EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0214(05)

Obvestilo o začetku pregleda zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla 2020/C 51/11

C/2020/684

OJ C 51, 14.2.2020, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 51/21


Obvestilo o začetku pregleda zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

(2020/C 51/11)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 31. januarja 2019 uvedla dokončne zaščitne ukrepe za nekatere izdelke iz jekla (v nadaljnjem besedilu: uredba o dokončnih zaščitnih ukrepih) (1).

V uvodni izjavi 161 uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih je določeno, da bo Komisija glede na premisleke o interesu Unije morala pregledati nekatere elemente zaščitnih ukrepov, da bi upoštevala nedavni razvoj dogodkov ali spremenjene okoliščine. Poleg tega bi bilo tak pregled treba redno izvajati, in sicer vsaj ob koncu vsakega leta od uvedbe ukrepov.

Komisija je v skladu z navedenim premislekom 17. maja 2019 začela prvi pregled zaščitnih ukrepov (2). Navedeni pregled se je zaključil 26. septembra 2019 (3).

Da bi Komisija upoštevala morebiten razvoj dogodkov in spremenjene okoliščine pred koncem drugega leta od uvedbe ukrepov, se je odločila začeti drugi pregled zaščitnih ukrepov.

1   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, zajema nekatere izdelke iz jekla, ki so navedeni v Prilogi k temu obvestilu.

2   Obseg pregleda

Komisija namerava izvesti ta pregled na podlagi strukture, kot je bila uporabljena v okviru prejšnjega pregleda:

A.

Raven in dodelitev tarifne kvote za več določenih kategorij izdelkov

Komisija bo preučila uporabo tarifne kvote od začetka veljavnosti zadnjih sprememb, ki so bile posledica prvega pregleda, in pripomb strani v zvezi z njimi. Na tej podlagi bo ugotovila, ali je upravičena kakršna koli prilagoditev zaradi spremenjenih okoliščin.

B.

Izrivanje tradicionalnih trgovinskih tokov

Komisija je v okviru zadnjega pregleda uvedla prilagoditve, da bi ohranila tradicionalne trgovinske tokove. Preučiti namerava, ali navedene prilagoditve delujejo ustrezno ali pa so potrebne nadaljnje izboljšave.

C.

Možni škodljivi učinki pri doseganju ciljev povezovanja, za katere si prizadevajo preferencialni trgovinski partnerji

Komisija bo preiskala, ali je uporaba obstoječih zaščitnih ukrepov za jeklo povzročila kakršno koli znatno tveganje za stabilizacijo ali gospodarski razvoj nekaterih preferencialnih trgovinskih partnerjev v obsegu, ki bi škodoval ciljem povezovanja iz njihovih sporazumov z EU.

D.

Posodobitev seznama držav v razvoju, ki so članice STO in so izvzete iz obsega ukrepov zaradi njihove nedavne ravni uvoza

V skladu z Uredbo (EU) 2015/478 (4) se zaščitni ukrepi ne bi smeli uporabljati za uvoz s poreklom iz države v razvoju, ki je članica STO, če delež te države pri skupnem uvozu izdelka, za katerega veljajo ukrepi, ne presega 3 %, pod pogojem, da uvoz teh držav v razvoju ne presega 9 % skupnega uvoza zadevnega izdelka v Unijo. Komisija bi morala v skladu z uvodno izjavo 192 uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih pregledati, ali uvoz iz držav v razvoju, ki so članice STO, presega prag 3 % in bi jih bilo treba na koncu vključiti v obseg zaščitnih ukrepov. Komisija namerava izvesti tako oceno in po potrebi posodobiti seznam držav v razvoju, ki so članice STO in ki bi jih bilo treba vključiti v obseg ukrepov ali jih izključiti iz njega.

E.

Druge spremembe okoliščin, zaradi katerih bi lahko bila potrebna prilagoditev ravni dodelitve tarifne kvote

Zainteresirane strani so tudi pozvane, da opozorijo na katera koli druga vprašanja, ki niso zajeta v oddelkih A–D zgoraj, v kolikor se nanašajo na trajne spremembe okoliščin v primerjavi z okoliščinami, ki so prevladovale med prvotno preiskavo, katerih učinke bi bilo morda treba pregledati in ki lahko med drugim upravičijo prilagoditev ravni ali dodelitve tarifnih kvot za določene kategorije izdelkov. Zainteresirane strani, ki želijo opozoriti na dodatna vprašanja, morajo predložiti zadostna dokazila v podporo svojim trditvam ter konkretne predloge, kako obravnavati morebiten razvoj dogodkov, ki vpliva na kategorijo izdelkov.

3   Postopek

Glede na navedeno Komisija začenja pregled obstoječih zaščitnih ukrepov za jeklo, ki je omejen na obseg zgoraj navedenih vprašanj.

3.1   Pisna stališča

Da bi Komisija pridobila vse ustrezne informacije, potrebne za preiskavo, so zainteresirane strani pozvane, da ji predložijo svoja stališča, informacije in ustrezna dokazila. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Zainteresirane strani, ki predložijo stališče, morajo svoje stališče jasno strukturirati in v svoji korespondenci navesti: (i) na katero od zgoraj navedenih vprašanj pregleda in (ii) na katere kategorije izdelkov se njihovo stališče nanaša.

3.2   Možnost za pripombe na stališča drugih strani

Da se zagotovijo pravice do obrambe, bi morale imeti zainteresirane strani možnost, da predložijo pripombe na informacije, ki so jih predložile druge zainteresirane strani. Pri tem lahko zainteresirane strani obravnavajo le vprašanja v zvezi s stališči drugih zainteresiranih strani in ne smejo sprožati novih vprašanj.

