EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2478

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2478 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

ST/15382/2022/INIT

OJ L 322I, 16.12.2022, p. 614–686 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2478/oj

16.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 322/614


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/2478

z dne 16. decembra 2022

o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Sklep 2014/512/SZVP (1).

(2)

Unija še naprej neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v sklepih z dne 20. in 21. oktobra 2022 najostreje obsodil neselektivne ruske napade z izstrelki in droni na civiliste ter civilne objekte in infrastrukturo v Kijevu in drugod v Ukrajini. Opozarjajoč na izjavo z dne 30. septembra 2022 in v skladu z resolucijo Generalne skupščine ZN z dne 12. oktobra 2022 je tudi ponovno poudaril, da odločno obsoja in kategorično zavrača nezakonito priključitev ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje s strani Rusije in da, tako kot v primeru Krima in Sevastopola, Unija te nezakonite priključitve ne bo nikoli priznala. Evropski svet je izjavil, da so enostranske odločitve Rusije namerna kršitev Ustanovne listine ZN in očitno nespoštovanje na pravilih temelječega mednarodnega reda, zato je Unija pripravljena še naprej zaostrovati omejevalne ukrepe proti Rusiji.

(4)

Glede na resnost razmer je ustrezno uvesti nadaljnje omejevalne ukrepe.

(5)

Zlasti je ustrezno dodati nekatere vnose na seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge IV k Sklepu 2014/512/SZVP, tj. seznam subjektov, povezanih z vojaškim in industrijskim kompleksom Rusije, za katere veljajo strožje omejitve izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo ter blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevala k tehnološki okrepitvi ruskega obrambnega in varnostnega sektorja. Glede na konkretno tveganje, da se določeno blago ali tehnologija preusmeri s Krima ali Sevastopola na Rusko federacijo, je na ta seznam končnih uporabnikov ustrezno vključiti tudi nekatere subjekte pod ruskim nadzorom s sedežem na Krimu ali v Sevastopolu. Ta vključitev ne vpliva na dejstvo, da Unija ne priznava nezakonite priključitve Krima in Sevastopola Ruski federaciji in jo še naprej odločno obsoja.

(6)

Ustrezno je tudi dodati Rusko regionalno razvojno banko na seznam subjektov v državni lasti Rusije ali pod njenim državnim nadzorom, za katere velja prepoved transakcij.

(7)

Poleg tega je ustrezno državljanom Unije prepovedati, da bi zasedali kakršne koli položaje v upravljavskih organih vseh pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so v državni lasti Rusije ali pod njenim državnim nadzorom in imajo sedež v Rusiji. Primerno je tudi zagotoviti možnost, da pristojni organi izdajo dovoljenje svojim državljanom za zasedanje takih položajev v obstoječih skupnih podjetjih ali podobnih pravnih ureditvah ter hčerinskih družbah EU s sedežem v Rusiji in kadar je zasedanje takega položaja potrebno za zagotavljanje kritične oskrbe z energijo ali če pravna oseba, subjekt ali organ sodeluje pri tranzitu nafte s poreklom iz tretje države prek Rusije in je zasedanje takšnega položaja namenjeno dejavnostim, ki sicer niso prepovedane.

(8)

Prav tako je ustrezno razširiti obstoječo prepoved zagotavljanja nekaterih storitev Ruski federaciji ter pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji s prepovedjo oglaševalskih storitev, storitev tržnih analiz in raziskav javnega mnenja ter storitev preizkušanja izdelkov in tehničnih inšpekcijskih pregledov. V skladu z osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih narodov, Statistične listine, serije M, št. 77, CPC prov., 1991, „ Raziskovanje trga in javnega mnenja“ zajema storitve tržnih raziskav in raziskave javnega mnenja. „Storitve tehničnega preizkušanja in analiz“ zajema storitve preizkušanja in analiziranja sestave in čistosti, storitve preizkušanja in analiziranja fizikalnih lastnosti, storitve preizkušanja in analiziranja mehanskih in električnih sistemov, storitve tehničnih pregledov ter druge storitve tehničnega preizkušanja in analiziranja. Zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z blagom, izvoženim v Rusijo, je še naprej dovoljeno, pod pogojem, da prodaja, dobava, prenos ali izvoz takega blaga v času zagotavljanja takšne tehnične pomoči niso prepovedani na podlagi tega sklepa. „Oglaševalske storitve“ zajema storitve prodaje ali zakupa oglaševalskega prostora ali časa ter storitve načrtovanja, priprave in namestitve oglaševanja ter druge oglaševalske storitve.

