EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0189

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. marca 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

OJ C 23, 21.1.2021, p. 502–569 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 23/502


P8_TA(2019)0189

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. marca 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) (1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2021/C 23/73)

Sprememba 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(1)

Vsakdanje življenje in gospodarstvo postajata vse bolj odvisna od digitalnih tehnologij, državljani pa vedno bolj izpostavljeni resnim kibernetskim incidentom. Varnost bo v prihodnosti med drugim odvisna od povečanja tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, saj se tako civilna infrastruktura kot tudi vojaške zmogljivosti zanašajo na varne digitalne sisteme.

(1)

Več kot 80 % prebivalcev Unije ima internetno povezavo, vsakdanje življenje in gospodarstvo postajata vse bolj odvisna od digitalnih tehnologij, državljani pa so vedno bolj izpostavljeni resnim kibernetskim incidentom. Varnost bo v prihodnosti med drugim odvisna od prispevanja k splošni odpornosti, od povečanja tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije za zaščito pred spreminjajočimi se kibernetskimi grožnjami, saj se tako infrastruktura kot tudi varnostne zmogljivosti zanašajo na varne digitalne sisteme. To varnost je mogoče doseči z ozaveščanjem o kibernetskih grožnjah, razvijanjem kompetenc, zmogljivosti in sposobnosti po vsej Uniji, temeljitim upoštevanjem medsebojnega vpliva strojne in programske infrastrukture, omrežij, izdelkov in procesov ter družbenih in etičnih posledic in pomislekov.

Sprememba 2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(1a)

Kibernetska kriminaliteta pomeni hitro naraščajočo grožnjo Uniji, njenim državljanom in gospodarstvu. Leta 2017 je 80 % evropskih podjetij doživelo vsaj en kibernetski incident. Napad WannaCry maja 2017 je prizadel več kot 150 držav in 230 000 sistemov IT ter imel znaten vpliv na kritično infrastrukturo, kot so bolnišnice. Jasno je torej, da so potrebni najvišji standardi kibernetske varnosti in celostne rešitve za kibernetsko varnost, ki vključujejo ljudi, izdelke, procese in tehnologijo v Uniji, pa tudi vodilni položaj Unije na tem področju in digitalna avtonomija.

Sprememba 3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(4)

Voditelji držav in vlad so na digitalnem vrhu v Talinu septembra 2017 pozvali Unijo, naj postane „do leta 2025 vodilna v svetu na področju kibernetske varnosti, da se zagotovijo zaupanje, gotovost in zaščita državljanov, potrošnikov in podjetij na spletu ter omogoči brezplačen in zakonsko urejen internet.“

(4)

Voditelji držav in vlad so na digitalnem vrhu v Talinu septembra 2017 pozvali Unijo, naj postane do leta 2025 vodilna v svetu na področju kibernetske varnosti, da se zagotovijo zaupanje, gotovost in zaščita državljanov, potrošnikov in podjetij na spletu ter omogoči brezplačen , varnejši in zakonsko urejen internet , in izjavili, da bodo pri (ponovni) vzpostavitvi sistemov in rešitev IKT pogosteje uporabljali odprtokodne rešitve in/ali odprte standarde (med drugim, da bi preprečili vezanost na enega samega ponudnika), tudi tiste, ki so bili razviti in/ali se spodbujajo s pomočjo programov EU za interoperabilnost in standardizacijo, kot je ISA2 .

Sprememba 4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(4a)

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovni center) bi moral prispevati k povečanju odpornosti in zanesljivosti infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, vključno z internetom in drugo kritično infrastrukturo za delovanje družbe, kot so prometni, zdravstveni in bančni sistemi.

Sprememba 5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(4b)

Strokovni center in njegovi ukrepi bi morali upoštevati izvajanje Uredbe (EU) 2019/XXX [prenovitev Uredbe (ES) št. 428/2009, kot je predlagana s COM(2016)0616]  (1a) .

Sprememba 6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(5)

Znatne motnje v omrežjih in informacijskih sistemih lahko vplivajo na posamezne države članice in Unijo kot celoto. Varnost omrežij in informacijskih sistemov je zato bistvena za nemoteno delovanje notranjega trga . Trenutno je Unija odvisna od neevropskih ponudnikov kibernetske varnosti. Vendar je v strateškem interesu Unije, da ohrani in razvije pomembne ključne tehnološke zmogljivosti kibernetske varnosti za zavarovanje njenega enotnega digitalnega trga ter zlasti za zaščito kritičnih omrežij in informacijskih sistemov ter zagotavljanje ključnih storitev kibernetske varnosti.

(5)

Znatne motnje v omrežjih in informacijskih sistemih lahko vplivajo na posamezne države članice in Unijo kot celoto. Najvišja raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji je zato bistvena tako za družbo kot za gospodarstvo . Trenutno je Unija odvisna od neevropskih ponudnikov kibernetske varnosti. Vendar je v strateškem interesu Unije, da ohrani in razvije ključne tehnološke zmogljivosti in sposobnosti kibernetske varnosti , da zagotovi varstvo podatkov ter kritičnih omrežij in informacijskih sistemov evropskih državljanov in podjetij, vključno s kritično infrastrukturo za delovanje družbe, kot so prometni sistemi, zdravstveni sistemi in bančništvo ter enotni digitalni trg, ter zagotavljanje ključnih storitev kibernetske varnosti.

Sprememba 7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(6)

Unija ima bogato strokovno znanje in izkušnje v zvezi z raziskavami, tehnologijo in industrijskim razvojem na področju kibernetske varnosti, vendar so prizadevanja raziskovalne in industrijske skupnosti razdrobljena in neusklajena, poleg tega pa jim manjka skupno poslanstvo, kar ovira konkurenčnost na tem področju. Ta prizadevanja in strokovno znanje je treba združiti, povezati v omrežja in učinkovito uporabiti, da se okrepijo in dopolnijo obstoječe raziskave ter tehnološke in industrijske zmogljivosti na ravni Unije in nacionalnih ravneh.

(6)

Unija ima bogato strokovno znanje in izkušnje v zvezi z raziskavami, tehnologijo in industrijskim razvojem na področju kibernetske varnosti, vendar so prizadevanja raziskovalne in industrijske skupnosti razdrobljena in neusklajena, poleg tega pa jim manjka skupno poslanstvo, kar ovira konkurenčnost in učinkovito zaščito ključnih podatkov, omrežij in sistemov na tem področju. Ta prizadevanja in strokovno znanje je treba združiti, povezati v omrežja in učinkovito uporabiti, da se okrepijo in dopolnijo obstoječe raziskave , spretnosti ter tehnološke in industrijske zmogljivosti na ravni Unije in nacionalnih ravneh. Čeprav se sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) sooča s pomembnimi izzivi, kot je izpolnitev povpraševanja po kvalificiranih delavcih, lahko ima korist od tega, da predstavlja raznolikost celotne družbe ter doseže uravnoteženo zastopanost spolov, etnično raznolikost in nediskriminacijo invalidov ter olajša dostop do znanja in usposabljanja za prihodnje strokovnjake na področju kibernetske varnosti, vključno z njihovim izobraževanjem v neformalnih okvirih, na primer v projektih brezplačne in odprtokodne programska opreme, projektih na področju civilne tehnologije, zagonskih podjetjih in mikro podjetjih.

Sprememba 8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(6a)

Mala in srednja podjetja (MSP) so ključni akterji v sektorju kibernetske varnosti Unije in lahko zaradi svoje prilagodljivosti zagotovijo vrhunske rešitve. Vendar so MSP, ki niso specializirana na kibernetsko varnost, tudi bolj izpostavljena kibernetskim incidentom zaradi visokih zahtev glede naložb in znanja za vzpostavitev učinkovitih rešitev na področju kibernetske varnosti. Zato morata strokovni center in mreža za kibernetsko varnost (mreža) zagotoviti posebno podporo za MSP, tako da jim olajšata dostop do znanja in usposabljanja, da se lahko ustrezno zavarujejo in da tista podjetja, ki so dejavna na področju kibernetske varnosti, lahko prispevajo k vodilnemu položaju Unije na tem področju.

Sprememba 9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(6b)

Strokovno znanje ne obstaja le v industriji in raziskavah. Nekomercialni in predkomercialni projekti, imenovani „projekti na področju družbene tehnologije“, uporabljajo odprte standarde, odprte podatke ter brezplačno in odprtokodno programsko opremo za razvoj izdelkov in storitev v interesu družbe in javnega dobrega. Prispevajo k odpornosti, ozaveščanju in razvoju kompetenc na področju kibernetske varnosti ter imajo pomembno vlogo pri krepitvi zmogljivosti industrije in raziskav na tem področju.

Sprememba 10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(6c)

Izraz „deležniki“, kadar se uporablja v okviru te uredbe, se med drugim nanaša na industrijo, javne subjekte in druge subjekte, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami na področju kibernetske varnosti, pa tudi na civilno družbo, med drugim na sindikate, združenja potrošnikov, skupnost na področju brezplačne in odprtokodne programske opreme ter akademsko in raziskovalno skupnost.

Sprememba 11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(8)

Strokovni center bi moral biti glavni instrument Unije za združevanje naložb v raziskave, tehnologije in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti, pa tudi za izvajanje zadevnih projektov in pobud v sodelovanju s  strokovno mrežo za kibernetsko varnost . Zagotoviti bi moral finančno podporo za kibernetsko varnost iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo ter bi moral biti po potrebi odprt tudi Evropskemu skladu za regionalni razvoj in drugim programom. Ta pristop naj bi prispeval k ustvarjanju sinergij in usklajevanju finančne podpore za raziskave , inovacije , tehnologijo in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti ter izogibanju podvajanja

(8)

Strokovni center bi moral biti glavni instrument Unije za združevanje naložb v raziskave, tehnologije in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti, pa tudi za izvajanje zadevnih projektov in pobud v sodelovanju z mrežo. Zagotoviti bi moral finančno podporo za kibernetsko varnost iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo ter iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe in upravne stroške, povezane z obrambo, ter bi moral biti po potrebi odprt tudi Evropskemu skladu za regionalni razvoj in drugim programom. Ta pristop naj bi prispeval k ustvarjanju sinergij in usklajevanju finančne podpore za pobude Unije glede raziskav in razvoja , inovacij , tehnologije in industrijskega razvoja na področju kibernetske varnosti, ter izogibanju podvajanja.

Sprememba 12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(8a)

„Vgrajena varnost“ je načelo, določeno v skupnem sporočilu Komisije z dne 13. septembra 2017 z naslovom „Odpornost, odvračanje in obramba: okrepitev kibernetske varnosti za EU“, ki vključuje najsodobnejše metode za povečanje varnosti na vseh stopnjah življenjskega cikla izdelka ali storitve, začenši z varno zasnovo in razvojnimi metodami, zmanjšanjem površine za napade ter vključevanjem ustreznih varnostnih preverjanj in revizij. Proizvajalci ali ponudniki morajo za čas trajanja delovanja ali vzdrževanja brez odlašanja dati na voljo posodobitve, ki odpravljajo nove šibke točke ali grožnje, in sicer v ocenjeni življenjski dobi izdelka ter po njenem poteku. To je mogoče doseči tudi tako, da se tretjim stranem omogoči oblikovanje in zagotavljanje takšnih posodobitev. Zagotavljanje posodobitev je zlasti potrebno v primeru splošno uporabljane infrastrukture, izdelkov in procesov.

