EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42019Y0605(01)

Resolucija Sveta in predstavnikov držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o določitvi smernic za upravljanje dialoga EU z mladimi – Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027

ST/9149/2019/INIT

OJ C 189, 5.6.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/1


Resolucija Sveta in predstavnikov držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o določitvi smernic za upravljanje dialoga EU z mladimi

Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027

(2019/C 189/01)

SVET EVROPSKE UNIJE IN NJENE DRŽAVE ČLANICE

POUDARJAJO:

1.

Dialog EU z mladimi je osrednje orodje za sodelovanje mladih v EU in po potrebi drugih evropskih državah, njegovi ključni elementi pa zajemajo neposreden dialog med nosilci odločanja ter mladimi in njihovimi predstavniki, posvetovanje z mladimi o temah, povezanih z njimi, in stalno partnerstvo pri upravljanju procesa na lokalni, nacionalni in evropski ravni. V povezavi z izvajanjem dialoga EU z mladimi in v skladu s strategijo Evropske unije za mlade bi morali evropski cilji mladih služiti v navdih in usmeritev EU, njenim državam članicam ter njihovim zadevnim deležnikom in organom (1).

2.

Strategija Evropske unije za mlade poudarja, da je treba državam članicam pri pristopu k izvajanju navedene strategije zagotoviti prožnost in manevrski prostor.

3.

Strategija določa več elementov v zvezi z okvirom za izvajanje dialoga EU z mladimi, in sicer:

(a)

upoštevanje preteklih izkušenj;

(b)

prizadevanje za jasnejši in enostavnejši proces;

(c)

po možnosti sledenje 18-mesečnim delovnim ciklom;

(d)

ena tematska prednostna naloga v posameznem ciklu;

(e)

delovni načrt za navedeni dialog;

(f)

prožnost glede akterjev, ki sodelujejo pri upravljanju in izvajanju dialoga EU z mladimi;

(g)

stalno spremljanje za pregled nad kakovostjo rezultatov in učinkom celotnega procesa;

(h)

priznavanje vloge nacionalnih delovnih skupin. Te skupine so subjekti na ravni držav članic, njihova naloga pa je prispevati k organizaciji posvetovanj ter spodbujanju in učinku dialoga z mladimi (2). V skladu z določbami strategije Evropske unije za mlade „države članice pozivamo, naj v vseh fazah izvajanja mladinskega dialoga EU zagotovijo participacijo mladih, zato naj v ta namen vodilno vlogo v nacionalni delovni skupini dodelijo nacionalnim mladinskim svetom“ (3).

4.

Predlogi predsedstva iz decembra 2018 o izvajanju in upravljanju dialoga EU z mladimi (4) in Sporočilo Komisije z naslovom „Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova strategija EU za mlade“ (5) bi lahko služila kot usmeritvena dokumenta za vse, ki so vključeni v dialog EU z mladimi.

SI PRIZADEVAJO:

5.

Cilj te resolucije je zagotoviti usmeritev za upravljanje dialoga EU z mladimi s posebnim poudarkom na udeleženih akterjih in njihovih vlogah, organizacijskem okviru, v katerem potekajo njihove dejavnosti, ter vprašanjih glede izvajanja, ki so povezana z upravljanjem. Evropski mladinski sektor ima pomembno vlogo pri organizacijskem okviru navedenega dialoga (6).

MENIJO:

6.

Trojka predsedstev bi morala prevzeti vodilno vlogo pri usmerjanju izvajanja dialoga EU z mladimi, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in nacionalnimi agencijami ter Evropskim mladinskim forumom in drugimi predstavniki mladinske civilne družbe (7).

7.

Trojka predsedstev se organizira na način, za katerega meni, da je najprimernejši, vendar bi morala dati prednost spodbujanju sodelovanja mladinske civilne družbe kot temelja kakovostnega upravljanja dialoga EU z mladimi in njegovega izvajanja. Na ravni EU bi morala mladinska civilna družba po možnosti delovati prek Evropskega mladinskega foruma ali po potrebi drugih deležnikov, ki zastopajo mlade. Na ravni trojke predsedstev bi morale mladinsko civilno družbo zastopati nacionalne delovne skupine, po možnosti prek nacionalnih mladinskih svetov, če so vzpostavljeni, zaradi vodilne vloge, ki jo imajo v tem procesu.

8.

Da bi podprli upravljanje dialoga EU z mladimi, bi bilo treba organizirati redne izmenjave med trojko predsedstev in strukturami iz odstavkov 6 in 7; tovrstne izmenjave bi morale potekati v okviru usklajevalne skupine, na primer evropske usmerjevalne skupine.

9.

