EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1113(07)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču — Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2014

OJ C 379, 13.11.2015, p. 1–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 379/1


SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN RAČUNSKEMU SODIŠČU

Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2014

(2015/C 379/01)

KAZALO

POTRDITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2
IZVRŠEVANJE IN RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA SREDSTEV ERS 3
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA – SREDSTVA, KI JIH UPRAVLJA EVROPSKA KOMISIJA 6
RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS 7
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ERS 15
RAČUNOVODSKI IZKAZI SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 37
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 41
KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS IN SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 42
POROČILO ERS O FINANČNEM IZVRŠEVANJU 44
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA – SREDSTVA, KI JIH UPRAVLJA EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA 72

POTRDITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2014 je bil pripravljen v skladu z naslovom IX finančne uredbe za 11. Evropski razvojni sklad ter računovodskimi načeli, pravili in metodami iz priloge k računovodskim izkazom.

Prevzemam odgovornost za pripravo in predstavitev zaključnega računa Evropskega razvojnega sklada v skladu s členom 20 finančne uredbe za 11. Evropski razvojni sklad.

Od odredbodajalcev in EIB, ki jamčijo za zanesljivost poslanih podatkov, sem pridobil vse potrebne podatke za pripravo zaključnega računa, ki prikazuje sredstva in obveznosti Evropskega razvojnega sklada ter izvrševanje proračuna.

Potrjujem, da sem si na podlagi teh podatkov ter preverjanj, ki so bila po mojem mnenju potrebna za potrditev zaključnega računa, pridobil razumno zagotovilo, da zaključni račun predstavlja resnično in pošteno sliko finančnega stanja Evropskega razvojnega sklada v vseh pomembnih vidikih.

[podpis]

Manfred KRAFF

Računovodja

13. julij 2015

IZVRŠEVANJE IN RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA SREDSTEV ERS

1.   OZADJE

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) na področju razvoja sodeluje s številnimi državami v razvoju. Glavni cilj teh dejavnosti je spodbujati gospodarski, socialni in okoljski razvoj, pri čemer je primarni cilj dolgoročno zmanjšanje in izkoreninjenje revščine z zagotavljanjem razvojne in tehnične pomoči državam upravičenkam. Da bi to dosegla, EU oblikuje strategije sodelovanja skupaj s partnerskimi državami in mobilizira finančna sredstva za njihovo izvajanje. Ta sredstva EU, dodeljena za razvojno sodelovanje, se zagotavljajo iz treh virov:

proračuna EU,

Evropskega razvojnega sklada,

Evropske investicijske banke.

Evropski razvojni sklad (v nadaljnjem besedilu: ERS) je glavni instrument zagotavljanja pomoči EU za razvojno sodelovanje afriškim, karibskim in pacifiškim državam (v nadaljnjem besedilu: države AKP) ter čezmorskim državam in ozemljem (v nadaljnjem besedilu: ČDO).

ERS se ne financira iz proračuna EU. Določi se z notranjim sporazumom predstavnikov držav članic, ki sedijo v Svetu, upravlja pa ga poseben odbor. Evropska Komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je odgovorna za finančno izvrševanje dejavnosti, ki se izvajajo s sredstvi ERS, Evropska investicijska banka (v nadaljnjem besedilu: EIB) pa upravlja Sklad za spodbujanje naložb.

V obdobju 2014–2020 bo geografska pomoč, dodeljena državam AKP in ČDO, še naprej financirana predvsem iz ERS. Vsak ERS je običajno sklenjen za približno pet let. Vsak ERS ureja posebna finančna uredba, ki zahteva pripravo računovodskih izkazov za zadevni ERS. V skladu z navedenim se računovodski izkazi pripravljajo za vsak ERS posebej v zvezi z delom, ki ga upravlja Komisija. Ti računovodski izkazi so prikazani tudi v agregatni obliki, da se zagotovi celovit pregled nad finančnim stanjem sredstev, za katera je odgovorna Komisija.

