EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0382

Uredba Komisije (ES) št. 382/2005 z dne 7. marca 2005 o načinih izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1786/2003 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo

OJ L 61, 8.3.2005, p. 4–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 141–156 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 123 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/oj

8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 382/2005

z dne 7. marca 2005

o načinih izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1786/2003 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1786/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo (1), in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za program neposredne podpore v okviru skupne kmetijske politike in o določenih programih podpore za kmete, ki spreminja uredbe (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (2), ter zlasti člena 71(2)(2) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1786/2003 (3) zamenja Uredbo Sveta (ES) št. 603/95, zato je treba sprejeti nova pravila za uporabo. Zato je treba razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 785/95 z dne 6. aprila 1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 603/95 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo (4).

(2)

Zaradi jasnosti so potrebne določene opredelitve.

(3)

Ob upoštevanju pogojev, ki so določeni v členu 9 Uredbe (ES) št. 1786/2003, je treba za te proizvode ohraniti minimalno kakovost, ki se izraža z vsebnostjo vlage in beljakovin. Ob upoštevanju trgovinskih običajev je treba razlikovati vsebnost vlage glede na posamezne postopke proizvodnje.

(4)

Do upravičenosti do pomoči, ki jih predvideva Uredba (ES) št. 1786/2003, je treba izključiti krme, pridelane na površinah, ki so že upravičene do pomoči, predvidene v naslovu IV Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(5)

Člen 13 Uredbe (ES) št. 1786/2003 predvideva, da države članice uvedejo nadzorni sistem za preverjanje, ali vsako podjetje ali kupec krme za umetno sušenje upošteva pogoje, določene v navedeni uredbi. Da se poenostavi ta nadzor in zagotovi upoštevanje pogojev za pridobitev pravice do pomoči, je treba zagotoviti, da za predelovalna podjetja in kupce krme za umetno sušenje velja postopek pridobitve dovoljenja. S tem namenom je treba opredeliti potrebne oznake, ki morajo biti navedene v zahtevkih za pomoči, v evidenci blaga in v izjavi o dostavi predelovalnih podjetij. Treba je določiti druga dokazila, ki jih je treba predložiti.

(6)

Upoštevanje zahtev glede kakovosti posušene krme mora biti strogo nadzorovano na podlagi rednega vzorčenja končnih proizvodov, ki zapustijo podjetje. V primeru mešanja teh proizvodov z drugimi snovmi mora biti izvedeno vzorčenje pred postopkom mešanja.

(7)

Za preverjanje usklajenosti med količino surovin, ki je dostavljena podjetjem, in količino posušene krme, ki zapusti ta podjetja, morajo navedena podjetja sistematično izvajajti tehtanje krme, ki jo predelujejo in določati njeno stopnjo vlage.

(8)

Za olajšanje trženja krme za predelavo in da se omogoči pristojnim organom izvajanje pregledov, potrebnih za preverjanje pravice do pomoči, je treba, da se pogodbe med podjetji in kmeti sklenejo pred dostavo surovin in se predložijo pristojnim organom pred določenim datumom, da ti se lahko seznanijo z obsegom proizvodnje, ki se jo da predvideti. Zato je nujno, da so pogodbe sestavljene v pisni obliki in vsebujejo zlasti navedbo datuma sklenitve pogodbe, zadevnega tržnega leta, imen in naslovov pogodbenih strank, narave proizvodov za predelavo ter navedbo identifikacije kmetijske parcele, kjer je bila pridelana krma za predelavo.

(9)

V določenih primerih pogodbe niso v uporabi in morajo predelovalna podjetja sestaviti izjave o dostavi, ki morajo biti v skladu s pogoji, veljavnimi za pogodbe.

(10)

Za zagotovitev enotnega izvajanja sistema pomoči, je treba opredeliti podrobna pravila njihovih izplačil.

(11)

Uredba (ES) št. 1786/2003 predvideva več pregledov pri vsaki fazi postopka proizvodnje vključno z izmenjavanjem integriranega upravnega in nadzornega sistema, ki ga predvideva Uredba (ES) št. 1782/2003. Zato je treba povezati preglede za identifikacijo zadevnih kmetijskih parcel s pregledi, ki se opravljajo v okviru tega sistema.

(12)

Glede na sistem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 1782/2003, je treba, da pristojni organi izvajajo navzkrižno preverjanje kmetijskih parcel, navedenih v pogodbah in/ali v izjavah o dostavi ter tistih, ki jih proizvajalci prijavijo v svojih zahtevkih za enotno pomoč, da se prepreči dodelitev neupravičene pomoči.

(13)

Za zagotovitev upoštevanja pogojev, predvidenih z Uredbo (ES) št. 1786/2003 in s to uredbo, zlasti glede upravičenosti do pomoči, je treba predvideti določena znižanja in izključitve pomoči, da bi preprečili zlorabe, ob upoštevanju principa sorazmernosti in posebnih težav v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. Treba je uravnotežiti znižanja in izključitve glede na resnost nepravilnosti in predvideti popolno izključitev upravičenosti do pomoči za določeno obdobje.

(14)

Za zagotovitev dobrega upravljanja trga za posušeno krmo je treba določene informacije redno sporočati Komisiji.

(15)

Z namenom, da se pripravi poročilo o sektorju, predvideno za leto 2008 v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1786/2003, je treba uvesti sporočila glede površin za pridelavo krme in porabe energije, v povezavi s proizvodnjo posušene krme.

(16)

V skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 1786/2003, je treba predvideti prehodni ukrep glede zalog obstoječih dne 31. marca 2005.

(17)

V primeru izvajanja neobveznega prehodnega obdobja, predvidenega v členu 71 Uredbe (ES) št. 1782/2003, je treba določiti pogoje dodelitve pomoči glede na ta člen.

(18)

Uredba (ES) št. 1786/2003 se uporablja od 1. aprila 2005, datuma začetka tržnega leta 2005/2006. To uredbo je treba uporabljati od istega datuma.

(19)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Skupnega upravljalnega odbora za žita in neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

ZADEVA, OPREDELITVE IN POGOJI UPRAVIČENOSTI DO POMOČI

Člen 1

Zadeva

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1786/2003 za skupno ureditev trga za posušeno krmo.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se upoštevajo naslednje opredelitve:

1.