(9)

Poleg tega je ustrezno razširiti prepoved usmerjeno v nove naložbe v ruski energetski sektor z dodatno prepovedjo novih naložb v ruski rudarski sektor, z izjemo rudarskih in kamnoseških dejavnosti, ki vključujejo nekatere kritične surovine.

(10)

Ruska federacija izvaja sistematično mednarodno kampanjo medijske manipulacije in izkrivljanja dejstev, da bi okrepila svojo strategijo destabilizacije njenih sosednjih držav ter Unije in njenih držav članic. Propaganda je bila zlasti pogosto in dosledno usmerjena na evropske politične stranke, še posebej v volilnih obdobjih, ter na civilno družbo, prosilce za azil, ruske etnične manjšine, spolne manjšine ter na delovanje demokratičnih institucij v Uniji in njenih državah članicah.

(11)

Da bi Ruska federacija upravičila in podprla svojo agresijo proti Ukrajini, izvaja stalne in usklajene propagandne dejavnosti, usmerjene na civilno družbo v Uniji in sosednjih državah, pri čemer močno izkrivlja dejstva in z njimi manipulira.

(12)

Navedene propagandne dejavnosti se izvajajo prek več medijskih hiš, ki so pod stalnim neposrednim ali posrednim nadzorom vodstva Ruske federacije. Take dejavnosti pomenijo znatno in neposredno grožnjo javnemu redu in varnosti Unije. Zadevne medijske hiše imajo bistveno in ključno vlogo pri spodbujanju in podpiranju agresije proti Ukrajini ter pri destabilizaciji njenih sosednjih držav.

(13)

Glede na resnost razmer in v odgovor na delovanje Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je v skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zlasti s pravico svobode izražanja in obveščanja, kakor je priznana v členu 11 Listine, potrebno uvesti dodatne omejevalne ukrepe, da se začasno prekinejo dejavnosti radiodifuzije takih medijskih hiš v Uniji ali tovrstne dejavnosti, usmerjene na Unijo. Ukrepe bi bilo treba ohraniti, dokler se agresija proti Ukrajini ne konča in dokler Ruska federacija in z njo povezane medijske hiše ne prenehajo izvajati propagandnih dejavnosti proti Uniji in njenim državam članicam.

(14)

V skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zlasti s pravico svobode izražanja in obveščanja, svobodo gospodarske pobude in lastninsko pravico, kakor so priznane v členih 11, 16 oziroma 17 Listine, ti ukrepi ne preprečujejo tem medijskim hišam in njihovemu osebju izvajanja drugih dejavnosti v Uniji, ki niso dejavnosti radiodifuzije, kot so raziskave in intervjuji. Ti ukrepi zlasti ne spreminjajo obveznosti spoštovanja pravic, svoboščin in načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji, vključno z Listino o temeljnih pravicah, ter iz ustav držav članic, znotraj njihovih področij uporabe.

(15)