Sprememba 13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(8b)

Glede na obseg kibernetske varnosti in naložb v kibernetske zmogljivosti in sposobnosti v drugih delih sveta bi morale Unija in države članice okrepiti finančno pomoč za raziskave, razvoj in uporabo na tem področju. Da bi omogočili ekonomijo obsega in dosegli primerljivo raven zaščite v vsej Uniji, bi si morale države članice prizadevati za evropski okvir, tako da po potrebi vlagajo prek mehanizma strokovnega centra.

Sprememba 14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(8c)

Strokovni center in strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi si morala prizadevati za izmenjavo na področju izdelkov in procesov, standardov in tehničnih standardov s področja kibernetske varnosti z mednarodno skupnostjo, da bi na mednarodni ravni spodbujala konkurenčnost in najvišje standarde kibernetske varnosti Unije. Tehnični standardi vključujejo oblikovanje referenčnih izvajanj, objavljenih pod odprtimi licencami. Varna zasnova zlasti referenčnih izvajanj je bistvena za skupno zanesljivost in odpornost splošno uporabljane infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, kot sta internet in kritična infrastruktura.

Sprememba 15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(9)

Ob upoštevanju dejstva, da je cilje te pobude mogoče najbolje doseči, če sodelujejo vse države članice oziroma če jih sodeluje čim več, in da se države članice spodbudi k sodelovanju, bi morale imeti glasovalne pravice samo tiste države članice, ki finančno prispevajo k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

(9)

Ob upoštevanju dejstva, da je cilje te pobude mogoče najbolje doseči, če prispevajo vse države članice oziroma če jih prispeva čim več, in da se države članice spodbudi k sodelovanju, bi morale imeti glasovalne pravice samo tiste države članice, ki finančno prispevajo k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra

Sprememba 16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(12)

Nacionalne koordinacijske centre bi morale določiti države članice. Poleg potrebne upravne zmogljivosti bi morali imeti ti centri tehnološko strokovno znanje s področja kibernetske varnosti ali pa neposreden dostop do takšnega znanja, zlasti na področjih, kot so kriptografija, varnostne storitve IKT, zaznavanje vdorov, varnost sistemov in omrežij, programska oprema, varnost aplikacij ter človeški in družbeni vidiki varnosti in zasebnosti. Prav tako bi morali imeti zmogljivost, da učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z industrijo, javnim sektorjem, vključno z organi, imenovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta (23), in raziskovalno skupnostjo.

(12)

Nacionalne koordinacijske centre bi morale določiti države članice. Poleg potrebne upravne zmogljivosti bi morali imeti ti centri tehnološko strokovno znanje s področja kibernetske varnosti ali pa neposreden dostop do takšnega znanja, zlasti na področjih, kot so kriptografija, varnostne storitve IKT, zaznavanje vdorov, varnost sistemov in omrežij, programska oprema, varnost aplikacij ter človeški , etični, družbeni in okoljski vidiki varnosti in zasebnosti. Prav tako bi morali imeti zmogljivost, da učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z industrijo, javnim sektorjem, vključno z organi, imenovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta (23), in raziskovalno skupnostjo za vzpostavitev stalnega javno-zasebnega dialoga o kibernetski varnosti . Poleg tega bi bilo treba javnost z ustreznimi sredstvi komuniciranja ozaveščati o kibernetski varnosti.

Sprememba 17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(14)

Tehnologije v vzponu, kot so umetna inteligenca, internet stvari, visokozmogljivostno in kvantno računalništvo , blokovne verige, ter koncepti, kot so varne digitalne identitete, ustvarjajo nove izzive za kibernetsko varnost, obenem pa ponujajo rešitve . Za ocenjevanje in potrjevanje odpornosti obstoječih in prihodnjih sistemov IKT bo potrebno preizkušati varnostne rešitve za obrambo pred napadi s pomočjo visokozmogljivostnih in kvantnih računalniških tehnologij. Strokovni center, mreža in strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morali pomagati razvijati in razširjati najsodobnejše rešitve za kibernetsko varnost . Hkrati bi morala strokovni center in mreža podpirati razvijalce in operaterje v ključnih sektorjih, kot so promet, energija, zdravje, finance, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obramba in vesolje, da bi jim pomagala reševati izzive na področju kibernetske varnosti.

(14)

Tehnologije v vzponu, kot so umetna inteligenca, internet stvari, visokozmogljivostno in kvantno računalništvo ter koncepti, kot so varne digitalne identitete, ustvarjajo nove izzive za kibernetsko varnost, obenem pa ponujajo izdelke in procese . Za ocenjevanje in potrjevanje odpornosti obstoječih in prihodnjih sistemov IKT bo potrebno preizkušati varnostne izdelke in procese za obrambo pred napadi s pomočjo visokozmogljivostnih in kvantnih računalniških tehnologij. Strokovni center, mreža , evropska vozlišča za digitalne inovacije in strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morali pomagati razvijati in razširjati najnovejše izdelke in postopke na področju kibernetske varnosti, vključno z dvojno rabo, zlasti tistih, ki organizacijam omogočajo stalno krepitev zmogljivosti, odpornosti in ustreznega upravljanja. Strokovni center in mreža bi morala spodbujati celoten inovacijski cikel in prispevati k premostitvi inovacijskega prepada na področju tehnologij in storitev kibernetske varnosti . Hkrati bi morali strokovni center , mreža in skupnost podpirati razvijalce in operaterje v ključnih sektorjih, kot so promet, energija, zdravje, finance, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obramba in vesolje, da bi jim pomagali reševati izzive na področju kibernetske varnosti , ter raziskati razloge za napade na integriteto omrežij in informacijskih sistemov, kot so kriminal, industrijsko vohunjenje, obrekovanje in dezinformiranje .

Sprememba 18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(14a)

Zaradi hitro spreminjajoče se narave kibernetskih groženj in kibernetske varnosti se mora biti Unija sposobna hitro in nenehno prilagajati novemu razvoju na tem področju. Zato bi morali biti strokovni center, mreža in strokovna skupnost za kibernetsko varnost dovolj prožni, da bi zagotovili potrebno odzivnost. Spodbujati bi morali rešitve, ki bi subjektom pomagale, da bi lahko stalno gradili zmogljivosti za krepitev odpornosti Unije in lastne odpornosti.

Sprememba 19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(14b)

Pristojni center bi moral imeti cilj vzpostaviti vodstvo in strokovno znanje Unije na področju kibernetske varnosti in tako zagotoviti najvišje varnostne standarde v Uniji, zagotoviti varstvo podatkov, informacijskih sistemov, omrežij in kritične infrastrukture v Uniji, ustvariti nova visokokakovostna delovna mesta na tem področju, preprečiti beg možganov evropskih strokovnjakov za kibernetsko varnost v tretje države ter dati evropsko vrednost že obstoječim nacionalnim ukrepom za kibernetsko varnost.

Sprememba 20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(15)

Strokovni center bi moral opravljati več ključnih funkcij. Prvič, moral bi lajšati in pomagati usklajevati delo evropske strokovne mreže za kibernetsko varnost in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Center bi moral spodbujati tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti in lajšati dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost. Drugič, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev, običajno na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, bi moral izvajati ustrezne dele programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa. Tretjič, strokovni center bi moral lajšati skupne naložbe Unije, držav članic in/ali industrije.

(15)

Strokovni center bi moral opravljati več ključnih funkcij. Prvič, moral bi lajšati in pomagati usklajevati delo mreže in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Center bi moral spodbujati tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti ter združevati, deliti in lajšati dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost, in do infrastrukture za kibernetsko varnost. Drugič, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev, običajno na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, bi moral izvajati ustrezne dele programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa. Tretjič, strokovni center bi moral lajšati skupne naložbe Unije, držav članic in/ali industrije , pa tudi skupne priložnosti za usposabljanje in programe ozaveščanja v skladu s programom za digitalno Evropo za državljane in podjetja, da se premosti vrzel v znanju in spretnostih. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti omogočanju MSP na področju kibernetske varnosti.

Sprememba 21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(16)

Strokovni center bi moral spodbujati in podpirati sodelovanje in usklajevanje dejavnosti strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, kar bi vključevalo široko, odprto in raznoliko skupino akterjev, dejavnih na področju tehnologij kibernetske varnosti. Navedena skupnost bi morala vključevati zlasti raziskovalne subjekte, panoge na strani dobave in povpraševanja ter javni sektor. Strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morala prispevati k dejavnostim in načrtu dela strokovnega centra ter izkoristiti dejavnosti za krepitev skupnosti, ki jih izvajata strokovni center in mreža, ne bi pa smela imeti prednosti pri razpisih za zbiranje predlogov ali ponudb.

(16)

Strokovni center bi moral spodbujati in podpirati dolgoročno strateško sodelovanje in usklajevanje dejavnosti strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, kar bi vključevalo široko, odprto , interdisciplirano in raznoliko skupino evropskih akterjev, dejavnih na področju tehnologij kibernetske varnosti. Navedena skupnost bi morala vključevati zlasti raziskovalne subjekte, tudi tiste, ki se ukvarjajo z etiko kibernetske varnosti, panoge na strani dobave , panoga na strani povpraševanja , vključno z MSP, ter javni sektor. Strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morala prispevati k dejavnostim in načrtu dela strokovnega centra ter izkoristiti dejavnosti za krepitev skupnosti, ki jih izvajata strokovni center in mreža, ne bi pa smela imeti prednosti pri razpisih za zbiranje predlogov ali ponudb.

Sprememba 22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(16a)

Strokovni center bi moral agenciji ENISA zagotoviti potrebno podporo pri njenih nalogah, opredeljenih v Direktivi (EU) 2016/1148 (direktiva o varnosti omrežij in informacij) in Uredbi (EU) 2019/XXX Evropskega parlamenta in Sveta  (1a) (uredba o kibernetski varnosti). Zato bi morala agencija ENISA strokovnemu centru zagotoviti ustrezne informacije za opredelitev prednostnih področij financiranja.

Sprememba 23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(17)

Da bi se strokovni center lahko odzval na potrebe panog na strani dobave in povpraševanja, bi se njegove naloge zagotavljanja znanja in tehnične pomoči za industrijo v zvezi s kibernetsko varnostjo morale nanašati tako na izdelke in storitve IKT kot na vse druge industrijske in tehnološke izdelke in rešitve , katerih del bo kibernetska varnost.

(17)

Da bi se strokovni center lahko odzval na potrebe javnega sektorja in panog na strani dobave in povpraševanja, bi se njegove naloge zagotavljanja znanja in tehnične pomoči javnemu sektorju in industriji v zvezi s kibernetsko varnostjo morale nanašati tako na izdelke , procese in storitve IKT kot na vse druge industrijske in tehnološke izdelke in procese , katerih del bo kibernetska varnost. Strokovni center bi moral zlasti olajšati uporabo dinamičnih rešitev na ravni podjetij, osredotočenih na krepitev zmogljivosti celotnih organizacij, vključno z ljudmi, procesi in tehnologijo, da bi organizacije učinkovito zaščitili pred nenehno spreminjajočimi se kibernetskimi grožnjami.