„posušena krma“, proizvodi iz člena 1 Uredbe št. 1786/2003, z razlikovanjem naslednjih kategorij:

(a)

„umetno sušena krma“, in sicer proizvodi, ki so bili umetno sušeni s toploto v točki (a) v prvi in tretji alinei tega člena, „drugi podobni proizvodi za krmo“ pa pomenijo umetno sušeni zelnatni krmni pridelki pod oznako KN 1214 90 90, in zlasti:

zelnate metuljnice,

trave,

žito, ki se spravi zeleno, cela rastlina, nezrela zrna iz točke I Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1782/2003;

(b)

„na soncu sušena krma“, in sicer proizvodi, ki so sušeni drugače kot umetno s toploto in zmleti, iz druge in četrte alinee člena 1(a), Uredbe (ES) št. 1786/2003;

(c)

„beljakovinski koncentrati“, in sicer proizvodi iz prve alinee člena 1(b), Uredbe (ES) št. 1786/2003;

(d)

„dehidrirani proizvodi“, in sicer proizvodi iz prve alinee člena 1(b), Uredbe (ES) št. 1786/2003;

2.

„predelovalno podjetje“, predelovalno podjetje za posušeno krmo iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1786/2003, ki ga uradno odobri država članica, kjer ima sedež, in ki izvaja eno izmed naslednjih del:

(a)

sušenje sveže krme s sušilnikom, ki ustreza sledečim pogojem:

temperatura zraka ob vhodu ni nižja od 250 °C; vendar pa za tračne sušilnice s temperaturo zraka ob vhodu, ki ni nižja od 110 °C, za katere je bilo dovoljenje izdano pred začetkom tržnega leta 1999/2000, ta pogoj ne velja,

čas sušenja krme ni daljši od treh ur,

v primeru sušenja krme po plasteh debelina vsake plasti ne presega enega metra;

(b)

mletje na soncu sušene krme;

(c)

pridobivanje beljakovinskih koncentratov;

3.

„kupec krme za sušenje in/ali krme za mletje“, fizična ali pravna oseba iz člena 10(c)(iii) Uredbe (ES) št. 1786/2003, ki jo država članica, iz katere izhaja, uradno odobri in ki pri proizvajalcu kupi svežo krmo, da jo dostavi predelovalnim podjetjem;

4.

„partija“, določena količina krme enotne kakovosti glede na njeno sestavo, stopnjo vlage in vsebnost beljakovin, ki jo hkrati obdela predelovalno podjetje;

5.

„mešanica“, proizvod za živalsko krmo, ki vsebuje posušeno krmo, sušeno in/ali zmleto v predelovalnem podjetju in dodatke;

„dodatki“ so proizvodi drugačne narave kot posušena krma, vključno z vezalci in koagulanti, ali pa enake narave, vendar posušeni in/ali zmleti drugje.

Vendar posušena krma, ki vsebuje dodatke do najvišje meje 3 % celotne teže končnega proizvoda, se ne šteje kot mešanica, razen če celotna vsebnost dušika glede na suho snov dodatka ne presega 2,4 %;

6.

„kmetijske parcele“, identificirane v skladu s sistemom identifikacije kmetijskih parcel integriranega upravnega in nadzornega sistema iz členov 18 in 20 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 (5);

7.

„zahtevek za enotno pomoč“, zahtevek za pomoč iz člena 22 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in členov 12 ter 14 Uredbe (ES) št. 796/2004;

8.

„končni prejemnik partije posušene krme“, zadnja oseba, prejemnica te partije v enaki obliki, kot je bila po predelavi v predelovalnem obratu, za nadaljnjo obdelavo posušene krme ali za uporabo za živalsko krmo.

Člen 3

Proizvodi, upravičeni do pomoči

Za izvajanje te uredbe je do pomoči iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1786/2003 upravičena posušena krma, ki ustreza zahtevam dajanja na trg za živalsko krmo, ki:

(a)

izhaja v nepredelanem stanju ali v mešanici iz predelovalnega podjetja, če pa se tam ne more skladiščiti, mora za prostor, kjer je skladiščena zaradi pregleda skladiščene krme, ki ga vnaprej odobri pristojni organ, imeti potrebno jamstvo;

(b)

ima po obdelavi v predelovalnem obratu naslednje lastnosti:

(i)

najvišjo vsebnost vlage:

12 % za krmo, sušeno na soncu, umetno sušeno krmo po postopku mletja, beljakovinske koncentrate in dehidrirane proizvode,

14 % za drugo umetno sušeno krmo;

(ii)

najmanjšo vsebnost vseh surovih beljakovin glede na suho snov:

15 % za umetno sušeno krmo, krmo, ki je sušena na soncu, in dehidrirane proizvode,

45 % za beljakovinske koncentrate.

Upravičenost do pomoči je omejena na količino proizvodov, pridobljenih s sušenjem krme, ki je proizvedena na parcelah, uporabljenih za kmetijstvo v skladu s členom 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

Člen 4

Izključitev

Upravičenost do pomoči iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1786/2003 ne velja za krmo, kjer zemljišča prejemajo pomoč, predvideno v naslovu IV Uredbe (ES) št. 1782/2003. Vendar je na zemljiščih, ki prejemajo pomoč za seme iz poglavja 9, naslova IV Uredbe (ES) št. 1782/2003, izključitev pomoči za predelavo posušene krme omejena na krmne rastline, iz katerih so bila semena pobrana.

Po drugi strani pa zemljišča, upravičena do plačila na površino za poljščine iz poglavja 10, naslova IV Uredbe (ES) št. 1782/2003, lahko dobijo pomoč za predelavo v posušeno krmo, če so bila popolnoma posejana s poljščinami po lokalnih pogojih.

POGLAVJE 2

PREDELOVALNA PODJETJA IN KUPCI KRME ZA SUŠENJE IN/ALI MLETJE

Člen 5

Dovoljenje predelovalnih podjetij

Za dovoljenje iz člena 2(2), predelovalno podjetje:

(a)

pristojnemu organu predloži spis, ki vsebuje:

(i)

opis notranjosti predelovalnega podjetja zlasti z označbami prostorov, ki se uporabljajo ob vhodu proizvodov za predelavo, ob izhodu posušene krme in tistih za skladiščenje, ter opis proizvodov, uporabljenih za predelavo, končnih proizvodov in prostorov, kjer poteka predelava;

(ii)

opis tehničnih zmogljivosti, zlasti sušilnih peči in naprav za mletje, z označbami zmogljivosti izparevanja na uro, temperature delovanja ter naprav za tehtanje za opravljanje del iz člena 2(2);

(iii)

seznam dodatkov, uporabljenih pred ali med postopkom umetnega sušenja, in seznam drugih proizvodov, uporabljenih pri predelavi in pri končnih proizvodih;

(iv)

vzorce registrov računovodske evidence zalog iz člena 12;

(b)

da na razpolago pristojnemu organu svojo osveženo evidenco zalog in finančno računovodstvo;

(c)

olajša postopke pregleda;

d)

mora upoštevati pogoje iz Uredbe (ES) št. 1786/2003 in te uredbe.