Sodelujoče države članice so notranji sporazum o ustanovitvi 11. ERS podpisale na zasedanju Sveta junija 2013 (1). Veljati je začel 1. marca 2015. Da med zaključkom veljavnosti 10. ERS in začetkom veljavnosti 11. ERS ne bi prišlo do prekinitev delovanja skladov, je Komisija predlagala prehodne ukrepe, t. i. „premostitveni sklad“ (2). Premostitveni sklad je predstavljen v okviru 11. ERS.

Obenem je bila spremenjena finančna uredba za 10. ERS (3) in sprejeta nova finančna uredba, ki se uporablja za prehodno obdobje (4). Veljati sta začeli 30. maja 2014. Svet je 2. marca 2015 sprejel finančno uredbo za 11. ERS (5) in izvedbena pravila (6). Veljati so začeli 6. marca 2015.

V okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-ES je bil ustanovljen Sklad za spodbujanje naložb. Sklad za spodbujanje naložb upravlja EIB, namenjen pa je podpiranju razvoja zasebnega sektorja v državah AKP ter financira zlasti, vendar ne izključno, zasebne naložbe. Zasnovan je kot obnovljiv sklad, kar pomeni, da se lahko povračila posojil ponovno uporabijo za druge dejavnosti. Sklad je torej samoobnovljiv in finančno neodvisen. Ker Sklada za spodbujanje naložb ne upravlja Komisija, njegov zaključni račun ni konsolidiran v prvem delu zaključnega računa (računovodski izkazi ERS ter ustrezno poročilo o finančnem izvrševanju). Računovodski izkazi Sklada za spodbujanje naložb so prikazani v ločenem delu zaključnega računa (del II), da se zagotovi celotna slika razvojne pomoči ERS (7).

2.   KAKO SE FINANCIRA ERS?

Evropski svet je na zasedanju 2. decembra 2013 sprejel večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. V tem okviru je bilo sklenjeno, da geografsko sodelovanje z državami AKP ne bo vključeno v proračun EU, temveč se bo še naprej financiralo prek veljavnega medvladnega ERS.

Proračun EU se sprejme za eno leto, tako da se v skladu s proračunskim načelom enoletnosti odhodki in prihodki načrtujejo in odobrijo za eno leto. ERS pa je za razliko od proračuna EU sklad, ki deluje po načelu večletnosti. Vsak ERS določa skupni sklad za izvajanje razvojnega sodelovanja za obdobje, ki običajno traja pet let. Ker se sredstva dodeljujejo na večletni osnovi, se dodeljena sredstva lahko porabljajo skozi celotno obdobje ERS. Odsotnost proračunske enoletnosti je poudarjena pri proračunskem poročanju, saj se proračunsko izvrševanje ERS ugotavlja glede na skupna sredstva.

Sredstva ERS so „ad hoc“ prispevki držav članic EU. Predstavniki držav članic se približno vsakih pet let sestanejo na medvladni ravni, da bi odločili o skupnem znesku, ki bo dodeljen skladu, ter o nadzoru njegovega izvrševanja. Komisija nato upravlja sklad v skladu s politiko Unije na področju razvojnega sodelovanja. Države članice imajo vzporedno s politiko Unije tudi nacionalne razvojne politike in politike pomoči, zato morajo svoje politike usklajevati s politikami EU in zagotavljati, da se te med seboj dopolnjujejo.

Poleg zgoraj navedenih prispevkov lahko države članice sklenejo tudi sporazume o sofinanciranju ali vplačajo prostovoljne finančne prispevke v ERS.

3.   POROČANJE OB KONCU LETA

3.1   Zaključni račun

Računovodja je odgovoren za pripravo zaključnega računa ter zagotovitev, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko finančnega stanja ERS.

Zaključni račun je prikazan na naslednji način:

Del I: Sredstva, ki jih upravlja Komisija

(i)

Računovodski izkazi ERS

(ii)

Poročilo o finančnem izvrševanju ERS

Del II: Skladi, ki jih upravlja EIB

(i)

Računovodski izkazi Sklada za spodbujanje naložb

Ker je bil v letu 2014 prvič ustanovljen skrbniški sklad v okviru ERS (glej točko 3.2 spodaj), je skupaj s konsolidiranim (ERS in skrbniški sklad) zaključnim računom spodaj predstavljen še njegov zaključni račun.

