EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/358/03

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/34/2019 V okviru programa Erasmus+ Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja2019/C 358/03

PUB/2019/44

OJ C 358, 22.10.2019, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 358/5


Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/34/2019

V okviru programa Erasmus+

Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik

Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja

(2019/C 358/03)

1.   Cilji

S tem razpisom za zbiranje predlogov bodo podprti projekti nadnacionalnega sodelovanja na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih. Razpis obsega dva sklopa, in sicer za splošno izobraževanje in usposabljanje (sklop 1) ter za izobraževanje odraslih (sklop 2).

Vsaka prijava se mora nanašati na en splošni cilj in enega od posebnih ciljev, ki so za sklop 1 in sklop 2 navedeni ločeno. Seznama splošnih in posebnih ciljev razpisa sta izčrpna: predlogi, ki ne bodo obravnavali teh ciljev, ne bodo upoštevani.

Sklop 1 – splošno izobraževanje in usposabljanje

Splošni cilji

Projekti, predloženi v okviru tega sklopa, morajo biti namenjeni:

1.

razširjanju in/ali povečevanju dobre prakse na področju vključujočega učenja, uvedene zlasti na lokalni ravni. V okviru tega razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni;

ali

2.

razvoju in izvajanju inovativnih metod in praks za spodbujanje vključujočega izobraževanja in skupnih vrednot.

Posebni cilji

Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih posebnih ciljev:

(a)

izboljšanje pridobivanja socialnih in državljanskih kompetenc, spodbujanje poznavanja in razumevanja vrednot in temeljnih pravic ter zavezanosti tem vrednotam in pravicam;

(b)

spodbujanje vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter pospeševanje izobraževanja prikrajšanih učencev, vključno s podporo izobraževalnemu podpornemu osebju pri obravnavanju raznolikosti in okrepitvijo raznolikosti med izobraževalnim osebjem;

(c)

krepitev kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti med učenci, starši in pedagoškim osebjem;

(d)

podpiranje vključevanja novoprispelih migrantov v kakovostno izobraževanje, vključno z ocenjevanjem znanja in potrjevanjem predhodnega učenja;

(e)

razvijanje digitalnih spretnosti in kompetenc digitalno izključenih skupin (vključno s starejšimi, migranti in mladimi iz prikrajšanih okolij) na podlagi partnerstva med šolami, podjetji in neformalnim sektorjem, vključno z javnimi knjižnicami.

Priporoča se, da se pri projektih iz sklopa 1 kot sestavni del dejavnosti vključi sodelovanje vzornikov.

Sklop 2 – izobraževanje odraslih

Cilj tega sklopa je podpreti projekte za vzpostavitev ali nadaljnji razvoj nadnacionalnih ali nacionalnih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih. Ti projekti morajo prispevati h gradnji zmogljivosti izvajalcev izobraževanja odraslih, da bi se izvajala evropska politika za izobraževanje odraslih na nacionalni in regionalni ravni.

Splošni cilji

Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih treh splošnih ciljev:

1.

v sodelujočih državah zagotavljanje pomoči pri vzpostavljanju novih nacionalnih ali regionalnih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih in olajšanje njihovega vključevanja v evropsko sodelovanje (1);

ali

2.

v sodelujočih državah zagotavljanje podpore za gradnjo zmogljivosti obstoječim nacionalnim ali regionalnim mrežam izvajalcev izobraževanja odraslih in izboljšanje njihovega sodelovanja na evropski ravni;

ali

3.

krepitev obstoječih nadnacionalnih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih prek vzajemnega učenja in svetovanja ter gradnje zmogljivosti.

