EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0430(02)

Sporočilo Komisije, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v zadevi AT.40608 – Broadcom 2020/C 142/03

C/2020/2799

OJ C 142, 30.4.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/4


Sporočilo Komisije, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v zadevi AT.40608 – Broadcom

(2020/C 142/03)

1.   Uvod

(1)

Kadar namerava Komisija sprejeti sklep, v katerem zahteva odpravo kršitve, in kadar zadevne stranke predlagajo zaveze, da bi upoštevale pomisleke, ki jih je v predhodni oceni izrazila Komisija, lahko ta v skladu s členom 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (1) odloči, da postanejo te zaveze za podjetja zavezujoče. Tak sklep se lahko sprejme za časovno omejeno obdobje z ugotovitvijo, da Komisija nima več razlogov za ukrepanje.

(2)

Kadar namerava Komisija v skladu s členom 9 navedene uredbe sprejeti sklep, v skladu s členom 27(4) objavi kratek povzetek zadeve in glavno vsebino zavez. Zainteresirane strani lahko predložijo svoje pripombe v roku, ki ga določi Komisija.

2.   Povzetek zadeve

(3)

Komisija je 26. junija 2019 začela postopek v smislu člena 2(1) Uredbe (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES (2), ki zajema domnevne protikonkurenčne prakse družbe Broadcom Inc. (v nadaljnjem besedilu: družba Broadcom) v zvezi z integriranimi vezji Systems-on-a-Chip, Front End Chips in Wi-Fi Chips, ki se vstavljajo v TV-komunikatorje in rezidenčne prehode. Istega dne je Komisija na družbo Broadcom naslovila obvestilo o nasprotovanju, v katerem je predstavila svojo predhodno oceno določenih vidikov ravnanja družbe Broadcom, ki ga je preiskovala, in namero, da bo v zvezi s tem uvedla začasne ukrepe v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1/2003.

(4)

Komisija je 16. oktobra 2019 v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1/2003 sprejela sklep, s katerim so bili uvedeni začasni ukrepi za družbo Broadcom, da bi se preprečila resna in nepopravljiva škoda konkurenci, in sicer na podlagi ugotovitve Komisije prima facie, da je družba Broadcom kršila člen 102 PDEU (v nadaljnjem besedilu: sklep).

(5)

V sklepu je bilo ugotovljeno, da ima družba Broadcom prima facie prevladujoč položaj na svetovnih trgih integriranih vezij Systems-on-a-Chip za TV-komunikatorje, za rezidenčne prehode za omrežje xDSL in za optične rezidenčne prehode (v nadaljevanju skupaj: zadevni proizvodi).

(6)

V sklepu je bilo tudi ugotovljeno, da je družba Broadcom sklenila šest sporazumov s proizvajalci originalne opreme v zvezi z integriranimi vezji Systems-on-a-Chip za TV-komunikatorje in/ali rezidenčne prehode, in navedeno, da nekatere določbe o izključnosti iz sporazumov predstavljajo prima facie zlorabo prevladujočega položaja družbe Broadcom:

(a)

dogovori o izključnosti in skorajšnji izključnosti: obveznosti ali obljube pridobivanja zadevnih proizvodov izključno ali skoraj izključno od družbe Broadcom (3) ali določbe, zaradi katerih je podelitev cenovnih in necenovnih ugodnosti pogojena s tem, da stranka zadevne proizvode pridobi izključno ali skoraj izključno od družbe Broadcom, ter

(b)

omejitve finančnega vzvoda: določbe, ki tržno moč družbe Broadcom prima facie prenašajo z enega zadevnega proizvoda na drug zadevni proizvod in/ali na integrirana vezja Systems-on-a-Chip za kabelske rezidenčne vhode.