V primeru spremembe ene ali več vsebin spisa iz prve alinee točke (a), predelovalno podjetje obvesti pristojni organ v roku desetih koledarskih dni, z namenom, da se pridobi potrditev dovoljenja.

Člen 6

Dovoljenje kupcev krme za sušenje in/ali mletje

Za dovoljenje iz člena 2(3), kupec krme za sušenje in/ali mletje:

(a)

vodi register zadevnih proizvodov, ki mora vsebovati vsaj dnevne nakupe in prodajo po proizvodih, za vsako partijo pa označbo količine, navedbo pogodbe s proizvajalcem, ki je proizvod dostavil, in po potrebi označbo prejemnega predelovalnega podjetja;

(b)

da na razpolago pristojnemu organu svojo osveženo evidenco zalog in finančno računovodstvo;

(c)

olajša postopke pregleda;

(d)

mora upoštevati pogoje iz Uredbe (ES) št. 1786/2003 in iz te uredbe.

Člen 7

Dodelitev in odvzem dovoljenj

Za dovoljenja iz člena 2(2) in (3) zainteresirani zaprosijo pred začetkom tržnega leta.

Dovoljenja izda pristojni organ vsake države članice pred začetkom tržnega leta. V izjemnih primerih lahko pristojni organ izda začasno dovoljenje v obdobju, ki ni daljše od dveh mesecev po začetku zadevnega tržnega leta. V tem primeru se podjetje šteje kot odobreno, dokler ji pristojni organ ne dodeli dokončnega dovoljenja.

Ne glede na člen 30, kadar ni več izpolnjen eden ali več pogojev iz člena 5 ali 6, pristojni organ odvzame dovoljenje, razen če predelovalno podjetje ali kupec krme za sušenje in/ali mletje naredi vse potrebno v roku, ki se ga določi na podlagi resnosti težave, da je ponovno v skladu z zgoraj navedenimi pogoji.

Člen 8

Obveznosti glede proizvodnje krme

Kadar neko predelovalno podjetje hkrati proizvaja tako posušeno krmo in/ali beljakovinske koncentrate, kot tudi na soncu sušeno krmo:

(a)

je treba posušeno krmo proizvajati v prostorih ali mestih, ločenih od tistih za proizvodnjo na soncu sušene krme;

(b)

je treba proizvode, ki so proizvedeni po dveh postopkih, skladiščiti v dveh različnih prostorih;

(c)

je v podjetju prepovedano mešanje proizvoda iz ene skupine s tistim, ki pripada drugi skupini.

Člen 9

Obveznosti glede vhodov in izhodov proizvodov

Pred vnosom proizvodov, ki niso krma za sušenje in/ali mletje, v obrat za proizvajanje mešanic, predelovalno podjetje pristojnemu organu zadevne države članice sporoči naravo in količino proizvodov za vnos.

Kadar gre za vnos krme, ki je bila sušena in/ali mleta v nekem drugem predelovalnem podjetju, mora podjetje poleg tega pristojnemu organu navesti njeno poreklo in namembni kraj. V tem primeru se vnos lahko izvede le pod nadzorom pristojnega organa in pod pogoji, ki jih ta postavi.

Posušena krma, ki zapusti predelovalno podjetje, lahko vanj ponovno vstopi le za namene prepakiranja pod nadzorom pristojnega organa in pod pogoji, ki jih ta postavi.

Proizvodi, ki so vstopili ali ponovno vstopili v predelovalno podjetje v skladu s tem členom, se ne smejo skladiščiti s posušeno in/ali zmleto krmo zadevnega podjetja. Poleg tega so zajeti v računovodski dokumentaciji podjetja v skladu z odstavkom 1 člena 12.

Člen 10

Določitev teže, vzorčenja in analize posušene krme

1.   Vzorčenje in tehtanje posušene krme iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1786/2003 izvaja predelovalno podjetje ob izhodu posušene krme iz podjetja.

Vendar, kadar se posušena krma meša v predelovalnem podjetju, se vzorčenje in tehtanje izvedeta pred postopkom mešanja.

Kadar je mešanje izvedeno pred ali med sušenjem, mora biti vzorec vzet po sušenju in ga mora spremljati obvestilo, da gre za mešanico s točno navedbo narave dodatka, poimenovanja, vsebnosti dušikove snovi v celoti glede na suho snov in njegovega deleža v končnem proizvodu.

2.   Pristojni organ lahko zahteva, da ga vsako predelovalno podjetje obvesti vsaj dva koledarska dneva vnaprej o vsakem izhodu ali mešanju posušene krme z navedbo datumov in količin, za izvedbo potrebnega pregleda.

Pristojni organ redno izvaja vzorčenje in tehtanje pri vsaj 5 % teže posušene krme, ki zapusti podjetje, in vsaj pri 5 % teže mešane posušene krme na tržno leto.

3.   Določitev vsebnosti vlage in vseh surovih beljakovin iz člena 3 se izvede z vzorčenjem količine nad 110 ton vsake partije posušene krme, ki zapusti predelovalno podjetje ali je tam mešana po metodi, določeni v direktivah Komisije 76/371/EGS (6), 71/393/EGS (7) in 72/199/EGS (8). V primeru izhoda ali mešanja več partij enotne kakovosti glede na sestavo, delež vlage in vsebnost beljakovin, in pri katerih je celotna teža manjša ali enaka 110 ton, se vzame en vzorec na partijo. Vendar pa se analiza izvede na podlagi reprezentativne mešanice teh vzorcev.

Člen 11

Tehtanje krme in merjenje deleža vlage v krmi za umetno sušenje

1.   Podjetja za predelavo s sistematičnim tehtanjem določijo natančne količine za umetno sušenje in za sušenje na soncu, od količin, ki so jim dostavljene za predelavo.

2.   Obveznost sistematičnega tehtanja ne velja, kadar proizvodnja zadevnega podjetja ne preseže 1 000 ton na tržno leto in kadar podjetje pristojnemu organu države članice zadovoljivo dokaže, da ne more uporabljati sistema javnih naprav za tehtanje, ki so v radiju petih kilometrov. V tem primeru so lahko dostavljene količine določene v skladu s katero koli drugo metodo, ki jo vnaprej potrdi ta pristojni organ.

3.   Povprečni delež vlage pri določenih količinah krme za umetno sušenje meri predelovalno podjetje s primerjanjem uporabljenih količin s pridobljenimi količinami posušene krme.

