EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0608(03)

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju skupnih vrednot EU prek športa

ST/9016/2018/INIT

OJ C 196, 8.6.2018, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/23


Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju skupnih vrednot EU prek športa

(2018/C 196/06)

SVET EVROPSKE UNIJE IN PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA –

OPOZARJAJOČ NA NASLEDNJE:

1.

Evropska unija je skupni prostor za vzpostavitev območja blaginje in miru za sobivanje in spoštovanje raznolikosti na podlagi skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ki jih priznava člen 2 Pogodbe o Evropski uniji; Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških;

2.

Unija v skladu s členom 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu ob upoštevanju njegove posebne narave, na prostovoljstvu temelječih struktur ter njegove družbene in vzgojne vloge;

3.

tretji delovni načrt Evropske unije za šport (2017–2020), sprejet maja 2017, v katerem je socialno vključevanje opredeljeno kot ključno vprašanje v okviru prednostne teme „šport in družba“, širjenje skupnih vrednot EU prek športa pa kot ena od ključnih nalog na tem področju;

4.

Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot in vključujočega izobraževanja, ki naj bi bilo sprejeto maja;

5.

šport je od leta 2011 del programa Evropske unije Erasmus+. Od začetka prvega programa pred tridesetimi leti je več kot devet milijonov Evropejcev in Evropejk lahko izkoristilo možnost študija, usposabljanja, poučevanja ali prostovoljskega dela v drugi državi, kar je okrepilo njihovo zavest o vrednotah, ki so nam skupne;

6.

nedavno pobudo EU za spodbujanje solidarnosti med mladimi Evropejci in Evropejkami ter sodelovanja in partnerstva na področju mladine prek različnih solidarnostnih dejavnosti, vključno s športom;

7.

politično ozadje, navedeno v prilogi;

ZAVEDAJOČ SE NASLEDNJEGA:

8.

vrednote so v osrčju Evropske unije. Cilj teh sklepov je okrepiti medsebojno razumevanje pojma skupnih vrednot med državami članicami, razviti občutek pripadnosti Evropski uniji ter, kadar je to ustrezno, spodbujati te vrednote zunaj EU, hkrati pa ustvariti trdno podlago za dialog med ljudmi preko evropskih meja;

9.

Evropska unija in njene države članice se trenutno soočajo z velikimi gospodarskimi, političnimi in socialnimi izzivi, ki se med posameznimi državami članicami razlikujejo. Šport lahko pripomore k trajnostnemu razvoju ter ustreznemu reševanju splošnih socialno-ekonomskih in varnostnih izzivov, s katerimi se sooča EU;

10.

v beli knjigi o prihodnosti Evrope je poudarjeno, da „evropske vrednote, ki jih tako zelo cenimo, […] ostajajo enake. Želimo si družbo, v kateri so največje vrednote mir, svoboda, strpnost in solidarnost.“ Te vrednote povezujejo Evropejce in Evropejke, zanje pa se je vredno boriti (1);

11.

Evropska komisija je v beli knjigi o športu (2007) izpostavila, da šport s svojim potencialom za spodbujanje socialne vključenosti, integracije in enakih možnosti pomembno prispeva h gospodarski in socialni koheziji ter bolj integriranim družbam. Poudarila je tudi, da so rasizem in ksenofobija ter izkoriščanje mladih športnikov nezdružljivi s skupnimi vrednotami EU;

12.

namen evropskega leta kulturne dediščine 2018 je ozaveščati o skupni zgodovini in vrednotah ter spodbujati ljudi, naj raziskujejo bogato in raznoliko evropsko kulturno dediščino, katere del so tradicionalni športi in igre;

13.

tako kot izobraževanje, mladinsko delo in kultura lahko tudi organizirani ali neorganizirani šport prispeva k spodbujanju skupnih vrednot EU;

14.

vse glavne mednarodne organizacije, dejavne na področju športa, kot so Unesco, Svet Evrope, Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite in Svetovna protidopinška agencija, se zavedajo, da lahko šport posreduje vrednote, kot so poštenost, ekipni duh, demokracija, strpnost, enakost, disciplina, vključevanje, vztrajnost in spoštovanje, ki bi lahko prispevale k spodbujanju in širjenju skupnih vrednot EU;

PRIZNAVAJOČ NASLEDNJE:

15.

vsi ljudje bi morali imeti možnost, da se ukvarjajo s športom in počutijo kot del družbe, različni sektorji, povezani s športom, pa lahko naredijo vse, kar je v njihovi moči, da spodbujajo integracijo in zagotavljajo enake možnosti za športno udejstvovanje ter preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti;

16.