Sklep Sveta 2014/512/SZVP vsebuje prepoved uvoza surove nafte iz Rusije, bodisi po naftovodih bodisi s pomorskim prevozom. Sklep 2014/512/SZVP določa tudi začasna odstopanja za uvoz po naftovodih in uvoz po morju v Bolgarijo. Namen navedenih odstopanj je bil izključno zagotoviti zanesljivost oskrbe držav članic, hkrati pa ohraniti enake konkurenčne pogoje med njimi. Zato je ustrezno pojasniti, da Bolgarija, kot velja za države članice, ki uvažajo rusko surovo nafto po naftovodih, ne more prodajati naftnih derivatov, pridobljenih iz ruske surove nafte, uvožene na podlagi tega odstopanja, kupcem v drugih državah članicah ali tretjih državah. Ta prepoved ne velja za oskrbo ali polnjenje vozila ali zrakoplova z gorivom v državah članicah, za katere veljajo navedena odstopanja. V duhu solidarnosti z Ukrajino je vseeno ustrezno dovoliti Madžarski, Slovaški in Bolgariji, da v Ukrajino izvažajo nekatere rafinirane naftne proizvode, pridobljene iz ruske surove nafte, uvožene na podlagi zadevnih odstopanj, po potrebi tudi s tranzitom skozi druge države članice. Primerno je tudi omogočiti Bolgariji izvoz nekaterih rafiniranih naftnih derivatov, pridobljenih iz ruske surove nafte, uvožene na podlagi zadevnih odstopanj, v tretje države. To je potrebno za ublažitev okoljskih in varnostnih tveganj, saj takih proizvodov ni mogoče varno skladiščiti v Bolgariji. Letni izvoz ne sme presegati povprečnega letnega izvoza takih proizvodov v zadnjih petih letih.

(16)

Primerno je dodatno pojasniti in spremeniti izjeme na prepoved uvoza jeklenih izdelkov, ki izvirajo iz Rusije ali se iz nje izvažajo

(17)

Prav tako je ustrezno uvesti ali razširiti nekatere izjeme ali odstopanja v zvezi z nekaterimi ukrepi ter v operativno besedilo vnesti nekatere tehnične popravke.

(18)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(19)

Sklep 2014/512/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/512/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Od 12. aprila 2022 je prepovedano navajati in zagotavljati storitve za, ter od 29. januarja 2023 uvrstiti v trgovanje na mestih trgovanja, registriranih ali priznanih v Uniji, prenosljive vrednostne papirje katere koli pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je v več kot 50-odstotni javni lasti.“

;

(2)

člen 1aa se spremeni:

(a)

vstavijo se naslednji odstavki:

„1b.   Od 16. januarja 2023 je prepovedano zasedati kakršne koli položaje v upravljavskih organih:

(a)

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali je v več kot 50-odstotni javni lasti ali pri katerem imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali imajo z njimi druge pomembne gospodarske odnose;

(b)

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

(c)

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta prepoved se ne uporablja za nobeno pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, za katerega se uporablja odstavek 1a.

1c.   Z odstopanjem od odstavka 1b lahko pristojni organi dovolijo zasedanje položaja v upravljavskem organu pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1b, potem ko so ugotovili, da je ta pravna oseba, subjekt ali organ:

(a)

skupno podjetje ali podobna pravna ureditev, ki vključuje pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1b in jo je pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu s pravom države članice, sklenil pred 17. decembrom 2022 ali

(b)

pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1b, ki je imel sedež v Rusiji pred 17. decembrom 2022 in je v lasti pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen v skladu s pravom države članice, oziroma je pod njegovim izključnim ali skupnim nadzorom.

1d.   Z odstopanjem od odstavka 1b lahko pristojni organi dovolijo zasedanje položaja v upravljavskem organu pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1b, potem ko so ugotovili, da je zasedanje tega položaja potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo.

1e.   Z odstopanjem od odstavka 1b lahko pristojni organi dovolijo zasedanje položaja v upravljavskem organu pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1b, potem ko so ugotovili, da je ta pravna oseba, subjekt ali organ vpleten v tranzit nafte s poreklom iz tretje države prek Rusije in da ima zasedanje tega položaja namen zagotavljanja dejavnosti, ki niso prepovedane v skladu s členoma 4o in 4p.“

;

(b)

vstavita se naslednja odstavka:

„2d.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja do 18. marca 2023 za izvrševanje pogodb, sklenjenih s pravno osebo, subjektom ali organom iz dela C Priloge X pred 17. decembrom 2022, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.