4.   Pred koncem prvega meseca vsakega četrtletja predelovalna podjetja pristojnemu organu sporočijo povprečni delež vlage iz odstavka 3, ki so jo ugotovila v prejšnjem četrtletju pri predelani krmi za umetno sušenje.

Člen 12

Evidenca zalog predelovalnih podjetij

1.   Evidenca zalog predelovalnih podjetij iz člena 10(a) Uredbe (ES) št. 1786/2003 je sestavljena v povezavi s finančnim računovodstvom in omogoča dnevno spremljanje:

(a)

količin proizvodov za umetno sušenje in/ali mletje ob vhodu z oznako vsakega prejema z:

datumom vhoda,

njegovo količino,

vrsto ali vrstami krme za umetno sušenje iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1786/2003 in po potrebi na soncu sušene krme,

deležem vlage pri krmi za umetno sušenje,

navedbami referenc pogodbe in/ali izjave o dostavi iz člena 14 ali 15 te uredbe;

(b)

proizvedenih količin in količin vseh morebitnih dodatkov, uporabljenih v predelavi;

(c)

količin ob izhodu in pri vsaki partiji z označbo datuma izhoda, ugotovljenega deleža vlage in vsebnosti beljakovin;

(d)

količin posušene krme, za katere je predelovalno podjetje že bilo upravičeno do pomoči in ki so vstopile ali ponovno vstopile v podjetje;

(e)

zalog posušene krme na koncu vsakega tržnega leta;

(f)

proizvodov, ki jih je podjetje mešalo ali dodalo posušeni in/ali zmleti krmi, z navedbo narave, poimenovanja, vsebnosti dušika glede na suho snov in njihovega deleža v končnem proizvodu.

2.   Predelovalna podjetja morajo posebej voditi evidenco zalog za umetno sušeno krmo, na soncu sušeno krmo, beljakovinske koncentrate in dehidrirane proizvode.

3.   V primeru, da podjetje umetno suši ali proizvaja proizvode, ki niso posušena krma, mora posebej voditi evidenco zalog za te druge dejavnosti umetnega sušenja ali predelave.

Člen 13

Dokazila za evidenco zalog

1.   Predelovalna podjetja morajo pristojnemu organu na njegovo zahtevo dati na razpolago zlasti naslednja dokazila:

(a)

podatke za določitev zmogljivosti proizvodnje podjetja;

(b)

navedbo zalog goriva v podjetju ob začetku in koncu proizvodnje;

(c)

račun nakupa goriva in zapis porabe elektrike med proizvodnjo;

(d)

navedbo ur delovanja sušilnikov in mlinov v primeru na soncu sušene krme;

(e)

popolno oceno porabe energije v skladu s Prilogo I;

(f)

pogodbe in /ali izjave o dostavi.

2.   Predelovalna podjetja, ki prodajajo svoj proizvod, morajo pristojnemu organu poleg dokazil iz odstavka 1 dati na razpolago račun nakupa krme za sušenje in/ali mletje in prodajni račun posušene krme z zlasti količine in sestave prodanega proizvoda ter imena in naslova kupca.

Podjetja, ki predelujejo proizvodnjo svojih članov in jim dobavljajo posušeno krmo, morajo poleg dokazil iz odstavka 1 pristojnemu organu dati na razpolago izhodne dokumente ali katere koli druge računovodske dokumente, ki jih odobri pristojni organ, z navedbo zlasti količine in sestave dostavljenega proizvoda ter imen prejemnikov.

Podjetja, ki proizvajajo posušeno krmo za kmeta in mu dobavijo proizvedeno, morajo pristojnemu organu poleg dokazil iz odstavka 1 dati na razpolago račune stroškov proizvodnje, zlasti z navedbo količine in sestave proizvedene posušene krme ter imena kmeta.

POGLAVJE 3

POGODBE IN IZJAVE O DOSTAVI

Člen 14

Pogodbe

1.   Vsaka pogodba v skladu s členom 10(c)(i) in (iii) Uredbe (ES) št. 1786/2003 mora poleg navedb iz člena 12 navedene uredbe vsebovati zlasti:

(a)

priimke, imena in naslove pogodbenih strank;

(b)

datum sklenitve pogodbe;

(c)

zadevno tržno leto;

(d)

vrsto ali vrste krme za predelavo in njeno predvideno količino;

(e)

identifikacijo kmetijske parcele ali parcel, kjer je pridelana krma za predelavo, z navedbo zahtevka za enotno pomoč, kjer so bile prijavljene te parcele v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 in v primeru, da sta bili pogodba ali izjava o dostavi sklenjeni pred datumom vložitve zahtevka za enotno pomoč, obveza, da se te parcele v zahtevku za enotno pomoč prijavijo.

2.   Kadar predelovalno podjetje v skladu členom 12(2) Uredbe (ES) št. 1786/2003 izvaja pogodbo za predelavo, sklenjeno z individualnim kmetijskim proizvajalcem oziroma z enim ali več njegovih članov, mora ta pogodba med drugim določiti:

(a)

končni proizvod za dostavo;

(b)

stroške, ki jih mora plačati proizvajalec.

Člen 15

Izjave o dostavi

1.   V primeru, da podjetje predeluje lastno proizvodnjo ali da skupina predeluje proizvodnjo svojih članov, je treba sestaviti izjavo o dostavi, ki mora vsebovati vsaj:

(a)

datum dostave ali po potrebi okvirni datum, če je bila dostava izvršena po datumu vložitve izjave o dostavi pri pristojnem organu;

(b)

količino prejete krme ali krme za prejem;

(c)

vrsto ali vrste krme za predelavo;

(d)

po potrebi ime in naslov člana skupine, ki dostavlja;

(e)

identifikacijo ene ali več kmetijskih parcel, kjer je pridelana krma za predelavo, z navedbo zahtevka za enotno pomoč, kjer so bile prijavljene te parcele v skladu členom s 14(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 in v primeru, da sta bili pogodba ali izjava o dostavi sklenjeni pred datumom vložitve zahtevka za enotno pomoč, pa obveza, da se te parcele v zahtevku za enotno pomoč prijavijo.

2.   V primeru podjetja, ki ga je oskrboval odobren kupec, pa mora biti sestavljena izjava o dostavi, ki vsebuje vsaj:

(a)

identifikacijo odobrenega kupca;

(b)

datum dostave ali po potrebi okvirni datum, če je bila dostava izvršena po datumu vložitve izjave pri pristojnem organu;

(c)

količine prejete krme ali krme za prejem, razdeljene po pogodbah, sklenjenih med kupci in proizvajalci, z navedbo teh pogodb;

(d)

vrsto ali vrste krme za predelavo;

(e)

identifikacijo ene ali več kmetijskih parcel, kjer se prideluje krma za predelavo, z navedbo zahtevka za enotno pomoč, kjer so bile te parcele prijavljene v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 796/2004, in v primeru, da je pogodba sklenjena ali izjava o dostavi sestavljena pred datumom vložitve zahtevka za enotno pomoč, obveza, da se te parcele prijavijo v zahtevku za enotno pomoč.

