EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AG0007(01)

Stališče Sveta (EU) št. 7/2020 v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga Sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 (Besedilo velja za EGP)

ST/5142/2020/REV/1

UL C 157, 8.5.2020, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 157/1


STALIŠČE SVETA (EU) št. 7/2020 V PRVI OBRAVNAVI

z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga

Sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020

(Besedilo velja za EGP)

2020/C 157/01

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 91 in člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Učinkovitost prevoza blaga in logistike je ključna za rast in konkurenčnost gospodarstva Unije, delovanje notranjega trga ter socialno in ekonomsko kohezijo vseh regij Unije.

(2)

Namen te uredbe je spodbuditi digitalizacijo prevoza blaga in logistike ter tako zmanjšati upravne stroške, izboljšati izvršne zmogljivosti pristojnih organov ter povečati učinkovitost in trajnost prometa.

(3)

Pretok blaga, vključno z odpadki, spremlja velika količina informacij, ki se še vedno izmenjujejo v papirni obliki, tako med podjetji kot med podjetji in pristojnimi organi. Uporaba papirnih dokumentov pomeni veliko upravno breme za izvajalce logističnih storitev ter njim in z njimi povezanim sektorjem (kot sta trgovina in proizvodnja), zlasti MSP, povzroča dodatne stroške, hkrati pa negativno vpliva na okolje.

(4)

Glavni razlog za pomanjkanje napredka pri poenostavljanju in povečevanju učinkovitosti pri izmenjavi informacij, ki ju omogočajo razpoložljiva elektronska sredstva, naj bi bila odsotnost enotnega pravnega okvira na ravni Unije, ki od pristojnih organov zahteva, da v elektronski obliki sprejemajo zakonsko predpisane ustrezne informacije o prevozu blaga. Če bi pristojni organi informacije sprejemali v elektronski obliki in bi bile te v skladu s skupnimi specifikacijami, to ne bi zgolj olajšalo komuniciranja med pristojnimi organi in gospodarskimi subjekti, ampak bi posredno spodbudilo tudi razvoj enotnega in poenostavljenega elektronskega komuniciranja med podjetji v Uniji. Poleg tega bi privedlo do znatnih prihrankov pri upravnih stroških za gospodarske subjekte, zlasti za MSP, ki predstavljajo največji delež prevoznih in logističnih podjetij v Uniji.

(5)

Nekatera področja prometnega prava Unije od pristojnih organov zahtevajo, da sprejmejo digitalizirane informacije, vendar se to še zdaleč ne nanaša na vse ustrezne pravne akte Unije. Omogočena bi morala biti uporaba elektronskih sredstev, da bi bile zakonsko predpisane informacije o prevozu blaga dane na voljo pristojnim organom na celotnem ozemlju Unije v zvezi z vsemi ustreznimi fazami prevoza, ki se izvajajo v Uniji. Poleg tega bi morala navedena možnost veljati za vse zakonsko predpisane informacije in za vse načine prevoza.

(6)

Od pristojnih organov bi bilo zato treba zahtevati, da sprejmejo informacije, dane na voljo v elektronski obliki, kadar so gospodarski subjekti obvezani dati na voljo informacije kot dokaz izpolnjevanja zahtev, določenih v pravnih aktih Unije, ki jih zajema ta uredba. Ta zahteva bi morala zajemati tudi informacije, ki jih organi zahtevajo kot dodatne informacije, v skladu z določbami navedenih pravnih aktov Unije, na primer kadar nekatere informacije manjkajo. Enako bi moralo veljati, če je v skladu z nacionalnim pravom treba sporočiti zakonsko predpisane informacije, ki so v celoti ali deloma enake kot informacije, ki jih je treba sporočiti na podlagi pravnih aktov Unije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Organi bi si morali tudi prizadevati za elektronsko komuniciranje z zadevnimi gospodarskimi subjekti v zvezi s temi informacijami. Takšno komuniciranje ne bi smelo posegati v zadevne določbe pravnih aktov Unije in v nacionalno pravo v zvezi z nadaljnjimi ukrepi med preverjanji zakonsko predpisanih informacij ali po njih. Obveznost pristojnih organov, da sprejemajo informacije, ki jih gospodarski subjekti dajo na voljo v elektronski obliki, bi morala veljati tudi, kadar koli se v skladu z določbami pravnih aktov Unije ali nacionalnim pravom, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, zahtevajo informacije, ki so navedene tudi v ustreznih mednarodnih konvencijah, kot so konvencije, ki urejajo mednarodne pogodbe o prevozu za različne načine prevoza, na primer Konvencija ZN o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), Konvencija o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), Resolucija IATA 672 o elektronskem letalskem tovornem listu, Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) in Budimpeška konvencija o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI).

(7)

Ker je ta uredba namenjena le olajšanju in spodbujanju posredovanja informacij med gospodarskimi subjekti in pristojnimi organi z elektronskimi sredstvi, ne bi smela posegati v določbe pravnih aktov Unije ali nacionalnega prava, ki določajo vsebino zakonsko predpisanih informacij, in zlasti ne bi smela nalagati dodatnih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij ali jezika. Ker je ta uredba namenjena omogočanju skladnosti z zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij z elektronskimi sredstvi in ne s papirnimi dokumenti, ne posega v možnosti zadevnih gospodarskih subjektov, da te informacije predložijo v papirni obliki, kot določajo ustrezne določbe pravnih aktov Unije ali nacionalnega prava, niti ne posega v ustrezne zahteve Unije v zvezi z dokumenti, ki jih je treba uporabljati za strukturirano predložitev zadevnih informacij. Ta uredba ne bi smela posegati v določbe Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3) v zvezi s postopkovnimi zahtevami za pošiljke odpadkov, in določbe, ki se nanašajo na nadzor, ki ga izvajajo carinski uradi. Ta uredba tudi ne bi smela posegati v obveznosti poročanja, tudi glede pristojnosti carinskih ali drugih organov, kakor so določene v Uredbi (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ali v izvedbenih ali delegiranih aktih, sprejetih na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013, ali v Uredbi (EU) 2019/1239 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(8)

