EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0207(01)

Uradno obvestilo v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije – nacionalni ukrepi, ki so strožji od določb harmonizacijskega ukrepa EU (Besedilo velja za EGP)2020/C 42/02

PUB/2020/16

OJ C 42, 7.2.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 42/2


Uradno obvestilo v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije – nacionalni ukrepi, ki so strožji od določb harmonizacijskega ukrepa EU

(Besedilo velja za EGP)

(2020/C 42/02)

(1)   

Nemčija je z dopisom z dne 29. novembra 2019, ki ga je Komisija prejela 29. novembra 2019, Komisijo uradno obvestila o svoji želji po ohranitvi nacionalne določbe o kotlih na trdno gorivo. Nacionalna določba se je nanašala na naslednje točke:

točka (1) oddelka 5 nemške uredbe o malih in srednje velikih kurilnih enotah [Verordnung über kleine und mittlere Feuersangungsanlagen] z dne 26. januarja 2010 (v nadaljnjem besedilu: prva BImSchV), ki določa mejne vrednosti emisij trdnih delcev. Razlikuje se od vrednosti in metodologije merjenja, ki se uporabljajo od 1. januarja 2020 v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2015/1189) (1);

točka (1) oddelka 4 prve BImSchV v povezavi z oddelkom 3, ki vsebuje izčrpen seznam goriv, ki se lahko uporabljajo v kurilnih napravah. Uredba (EU) 2015/1189 ne vsebuje takega izčrpnega seznama;

točka (4) oddelka 5 prve BImSchV, v kateri se zahteva, da so kotli na trdno gorivo opremljeni s hranilniki tople vode. Uredba (EU) 2015/1189 ne vsebuje take zahteve;

oddelek 14 in točka (1) oddelka 15 prve BImSchV, ki se nanašata na spremljanje novih in bistveno spremenjenih kurilnih enot. Uredba (EU) 2015/1189 določa zahteve ob dajanju kotlov na trdno gorivo na trg in ne vsebuje določb za nadaljnje spremljanje.

(2)   

Harmonizirana pravila za zahteve za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo so določena v Uredbi Komisije (EU) 2015/1189 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo.

Direktiva 2009/125/ES predpisuje določitev zahtev, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, povezani z energijo, za katere veljajo izvedbeni ukrepi, da se lahko dajo na trg in/ali v uporabo. S povečanjem energijske učinkovitosti in ravni varstva okolja ter hkratnim povečanjem zanesljivosti oskrbe z energijo prispeva k trajnostnemu razvoju. Direktiva temelji na členu 95 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (zdaj člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU).

V členu 6(1) Direktive je določeno, da države članice zaradi zahtev o okoljsko primerni zasnovi, ki se nanašajo na parametre okoljsko primerne zasnove iz dela 1 Priloge I k navedeni direktivi, ki jih zajema veljavni izvedbeni ukrep, na svojem ozemlju ne prepovejo, omejijo ali ovirajo dajanja na trg in/ali v uporabo izdelka, ki izpolnjuje vse ustrezne določbe veljavnega izvedbenega ukrepa in nosi znak CE.

Namen Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 je določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo, vključno z mejnimi vrednostmi emisij trdnih delcev. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 skupni učinek zahtev za okoljsko primerno zasnovo iz navedene uredbe Komisije in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1187 z dne 27. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami, zmanjšanje letnih emisij trdnih delcev za 10 kiloton (2).

Uredba Komisije (EU) 2015/1189 za kotle na trdno gorivo z nazivno izhodno močjo največ 500 kilovatov določa, da od 1. januarja 2020 sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne smejo preseči 40 mg/m3 pri kotlih s samodejnim polnjenjem in 60 mg/m3 pri kotlih z ročnim polnjenjem, standardizirano na osnovo suhega dimnega plina pri 10 % kisika in na običajne pogoje pri 0 °C in 1 013 milibarih.1 013 milibarih.

(3)   

Prva BImSchV je začela veljati 22. marca 2010 in se uporablja za majhne in srednje velike kurilne enote, vključno s kotli na trdno gorivo z nazivno izhodno močjo največ 500 kilovatov. Določa, da pri kurilnih enotah na trdno gorivo z nazivno izhodno toplotno močjo najmanj 4 kilovate, izdelanih po 31. decembru 2014, emisije trdnih delcev pri polni obremenitvi ne smejo preseči 20 mg/m3, standardizirano na prostornino kisika 13 %.

(4)   

Nemčija meni, da so obstoječe nacionalne določbe strožje od tistih iz Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 in da je njihova ohranitev zaradi pomembnih potreb v smislu člena 36 PDEU, zlasti varovanja zdravja ljudi, in varstva okolja upravičena.

Nemčija poudarja, da bi se z zmanjšanjem ravni ambicij iz prve BImSchV ogrozila kakovost zraka v Nemčiji, kar bi bilo v nasprotju s ciljem izboljšanja okoljske učinkovitosti kotlov na trdno gorivo.

Poslabšanje kakovosti zraka bi bilo v nasprotju z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (3), ki od držav članic zahteva, da v skladu s členom 12 ohranjajo ravni trdnih delcev pod mejnimi vrednostmi in si prizadevajo za ohranitev najboljše kakovosti zunanjega zraka, ki je združljiva s trajnostnim razvojem.

Poleg tega Nemčija poudarja, da bi uporaba mejnih vrednosti iz Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 v zvezi z emisijami trdnih delcev tudi ogrozila njeno zmožnost izpolnjevanja obveznosti iz Direktive (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka.

Nemčija meni, da se obstoječa raven varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin v smislu člena 36 PDEU v Zvezni republiki Nemčiji ob uporabi zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 ne more ohraniti.

(5)   

Komisija bo uradno obvestilo Nemčije obravnavala v skladu s členom 114(4) in (6) PDEU. Člen 114(4) določa, da kadar želi država članica po sprejetju harmonizacijskega ukrepa EU ohraniti strožje nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 36 PDEU ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o tem uradno obvesti Komisijo in navede razloge za njihovo ohranitev. Komisija ima po uradnem obvestilu o določbah Nemčije na voljo šest mesecev, da te določbe sprejme ali zavrne. V tem obdobju bo Komisija preverila, ali se lahko določbe Nemčije štejejo za ukrepe, ki so obstajali pred harmonizacijo in odstopajo od harmonizacijskih pravil. Če je tako, Komisija preveri, ali je ohranitev določb Nemčije utemeljena na podlagi pomembnih potreb iz člena 36 PDEU ali v zvezi z varstvom okolja, ali so določbe sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine ter ali ustvarjajo nepotrebno in nesorazmerno oviro za delovanje notranjega trga.

(6)   

Vsaka stran, ki želi predložiti pripombe o tem uradnem obvestilu, jih mora Komisiji poslati v 30 dneh od objave tega obvestila. Pripombe, predložene po tem roku, ne bodo upoštevane.

(7)   

Nadaljnje podrobnosti o uradnem obvestilu Nemčije je mogoče pridobiti na naslednjem naslovu:

Evropska komisija

Generalni direktorat za energijo

GD ENER – Enota C4 Energijska učinkovitost: stavbe in proizvodi

Tel. +32 22983831

E-naslov: ENER-C4-SECRETARIAT@ec.europa.eu


(1)  UL L 193, 21.7.2015, str. 100.

(2)  UL L 193, 21.7.2015, str. 43.

(3)  UL L 344, 17.12.2016, str. 1.


Top