2e.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prejemanje plačil s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz dela C Priloge X v skladu s pogodbami, izvedenimi pred 18. marcem 2023.“

;

(c)

odstavek 3, točka (d), se nadomesti z naslednjim:

„(d)

transakcije, vključno s prodajo, ki so nujno potrebne, da se do 30. junija 2023 izvede prenehanje skupnega podjetja ali podobne pravne ureditve, sklenjene pred 16. marcem 2022, ki vključujejo pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1;“;

(d)

vstavi se naslednji odstavek:

„3a.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo transakcije, ki so nujno potrebne za dezinvestiranje in umik do 30. junija 2023 subjektov iz odstavka 1 ali njihovih hčerinskih družb v Uniji iz pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Uniji.“

;

(e)

vstavi se naslednji odstavek:

„5.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 1c, 1d, 1e in 3a, v dveh tednih po odobritvi.“

;

(3)

člen 1k se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1k

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati računovodske ali revizijske storitve, vključno z obvezno revizijo, knjigovodske storitve ali davčne svetovalne storitve ali storitve poslovnega in podjetniškega svetovanja ali storitve v zvezi z odnosi z javnostmi:

(a)

vladi Rusije ali

(b)

pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati arhitekturne in inženirske storitve, storitve pravnega svetovanja in svetovalne storitve IT:

(a)

vladi Rusije ali

(b)

pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

2a.   Prepovedano je zagotavljati storitve tržnih analiz in raziskav javnega mnenja, storitve tehničnega preizkušanja in analiz ter oglaševalske storitve:

(a)

vladi Rusije ali

(b)

pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne, da se do 5. julija 2022 odstopi od pogodb, ki niso skladne s tem členom in so bile sklenjene pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne, da se do 8. januarja 2023 odstopi od pogodb, ki niso skladne s tem členom in so bile sklenjene pred 7. oktobrom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

4a.   Odstavek 2a se ne uporablja za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne, da se do 16. januarja 2023 odstopi od pogodb, ki niso skladne s tem členom in so bile sklenjene pred 17. decembrom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

5.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne za uveljavljanje pravice do obrambe v sodnih postopkih in pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

6.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne za zagotovitev dostopa do sodnih, upravnih ali trgovinskih arbitražnih postopkov v državi članici ali za priznanje ali izvršitev sodbe ali odločbe v postopku trgovinske arbitraže izdane v državi članici, pod pogojem, da je tako zagotavljanje storitev skladno s cilji tega sklepa in Sklepa 2014/145/SZVP.

7.   Odstavki 1, 2 in 2a se ne uporabljajo za zagotavljanje storitev, namenjenih izključni uporabi pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki so v lasti ali pod izključnim ali skupnim nadzorom pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora, Švice ali partnerske države s seznama iz Priloge VII.

8.   Odstavka 2 in 2a se ne uporabljata za zagotavljanje storitev, potrebnih za obravnavanje izrednih razmer v javnem zdravju, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost prebivalstva ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče.

9.   Odstavek 2 se ne uporablja za zagotavljanje storitev, potrebnih za posodobitve programske opreme za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, dovoljene v členih 3(3)(d) in 3a(3)(d).

10.   Z odstopanjem od odstavkov 1, 2 in 2a lahko pristojni organi dovolijo storitve iz navedenega odstavka pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za:

(a)

humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije;

(b)

dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji;

(c)

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic ali partnerskih držav v Rusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom;

(d)

zagotavljanje kritične oskrbe z energijo v Uniji ter nakup, uvoz ali prevoz titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude v Unijo;

(e)

zagotavljanje neprekinjenega delovanja infrastruktur ter strojne in programske opreme, ki so ključnega pomena za zdravje in varnost prebivalstva ali za varnost okolja;

(f)

vzpostavitev, delovanje, vzdrževanje, dobavo goriva in ponovno obdelavo ter varnost civilnih jedrskih zmogljivosti in nadaljnje oblikovanje, izgradnjo in začetek delovanja, ki so potrebni za dokončanje civilnih jedrskih objektov, dobavo predhodnih sestavin za proizvodnjo medicinskih radioaktivnih izotopov in podobnih medicinskih aplikacij ali kritične tehnologije za spremljanje okoljskega sevanja ter za civilno jedrsko sodelovanje, zlasti na področju raziskav in razvoja, ali

(g)

zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev s strani telekomunikacijskih operaterjev Unije, ki so potrebne za delovanje, vzdrževanje in varnost elektronskih komunikacijskih storitev, vključno s kibernetsko varnostjo, v Rusiji, Ukrajini, Uniji, med Rusijo in Unijo ter med Ukrajino in Unijo, ter za storitve podatkovnih centrov v Uniji.

