EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/349/09

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 33/2019 v okviru programa Erasmus+ KA3 – Podpora za reformo politike Centri poklicne odličnosti2019/C 349/09

PUB/2019/30

OJ C 349, 15.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 349/9


Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 33/2019

v okviru programa Erasmus+

KA3 – Podpora za reformo politike

Centri poklicne odličnosti

(2019/C 349/09)

1.   Cilj

Splošni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti vzpostavitev in razvoj nadnacionalnih platform za sodelovanje centrov poklicne odličnosti, prek katerih bi se centri, ki delujejo v določenem lokalnem okolju, povezali na evropski ravni.

Platforme za nadnacionalno sodelovanje bodo povezale centre poklicne odličnosti, ki:

imajo skupni interes v določenih sektorjih ali panogah (kot so letalska industrija, e-mobilnost, zdravstvo, turizem itd.) ali

skupaj razvijajo inovativne pristope k reševanju družbenih, tehnoloških in gospodarskih izzivov (na primer podnebne spremembe, digitalizacija, umetna inteligenca, cilji trajnostnega razvoja, vključevanje migrantov, podpiranje invalidnih učencev/učencev s posebnimi potrebami, izpopolnjevanje za osebe s slabim znanjem in spretnostmi in/ali nizko stopnjo kvalifikacij itd.).

Platforme bodo ustvarile visokokakovostne referenčne točke za poklicno usposabljanje. Njihovo delovanje bo vključujoče, tako da bodo bodisi povezovale obstoječe centre poklicne odličnosti v različnih državah bodisi širile model s povezovanjem uveljavljenih centrov poklicne odličnosti s partnerji v drugih državah, ki nameravajo razviti centre poklicne odličnosti v svojih lokalnih ekosistemih. Tako bodo platforme prispevale k navzgor usmerjeni konvergenci odličnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Centri poklicne odličnosti bodo uporabljali pristop k odličnosti od spodaj navzgor, na podlagi katerega so institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja sposobne zagotavljanje spretnosti hitro prilagajati spreminjajočim se lokalnim potrebam. Njihov cilj je združiti več lokalnih/regionalnih partnerjev, kot so začetni in stalni ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokošolske institucije, vključno z univerzami za uporabne znanosti in politehniko, raziskovalne institucije, znanstveni parki, gospodarske družbe, socialna podjetja, zbornice in njihova združenja, socialni partnerji, sveti za sektorska znanja, strokovna/panožna združenja, nacionalni in regionalni organi ter razvojne agencije, javni zavodi za zaposlovanje itd.

Za projekte je treba predložiti dokaze, da so njihovi cilji:

vzpostavitev močnih in trajnih odnosov na lokalni in nadnacionalni ravni med skupnostjo poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetji, ki bodo temeljili na vzajemnem in medsebojno koristnem sodelovanju,

povezovanje dejavnosti in vzpostavljanje vzajemno delujočih odnosov med različnimi dejavnostmi in storitvami ter

trdna umeščenost v širše okvire regionalnega razvoja, inovacij in/ali strategij za pametno specializacijo. To so lahko obstoječe strategije (ki jih je treba jasno opredeliti) ali strategije, ki se razvijajo v okviru projekta (opis, kako projekt prispeva k tem strategijam).

2.   Partnerstva

Partnerstvo vključuje vsaj osem polnopravnih partnerjev iz vsaj štirih držav, vključenih v program Erasmus+ (vključno z vsaj dvema državama članicama Evropske unije).

Vsaka država mora vključevati:

(a)

vsaj enega predstavnika iz podjetij, industrije ali sektorja (na primer iz zbornic ali trgovskih združenj) in

(b)

vsaj enega izvajalca poklicnega izobraževanja ali usposabljanja (na sekundarni in/ali terciarni stopnji (1)).

Eden od navedenih partnerjev bo koordinatorska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.

Nadaljnja sestava partnerstva bi morala odražati posebne značilnosti predloga.

V program Erasmus+ so vključene naslednje države:

28 držav članic Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (2);

države, ki so vključene v program in niso članice EU: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Republika Severna Makedonija, Srbija, Turčija.

Organizacije iz programa Erasmus+ in/ali partnerskih držav (3) so lahko pridruženi partnerji, kolikor je dokazano, da njihovo sodelovanje centru poklicne odličnosti zagotavlja dodano vrednost. Z vidika vprašanj pogodbenega upravljanja se pridruženi partnerji iz držav, vključenih v program, ali partnerskih držav ne štejejo kot del projektnih partnerjev in ne prejemajo sredstev, njihovo sodelovanje ter vlogo v projektu in različnih dejavnostih pa je treba jasno opisati.

3.   Dejavnosti

Dejavnosti se morajo začeti izvajati 1. oktobra 2020 ali 1. novembra 2020. Projekti trajajo 4 leta.