Uporaba elektronskih sredstev za izmenjavo zakonsko predpisanih informacij lahko zmanjša upravne stroške gospodarskih subjektov in poveča učinkovitost pristojnih organov. Tako gospodarski subjekti kot pristojni organi bi morali sprejeti potrebne ukrepe, da se omogočijo elektronske izmenjave zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga (eFTI) v strojno berljivi obliki prek platform, temelječih na informacijski in komunikacijski tehnologiji (v nadaljnjem besedilu: platforme eFTI), vključno s pridobitvijo potrebne opreme. Vendar bi morali zadevni gospodarski subjekti ostati odgovorni za zagotavljanje informacij v človeku berljivi obliki, kadar pristojni organi to izrecno zahtevajo, da bi pristojni organi lahko opravili svoje dolžnosti v primerih, ko dostop do platforme eFTI ni na voljo.

(9)

Da bi lahko gospodarski subjekti ustrezne informacije v elektronski obliki zagotavljali enako v vseh državah članicah, se je treba opreti na skupne specifikacije, ki bi jih morala sprejeti Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti iz te uredbe.

(10)

Skupne specifikacije o opredelitvi in tehničnih značilnostih podatkovnih elementov bi morale zagotavljati interoperabilnost podatkov z določitvijo enotnega celovitega sklopa podatkov, ki bi se uporabljal za elektronsko sporočanje informacij. Ta celoviti sklop podatkov bi moral vsebovati vse podatkovne elemente, ki ustrezajo zahtevam glede informacij, določenih v ustreznih določbah pravnih aktov Unije in nacionalnega prava, pri čemer so podatkovni elementi, ki so skupni enemu ali več podsklopom, vključeni le enkrat.

(11)

S skupnimi specifikacijami bi bilo treba določiti tudi skupne postopke in podrobna pravila za pristojne organe pri dostopu do teh informacij in njihovi obdelavi, vključno s kakršno koli s tem povezano komunikacijo med pristojnimi organi in zadevnimi gospodarskimi subjekti, kot so zahteve za dodatne informacije, ki jih pristojni organi potrebujejo za izvajanje svojih pristojnosti na področju izvrševanja zakonodaje v skladu z ustreznimi določbami pravnih aktov Unije in nacionalnega prava.

(12)

Pri določanju teh skupnih specifikacij bi bilo treba ustrezno upoštevati zadevne specifikacije za izmenjavo podatkov, določene v ustreznih pravnih aktih Unije in vključene v evropske in mednarodne standarde za izmenjavo podatkov, vključno z večmodalnimi standardi, pa tudi načela in priporočila iz sporočila Komisije z dne 23. marca 2017 z naslovom „Evropski okvir interoperabilnosti – strategija za izvajanje“, ki določa pristop k izvajanju evropskih digitalnih javnih storitev, o katerem so se skupno dogovorile države članice. Ustrezno bi bilo treba poskrbeti, da te specifikacije ostanejo tehnološko nevtralne in odprte za inovativne tehnologije.

(13)

Da bi pristojni organi in gospodarski subjekti imeli čim manj stroškov, bi se lahko preučila možnost vzpostavitve točk dostopa za pristojne organe. Te točke dostopa bi delovale le kot posredniki med platformami eFTI in pristojnimi organi, zato ne bi smele shranjevati ali obdelovati podatkov eFTI, do katerih omogočajo dostop, razen metapodatkov, povezanih z obdelavo podatkov eFTI, kot so dnevniki postopka, ki so potrebni zaradi spremljanja ali statistike. Države članice bi se lahko tudi dogovorile za vzpostavitev skupnih točk dostopa za svoje zadevne pristojne organe.

(14)

S to uredbo bi bilo treba določiti funkcionalne zahteve, ki bi se uporabljale za platforme eFTI, ki bi jih morali gospodarski subjekti uporabljati za dajanje zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga na voljo pristojnim organom v elektronski obliki, da bi bili izpolnjeni pogoji za obveznost pristojnih organov, da sprejemajo te informacije, kot je določeno v tej uredbi. Določiti bi bilo treba tudi zahteve za tretje ponudnike storitev platforme (v nadaljnjem besedilu: ponudniki storitev eFTI). Navedene zahteve bi morale zlasti zagotoviti, da se lahko vsi podatki eFTI obdelujejo izključno v okviru celovitega sistema nadzora dostopa na podlagi pravic, ki zajema dodeljene funkcije; da imajo vsi pristojni organi lahko takojšen dostop do teh podatkov v skladu s svojimi pristojnostmi na področju izvrševanja zakonodaje; da je obdelava osebnih podatkov z elektronskimi sredstvi izvedena v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter da se obdelava občutljivih poslovnih informacij lahko izvede na način, ki spoštuje njihovo zaupnost.

