EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1421

Uredba Sveta (ES) št. 1421/2004 z dne 19. julija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2792/1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju

OJ L 260, 6.8.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1421/oj

6.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1421/2004

z dne 19. julija 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 2792/1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 36 in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2792/1999 (2) navaja določbe o varovanju in razvoju vodnih virov ter o razvoju sektorja ribogojstva v Skupnosti.

(2)

Zakonodaja Skupnosti predvideva za razrez v povezavi z načrtom obnovitve možnost dodatne pomoči. V takšnem primeru ali kadar bi nujni ukrepi Komisije ali držav članic lahko imeli podoben učinek, je treba povečati tudi pomoč za člane posadk, ki so zaradi načrta ali zaradi ukrepov primorani ribolov opustiti. Isto naj velja tudi za člane posadke, ki so zaposlitev izgubili zaradi sprejetja načrta obnovitve ali nujnih ukrepov, četudi njihovo plovilo ni bilo razrezano.

(3)

Komisija je 19. septembra 2002 Evropskemu parlamentu in Svetu posredovala sporočilo o strategiji trajnostnega razvoja evropskega ribogojstva. Izvajanje te strategije med drugim predpostavlja spremembo Uredbe (ES) št. 2792/1999.

(4)

Zaščita in razvoj vodnih virov ne pomenita izključno le ukrepov, ki se izvajajo na morju, marveč tudi ukrepe za anadromne in katadromne vrste v celinskih vodah. V tem pogledu je ponovna usposobitev in ponovno odprtje migracijskih poti in drstišč še prav posebnega pomena.

(5)

Povečevanje proizvodnje preko ravni verjetne rasti povpraševanja naj se ne spodbuja. Potrebne so boljše trženjske strategije, vendar pa zanesljivih statističnih podatkov o porabi rib pogosto ni na voljo, prav tako tudi gospodarskih analiz trgov in trženja proizvodov iz ribogojstva.

(6)

Med dejavnike, ki najbolj resno ogrožajo prihodnost gojenja lupinarjev v Evropi, spadajo toksična cvetenja alg. Cvetenje lahko včasih traja izjemno dolgo ali nastopi v obdobju okrepljenega prometa z lupinarji, tako da bi nadomestilo za prizadete gojitelje lupinarjev utegnilo biti upravičeno, razen če gre za ponavljajoč se pojav.

(7)

Za to panogo je odločilnega pomena, da se znanje, na katerem temelji, razširi v zvezi z vsemi vidiki gojenja. Sredstva, dodeljena v ta namen, ne zadostujejo; zato je bistvenega pomena, da se uporabne raziskave in tehnološki razvoj ribogojstva spodbujajo še naprej, in sicer z razširjenimi možnostmi za javno financiranje ter s spodbujanjem zasebne pobude na tem področju.

(8)

Podjetja, ki se ukvarjajo z ribogojstvom, je treba spodbuditi k temu, da bi za okolje storila več, ter si z lastnimi pobudami prostovoljno prizadevala presegati minimalne pravne okoljevarstvene zahteve.

(9)

Da bi bila javna pomoč za delovna plovila v ribogojstvu še naprej možna, je potrebno jasno določiti razliko med temi plovili ter ribiškimi plovili, kakor so opredeljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (3), saj se nekatera ribiška plovila morda sicer uporabljajo izključno le v ribogojstvu, a bi jih lahko ponovno uporabili za ribiško dejavnost.

(10)

Da bi spodbudili trajno zmanjšanje ribolovnega napora, naj se, kadar Svet sprejme načrt obnovitve ali Komisija ali države članice sprejmejo nujne ukrepe, za pomoč, ki so jo bila prej prejela s tem načrtom ali ukrepi prizadeta plovila, povračilo ne zahteva.

(11)

Kadar bi zaradi načrta obnovitve plovilo moralo zamenjati ribolovno orodje, je treba dopustiti možnost, da se prva zamenjava ribolovnega orodja obravnava kot upravičen izdatek.

(12)

Za plovila Skupnosti se na nekaterih ribolovnih območjih lahko zahteva uporaba zvočnih sredstev odvračanja, da bi bilo manj primerov naključnega ujetja in ubitja kitov. Stroški ravnanja v skladu s to zahtevo so upravičeni do pomoči iz naslova posodabljanja plovil.

(13)

Organi oblasti so od sedemdesetih let 20. stoletja dalje s svojim posredovanjem v korist ribogojstva spodbujali rast proizvodnje, vendar je dandanes položaj drugačen in prekomerna proizvodnja ogroža nekatere veje te panoge. Zaradi tega je treba v zvezi z ukrepi za ribogojstvo v okviru programov finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) postaviti nove prioritete, pomoč pa je v določenih primerih treba zmanjšati.

