glede prevažanja mešanega tovora razstreliva in razstreliva z drugim nevarnim blagom v vagonih, vozilih in zabojnikih (N4/5/6).

Sklic na Prilogo k Direktivi: 7.5.2.1 in 7.5.2.2

Vsebina Priloge k Direktivi: Omejitve določenih vrst mešanega tovora.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nacionalna zakonodaja je manj omejujoča glede mešanega tovora razstreliv, pod pogojem, da se lahko takšen prevoz izvede brez tveganja.

Pripombe: Združeno kraljestvo želi dovoliti določena odstopanja pri mešanih pravilih glede razstreliv z drugimi razstrelivi in za razstreliva z drugim nevarnim blagom. Katero koli odstopanje bo imelo količinsko omejitev glede enega ali več sestavnih delov tovora in bo dovoljeno samo pod pogojem, da „so bili izvedeni vsi praktično izvedljivi ukrepi za preprečitev stika razstreliva z oziroma drugega načina ogrožanja ali ogroženosti zaradi katerega koli takšnega blaga“.

Primeri odstopanj, katere bi Združeno kraljestvo želelo dovoliti so:

RA-SQ 15.4

Predmet: Za dovoljenje različnih „največjih skupnih količin na prevozno enoto“ za blago razreda 1 v kategorijah 1 in 2 preglednice 1.1.3.1.

Sklic na Prilogo k Direktivi: 1.1.3.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Izjeme v zvezi z naravo prevoznih postopkov.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Bo naveden v naslednji uredbi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Določiti pravila glede izjem omejenih količin in mešanega tovora razstreliva.

Pripombe: Za dovoljenje različnih omejenih količinskih omejitev in množilnih faktorjev mešanega tovora za blago razreda 1, to je „50“ za kategorijo 1 in „500“ za kategorijo 2. V namen izračuna mešanih tovorov se množilni faktorji preberejo „20“ za prevozno kategorijo 2 in „2“ za prevozno kategorijo 3.

RA-SQ 15.5

Predmet: Sprejem RA-SQ 6.6.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


PRILOGA II

Odstopanja držav članic glede lokalnega prevoza, omejenega na njihovo ozemlje

NEMČIJA

RA-LT 3.1

Predmet: Prevoz PCB-kontaminiranega materiala razreda 9 v zabojnikih za razsuti tovor.

Sklic na Prilogo k Direktivi2 96/49/ES (v nadaljevanju „Direktiva“): 7.3.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Prevoz v zabojnikih za razsuti tovor.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dovoljenje prevoza v zabojnikih za razsuti tovor v zamenljivih tovoriščih vozil ali hermetično zaprtih zabojnikih, ki so neprepustni za tekočine ali prah.

Pripombe: Izjema 11, omejena do 31.12.2004; od leta 2005, enake določbe v ADR in RID.

Glej tudi večstranski sporazum M137.

Seznam št. 4*.

RA-LT 3.2

Predmet: Prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklic na Prilogo k Direktivi: Deli 1 do 5

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razredi 2 do 6.1, 8 in 9: Kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranjih paketih (kot zbrani) in kategorizirani v posebne skupine odpadkov (izogibanje nevarnim reakcijam znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil v zvezi s skupino odpadkov in kot tovorni list; zbiranje domačih in laboratorijskih odpadkov itd.

Pripombe: Seznam št. 6*.

ŠVEDSKA

RA-LT 14.1

Predmet: Prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklic na Prilogo k Direktivi: del 2, poglavje 5,2, in 6.1

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, označevanje in etiketiranje ter zahteve glede sestave in testiranja pakiranja.

Sklic na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Zakonodajo sestavljajo poenostavljeni klasifikacijski kriteriji, manj omejujoče zahteve glede sestave in testiranja pakiranja in spremenjeno etiketiranje ter zahteve označevanja. Namesto klasificiranja nevarnih odpadkov v skladu z RID se je le-to preneslo na druge skupine odpadkov. Vsaka skupina odpadkov vsebuje snovi, ki so lahko pakirane skupaj (mešano pakiranje) v skladu z RID. Vsak paket mora biti označen z ustrezno oznako skupine odpadkov namesto z UN številom.

Pripombe: Te uredbe se lahko uporabljajo le pri prevozu nevarnih odpadkov iz javnih mest recikliranja do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.


Top