(15)

Komisija bi morala sprejeti specifikacije glede funkcionalnih zahtev za platforme eFTI. Pri sprejemanju teh specifikacij bi si Komisija morala prizadevati zagotoviti interoperabilnosti platform eFTI za olajšanje izmenjave podatkov med temi platformami in omogočanje gospodarskim subjektom, da uporabljajo platformo eFTI po lastni izbiri. Da bi olajšali izvajanje in čim bolj zmanjšali stroške, bi morala Komisija upoštevati tudi ustrezne tehnične rešitve in standarde, ki se uporabljajo v obstoječih sistemih IKT. Hkrati bi Komisija morala zagotoviti, da bodo navedene specifikacije še naprej čim bolj tehnološko nevtralne, da bi tako spodbudili stalne inovacije in preprečili vezanost na določeno tehnologijo.

(16)

Za vzpostavitev zaupanja pristojnih organov in gospodarskih subjektov, kar zadeva izpolnjevanje navedenih funkcionalnih zahtev s strani platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, bi morale države članice vzpostaviti sistem certificiranja, ki bi temeljil na akreditaciji v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Da bi izkoristili prednosti certificiranja, se ponudnike sistemov IKT, ki se že uporabljajo, spodbuja, da zagotovijo skladnost teh sistemov z zahtevami za platforme eFTI iz te uredbe in zaprosijo za certificiranje. Certificiranje sistemov IKT bi bilo treba izvesti brez odlašanja.

(17)

Uporaba platform eFTI zagotavlja gospodarskim subjektom, da bodo njihove zakonsko predpisane informacije zagotovo sprejete, pristojnim organom pa zagotavlja zanesljiv in varen dostop do teh informacij. Kljub temu in ne glede na obveznost vseh pristojnih organov, da sprejemajo informacije, ki so v skladu s to uredbo dane na voljo prek certificirane platforme eFTI, bi moralo biti še naprej mogoče uporabljati druge sisteme IKT, če se država članica tako odloči. Hkrati ta uredba ne bi smela preprečevati uporabe platform eFTI med podjetji ali vzpostavitve dodatnih funkcij na platformah eFTI, če to negativno ne vpliva na obdelavo zakonsko predpisanih informacij, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, v skladu s pogoji iz te uredbe.

(18)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja obveznosti sprejemanja zakonsko predpisanih informacij, danih na voljo v elektronski obliki na podlagi te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Zlasti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev skupnih postopkov in podrobnih pravil za pristojne organe za dostop do takih zakonsko predpisanih informacij in njihovo obdelavo, kadar dajo zadevni gospodarski subjekti te informacije na voljo v elektronski obliki, vključno s podrobnimi pravili in tehničnimi specifikacijami, ter za določitev podrobnih specifikacij za izvajanje zahtev za platforme eFTI in ponudnike storitev eFTI. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(19)

Za zagotovitev ustrezne uporabe te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s: spremembo dela A Priloge I, da bi se upoštevali vsi delegirani ali izvedbeni akti, ki jih je sprejela Komisija in v katerih so določene nove zahteve glede zakonsko predpisanih informacij Unije v zvezi s prevozom blaga; delom B Priloge I, da bi se vključili seznami zahtev glede zakonsko predpisanih informacij v nacionalnem pravu, ki so jih države članice priglasile Komisiji v skladu s to uredbo; in da bi se vključile morebitne nove določbe ustreznega nacionalnega prava, s katerimi se uvajajo spremembe nacionalnih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij ali določajo ustrezne nove zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, ki spadajo na področje uporabe te uredbe in so jih države članice priglasile Komisiji v skladu s to uredbo; ter v zvezi z dopolnitvijo te uredbe z vzpostavitvijo in spremembo skupnega sklopa in podsklopov podatkov v zvezi z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij, ki jih zajema ta uredba; ter z dopolnitvijo nekaterih tehničnih vidikov te uredbe, in sicer glede pravil za certificiranje in uporabe certifikacijske oznake za platforme eFTI in glede pravila za certificiranje ponudnikov storitev eFTI. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (9).

Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Poleg tega je za razvoj in pripravo teh aktov pomembno sodelovanje vseh zadevnih deležnikov v ustreznih forumih, kot je skupina strokovnjakov, ustanovljena s Sklepom Komisije z dne 13. septembra 2018, ki vzpostavlja „Forum za digitalni promet in logistiko“.

(20)

Ker cilja te uredbe, in sicer zagotavljanja enotnega pristopa k sprejemanju informacij o prevozu blaga, ki se pristojnim organom dajo na voljo v elektronski obliki, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi potrebe po določitvi skupnih zahtev lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(21)

Obdelava osebnih podatkov, ki se zahtevajo v okviru zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga, z elektronskimi sredstvi bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

(22)

Komisija bi morala opraviti vrednotenje te uredbe. Zbrati bi bilo treba informacije, ki bi se uporabile kot podlaga za to vrednotenje in za oceno učinkovitosti te uredbe glede na njene cilje.

(23)

Za uspešno in učinkovito izvrševanje morajo imeti vsi pristojni organi neposreden dostop v realnem času do ustreznih zakonsko predpisanih informacij v elektronski obliki. V ta namen in v skladu z načelom privzete digitalnosti, navedenim v sporočilu Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom „Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020: pospešitev digitalne preobrazbe uprave“, bi morala uporaba elektronskih sredstev postati glavni način izmenjave zakonsko predpisanih informacij med gospodarskimi subjekti in pristojnimi organi. Zato bi Komisija morala oceniti možne pobude, na podlagi katerih bi uvedli obveznost za gospodarske subjekte, da pri zagotavljanju zakonsko predpisanih informacij pristojnim organom uporabljajo elektronska sredstva. Komisija bi morala po potrebi predlagati ustrezne pobude, vključno z morebitnimi spremembami te uredbe in drugih ustreznih pravnih aktov Unije. Da bi izboljšali izvršne zmogljivosti pristojnih organov ter čim bolj zmanjšali stroške pristojnih organov in gospodarskih subjektov, bi morala Komisija razmisliti tudi o nadaljnjih ukrepih, kot so večja interoperabilnost in skupna točka za dostop do sistemov IKT in platform, ki se uporabljajo za beleženje in obdelavo zakonsko predpisanih informacij, kot je določeno v drugem prometnem pravu Unije.

