EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0038

P9_TA(2021)0038 Vzpostavitev Mehanizma za okrevanje in odpornost ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)) P9_TC1-COD(2020)0104 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 10. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost

OJ C 465, 17.11.2021, p. 182–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 465/182


P9_TA(2021)0038

Vzpostavitev Mehanizma za okrevanje in odpornost ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2021/C 465/25)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0408),

ob upoštevanju člena 294(2) in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0150/2020),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. julija 2020 (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 14. oktobra 2020 (2),

ob upoštevanju začasnega dogovora, ki sta ga odobrila pristojna odbora v skladu s členom 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 22. decembra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 58 Poslovnika,

ob upoštevanju mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za regionalni razvoj,

ob upoštevanju stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

ob upoštevanju pisma Odbora za ustavne zadeve,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0214/2020),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.

odobri skupno izjavo Parlamenta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.

se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

5.

poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

6.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)  UL C 364, 28.10.2020, str. 132.

(2)  UL C 440, 18.12.2020, str. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 10. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/241.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE O OPREDELITVI OBVEZNOSTI GLEDE POROČANJA, DA BO MOGOČE IZDATI OBVEZNICE, KI BODO PRISPEVALE K DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV ZA PROGRAM NEXTGENERATIONEU

Komisija opozarja na skupne politične ambicije evropskega zelenega dogovora. V tem okviru poudarja svojo ambicijo, da bi prek izdaje obveznic, ki bodo prispevale k doseganju okoljskih ciljev, pridobila vsaj 30 % sredstev, ki si jih je treba izposoditi na kapitalskih trgih za potrebe programa NextGenerationEU.

Tri institucije se strinjajo, da bodo resno preučile možnost uvedbe pravil o obveznostih poročanja za države članice, da bi zagotovile dostopnost informacij za namene ocenjevanja, koliko sredstva, izposojena na kapitalskih trgih, prispevajo k doseganju okoljskih ciljev. V ta namen si bo Komisija prizadevala pripraviti zakonodajni predlog v prvem četrtletju leta 2021.

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN KOMISIJE O ZBIRANJU PODATKOV ZA UČINKOVITE KONTROLE IN REVIZIJE

Evropski parlament in Komisija opozarjata, da je treba zagotoviti učinkovite kontrole in revizije za preprečevanje dvojnega financiranja ter preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotja interesov v zvezi z ukrepi, ki jih podpira Mehanizem za okrevanje in odpornost. Instituciji menita, da je bistveno, da države članice zbirajo in beležijo podatke o končnih prejemnikih in upravičencih do sredstev Unije v elektronski standardizirani in interoperabilni obliki ter uporabljajo enotno orodje za podatkovno rudarjenje, ki ga zagotovi Komisija.

DODATNA IZJAVA KOMISIJE O ZBIRANJU PODATKOV ZA UČINKOVITE KONTROLE IN REVIZIJE

Evropska komisija opozarja na svojo enostransko izjavo o tej zadevi v skladu z uredbo o skupnih določbah, ki se smiselno uporablja za člen 22 uredbe o Mehanizmu za okrevanje in odpornost.

IZJAVA KOMISIJE O METODOLOGIJI ZA SPREMLJANJE PODNEBNIH UKREPOV

Komisija meni, da bi bilo treba za zagotovitev doslednosti metodologijo iz Priloge VI k Uredbi o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost vključiti v uredbo o skupnih določbah.


Top