EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0128(02)

Sklep Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 3. decembra 2015 o ustanovitvi zunanje svetovalne skupine za etične razsežnosti varstva podatkov (svetovalna skupina za etiko)

OJ C 33, 28.1.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

28.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 33/1


SKLEP EVROPSKEGA NADZORNIKA ZA VARSTVO PODATKOV

z dne 3. decembra 2015

o ustanovitvi zunanje svetovalne skupine za etične razsežnosti varstva podatkov (svetovalna skupina za etiko)

(2016/C 33/01)

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (1) ter zlasti členov 41(2) in 46(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

člena 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotavljajo spoštovanje zasebnega in družinskega življenja ter varstvo osebnih podatkov.

(2)

Člen 41(2), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 45/2001 določa, da je Evropski nadzornik za varstvo podatkov odgovoren za svetovanje institucijam in organom EU ter posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, o vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

(3)

Člen 46(e) Uredbe (ES) št. 45/2001, kot je natančneje razloženo v členu 38(1) Poslovnika Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 17. decembra 2012 (2), določa dolžnost Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da spremlja razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij in opredeli nastajajoče trende, ki bi lahko vplivali na varstvo osebnih podatkov.

(4)

Tehnološki napredek, na primer računalniška obdelava masovnih podatkov in strojno učenje, omogoča zbiranje in uporabo osebnih podatkov na čedalje bolj nepregledne in zapletene načine ter tako predstavlja precejšnjo grožnjo zasebnosti in človeškemu dostojanstvu.

(5)

Evropski nadzornik za varstvo podatkov si prizadeva za spodbujanje odprte in poučne razprave o digitalni etičnosti, kar bo EU omogočilo izkoristiti tehnološke prednosti za družbo in gospodarstvo, ob sočasni krepitvi pravic in svoboščin posameznikov, zlasti njihovih pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

(6)

V mnenju Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 11. septembra 2015 z naslovom – Novi digitalni etiki naproti: podatki, dostojanstvo in tehnologija – je napovedana ustanovitev svetovalne skupine za etiko –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

1.   Ustanovi se zunanja svetovalna skupina za etične razsežnosti varstva podatkov (svetovalna skupina za etiko, v nadaljevanju: svetovalna skupina).

2.   Člane svetovalne skupine se imenuje za obdobje od 1. februarja 2016 do 31. januarja 2018.

Člen 2

Naloge

1.   Svetovalna skupina:

(a)

analizira etične razsežnosti varstva podatkov;

(b)

Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov na zahtevo predloži priporočila;

(c)

predloži raziskovalna priporočila, ki spodbujajo interdisciplinarno sodelovanje;

(d)

pripravi vsaj dve javni poročili;

(e)

v svoje delo vključi druge strokovnjake, in sicer za stalno ali priložnostno, kot je potrebno, zlasti takrat, kadar ti drugi strokovnjaki lahko prispevajo dodatno znanje in izkušnje, ki jih svetovalna skupina nima, vključno z izkušnjami na področju medicine, zdravja, financ, energetike, političnega vodenja, policije ali varnosti;

(f)

predstavi domneve kritični javnosti in ugotavlja rezultat premislekov svetovalne skupine v razmerju do izkušenj drugih strokovnjakov.

2.   Pripravljeni dokumenti svetovalne skupine temeljijo na zanesljivih in stabilnih temeljih znanja, empiričnih dokazih in skrbnem pregledu.

3.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov rezultate dela svetovalne skupine predstavi širši javnosti v okviru delavnic ali konferenc.

Člen 3

Posvetovanje

Evropski nadzornik za varstvo podatkov se lahko posvetuje s svetovalno skupino glede katere koli zadeve v zvezi z etičnimi razsežnostmi varstva podatkov.

Člen 4

Članstvo – imenovanje

1.   Svetovalno skupino sestavlja največ šest uglednih osebnosti, ki so preverjeno usposobljeni za analize in raziskave na področjih, pomembnih za etične razsežnosti varstva podatkov.

2.   Člani so imenovani za delovanje v svojem imenu.

3.   Člani delujejo popolnoma neodvisno in niso v kakršnem koli dejanskem ali morebitnem navzkrižju interesov na podlagi povezav z javnimi ali zasebnimi organizacijami s političnimi ali gospodarskimi interesi v dejavnostih ali sklepnih ugotovitvah svetovalne skupine.

4.   Od posameznikov se lahko kot pogoj za imenovanje zahteva, da prijavijo morebitne pretekle ali sedanje povezave z organizacijami, omenjenimi v tretjem odstavku, kadar je to potrebno za preprečevanje navzkrižij interesov.

Člen 5

Način delovanja

1.   Svetovalna skupina med svojimi člani izbere predsednika.

2.   Svetovalna skupina se lahko srečuje osebno in v okviru videokonferenc ali drugih ustreznih komunikacijskih tehnologij.

3.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov lahko v soglasju s svetovalno skupino povabi kvalificirane zunanje strokovnjake, da stalno ali priložnostno sodelujejo pri delu svetovalne skupine.

4.   Predsednik lahko občasno povabi tudi opazovalce, da se udeležijo dejavnosti skupine.

5.   Člani skupine ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti, določene v členu 45 Uredbe (ES) št. 45/2001. Predsednik redno obvešča Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o delu skupine.

Člen 6

Obveznosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

1.   Člane svetovalne skupine imenuje Evropski nadzornik za varstvo podatkov, in sicer po objavljenem razpisu za prijavo interesa in na podlagi svetovalnega mnenja predizbirne komisije.

2.   Storitve sekretariata zagotovi svetovalni skupini Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Za sekretarja skupine se imenuje uradnika pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

3.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov opredeli pristojnosti in sprejme poslovnik svetovalne skupine.

4.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov na enem razdelku na spletišču omogoči dostop do vseh ustreznih informacij o dejavnostih svetovalne skupine.

Člen 7

Stroški sestankov

1.   Člani svetovalne skupine za svoje storitve niso plačani.

2.   Potne stroške in stroške bivanja, ki udeležencem nastanejo pri opravljanju dejavnosti skupine, jim povrne Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

3.   Pod enakimi pogoji se povrnejo stroški povabljenim strokovnjakom in opazovalcem, a le, če sekretar svetovalne skupine potrdi, da je za njihovo sodelovanje na voljo dovolj sredstev.

Člen 8

Dostop javnosti do dokumentov in obdelava osebnih podatkov

1.   Javnost ima dostop do dokumentov, ki jih pripravi svetovalna skupina, v skladu z načeli, določenimi v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (3).

2.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov osebne podatke zbira, obdeluje in objavlja v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po njegovem podpisu in se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Giovanni BUTTARELLI

Evropski nadzornik za varstvo podatkov


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 273, 15.10.2013, str. 41.

(3)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


Top