(24)

Te uredbe ni mogoče učinkovito uporabljati pred začetkom veljavnosti delegiranih in izvedbenih aktov iz te uredbe. Zato je Komisija pravno zavezana sprejeti te delegirane in izvedbene akte in bi jih morala nemudoma začeti pripravljati, da bi zagotovila pravočasno sprejetje ustreznih specifikacij, po možnosti tudi pred zadevnimi roki, določenimi v tej uredbi. Pravočasno sprejetje navedenih delegiranih in izvedbenih aktov je bistveno, da bi imeli države članice in gospodarski subjekti dovolj časa za sprejetje potrebnih ukrepov v skladu s to uredbo. Zato bi morala ta uredba določati različna obdobja uporabe.

(25)

Obveznost držav članic v zvezi s priglasitvijo iz te uredbe bi se morala izpolniti v enem letu po datumu začetka veljavnosti te uredbe, da se Komisiji omogoči pravočasno sprejetje prvega delegiranega akta na podlagi te uredbe.

(26)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja pravni okvir za elektronsko sporočanje zakonsko predpisanih informacij, ki se nanašajo na prevoz blaga na ozemlju Unije, med zadevnimi gospodarskimi subjekti in pristojnimi organi.

V ta namen ta uredba:

(a)

določa pogoje, na podlagi katerih morajo pristojni organi sprejeti zakonsko predpisane informacije, kadar te informacije zadevni gospodarski subjekti dajo na voljo v elektronski obliki;

(b)

določa pravila za opravljanje storitev, povezanih s tem, da gospodarski subjekti pristojnim organom dajejo na voljo zakonsko predpisane informacije v elektronski obliki.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, določene v:

(i)

členu 6(1) Uredbe Sveta EGS št. 11 (11);

(ii)

členu 3 Direktive Sveta 92/106/EGS (12);

(iii)

členu 8(3) Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(iv)

točki (c) člena 16 in členu 18(1) Uredbe (ES) št. 1013/2006; ta uredba ne posega v nadzor, ki ga izvajajo carinski uradi, kot je določeno v zadevnih določbah pravnih aktov Unije;

(v)

poglavju 5.4 dela 5 Priloge A k Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), sklenjenem v Ženevi 30. septembra 1957 iz oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14), poglavja 5.4 dela 5 k Pravilniku o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID), ki se pojavi kot dodatek C h COTIF, sklenjene v Vilniusu 3. junija 1999 iz Oddelka II.1 Priloge II k navedeni direktivi in poglavja 5.4 dela 5 pravilnika, priloženega k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh (ADN), sklenjenem v Ženevi 26. maja 2000 iz oddelka III.1 Priloge III k navedeni direktivi;

(b)

zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, določene v delegiranih ali izvedbenih aktih, ki jih je sprejela Komisija na podlagi pravnega akta Unije iz točke (a) tega odstavka ali na podlagi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (15) ali Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (16). Ti delegirani ali izvedbeni akti se navedejo v delu A Priloge I k tej uredbi;

(c)

zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz določb nacionalnega prava, navedenih v delu B Priloge I k tej uredbi.

2.   Države članice do … [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] priglasijo Komisiji določbe nacionalnega prava in ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, v skladu s katerimi je treba zagotoviti informacije, ki so v celoti ali deloma enake kot informacije, ki jih je treba zagotoviti na podlagi zahtev glede zakonsko predpisanih informacij iz točk (a) in (b) odstavka 1.

Po tej priglasitvi države članice Komisiji priglasijo vse določbe nacionalnega prava, ki:

(a)

spreminjajo zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz določb nacionalnega prava, navedenih v delu B Priloge I, ali

(b)

določajo nove ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, v skladu s katerimi je treba zagotoviti informacije, ki so v celoti ali deloma enake kot informacije, ki jih je treba zagotoviti na podlagi zahtev glede zakonsko predpisanih informacij iz točk (a) in (b) odstavka 1.

Države članice navedeno priglasijo v enem mesecu po sprejetju takih določb.

3.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 14 za spremembo:

(a)

dela A Priloge I, da se vključi sklicevanja na morebitne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz točke (b) odstavka 1 tega člena;

(b)

dela B Priloge I, da se vključi ali odstrani sklicevanja na nacionalno pravo in zahteve glede zakonsko predpisanih informacij v skladu s priglasitvami na podlagi odstavka 2 tega člena.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„zakonsko predpisane informacije“ pomeni informacije, ki so ali niso predložene kot dokument, ki se nanaša na prevoz blaga na ozemlju Unije, vključno z blagom v tranzitu, ki jih mora zadevni gospodarski subjekt dati na voljo v skladu z določbami iz člena 2(1), da dokaže skladnost z ustreznimi zahtevami iz aktov, v katerih so te določbe;

(2)

„zahteva glede zakonsko predpisanih informacij“ pomeni zahtevo po predložitvi zakonsko predpisanih informacij;

(3)

„pristojni organ“ pomeni javni organ, agencijo ali drug organ, ki je pristojen za opravljanje nalog na podlagi pravnih aktov iz člena 2(1) in za katere potrebuje dostop do zakonsko predpisanih informacij, tj. nalog, kot so preverjanje, zagotavljanje, potrjevanje in nadziranje skladnosti na ozemlju države članice;