Komisija do 31. julija naslednjega leta sprejme zaključni račun in ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu v razrešnico.

3.2   Skrbniški sklad Bêkou

V skladu s členom 187(1) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije, in členom 42 finančne uredbe, ki se uporablja za prehodno obdobje, lahko Komisija ustanavlja skrbniške sklade za zunanje ukrepe v okviru sporazumov, sklenjenih z drugimi donatorji. Ti skrbniški skladi se lahko ustanovijo za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po izrednih razmerah in tematske ukrepe. V skladu s členom 187(6) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije, je računovodja skrbniškega sklada Unije računovodja Komisije.

Prvi skrbniški sklad več donatorjev, poimenovan Bêkou, so 15. julija 2014 ustanovile Evropska unija, Nemčija, Francija in Nizozemska, njegov cilj pa je spodbujati stabilizacijo in obnovo v Srednjeafriški republiki. Najdaljše trajanje skrbniškega sklada Bêkou je 60 mesecev.

Ker je bil skrbniški sklad Bêkou ustanovljen v okviru ERS, je njegov zaključni račun konsolidiran z zaključnim računom ERS.

4.   REVIZIJA IN RAZREŠNICA

4.1   Revizija

Zaključni račun in upravljanje sredstev ERS nadzira zunanji revizor, tj. Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Računsko sodišče), ki za Svet in Evropski parlament pripravi letno poročilo.

4.2   Razrešnica

Končna kontrola je razrešnica za finančno izvrševanje sredstev ERS za dano proračunsko leto. Organ, ki daje razrešnico za ERS, je Evropski parlament. To pomeni, da se po reviziji in dokončni pripravi zaključnega računa Parlament na priporočilo Sveta odloči, ali bo Komisiji podelil razrešnico za finančno izvrševanje sredstev ERS za prejšnje proračunsko leto. Ta odločitev temelji na pregledu zaključnega računa ter letnega poročila Računskega sodišča (ki vključuje uradno izjavo o zanesljivosti) in odgovorov Komisije nanj, upošteva pa tudi nadaljnja vprašanja in zahteve po dodatnih informacijah, naslovljene na Komisijo.

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA – SREDSTVA, KI JIH UPRAVLJA EVROPSKA KOMISIJA (8)

KAZALO

RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS 7
BILANCA STANJA ERS 7
IZKAZ FINANČNEGA USPEHA ERS 8
IZKAZ FINANČNEGA IZIDA ERS 9
IZKAZ SPREMEMB ERS V ČISTIH SREDSTVIH 10
BILANCA STANJA PO ERS 11
IZKAZ FINANČNEGA USPEHA PO ERS 12
IZKAZ SPREMEMB V NETO SREDSTVIH PO ERS 13
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ERS 15
RAČUNOVODSKI IZKAZI SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 37
POTRDITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 38
OZADJE SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 39
BILANCA STANJA SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 39
IZKAZ FINANČNEGA USPEHA SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 40
IZKAZ FINANČNEGA IZIDA SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 40
IZKAZ SPREMEMB SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU V ČISTIH SREDSTVIH 40
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 41
KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS IN SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU 42
KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA 42
KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA USPEHA 43
KONSOLIDIRAN IZKAZ SPREMEMB V ČISTIH SREDSTVIH 43
POROČILO ERS O FINANČNEM IZVRŠEVANJU 44

RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS  (9)

BILANCA STANJA ERS

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

31.12.2014

31.12.2013

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

 

 

 

Predhodno financiranje

2.1

472

424

Prispevki za skrbniški sklad

2.2

39

 

 

511

424

KRATKOROČNA SREDSTVA

 

 

 

Predhodno financiranje

2.3

1  403

1  286

Terjatve

2.4

84

84

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

2.6

391

759

 

 

1  878

2  128

SREDSTVA SKUPAJ

 

2  389

2  553

 

 

 

 

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

Obveznosti iz poslovanja

2.7

(34)

(25)

 

 

(34)

(25)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

Obveznosti iz poslovanja

2.8

(1  423)

