EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H0627(03)

Priporočilo Sveta z dne 16. junija 2022 o individualnih učnih računih 2022/C 243/03

ST/8944/2022/INIT

UL C 243, 27.6.2022, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/26


PRIPOROČILO SVETA

z dne 16. junija 2022

o individualnih učnih računih

(2022/C 243/03)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 v povezavi s členom 149 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Usposobljena delovna sila je ključnega pomena za krepitev trajnostne konkurenčnosti Unije, podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 s številnimi novimi delovnimi mesti ter zagotavljanje socialno pravičnega digitalnega in zelenega prehoda. Ker se trgi dela razvijajo, morajo ljudje temu razvoju slediti z nadgrajevanjem svojih spretnosti. Nove in boljše spretnosti odpirajo več priložnosti ter omogočajo ljudem, da imajo v luči demografskih sprememb dejavno vlogo pri obvladovanju prehodov na trgu dela in da polno sodelujejo v družbi. Poleg tega sta izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih lahko izredno uspešni orodji za spodbujanje socialne pravičnosti in vključevanja za pravičen prehod.

(2)

Člen 14(1) Listine o temeljnih pravicah (1) določa, da ima vsakdo pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja. Prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic (v nadaljnjem besedilu: steber), ki so ga 17. novembra 2017 skupaj razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija (2), določa, da ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela. Četrto načelo stebra se nanaša na aktivno podporo pri zaposlovanju, da se zagotovi pravica vsakogar do hitre in prilagojene pomoči za izboljšanje možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev. Peto načelo stebra o varni in prilagodljivi zaposlitvi poudarja, da imajo delavci – ne glede na vrsto ali trajanje zaposlitvenega razmerja – pravico do poštenega in enakega obravnavanja v zvezi z delovnimi razmerami, dostopom do socialne zaščite in usposabljanjem.

(3)

Evropski svet je 25. junija 2021 v skladu z Izjavo iz Porta z dne 8. maja 2021 pozdravil krovne cilje Unije iz akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic, s čimer je podprl ambicijo, da bi se do leta 2030 vsaj 60 % vseh odraslih vsako leto udeležilo usposabljanja. Vendar udeležba v učenju odraslih v Uniji v zadnjem desetletju stagnira in 21 držav članic ni doseglo cilja na ravni Unije za leto 2020. Ob upoštevanju navedenega je Svet sprejel Resolucijo o novem evropskem programu za učenje odraslih 2021–2030 (3), da bi podprl napredek pri doseganju krovnega cilja Unije na področju učenja odraslih. Številnim odraslim, kot so tisti v netipičnih oblikah dela, zaposleni v malih in srednjih podjetjih (MSP), brezposelni, neaktivni in nizkokvalificirani, so možnosti za razvoj spretnosti prepogosto nedosegljive.

(4)

V evropskem programu znanj in spretnosti, ki ga je Komisija sprejela dne 1. julija 2020, je pozvano h koreniti spremembi spretnosti, da bi se ekološki in digitalni prehod pretvorila v priložnosti za hitro in pravično okrevanje. Med drugim je v njem napovedano, da bo Komisija preučila individualne učne račune kot orodje za podporo izpopolnjevanju in preusposabljanju delovno sposobnih odraslih, kar bo dopolnjevalo druge ukrepe, namenjene delodajalcem ter ponudnikom izobraževanja in usposabljanja.

(5)

Spretnosti za zeleni prehod ter izpopolnjevanje in preusposabljanje delovne sile bodo potrebni v okviru prehoda na sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo, kot je določeno v evropskem zelenem dogovoru za podnebno nevtralnost do leta 2050. V sporočilu Komisije z dne 14. julija 2021„Pripravljeni na 55“ je priznano, da bo zeleni prehod uspešen le, če bo imela Unija usposobljeno delovno silo, ki jo potrebuje, da ostane konkurenčna, in opozorjeno na vodilne ukrepe evropskega programa znanj in spretnosti, s katerimi bodo ljudem zagotovljene spretnosti, ki so potrebne za zeleni in digitalni prehod.