(4)

„elektronske informacije o prevozu blaga“ ali „eFTI“ pomeni sklop podatkovnih elementov, obdelanih v elektronski obliki za namene izmenjave zakonsko predpisanih informacij med zadevnimi gospodarskimi subjekti ali med zadevnimi gospodarskimi subjekti in pristojnimi organi;

(5)

„podsklop podatkov eFTI“ pomeni sklop strukturiranih podatkovnih elementov, ki ustrezajo zakonsko predpisanim informacijam na podlagi specifičnega pravnega akta Unije ali nacionalnega prava iz člena 2(1);

(6)

„skupni sklop podatkov eFTI“ pomeni celovit sklop strukturiranih podatkovnih elementov, ki ustrezajo vsem podsklopom podatkov eFTI, pri čemer so podatkovni elementi, skupni različnim podsklopom podatkov eFTI, vključeni le enkrat;

(7)

„podatkovni element“ pomeni najmanjšo enoto informacije, ki je enolično opredeljena in ima posebne tehnične značilnosti, kot so oblika zapisa, dolžina in vrsta znakov;

(8)

„obdelava“ pomeni postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z eFTI s samodejnimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, širjenje ali drugačno omogočanje dostopa eFTI, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

(9)

„dnevnik postopka“ pomeni samodejno beleženje elektronske obdelave eFTI;

(10)

„platforma eFTI“ pomeni rešitev, ki temelji na informacijski in komunikacijski tehnologiji (IKT), kot je operacijski sistem, operacijsko okolje ali zbirka podatkov, in se uporablja za obdelavo eFTI;

(11)

„razvijalec platforme eFTI“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je razvila ali pridobila platformo eFTI za namene obdelave zakonsko predpisanih informacij, povezanih z njeno lastno gospodarsko dejavnostjo, ali za dajanje navedene platforme na trg;

(12)

„storitev eFTI“ pomeni storitev, ki vključuje obdelavo eFTI s platformo eFTI, samostojno ali skupaj z drugimi rešitvami IKT, vključno z drugimi platformami eFTI;

(13)

„ponudnik storitev eFTI“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki zadevnemu gospodarskemu subjektu zagotavlja storitev eFTI na podlagi pogodbe;

(14)

„zadevni gospodarski subjekt“ pomeni prevoznika ali izvajalca logističnih storitev ali vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna, da pristojnim organom daje na voljo zakonsko predpisane informacije v skladu z ustrezno zahtevo glede zakonsko predpisanih informacij;

(15)

„človeku berljiva oblika“ pomeni način prikaza podatkov v elektronski obliki, ki se lahko uporablja kot informacija fizične osebe, ne da bi bila potrebna kakršna koli nadaljnja obdelava;

(16)

„strojno berljiva oblika“ pomeni način prikaza podatkov v elektronski obliki, ki se lahko uporablja za samodejno strojno obdelavo;

(17)

„organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ za ugotavljanje skladnosti v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008, ki je v skladu z navedeno uredbo akreditiran za ugotavljanje skladnosti platforme eFTI ali ponudnika storitev eFTI;

(18)

„pošiljka“ pomeni prevoz določenega nabora blaga, tudi odpadkov, med prvim krajem prevzema in končnim krajem dostave v skladu s pogoji enotne prevozne pogodbe ali več zaporednih prevoznih pogodb, vključno, če je to ustrezno, s prenosom med različnimi načini prevoza, ne glede na količino ali število zadevnih zabojnikov, paketov ali kosov, ki se prevažajo.

POGLAVJE II

Zakonsko predpisane informacije, dane na voljo v elektronski obliki

Člen 4

Zahteve za zadevne gospodarske subjekte

1.   Za namene člena 5(1), (2) in (3) zadevni gospodarski subjekti izpolnjujejo zahteve iz tega člena.

2.   Kadar zadevni gospodarski subjekti dajo zakonsko predpisane informacije pristojnemu organu na voljo v elektronski obliki, to storijo na podlagi podatkov, obdelanih na certificirani platformi eFTI, in, če je primerno, s strani ponudnika storitev eFTI. Zadevni gospodarski subjekti dajo te zakonsko predpisane informacije na voljo v strojno berljivi obliki, na zahtevo pristojnega organa pa v človeku berljivi obliki.

3.   Informacije v strojno berljivi obliki se dajo na voljo prek overjene in varne povezave do vira podatkov platforme eFTI. Zadevni gospodarski subjekti sporočijo enoznačno elektronsko identifikacijsko povezavo iz točke (e) člena 9(1), ki pristojnemu organu omogočijo enoznačno identifikacijo zakonsko predpisanih informacij o pošiljki.

4.   Informacije v človeku berljivi obliki, ki jih zahtevajo pristojni organi, se dajo na voljo na kraju samem na zaslonu elektronskih naprav, ki so v lasti zadevnega gospodarskega subjekta.

Člen 5

Zahteve za pristojne organe

1.   30 mesecev po datumu začetka veljavnosti prvega izmed delegiranih in izvedbenih aktov iz členov 7 in 8 začnejo pristojni organi sprejemati zakonsko predpisane informacije, ki so jih dali v elektronski obliki v skladu s členom 4 na voljo zadevni gospodarski subjekti, tudi kadar pristojni organi take zakonsko predpisane informacije zahtevajo kot dodatne informacije.