Člen 16

Datum pogodbe ali izjave

Pogodbe in izjave o dostavi, predvidene v členih 14 in 15, se sestavijo pisno vsaj dva delovna dneva pred datumom dostave.

Ne glede na to lahko države članice predvidijo rok od dveh do osem delovnih dni pred datumom dostave.

Člen 17

Sporočila

Predelovalna podjetja in kupci krme za sušenje in/ali mletje morajo pristojnemu organu najkasneje 15. vsakega meseca predložiti združeni seznam sklenjenih pogodb iz preteklega meseca in sestavljenih izjav o dostavi iz preteklega meseca.

Seznam vključuje zlasti:

(a)

identiteto sopogodbenice predelovalnega podjetja ali odobrenega kupca ali deklaranta v primeru podjetja, ki predeluje svoje lastno proizvodnjo, ali skupine, ki predeluje proizvodnjo svojih članov;

(b)

datum pogodbe ali izjave o dostavi;

(c)

navedbe identifikacije kmetijskih parcel;

(d)

navedbe zadevnega zahtevka za enotno pomoč.

Pristojni organ lahko zahteva, da se seznam pošlje elektronsko.

POGLAVJE 4

ZAHTEVKI ZA POMOČ IN PLAČILO POMOČI

Člen 18

Datum vložitve zahtevka za pomoč

1.   Da je predelovalno podjetje lahko upravičeno do pomoči, predvidene v členu 4 Uredbe (ES) št. 1786/2003, mora najkasneje 45 koledarskih dni po koncu določenega meseca vložiti zahtevek za pomoč, ki zadeva količino proizvodov, ki zapustijo omenjeno podjetje v tem mesecu.

2.   Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin:

(a)

vložitev zahtevka po preteku roka, predvidenega v odstavku 1, pomeni 1 % znižanje zneskov na delovni dan, do katerih bi bilo podjetje upravičeno, če bi bil zahtevek vložen v določenem roku;

(b)

kadar je zamuda daljša od 25 koledarskih dni, je zahtevek nesprejemljiv.

3.   Noben zahtevek, vložen v tržnem letu, ne more biti vložen po 15. aprilu, ki sledi temu tržnemu letu, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

Člen 19

Vsebina zahtevkov

1.   Zahtevek za pomoč mora vsebovati vsaj:

(a)

priimek, ime, naslov in podpis prosilca;

(b)

količine, za katere se zaprosi za pomoč, razdeljene na partije;

(c)

datum izhoda vsake partije iz prostorov podjetja;

(d)

navedbo, da so bili vzorci vzeti po partiji v skladu s členom 10(3) ob izhodu iz predelovalnega podjetja ali pa v podjetju ob postopku mešanja proizvedene posušene krme, in vse potrebne podatke za identifikacijo teh vzorcev;

(e)

navedbo kakršnih koli dodatkov na partijo z navedbo njihove narave, poimenovanja, skupne vsebnosti dušika glede na suho snov in njihovega deleža v končnem proizvodu;

(f)

v primeru mešanja za vsako partijo navedbo vsebnosti vseh surovih beljakovin, ki sestavljajo mešanico v krmi, posušeni v podjetju, po odbitku skupne vsebnosti dušika, ki se nahaja v dodatkih.

2.   Dodelitev pomoči predelovalnemu podjetju zadeva le tam posušeno in/ali zmleto krmo po odbitku teže vseh dodatkov.

Člen 20

Predplačila

1.   Za upravičenost do predplačila v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1786/2003 mora prosilec zahtevku za pomoč priložiti potrdilo, ki zagotavlja varščino iz navedenega odstavka.

2.   Države članice sprejmejo ukrepe potrebne za preverjanje upravičenosti do pomoči v roku 90 koledarskih dni, ki se štejejo od datuma vložitve zahtevka.

Člen 21

Končni znesek pomoči

1.   Komisija mora v skladu s postopkom iz člena 18(2) Uredbe (ES) št. 1786/2003 določiti končni znesek pomoči iz člena 4(2) navedene uredbe. Ta znesek se izračuna na podlagi sporočil držav članic v skladu z drugo alineo člena 33(1) te uredbe.

2.   V primeru, da po naknadnem preverjanju ena ali več držav članic sestavi drugo pravilno utemeljeno sporočilo v skladu z drugo alineo člena 33(1), ki navzgor popravlja prvo sporočilo, se to drugo sporočilo upošteva le, če ne vpliva na končni znesek pomoči, ki je izračunan na podlagi prvega sporočila. Za količine posušene krme, ki zato niso bile upoštevane, v tem primeru velja dodelitev v naslednjem tržnem letu.

3.   Preostanek plačila predplačila iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1786/2003 se izplača, kjer je to ustrezno, v roku 60 koledarskih dni, ki se štejejo od datuma, ko Komisija objavi končni znesek pomoči za zadevno tržno leto v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 22

Menjalni tečaj

Datum uveljavitve menjalnega tečaja, ki se uporablja za pomoč v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1786/2003, nastopi prvi dan v mesecu, ko določena partija posušene krme zapusti odobreno predelovalno podjetje.

POGLAVJE 5

PREGLEDI

Člen 23

Splošna načela pregledov

1.   Upravni pregledi in pregledi na kraju samem, predvideni v tej uredbi, se izvajajo tako, da se zagotovi učinkovito preverjanje upoštevanja pogojev dodelitve pomoči.

2.   Zadevni zahtevki za pomoč se zavrnejo, kadar predelovalno podjetje prepreči izvajanje pregleda na kraju samem.

Člen 24

Upravni pregledi

1.   Cilj upravnih pregledov je omogočiti, da se odkrijejo nepravilnosti, zlasti z uporabo navzkrižnega preverjanja.

Pristojni organi izvajajo navzkrižna preverjanja med kmetijskimi parcelami, prijavljenimi v zahtevku za enotno pomoč, v pogodbah in/ali izjavah o dostavi in med referenčnimi parcelami, ki so v sistemu identifikacije kmetijskih parcel, z namenom da se preveri upravičenost do pomoči za te površine in da se prepreči neupravičena dodelitev pomoči.

2.   Sporočanje nepravilnosti, odkritih pri navzkrižnem preverjanju, poteka po drugih ustreznih upravnih postopkih, in po potrebi s pregledom na kraju samem.

