EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/080/03

Razpis za zbiranje predlogov EACEA/07/2017 v okviru programa Erasmus+ – Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik – Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi

OJ C 80, 15.3.2017, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/3


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV EACEA/07/2017

v okviru programa Erasmus+

Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik

Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi

(2017/C 80/03)

1.   Cilji

S tem razpisom za zbiranje predlogov se bodo podprli projekti nadnacionalnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih. Razpis obsega dva sklopa, in sicer za izobraževanje in usposabljanje (sklop 1) ter za mlade (sklop 2).

Splošni cilji

Projekti, predloženi na podlagi tega razpisa za oba sklopa, morajo biti namenjeni:

1.

razširjanju in/ali povečevanju dobrih praks na področju vključujočega učenja, uvedenih zlasti na lokalni ravni. V okviru tega razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni;

ali

2.

razvoju in izvajanju inovativnih metod in praks za razvijanje okolja za vključujoče izobraževanje in/ali mlade v posebnih okoliščinah.

V vsaki prijavi je treba obravnavati en splošni cilj in enega od posebnih ciljev, ki so za sklop 1 in sklop 2 navedeni ločeno. Seznama splošnih in posebnih ciljev razpisa sta izčrpna: predlogi, ki ne bodo obravnavali teh ciljev, se ne bodo upoštevali.

Sklop 1 – Izobraževanje in usposabljanje

Cilj tega razpisa je utreti pot prihodnjemu združenju šol za vključevanje z oblikovanjem/razvijanjem učnih skupnosti med različnimi akterji (izobraževalnimi ustanovami in ponudniki izobraževanja, javnimi organi, organizacijami deležnikov in civilne družbe, podjetji itd.) na področju vključujočega učenja.

Čeprav se pričakuje, da bodo glavni ciljni upravičenci do takih učnih skupnosti šole, je zelo priporočljivo, da projekti, predloženi na podlagi tega razpisa, vključujejo druge formalne in neformalne sektorje izobraževanja in usposabljanja (od predšolske vzgoje in varstva do poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih) ter deležnike na različnih ravneh (organe, institucije, ponudnike, učitelje in učence, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, podjetja, družine, mladinske organizacije itd.) in neformalna učna okolja.

Posebni cilji

1.

izboljšanje pridobivanja socialnih in državljanskih kompetenc, spodbujanje znanja, razumevanje temeljnih vrednot in zavezanost tem vrednotam, spodbujanje medsebojnega spoštovanja in medkulturnega dialoga ter boj proti diskriminaciji na kateri koli podlagi;

2.

promoviranje vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje izobraževanja prikrajšanih učencev, med drugim z zagotavljanjem podpore učiteljem, izobraževalcem in vodstvenim delavcem izobraževalnih ustanov pri obravnavanju različnosti ter spodbujanju socialne in ekonomske raznovrstnosti v učnem okolju;

3.

krepitev kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti med učenci, starši in pedagoškim osebjem;

4.

podpiranje vključevanja novo prispelih migrantov v kakovostno izobraževanje, vključno z ocenjevanjem znanja in potrjevanjem predhodnega učenja.

Sklop 2 – Mladi

Posebni cilji:

1.

spodbujanje državljanske udeležbe mladih z razvojem vloge prostovoljstva za socialno vključevanje;

2.

preprečevanje radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem mladih, z nagovarjanjem tistih, ki jim grozi marginalizacija ali socialna izključenost.

2.   Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba, športne in kulturne organizacije itd.) na področjih, zajetih v Deklaraciji o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem (Pariška deklaracija).

Prijavitelji, ki se lahko prijavijo na ta razpis za zbiranje predlogov (seznam ni izčrpen):

izobraževalne ustanove in drugi ponudniki izobraževanja,

javni organi na nacionalni/regionalni/lokalni ravni, odgovorni za izobraževanje, usposabljanje in mlade,

neprofitne organizacije (nevladne organizacije),

raziskovalne ustanove,

panožne organizacije in socialni partnerji,

centri za usmerjanje in priznavanje diplom,

mednarodne organizacije,

zasebne gospodarske družbe,

upravičene so tudi mreže zgoraj navedenih organizacij, če so pravne osebe.

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program:

28 držav članic Evropske unije,

države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

državi kandidatki EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija.

Za ta razpis za zbiranje predlogov morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program.

Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.