(6)

Sporočilo Komisije z dne 9. marca 2021 o evropskem digitalnem desetletju priznava pomanjkanje osebja z ustreznimi digitalnimi spretnostmi ter neravnovesje med spoloma med strokovnjaki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in diplomanti s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. V njem je ponovno poudarjen cilj zagotovitve, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % prebivalcev EU vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti, ter predlagan cilj, da bo do leta 2030 zaposlenih| 20 milijonov strokovnjakov s področja IKT, pri čemer se bo razlika med deležem žensk in moških zmanjšala. V predlogu Komisije z dne 15. septembra 2021 o poti v digitalno desetletje je predlagana vzpostavitev okvira za uresničitev teh ciljev. V akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje 2021–2027 z dne 30. septembra 2020 je poudarjeno, da bi bilo treba uporabiti tehnološka sredstva za lažjo dostopnost in večjo prožnost možnosti učenja, vključno z izpopolnjevanjem in preusposabljanjem.

(7)

Komisija v sporočilu z dne 10. marca 2020 z naslovom „Nova industrijska strategija za Evropo“ poziva k odločnemu ukrepanju za uresničitev vseživljenjskega učenja in zagotovitev, da bosta izobraževanje in usposabljanje šla v korak z obema prehodoma in pomagala pri njuni uresničitvi.

(8)

Svet je v sklepih z dne 8. junija 2020 (4) države članice pozval, naj ob upoštevanju nacionalnih okoliščin ter vloge in avtonomije socialnih partnerjev „preučijo možne modele javnega in zasebnega financiranja vseživljenjskega učenja ter razvoja znanj in spretnosti na individualni ravni, saj je trajnostno financiranje še posebno pomembno zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam in nizko usposobljenim delavcem“, Komisijo pa, naj v skladu s svojimi pristojnostmi države članice pri teh prizadevanjih podpre.

(9)

Nezadostna finančna podpora posameznikom je ena od glavnih ovir, ki vplivajo na udeležbo v učenju. Skupne javne in zasebne naložbe so nezadostne. Večino usposabljanj, povezanih z delovnim mestom, v Uniji financirajo delodajalci. Vendar številna podjetja, zlasti MSP, ne zagotavljajo ali ne financirajo usposabljanja za svoje zaposlene, posamezniki v netipičnih oblikah dela pa imajo manj dostopa do usposabljanja, ki ga financira delodajalec, ali pa ga sploh nimajo. Takšne neenakosti bi lahko ogrožale blaginjo in zdravje posameznikov, zmanjševale gospodarsko konkurenčnost, povzročale zamujene priložnosti in ovire za inovacije ter pomenile tveganje, da bodo ljudje pri prehodu na bolj trajnostne gospodarske dejavnosti zapostavljeni.

(10)

Časovne omejitve so poleg neposrednih stroškov pomemben dejavnik, ki odraslim preprečuje, da bi se odločili za usposabljanje. Čeprav v večini držav članic obstajajo ureditve plačanega študijskega dopusta (5), so delovno sposobni odrasli pogosto slabo ozaveščeni o takem dopustu in ga malo koristijo, pa tudi ureditve same pogosto bodisi ne zajemajo delavcev v netipičnih oblikah dela ali pa odraslim ne omogočajo izobraževanja in usposabljanja v obdobju brezposelnosti ali nizke gospodarske aktivnosti.

(11)

Številni odrasli, zlasti nizkokvalificirani in tisti, ki so najbolj oddaljeni od trga dela, niso motivirani za vključitev v usposabljanje. Morda se ne zavedajo svojih potreb po spretnostih ter morda ne vedo, ali sta podpora in usposabljanje na voljo ter ali sta kakovostna in priznana na trgu dela. Poleg tega ljudje morda niso motivirani za usposabljanje, ki je bilo izbrano brez posvetovanja z njimi in ni prilagojeno njihovim potrebam.

(12)

V Uniji je potreben nov pristop k izpopolnjevanju in preusposabljanju. Dopolnjevati bi moral obstoječe instrumente in slediti političnim zavezam, tako da bi posameznike opolnomočil in jim zagotovil podporo in orodja, ki jih potrebujejo za izpopolnjevanje ali preusposabljanje na vseh ravneh.

