EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/333/04

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/45/2019 V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik Sodelovanje s civilno družbo na področju mladine2019/C 333/04

PUB/2019/21

OJ C 333, 4.10.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/11


Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/45/2019

V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Sodelovanje s civilno družbo na področju mladine

(2019/C 333/04)

UVOD

Sodelovanje z organizacijami civilne družbe na področju mladine (1) je bistveno za uresničevanje načel sodelovanja mladih v demokratičnem življenju, kot je določeno v členu 65 Pogodbe o delovanju Evropske unije in strategiji EU za mlade (2).

Tako sodelovanje prispeva k doseganju širokega občutka pripadnosti, kar zadeva ukrepe in politike EU, ki so pomembne za mlade, ter upošteva zamisli in pomisleke mladinske civilne družbe na vseh ravneh.

Ključno je za zagotavljanje dejavnega sodelovanja mladinskih interesnih skupin civilne družbe, spodbujanje njihove udeležbe v programu Erasmus +, evropski solidarnostni enoti in drugih evropskih programih ter za razširjanje politike, rezultatov programa in dobrih praks med mladimi in mladinskimi interesnimi skupinami prek njihovih mrež in zunaj njih.

1.   CILJI IN KAZALNIKI

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje:

ozaveščanje o strategiji EU za mlade (3) za obdobje 2019–2027, vključno z evropskimi cilji mladih,

razvijanje, spodbujanje in podpiranje ukrepov za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladih v duhu strategije EU za mlade,

povečevanje ozaveščenosti in sodelovanja mladih v ukrepih EU za mlade, vključno s programom Erasmus +, evropsko solidarnostno enoto in pobudo Discover EU,

povečevanje zavzetosti in sodelovanja mladinskih akterjev civilne družbe z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, ki so pomembna za mlade,

spodbujanje sodelovanja mladih zainteresiranih strani, tudi z izkoriščanjem potenciala digitalne komunikacije poleg drugih oblik sodelovanja,

spodbujanje vključevanja mladinske civilne družbe v razširjanje ukrepov politike in programov, vključno z rezultati in dobro prakso med svojimi člani ter drugod.

Te cilje bi bilo treba jasno vključiti v delovne načrte, dejavnosti in končne izsledke organizacij prijaviteljic.

Poleg tega se od organizacij, dejavnih na področju mladine, ki bodo prejele pomoč na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, pričakuje, da bodo izvajale dejavnosti, katerih cilj je:

prispevati k uresničevanju evropskih ciljev mladih, ki so priloženi strategiji EU za mlade,

spoštovati vodilna načela strategije EU za mlade in v zvezi s tem spodbujati:

enakost in nediskriminacijo z bojem proti vsem oblikam diskriminacije in spodbujanjem ukrepov za pravičen in enak dostop mladih do priložnosti ter olajšanjem njihovega prehoda v odraslost, tudi v državljanskem življenju, šoli ali svetu dela,

vključevanje, zadovoljevanje različnih potreb mladih, zlasti tistih z manj priložnostmi ali katerih glasovi morda niso slišani,

sodelovanje vseh mladih v demokratičnem in državljanskem življenju v Evropi s smiselnimi ukrepi za vključevanje mladih in mladinskih organizacij na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v razvoj, izvajanje in spremljanje političnih vprašanj; spodbujanje razprave in ukrepov, da bo glas mladih v družbi bolje slišan, in spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah,

globalno, evropsko, nacionalno, regionalno in lokalno razsežnost, ki zagotavlja, da evropske dejavnosti dosežejo in vplivajo na mlade na lokalni ravni ter se povežejo s svetovnimi vprašanji, ki zadevajo mlade,

spodbujati razvoj znanja in spretnosti prek neformalnega in priložnostnega učenja, mladinskih organizacij in mladinskega dela; podpreti digitalno pismenost, medkulturno učenje, kritično mišljenje, spoštovanje raznolikosti in vrednote solidarnosti, enake možnosti ter človekove pravice med mladimi v Evropi,

prispevati k ustreznim pobudam politike EU, ki presegajo mladinsko politiko in vplivajo na mlade na področjih, kot so državljanstvo, izobraževanje, kultura, šport, zaposlovanje ali socialna vključenost.