3.   Rezultati, trajanje in časovni načrt projekta

Pričakovani rezultati

Projekti v okviru sklopa 1 – Izobraževanje in usposabljanje bi morali zagotoviti rezultate, kot so:

znanje in dobre prakse (na področju vključujočega učenja, socialnih in državljanskih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti ter vključevanja migrantov) so v učnih skupnostih široko razširjeni;

inovativni pristopi so razviti in preskušeni ter ocenjeni in vključeni v splošno prakso ali sisteme ali njihove dele;

vodstveni delavci izobraževalnih ustanov in izobraževalci v učnih skupnostih so seznanjeni z vključujočimi izobraževalnimi pristopi in so jih pripravljeni uporabljati (npr. sodelovalne pedagoške metode, pristopi „celostne šole“, zagotavljanje individualizirane podpore učencem) ob izrazitem sodelovanju družin in lokalnih skupnosti;

vzpostavljeni so učinkovitejši podporni mehanizmi in storitve pomoči, ki se uporabljajo za podporo izobraževalnim ustanovam in ustanovam za usposabljanje ter ponudnikom izobraževanja pri izvajanju vključujočih izobraževalnih pristopov.

Projekti v okviru sklopa 2 – Mladi bi morali zagotoviti rezultate, kot so:

boljše socialne, državljanske in medkulturne kompetence ter spretnosti mladih, vključno z aktivnim državljanstvom, medijsko in digitalno pismenostjo, kritično presojo in medkulturnim razumevanjem; večja udeležba mladih v družbenem in državljanskem življenju;

boljše poznavanje temeljnih pravic pri mladih in močnejši občutek pripadnosti družbi, večje podpiranje demokratičnih vrednot ter njihova zavezanost dialogu za preprečevanje nasilja ter medkulturnemu in medverskemu dialogu ter ravnanju, ki temelji na medsebojnem razumevanju;

boljše nagovarjanje mladih iz prikrajšanih skupin (npr. mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ali mladih iz migrantskih družin) z ustvarjanjem sinergij z lokalno skupnostjo in čim boljšo uporabo obstoječih omrežij na lokalni ravni;

povečane zmogljivosti mladinskega dela, mladinskih organizacij in/ali mladinskih mrež, ki delujejo kot vključevalci, tako da pomagajo mladim pri vključevanju, prostovoljstvu in spodbujanju pozitivnih sprememb v skupnostih;

izboljšano strokovno znanje pri zagotavljanju osnovne pomoči ali usposabljanju novo prispelih migrantov in beguncev za znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za vključitev v drugačno družbo ali bi jim lahko koristile pri ponovni vključitvi v državo izvora po koncu konflikta, ter spoštovanje kulturne raznolikosti v skupnosti;

izboljšano vključevanje novo prispelih migrantov in beguncev ter bolj vključujoče ozračje v družbah gostiteljicah, zlasti z načrtovanjem in organiziranjem kulturnih ali družbenih dejavnosti na lokalni ravni, v katere so, če je primerno, vključeni lokalni prebivalci in prostovoljci;

boljše obveščanje na družbenih omrežjih, spletiščih in javnih srečanjih za podporo organizaciji pri njenem prostovoljskem delu.

Dejavnosti se morajo začeti izvajati 1. ali 31. decembra 2017 ali 15. januarja 2018. Projekt mora trajati od 24 do 36 mesecev.

4.   Merila za dodelitev

Prijave, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjene na podlagi meril za izključitev, izbiro in dodelitev.

Merila za dodelitev finančnih sredstev za prijavo so:

1.

ustreznost projekta (30 %);

2.

kakovost zasnove in izvajanja projekta (20 %);

3.

kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (20 %);

4.

učinek, razširjanje in trajnost (30 %).

Pri dodelitvi finančnih sredstev EU se bodo upoštevali samo predlogi, ki bodo dosegli:

najmanj 60 % vseh možnih točk (tj. seštevek vseh točk za štiri merila za dodelitev) in

najmanj 50 % točk za vsako merilo

5.   Proračun

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 10 000 000 EUR in je razdeljen na:

sklop 1– Izobraževanje in usposabljanje: 8 000 000 EUR;

sklop 2– Mladi: 2 000 000 EUR.

Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 500 000 EUR.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev, ki so na voljo za ta razpis.

6.   Postopek vložitve prijav in rok

Rok za vložitev prijav: 22. maj 2017 do 12. ure po srednjeevropskem času.

Prijavitelji morajo pazljivo prebrati vse informacije o razpisu za zbiranje predlogov EACEA/07/2017 in postopku vložitve prijave ter uporabiti dokumente, ki so sestavni del prijavne dokumentacije in so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Prijavno dokumentacijo je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, jo pravilno izpolniti ter vanjo vključiti vse ustrezne in veljavne priloge in dokazila.

7.   Vse informacije o razpisu

Vse informacije o razpisu EACEA/07/2017 so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en.

E-naslov:

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


Top