Posebni cilji

Poleg tega morajo predlogi spodbujati evropsko sodelovanje med različnimi izvajalci (in ustreznimi deležniki) v zvezi s:

(a)

posebnimi temami na področju izobraževanja odraslih (npr. digitalne spretnosti in znanja, pismenost, tudi matematična, državljanstvo, veščine za usmerjanje poklicne poti, zdravstvena pismenost, osebne finance, vključevanje migrantov, medgeneracijsko učenje, socialna vključenost itd.) ali

(b)

posebnimi inovativnimi pedagoškimi pristopi na področju izobraževanja odraslih (npr. kombinirano učenje, osebno prilagojeno učenje, izobraževalne tehnologije itd.) ali

(c)

posebnimi skupinami oseb, vključenih v izobraževanje odraslih (npr. izobraževanje odraslih, namenjeno starejšim ali ljudem, ki živijo na izoliranih podeželskih območjih, neaktivnim osebam, zapornikom itd.) ali

(d)

posebnimi temami organizacijskega upravljanja (finančna vzdržnost, izgradnja lokalnih ali regionalnih mrež, internacionalizacija, strateški in strokovni razvoj osebja, komunikacija in sodelovanje v družbenih medijih itd.) ali

(e)

posebnimi modeli izobraževanja odraslih (npr. ljudske univerze, „druga priložnost“) ali

(f)

izobraževanjem odraslih na splošno.

2.   Izpolnjevanje pogojev

2.1   Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih, ali drugi družbeno-gospodarski sektorji ali organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. kulturne organizacije, civilna družba, športne organizacije, centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije itd.).

Visokošolske institucije morajo imeti Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).

Nacionalne agencije ali druge strukture in mreže programa Erasmus+, ki prejemajo neposredna nepovratna sredstva od Komisije v skladu s pravno podlago programa Erasmus+, niso upravičene do sodelovanja. Kljub temu se pravne osebe, ki gostijo omenjene nacionalne agencije Erasmus+ ali strukture in mreže, štejejo za upravičene prijavitelje.

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program:

države članice Evropske unije,

države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke za članstvo v EU: Severna Makedonija, Turčija in Srbija.

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Upoštevajte, da morate merila o izpolnjevanju pogojev izpolnjevati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali izstopiti iz projekta v skladu s členom II.17 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Predlogi prijaviteljev iz držav kandidatk so lahko izbrani, če so na datum oddaje naročila že veljavni sporazumi, ki določajo ureditve sodelovanja navedenih držav v programu.

Posebne zahteve po sklopih

Sklop 1:

Za ta sklop morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program.

Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.

Sklop 2:

Za ta sklop morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program.

Če je ena od štirih organizacij obstoječa nadnacionalna mreža, morata biti v projekt vključeni vsaj dve organizaciji, ki nista članici te mreže.

2.2   Upravičene dejavnosti in trajanje projekta

Do financiranja bodo upravičene le dejavnosti, ki se izvajajo v državah, vključenih v program (glejte razdelek 2.1). Stroški, povezani z dejavnostmi, ki se izvajajo zunaj teh držav, ali stroški, ki jih izvajajo organizacije, ki nimajo sedeža v državah, vključenih v program, niso upravičeni. Dejavnosti, ki vključujejo države, ki niso vključene v program, se lahko odobrijo izjemoma in za vsak primer posebej, pod pogojem, da so pridobile predhodno in posebno dovoljenje izvajalske agencije.

Dejavnosti se morajo začeti izvajati 1. novembra ali 1. decembra 2020 ali 15. januarja 2021.

Projekt mora trajati 24 ali 36 mesecev.

3.   Pričakovani rezultati in primeri dejavnosti

Projekti v okviru sklopa 1 – Izobraževanje in usposabljanje bi morali zagotoviti rezultate, kot so:

večja ozaveščenost, znanje in razumevanje dobre prakse v ustreznih izobraževalnih ustanovah in skupnostih,

večja uporaba najsodobnejših inovativnih pristopov v politiki ali praksi,

večja ozaveščenost, motivacija in kompetence vodstvenih delavcev izobraževalnih ustanov in izobraževalcev glede vključujočih izobraževalnih pristopov in spodbujanja skupnih vrednot,

aktivno sodelovanje družin in lokalnih skupnosti pri podpiranju vključujočih izobraževalnih pristopov in spodbujanju skupnih vrednot,

bolj razširjena in učinkovitejša orodja za podporo izobraževalnim ustanovam in ustanovam za usposabljanje ter ponudnikom izobraževanja pri izvajanju vključujočih izobraževalnih pristopov in spodbujanju skupnih vrednot.

