EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0383

Uredba Komisije (ES) št. 383/2005 z dne 7. marca 2005 o določitvi datumov uveljavitve za menjalne tečaje, ki se uporabljajo za proizvode vinskega sektorja

OJ L 61, 8.3.2005, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 90–93 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/383/oj

8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 383/2005

z dne 7. marca 2005

o določitvi datumov uveljavitve za menjalne tečaje, ki se uporabljajo za proizvode vinskega sektorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

op upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (1), in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za euro v kmetijstvu (2) določa datume uveljavitve za veljavne menjalne tečaje na podlagi meril iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98, ne glede na kakršne koli posebne opredelitve ali izjeme, predvidene v predpisih za zadevne sektorje na podlagi teh meril.

(2)

Datumi uveljavitve za menjalne tečaje, ki se uporabljajo za nekatere ukrepe skupne ureditve trga za vino, so specifični in jih je zato treba določiti v posebni uredbi.

(3)

Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (3) predvideva premijo, ki se lahko dodeli za trajno opustitev vinogradništva na določeni površini. Člen 8(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (4), določa najvišjo stopnjo premije na hektar. Zaradi administrativne izvedljivosti naj bo datum uveljavitve za menjalni tečaj za znesek te premije začetek vinskega leta.

(4)

Člen 11 Uredbe (ES) št. 1493/1999 vzpostavlja sistem za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov. Zaradi administrativne izvedljivosti naj se za finančna sredstva iz člena 14 navedene uredbe uporablja menjalni tečaj, ki ga je Evropska centralna banka nazadnje določila pred 1. julijem pred finančnim letom, za katerega so finančna sredstva določena.

(5)

Člena 27 in 28 Uredbe (ES) št. 1493/1999 predvidevata odkupne cene, ki se plačajo proizvajalcem, ter pomoč, ki jo lahko prejme destilarna za destilacijo stranskih proizvodov pri proizvodnji vina in destilacijo vina iz grozdja za dvojni namen. Ob upoštevanju gospodarskih ciljev izvajanja ukrepov in postopka za njihovo izvajanje naj bo datum uveljavitve za menjalni tečaj za te zneske prvi dan zadevnega vinskega leta.

(6)

Člen 29 Uredbe (ES) št. 1493/1999 predvideva minimalno ceno, ki se plača proizvajalcem, ter pomoč, ki jo lahko prejme destilarna za destilacijo, namenjeno podpori sektorja pitnega alkohola. Člen 30 te uredbe določa ukrep krizne destilacije pri izrednih motnjah na trgu zaradi znatnih presežkov ali problemov pri kakovosti. Zaradi administrativne izvedljivosti naj bo datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja v teh primerih, enkrat na mesec.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (5) predvideva pomoč proizvajalcem alkoholiziranega vina. Ker je znesek te pomoči povezan z zadevnimi destilacijskimi ukrepi, je primerno isto načelo uporabiti pri določitvi datuma uveljavitve.

(8)

Člena 34 in 35 Uredbe (ES) št. 1493/1999 določata pomoč za posebne uporabe. Da bi bil datum uveljavitve čim bliže gospodarskemu cilju ter zaradi administrativne izvedljivosti naj bo datum uveljavitve za pomoč iz člena 34 navedene uredbe prvi dan meseca, v katerem se opravi prvi postopek obogatitve, in za pomoč iz člena 35 navedene uredbe prvi dan vsakega meseca, v katerem se opravijo postopki predelave.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obseg vinogradniških površin

1.   Datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za premijo za stalno opustitev vinogradništva iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1493/1999, je prvi dan vinskega leta, v katerem je bil predložen zahtevek za premijo.

2.   Za finančna sredstva za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1493/1999 se uporablja menjalni tečaj, ki ga je Evropska centralna banka nazadnje določila pred 1. julijem pred finančnim letom, za katerega so finančna sredstva določena.

Člen 2

Tržni mehanizmi

1.   Za destilacijo stranskih proizvodov pri proizvodnji vina je datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za odkupno ceno in pomoč destilarnam iz odstavkov 9 in 11 člena 27 Uredbe (ES) št. 1493/1999, prvi dan vinskega leta, za katerega se plača odkupna cena.

2.   Za destilacijo vina iz grozdja za dvojni namen je datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za odkupno ceno in pomoč destilarnam iz odstavkov 3 in 5 člena 28 Uredbe (ES) št. 1493/1999, prvi dan vinskega leta, za katerega se plača odkupna cena.

3.   Za destilacijo namiznega vina in vina, ustreznega za pridobivanje namiznega vina za oskrbovanje trga s pitnim alkoholom, je datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za primarno pomoč in minimalno ceno iz odstavkov 2 in 4 člena 29 Uredbe (ES) št. 1493/1999, prvi dan meseca, v katerem se opravi prva dobava vina na podlagi pogodbe.

4.   Za krizno destilacijo iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 je datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za minimalno ceno, prvi dan meseca, v katerem se opravi prva dobava vina na podlagi pogodbe.

5.   Za pomoč proizvajalcem alkoholiziranega vina v skladu s tretjim pododstavkom člena 69(3) Uredbe (ES) št. 1623/2000 je datum uveljavitve za menjalni tečaj isti kot za zadevne destilacijske ukrepe.

6.   Datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za pomoč za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev v skladu s členom 34(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999, je prvi dan meseca, v katerem se opravi prvi postopek obogatitve.

7.   Datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za pomoč za uporabo grozdnega mošta ali zgoščenega grozdnega mošta v skladu s členom 35(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999, je prvi dan vsakega meseca, v katerem se opravijo postopki predelave.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati en dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 36. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1250/2004 (UL L 237, 8.7.2004, str. 13).

(3)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(4)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1389/2004 (UL L 255, 31.7.2004, str. 7).

(5)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1774/2004 (UL L 316, 15.10.2004, str. 61).


Top