(7)

V sklepu je bilo ugotovljeno, da bi v primeru nadaljevanja zlorabe s strani družbe Broadcom prima facie v časovnem obdobju, v katerem bi Komisija sprejela dokončni sklep o zadevi, zloraba lahko povzročila resno in nepopravljivo škodo konkurenci na trgih integriranih vezij Systems-on-a-Chip za TV-komunikatorje in rezidenčne prehode. Še zlasti je bilo ugotovljeno, da bi konkurenti družbe Broadcom v tem časovnem obdobju verjetno bili vse bolj marginalizirani ali zapustili trg, če bi se ravnanje nadaljevalo.

(8)

Za zagotovitev učinkovitosti končnega sklepa v tej zadevi je bilo družbi Broadcom v sklepu odrejeno, da enostransko s takojšnjim učinkom preneha uporabljati določbe o izključnosti iz sporazumov s šestimi zadevnimi proizvajalci originalne opreme in da z njimi v nobenih prihodnjih pogodbah ne sklene enakih določb o izključnosti ali določb, ki bi imele enakovreden cilj ali učinek kot navedene določbe. Začasni ukrepi veljajo za obdobje treh let ali do datuma, ko Komisija sprejme končni sklep o zadevi ali zaključi preiskavo (kar nastopi prej).

3.   Glavna vsebina predlaganih zavez

(9)

Družba Broadcom se ne strinja z oceno Komisije, navedeno v obvestilu o nasprotovanju ter v sklepu (4). Kljub temu je v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003 ponudila zaveze, s katerimi bo upoštevala pomisleke Komisije glede konkurence.

(10)

Zaveze so na kratko povzete v nadaljevanju in v angleškem jeziku v celoti objavljene na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(11)

V enem mesecu od datuma, ko družba Broadcom prejme uradno obvestilo o sklepu Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003:

i.

na svetovni ravni (brez Kitajske) se družba Broadcom zavezuje, da bo:

(a)

prekinila izvajanje vseh obstoječih sporazumov in ne bo sklenila novih sporazumov, ki od proizvajalca originalne opreme zahtevajo, da pridobi več kot 50 % potrebnih zadevnih proizvodov od družbe Broadcom, ali pogojujejo podelitev necenovnih ugodnosti ali retroaktivnih cenovnih ugodnosti (5) v zvezi z zadevnimi proizvodi s tem, da proizvajalec originalne opreme pridobi več kot 50 % potrebnih zadevnih proizvodov od družbe Broadcom;

(b)

prekinila vse obstoječe sporazume in ne bo sklenila novih sporazumov, ki pridobitev zadevnih proizvodov ali podelitev ugodnosti zanje pogojujejo s tem, da proizvajalec originalne opreme od družbe Broadcom pridobi več kot 50 % potrebnih katerih koli drugih zadevnih proizvodov ali integriranih vezij Systems-on-a-Chip za kabelske rezidenčne vhode, Front End Chips za TV-komunikatorje in rezidenčne vhode ter/ali Wi-Fi Chips za TV-komunikatorje in rezidenčne vhode (v nadaljevanju skupaj: drugi proizvodi);

ii.

na ravni EGP se družba Broadcom zavezuje, da bo:

(a)

prekinila izvajanje vseh obstoječih sporazumov in ne bo sklenila novih sporazumov, ki od proizvajalca originalne opreme zahtevajo, da pridobi več kot 50 % za EGP potrebnih zadevnih proizvodov od družbe Broadcom, ali pogojujejo podelitev necenovnih ugodnosti ali retroaktivnih cenovnih ugodnosti v zvezi z zadevnimi proizvodi s tem, da proizvajalec originalne opreme pridobi več kot 50 % za EGP potrebnih zadevnih proizvodov od družbe Broadcom;

(b)

prekinila vse obstoječe sporazume in ne bo sklenila novih sporazumov, ki (i) pridobitev zadevnega proizvoda pogojujejo s tem, da proizvajalec originalne opreme od družbe Broadcom pridobi drug zadevni proizvod ali kateri koli drug proizvod, ali (ii) podelitev ugodnosti za zadevni proizvod pogojujejo s tem, da proizvajalec originalne opreme pridobi ali odda ponudbo tudi za drug zadevni proizvod ali kateri koli proizvod družbe Broadcom;

(c)

prekinila vse obstoječe sporazume in ne bo sklenila novih sporazumov, ki od proizvajalca originalne opreme zahtevajo, da ponuja le naprave, ki temeljijo na zadevnih proizvodih družbe Broadcom, ali pogojujejo podelitev ugodnosti v zvezi z zadevnimi proizvodi s tem, da proizvajalec originalne opreme ponuja le naprave, ki temeljijo na zadevnih proizvodih družbe Broadcom.