Namen evropske usmerjevalne skupine je:

(a)

zagotoviti splošno usmeritev za dialog EU z mladimi, v kateri so med drugim zajeta vprašanja glede tematske prednostne naloge posameznega cikla, instrumentov za posvetovanje in dogodkov, povezanih s posvetovanjem, vključno s konferencami EU za mlade;

(b)

po potrebi zagotoviti informacije, orodja in podporo, da bi zagotovili kakovost dialoga EU z mladimi in tematsko usklajenost znotraj cikla;

(c)

zagotoviti učinkovito sodelovanje z nacionalnimi delovnimi skupinami, po potrebi s pripravo smernic in orodij ter zagotavljanjem podpore, da bi omogočili kakovostno izvajanje dialoga EU z mladimi;

(d)

zagotoviti participativno oceno cikla ter njegovo spremljanje, nadaljnje ukrepanje ter uporabo in razširjanje rezultatov dialoga EU z mladimi;

(e)

ob podpori Evropske komisije spodbujati ohranjanje institucionalnega spomina z namenom njegove predaje naslednji trojki predsedstev;

(f)

sprejeti ukrepe za nemoteno predajo naslednji trojki predsedstev;

(g)

obravnavati druge vidike, za katere bi lahko trojka predsedstev po posvetovanju z državami članicami menila, da so primerni.

10.

Trojka predsedstev bi morala olajšati sodelovanje predstavnikov mladinske civilne družbe v evropski usmerjevalni skupini, ki predstavlja forum za javno posvetovanje, v katerem bi bilo treba razpravljati o skupnih rešitvah in jih spodbujati. Trojka predsedstev lahko v evropsko usmerjevalno skupino vključi druge akterje, kot so mladinske organizacije, ki so reprezentativne na evropski ravni in/ali ravni držav članic, raziskovalci, strokovnjaki itd. Sodelovanje navedenih predstavnikov in akterjev v evropski usmerjevalni skupini ne posega v pristojnosti trojke predsedstev, kot so določene v Pogodbah in poslovniku Sveta.

11.

Trojka predsedstev bi morala ob upoštevanju vodilnega načela za zagotavljanje reprezentativnosti evropske usmerjevalne skupine z vidika mladih razmisliti o sprejetju ukrepov za upoštevanje glasov vseh mladih, tudi tistih z manj možnostmi in tistih, ki niso organizirani v mladinskih združenjih.

12.

Da bi zagotovili nemoteno delovanje evropske usmerjevalne skupine, bi bilo treba njene operativne naloge in delovne metode po potrebi navesti v delovnem dokumentu.

13.

Da bi zagotovili predvidljivost glede tega, kako se bo dialog EU z mladimi odvijal v posameznem 18-mesečnem delovnem ciklu, bi moralo predsedstvo Delovno skupino za mladino in nacionalne delovne skupine pravočasno obvestiti o organizaciji in delovanju evropske usmerjevalne skupine, napredku pri izvajanju dialoga EU z mladimi ter o vseh drugih vidikih, povezanih s tistimi iz odstavka 9.

14.

Nacionalne delovne skupine bi morale imeti v skladu z nepovratnimi sredstvi EU, določenimi v ta namen, možnost odločanja o sestavi in operativnih postopkih, ki so zanje najustreznejši glede na posebnosti njihovih držav članic in ustrezne določbe strategije Evropske unije za mlade, da bi zagotovile izpolnitev ciljev posameznega cikla dialoga EU z mladimi in ustrezno zastopanost oblikovalcev politik, pristojnih javnih institucij ter mladih in raznolikih socialno-ekonomskih okolij, iz katerih izhajajo (8).

15.

Ta resolucija začne veljati 1. julija 2019 in se potrebi pregleda na podlagi vmesnega pregleda strategije Evropske unije za mlade, ki ga bo Svet opravil leta 2024, da bi strategijo prilagodil morebitnemu novemu razvoju in potrebam.

(1)  Strategija Evropske unije za mlade (UL C 456, 18.12.2018, str. 2 (tretji odstavek točke 3)).

(2)  Glej letni delovni program za leto 2019 za izvajanje programa „Erasmus +“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Elektronska izdaja C (2018) 6572 z dne 11. oktobra 2018.

(3)  Strategija Evropske unije za mlade, str. 9 (tretji odstavek točke 4 Priloge I).

(4)  Dok. 15018/18 REV 1 + COR 1 + COR 2.

(5)  Dok. 9264/18 + ADD 1–8 – COM(2018) 269 final + SWD(2018) 168 in 169 final.

(6)  „Mladinski sektor EU“ se v splošnem nanaša na vse organizacije, mladinske delavce, akademike, mladinsko civilno družbo ali druge strokovnjake, ki sodelujejo pri razvoju mladinske politike in izvajajo dejavnosti in projekte v EU, povezane z mladimi.

(7)  Gre za nacionalne agencije za upravljanje programa Erasmus+ in programov evropske solidarnostne enote iz držav članic, ki sestavljajo trojko predsedstev.

(8)  Glej opombo št. 2.


Top