(13)

Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje v svojem mnenju o pobudi Unije o individualnih učnih računih in krepitvi ponudbe usposabljanja v Evropi z dne 16. avgusta 2021 navaja, da bi morala takšna pobuda prispevati k večji vključenosti, motivaciji in udeležbi odraslih v izobraževanju in usposabljanju. Glavni izziv je izboljšati usklajenost spretnosti s potrebami delovnih mest ter zagotoviti dostop do raznolikih in kakovostnih možnosti usposabljanja z ustreznejšo in bolj ciljno usmerjeno ponudbo. Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje v svojem mnenju poudarja, da bi morala izbira mehanizmov financiranja in ciljnim skupinam prilagojenih spodbud na nacionalni ravni slediti nacionalnim potrebam in prednostnim nalogam.

(14)

Eden od možnih pristopov k reševanju zgoraj predstavljenih vprašanj je, da se ljudem zagotovi neposredna podpora v obliki pravic do usposabljanja na individualnih učnih računih. Ta pristop pomeni tudi vzpostavitev širokega omogočitvenega okvira, ki posameznikom daje dostop do priložnosti za usposabljanje, informacij, svetovalnega dela, plačanega študijskega dopusta in priznavanja izidov usposabljanja. Tak pristop lahko dopolnjuje obstoječe pobude na nacionalni ravni.

(15)

Priporoča se, da se individualna pravica do usposabljanja opredeli na nacionalni ravni v skladu s potrebami ljudi po usposabljanju (6) in ob upoštevanju drugih obstoječih instrumentov. S prilagajanjem financiranja glede na potrebe se lahko poveča učinkovitost pobude. Države članice lahko glede na nacionalne okoliščine in spreminjajoč se trga dela določijo dodatne pravice do usposabljanja za posameznike. Države članice bi lahko na primer zagotovile dodatne pravice na individualnih učnih računih v strateških sektorjih (7), da bi podprle zeleni in digitalni prehod. Ustreznost, koristnost in priznavanje usposabljanja so poleg finančnih pravic ključni dejavniki, ki vplivajo na udeležbo v izpopolnjevanju in preusposabljanju. Priporoča se tudi, da se o teh vprašanjih posvetuje s socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki.

(16)

Individualni učni računi bi morali ljudem omogočiti zbiranje in uporabo pravic do usposabljanja v določenem obdobju, ki se določi na nacionalni ravni, tako da bi se lahko udeležili daljšega ali dražjega usposabljanja ali se usposabljali med upadom gospodarske rasti kot odziv na nove potrebe po spretnostih. Posameznikom bi moralo biti omogočeno, da ohranijo svoje individualne pravice do usposabljanja neodvisno od svojega statusa aktivnosti ali zaposlitvenega statusa in neodvisno od sprememb poklicne poti. Države članice so pozvane, naj določijo pravila za iztek pravic, ki bi učeče se spodbujala, da svoje pravice v celoti izkoristijo.

(17)

Spodbujati bi bilo treba možnost ohranitve individualnih pravic do usposabljanja v obdobjih, ko posameznik živi v drugi državi članici, ali uporabo individualnih pravic do usposabljanja za dostop do priznanega in preverjeno kakovostnega usposabljanja iz nacionalnega registra posameznikovega učnega računa iz tujine. Prenosljivost pravic med državami članicami je dolgoročno zaželen element, ki ga je treba nadalje preučiti, pri tem pa upoštevati možne vplive na nacionalne trge dela.

(18)

Da bi posameznikom pomagali najti ustrezno pot usposabljanja in s tem povečali njihovo motivacijo za učenje, bi moral biti na voljo dostop do kariernega svetovalnega dela in možnosti vrednotenja. Ravno tako so potrebni posodobljeni javni registri priznanega usposabljanja prek namenskih enotnih nacionalnih digitalnih portalov, dostopnih vsem, tudi invalidom, ki bi morali biti po možnosti povezani s platformo Europass.

(19)

Priporoča se, da bi se lahko individualni učni računi uporabljali za dostop do možnosti vrednotenja, vključno z možnostmi ocenjevanja spretnosti. Komisija je v nedavnem vrednotenju dela, opravljenega na podlagi Priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (8), zaznala znaten napredek, a hkrati ugotovila še vedno prisotne izzive in predlagala rešitve. Zlasti je treba posameznikom zagotoviti prilagojeno podporo ter zagotoviti tesnejše usklajevanje s svetovalnimi službami in učinkovito prilagajanje pobud za vrednotenje za prikrajšane in ranljive skupine. Države članice so pozvane, naj na podlagi ugotovljenih potreb, v skladu s priporočilom Sveta z dne 16. junija 2022 o mikrodokazilih za vseživljenjsko učenje in zaposljivost.] spodbujajo zagotavljanje mikrodokazil (9), kjer je to ustrezno.