Ob izpolnjevanju posebnih pogojev lahko družba Broadcom podeli ugodnosti pri posameznih ponudbah v EGP;

(d)

prekinila vse obstoječe sporazume in ne bo sklenila novih sporazumov, s katerimi se ponudnika storitev iz EGP (6) (i) z necenovnimi ali retroaktivnimi cenovnimi ugodnostmi obvezuje ali spodbuja, da več kot 50 % potrebnih TV-komunikatorjev, optičnih rezidenčnih vhodov ali rezidenčnih vhodov za omrežje xDSL pridobi z napravami, ki temeljijo na zadevnih proizvodih družbe Broadcom; (ii) obvezuje ali spodbuja, da od proizvajalcev originalne opreme zahteva le ponudbo naprav, ki temeljijo na zadevnih proizvodih družbe Broadcom, ali (iii) obvezuje ali spodbuja, da hkrati z enim zadevnim proizvodom družbe Broadcom pridobi še njen drug zadevni proizvod in/ali drug proizvod.

(12)

Te zaveze bodo veljale za obdobje petih let od datuma, ko družba Broadcom prejme uradno obvestilo o sklepu Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003.

(13)

Družba Broadcom ne bo zaobšla ali poskušala zaobiti teh zavez.

(14)

V zvezi s spremljanjem izvajanja teh zavez se družba Broadcom zavezuje, da bo Komisiji predložila zaupno poročilo o njihovem izvajanju v dveh tednih od datuma začetka izvajanja, nato pa enkrat letno za čas trajanja teh zavez.

4.   Poziv k predložitvi pripomb

(15)

Komisija namerava na podlagi tržnega preizkusa sprejeti sklep v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1/2003, s katerim bodo zgoraj povzete zaveze, objavljene na spletišču Generalnega direktorata za konkurenco, postale zavezujoče.

(16)

Komisija v skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 1/2003 poziva zainteresirane tretje osebe, naj k predlaganim zavezam predložijo svoje pripombe. Komisija mora te pripombe prejeti najpozneje v šestih tednih od objave tega sporočila. Poleg tega Komisija poziva zainteresirane tretje osebe, naj predložijo nezaupno različico svojih pripomb, v kateri naj izbrišejo vse informacije, ki so po njihovem mnenju poslovne skrivnosti, in druge zaupne informacije ter jih po potrebi nadomestijo z nezaupnim povzetkom ali oznako „poslovne skrivnosti“ oziroma „zaupno“.

(17)

Odgovore in pripombe je treba po možnosti utemeljiti ter navesti ustrezna dejstva. Če se vam kateri koli del predlaganih zavez zdi sporen, vas Komisija tudi poziva, da predlagate morebitno rešitev.

(18)

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti z navedbo referenčne številke AT.40608 – Broadcom na naslova COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu in COMP-C1-MAIL@ec.europa.eu.

(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 81 in 82 Pogodbe ES postala člena 101 oziroma 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU).

(2)  UL L 123, 27.4.2004, str. 18.

(3)  Vključno z obveznostmi, da se na razpisih ponudnikov storitev oddajo le ponudbe za naprave, ki temeljijo na proizvodih družbe Broadcom.

(4)  Družba Broadcom je 23. decembra 2019 pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev sklepa (zadeva T-876/19).

(5)  Oba izraza sta opredeljena v zavezah.

(6)  Telekomunikacijski operaterji in ponudniki kabelskih storitev, ki končnim uporabnikom ponujajo TV-komunikatorje in/ali optične rezidenčne prehode in/ali rezidenčne prehode za xDSL omrežje.


Top