2.   Kadar je zadevni gospodarski subjekt zakonsko predpisane informacije, zahtevane na podlagi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, dal na voljo v elektronski obliki v skladu s členom 4 te uredbe, zadevni pristojni organi take zakonsko predpisane informacije sprejmejo tudi brez dogovora, kakor je določeno v členu 26(3) in (4) Uredbe(ES) št. 1013/2006.

3.   Kadar zakonsko predpisane informacije, zahtevane na podlagi specifičnega pravnega akta Unije ali nacionalnega prava iz člena 2(1) te uredbe, vključujejo uradno potrditev, kot so žigi ali certifikati, zadevni organ to potrditev zagotovi elektronsko, v skladu z zahtevami, določenimi na podlagi delegiranih in izvedbenih aktov iz členov 7 in 8.

4.   Država članica za izpolnitev zahtev iz odstavkov 1 do 3 tega člena sprejme ukrepe, s katerimi vsem pristojnim organom omogoči dostop do zakonsko predpisanih informacij, ki so jih dali na voljo zadevni gospodarski subjekti v skladu s členom 4, in obdelavo teh informacij. Ti ukrepi so skladni z delegiranimi in izvedbenimi akti iz členov 7 in 8.

Člen 6

Zaupne poslovne informacije

Pristojni organi, ponudniki storitev eFTI in zadevni gospodarski subjekti sprejmejo ukrepe za zagotovitev zaupnosti poslovnih informacij, ki se obdelujejo in izmenjujejo v skladu s to uredbo, ter zagotovijo, da sta dostop do takih informacij in njihova obdelava mogoča le z dovoljenjem.

Člen 7

Skupni sklop podatkov eFTI in podsklopi podatkov eFTI

1.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 14 za dopolnitev te uredbe z določitvijo in spremembo skupnega sklopa podatkov eFTI in podsklopov podatkov eFTI v zvezi z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij, kot so navedene v členu 2(1), vključno z ustreznimi specifikacijami o opredelitvi in tehničnih značilnostih za vsak podatkovni element, vključen v skupni sklop podatkov eFTI in podsklope podatkov eFTI.

2.   Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov iz odstavka 1:

(a)

upošteva ustrezne mednarodne konvencije in pravo Unije ter

(b)

skuša zagotoviti interoperabilnost skupnega sklopa podatkov eFTI in podsklopov podatkov eFTI z ustreznimi modeli podatkov, sprejetimi na mednarodni ravni ali na ravni Unije, vključno z večmodalnimi modeli podatkov.

3.   Prvi tak delegirani akt zajame vse elemente iz odstavka 1 in se sprejme najpozneje do … [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Člen 8

Skupni postopki in pravila za dostop

1.   Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi skupne postopke in podrobna pravila, vključno s skupnimi tehničnimi specifikacijami, za dostop pristojnih organov do platform eFTI, vključno s postopki za obdelavo zakonsko predpisanih informacij ter za komunikacijo med pristojnimi organi in zadevnimi gospodarskimi subjekti v zvezi z navedenimi informacijami.

2.   Komisija si pri sprejemanju izvedbenih aktov iz odstavka 1 prizadeva izboljšati učinkovitost upravnih postopkov in čim bolj znižati stroške zagotavljanja skladnosti za zadevne gospodarske subjekte in pristojne organe.

3.   Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Prvi tak izvedbeni akt zajame vse elemente iz odstavka 1 tega člena in se sprejme najpozneje do… [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

POGLAVJE III

Platforme eFTI in ponudniki storitev eFTI

Oddelek 1

Zahteve za platforme eFTI in ponudnike storitev eFTI

Člen 9

Funkcionalne zahteve za platforme eFTI

1.   Platforme eFTI, ki se uporabljajo za obdelavo zakonsko predpisanih informacij, imajo funkcionalne zahteve, ki zagotavljajo, da:

(a)

se lahko osebni podatki obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679;

(b)

se lahko poslovni podatki obdelujejo v skladu s členom 6;

(c)

lahko pristojni organi dostopajo do podatkov in jih obdelujejo v skladu s specifikacijami, sprejetimi na podlagi delegiranih in izvedbenih aktov iz členov 7 in 8;

(d)

lahko zadevni gospodarski subjekti dajo informacije na voljo pristojnim organom v skladu s členom 4;

(e)

med pošiljko in povezanimi podatkovnimi elementi se lahko vzpostavi edinstvena elektronska identifikacijska povezava, vključno s strukturiranim sklicem na platformo eFTI, na kateri so na voljo podatki, kot je edinstven referenčni identifikator;

(f)

podatki se lahko obdelujejo zgolj na podlagi pooblaščenega in preverjenega dostopa;

(g)

vse obdelave podatkov se ustrezno beležijo v dnevnikih postopka, da se omogoči vsaj identifikacija posameznih postopkov obdelave, fizične ali pravne osebe, ki je izvedla postopek, in zaporedja postopkov za vsak posamezen podatkovni element; če postopek vključuje spremembo ali izbris obstoječega podatkovnega elementa, se ohrani prvotni podatkovni element;

(h)

se lahko podatki arhivirajo in ostanejo dostopni za pristojne organe v skladu z ustreznimi pravnimi akti Unije in nacionalnim pravom, ki določa zadevne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij;

(i)

dnevniki postopka iz točke (g) tega odstavka se lahko arhivirajo in ostanejo dostopni za pristojne organe za potrebe revizije v obdobju, predpisanem z ustreznim pravnim aktom Unije in v nacionalnem pravu, v katerem se določijo zadevne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, in za potrebe spremljanja v obdobjih, določenih v členu 17;

(j)

podatki so zaščiteni pred izkrivljanjem in krajo;

(k)

obdelani podatkovni elementi ustrezajo skupnemu sklopu podatkov eFTI in podsklopom podatkov eFTI, kot so določeni v delegiranih aktih iz člena 7, ter se lahko obdelajo v katerem koli uradnem jeziku Unije, kot je predvideno v ustreznem pravnem aktu Unije in nacionalnem pravu, ki določa zadevne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobne specifikacije v zvezi z zahtevami iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Komisija pri sprejemanju navedenih specifikacij:

(a)

skuša zagotoviti interoperabilnost platform eFTI;

(b)

upošteva ustrezne obstoječe tehnične rešitve in standarde;

(c)

zagotovi, da ostanejo te specifikacije čim bolj tehnološko nevtralne.