Sprememba 24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(17a)

Strokovni center bi moral prispevati k široki uporabi najsodobnejših izdelkov in storitev kibernetske varnosti, zlasti tistih, ki so mednarodno priznani.

Sprememba 25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(18)

Medtem ko bi si morala strokovni center in mreža prizadevati doseči sinergije med civilnim in obrambnim sektorjem na področju kibernetske varnosti, se bodo projekti, financirani s strani programa Obzorje Evropa, izvajali v skladu z Uredbo XXX [Uredba o programu Obzorje Evropa], ki določa, da so dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja Evropa, osredotočene na uporabo v civilne namene.

(18)

Medtem ko bi si morala strokovni center in mreža prizadevati doseči sinergije in usklajevanje med civilnim in obrambnim sektorjem na področju kibernetske varnosti, se bodo projekti, financirani s strani programa Obzorje Evropa, izvajali v skladu z Uredbo XXX [Uredba o programu Obzorje Evropa], ki določa, da so dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja Evropa, osredotočene na uporabo v civilne namene.

Sprememba 26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(19)

Da se zagotovi strukturirano in trajnostno sodelovanje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri, bi moralo to temeljiti na pogodbenem sporazumu.

(19)

Da se zagotovi strukturirano in trajnostno sodelovanje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri, bi moralo to temeljiti na pogodbenem sporazumu , ki bi moral biti usklajen na ravni Unije .

Sprememba 27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(20)

Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost in preglednost strokovnega centra.

(20)

Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost in preglednost strokovnega centra in podjetij, ki prejemajo finančna sredstva .

Sprememba 28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(20a)

Projekte uvajanja, zlasti v zvezi z infrastrukturami in zmogljivostmi, ki se uvedejo na evropski ravni ali prek skupnega javnega naročanja, je mogoče razdeliti na različne faze izvajanja, kot so ločeni razpisi za arhitekturo strojne in programske opreme, njihovo izdelavo ter delovanje in vzdrževanje, pri čemer lahko podjetja sodelujejo le v eni od faz, upravičenci ene ali več faz pa morajo izpolnjevati določene pogoje glede evropskega lastništva ali nadzora.

Sprememba 29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(20b)

Ker je ENISA posebna agencija Unije za kibernetsko varnost, bi si moral strokovni center prizadevati za največje možne sinergije z agencijo, upravni odbor pa bi se moral zaradi njenih izkušenj na tem področju posvetovati z njo pri vseh zadevah v zvezi s kibernetsko varnostjo, zlasti v zvezi s projekti, povezanimi z raziskavami.

Sprememba 30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(20c)

Ob imenovanja predstavnika v upravni odbor bi moral Evropski parlament vključiti podrobnosti o mandatu, vključno z obveznostjo rednega poročanja Evropskemu parlamentu oziroma pristojnim odborom.

Sprememba 31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(21)

Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Skupno raziskovalno središče Komisije in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, bi morala oba imeti dejavno vlogo v strokovni skupnosti za kibernetsko varnost ter industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru.

(21)

Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Skupno raziskovalno središče Komisije in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, in da bi zagotovili največje možne sinergije, bi morala oba imeti dejavno vlogo v strokovni skupnosti za kibernetsko varnost ter industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru. Agencija ENISA bi morala še naprej izpolnjevati svoje strateške cilje, zlasti na področju certificiranja kibernetske varnosti, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 2019/XXX [uredba o kibernetski varnosti]  (1a) , strokovni center pa bi moral delovati kot operativni organ na področju kibernetske varnosti.

Sprememba 32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(24)

Upravni odbor, ki ga sestavljajo države članice in Komisija, bi moral določati splošno usmeritev dejavnosti strokovnega centra in zagotavljati, da ta naloge opravlja v skladu s to uredbo. Na upravni odbor bi bilo treba prenesti pooblastila, potrebna za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejetje ustreznih finančnih pravil, uvedbo preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev strokovnega centra, sprejetje programa dela in večletnega strateškega načrta, ki odražata prednostne naloge za doseganje ciljev in nalog strokovnega centra, ter lastnega poslovnika, imenovanje izvršnega direktorja ter odločitev o podaljšanju in koncu mandata izvršnega direktorja.

(24)

Upravni odbor, ki ga sestavljajo države članice in Komisija, bi moral določati splošno usmeritev dejavnosti strokovnega centra in zagotavljati, da ta naloge opravlja v skladu s to uredbo. Na upravni odbor bi bilo treba prenesti pooblastila, potrebna za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejetje ustreznih finančnih pravil, uvedbo preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev strokovnega centra, sprejetje programa dela in večletnega strateškega načrta, ki odražata prednostne naloge za doseganje ciljev in nalog strokovnega centra, ter lastnega poslovnika, imenovanje izvršnega direktorja ter odločitev o podaljšanju in koncu mandata izvršnega direktorja. Da bi izkoristili sinergije, bi morala biti agencija ENISA stalna opazovalka v upravnem odboru in prispevati k delu strokovnega centra, kar vključuje tudi posvetovanja z njo o večletnem strateškem načrtu ter delovnem načrtu in seznamu ukrepov, izbranih za financiranje.

Sprememba 33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(24a)

Upravni odbor bi moral spodbujati strokovni center na svetovni ravni, da se poveča njegova privlačnost in postane vrhunski organ za odličnost na področju kibernetske varnosti.

Sprememba 34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(25)

Da bi strokovni center pravilno in učinkovito deloval, bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da imajo osebe, ki so imenovane v upravni odbor, ustrezno strokovno znanje in izkušnje na funkcijskih področjih. Komisija in države članice bi si morale prizadevati tudi za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje.

(25)

Da bi strokovni center pravilno in učinkovito deloval, bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da imajo osebe, ki so imenovane v upravni odbor, ustrezno strokovno znanje in izkušnje na funkcijskih področjih. Komisija in države članice bi si morale prizadevati tudi za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje , ter za uravnoteženo zastopanost spolov .

Sprememba 35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(25a)

Teža glasu Komisije pri odločitvah upravnega odbora bi morala biti v skladu s prispevkom iz proračuna Unije za strokovni center, ki ustreza njeni odgovornosti za ustrezno upravljanje proračuna Unije v interesu Unije, kot je določeno v Pogodbah.

Sprememba 36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(26)

Da bi strokovni center deloval nemoteno, je treba njegovega izvršnega direktorja imenovati na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti ter ustrezne usposobljenosti in izkušenj s področja kibernetske varnosti, izvršni direktor pa mora svoje naloge opravljati popolnoma neodvisno.

(26)

Da bi strokovni center deloval nemoteno, je treba njegovega izvršnega direktorja imenovati na pregleden način na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti ter ustrezne usposobljenosti in izkušenj s področja kibernetske varnosti, izvršni direktor pa mora svoje naloge opravljati popolnoma neodvisno.

Sprememba 37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(27)

Strokovni center bi moral imeti industrijsko-znanstveni svetovalni odbor, ki bi deloval kot svetovalni organ, da bi zagotovil reden dialog z zasebnim sektorjem, združenji potrošnikov in drugimi ustreznimi deležniki. Industrijsko-znanstveni svetovalni odbor bi se moral osredotočati na zadeve, ki so pomembne za deležnike, in o njih obvestiti upravni odbor strokovnega centra. Sestava industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora in naloge, dodeljene temu odboru, na primer posvetovanje glede načrta dela, bi morale zagotoviti zadostno zastopanost zainteresiranih strani pri delu strokovnega centra.

(27)

Strokovni center bi moral imeti industrijsko-znanstveni svetovalni odbor, ki bi deloval kot svetovalni organ, da bi zagotovil reden in ustrezno pregleden dialog z zasebnim sektorjem, združenji potrošnikov in drugimi ustreznimi deležniki . Izvršnemu direktorju in upravnemu odboru bi prav tako moral zagotavljati neodvisno svetovanje o uvajanju tehnologije in javnih naročilih . Industrijsko-znanstveni svetovalni odbor bi se moral osredotočati na zadeve, ki so pomembne za deležnike, in o njih obvestiti upravni odbor strokovnega centra. Sestava industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora in naloge, dodeljene temu odboru, na primer posvetovanje glede načrta dela, bi morale zagotoviti zadostno zastopanost zainteresiranih strani pri delu strokovnega centra. Vsaki kategoriji deležnikov iz panoge bi bilo treba dodeliti minimalno število sedežev, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti zastopanju malih in srednjih podjetij.

Sprememba 38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(28)

Med trajanjem programa Obzorje 2020 bi moral strokovni center prek industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora izkoristiti posebno strokovno znanje ter široko zastopanost zadevnih zainteresiranih strani na podlagi pogodbenega javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost.

(28)

Med trajanjem programa Obzorje 2020 in njegovih pilotnih projektov za strokovno mrežo za kibernetsko varnost v okviru tega programa bi morali strokovni center in njegove dejavnosti prek industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora izkoristiti posebno strokovno znanje ter široko zastopanost zadevnih zainteresiranih strani na podlagi pogodbenega javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost. Strokovni center ter industrijski in znanstveni svetovalni odbor bi morala, če je ustrezno, razmisliti o replikaciji obstoječih struktur, na primer v obliki delovnih skupin.

Sprememba 39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(28a)

Strokovni center in njegovi organi bi morali izkoristiti izkušnje in prispevke preteklih in sedanjih pobud, kot so pogodbeno javno-zasebno partnerstvo za kibernetsko varnost, Evropska organizacija za kibernetsko varnost (ECSO) ter pilotni projekt in pripravljalni ukrepi za revizije v zvezi s prostim in odprtim virom (EU FOSSA).

Sprememba 40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(29)

Strokovni center bi moral sprejeti pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov. Strokovni center bi moral poleg tega uporabljati ustrezne predpise Unije o dostopu javnosti do dokumentov iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (24). Strokovni center obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/2018 Evropskega parlamenta in Sveta. Strokovni center bi moral spoštovati določbe, ki veljajo za institucije Unije, in nacionalno zakonodajo o ravnanju s podatki, zlasti občutljivimi netajnimi podatki in tajnimi podatki EU.

(29)

Strokovni center bi moral sprejeti pravila za preprečevanje , prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani, organi in osebjem, upravnim odborom, znanstvenim in industrijskim svetovalnim odborom ter skupnostjo. Države članice bi morale zagotoviti preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi z nacionalnimi koordinacijskimi centri . Strokovni center bi moral poleg tega uporabljati ustrezne predpise Unije o dostopu javnosti do dokumentov iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (24). Strokovni center obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/2018 Evropskega parlamenta in Sveta. Strokovni center bi moral spoštovati določbe, ki veljajo za institucije Unije, in nacionalno zakonodajo o ravnanju s podatki, zlasti občutljivimi netajnimi podatki in tajnimi podatki EU.