(14)

Nekatere oblike gojenja plavutonožcev imajo lahko ekološko koristen učinek, saj gre pri njih za povezavo med gospodarsko dejavnostjo ter ohranjanjem in razvojem močvirij. V takšnih primerih je povečanje javne podpore upravičeno.

(15)

Temu ustrezno je zato treba Uredbo (ES) št. 2792/1999 spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2792/1999 se spremeni, kakor sledi:

(1)

V členu 10(3) se besedilo točke (a) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

izdatki za opremo in posodobitev, razen tistih za opremo in sisteme spremljanja plovil ter za naprave za zvočno odvračanje, prvih pet let po dodelitvi državne pomoči za gradnjo zadevnega plovila niso upravičeni do pomoči.“

(2)

V členu 12(3) se doda naslednja točka (e):

„(e)

V primeru da Svet sprejme načrt obnovitve ali kadar Komisija oziroma ena ali več držav članic sprejme posebne ali nujne ukrepe, se lahko najvišji znesek pomoči iz točk (b) in (c) zviša za 20 %. Poleg tega se zahteva iz točke (b), in sicer da morajo plovila, na katerih so bili zaposleni člani posadke, do takrat dokončno prenehati s svojo dejavnostjo, ne uporablja.“

(3)

V členu 12(4) se besedilo točke (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(c)

da je nadomestilo iz odstavka 3(b) ali 3(e) povrnjeno na osnovi pro rata temporis, kadar se upravičenci vrnejo k opravljanju poklica ribiča v manj kot letu dni po izplačilu nadomestila.“

(4)

V členu 13(1) se besedilo točke (a) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

dela, katerih namen je varovanje in razvoj vodnih virov, razen obnavljanja staležev;“

(5)

V členu 15(3) se besedilo točke (n) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(n)

izboljševanje znanja ter transparentnosti v proizvodnji in na trgu, vključno s statističnimi podatki in gospodarskimi analizami.“

(6)

Člen 16 se spremeni, kakor sledi:

(a)

Vstavi se naslednji odstavek:

„(1a)   Države članice lahko gojiteljem lupinarjev dodelijo finančno nadomestilo, kadar kontaminacija lupinarjev zaradi rasti planktona, ki proizvaja toksine, ali prisotnost planktona, ki vsebuje biotoksine, zato da bi zaščitili zdravje ljudi, zahteva začasno zaustavitev spravila za več kot štiri zaporedne mesece ali kadar izgube zaradi začasne zaustavitve spravila v času okrepljenega prometa z lupinarji presegajo 35 % letnega prometa prizadetega podjetja, kar se izračunava na podlagi povprečnega prometa tega podjetja v predhodnih treh letih. Z dodeljevanjem nadomestil se lahko krije začasna zaustavitev spravila v trajanju največ šestih mesecev skozi celotno obdobje od začetka veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1421/2004 z dne 19. julija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2792/1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju (4) do konca leta 2006.

(4)  UL L 260, 6.8.2004, str. 1.“"

(b)

V odstavku 3 se besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

„Finančni prispevek FIUR za ukrepe iz odstavkov 1, 1a in 2 na državo članico za celotno obdobje od leta 2000 do leta 2006 ne sme preseči višjega od naslednjih dveh pragov: 1 milijon evrov ali 4 % finančne pomoči Skupnosti, dodeljene sektorju v zadevni državi članici.“

(c)

V odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Kadar Svet sprejme načrt obnovitve ali Komisija oziroma ena ali več držav članic sprejme nujne ukrepe, se členi 10(3)(b)(ii) ne uporabljajo.“

(d)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ponavljajoča se sezonska začasna zaustavitev aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu ni upravičena do nadomestila iz odstavkov 1, 1a, 2 in 3.“

(7)

V členu 17(2) se doda naslednji pododstavek:

„Pobude v zvezi z uporabnimi raziskavami manjšega obsega, katerih skupni stroški ne presegajo 150 000 EUR in ki ne trajajo več kakor tri leta, izvajajo pa jih gospodarski subjekti, znanstvena ali tehnična telesa, reprezentativna strokovna združenja ali druga pristojna telesa, so upravičene kot pilotni projekti, in sicer pod pogojem, da prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja panoge ribogojstva v Skupnosti.“

(8)

Priloga III se spremeni, kakor sledi:

(a)

Besedilo točke 1.4(a) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

Plovila morajo biti vpisana v evidenco ribiških plovil Skupnosti vsaj pet let, razen opreme v sistemu spremljanja plovil ter zvočnih sredstev odvračanja. V ta register morajo biti vnešene spremembe v karakteristikah plovil in ta morajo biti ob posodobitvi merjena v skladu s predpisi Skupnosti.“

(b)

Besedilo točke 1.4(b) se spremeni, kakor sledi:

Podtočka (iii) se spremeni, kakor sledi:

„(iii)

izboljšanje delovnih in varnostnih pogojev in/ali“,

Doda se naslednja podtočka:

„(iv)

nakup zvočnih odvračalnih naprav za namene Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 o določitvi ukrepov ribištva za naključni ulov kitov. (5)

Besedilo zadnjega pododstavka se nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v člen 16(2) se zamenjava ribolovnega orodja ne obravnava kot upravičen izdatek, razen če je plovilo zajeto v načrt obnovitve in je obvezano opustiti svojo udeležbo pri zadevnem ribištvu ter loviti druge vrste z drugačnimi ribolovnim orodjem. V tem primeru lahko Komisija odloči, da je, kadar se ribolovne možnosti zaradi načrta obnovitve znatno zmanjšajo, prvo zamenjavo ribolovnega orodja mogoče obravnavati kot upravičen izdatek.“

(c)

Prvi stavek točke 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„Izdatki, ki so upravičeni do pomoči FIUR, smejo zadevati le postavitev premičnih ali nepremičnih zmogljivosti za varovanje in razvoj vodnih virov, ponovno usposobitev rek in jezer, vključno z drstišči in omogočanjem selivskim vrstam seljenje po toku navzgor in navzdol, ter znanstveno spremljanje projektov.“

(d)

Člen 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.   Ribogojstvo

(a)

V tej uredbi:

‚ribogojstvo’ pomeni rejo ali gojenje vodnih organizmov z uporabo metod za povečevanje proizvodnje zadevnih organizmov preko naravnih zmogljivosti okolja; v fazi reje ali gojenja, vse do in vključno s časom spravila, ostajajo organizmi v lasti fizične ali pravne osebe;

(b)

nosilci intenzivnih ribogojskih projektov pošljejo upravljalnemu organu podatke iz Priloge IV k Direktivi Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (6) skupaj s svojo vlogo za državno pomoč. Upravljalni organ odloči, ali je treba projekt predložiti v oceno, ki jo predvidevajo členi 5 do 10 omenjene direktive. Kadar se državna pomoč odobri, so strošek zbiranja podatkov o vplivu na okolje in kakršni koli stroški ocenjevanja upravičeni do pomoči FIUR;

(c)

začetni stroški, ki jih imajo podjetja v ribogojstvu z vključevanjem v Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo, vzpostavljen z Uredbo (ES) 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (7), kot tudi naložbe v dela, povezana s postavitvijo ali izboljševanjem vodnega obtoka v ribogojnicah in na plovilih za delo v ribogojnicah, so upravičeni;

(d)

ribiška plovila, opredeljena v členu 3(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (8), se ne smejo obravnavati kot delovna plovila niti, kadar se uporabljajo izključno v ribogojstvu;

(e)

v okviru ukrepov, ki se v programih FIUR nanašajo na ribogojstvo, se da prednost:

(i)

razvoju metod, ki znatno zmanjšujejo vpliv na okolje;

(ii)

izboljšavam tradicionalnih dejavnosti v okviru ribogojstva, ki so pomembne za ohranjanje družbenega in okoljskega tkiva določenih območij;

(iii)

posodobitvi obstoječih podjetij;

(iv)

ukrepom v korist ribogojstva v smislu členov 14 in 15 te uredbe;

(v)

doseganju večje raznovrstnosti gojenih vrst;

(f)

Z odstopanjem od stolpca za Skupino 3 v tabeli 3 iz točke 2 Priloge IV ter brez poseganja v delež prispevka za najbolj oddaljene regije se uporabljajo naslednji deleži prispevka:

(i)

za naložbe, ki zadevajo uporabo metod, ki znatno zmanjšujejo vpliv na okolje, ali v projekte za gojenje plavutonožcev s koristnim vplivom na okolje, je prispevek zasebnih upravičencev (C) vsaj 30 % upravičenih izdatkov v regijah iz Cilja 1 in vsaj 50 % na drugih območjih. Ocena koristi za okolje se opravi na stroške nosilca, preveri pa jo upravljalni organ. Kadar se državna pomoč odobri, so stroški ocenjevanja upravičeni do pomoči FIUR;

(ii)

za naložbe v izgradnjo novih farm za intenzivno gojenje plavutonožcev, ki niso vključene med prioritete iz točke (e), je prispevek zasebnih upravičencev (C) vsaj 50 % upravičenih izdatkov v regijah iz Cilja 1 in vsaj 70 % na drugih območjih.

(6)  UL L 175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 156, 25.6.2003, str. 17)."

(7)  UL L 114, 24.4.2001, str. 1. Uredba, spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003."

(8)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.“"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  Mnenje z dne 1. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 337, 30.12.1999, str. 10. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 639/2004 (UL L 102, 7.4.2004, str. 9).

(3)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


Top