(20)

To priporočilo podpira uvedbo plačanega študijskega dopusta. Ustrezno zagotavljanje plačanega študijskega dopusta bi delavcem omogočilo, da v času usposabljanja obdržijo svojo plačo ali nadomestni dohodek. Države članice so pozvane, naj začnejo dialog s socialnimi partnerji o ureditvah, ki bi zaposlenim omogočile, da se med delovnim časom udeležijo usposabljanja z uporabo svojih individualnih učnih računov, pri čemer naj upoštevajo nacionalne možnosti in sheme usposabljanja. V tem kontekstu bi bilo treba upoštevati položaj MSP in mikropodjetij.

(21)

Širše terensko delo ter dejavnosti in kampanje ozaveščanja so ključni za znatno povišanje stopenj udeležbe odraslih v učnih možnostih, zlasti med skupinami, ki so slabo ozaveščene o izpopolnjevanju in preusposabljanju, denimo tistimi, ki so najbolj oddaljene od trga dela. Sodelovanje med javnimi organi, socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi deležniki, ki temelji na skupnem razumevanju, da sta izpopolnjevanje in preusposabljanje vrsta naložbe, lahko poveča učinkovitost dejavnosti terenskega dela in ozaveščanja. Z namenjanjem pozornosti dostopnosti bi se lahko olajšala udeležba odraslih invalidov.

(22)

Ključnega pomena za podporo izvajanju tega priporočila sta spremljanje na nacionalni ravni ter stalno izboljševanje individualnih učnih računov in omogočitvenega okvira. Nadaljnje prilagoditve bi se lahko nanašale na obseg individualnih pravic do usposabljanja, prednostne skupine ali uporabniku prijazno vključevanje različnih elementov omogočitvenega okvira.

(23)

Ustrezno financiranje je ključna značilnost uspešnih shem za individualne učne račune. Nacionalna shema individualnih učnih računov bi lahko olajšala delitev stroškov med različnimi viri financiranja, kot so javni organi, delodajalci in skladi, ki jih upravljajo socialni partnerji, saj bi omogočila, da za individualne učne račune prispevajo različni viri financiranja. Kombinacija javnih in zasebnih virov financiranja bi morala zagotoviti vzdržnost pobude v državah članicah, kar je bistvenega pomena za njen uspeh. Tako združevanje virov financiranja omogoča, da delodajalci prostovoljno ali na podlagi kolektivnih pogodb prilagajajo podporo in dodatke za svoje zaposlene.

(24)

Skladi Unije, ki podpirajo sheme učenja odraslih, kot so Evropski socialni sklad plus (10), Evropski sklad za regionalni razvoj (11), in Sklad za pravični prehod (12) kot tudi, kjer je ustrezno, mehanizem za okrevanje in odpornost (13) v okviru instrumenta Next Generation EU, ter prilagojeno strokovno znanje v okviru Instrumenta za tehnično podporo (14) lahko podprejo vzpostavitev individualnih učnih računov in njihovega omogočitvenega okvira. Vzajemno učenje, ki ga omogoča Komisija, lahko prav tako podpre proces.

(25)

To priporočilo ne posega v izključno pristojnost držav članic in razdelitev pristojnosti znotraj posamezne države članice na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v zvezi s financiranjem ter organizacijo in vsebino njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja odraslih. Državam članicam tudi ne preprečuje, da ohranijo ali oblikujejo druge ali naprednejše določbe o izobraževanju in usposabljanju odraslih od tukaj v tem priporočilu priporočenih.

(26)

Države članice bi morale v zasnovo reform vključiti socialne partnerje in vse ustrezne deležnike, vključno z organizacijami civilne družbe. To priporočilo v celoti upošteva avtonomijo socialnih partnerjev, tudi v primerih, kadar so odgovorni za vzpostavitev in upravljanje programov usposabljanja.

(27)

Ukrepi, opisani v tem priporočilu, ne nadomeščajo usposabljanja, ki ga zagotavljajo delodajalci, javne in zasebne službe za zaposlovanje ali drugi ponudniki izobraževanja ali usposabljanja, in ni njihov namen, da bi posegali vanj, niti ne bi smeli nadomestiti javne podpore institucijam za izobraževanje in usposabljanje ali drugih vrst podpore. Dodatno upravno breme bi bilo treba čim bolj zmanjšati –

PRIPOROČA:

Cilji

1.