Sprememba 41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(31)

Strokovni center bi moral delovati odprto in pregledno, s pravočasnim zagotavljanjem vseh ustreznih informacij in promocijo svojih dejavnosti, vključno z dejavnostmi obveščanja in razširjanja informacij v širši javnosti. Poslovnik organov strokovnega centra bi bilo treba objaviti.

(31)

Strokovni center bi moral delovati odprto in pregledno, s pravočasnim in celovitim zagotavljanjem informacij in promocijo svojih dejavnosti, vključno z dejavnostmi obveščanja in razširjanja informacij v širši javnosti . Javnosti in vsem zainteresiranim stranem bi moral zagotoviti seznam vseh članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ter objaviti njihove izjave o interesih v skladu s členom 42. Poslovnik organov strokovnega centra bi bilo treba objaviti.

Sprememba 42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(31a)

Priporočljivo je, da strokovni center in nacionalni koordinacijski centri v čim večji meri nadzorujejo in upoštevajo mednarodne standarde, da bi spodbudili razvoj k globalnim primerom dobre prakse.

Sprememba 43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(33a)

Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z določitvijo elementov pogodbenih sporazumov med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri ter v zvezi z določitvijo meril za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov evropske skupnosti za kibernetsko varnost. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje  (1a) . Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Sprememba 44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(34)

Ker ciljev te uredbe, tj. ohranjanje in razvijanje tehnoloških in industrijskih zmogljivosti Unije na področju kibernetske varnosti, povečanje konkurenčnosti panoge kibernetske varnosti ter pretvarjanje kibernetske varnosti v konkurenčno prednost drugih panog v Uniji, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči zaradi razpršenosti obstoječih, omejenih sredstev in zaradi obsega potrebnih naložb, temveč se ti cilji zaradi preprečevanja nepotrebnega podvajanja prizadevanj, prispevanja k doseganju kritične mase in zagotavljanja optimalne porabe javnega financiranja lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena Pogodbe ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(34)

Cilje te uredbe, tj. krepitev konkurenčnosti Unije in zmogljivosti na področju kibernetske varnosti ter zmanjšanje njene digitalne odvisnosti z večjo uporabo izdelkov, procesov in storitev za kibernetsko varnost, ohranjanje in razvijanje tehnoloških in industrijskih zmogljivosti Unije na področju kibernetske varnosti, povečanje konkurenčnosti panoge kibernetske varnosti ter pretvarjanje kibernetske varnosti v konkurenčno prednost drugih panog v Uniji, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči zaradi razpršenosti obstoječih, omejenih sredstev in zaradi obsega potrebnih naložb, temveč se ti cilji zaradi preprečevanja nepotrebnega podvajanja prizadevanj, prispevanja k doseganju kritične mase in zagotavljanja optimalne porabe javnega financiranja lažje dosežejo na ravni Unije . Poleg tega lahko le ukrepi na ravni Unije zagotovijo najvišjo raven kibernetske varnosti v vseh državah članicah in s tem odpravijo varnostne vrzeli v nekaterih državah članicah, ker ustvarjajo varnostne vrzeli za vso Unijo. Zato lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena Pogodbe ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Sprememba 45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Ta uredba vzpostavlja Evropski center za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovni center) in mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov ter določa pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centrov ter vzpostavitev strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

1.   Ta uredba vzpostavlja Evropski center za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovni center) in mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: mreža) ter določa pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centrov ter vzpostavitev strokovne skupnosti za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: skupnost). Strokovni center in mreža prispevata k splošni odpornosti in ozaveščenosti v Uniji glede kibernetskih groženj, pri čemer dosledno upoštevata družbene posledice.

Sprememba 46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.     Sedež strokovnega centra se nahaja v [Bruslju, Belgija.]

črtano

Sprememba 47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.     Strokovni center je pravna oseba. V vsaki državi članici uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja te države članice. Pridobiva lahko zlasti premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v pravnih postopkih.

črtano

Sprememba 48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(1)

„kibernetska varnost“ pomeni zaščito omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter drugih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

(1)

„kibernetska varnost“ pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za zaščito omrežij in informacijskih sistemov, njihovih uporabnikov in prizadetih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

Sprememba 183

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(1a)

„kibernetska obramba“ in „obrambni vidiki kibernetske varnosti“ pomeni tehnologijo kibernetske obrambe, ki je izključno obrambna in reaktivna in katere namen je zaščititi kritično infrastrukturo, vojaška omrežja in informacijske sisteme, njihove uporabnike in prizadete osebe pred kibernetskimi grožnjami, vključuje pa zavedanje o razmerah, odkrivanje groženj in digitalno forenziko;

Sprememba 49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(2)

„izdelki in rešitve za kibernetsko varnost“ pomeni izdelke, storitve ali procese IKT s posebnim namenom zaščite omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter prizadetih oseb pred kibernetskimi grožnjami.

(2)

„izdelki in procesi“ pomeni komercialne in nekomercialne izdelke, storitve ali procese IKT s posebnim namenom zaščite podatkov, omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter drugih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

Sprememba 50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(2a)

„kibernetska grožnja“ pomeni vsako potencialno okoliščino, dogodek ali dejanje, ki bi lahko poškodovalo, prekinilo ali drugače škodljivo vplivalo na omrežja in informacijske sisteme, njihove uporabnike in prizadete osebe;

Sprememba 51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(3)

„javni organ“ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali fizično ali pravno osebo, ki opravlja naloge javne uprave po nacionalnem pravu, vključno s posebnimi nalogami;

(3)

„javni organ“ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali fizično ali pravno osebo, ki opravlja naloge javne uprave po pravu Unije in nacionalnem pravu, vključno s posebnimi nalogami;

Sprememba 52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(4)

„sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki prostovoljno finančno prispeva k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

(4)

„prispevajoča država članica“ pomeni državo članico, ki prostovoljno finančno prispeva k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

Sprememba 53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(4a)

„evropska vozlišča za digitalne inovacije“ pomeni pravni subjekt, kot je opredeljen v Uredbi (EU) 2019/XXX Evropskega parlamenta in Sveta  (1a) .

Sprememba 54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

ohrani in razvije potrebne kibernetskovarnostne tehnološke in industrijske zmogljivosti za varovanje enotnega digitalnega trga;

(a)

razvije potrebne kibernetskovarnostne tehnološke , industrijske, družbene, akademske in raziskovalne zmogljivosti in sposobnosti za varovanje enotnega digitalnega trga in boljše varstvo podatkov državljanov Unije, podjetij in javnih uprav ;

Sprememba 55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(aa)

poveča odpornost in zanesljivost infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, vključno s kritično infrastrukturo, interneta ter splošno uporabljane strojne in programske opreme v Uniji;

Sprememba 56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

poveča konkurenčnost kibernetskovarnostne panoge Unije in kibernetsko varnost pretvarja v konkurenčno prednost za druge panoge Unije.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Sprememba 57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

ozavešča o kibernetskih grožnjah ter z njimi povezanih družbenih in etičnih vidikih in pomislekih ter zmanjšuje vrzel v znanju in spretnostih na področju kibernetske varnosti v Uniji;

Sprememba 58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bb)

razvija vodilni položaj Unije na področju kibernetske varnosti in zagotavlja najvišje standarde kibernetske varnosti po vsej Uniji;

Sprememba 59

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bc)

krepi konkurenčnost in zmogljivosti Unije ter zmanjšuje njeno digitalno odvisnost s povečanjem uporabe izdelkov, procesov in storitev na področju kibernetske varnosti, razvitih v Uniji;

Sprememba 60

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bd)

poveča zaupanje državljanov, potrošnikov in podjetij v digitalno sfero, s čimer pomaga uresničevati tudi cilje strategije za enotni digitalni trg;

Sprememba 61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.

olajšati in pomagati koordinirati delo mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: mreža) iz člena 6 in strokovne skupnosti za kibernetsko varnost iz člena 8;

1.

vzpostaviti mrežo iz člena 6 in skupnost iz člena 8 , ju upravljati in olajšati njuno delo ;

Sprememba 62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.

prispevati k izvajanju kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z uredbo št. XXX (26) in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo], in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX (27), ter zlasti oddelka 2.2.6 stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa] ter drugih programov Unije, kadar je določeno v pravnih aktih Unije;

2.

usklajevati izvajanje kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX (26) in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo] in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX (27), ter zlasti oddelka 2.2.6 Stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa] ter drugih programov Unije, kadar je določeno v pravnih aktih Unije , ter prispevati k izvajanju ukrepov, ki jih financira Evropski obrambni sklad, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/XXX ;

Sprememba 63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.

izboljšati zmogljivosti, znanje in infrastrukturo na področju kibernetske varnosti v korist panog, javnega sektorja in raziskovalnih skupnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

3.

izboljšati odpornost, zmogljivosti, znanje in infrastrukturo na področju kibernetske varnosti v korist družbe, panog, javnega sektorja in raziskovalnih skupnosti z opravljanjem naslednjih nalog , ob upoštevanju najsodobnejše tehnološke in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti in povezanih storitev :

Sprememba 64

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

pridobivanjem, posodabljanjem, upravljanjem in dajanjem na voljo najsodobnejše industrijske in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, vključno z MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

(a)

pridobivanjem, posodabljanjem, upravljanjem in dajanjem na voljo zmogljivosti strokovnega centra ter povezanih storitev na pošten, odprt in pregleden način različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, zlasti MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

Sprememba 65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

zagotavljanjem podpore, tudi finančne, drugim subjektom pri pridobivanju, posodabljanju, upravljanju in dajanju na voljo najsodobnejše industrijske in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, vključno z MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

(b)

zagotavljanjem podpore, tudi finančne, drugim subjektom pri pridobivanju, posodabljanju, upravljanju in dajanju na voljo takšnih zmogljivosti in povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, zlasti MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

Sprememba 66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči zagonskim podjetjem na področju kibernetske varnosti, malim in srednjim podjetjem, mikropodjetjem, združenjem, posameznim strokovnjakom in projektom na področju družbene tehnologije;

Sprememba 67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bb)

financiranjem revizij varnostnih kod programske opreme in s tem povezanih izboljšav za projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki se običajno uporabljajo za infrastrukturo, izdelke in procese;

Sprememba 68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(c)

zagotavljanjem znanja na področju kibernetske varnosti in tehnične pomoči panogi in javnim organom , zlasti s podpiranjem ukrepov za lažji dostopa do strokovnega znanja, dostopnega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost;

(c)

spodbujanjem izmenjave znanja na področju kibernetske varnosti in tehnične pomoči , med drugim s civilno družbo, panogo in javnimi organi ter akademsko in raziskovalno skupnostjo , zlasti s podpiranjem ukrepov za lažji dostop do strokovnega znanja, dostopnega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost , da bi izboljšali kibernetsko odpornost v Uniji ;

Sprememba 69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ca)

spodbujanjem „vgrajene varnosti“ kot načela v procesu razvoja, vzdrževanja, delovanja in posodabljanja infrastrukture, izdelkov in storitev, zlasti s podpiranjem najsodobnejših varnih razvojnih metod, ustreznega varnostnega preverjanja in varnostnih revizij in vključno z zavezo proizvajalca ali ponudnika storitev, da bo dal na voljo posodobitve za odpravo novih šibkih točk ali groženj, in to brez odlašanja in po predvideni življenjski dobi izdelka, ali da bo tretji osebi omogočil oblikovanje in zagotavljanje takšnih posodobitev;