Primeri dejavnosti

Dejavnosti, usmerjene v doseganje navedenih pričakovanih rezultatov, bi lahko vključevale:

sodelovanje in modele mreženja, ki vključujejo kombinacije ustreznih (javnih/zasebnih) deležnikov med različnimi panogami,

prilagajanje učnih praks novim ciljnim skupinam in njihova uporaba za te skupine,

konference, seminarje, delavnice in srečanja z oblikovalci politik in nosilci odločanja,

ocenjevanje, izmenjevanje in potrjevanje dobre prakse in učnih izkušenj,

usposabljanje in druge dejavnosti gradnje zmogljivosti (npr. za učitelje, lokalne organe, zaporniško osebje itd.),

razumevajoč pristop in dejavnosti mladih za mlade, pa tudi dejavnosti vzornikov,

ciljno usmerjene dejavnosti ozaveščanja in razširjanja, ki vključujejo informativno gradivo in učinkovite komunikacijske strategije,

operativna priporočila ali priporočila glede politik na področju izobraževanja in usposabljanja, ki se navezujejo na cilje Priporočila Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja in pariške deklaracije,

razumevajoč pristop in dejavnosti, namenjene mladim iz prikrajšanih skupin ter novoprispelim migrantom in beguncem.

Projekti v okviru sklopa 2 – Izobraževanje odraslih bi morali zagotoviti konkretne rezultate, kot so:

nove mreže izvajalcev izobraževanja odraslih, ki povečujejo njihov vpliv na lokalni ravni in učinkovito sodelujejo na evropski ravni,

učinkovitejše sodelovanje obstoječih mrež izvajalcev izobraževanja odraslih z večjim učinkom na evropski ravni.

Primeri dejavnosti

Dejavnosti, usmerjene v doseganje navedenih pričakovanih rezultatov, bi lahko vključevale:

povezovanje z drugimi skupinami in mrežami deležnikov itd., da bi odpravili razdrobljenost izobraževanja in usposabljanja odraslih,

izvajanje pilotnih projektov, ocenjevanje, potrjevanje in izmenjavo dobre prakse za gradnjo zmogljivosti na področju izobraževanja odraslih,

prilagajanje praks gradnje zmogljivosti novim okoliščinam, organizacijam ali regijam in uporabo teh praks zanje,

usposabljanje in druge dejavnosti gradnje zmogljivosti (npr. za osebje lokalnih ali regionalnih organov, organizacij civilne družbe, združenj itd.),

razvoj in izvajanje potrebnih pravnih in finančnih struktur za vzpostavitev trajnostnega dolgoročnega sodelovanja v mreži,

razvoj operativnih priporočil ali priporočil glede politik na podlagi dokazov, ki so pomembna za izobraževanje odraslih na nacionalni ali evropski ravni.

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva:

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 20 000 000 EUR in je razdeljen na:

— Sklop 1 – Splošno izobraževanje in usposabljanje

14 000 000 EUR

— Sklop 2 – Izobraževanje odraslih

6 000 000 EUR

Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal:

400 000 EUR za projekte, ki se izvajajo 24 mesecev,

500 000 EUR za projekte, ki se izvajajo 36 mesecev.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Merila za dodelitev

Pri obeh sklopih bodo predlogi, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

1)

ustreznost projekta (30 %);

2)

kakovost zasnove in izvajanja projekta (20 %);

3)

kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (20 %);

4)

sklop 1: učinek, razširjanje in trajnost (30 %); sklop 2: učinek in trajnost (30 %).

6.   Postopek vložitve prijav in rok

Rok za vložitev prijav je: 25. februar 2020 – 17.00 (po bruseljskem času).

Prijavitelji morajo pazljivo prebrati vse informacije o razpisu za zbiranje predlogov EACEA/34/2019 in postopku vložitve prijave ter uporabiti vse obvezne dokumente, ki so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referenčna številka razpisa EACEA/34/2019)

Prijavo in priloge k prijavi je treba predložiti prek spleta na posebnem elektronskem obrazcu.

7.   Informacije o razpisu

Vse informacije o razpisu EACEA/34/2019 so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referenčna številka razpisa EACEA/34/2019)

E-naslov: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Kadar je mogoče, je treba v vsaki državi vzpostaviti povezave z nacionalnim koordinatorjem za izobraževanje odraslih in nacionalnim predstavnikom delovne skupine ET 2020 za izobraževanje odraslih.


Top