Namen tega priporočila je podpreti pobude držav članic, s katerimi bi več delovno sposobnim odraslim omogočili udeležbo v usposabljanju, da bi se zvišale stopnje udeležbe ter zmanjšale vrzeli v spretnostih. Priporočilo s tem prispeva k cilju Unije spodbujanja visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva, usmerjenega v polno zaposlenost in socialni napredek. Natančnejši namen priporočila je:

(a)

podpirati vse delovno sposobne odrasle pri dostopu do usposabljanja, tudi za spremembo kariere in ne glede na njihov status aktivnosti ali zaposlitveni status;

(b)

povečati spodbude in motivacijo posameznikov za usposabljanje.

2.

Za doseganje ciljev iz odstavka 1 se državam članicam priporoča, naj razmislijo o vzpostavitvi individualnih učnih računov kot možnih sredstvih, ki bi posameznikom lahko omogočali udeležbo v usposabljanju, ustreznem za trg dela. V kolikor se države članice odločijo vzpostaviti individualne učne račune, se jim priporoča, naj vzpostavijo omogočitveni okvir, vključno z možnostmi svetovalnega dela in vrednotenja, za spodbujanje dejanske vključitve v to usposabljanje, kot je navedeno v tem priporočilu.

Področje uporabe

3.

To priporočilo zajema delovno sposobne odrasle, ki zakonito prebivajo v državi članici, ne glede na njihovo raven izobrazbe in trenutni status aktivnosti ali zaposlitveni status. Državam članicam se priporoča, naj v skladu s svojimi nacionalnimi potrebami in okoliščinami vzpostavijo individualne učne račune za vsakega posameznika v tej skupini.

Priporoča se, da bi bili obmejni delavci in samozaposlene osebe, ki delajo v državi članici, ki ni država članica, v kateri zakonito prebivajo, zajeti v državi članici, v kateri delajo.

Opredelitve pojmov

4.

V tem priporočilu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„individualna pravica do usposabljanja“ pomeni pravico do dostopa do osebnega proračuna, ki je posamezniku na voljo za kritje neposrednih stroškov usposabljanja, ustreznega za trg dela, svetovalnega dela in svetovanja, ocenjevanja ali vrednotenja spretnosti, ki so upravičeni do financiranja;

(b)

„individualni učni račun“ je način zagotavljanja za individualne pravice do usposabljanja. Gre za osebni račun, ki posameznikom omogoča, da v določenem časovnem obdobju zberejo in ohranijo svoje pravice za katero koli upravičeno možnost usposabljanja, svetovalnega dela ali vrednotenja, ki se jim zdi najbolj koristna, in kadar koli želijo, v skladu z nacionalnimi pravili. Posamezniku zagotavlja popolno lastništvo nad pravicami, ne glede na vir financiranja;

(c)

„prenosljivost“ individualnih pravic do usposabljanja pomeni, da takšne pravice po podelitvi ostanejo v lasti zadevnega posameznika, tudi med prehodi, na primer med delovnimi mesti, z dela na učenje, iz zaposlitve na brezposelnost ter med aktivnostjo in neaktivnostjo;

(d)

„omogočitveni okvir“ vključuje podporo, ki spodbuja dejansko uporabo individualnih pravic do usposabljanja. To vključuje možnosti kariernega svetovalnega dela in vrednotenja, nacionalni register možnosti, ki so upravičene do financiranja iz individualnih pravic do usposabljanja, enotni nacionalni digitalni portal za dostop do individualnega učnega računa in nacionalnega registra ter plačani študijski dopust.