Sprememba 70

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(cb)

podpiranjem politik za širjenje izvornih kod in njihovega razvoja, zlasti za projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki se uporabljajo v javnih organih;

Sprememba 71

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(cc)

združevanjem deležnikov iz industrije, sindikatov, akademskega sveta, raziskovalnih organizacij in javnih subjektov, da se zagotovi dolgoročno sodelovanje pri razvoju in uvajanju izdelkov in procesov na področju kibernetske varnosti, vključno z združevanjem in souporabo virov in informacij o teh izdelkov in procesih, kjer je to primerno;

Sprememba 72

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.

prispevati k široki uvedbi najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v  gospodarstvu z opravljanjem naslednjih nalog:

4.

prispevati k široki uvedbi najsodobnejših in trajnostnih izdelkov in procesov za kibernetsko varnost v  Uniji z opravljanjem naslednjih nalog:

Sprememba 73

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

spodbujanjem raziskav na področju kibernetske varnosti, razvoja ter uporabe izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost Unije s  strani javnih organov in uporabniških panog ;

(a)

spodbujanjem raziskav na področju kibernetske varnosti, razvoja ter uporabe izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost Unije in celostnih procesov v celotnem ciklu inovacij, med drugim pomočjo javnih organov , industrije in trga ;

Sprememba 74

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

pomočjo javnim organom, panogam na strani povpraševanja in drugim uporabnikom pri sprejemanju in vključevanju najnovejših rešitev za kibernetsko varnost;

(b)

pomočjo javnim organom, panogam na strani povpraševanja in drugim uporabnikom s povečanjem njihove odpornosti s sprejemanjem in vključevanjem najsodobnejših izdelkov in procesov za kibernetsko varnost;

Sprememba 75

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(c)

podporo zlasti javnim organom pri organizaciji javnega naročanja ali izvajanju javnega naročanja najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v imenu javnih organov;

(c)

podporo zlasti javnim organom pri organizaciji javnega naročanja ali izvajanju javnega naročanja najsodobnejših izdelkov in procesov za kibernetsko varnost v imenu javnih organov , tudi z zagotavljanjem podpore pri naročanju, da bi povečali varnost javnih naložb in njihove koristi ;

Sprememba 76

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(d)

zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči za zagonska podjetja in MSP na področju kibernetske varnosti, da se povežejo s potencialnimi trgi in privabijo naložbe;

(d)

zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči za zagonska podjetja in MSP , mikropodjetja in posamezne strokovnjake na področju kibernetske varnosti, splošno uporabljene projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme ter projekte družbene tehnologije, da bi povečali strokovno znanje na področju kibernetske varnosti, se povezali s potencialnimi trgi in možnostmi uporabe ter privabili naložbe;

Sprememba 77

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

5.

izboljšati razumevanje kibernetske varnosti in prispevati k zmanjšanju vrzeli v znanjih in spretnostih v Uniji na področju kibernetske varnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

5.

izboljšati razumevanje kibernetske varnosti in prispevati k zmanjšanju vrzeli v znanjih in spretnostih in krepiti njihovo raven v Uniji na področju kibernetske varnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

Sprememba 78

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – točka –a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(-a)

podpiranjem, kadar je to primerno, doseganja specifičnega cilja 4 (napredna digitalna znanja in spretnosti) programa za digitalno Evropo v sodelovanju z evropskimi vozlišči za digitalne inovacije;

Sprememba 79

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

podpiranjem nadaljnjega razvoja znanj in spretnosti na področju kibernetske varnosti, kadar je ustrezno , skupaj z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA;

(a)

podpiranjem nadaljnjega razvoja , združevanja in delitve znanj in spretnosti ter kompetenc na področju kibernetske varnosti na vseh ustreznih ravneh izobraževanja , podpiranjem cilja uravnotežene zastopanosti spolov , spodbujanjem splošne visoke ravni znanja na področju kibernetske varnosti ter prispevanjem k odpornosti uporabnikov in infrastruktur po vsej Uniji v sodelovanju z mrežo in po potrebi v dogovoru z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA;

Sprememba 80

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

z zagotavljanjem finančne podpore raziskovalnim prizadevanjem na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na skupnem, nenehno vrednotenem in izboljševanem večletnem strateškem, industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem programu ;

(a)

z zagotavljanjem finančne podpore raziskovalnim prizadevanjem na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na skupnem, nenehno vrednotenem in izboljševanjem večletnem strateškem, industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem načrtu iz člena 13 ;

Sprememba 81

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

podporo obsežnim raziskovalnim in predstavitvenim projektom v zvezi s kibernetskovarnostnimi tehnološkimi zmogljivostmi naslednje generacije v sodelovanju s panogo in mrežo;

(b)

podpiranjem obsežnih raziskovalnih in predstavitvenih projektov v zvezi s kibernetskovarnostnimi tehnološkimi zmogljivostmi naslednje generacije v sodelovanju s panogo , akademsko in raziskovalno skupnostjo, javnim sektorjem in organi, vključno z mrežo in skupnostjo ;

Sprememba 82

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

z zagotavljanjem spoštovanja za temeljne pravice in etično ravnanje v raziskovalnih projektih na področju kibernetske varnosti, ki jih podpira strokovni center.

Sprememba 83

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bb)

s spremljanjem poročil o šibkih točkah, ki jih odkrije skupnost, in olajšanjem razkrivanja šibkih točk, razvoja popravkov in rešitev ter njihovega razširjanja;

Sprememba 84

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bc)

s spremljanjem rezultatov raziskav o algoritmih samostojnega učenja, ki se uporabljajo za zlonamerne kibernetske dejavnosti, v sodelovanju z agencijo ENISA in podpiranjem izvajanja Direktive (EU) 2016/1148;

Sprememba 85

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bd)

s podporo raziskavam na področju kibernetske kriminalitete;

Sprememba 86

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(be)

s podporo raziskavam in razvoju izdelkov in procesov, ki se lahko svobodno preučujejo, delijo in nadgrajujejo, zlasti na področju preverjene in preverljive strojne in programske opreme, v tesnem sodelovanju s panogo, mrežo in skupnostjo.

Sprememba 87

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(c)

s podporo raziskavam in inovacijam za standardizacijo v tehnologiji na področju kibernetske varnosti;

(c)

s podporo raziskavam in inovacijam za formalno in neformalno standardizacijo in certificiranje v tehnologiji na področju kibernetske varnosti z vzpostavitvijo povezave z obstoječim delom in po potrebi v tesnem sodelovanju z evropskimi organizacijami za standardizacijo, certifikacijskimi organi in agencijo ENISA ;

Sprememba 88

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ca)

z zagotavljanjem posebne podpore malim in srednjim podjetjem – tudi prek strokovnega centra in mreže – z olajšanjem njihovega dostopa do znanja in usposabljanja prek prilagojenega dostopa do rezultatov raziskav in razvoja;

Sprememba 184

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

7.

s krepitvijo sodelovanja med civilnim in obrambnim področjem v zvezi s tehnologijami in aplikacijami z dvojno rabo na področju kibernetske varnosti, in sicer z opravljanjem naslednjih nalog:

7.

s krepitvijo sodelovanja med civilnim in obrambnim področjem v zvezi s tehnologijami in aplikacijami z dvojno rabo na področju kibernetske varnosti, in sicer z opravljanjem naslednjih nalog , ki so tehnologija, uporaba in storitve reaktivne in obrambne kibernetske obrambe :

Sprememba 185

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

8.

izboljševati sinergijske učinke med civilnimi in obrambnimi vidiki kibernetske varnosti v zvezi z evropskim obrambnim skladom z opravljanjem naslednjih nalog:

8.

izboljševati sinergijske učinke med civilnimi in obrambnimi vidiki kibernetske varnosti v zvezi z evropskim obrambnim skladom z opravljanjem naslednjih nalog , ki so tehnologija, uporaba in storitve reaktivne in obrambne kibernetske obrambe :

Sprememba 89

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

z zagotavljanjem pomoči in svetovanjem Komisiji glede izvajanja Uredbe (EU) 2019/XXX [prenovitev Uredbe (ES) št. 428/2009, kot je predlagana s COM(2016)0616];

Sprememba 90

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

8a.

prispevati k prizadevanjem Unije za okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju kibernetske varnosti:

(a)

z olajšanjem sodelovanja strokovnega centra na mednarodnih konferencah in v vladnih organizacijah ter s prispevanjem k mednarodnim organizacijam za standardizacijo;

(b)

s sodelovanjem s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v okviru ustreznih mednarodnih okvirov sodelovanja.

Sprememba 91

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Naložba v infrastrukturo, zmogljivosti, izdelke ali rešitve in njihova uporaba

Naložba v infrastrukturo, zmogljivosti, izdelke ali procese in njihova uporaba

Sprememba 92

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Kadar strokovni center zagotavlja financiranje infrastrukture, zmogljivosti, izdelkov ali rešitev v skladu s členom 4(3) in (4) v obliki nepovratnih sredstev ali nagrade, lahko delovni načrt strokovnega centra podrobno določi zlasti:

1.   Kadar strokovni center zagotavlja financiranje infrastrukture, zmogljivosti, izdelkov ali procesov v skladu s členom 4(3) in (4) v obliki javnih naročil, nepovratnih sredstev ali nagrade, lahko delovni načrt strokovnega centra podrobno določi zlasti:

Sprememba 93

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

pravila o delovanju infrastrukture ali zmogljivosti, kadar je ustrezno tudi poverjanje dejavnosti organu gostitelju na podlagi meril, ki jih določi strokovni center;

(a)

posebna pravila o delovanju infrastrukture ali zmogljivosti, kadar je ustrezno tudi poverjanje dejavnosti organu gostitelju na podlagi meril, ki jih določi strokovni center;

Sprememba 94

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

posebna pravila za različne faze izvajanja;

Sprememba 95

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(bb)

da je zaradi prispevka Unije dostop odprt, kolikor je mogoče in zaprt, kolikor je potrebno;

Sprememba 96

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Strokovni center je lahko odgovoren za splošno izvajanje ustreznih skupnih dejavnosti javnega naročanja, vključno s predkomercialnimi javnimi naročili v imenu članov mreže , članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ali ostalih tretjih strani, ki predstavljajo uporabnike izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost . V ta namen lahko strokovnemu centru pomaga eden ali več nacionalnih koordinacijskih centrov ali članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

2.   Strokovni center je lahko odgovoren za splošno izvajanje ustreznih skupnih dejavnosti javnega naročanja, vključno s predkomercialnimi javnimi naročili v imenu članov mreže. V ta namen lahko strokovnemu centru pomaga eden ali več nacionalnih koordinacijskih centrov, članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ali ustreznih evropskih vozlišč za digitalne inovacije .

Sprememba 97

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek - 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

-1.     V vsaki državi članici se vzpostavi enotni nacionalni center za usklajevanje.