Prvi tak izvedbeni akt zajame vse elemente iz odstavka 1 tega člena in se sprejme najpozneje do … [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Člen 10

Zahteve za ponudnike storitev eFTI

1.   Ponudnik storitev eFTI zagotavlja, da:

(a)

podatke obdelujejo le pooblaščeni uporabniki v skladu z jasno določenimi in dodeljenimi pravicami do obdelave v okviru platforme eFTI ter v skladu z zadevnimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij;

(b)

se podatki hranijo in so dostopni v skladu s pravnimi akti Unije in nacionalnim pravom, ki določa zadevne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij;

(c)

imajo pristojni organi prek svojih platform eFTI neposreden dostop do zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga brez kakršnih koli pristojbin ali taks;

(d)

so podatki ustrezno zaščiteni, tudi pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobna pravila v zvezi z zahtevami iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Prvi tak izvedbeni akt, ki zajema vse elemente iz odstavka 1 tega člena, se sprejme najpozneje do … [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Oddelek 2

Certificiranje

Člen 11

Organi za ugotavljanje skladnosti

1.   Organi za ugotavljanje skladnosti so akreditirani v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 za namene izvajanja certificiranja platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI iz členov 12 in 13 te uredbe.

2.   Za namene akreditacije organi za ugotavljanje skladnosti izpolnjujejo zahteve iz Priloge II. Nacionalni akreditacijski organi nacionalnemu organu, imenovanemu v skladu z odstavkom 3 tega člena, pošljejo naslov spletnega mesta, na katerem dajo na voljo informacije o akreditiranih organih za ugotavljanje skladnosti, vključno s posodobljenim seznamom teh organov.

3.   Vsaka država članica imenuje organ, ki skrbi za posodobljen seznam akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti, platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI z veljavno certifikacijo na podlagi informacij, zagotovljenih na podlagi odstavka 2 tega člena in člena 12(2) ter člena 13(2). Navedeni imenovani nacionalni organi ta seznam objavijo na uradnem spletnem mestu vlade.

4.   Navedeni imenovani nacionalni organi Komisiji vsako leto do 31. marca priglasijo seznam iz odstavka 3 in naslov spletnega mesta, na katerem so taki seznami objavljeni. Komisija objavi navedene naslove spletnih mest na svoji uradni spletni strani.

Člen 12

Certificiranje platform eFTI

1.   Organ za ugotavljanje skladnosti na prošnjo razvijalca platforme eFTI oceni skladnost platforme eFTI z zahtevami iz člena 9(1). Če je ocena pozitivna, organ za ugotavljanje skladnosti za to eFTI platformo izda certifikat o skladnosti. Če je ocena negativna, organ za ugotavljanje skladnosti vlagatelju to negativno oceno obrazloži.

2.   Vsak organ za ugotavljanje skladnosti ohranja posodobljen seznam platform eFTI, ki jih je certificiral, ter tistih, za katere je umaknil ali začasno preklical certifikacijo. Ta seznam objavi na svojem spletnem mestu, imenovanemu nacionalnemu organu iz člena 11(3) pa pošlje naslov tega spletnega mesta.

3.   Informacije, ki jih dajo pristojni organi na voljo prek certificirane platforme eFTI, spremlja certifikacijska oznaka.

4.   Razvijalec platforme eFTI vloži vlogo za ponovno presojo svojega certifikata, če se revidirajo tehnične specifikacije, določene v izvedbenih aktih iz člena 9(2).

5.   Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil o certificiranju platform eFTI in uporabi certifikacijske oznake, vključno s pravili o obnovitvi, umiku ali začasnemu preklicu certifikata.

Člen 13

Certificiranje ponudnikov storitev eFTI

1.   Organ za ugotavljanje skladnosti na prošnjo ponudnika storitev eFTI oceni skladnost ponudnika storitev eFTI z zahtevami iz člena 10(1). Če je ocena pozitivna, organ za ugotavljanje skladnosti izda certifikat o skladnosti. Če je ocena negativna, organ za ugotavljanje skladnosti vlagatelju to negativno oceno obrazloži.

2.   Vsak organ za ugotavljanje skladnosti ohranja posodobljen seznam ponudnikov storitev eFTI, ki jih je certificiral, ter tistih, za katere je umaknil ali začasno preklical certifikacijo. Ta seznam objavi na svojem spletnem mestu, imenovanemu nacionalnemu organu iz člena 11(3) pa pošlje naslov tega spletnega mesta.

3.   Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil o certificiranju ponudnikov storitev eFTI, vključno s pravili o obnovitvi, umiku ali začasnemu preklicu certifikata.