Za centre poklicne odličnosti je značilen sistemski pristop, s katerim institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja dejavno prispevajo k soustvarjanju ekosistemov znanj in spretnosti skupaj z najrazličnejšimi drugimi lokalnimi/regionalnimi partnerji. Pričakuje se, da centri poklicne odličnosti ponujajo veliko več od zgolj zagotavljanja kakovostnega poklicnega usposabljanja.

Za centre poklicne odličnosti je značilno, da izvajajo dejavnosti, razvrščene v tri skupine (glej oddelek 2.2 v navodilih za prijavitelje).

Projekt mora vključevati ustrezne rezultate, povezane z:

vsaj tremi dejavnostmi iz 1. sklopa – Poučevanje in učenje,

vsaj tremi dejavnostmi iz 2. sklopa – Sodelovanje in partnerstvo ter

vsaj dvema dejavnostma iz 3. sklopa – Upravljanje in financiranje.

Seznam ni popoln, prijavitelji pa lahko vključijo tudi druge dejavnosti. Pri tem morajo dokazati, da so te dejavnosti še posebno primerne za doseganje ciljev razpisa in opredeljenih potreb, obravnavati in predstaviti pa jih je treba kot del skladnega sklopa dejavnosti.

Pri projektih je treba uporabljati instrumente in orodja na ravni EU vedno, kadar je to primerno.

Poleg tega si je treba prizadevati za sprejetje vključujoče razsežnosti, tako da se zajamejo ukrepi, ki prispevajo k obravnavanju raznolikosti in (zlasti z inovativnimi in celostnimi pristopi) spodbujajo skupne vrednote, enakost, vključno z enakostjo spolov, ter nediskriminacijo in socialno vključenost, tudi za ljudi s posebnimi potrebami/manj priložnostmi.

Poseben poudarek bo na digitalnih spretnostih, saj so vse pomembnejše na vseh delovnih mestih na celotnem trgu dela, pa tudi na spretnostih za podpiranje prehoda na krožno in bolj zeleno gospodarstvo, da se zadovoljijo nove poklicne potrebe po „zelenih“ znanjih in spretnostih ter trajnostnem razvoju.

Vloge morajo vključevati dolgoročen akcijski načrt za postopno uresničevanje ciljev projekta po njegovem dokončanju. Ta načrt bo temeljil na trajnostnih partnerstvih med izvajalci izobraževanja in usposabljanja ter ključnimi deležniki iz industrije na ustrezni ravni. Vključevati mora opredelitev ustreznih upravljavskih struktur ter načrte za nadgradljivost in finančno vzdržnost. Prav tako bi moral zagotoviti ustrezno prepoznavnost in razširjanje dela platform.

Dejavnosti se morajo izvajati v državah, ki so vključene v program Erasmus+.

4.   Merila za dodelitev

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

1.

ustreznost projekta (največ 35 točk – prag: najmanj 18 točk);

2.

kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk – prag: najmanj 13 točk);

3.

kakovost projektnega konzorcija in ureditve sodelovanja (največ 20 točk – prag: najmanj 11 točk);

4.

učinek in razširjanje rezultatov (največ 20 točk – prag: najmanj 11 točk).

Do sredstev bodo upravičene samo vloge, ki bodo dosegle najmanj 70 točk (od skupaj 100 točk), pri čemer se upošteva tudi potrebni najnižji prag pri vsakem od štirih meril za dodelitev sredstev.

5.   Proračun

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 20 milijonov EUR. Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU je 4 milijone EUR na projekt.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo predlogov

Vloge je treba predložiti najpozneje do 20. februarja 2020 do 17. ure (po bruseljskem času) na ustreznem uradnem prijavnem obrazcu (elektronski obrazec) v enem od uradnih jezikov EU.

7.   Podrobnejše informacije

Navodila za prijavitelje in prijavni elektronski obrazec so na voljo na spletnem naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en.

Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz navodil.


(1)  Vendar vloge ne smejo zajemati le dejavnosti, ki so namenjene izključno učencem na terciarni stopnji; vloge s poudarkom na poklicnem izobraževanju in usposabljanju na terciarni stopnji (ravni evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) od 6 do 8) morajo vključevati vsaj eno drugo stopnjo kvalifikacij poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spada med ravni EOK od 3 do 5.

(2)  Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: upoštevajte, da je treba merila za upravičenost izpolnjevati v celotnem obdobju dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (čeprav boste, kjer bo mogoče, še naprej lahko sodelovali) ali pa boste morali izstopiti iz projekta na podlagi člena II.17.3.1(a) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

(3)  Partnerske države, vključene v program Erasmus+, so navedene v navodilih za prijavitelje v oddelku 6.2.


Top