Sprememba 98

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.   Imenovani nacionalni koordinacijski center je strokovnemu centru in mreži sposoben pomagati pri izpolnjevanju njunega poslanstva iz člena 3 te uredbe. Ima tehnološko strokovno znanje na področju kibernetske varnosti ali neposreden dostop do njega in je sposoben učinkovitega sodelovanja ter usklajevanja z industrijo, javnim sektorjem in raziskovalno skupnostjo.

4.   Imenovani nacionalni koordinacijski center je strokovnemu centru in mreži sposoben pomagati pri izpolnjevanju njunega poslanstva iz člena 3 te uredbe. Ima tehnološko strokovno znanje na področju kibernetske varnosti ali neposreden dostop do njega in je sposoben učinkovitega sodelovanja ter usklajevanja z industrijo, javnim sektorjem , akademsko in raziskovalno skupnostjo ter državljani. Komisija izda smernice, v katerih natančneje določi postopek ocenjevanja in pojasni uporabo meril.

Sprememba 99

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

5.   Razmerje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri temelji na pogodbenem sporazumu, ki ga podpišeta strokovni center in vsak nacionalni koordinacijski center. Sporazum določa pravila o razmerju in delitvi nalog med strokovnim centrom in vsakim nacionalnim koordinacijskim centrom.

5.   Razmerje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri temelji na standardnem pogodbenem sporazumu, ki ga podpišeta strokovni center in vsak nacionalni koordinacijski center. Sporazum je sestavljen iz istega sklopa harmoniziranih splošnih pogojev, ki določajo pravila o razmerju in delitvi nalog med strokovnim centrom in vsakim nacionalnim koordinacijskim centrom , ter posebnih pogojev, prilagojenih ustreznemu nacionalnemu centru za usklajevanje .

Sprememba 100

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

5a.     Komisija v skladu s členom 45a sprejme delegirane akte za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo harmoniziranih splošnih pogojev pogodbenih sporazumov iz odstavka 5 tega člena in njihove oblike.

Sprememba 101

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

podpirati strokovni center pri doseganju njegovih ciljev in zlasti pri usklajevanju strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

(a)

podpirati strokovni center pri doseganju njegovih ciljev in zlasti pri vzpostavitvi in usklajevanju strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

Sprememba 102

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

olajšati udeležbo industrije in drugih akterjev na ravni držav članic pri čezmejnih projektih;

(b)

krepiti, spodbujati in olajšati udeležbo civilne družbe, industrije , zlasti zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij, akademskih krogov in raziskovalne skupnosti ter drugih akterjev na ravni držav članic pri čezmejnih projektih;

Sprememba 103

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

skupaj z drugimi subjekti s podobnimi nalogami delovati kot enotna kontaktna točka za izdelke in procese za kibernetsko varnost, ki se financirajo iz drugih programov Unije, kot je InvestEU ali program enotnega trga, zlasti za mala in srednja podjetja;

Sprememba 104

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(c)

skupaj s strokovnim centrom prispevati k opredelitvi in obravnavanju sektorskih industrijskih izzivov na področju kibernetske varnosti;

(c)

skupaj s strokovnim centrom prispevati k opredelitvi in obravnavanju sektorskih izzivov na področju kibernetske varnosti;

Sprememba 105

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ca)

tesno sodelovati z nacionalnimi organizacijami za standardizacijo, da bi spodbujali uporabo obstoječih standardov in pri določanju novih standardov vključili vse ustrezne deležnike, zlasti mala in srednja podjetja;

Sprememba 106

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(e)

prizadevati si za sinergije z ustreznimi dejavnostmi na nacionalni in regionalni ravni;

(e)

prizadevati si za sinergije z ustreznimi dejavnostmi na nacionalni , regionalni in lokalni ravni;

Sprememba 107

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(fa)

spodbujati in razširjati skupne minimalne izobraževalne programe za kibernetsko varnost v sodelovanju z ustreznimi organi v državah članicah;

Sprememba 108

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(g)

spodbujati in razširjati ustrezne delovne rezultate mreže, strokovne skupnosti za kibernetsko varnost in strokovnega centra na nacionalni ali regionalni ravni;

(g)

spodbujati in razširjati ustrezne delovne rezultate mreže, strokovne skupnosti za kibernetsko varnost in strokovnega centra na nacionalni , regionalni ali lokalni ravni;

Sprememba 109

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(h)

ocenjevati zahtevke subjektov, ki imajo sedež v isti državi članici kot koordinacijski center, da postanejo del strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

(h)

ocenjevati zahtevke subjektov in posameznikov , ki imajo sedež v isti državi članici kot koordinacijski center, da postanejo del strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

Sprememba 110

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.   Kadar je ustrezno, nacionalni koordinacijski centri sodelujejo prek mreže za namen izvajanja nalog iz točk (a), (b), (c), (e) in (g) odstavka 1.

4.   Kadar je ustrezno, nacionalni koordinacijski centri sodelujejo prek mreže in z ustreznimi vozlišči za evropske digitalne inovacije za namen izvajanja nalog iz odstavka 1.

Sprememba 111

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Strokovna skupnost za kibernetsko varnost prispeva k poslanstvu strokovnega centra, kot je določeno v členu 3, ter krepi in razširja strokovno znanje o kibernetski varnosti po vsej Uniji.

1.   Strokovna skupnost za kibernetsko varnost prispeva k poslanstvu strokovnega centra, kot je določeno v členu 3, ter krepi , združuje, deli in razširja strokovno znanje o kibernetski varnosti po vsej Uniji ter zagotavlja tehnično strokovno znanje .

Sprememba 112

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Strokovno skupnost za kibernetsko varnost sestavljajo industrija, akademske in neprofitne raziskovalne organizacije in združenja ter javni in drugi subjekti, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami. Združuje glavne zainteresirane strani v zvezi s tehnološkimi in industrijskimi kibernetskovarnostnimi zmogljivostmi v Uniji . Vključuje nacionalne koordinacijske centre ter institucije in organe Unije z ustreznim strokovnim znanjem.

2.   Strokovno skupnost za kibernetsko varnost sestavljajo civilna družba, industrija na strani ponudbe in povpraševanja , vključno z MSP, akademska in raziskovalna skupnost, združenja uporabnikov, posamezni strokovnjaki, ustrezne evropske organizacije za standardizacijo in druga združenja ter javni in drugi subjekti, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami na področju kibernetske varnosti . Združuje glavne deležnike v zvezi s tehnološkimi , industrijskimi, akademskimi in raziskovalnimi ter družbenimi zmogljivostmi in sposobnostmi na področju kibernetske varnosti v Uniji in nacionalne koordinacijske centre , evropska vozlišča za digitalne inovacije ter institucije in organe Unije z ustreznim strokovnim znanjem v skladu s členom 10 te uredbe .

Sprememba 113

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.   Kot člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost so lahko akreditirani samo subjekti s sedežem v Uniji. Izkazovati morajo strokovno znanje na področju kibernetske varnosti na najmanj enem od naslednjih področij:

3.   Kot člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost so lahko akreditirani samo subjekti s sedežem v Uniji in posamezniki, ki prebivajo znotraj Unije, Evropskega gospodarskega prostora (EEA) ali Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) . Prosilci morajo izkazati strokovno znanje na področju kibernetske varnosti na najmanj enem od naslednjih področij:

Sprememba 114

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

raziskave,

(a)

akademski svet ali raziskave,

Sprememba 115

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ca)

etika,

Sprememba 116

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(cb)

formalna in tehnična standardizacija in specifikacije.

Sprememba 117

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.   Strokovni center akreditira subjekte, ustanovljene po nacionalnem pravu, kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, ko nacionalni koordinacijski center države članice, v kateri ima subjekt sedež, oceni, ali navedeni subjekt izpolnjuje merila iz odstavka 3. Akreditacija ni časovno omejena, vendar jo lahko strokovni center kadar koli prekliče, če sam ali ustrezni nacionalni koordinacijski center meni, da subjekt ne izpolnjuje meril iz odstavka 3 ali če zanj veljajo ustrezne določbe iz člena 136 Uredbe XXX [nova finančna uredba].

4.   Strokovni center akreditira subjekte, ustanovljene po nacionalnem pravu, ali fizične osebe kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, ko nacionalni strokovni center, koordinacijski center države članice, v kateri ima subjekt sedež ali fizična oseba prebivališče , usklajeno oceni, ali navedeni subjekt izpolnjuje merila iz odstavka 3. Akreditacija ni časovno omejena, vendar jo lahko strokovni center kadar koli prekliče, če sam ali ustrezni nacionalni koordinacijski center meni, da subjekt ali fizična oseba ne izpolnjuje meril iz odstavka 3 ali če zanj veljajo ustrezne določbe iz člena 136 Uredbe XXX [nova finančna uredba]. Nacionalni koordinacijski centri držav članic si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost deležnikov v skupnosti, tako da dejavno spodbujajo udeležbo premalo zastopanih kategorij, zlasti MSP, in skupin posameznikov.

Sprememba 118

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

4a.     Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 45a, v katerih podrobneje določi merila iz odstavka 3 tega člena za izbor prosilcev ter postopke za oceno in akreditacijo subjektov, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 4 tega člena.

Sprememba 119

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(5a)

podpirajo strokovni center s poročanjem o šibkih točkah in njihovim razkrivanjem, jih pomagajo odpravljati in svetujejo, kako jih zmanjšati, tudi s pomočjo certificiranja v okviru shem, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2019/XXX [uredba o kibernetski varnosti].

Sprememba 120

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Strokovni center sodeluje z ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, vključno z  Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij , skupino za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU), Evropsko službo za zunanje delovanje, skupnim raziskovalnim središčem Komisije, Izvajalsko agencijo za raziskave, Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu in Evropsko obrambno agencijo.

1.   Strokovni center za zagotovitev skladnosti in dopolnjevanja pri projektih z dvojno rabi, storitvah in kompetencah sodeluje z ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, vključno z  ENISA , skupino za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU), Evropsko službo za zunanje delovanje, skupnim raziskovalnim središčem Komisije, Izvajalsko agencijo za raziskave , zadevnimi evropskimi vozlišči za digitalne inovacije , Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu in Evropsko obrambno agencijo.

Sprememba 121

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov. Navedeni dogovori se predložijo Komisiji v predhodno odobritev .

2.   Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov. Dogovore sprejme upravni odbor, potem ko jih predhodno odobri Komisija .

Sprememba 122

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in pet predstavnikov Komisije v imenu Unije.

1.   Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice , en predstavnik, ki ga imenuje Evropski parlamenta kot opazovalec, ter štirje predstavniki Komisije v imenu Unije , pri čemer naj bi pri članih upravnega odbora in njihovih nadomestnih članih dosegli uravnoteženo zastopanost spolov .

Sprememba 123

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.   Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju tehnologije in ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti. Komisija in države članice si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. Komisija in države članice si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

3.   Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju kibernetske varnosti in ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti. Komisija in države članice si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. Komisija in države članice si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

Sprememba 124

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

6.    Komisija lahko na sestanke upravnega odbora povabi opazovalce, vključno s predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

6.    Upravni odbor lahko na svoje sestanke povabi opazovalce, vključno s predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije ter člane skupnosti .