POGLAVJE IV

Prenos pooblastil in izvedbena pooblastila

Člen 14

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), člena 7, člena 12(5) in člena 13(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 2(3), člena 7, člena 12(5) in člena 13(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(3), člena 7, člena 12(5) in člena 13(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

POGLAVJE V

Končne določbe

Člen 16

Pregled

1.   Komisija najpozneje do … [102 meseca od datuma začetka veljavnosti te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

Komisija oceni tudi morebitne pobude, zlasti zato, da:

(a)

določi, da morajo gospodarski subjekti v skladu s to uredbo dati pristojnim organom na voljo zakonsko predpisane informacije v elektronski obliki;

(b)

vzpostavi dodatno interoperabilnost in medsebojno povezljivost med okoljem eFTI ter različnimi sistemi in platformami IKT, ki se uporabljajo za beleženje in obdelavo zakonsko predpisanih informacij, kot je določeno v drugem prometnem pravu Unije.

Te ocene zajemajo zlasti spremembo te uredbe in drugih ustreznih pravnih aktov Unije, po potrebi pa jih spremlja zakonodajni predlog.

2.   Države članice zagotovijo Komisiji vse potrebne informacije iz člena 17 za pripravo poročila iz odstavka 1 tega člena.

Člen 17

Spremljanje

Države članice Komisiji najpozneje do … [sedem let od datuma začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let, na podlagi dnevnikov postopka iz točk (g) in (i) člena 9(1), predložijo podatke o tem, kolikokrat so pristojni organi dostopali do zakonsko predpisanih informacij, ki so jih dali na voljo zadevni gospodarski subjekti v skladu s členom 4, in te informacije obdelovali.

Navedene informacije se predložijo za vsako leto, zajeto v obdobju poročanja.

Člen 18

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od … [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe].

3.   Vendar se člen 2(2), člen 5(4), člen 7, člen 8, člen 9(2) in člen 10(2) uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Evropski parlament

Predsednik


(1)  UL C 62, 15.2.2019, str. 265.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 7. aprila 2020. Stališče Evropskega parlamenta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2019/1239 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (UL L 198, 25.7.2019, str. 64).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

(8)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(9)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(10)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(11)  Svet EGS: Uredba št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih izvajanja člena 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (UL 52, 16.8.1960, str. 1121).

(12)  Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o oblikovanju enotnih pravil za določene vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).

(13)  Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

(14)  Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13).

(15)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(16)  Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72).


PRILOGA I

Zakonsko predpisane informacije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe

DEL A – Zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz točke (b) člena 2(1)

Seznam delegiranih in izvedbenih aktov iz točke (b) člena 2(1):

1.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 (1) o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva: Priloga 6.3.2.6 (a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g).

DEL B – Nacionalno pravo

V nadaljevanju so navedene ustrezne določbe nacionalnega prava, v skladu s katerimi je treba zagotavljati informacije, ki so v celoti ali deloma enake kot informacije iz točk (a) in (b) člena 2(1).

[Država članica]

1.

Pravni akt: [določba]


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 299, 14.11.2015, str. 1).


PRILOGA II

Zahteve glede organov za ugotavljanje skladnosti

1.

Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti ustanovljen v skladu z nacionalnim pravom in ima status pravne osebe.

2.

Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje strani, ki je neodvisen od organizacije ali platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI, katerih skladnost ugotavlja.

Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovne zveze, ki zastopa podjetja, vključena v zasnovo, izdelavo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI, ki ju ocenjuje, se lahko, pod pogojem, da je zagotovljena njegova samostojnost in da ni navzkrižja interesov, šteje kot takšen organ.

3.

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ocene skladnosti, niso načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI, katerih skladnost ocenjujejo, niti zastopniki katere koli izmed navedenih strani.

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ocene skladnosti, ne sodelujejo neposredno pri zasnovi, proizvodnji ali oblikovanju, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju navedene platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI niti ne zastopajo strani, ki sodelujejo pri navedenih dejavnostih. Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko bile v nasprotju z njihovo neodvisno presojo ali integriteto v zvezi z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, za katere so akreditirani. To velja zlasti za svetovalne storitve.

Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da dejavnosti njihovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti za ugotavljanje skladnosti.

4.

Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so rezultati navedenih dejavnosti pomembni.

5.

Organ za ugotavljanje skladnosti je zmožen izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene s členoma 12 in 13 te uredbe, ne glede na to, ali jih izvaja ta organ sam ali se izvajajo v njegovem imenu in pod njegovo odgovornostjo.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima na voljo potrebno:

(a)

osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

(b)

opise postopkov, v skladu s katerimi se ugotavlja skladnost ter ki zagotavljajo preglednost in zmožnost reprodukcije teh postopkov;

(c)

postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih se ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura in stopnja zahtevnosti zadevne tehnologije.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima na voljo potrebna sredstva, da ustrezno izvaja strokovne in upravne naloge, povezane z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti.

6.

Osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti:

(a)

je dobro tehnično in poklicno usposobljeno za vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti;

(b)

ima zadovoljivo znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za tako ugotavljanje skladnosti;

(c)

ustrezno pozna in razume zahteve iz členov 9 in 10 te uredbe;

(d)

je zmožno pripraviti certifikate o skladnosti, zapise in poročila, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.

7.

Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti.

Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti, ni odvisno od števila izvedenih ugotavljanj ali rezultatov navedenih ugotavljanj.

8.

Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame država v skladu z nacionalnim pravom ali če je država članica sama neposredno odgovorna za ugotavljanje skladnosti.

9.

Osebje organa za ugotavljanje skladnosti varuje poklicne skrivnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem svojih nalog v skladu s členoma 12 in 13 te uredbe ali katero koli določbo nacionalnega prava, ki daje učinek navedenima členoma, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Pravice iz lastništva so zaščitene.

10.

Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in ustreznih regulativnih dejavnostih ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih.

Top