Individualni učni račun

Priporoča se, naj države članice v skladu z nacionalnimi praksami in potrebami:

5.

po posvetovanju s socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki za vsakega posameznika, zajetega s področjem uporabe tega priporočila, vzpostavijo individualni učni račun, ki bi lahko dopolnjeval druge že obstoječe ukrepe;

6.

za vsak individualni učni račun zagotovijo ustrezna letna sredstva, ki se lahko zbirajo in uporabijo v določenem časovnem obdobju, da se omogoči obsežnejše usposabljanje;

7.

na podlagi nacionalnih ali sektorskih potreb, statusa aktivnosti ali pogodbenega statusa ali ravni kvalifikacij posameznika in katerih koli drugih ustreznih okoliščin ter v skladu z jasnimi in preglednimi merili ter po posvetovanju s socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki zagotovijo dodatne individualne pravice do usposabljanja za račune posameznikov, ki najbolj potrebujejo izpopolnjevanje in preusposabljanje;

8.

pozovejo delodajalce, naj zagotovijo dodatne individualne pravice do usposabljanja za individualne učne račune svojih delavcev in drugih oseb, ki delajo v njihovi vrednostni verigi, zlasti tistih, ki delajo v MSP, ne da bi posegale v usposabljanje v podjetjih;

9.

javne in zasebne službe za zaposlovanje pozovejo, naj zagotovijo dodatne individualne pravice do usposabljanja za individualne učne račune posameznikov, ki najbolj potrebujejo izpopolnjevanje in preusposabljanje;

10.

določijo pogoje, pod katerimi se lahko individualne pravice do usposabljanja zbirajo in shranjujejo, da se doseže ravnovesje med tem, da se posameznikom omogoči zbiranje pravic za financiranje daljšega usposabljanja in da se jih spodbuja k redni uporabi pravic v njihovem celotnem poklicnem življenju. Države članice bi lahko na primer določile rok in najvišji znesek, ki se lahko zbere in shrani;

11.

spodbujajo možnost, da se individualne pravice do usposabljanja na računu v državi članici lahko uporabijo za upravičene možnosti usposabljanja, kariernega svetovalnega dela in vrednotenja v navedeni državi članici, tudi v obdobjih, ko posameznik zakonito prebiva v drugi državi članici.

Omogočitveni okvir

Državam članicam, ki uvajajo individualne učne račune, se priporoča, naj jih vključijo v omogočitveni okvir, ki zajema:

Karierno svetovalno delo in vrednotenje

12.

Državam članicam se priporoča, naj zagotovijo, da so storitve kariernega svetovalnega dela in možnosti vrednotenja, vključno z možnostmi ocenjevanja spretnosti, osebno ali prek spleta, na voljo in dostopne vsakemu imetniku individualnega učnega računa brezplačno ali z uporabo njegovih individualnih pravic do usposabljanja, v skladu s Priporočilom Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (15).

Nacionalni register upravičenih možnosti kakovostnega usposabljanja, kariernega svetovalnega dela in vrednotenja

13.

Državam članicam se priporoča, naj vzpostavijo in posodabljajo javni register možnosti usposabljanja, kariernega svetovalnega dela in vrednotenja, ki so upravičene do financiranja iz individualnih pravic do usposabljanja (16). V ta register bi bilo treba vključiti tudi storitve kariernega svetovalnega dela in možnosti vrednotenja, ki jih države članice posameznikom zagotavljajo brezplačno.

14.

Države članice se spodbuja, naj v sodelovanju s socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki določijo in objavijo jasna pravila za vključitev različnih oblik možnosti usposabljanja, ustreznega za trg dela, kariernega svetovalnega dela in vrednotenja v register, ki bi temeljila na preglednih zahtevah glede kakovosti in podatkih o spretnostih. Ta pravila bi morale redno pregledovati, da bi spodbujale odzivnost na potrebe trga dela.

15.

Državam članicam se priporoča, naj ponudnike možnosti formalnega in neformalnega učenja po potrebi spodbujajo k razvoju in širitvi ponudbe na podlagi ugotovljenih potreb, tudi na primer z zagotavljanjem mikrodokazil, v skladu s priporočilom Sveta o mikrodokazilih za vseživljenjsko učenje in zaposljivo, ter z uporabo okvirov kompetenc Unije in nacionalnih okvirov kompetenc.

16.

Državam članicam se priporoča, naj socialne partnerje, sektor izobraževanja in usposabljanja ter druge ustrezne deležnike pozovejo k sodelovanju v procesu opredelitve meril za upravičenost glede usposabljanja, vključenega v register.

17.

Državam članicam se priporoča, naj po potrebi pregledno odprejo svoj nacionalni register za možnosti usposabljanja, ki jih ponujajo ponudniki iz drugih držav.

Enotni nacionalni digitalni portal, ki podpira individualne učne račune

18.