Sprememba 125

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

7.    Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij ( ENISA ) je stalna opazovalka v upravnem odboru.

7.   ENISA ter industrijski in znanstveni svetovalni odbor sta stalna opazovalca v upravnem odboru in imata posvetovalno vlogo brez glasovalnih pravic. Upravni odbor v največji možni meri upošteva stališča, ki sta jih izrazila stalna opazovalca.

Sprememba 126

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

sprejme večletni strateški načrt, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah strokovnega centra, vključno z oceno potreb po financiranju in virih;

(a)

sprejme večletni strateški načrt, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah strokovnega centra, vključno z oceno potreb po financiranju in virih , pri čemer upošteva nasvete agencije ENISA ;

Sprememba 127

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

na podlagi predloga izvršnega direktorja sprejme delovni načrt strokovnega centra, letne računovodske izkaze in bilanco stanja ter letno poročilo o dejavnostih;

(b)

na podlagi predloga izvršnega direktorja sprejme delovni načrt strokovnega centra, letne računovodske izkaze in bilanco stanja ter letno poročilo o dejavnostih , pri čemer upošteva nasvete agencije ENISA ;

Sprememba 128

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(e)

sprejme merila in postopke za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

(e)

sprejme postopke za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov skupnosti;

Sprememba 129

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ea)

sprejme tehnične dokumente iz člena 10(2);

Sprememba 130

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ga)

sprejme pravila o preglednosti za strokovni center;

Sprememba 131

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(i)

ustanovi delovne skupine s člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ;

(i)

ustanovi delovne skupine s člani skupnosti , pri čemer upošteva nasvete stalnih opazovalcev ;

Sprememba 132

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(l)

promovira strokovni center na svetovni ravni, da se poveča njegova privlačnost in postane vrhunski organ za odličnost na področju kibernetske varnosti ;

(l)

promovira sodelovanje strokovnega centra s svetovnimi akterji ;

Sprememba 133

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(r)

sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganji goljufije, in sicer ob upoštevanju analize stroškov in koristi ukrepov, ki jih je treba izvesti;

(r)

sprejme strategijo za boj proti goljufijam in korupciji , ki je sorazmerna s tveganji goljufije in korupcije , in sicer ob upoštevanju analize stroškov in koristi ukrepov, ki jih je treba izvesti , ter sprejme celovite zaščitne ukrepe za osebe, ki poročajo o kršitvah prava Unije v skladu z veljavno zakonodajo Unije ;

Sprememba 134

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(s)

sprejme metodologijo za izračun finančnega prispevka držav članic;

(s)

sprejme obsežno opredelitev finančnih prispevkov držav članic in metodologijo za izračun zneska prostovoljnih prispevkov držav članic , ki se lahko v skladu s to opredelitvijo obravnavajo kot finančni prispevki, ta izračun pa se opravi ob koncu vsakega proračunskega leta ;

Sprememba 135

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika za obdobje dveh let. Mandat predsednika in njegovega namestnika se lahko na podlagi sklepa upravnega odbora enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat. Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar slednji ne more opravljati svojih nalog. Predsednik se udeleži glasovanja.

1.   Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika za obdobje dveh let , pri tem pa si prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov . Mandat predsednika in njegovega namestnika se lahko na podlagi sklepa upravnega odbora enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat. Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar slednji ne more opravljati svojih nalog. Predsednik se udeleži glasovanja.

Sprememba 136

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.   Izvršni direktor sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače, vendar nima glasovalnih pravic. Upravni odbor lahko v posameznih primerih povabi druge osebe, da se udeležijo njegovih sestankov kot opazovalke.

3.   Izvršni direktor sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače, vendar nima glasovalnih pravic.

Sprememba 137

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.     Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora se lahko na povabilo predsednika udeležijo upravnega odbora, vendar nimajo glasovalnih pravic.

črtano

Sprememba 138

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Člen 15

črtano

Pravila glasovanja upravnega odbora

 

1.     Unija ima 50 % glasovalnih pravic. Glasovalne pravice Unije so nedeljive.

 

2.     Vsaka sodelujoča država članica ima en glas.

 

3.     Upravni odbor sklepe sprejema z večino najmanj 75 % vseh glasov, vključno z glasovi odsotnih članov, ki predstavljajo najmanj 75 % vseh finančnih prispevkov strokovnemu centru. Finančni prispevek bo izračunan na podlagi ocenjenih odhodkov iz člena 17(2)(c), ki jih predlagajo države članice, in na podlagi poročila o vrednosti prispevkov sodelujočih držav članic iz člena 22(5).

 

4.     Glasovalne pravice imajo samo predstavniki Komisije in predstavniki sodelujočih držav članic.

 

5.     Predsednik se udeleži glasovanja.

 

Sprememba 139

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Člen 15a

 

Pravila glasovanja upravnega odbora

 

1.     Odločitve, ko katerih se glasuje, lahko zadevajo:

 

(a)

upravljanje in organizacijo strokovnega centra in mreže;

 

(b)

dodelitev sredstev za strokovni center in mrežo;

 

(c)

skupne ukrepe več držav članic, ki se po možnosti dopolnijo iz proračuna Unije na podlagi odločitve v skladu s točko (b).

 

2.     Upravni odbor sprejema odločitve na podlagi vsaj 75 odstotkov glasov vseh članov. Glasovalne pravice Unije uveljavlja Komisija in so nedeljive.

 

3.     Pri odločitvah iz točke (a) odstavka 1 je zastopana vsaka država članica in ima enake glasovalne pravice. Za preostale glasove do 100 % bi morala Unija imeti vsaj 50 % glasovalnih pravic, ki ustrezajo njenemu finančnemu prispevku.

 

4.     Pri odločitvah iz točke (b) ali (c) odstavka 1 ali drugih odločitvah, ki ne spada v nobeno drugo kategorijo iz odstavka 1, ima Unija najmanj 50 % glasovalnih pravic, ki ustrezajo njenemu finančnemu prispevku. Samo prispevajoče države članice imajo glasovalno pravico, ta pa ustreza njihovemu finančnemu prispevku.

 

5.     Če je bil predsednik izvoljen izmed predstavnikov držav članic, se glasovanja udeleži kot predstavnik svoje države članice.

Sprememba 140

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.   Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, po javnem in preglednem izbirnem postopku.

3.   Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, vključno z nominacijami za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov iz držav članic, po javnem , preglednem in nediskriminatornem izbirnem postopku.

Sprememba 141

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

5.   Mandat izvršnega direktorja traja štiri leta . Komisija do konca tega obdobja opravi oceno, pri kateri upošteva vrednotenje uspešnosti dela izvršnega direktorja ter prihodnjih nalog in izzivov strokovnega centra.

5.   Mandat izvršnega direktorja traja pet let . Komisija do konca tega obdobja opravi oceno, pri kateri upošteva vrednotenje uspešnosti dela izvršnega direktorja ter prihodnjih nalog in izzivov strokovnega centra.

Sprememba 142

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

6.   Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ štiri leta .

6.   Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ pet let .

Sprememba 143

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

8.   Izvršni direktor se lahko razreši samo s sklepom upravnega odbora, sprejetim na predlog Komisije.

8.   Izvršni direktor se lahko razreši samo s sklepom upravnega odbora, sprejetim na predlog njegovih članov ali na predlog Komisije.

Sprememba 144

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(c)

po posvetovanju z upravnim odborom in Komisijo pripravi osnutek večletnega strateškega načrta in osnutek letnega delovnega načrta strokovnega centra, vključno z obsegom razpisov za zbiranje predlogov, razpisov za prijavo interesa in razpisov za zbiranje ponudb, ki so potrebni za izvajanje delovnega načrta in vključno z ustreznimi ocenami odhodkov, kot so jih predlagale države članice in Komisija, ter ju predloži v sprejetje upravnemu odboru;

(c)

po posvetovanju z upravnim odborom , industrijskim in znanstvenim svetovalnim odborom, agencijo ENISA in Komisijo pripravi osnutek večletnega strateškega načrta in osnutek letnega delovnega načrta strokovnega centra, vključno z obsegom razpisov za zbiranje predlogov, razpisov za prijavo interesa in razpisov za zbiranje ponudb, ki so potrebni za izvajanje delovnega načrta in vključno z ustreznimi ocenami odhodkov, kot so jih predlagale države članice in Komisija, ter ju predloži v sprejetje upravnemu odboru;

Sprememba 145

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(h)

pripravi akcijski načrt, pri čemer upošteva ugotovitve retrospektivnih vrednotenj in poroča Komisiji o napredku vsaki dve leti;

(h)

pripravi akcijski načrt, pri čemer upošteva ugotovitve retrospektivnih vrednotenj, in o napredku vsaki dve leti poroča Komisiji in Evropskemu parlamentu ;

Sprememba 146

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(l)

na podlagi prednostnega seznama, ki ga pripravi skupina neodvisnih strokovnjakov, odobri seznam ukrepov, izbranih za financiranje;

(l)

po posvetovanju z industrijskim in znanstvenim svetovalnim odborom in agencijo ENISA na podlagi prednostnega seznama, ki ga pripravi skupina neodvisnih strokovnjakov, odobri seznam ukrepov, izbranih za financiranje;

Sprememba 147

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(s)

pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ter poroča Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(s)

pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ter o napredku poroča Komisiji in Evropskemu parlamentu dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

Sprememba 148

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(v)

skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije;

(v)

skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije in na zahtevo poroča Evropskemu parlamentu in Svetu ;

Sprememba 149

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Industrijski in znanstveni svetovalni odbor sestavlja največ 16 članov. Člane imenuje upravni odbor izmed predstavnikov subjektov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost .

1.   Industrijski in znanstveni svetovalni odbor sestavlja največ 25 članov. Člane imenuje upravni odbor izmed predstavnikov subjektov skupnosti ali njihovih posameznih članov. Upravičeni so le predstavniki subjektov, ki niso pod nadzorom tretje države ali subjekta tretje države, razen držav EGP in Efte. Imenovanje se opravi v skladu z odprtim, preglednim in nediskriminatornim postopkom. Upravni odbor si prizadeva doseči uravnoteženo zastopanost spolov ter uravnoteženo zastopanost skupin deležnikov iz industrije, akademskih krogov in civilne družbe .

Sprememba 150

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora imajo strokovno znanje v zvezi z raziskavami na področju kibernetske varnosti, industrijskim razvojem, strokovnimi storitvami ali njihovim uvajanjem . Zahteve po takem strokovnem znanju podrobneje določi upravni odbor.

2.   Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora imajo strokovno znanje v zvezi z raziskavami na področju kibernetske varnosti, industrijskim razvojem, ponujanjem, izvajanjem ali uvajanjem strokovnih storitev ali izdelkov . Zahteve po takem strokovnem znanju podrobneje določi upravni odbor.

Sprememba 151

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

5.   Predstavniki Komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij lahko sodelujejo pri delu industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter ga pri tem podpirajo.