11.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 10, v dveh tednih po odobritvi.“;

(4)

člen 4a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4a

1.   Prepovedano je:

(a)

pridobiti nove ali povečati kakršne koli obstoječe deleže v kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji;

(b)

odobriti ali sodelovati pri dogovoru o odobritvi novega posojila ali kredita ali na kakršen koli drug način zagotavljati financiranje, vključno z lastniškim kapitalom, pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji, ali za dokazan namen financiranja take pravne osebe, subjekta ali organa;

(c)

ustvariti kakršno koli novo skupno podjetje s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji;

(d)

zagotavljati investicijske storitve, ki so neposredno povezane z dejavnostmi iz točk (a), (b) in (c).

2.   Prepovedano je:

(a)

pridobiti nove ali povečati kakršne koli obstoječe deleže v kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države ter ki deluje v sektorju rudarstva in kamnoseštva v Rusiji;

(b)

odobriti ali sodelovati pri dogovoru o odobritvi novega posojila ali kredita ali na kakršen koli drug način zagotavljati financiranje, vključno z lastniškim kapitalom, pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države ter ki deluje v sektorju rudarstva in kamnoseštva v Rusiji, ali za dokazan namen financiranja take pravne osebe, subjekta ali organa;

(c)

ustvariti kakršno koli novo skupno podjetje s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države ter ki deluje v sektorju rudarstva in kamnoseštva v Rusiji;

(d)

zagotavljati investicijske storitve, ki so neposredno povezane z dejavnostmi iz točk (a), (b) in (c).

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo katero koli dejavnost iz odstavka 1, potem ko se prepričajo, da:

(a)

je to potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji ter za prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi proizvodi, razen če je prepovedano v skladu s členom 4o ali 4p, iz Rusije ali prek nje v Unijo, ali

(b)

se to nanaša izključno na pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji, ki je v lasti pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice.

4.   Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 3, v dveh tednih po odobritvi.

5.   Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za rudarske in kamnoseške dejavnosti, katerih največja vrednost ali glavni cilj je proizvodnja določenega materiala. Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev ustreznih predmetov, ki jih zajema ta odstavek.“;

(5)

člen 4d se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„5b.   V zvezi z blagom iz dela C Priloge XI k Uredbi (EU) št. 833/2014 se prepovedi iz odstavkov 1 in 4 do 16. januarja 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 17. decembrom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.“

;

(b)

vstavita se naslednja odstavka:

„6b.   Z odstopanjem od odstavka 4 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z uporabo blaga in tehnologije iz odstavka 1, potem ko se prepričajo, da je zagotavljanje take tehnične pomoči potrebno za preprečitev trka med sateliti ali njihovega nenačrtovanega ponovnega vstopa v atmosfero.

6c.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 4 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga, ki se uvršča pod oznake KN 8517 71 00, 8517 79 00 in 9026 00 00, iz dela B Priloge XI k Uredbi (EU) št. 833/2014, ali s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči, potem ko se prepričajo, da je to potrebno za zdravstvene ali farmacevtske namene ali za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo ali za evakuacije.

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja za zdravstvene, farmacevtske ali humanitarne namene v skladu s tem odstavkom nacionalni pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če lahko utemeljeno sklepajo, da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.“

;

(6)

v členu 4ha se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 5, 5a in 5b, v dveh tednih po odobritvi.“

;

(7)

člen 4i se spremeni:

(a)

odstavek 1, točka (d), se nadomesti z naslednjim:

„(d)

od 30. septembra 2023 uvažati ali neposredno ali posredno kupovati izdelke iz železa in jekla, kot so navedeni v Prilogi XVII k Uredbi (EU) št. 833/2014, kadar so predelani v tretji državi z vključitvijo izdelkov iz železa in jekla s poreklom iz Rusije, kot so navedeni v Prilogi XVII k Uredbi (EU) št. 833/2014; v zvezi z izdelki iz Priloge XVII k Uredbi (EU) št. 833/2014, predelanimi v tretji državi z vključitvijo izdelkov iz jekla s poreklom iz Rusije pod oznako KN 7207 11 ali 7207 12 10 ali 7224 90, se ta prepoved uporablja od 1. aprila 2024 za oznako KN 7207 11 ter od 1. oktobra 2024 za oznaki KN 7207 12 10 in 7224 90;“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   V zvezi z blagom iz dela B Priloge XVII k Uredbi (EU) št. 833/2014, ki ni navedeno v delu A navedene priloge, in brez poseganja v odstavek 4 se prepoved iz odstavka 1 do 8. januarja 2023 ne uporablja za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb. Ta določba se ne uporablja za blago pod oznakami KN 7207 11, 7207 12 10 in 7224 90, za katere se uporabljajo odstavki 4, 5 in 5a.“

;

(c)

vstavi se naslednji odstavek:

„5a.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za uvoz, nakup ali prevoz ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč za naslednje količine blaga pod oznako KN 7224 90:

(a)

147 007 metričnih ton med 17. decembrom 2022 in 31. decembrom 2023;

(b)

110 255 metričnih ton med 1. januarjem 2024 in 30. septembrom 2024.“;

(d)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Kvote za obseg uvoza iz odstavkov 4, 5 in 5a upravljajo Komisija in države članice v skladu s sistemom v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot iz členov 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343 29.12.2015, str. 558).“;"

(8)

člen 4k se spremeni:

(a)

odstavek 3b se nadomesti z naslednjim:

„3b.   V zvezi z blagom iz dela B Priloge XXI k Uredbi (EU) št. 833/2014 se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 8. januarja 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.

Ta določba se ne uporablja za blago, ki se uvršča pod oznako KN 2905 11, iz dela B Priloge XXI k Uredbi (EU) št. 833/2014, za katero se uporablja odstavek 3ba.“

;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„3ba.   V zvezi z blagom, ki se uvršča pod oznako KN 2905 11, iz dela B Priloge XXI k Uredbi (EU) št. 833/2014, se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 18. junija 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.“

;

(9)

člen 4m se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   V zvezi z blagom iz dela A Priloge XXIII k Uredbi (EU) št. 833/2014 se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 10. julija 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 9. aprilom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.“

;

(b)

odstavek 3a se nadomesti z naslednjim:

„3a.   V zvezi z blagom, ki se uvršča pod oznake KN 2701, 2702, 2703 in 2704, iz dela A Priloge XXIII k Uredbi (EU) št. 833/2014, se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 8. januarja 2023 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 7. oktobrom 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.“

;

(c)

vstavi se naslednji odstavek:

„3b.   V zvezi z blagom iz dela B Priloge XXIII k Uredbi (EU) št. 833/2014 se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne uporabljajo do 16. januarja 2023 za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 17. decembrom 2022, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.“

;

(d)

vstavi se naslednji odstavek:

„4a.   Pristojni organi držav članic lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga pod oznakami KN 8417 20, 8419 81 80 in 8438 10 10 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, potem ko ugotovijo, da je tako blago ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči potrebno za osebno rabo fizičnih oseb v gospodinjstvu.“

;

(e)

odstavek 5a se nadomesti z naslednjim:

„5a.   Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenje iz odstavkov 4a in 5 pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če utemeljeno sklepajo, da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.“

;

(10)

člen 4o se spremeni:

(a)

v odstavku 7 se dodajo naslednji pododstavki:

„Od 5. februarja 2023 je prepovedano prenašati ali prevažati naftne proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 2710, pridobljene iz surove nafte, uvožene na podlagi odstopanja, ki ga je odobril pristojni organ Bolgarije na podlagi odstavka 5, v druge države članice ali tretje države ali prodajati take naftne proizvode kupcem v drugih državah članicah ali tretjih državah.

Z odstopanjem od prepovedi iz drugega pododstavka lahko pristojni organi Bolgarije pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nekaterih naftnih proizvodov v Ukrajino, pridobljenih iz surove nafte, uvožene v skladu z odstavkom 5, potem ko se prepričajo, da:

(a)

so proizvodi namenjeni izključni uporabi v Ukrajini;

(b)

namen take prodaje, dobave, prenosa ali izvoza ni izogibanje prepovedim iz drugega pododstavka.