(1  214)

 

 

(1  423)

(1  214)

OBVEZNOSTI SKUPAJ

 

(1  457)

(1  239)

ČISTA SREDSTVA

 

932

1  313

SREDSTVA IN REZERVE

 

 

 

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

2.9

35  673

32  529

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

2.10

2  252

2  252

Poslovni izid, prenesen iz prejšnjih let

 

(33  468)

(30  396)

Poslovni izid za zadevno leto

 

(3  526)

(3  072)

ČISTA SREDSTVA

 

932

1  313


IZKAZ FINANČNEGA USPEHA ERS

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

2014

2013

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

3.2

132

123

ODHODKI IZ POSLOVANJA

 

 

 

Odhodki iz poslovanja

3.3

(3  650)

(3  027)

Upravni odhodki

3.4

(22)

(167)

 

 

(3  671)

(3  194)

PRESEŽEK/(PRIMANJKLJAJ) IZ POSLOVANJA

 

(3  539)

(3  072)

Finančni prihodki

3.5

13

0

Finančne obremenitve

 

(0)

0

PRESEŽEK/(PRIMANJKLJAJ) IZ FINANCIRANJA

 

13

0

POSLOVNI IZID ZA ZADEVNO LETO

 

(3  526)

(3  072)


IZKAZ FINANČNEGA IZIDA ERS

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

2014

2013

Poslovni izid za zadevno leto

 

(3  526)

(3  072)

POSLOVANJE

 

 

 

Redni prispevki držav članic

 

3  068

2  961

Prispevki za sofinanciranje

 

66

18

(Razveljavitev) izgub zaradi oslabitve terjatev

 

14

(2)

(Povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnega predhodnega financiranja

 

(47)

14

(Povečanje)/zmanjšanje prispevkov za skrbniški sklad

 

(39)

(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnega predhodnega financiranja

 

(117)

48

(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnih terjatev  (10)

 

(22)

(7)

Povečanje/(zmanjšanje) nekratkoročnih obveznosti

 

9

(15)

Povečanje/(zmanjšanje) kratkoročnih obveznosti  (11)

 

227

123

ČISTI DENARNI TOK

 

(368)

69

Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

(368)

69

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

2.5

759

690

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki ob koncu leta

2.5

391

759


IZKAZ SPREMEMB ERS V ČISTIH SREDSTVIH

(v milijonih EUR)

 

Kapital Sklada – delujoči ERS

(A)

Nevpoklicana sredstva – delujoči ERS

(B)

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

(C) = (A)–(B)

Skupne rezerve

(D)

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

(E)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E)

STANJE NA DAN 31.12.2012

45  691

16  112

29  579

(30  396)

2  252

1  435

Povečanje kapitala – redni prispevki

(2  950)

2  950

2  950

Poslovni izid za zadevno leto

(3  072)

(3  072)

STANJE NA DAN 31.12.2013

45  691

13  162

32  529

(33  468)

2  252

1  313

Povečanje kapitala – redni prispevki

(3  144)

3  144

3  144

Poslovni izid za zadevno leto

(3  526)

(3  526)

STANJE NA DAN 31.12.2014

45  691

10  018

35  673

(36  994)

2  252

932


BILANCA STANJA PO ERS

(v milijonih EUR)

 

 

31.12.2014

31.12.2013

 

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predhodno financiranje

2.1

17

411

44

90

334

Prispevki za skrbniški sklad

2.2

39

 

 

 

 

 

 

17

411

83

90

334

KRATKOROČNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predhodno financiranje

2.3

5

142

1  178

77

5

259

1  021

Terjatve

2.4

3

66

15

0

2

58

24

Povezani računi

2.5

216

810

607

290

1  323

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

2.6

391

759

 

 

224

1  018

1  193

1  076

297

1  640

1  804

SREDSTVA SKUPAJ

 

224

1  035

1  604

1  159

297

1  730

2  138

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznosti iz poslovanja

2.7

(34)

(25)

 

 

(34)

(25)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznosti iz poslovanja

2.8

(10)

(175)

(1  195)

(43)

(28)