Vse zgoraj navedene dejavnosti bi morale prispevati k približevanju mladim, da se zagotovi raznolikost glasov in doseže mlade v mladinskih organizacijah in zunaj njih in mlade, ki imajo manj priložnosti, pri čemer se uporabijo različni tradicionalni in digitalni kanali.

2.   UPRAVIČENOST

2.1.   Upravičeni prijavitelji

Na ta razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: evropske nevladne organizacije (ENVO), ki delujejo na področju mladine, in vseevropske mreže (neformalna mreža), ki delujejo na področju mladine.

V okviru sodelovanja s civilno družbo na področju mladine se uporabljajo naslednje opredelitve:

 

Kategorija 1: evropska nevladna organizacija (ENVO) mora:

delovati prek uradno priznane strukture, ki jo sestavljajo: a) evropski organ/sekretariat (prijavitelj), ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, in b) nacionalne organizacije/podružnice vsaj v dvanajstih državah, vključenih v program, ki so z evropskim organom/sekretariatom zakonito povezane,

biti dejavna na področju mladine in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ključnih področij strategije EU za mlade,

vključevati mlade v vodenje in upravljanje organizacije.

 

Kategorija 2: vseevropska mreža (neformalna mreža) mora:

biti sestavljena iz pravno samostojnih nepridobitnih organizacij, dejavnih na področju mladine, in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ključnih področij strategije EU za mlade,

delovati kot neformalno vodena struktura, sestavljena iz (a) organizacije, ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakoniti sedež v državi, ki sodeluje v programu, ter ima nalogo usklajevati in podpirati mrežo na evropski ravni (prijavitelj), in (b) drugih organizacij s sedeži v vsaj dvanajstih državah, ki sodelujejo v programu,

vključevati mlade v vodenje in upravljanje mreže.

2.2.   Upravičene države

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav:

države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo,

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Upoštevajte, da je treba merila za upravičenost izpolnjevati v celotnem obdobju dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (čeprav boste, kjer bo mogoče, še naprej sodelovali) ali pa boste morali izstopiti iz projekta na podlagi člena II(16)(2)(1)(a) Splošnih pogojev sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: Severna Makedonija, Republika Srbija in Turčija.

3.   Dejavnosti

Organi prijavitelja morajo predložiti usklajen delovni načrt, ki vključuje nepridobitne dejavnosti, ki jih vodijo mladi in so primerni za uresničevanje ciljev razpisa.

To so zlasti:

neformalno in priložnostno učenje ter programi dejavnosti, namenjeni mladim in mladinskim delavcem,

dejavnosti za razvoj kakovosti, inovacij in priznavanja mladinskega dela,

dejavnosti za razvoj in spodbujanje orodij za potrjevanje, priznavanje in preglednost na področju mladih,

seminarji, srečanja, delavnice, posvetovanja, razprave mladih o mladinskih politikah in/ali evropskih zadevah,

posvetovanja z mladimi, ki so se vključili v dialog EU z mladimi (4),

dejavnosti za spodbujanje aktivne udeležbe mladih v demokratičnem življenju, kot so spodbujanje vključevanja v odločanje, zastopanje mladih, spodbujanje novih in drugačnih oblik sodelovanja ali razvoj državljanskih kompetenc,

dejavnosti za spodbujanje solidarnostnih aktivnosti med mladimi v Evropi,

dejavnosti za spodbujanje solidarnosti, strpnosti in medkulturnega učenja ter razumevanja v Evropi,

medijske dejavnosti in komuniciranje ter orodja za mlade in evropske zadeve.