Z odstopanjem od prepovedi iz drugega pododstavka lahko pristojni organi Bolgarije pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nekaterih naftnih proizvodov v katero koli tretjo državo, pridobljenih iz surove nafte, uvožene v skladu z odstavkom 5, v okviru količin izvoznih kvot iz Priloge XXXII k Uredbi (EU) št. 833/2014, potem ko se prepričajo, da:

(a)

proizvodov zaradi okoljskih in varnostnih tveganj ni mogoče varno skladiščiti v Bolgariji;

(b)

namen take prodaje, dobave, prenosa ali izvoza ni izogibanje prepovedim iz drugega pododstavka.

Bolgarija obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tretjega in četrtega pododstavka, v dveh tednih po izdaji odobritve.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev blaga, za katero veljata odstopanji iz tretjega in četrtega pododstavka.“;

(b)

v odstavku 8 se dodajo naslednji pododstavki:

„Od 5. februarja 2023 lahko pristojni organi Madžarske in Slovaške z odstopanjem od prepovedi iz tretjega pododstavka pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nekaterih naftnih proizvodov v Ukrajino, pridobljenih iz surove nafte, uvožene na podlagi odstavka 3(d), potem ko se prepričajo, da:

(a)

so proizvodi namenjeni izključni uporabi v Ukrajini;

(b)

namen take prodaje, dobave, prenosa ali izvoza ni izogibanje prepovedim iz tretjega pododstavka.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po izdaji odobritve.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev blaga, za katero velja odstopanje iz petega pododstavka.“;

(11)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 4r

1.   Z odstopanjem od členov 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j in 4m lahko pristojni organi do 30. septembra 2023 odobrijo prodajo, dobavo ali prenos blaga in tehnologij iz prilog II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX in XXIII k Uredbi (EU) št. 833/2014 ter Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821, kadar so taka prodaja, dobava ali prenos nujno potrebni za dezinvestiranje v Rusiji ali prenehanje poslovnih dejavnosti v Rusiji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago in tehnologije so v lasti državljana države članice ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, ali pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki so v lasti pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, ali ki so pod izključnim ali skupnim nadzorom pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, ter

(b)

pristojni organi, ki odločajo o zahtevkih za dovoljenja, nimajo utemeljenega razloga za domnevo, da bi lahko bilo blago namenjeno vojaškemu končnemu uporabniku ali da bi bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene v Rusiji, ter

(c)

zadevno blago in tehnologije so se fizično nahajali v Rusiji, preden so za to blago in tehnologije začele veljati ustrezne prepovedi iz členov 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j ali 4m.

2.   Z odstopanjem od členov 4i in 4k lahko pristojni organi do 30. septembra 2023 odobrijo uvoz ali prenos blaga iz prilog XVII in XXI k Uredbi (EU) št. 833/2014, kadar sta tak uvoz ali prenos nujno potrebna za dezinvestiranje v Rusiji ali prenehanje poslovnih dejavnosti v Rusiji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago je v lasti državljana države članice ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, ali pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki so v lasti pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, ali ki so pod izključnim ali skupnim nadzorom pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice, ter

(b)

zadevno blago se je fizično nahajalo v Rusiji, preden so za to blago začele veljati ustrezne prepovedi iz členov 4i ali 4k.

3.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 1 in 2, v dveh tednih po odobritvi.“;

(12)

priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Točka 12 se uporablja v zvezi z enim ali več subjekti iz točke 2 Priloge k temu sklepu od 1. februarja 2023 in pod pogojem, da Svet po preučitvi zadevnih primerov tako soglasno odloči.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. decembra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).


PRILOGA

(1)

Priloga IV k Sklepu 2014/512/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz členov 3(7), 3a(7) in 3b(1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB „ISKRA““

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor“

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec“, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA „Impuls“, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika“

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC“;

(2)

v Prilogo IX k Sklepu 2014/512/SZVP se dodajo naslednji vnosi:

 

„NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal“;

(3)

Priloga X k Sklepu 2014/512/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA X

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 1AA

DEL A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

DEL B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

DEL C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK“.


Top