Člen 25

Pregledi na kraju samem

1.   Pregledi na kraju samem se izvajajo nenapovedano. Predhodno obvestilo, ki je strogo omejeno na najkrajše potrebno obdobje, se lahko vseeno izda, kadar se s tem ne škoduje cilju pregleda. To predhodno obvestilo ne sme prekoračiti roka 48 ur, razen v ustrezno upravičenih primerih.

2.   Po potrebi se pregledi na kraju samem, predvideni v tej uredbi, izvajajo skupaj z drugimi pregledi v skladu z zakonodajo Skupnosti.

3.   V primeru, da se pri pregledih na kraju samem opazijo znatne nepravilnosti v regiji ali v predelovalnem podjetju, pristojna oblast zato poveča število, pogostnost in obseg pregledov na kraju samem v zadevnih podjetjih za tekoče in naslednje leto.

4.   Države članice določijo merila za izbor vzorcev, pridobljenih ob pregledu. Kadar pregled vzorca pokaže nepravilnosti, sta posledično velikost in osnova vzorca razširjena.

Člen 26

Pregledi na kraju samem v predelovalnih podjetjih

1.   Pristojni organi vsaj enkrat v tržnem letu izvedejo preverjanje evidence zalog vseh predelovalnih podjetij v skladu s členom 12 in še posebej preverjanje povezave med evidenco zalog in finančnim računovodstvom.

2.   Pristojni organi po naključnem izboru preverijo dokazila za evidenco zalog predelovalnih podjetij.

Vendar pri na novo odobrenih podjetjih preverjanje zajema vse zahtevke, vložene v času njihovega prvega leta dejavnosti.

Člen 27

Pregledi na kraju samem pri drugih zainteresiranih strankah

1.   Pristojni organi redno izvajajo dodatne preglede pri dobaviteljih surovin in izvajalcih del, ki jim je bila posušena krma dostavljena.

Ti pregledi zajemajo:

(a)

vsaj 5 % partij, zajetih v zahtevku za pomoč za preverjanje sledljivosti do končnega prejemnika;

(b)

vsaj 5 % pogodb in izjav o dostavi za preverjanje parcele porekla proizvodov, dobavljenih predelovalnim podjetjem.

2.   Zainteresirane stranke, pri katerih se izvaja pregled na kraju samem, pristojni organ izbere na podlagi analize tveganja, ki upošteva:

(a)

znesek pomoči;

(b)

gibanje pomoči glede na preteklo leto;

(c)

rezultate pregledov, izvedenih v preteklih letih;

(d)

druge parametre, ki jih opredelijo države članice.

Vsako leto pristojni organ izvede oceno učinkovitosti parametrov analize tveganja, uporabljenih v preteklih letih.

3.   Pristojni organ sistematično vodi evidenco o razlogih za izbiro kmeta za pregled na kraju samem. Inšpektor, ki izvede pregled na kraju samem, je o tem ustrezno obveščen pred začetkom pregleda.

Člen 28

Poročilo o pregledu

1.   Vsak pregled na kraju samem je zajet v poročilu o pregledu, ki natančno poroča o različnih vidikih pregleda.

2.   Subjekt pregleda ima možnost, da podpiše poročilo in doda pripombe. Prejme eno kopijo poročila o pregledu.

POGLAVJE 6

ZNIŽANJA IN IZKLJUČITVE

Člen 29

Znižanja in izključitve v primeru prevelike prijave predelovalnih podjetij

Kadar je količina posušene krme, navedene v enem ali več zahtevkih za pomoč, večja od upravičene količine v skladu s členom 3, se uporabljajo naslednja pravila:

(a)

kadar razlika, ugotovljena pri zahtevku za pomoč, ne preseže 20 % upravičene količine, se znesek pomoči izračuna na podlagi upravičene količine, ki se zmanjša za dvakratno ugotovljeno razliko;

(b)

kadar razlika, ugotovljena pri zahtevku za pomoč, preseže 20 % upravičene količine, se zahtevek za pomoč zavrne;

(c)

kadar razlika, ugotovljena pri zahtevku za pomoč, ne preseže 20 % upravičene količine, vendar sledi že eni podobni ugotovitvi v istem tržnem letu, se zahtevek zavrne;

(d)

kadar razlika, ugotovljena pri zahtevku za pomoč, preseže 50 % upravičene količine ali kadar se ponovno v istem tržnem letu ugotovi razlika večja od 20 % in manjša od 50 %, se za tekoče tržno leto pomoč ne odobri.

Znesek, ki ga je treba izterjati, se odtegne od plačil za pomoč, do katerih je podjetje upravičeno na podlagi zahtevkov za pomoč, vloženih v tržnih letih, ki sledijo tržnemu letu, v katerem je prišlo do ugotovitve. Kadar se ugotovi, da je predelovalno podjetje nepravilnosti iz prve alinee storilo namerno, upravičenec za tekoče in naslednje tržno leto pomoči ne prejme.

Člen 30

Znižanja in izključitve v primeru neupoštevanja določenih pogojev za dovoljenje s strani predelovalnih podjetij in odobrenih kupcev

Kadar se ugotovi, da evidenca zalog ne izpolnjuje pogojev iz člena 12 ali, da povezave med evidenco zalog, finančnim računovodstvom in dokazili ni mogoče ugotoviti, se ne glede na znižanja in izključitve iz člena 29, predelovalnemu podjetju glede na težo kršitve določi znižanje med 10 % in 30 % zneska pomoči, zahtevane za tekoče tržno leto.

Kadar se v obdobju dveh let po prvi ugotovitvi ponovno ugotovijo nepravilnosti, pristojni organ odvzame dovoljenje predelovalnemu podjetju za obdobje najmanj enega in največ treh tržnih let.

POGLAVJE 7

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 31

Višja sila ali izjemne okoliščine

V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin mora biti pristojni organ z ustreznimi dokazi pisno obveščen v roku desetih delovnih dni, ki se štejejo od dne, ko odgovorni v predelovalnem podjetju to lahko stori.

Člen 32

Dodatni ukrepi in vzajemna pomoč med državami članicami

1.   Države članice lahko sprejmejo kakršne koli dodatne ukrepe za dobro delovanje skupne ureditve trga za posušeno krmo in si vzajemno pomagajo pri izvajanju pregledov, predvidenih v tej uredbi. V tem smislu lahko države članice, če ustrezna znižanja in izključitve v tej uredbi niso predvidena, za zagotovitev upoštevanja pogojev dodelitve pomoči, uvedejo ustrezne nacionalne sankcije proti predelovalnim podjetjem ali drugim udeležencem v tržni verigi, kakor so kmetje ali kupci, ki sodelujejo v postopku dodelitve pomoči.