Kot transverzalno načelo bi morali organi prijavitelja izvajati strategije za povezovanje mladih iz različnih ozadij na lokalni ravni, da bi zagotovili, da bi bilo doseženo čim večje število mladih na lokalni ravni.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene nacionalne agencije Erasmus+ in organizacije Erasmus+ s prevladujočim članstvom nacionalnih agencij (dve tretjini ali več).

4.   RAZPOLOŽLJIVA PRORAČUNSKA SREDSTVA

V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov se je mogoče prijaviti za letna nepovratna sredstva za poslovanje (5).

Letna nepovratna sredstva za poslovanje so namenjena kratkoročnemu sodelovanju na evropski ravni. Prijave zanje morajo vključevati podroben 12-mesečni delovni program (letni delovni program) za leto 2020, skupaj z informacijami, potrebnimi za izračun višine nepovratnih sredstev.

5.   MERILA ZA DODELITEV

Prijave, ki izpolnjujejo pogoje glede upravičenosti do prijave, se bodo presojale na podlagi naslednjih meril:

ustreznost (največ 30 točk),

kakovost zasnove delovnega načrta in njegovega izvajanja (največ 20 točk),

profil, število in raznolikost ozadja udeležencev in držav, vključenih v dejavnosti (največ 30 točk),

učinek, razširjanje in trajnost (največ 20 točk).

6.   ODDAJA VLOG

Prijave je treba oddati na spletnem prijavnem obrazcu za nepovratna sredstva (e-obrazec).

E-obrazec, ki je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na naslednji spletni strani:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

je treba ustrezno izpolniti v enem od uradnih jezikov EU.

Ustrezno izpolnjene e-obrazce je treba poslati prek spleta do 19. novembra 2019 do 17:00 ure (po bruseljskem času), vključno z ustreznimi prilogami (6):

Obvezne dodatne priloge (7) je treba agenciji poslati po e-pošti do istega roka.

7.   DODATNE INFORMACIJE

Prijave morajo ustrezati določbam Navodil za prijavo – Razpis za zbiranje predlogov EACEA/45/2019, ki so na voljo na naslednji spletni strani: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en.


(1)  Letni delovni program za izvajanje programa Erasmus + za leto 2020 (C(2019) 5823).

(2)  Resolucija Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine: Strategija Evropske unije za mlade za obdobje 2019–2027 (UL C 456, 18.12.2018, str. 1): https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

(3)  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

(4)  Ki jih je Komisija predvidela v okviru predlagane strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027, v sporočilu „Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova strategija EU za mlade“ (22. maj 2018, COM(2018) 269). Prihodnji dialog EU z mladimi “bo vključeval nove in drugačne oblike sodelovanja, vključno s spletnimi kampanjami, posvetovanji prek digitalnih platform, povezanih z evropskim mladinskim portalom. Dialog se bo usklajeval na ravni EU in bo vključeval mlade na vseh ravneh, podpirale pa ga bodo nacionalne delovne skupine z boljšo ureditvijo spremljanja. Moral bi biti pregleden in viden v smisli učinka. Da bi mladi lahko oblikovali mnenje na podlagi dejstev in dokazov, je bistven dostop do kakovostnih informacij.“

(5)  Skupni proračun za sofinanciranje sodelovanja civilne družbe na področju mladine v letu 2020 znaša 4 000 000 EUR in je razdeljen na naslednji način: 3 500 000 EUR je rezerviranih za upravičence, ki so leta 2018 podpisali okvirni sporazum o partnerstvu za civilno družbo na področju mladine in zato niso na voljo za ta razpis; 500 000 EUR je na voljo prijaviteljem, ki predložijo predloge za letna nepovratna sredstva za poslovanje v okviru tega razpisa.

(6)  Vso drugo upravno dokumentacijo, zahtevano v navodilih za prijavo, je treba po elektronski pošti poslati na naslov: Education, Audio-visual and Culture Executive Agency do 19. novembra 2019 na naslednji e-naslov: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(7)  Več informacij o prilogah, ki jih je treba priložiti, je na voljo v oddelku 14 Navodil za prijavo.


Top