Države članice so pozvane, naj posameznikom pomagajo pri dostopu do njihovega individualnega učnega računa in enostavno krmarjenje po registru z varno elektronsko avtentikacijo na dostopnem (17) enotnem nacionalnem digitalnem portalu (18), do katerega je mogoče enostavno dostopati z mobilnimi napravami in ki je, če je to le mogoče, povezan s platformo Europass, ter jih pri tem podpirati.

Plačan študijski dopust

19.

Državam članicam se priporoča, naj začnejo dialog s socialnimi partnerji o ureditvah, ki bi zaposlenim omogočile, da se med delovnim časom udeležijo usposabljanja z uporabo svojih individualnih učnih računov.

20.

Državam članicam se priporoča, naj uvedejo določbe o plačanem študijskem dopustu ali o nadomestitvi dohodka ali pregledajo ustreznost obstoječih določb ob upoštevanju:

(a)

da določbe zajemajo vse vrste delovnih razmerij in samozaposlene;

(b)

finančne in nefinančne podpore za delodajalce (zlasti MSP), katerih zaposleni koristijo plačan študijski dopust;

(c)

potrebe po zagotovitvi učinkovitega izvajanja takih določb.

Terensko delo in ozaveščanje

21.

Državam članicam se priporoča, naj skupaj s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe, regionalnimi in lokalnimi organizacijami ter drugimi ustreznimi akterji izvajajo obsežno terensko delo ter dejavnosti in kampanje ozaveščanja, prilagojene potrebam potencialnih upravičencev do sheme individualnih učnih računov. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tistim, ki najbolj potrebujejo izpopolnjevanje in preusposabljanje, kot je določeno na nacionalni ravni, da se upravičeni posamezniki obvestijo in spodbudijo glede pravic in koristi v zvezi z individualnimi učnimi računi in omogočitvenim okvirom. Dejavnosti ozaveščanja bi tudi morale biti med drugim namenjene tudi delavcem v MSP.

Spremljanje in stalno izboljševanje

22.

Države članice, ki uvajajo individualne učne račune, se spodbuja, naj na nacionalni ravni spremljajo in ocenjujejo delovanje takih računov in omogočitvenega okvira ter jih po potrebi prilagodijo, da bi najučinkoviteje dosegle cilj tega priporočila, na primer glede obsega pravic do usposabljanja, opredelitve posameznikov, ki najbolj potrebujejo izpopolnjevanje in preusposabljanje, ter uporabniku prijaznega vključevanja različnih elementov omogočitvenega okvira. V tem procesu bi se bilo treba posvetovati s socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki.

Financiranje

23.

Državam članicam se priporoča, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev ustreznega in trajnostnega financiranja individualnih učnih računov ob upoštevanju nacionalnih okoliščin in drugih že sprejetih ukrepov, posebno pozornost pa namenijo MSP.

24.

Države članice se spodbuja, naj olajšajo združevanje različnih javnih in zasebnih virov financiranja za prispevanje k individualnim pravicam do usposabljanja, tudi kot rezultat pogajanj med socialnimi partnerji.

25.

Državam članicam se priporoča, naj zagotovijo trajnostno financiranje za omogočitveni okvir ter terensko delo in dejavnosti ozaveščanja iz tega priporočila.

26.

Države članice so pozvane, naj v največji možni meri in najučinkoviteje uporabljajo sklade in instrumente Unije, zlasti Evropski socialni sklad plus, Evropski sklad za regionalni razvoj, Sklad za pravični prehod, mehanizem za okrevanje in odpornost ter Instrument za tehnično podporo, za:

(a)

vzpostavitev nacionalnih individualnih učnih računov, vključenih v omogočitveni okvir, tudi z razvojem enotnega nacionalnega digitalnega portala za individualne učne račune in povezane priznane storitve ter vzpostavitvijo nacionalnih registrov priznanega usposabljanja;

(b)

zagotovitev dodatnih individualnih pravic do usposabljanja na računih posameznikov, ki najbolj potrebujejo izpopolnjevanje in preusposabljanje, pri čemer se odrazijo nacionalne okoliščine in prednostne naloge Unije, tudi v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom;

(c)

vzpostavitev in zagotovitev možnosti kariernega svetovalnega dela in vrednotenja;

(d)

organizacijo terenskega dela in dejavnosti ozaveščanja.