2.   Države članice si vzajemno pomagajo, da zagotovijo učinkovitost pregledov in omogočijo preverjanje verodostojnosti predloženih dokumentov in/ali točnost izmenjanih podatkov.

Člen 33

Sporočila držav članic Komisiji

1.   Države članice Komisiji na začetku vsakega četrtletja sporočijo količine posušene krme, za katere so bili v prejšnjem četrtletju vloženi zahtevki za pomoč v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1786/2003, z razdelitvijo glede na mesec, ko so te količine krme zapustile predelovalno podjetje.

Države članice najkasneje 31. maja vsako leto Komisiji sporočijo količine posušene krme, ki jim je bila v preteklem tržnem letu priznana upravičenost do pomoči.

Sporočilo s podatki iz prve in druge alinee je razdeljeno glede na kategorije iz člena 2(1). Komisija uporabi te podatke, da ugotovi, ali je zagotovljeno upoštevanje največje količine.

2.   Države članice Komisiji sporočijo:

(a)

najpozneje 30. aprila vsako leto predvidene količine zalog posušene krme v predelovalnih podjetjih dne 31. marca tega leta;

(b)

najpozneje 30. aprila 2005 količine zalog posušene krme dne 31. marca 2005 v predelovalnih podjetjih, ki uživajo ugodnosti določb člena 34;

(c)

najpozneje 31. maja vsako leto število novih dovoljenj, odvzetih dovoljenj in začasnih dovoljenj za preteklo tržno leto;

(d)

najpozneje 31. maja vsako leto statistične podatke pregledov, izvedenih v skladu s členi 23 do 28 ter glede znižanj in izključitev v skladu s členi 29, 30 ter 31 za preteklo tržno leto v skladu s Prilogo III;

(e)

najpozneje 31. maja vsako leto oceno porabe energije, uporabljene za proizvodnjo umetno sušene krme v skladu s Prilogo I, in razvoj površin, namenjenih za stročnice in druge zelene krme v skladu s Prilogo II, za preteklo tržno leto;

(f)

v mesecu, ki sledi koncu vsakega četrtletja, povprečne deleže vlage, ki so bili v preteklem četrtletju zabeleženi pri krmi za sušenje in ki so jih sporočila predelovalna podjetja v skladu s členom 11(4);

(g)

najpozneje 1. maja 2005 sprejete ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1786/2003 in te uredbe in zlasti ukrepe nacionalnih sankcij, ki so predvideni v členu 30 te uredbe.

POGLAVJE 8

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 34

Zaloge dne 31. marca 2005

1.   Za posušeno krmo, pridelano v tržnem letu 2004/2005, ki ne zapusti predelovalnega podjetja ali enega od skladiščnih mest, predvidenih v členu 3(a) te uredbe, pred 31. marcem 2005, se lahko prejme pomoč iz člena 3 Uredbe (ES) št. 603/95 v tržnem letu 2005/2006, pod pogojem, da:

(a)

ustreza pogojem iz člena 3 te uredbe;

(b)

zapusti predelovalno podjetje pod nadzorom pristojnega organa ter pod pogoji, predvidenimi v členih 10 in 11 te uredbe;

(c)

da je evidentirana v okviru nacionalnih zajamčenih količin, dodeljenih zadevnim državam članicam za tržno leto 2004/2005;

(d)

da je prijavljena in potrjena v tržnem letu 2004/2005.

2.   Pristojni organi zadevnih držav članic sprejmejo vse nadzorne ukrepe, potrebne za zagotovitev upoštevanja določb odstavka 1.

Člen 35

Neobvezno prehodno obdobje

Države članice, ki uvedejo neobvezno prehodno obdobje v skladu s členom 71 Uredbe (ES) št. 1782/2003, izplačajo pomoč, predvideno v členu 71(2)(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, predelovalnim podjetjem z namenom, da jo prenesejo na proizvajalce, in sicer na podlagi količin, za katere je priznana pomoč, predvidena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1786/2003, in do zgornje meje, določene v točki D Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1782/2003.

V primeru oskrbe predelovalnega podjetja s krmo s poreklom iz druge države članice se pomoč, predvidena v členu 71(2)(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, ne izplača predelovalnim podjetjem za prenos na proizvajalca, kadar je ta proizvajalec v državi članici, ki uvede neobvezno prehodno obdobje.

Znesek te pomoči in pomoči, predvidene v Uredbi (ES) št. 1786/2003, ne sme preseči najvišje podpore, predvidene za sektor v Uredbi (ES) št. 603/95.

Pomoč, predvidena v členu 71(2)(2) Uredbe(ES) št. 1782/2003, je določena v skladu s postopkom, predvidenim v členu 18(2) Uredbe (ES) št. 1786/2003, in bo izplačana predelovalnim podjetjem, ki jo bodo v roku petnajstih delovnih dni prenesla na proizvajalce.

Člen 36

Določba o tržnem letu 2004/2005

Uredba (ES) št. 785/95 se razveljavi. Vendar njene določbe, ki se uporabljajo za namene izvajanja sistema pomoči, veljavnega med tržnim letom 2004/2005, ostanejo veljavne do potrditve končnih rezultatov navedenega tržnega leta.

Člen 37

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 114. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 583/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 1).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 118/2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 15).

(3)  UL L 63, 21.3.1995, str. 1.

(4)  UL L 79, 7.4.1995, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1413/2001 (UL L 191, 13.7.2001, str. 8).

(5)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.

(6)  UL L 102, 15.4.1976, str. 1.

(7)  UL L 279, 20.12.1971, str. 7.

(8)  UL L 123, 29.5.1972, str. 6.