5.   Predstavniki Komisije in ENISA se povabijo k sodelovanju pri delu industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter ga pri tem podpirajo. Odbor lahko po potrebi in od primera do primera povabi dodatne predstavnike skupnosti kot opazovalce, svetovalce ali strokovnjake.

Sprememba 152

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Industrijski in znanstveni svetovalni odbor se sestane najmanj dvakrat letno.

1.   Industrijski in znanstveni svetovalni odbor se sestane najmanj trikrat letno.

Sprememba 153

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Industrijski in znanstveni svetovalni odbor lahko upravnemu odboru svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra, po potrebi v okviru splošnega usklajevanja prek enega ali več članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora.

2.   Industrijski in znanstveni svetovalni odbor lahko upravnemu odboru svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra, če ta vprašanja sodijo med naloge in področja pristojnosti iz člena 20 in po potrebi v okviru splošnega usklajevanja prek enega ali več članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora.

Sprememba 154

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Industrijski in znanstveni svetovalni odbor svetuje strokovnemu centru glede izvajanja svojih dejavnosti in:

Industrijski in znanstveni svetovalni odbor redno svetuje strokovnemu centru glede izvajanja svojih dejavnosti in:

Sprememba 155

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(1)

izvršnemu direktorju ter upravnemu odboru v rokih, ki jih določi upravni odbor, strateško svetuje in prispeva k pripravi osnutka delovnega načrta ter večletnega strateškega načrta;

(1)

izvršnemu direktorju ter upravnemu odboru v rokih, ki jih določi upravni odbor, strateško svetuje in prispeva k  vzpostavitvi, usmeritvi in delovanju strokovnega centra, ko gre za vprašanja industrije in raziskav, ter pripravi osnutka delovnega načrta ter večletnega strateškega načrta;

Sprememba 156

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(1a)

upravnemu odboru svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra;

Sprememba 157

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(3)

spodbuja in zbira povratne informacije o delovnem načrtu in večletnem strateškem načrtu strokovnega centra.

(3)

spodbuja in zbira povratne informacije o delovnem načrtu in večletnem strateškem načrtu strokovnega centra ter svetuje upravnemu odboru o tem, kako izboljšati strateško usmeritev in delovanje centra .

Sprememba 158

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

1 981 668 000  EUR iz programa za digitalno Evropo, kar vključuje do 23 746 000  EUR za upravne stroške;

(a)

1 780 954 875  EUR v cenah iz leta 2018 (1 998 696 000 EUR v tekočih cenah) iz programa za digitalno Evropo, kar vključuje do 21 385 465  EUR v cenah iz leta 2018 ( 23 746 000 EUR v tekočih cenah) za upravne stroške;

Sprememba 159

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ba)

znesek iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe strokovnega središča na področju obrambe, vključno z vsemi povezanimi upravnimi stroški, kot so stroški, ki lahko nastanejo strokovnemu centru, kadar deluje kot vodja projekta za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Evropskega obrambnega sklada.

Sprememba 160

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Najvišji možni prispevek Unije se plača iz odobritev splošnega proračuna Unije, dodeljenih [programu za digitalno Evropo] in posebnemu programu za izvajanje programa Obzorje Evropa, vzpostavljenemu s Sklepom XXX.

2.   Najvišji možni prispevek Unije se plača iz odobritev splošnega proračuna Unije, dodeljenih [programu za digitalno Evropo], posebnemu programu za izvajanje programa Obzorje Evropa, vzpostavljenemu s Sklepom XXX , Evropskemu obrambnemu skladu in drugim programom in projektom, ki spadajo v področje strokovnega centra ali mreže .

Sprememba 161

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.   Finančni prispevek Unije ne krije nalog iz člena 4(8)(b).

4.   Finančni prispevek Unije iz programa za digitalno Evropo in iz programa Obzorje Evropa ne krije nalog iz člena 4(8)(b). Ti se lahko krijejo s finančnimi prispevki iz Evropskega obrambnega sklada.

Sprememba 162

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

4.   Komisija lahko ukine, sorazmerno zmanjša ali začasno ustavi finančni prispevek Unije strokovnemu centru, če sodelujoče države članice v zvezi s prispevki iz odstavka 1 ne prispevajo, prispevajo le delno ali z zamudo.

4.   Komisija lahko ukine, sorazmerno zmanjša ali začasno ustavi finančni prispevek Unije strokovnemu centru, če sodelujoče države članice v zvezi s prispevki iz odstavka 1 ne prispevajo ali prispevajo le delno. Ukinitev, zmanjšanje ali začasna ustavitev finančnega prispevka Unije s strani Komisije je sorazmerna z zneskom in časom zmanjšanja, ukinitve ali začasne ustavitve prispevkov držav članic.

Sprememba 163

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(a)

finančnih prispevkov sodelujočih držav članic za upravne stroške;

(a)

finančnih prispevkov Unije in sodelujočih držav članic za upravne stroške;

Sprememba 164

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(b)

finančnih prispevkov sodelujočih držav članic za operativne stroške;

(b)

finančnih prispevkov Unije in sodelujočih držav članic za operativne stroške;

Sprememba 165

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

8a.     Zaradi zmanjšanja upravnih stroškov strokovni center tesno sodeluje z drugimi institucijami, agencijami in organi Unije, da bi izkoristil sinergije in po potrebi zmanjšal administrativne stroške.

Sprememba 166

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Strokovni center sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se ob izvajanju ukrepov, financiranih na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z izvajanjem učinkovitih pregledov in, če so ugotovljene nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov ter, kadar je to ustrezno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi sankcijami.

1.   Strokovni center sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se ob izvajanju ukrepov, financiranih na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z izvajanjem rednih in učinkovitih pregledov in, če so ugotovljene nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov ter, kadar je to ustrezno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi sankcijami.

Sprememba 167

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

7.    Osebje strokovnega centra vključuje začasne in pogodbene uslužbence .

7.    Strokovni center si prizadeva doseči uravnoteženo zastopanost spolov med člani osebja. Osebje sestavljajo začasni in pogodbeni uslužbenci .

Sprememba 168

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

(ca)

Členi 22 [Lastništvo rezultatov], 23 [Lastništvo rezultatov] in 30 [Uporaba pravil o tajnosti podatkov] Uredbe (EU) 2019/XXX [Evropski obrambni sklad] se uporabljajo za sodelovanje strokovnega centra v vseh ukrepih v zvezi z obrambo, kadar je tako določeno v delovnem načrtu, dodelitev neizključnih licenc pa se lahko omeji na tretje osebe, ki imajo sedež ali se šteje, da imajo sedež v državi članici in jih upravlja država članica in/ali državljan države članice.

Sprememba 169

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

1.   Strokovni center svoje dejavnosti opravlja zelo pregledno .

1.   Strokovni center svoje dejavnosti opravlja z najvišjo ravnjo preglednosti .

Sprememba 170

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2.   Strokovni center zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani dobijo ustrezne, objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije, zlasti glede rezultatov njegovega dela . Objavi tudi izjave o interesih, ki so bile podane v skladu s členom  41 .

2.   Strokovni center zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani pravočasno prejmejo celovite, ustrezne, objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije, zlasti glede rezultatov dela centra, omrežja, industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter skupnosti . Objavi tudi izjave o interesih, ki so bile podane v skladu s členom 42 .

Sprememba 171

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

3.   Vrednotenje iz odstavka 2 vključuje oceno rezultatov, ki jih je dosegel strokovni center glede na njegove cilje, mandat in naloge. Če Komisija meni, da je nadaljnje delovanje strokovnega centra upravičeno glede na njegove dodeljene cilje, pooblastila in naloge, lahko predlaga podaljšanje mandata strokovnega centra iz člena 46.

3.   Vrednotenje iz odstavka 2 vključuje oceno rezultatov, ki jih je dosegel strokovni center glede na njegove cilje, mandat in naloge ter učinkovitost in uspešnost . Če Komisija meni, da je nadaljnje delovanje strokovnega centra upravičeno glede na njegove dodeljene cilje, pooblastila in naloge, lahko predlaga podaljšanje mandata strokovnega centra iz člena 46.

Sprememba 172

Predlog uredbe

Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Člen 38a

Pravna osebnost strokovnega centra.

1.     Strokovni center je pravna oseba.

2.     Strokovni center v vsaki državi članici uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja te države članice. Pridobiva lahko zlasti premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v pravnih postopkih.

Sprememba 173

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Upravni odbor strokovnega centra sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, ki se uporabljajo za njegove člane, organe in osebje . Pravila vsebujejo določbe , katerih namen je preprečevati nasprotje interesov v zvezi s predstavniki članov , ki so dejavni v upravnem ter znanstvenem in industrijskem svetovalnem odboru v skladu z Uredbo XXX [nova finančna uredba] .

Upravni odbor strokovnega centra sprejme pravila za preprečevanje , prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov, ki se uporabljajo za njegove člane, organe in osebje, vključno z izvršnim direktorjem, upravnim odborom , znanstvenim in industrijskim svetovalnim odborom ter skupnostjo .

Sprememba 174

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Države članice skrbijo za preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi z nacionalnimi koordinacijskimi centri.

Sprememba 175

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Pravila iz odstavka 1 so v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046.

Sprememba 176

Predlog uredbe

Člen 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Podpora države članice gostiteljice

Sedež in podpora države članice gostiteljice

Sprememba 177

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Sedež strokovnega centra se določi z jasnim demokratičnim postopkom in z uporabo preglednih meril ter v skladu s pravom Unije.

Sprememba 178

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek –1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Država članica gostiteljica zagotovi optimalne pogoje za uspešno delovanje strokovnega centra, vključno z eno samo lokacijo, ter druge pogoje, kot so ustrezne šole za otroke članov osebja ter ustrezen dostop do trga dela, socialna varnost in zdravstveno varstvo za otroke in partnerje.

Sprememba 179

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Strokovni center in država članica [Belgija] , v kateri ima sedež, lahko skleneta upravni sporazum o privilegijih in imunitetah ter drugi podpori, ki jo navedena država članica zagotovi strokovnemu centru.

Strokovni center in država članica gostiteljica , v kateri ima sedež, skleneta upravni sporazum o privilegijih in imunitetah ter drugi podpori, ki jo navedena država članica zagotovi strokovnemu centru.

Sprememba 180

Predlog uredbe

Člen 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

 

Člen 45 a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.     Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.     Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(5a) in člena 8(4b) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od … [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.     Prenos pooblastila iz člena 6(5a) in člena 8(4b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.     Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.     Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.     Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(5a) in členom 8(4b), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.


(1)  Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0084/2019).

(1a)   Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (UL …, …, str. …).

(23)  Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

(23)  Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

(1a)   Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o agenciji ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (akt o kibernetski varnosti) (UL L …) (2017/0225(COD)).

(1a)   Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o agenciji ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (akt o kibernetski varnosti) (UL L …) (2017/0225(COD)).

(24)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(24)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(1a)   UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(1a)   Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (UL L …) (2018/0227(COD)).

(26)  [dodaj polni naslov in sklic na UL]

(27)  [dodaj polni naslov in sklic na UL]

(26)  [dodaj polni naslov in sklic na UL]

(27)  [dodaj polni naslov in sklic na UL]


Top