Podpora Unije

27.

Svet pozdravlja namero Komisije, da v skladu s svojimi pristojnostmi in ob ustreznem upoštevanju načela subsidiarnosti ter na podlagi strokovnega znanja Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropske fundacije za usposabljanje (ETF), Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropskega organa za delo (ELA) podpre izvajanje tega priporočila:

(a)

z olajšanjem vzajemnega učenja med državami članicami v podporo zasnovi in izvajanju ustreznih ukrepov za izvajanje tega priporočila;

(b)

z razširitvijo baze znanja o individualnih učnih računih in povezanih vprašanjih ter pripravo ustreznih navodil;

(c)

s preučitvijo nadaljnjega razvoja platforme Europass, v tesnem sodelovanju z državami članicami, zlasti za zagotovitev interoperabilnosti z enotnimi nacionalnimi digitalnimi portali za individualne učne račune, ter z zagotavljanjem prepoznavnosti možnosti učenja, kariernega svetovalnega dela in vrednotenja, za katere se lahko uporabljajo različne nacionalne individualne pravice do usposabljanja.

Poročanje in ocenjevanje

28.

Države članice so pozvane, naj sprejmejo ukrepe za doseganje ciljev iz odstavka 1 tega priporočila. Napredek pri doseganju teh ciljev bi bilo treba spremljati v okviru večstranskega nadzora kot del cikla evropskega semestra. Da se omeji upravno breme, bi morala Komisija zagotoviti, da se pri spremljanju uporabljajo informacije, ki so že zbrane z drugimi okviri spremljanja, in da se prepreči podvajanje.

29.

Komisija bi morala v sodelovanju z zadevnimi državami članicami in po posvetovanju s socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki oceniti in ovrednotiti napredek pri izvajanju tega priporočila ter o tem poročati Svetu do 17. junija 2027.

V Luxembourgu, 16. junija 2022

Za Svet

predsednik

O. DUSSOPT


(1)  UL C 326, 26.10.2012, str. 391.

(2)  UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

(3)  UL C 504, 14.12.2021, str. 9.

(4)  Sklepi Sveta z dne 8. junija 2020 z naslovom „S prekvalificiranjem in izpopolnjevanjem do večje trajnosti in zaposljivosti v podporo okrevanju gospodarstva in socialni koheziji“ (ST 8682/20).

(5)  24 držav članic ima ureditve študijskega dopusta, 12 držav članic pa je podpisnic Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) o plačanem dopustu za izobraževanje (od marca 2022).

(6)  Pravice do usposabljanja bi na primer lahko omogočale priznane dejavnosti usposabljanja v obsegu 30 ur na leto za vse posameznike in 50 ur za posameznike, ki jih najbolj potrebujejo.

(7)  Sporočilo Komisije z dne 5 maja 2021 z naslovom „Posodobitev nove industrijske strategije iz leta 2020: močnejši enotni trg za okrevanje Evrope“ se nanaša na 14 industrijskih ekosistemov za posebno podporo, tudi za razvoj spretnosti njihove sedanje in prihodnje delovne sile.

(8)  UL C 398, 22.12.2012, str. 1.

(9)  Glej stran 10 tega Uradnega lista.

(10)  Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L 231, 30.6.2021, str. 21).

(11)  Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L 231, 30.6.2021, str. 60).

(12)  Uredba (EU) 2021/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod (UL L 231, 30.6.2021, str. 1).

(13)  Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18.2.2021, str. 17).

(14)  Uredba (EU) 2021/240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za tehnično podporo (UL L 57, 18.2.2021, str. 1).

(15)  UL C 398, 22.12.2012, str. 1.

(16)  Države članice so pozvane, naj ta register uskladijo z evropskim učnim modelom, ki je podatkovni model, katerega cilj je standardizirati, kako se izmenjujejo in kako so predstavljeni podatki o učenju. Evropski učni model se lahko uporablja v različnih učnih okvirih, na primer za opis učnih možnosti, kvalifikacij, dokazil in akreditacij. Temelji na podatkovnih poljih iz Priloge VI k Priporočilu Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 189, 15.6.2017, str. 15).

(17)  V skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).

(18)  Taki portali bi morali biti vzpostavljeni v skladu z načeli sporočila Komisije z dne 23 marca 2017 o evropskem okviru interoperabilnosti.


Top