šport lahko prispeva k oblikovanju in razvoju civilne družbe in socialne trajnosti. Med Evropejci in Evropejkami je treba spodbujati občutek skupne pripadnosti – tako politične kot kulturne. Šport je univerzalen jezik, ki ga razumejo vsi, zato se lahko s posredovanjem in izpostavljanjem skupnih vrednot prek športa na podlagi inovativnih metod neformalnega in priložnostnega učenja prispeva k preprečevanju nestrpnosti, socialne izključenosti, vključno s stereotipi o spolih in sovraštvom do žensk, rasizma, ksenofobije in marginalizacije;

17.

šport lahko krepi vrednote na naraven način in v pozitivnem vzdušju. Vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, čut za pravičnost, prijateljstvo, solidarnost, strpnost in enakost, bi morale biti samoumevne vsem, ki so vključeni v šport v društvih in šolah oziroma dejavni v rekreativnem in profesionalnem športu;

18.

prispevek športa k socialni koheziji in oblikovanju vključujočih in trdnih skupnosti lahko, če ga povežemo še z enakostjo, pripomore tudi k razvoju učinkovite, demokratične in pravične družbe. Športni inštruktorji in trenerji lahko imajo pomembno vlogo pri utrjevanju skupnih vrednot EU prek športa;

19.

na ravni EU že obstajajo pozitivne pobude, ki prispevajo k boljšemu razumevanju skupnih vrednot EU, na primer športni projekti, ki so se razvijali s podporo evropskih strukturnih skladov in programa Erasmus+;

POZIVAJO DRŽAVE ČLANICE, NAJ:

20.

kadar je ustrezno, preučijo in podpirajo pobude in ukrepe za spodbujanje športa kot načina, na katerega lahko vsi ljudje, ne glede na starost, spol in ozadje, pridobivajo socialne, državljanske in medkulturne kompetence. To se lahko doseže s podpiranjem in spodbujanjem lokalnih in regionalnih oblasti pri sodelovanju s športnimi društvi, šolami in mladinskimi organizacijami, vključno z nevladnimi organizacijami;

21.

kadar je ustrezno, spodbujajo skupne vrednote EU v povezavi z večjimi športnimi dogodki, ki jih – pogosto v sodelovanju z javnimi organi – organizirajo športna gibanja, večji športni dogodki so lahko odlična priložnost za povečanje ozaveščenosti med športniki, prostovoljci, pa tudi navijači;

22.

kadar je ustrezno, spodbujajo skupne vrednote EU med športnimi gibanji na nacionalni ravni v okviru strukturiranega dialoga;

23.

izkoristijo možnost mednarodnega sodelovanja, da bi, kadar je to ustrezno, na mednarodni ravni spodbujale in izpostavljale potrebo po spoštovanju skupnih vrednot EU;

24.

spodbujajo in po možnosti podpirajo športne organizacije pri izboljšanju notranjega upravljanja ter zadevne vrednote po potrebi vključijo v svoje etične smernice ali enakovredne dokumente;

25.

spodbujajo izobraževalne institucije, da bi v športu promovirale dejavnosti, povezane s skupnimi vrednotami;

26.

kadar je to ustrezno, spodbujajo boj proti rasizmu in ksenofobiji, stereotipih o spolih in sovraštvu do žensk, izkoriščanju mladih športnikov, vsem oblikam diskriminacije in nasilju na štadionih ter kršitvam integritete v športu. Pri tem boju naj podpirajo športne organizacije, na primer z oblikovanjem in spodbujanjem pobud, namenjenih navijačem. To bi lahko zajemalo organizacijo izobraževalnih programov ali kampanj za ozaveščanje, namenjenih spoštovanju človekovega dostojanstva, miru in nediskriminaciji, v sodelovanju s športnimi organizacijami;

POZIVAJO EVROPSKO KOMISIJO, NAJ:

27.

nadalje razvije in preuči obstoječe pobude, kot sta evropski teden športa, da bi spodbujali skupne vrednote EU;

28.