PRILOGA I

Ocena porabe energije, uporabljene za proizvodnjo umetno sušene krme

Država članica:

Tržno leto:


 

Predmet

Enota

Količina

a

Proizvodnja umetno sušene krme

Tone umetno sušene krme

 

b

Povprečna vlaga ob vhodu

%

 

c

Povprečna vlaga ob izhodu

%

 

d

Povprečna temperatura zraka ob vhodu v sušilnico

° Celzija

 

e

Specifična poraba

Megajoulov na kg umetno sušene krme

 

f

Vrsta uporabljenega goriva: (plin, premog, lignit, gorivo, elektrika, biomasa)

 

 

g

Specifična kalorična moč v megajoulih na energijsko enoto

Megajoulov na energijsko enoto

 

h

Količina uporabljenega goriva:

(a)

v tonah goriva

 

i

(b)

v megajoulih

 


PRILOGA II

Razvoj površin, namenjenih za stročnice in druge zelene krme

Država članica:

Tržno leto:


 

Oznake Cronos-Eurostat

Zelena krma

Površina v 1 000 hektarih

a

2611 + 2670

a = b + c Zelene krme, pridelane na orni zemlji, od katere:

 

b

2611

(b)

Enoletna krma (krmna koruza, drugo)

 

c

2670

(c)

Večletna krma (detelja, lucerna, travinje in pašniki za določen čas)

 

d

2672

od katere: lucerna

 

e

0002

Skupna površina travinj in trajnih pašnikov

 


PRILOGA III

A:   Statistični podatki o nadzoru; populacija, ki je predmet nadzora

A   

Dovoljenja predelovalnih podjetij

A.1

Število predelovalnih podjetij z dovoljenjem za tržno leto

 

A.2

Število novih dovoljenj

 

A.3

Število odvzetih dovoljenj

 

A.4

od katerih odvzeta za manj kot eno tržno leto

 

A.5

od katerih odvzeta za eno tržno leto ali več

 

B   

Dovoljenja kupcev krme za sušenje in /ali za mletje

B.1

Število kupcev krme za sušenje in /ali za mletje z dovoljenjem za tržno leto

 

B.2

Število novih dovoljenj

 

B.3

Število odvzetih dovoljenj

 

B.4

od katerih odvzeta za manj kot eno tržno leto

 

B.5

od katerih odvzeta za eno tržno leto ali več

 

C   

Pogodbe

C.1

Število pogodb

 

C.2

Število zadevnih kmetov

 

C.3

Število parcel, vključenih v pogodbah

 

C.4

Površina (v ha), zajeta v pogodbah

 

D   

Izjave o dostavi

D.1

Število izjav o dostavi

 

D.2

Število zadevnih kmetov

 

D.3

Število parcel, vključenih v izjavah o dostavi

 

D.4

Površina (v ha), zajeta v izjavah o dostavi

 

E   

Vloženi zahtevki

E.1

Število vloženih zahtevkov

 

E.2

Število zadevnih partij

 

E.3

Predelana količina

 

E.4

Količina, ki zapusti predelovalno podjetje (predmet zahtevka za pomoč)

 

B:   Statistični podatki o pregledih; število pregledov in rezultati

A

Pregled površin, prijavljenih na podlagi pogodb in zahtevkov za enotno pomoč

Število zadevnih kmetov

Število pogodb

Število parcel

Površina

Neustrezne prijavljene količine

Nacionalne sankcije (člen 32)

A.1   

Upravni pregledi:

A.1.1

Primer dvojne prijave iste površine s strani enega ali več prosilcev

 

 

 

 

 

 

A.1.2

Primer neskladnosti med pogodbo (ali izjavo o dostavi) in zahtevkom za enotno pomoč

 

 

 

 

 

 

A.2   

Pregledi prijavljenih površin na kraju samem:

A.2.1

Število pregledov na kraju samem

 

 

 

 

 

 

A.2.2

Primer brez posebnosti

 

 

 

 

 

 

A.2.3

Primer prevelike prijave

 

 

 

 

 

 

A.2.4

Primer premajhne prijave

 

 

 

 

 

 

A.2.5

Vrsta kulture, ki ni bila prijavljena

 

 

 

 

 

 

A.2.6

Druge kršitve

 

 

 

 

 

 


B

Dovoljenje kupcev krme za sušenje in /ali za mletje

Število kupcev

Število pogodb

B.1

Število pregledov na kraju samem

 

 

B.2

Primer brez posebnosti

 

 

B.3

Primer nepravilnosti v evidenci zalog

 

 

B.4

Druge kršitve

 

 


C

Pregledi predelovalnih podjetij

Število podjetij

Število zahtevkov

Število partij

Količina posušene krme, ki zapusti podjetje

Količina mešane posušene krme

C.1   

Upravni pregledi:

C.1.1

Zapozneli zahtevki, zamude do 25 dni

 

 

 

 

 

C.1.2

Zapozneli zahtevki, zamude več kot 25 dni

 

 

 

 

 

C.1.3

Primer, kadar ni predhodnega obvestila, da je krma zapustila podjetje

 

 

 

 

 

C.1.4

Neupoštevanje meril za vlago in/ali za vsebnost beljakovin

 

 

 

 

 

C.1.5

Druge ugotovljene nepravilnosti

 

 

 

 

 

C.2   

Pregledi predelovalnih podjetij na kraju samem

C.2.1

Število pregledov na kraju samem

 

 

 

 

 

C.2.2

Število odvzetih vzorcev (člen 10(2))

 

 

 

 

 

C.2.3

Primer, kadar ni predhodnega obvestila, da je krma zapustila podjetje

 

 

 

 

 

C.2.4

Neupoštevanje meril za vlago in/ali za vsebnost beljakovin

 

 

 

 

 

C.2.5

Nepravilnosti pri tehtanju

 

 

 

 

 

C.2.6

Neusklajenost med evidenco zalog in finančno evidenco

 

 

 

 

 

C.2.7

Drugi primeri nepravilnosti v evidenci zalog

 

 

 

 

 

C.2.8

Druge ugotovljene nepravilnosti

 

 

 

 

 

C.3   

Sankcije, ki se uporabljajo (člen 29):

C.3.1

Razlika, nižja ali enaka od 20 % (člen 29(a))

 

 

 

 

 

C.3.2

Ponovna razlika, nižja ali enaka od 20 % (člen 29(c))

 

 

 

 

 

C.3.3

Razlika, višja od 20 % in nižja ali enaka od 50 % (člen 29(b))

 

 

 

 

 

C.3.4

Ponovna razlika, višja od 20 % in nižja od 50 % (člen 29(d))

 

 

 

 

 

C.3.5

Razlika, višja od 50 % (člen 29(d))

 

 

 

 

 

C.3.6

Namerno storjene nepravilnosti (člen 29 3. alinea)

 

 

 

 

 

C.3.7

Finančne sankcije 10 % do 30 % (člen 30)

 

 

 

 

 


D

Pregled sledljivosti proizvodov (člen 27(1))

Število partij

Količina posušene krme, ki zapusti podjetje

Količina mešane posušene krme

D.1

Pregled dejanskosti nakupov krme za sušenje in za mletje (dostava in plačilo)

 

 

 

D.2

Nadzor nad tem, ali sušena krma dejansko zapusti predelovalca (prejem in plačilo) in preide v roke prvega posrednika („podjetje za trženje“)

 

 

 

D.3

Nadzor nad tem, ali sušena krma dejansko zapusti predelovalca (prejem in plačilo) in preide v roke končnega prejemnika

 

 

 


Top