Take pripombe mora Komisija prejeti v sedmih dneh od trenutka, ko so stališča iz odstavka 3.1 na vpogled zainteresiranim stranem. Komisija lahko v poznejši fazi postopka izda tudi posebna navodila o strukturi nasprotnih argumentov. V takem primeru bi Komisija zainteresirane strani ustrezno obvestila z obvestilom k dokumentaciji na strani TRON.tdi.

Dostop do dokumentacije, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, je na voljo prek spletne strani TRON.tdi na naslednjem naslovu: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Za dostop upoštevajte navodila na navedeni spletni strani.

Navedeni rok ne posega v pravico Komisije, da v ustrezno utemeljenih primerih od zainteresiranih strani zahteva dodatne informacije.

Ker je treba pregled končati v kratkem roku (glej oddelek 6 spodaj) in ker bodo imele zainteresirane strani možnost predložiti pripombe na stališča drugih strani, kar jim bo zagotovilo dovolj možnosti za obrambo svojih interesov, Komisija za namene te preiskave ne bo organizirala zaslišanj, razen če bi to zahtevale izjemne okoliščine.

3.3   Predložitev informacij in podaljšanje rokov iz tega obvestila

Praviloma lahko zainteresirane strani predložijo informacije le v rokih, določenih v tem obvestilu. Kakršno koli podaljšanje rokov iz tega obvestila se lahko zahteva le v izjemnih okoliščinah in se odobri le, če je ustrezno utemeljeno. Ustrezno utemeljeno podaljšanje roka za predložitev stališč je običajno omejeno na 3 dodatne dni.

3.4   Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen postopka trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

Vsa pisna stališča, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (5). Zainteresirane strani, ki bodo predložile informacije v tej preiskavi, so pozvane, naj navedejo razloge svojega zahtevka za zaupno obravnavo.

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/478 (6) in členom 5 Uredbe (EU) 2015/755 (7) priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij, in jih mora Komisija prejeti hkrati z zaupno različico („Limited“).

Če zainteresirana stran, ki je predložila zaupne informacije, ne utemelji svoje zahteve za zaupno obravnavo ali ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, lahko Komisija zanemari take informacije, razen če je mogoče na osnovi primernega vira dokazati, da so informacije pravilne.

Zainteresirane strani so pozvane, da prek spletne strani TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil. Če zainteresirane strani uporabijo TRON.tdi ali elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152583.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj prek TRON.tdi ali po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč prek TRON.tdi, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H, unit H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Elektronski naslov: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

4   Časovni okvir pregleda

Da bi preprečili vsako negotovost in nepotrebne motnje trenutno obstoječega sistema za zaščito jekla, se sedanji pregled zaključi čim prej in če je mogoče pred 30. junijem 2020.

5   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran ne predloži potrebnih informacij v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2015/478 in členom 3 Uredbe (EU) 2015/755 sprejmejo ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev. Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

6   Pooblaščenec za zaslišanje

Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in vse druge zahtevke v zvezi s pravicami zainteresiranih strani in tretjih oseb do obrambe, ki se lahko pojavijo med preiskavo.

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje. Načeloma je to posredovanje omejeno na vprašanja, ki so se pojavila med sedanjim postopkom pregleda.

Zahtevek za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Načeloma se roki, določeni v oddelkih 3.1 do 3.3 tega obvestila za predložitve Komisiji, smiselno uporabljajo tudi za zahtevke za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje. Kadar so taki zahtevki predloženi po izteku ustreznih rokov, lahko pooblaščenec za zaslišanje preuči tudi razloge za pozno prispele zahtevke, in sicer ob ustreznem upoštevanju interesov dobrega upravljanja in pravočasnega zaključka preiskave.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

7   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

Obvestilo o varstvu podatkov, ki vse posameznike obvešča o obdelavi osebnih podatkov v okviru dejavnosti trgovinske zaščite Komisije, je na voljo na spletišču GD za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/159 z dne 31. januarja 2019 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 31, 1.2.2019, str. 27).

(2)  UL C 169, 17.5.2019, str. 9.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1590 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 248, 27.9.2019, str. 28).

(4)  UL L 83, 27.3.2015, str. 16.

(5)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/478, členom 5 Uredbe (EU) 2015/755 in členom 3.2 Sporazuma STO o zaščitnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(6)  UL L 83, 27.3.2015, str. 16.

(7)  UL L 123, 19.5.2015, str. 33.

(8)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

Seznam kategorij izdelkov, za katere veljajo dokončni zaščitni ukrepi

Številka izdelka

Kategorija izdelka

1

Nelegirani in drugi legirani vroče valjani pločevina in trakovi

2

Nelegirana in druga legirana hladno valjana pločevina

3.A

Elektropločevina (razen GOES)

3.B

4.A

Pločevina s kovinsko prevleko

4.B

5

Pločevina z organsko prevleko

6

Izdelki iz bele pločevine

7

Nelegirane in druge legirane plošče kvarto

8

Nerjavni vroče valjani pločevina in trakovi

9

Nerjavni hladno valjani pločevina in trakovi

10

Nerjavne vroče valjane plošče kvarto

12

Nelegirane in druge legirane trgovske palice in lahki profili

13

Armaturne palice

14

Nerjavne palice in lahki profili

15

Nerjavne žice

16

Nelegirane in druge legirane žice

17

Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla

18

Piloti

19

Železniški material

20

Cevi za plinovode

21

Votli profili

22

Nerjavne brezšivne cevi

24

Druge brezšivne cevi

25

Velike varjene cevi

27

Hladno dodelane palice iz nelegiranih in drugih legiranih jekel

28

Nelegirana žica


Top