šport vključi v zunanje odnose, kadar je to ustrezno, da bi spodbujali skupne vrednote EU, na primer z upoštevanjem mobilnosti in krepitve zmogljivosti ali podpiranjem integritete v športu ter vključevanjem športa v razprave in dialoge na visoki ravni s tretjimi državami;

29.

med državami članicami in zunaj EU razširja uspešne projekte in pobude ter jih uporablja kot instrument za spodbujanje skupnih vrednot EU;

30.

izkoristi možnosti, ki jih ponujajo sedanji in prihodnji Evropski socialni sklad in program Erasmus+ ter prihodnji programi EU, da bi izpostavili in spodbujali pomen skupnih vrednot EU;

31.

spodbuja vlogo športnih organizacij pri pobudah za solidarnost, mobilnost in krepitev zmogljivosti, ki jih podpira, ter športne organizacije seznani s temi priložnostmi;

32.

spodbuja športne organizacije, da bi promovirale sodelovanje tretjih držav, vključno z državami kandidatkami, pri neprofitnih športnih dogodkih in pobudah;

POZIVAJO ŠPORTNO GIBANJE, NAJ:

33.

izkoristi priložnosti, ki jih ponujajo organizacija pomembnih mednarodnih športnih dogodkov in obstoječe pobude športnih organizacij, da bi spodbujali skupne vrednote EU;

34.

dejavno sodeluje v pobudah strukturiranega dialoga, da bi vlade in institucije EU bolje seznanilo s svojimi politikami;

35.

razmisli o tem, da bi v svoje izobraževalne programe in metodologijo za usposabljanje trenerjev, podpornega osebja, prostovoljcev in drugih zadevnih akterjev vključilo module o pomenu in boljšem razumevanju skupnih vrednot EU prek športa;

36.

spodbuja kampanje in pobude za obveščanje obiskovalcev športnih dogodkov in navijačev zaradi promocije skupnih vrednot EU in ponovnega opozarjanja nanje, da bi obravnavali vprašanje nasilja na štadionih. Pri tem je bistveno vključevanje organizacij na lokalni ravni;

37.

pri prenosu skupnih vrednot EU prek športa po potrebi uporabi inovativne metode neformalnega in priložnostnega učenja;

38.

še naprej razvija medsebojno dopolnjujoče se odnose in izmenjave med lokalnimi športnimi organizacijami iz držav EU in tretjih držav, razširja vrednote in načela ter ponazarja diplomatsko vrednost takšnih medosebnih odnosov.

(1)  ST 6952/17.


PRILOGA

Politično ozadje

1.   

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (1. julij 2017–31. december 2020) (UL C 189, 15.6.2017, str. 5).

2.   

Sklepi Sveta o vlogi mladinskega dela v podporo mladim pri razvoju bistvenih življenjskih spretnosti, ki so jim v pomoč pri uspešnem vstopanju v odraslost, dejavno državljanstvo in delovno življenje (UL C 189, 15.6.2017, str. 30).

3.   

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o preprečevanju radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem (UL C 467, 15.12.2016, str. 3).

4.   

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o vlogi mladinskega sektorja v okviru celostnega in medsektorskega pristopa k preprečevanju nasilne radikalizacije mladih in boju proti tej radikalizaciji (UL C 213, 14.6.2016, str. 1).

5.   

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se srečali v okviru Sveta, o vlogi trenerjev v družbi (UL C 423, 9.12.2017, str. 6).

6.   

Bela knjiga Komisije o športu z dne 11. julija 2007 (COM(2007) 391 final).

7.   

Bela knjiga Komisije o prihodnosti Evrope (2017) (ST 6952/17).

8.   

Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja (ST 5462/18).

9.   

Pariška deklaracija o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem.

10.   

Študija Odbora EP za kulturo in izobraževanje o evropski identiteti (2017).

11.   

Študija Odbora EP za kulturo in izobraževanje o posredovanju skupnih vrednot v Evropi (2017).

12.   

Pobuda Unesca „Izobraževanje o vrednotah prek športa“ (2017).

13.   

Revidirana mednarodna listina o telesni vzgoji, telesni dejavnosti in športu (Unesco) (2015).

14.   

Revidirano priporočilo št. R (92) 13 Rev Odbora ministrov državam članicam o revidirani Evropski listini o športu (2001).

15.   

Svet Evrope, „Listina športne etike“ (revidirana leta 2010).


Top