(263)

(923)

Povezani računi

2.5

(1  633)

(1  613)

 

 

(10)

(175)

(2  828)

(43)

(28)

(263)

(2  536)

OBVEZNOSTI SKUPAJ

 

(10)

(175)

(2  862)

(43)

(28)

(263)

(2  561)

ČISTA SREDSTVA

 

214

860

(1  258)

1  116

270

1  467

(423)

SREDSTVA IN REZERVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

2.9

12  840

11  699

11  134

12  840

11  699

7  990

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

2.10

627

1  625

627

1  625

Prenosi vpoklicanega kapitala Sklada med delujočimi ERS

2.11

(3  147)

1  758

(209)

1  597

(3  083)

2  130

952

 

Poslovni izid, prenesen iz prejšnjih let

 

(10  114)

(13  988)

(9  356)

(10)

(10  125)

(13  658)

(6  614)

Poslovni izid za zadevno leto

 

8

(235)

(2  828)

(472)

10

(331)

(2  751)

 

 

214

860

(1  258)

1  116

270

1  467

(423)

ČISTA SREDSTVA

 

214

860

(1  258)

1  116

270

1  467

(423)


IZKAZ FINANČNEGA USPEHA PO ERS

(v milijonih EUR)

 

 

2014

2013

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

3.2

9

43

79

1

64

34

25

ODHODKI IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki iz poslovanja

3.3

(1)

(293)

(2  881)

(475)

(53)

(362)

(2  612)

Upravni odhodki

3.4

0

(22)

(0)

(167)

 

 

(1)

(293)

(2  903)

(475)

(53)

(362)

(2  779)

PRESEŽEK/(PRIMANJKLJAJ) IZ POSLOVANJA

 

8

(249)

(2  824)

(474)

11

(328)

(2  754)

Finančni prihodki

3.5

0

15

(3)

2

(0)

(3)

3

Finančne obremenitve

 

(0)

0

PRESEŽEK/(PRIMANJKLJAJ) IZ FINANCIRANJA

 

0

15

(4)

2

(0)

(3)

3

POSLOVNI IZID ZA ZADEVNO LETO

 

8

(235)

(2  828)

(472)

10

(331)

(2  751)


IZKAZ SPREMEMB V NETO SREDSTVIH PO ERS

(v milijonih EUR)

8. ERS

Kapital Sklada – delujoči ERS

(A)

Nevpoklicana sredstva – delujoči ERS

(B)

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

(C) = (A)–(B)

Skupne rezerve

(D)

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

(E)

Prenosi vpoklicanega kapitala Sklada med delujočimi ERS

(F)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E) + (F)

STANJE NA DAN 31.12.2012

12  840

12  840

(10  125)

627

(2  980)

361

Povečanje kapitala – redni prispevki

 

 

 

Prerazporeditev v/iz 10. ERS

 

 

 

 

(102)

(102)

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

10

 

 

10

STANJE NA DAN 31.12.2013

12  840

12  840

(10  114)

627

(3  083)

270

Povečanje kapitala – redni prispevki

 

 

 

Prerazporeditev v/iz 10. ERS

 

 

 

(64)

(64)

Prerazporeditev v/iz 11. ERS

 

 

 

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

8

 

 

8

STANJE NA DAN 31.12.2014

12  840

12  840

(10  107)

627

(3  147)

214


(v milijonih EUR)

9. ERS

Kapital Sklada – delujoči ERS

(A)

Nevpoklicana sredstva – delujoči ERS

(B)

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

(C) = (A)–(B)

Skupne rezerve

(D)

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

(E)

Prenosi vpoklicanega kapitala Sklada med delujočimi ERS

(F)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E) + (F)

STANJE NA DAN 31.12.2012

11  699

11  699

(13  657)

1  625

2  501

2  168

Povečanje kapitala – redni prispevki

 

 

 

Prerazporeditve v/iz 10. ERS

 

 

 

 

(371)

(371)

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

(331)

 

 

(331)

STANJE NA DAN 31.12.2013

11  699

11  699

(13  988)

1  625

2  130

1  467

Povečanje kapitala – redni prispevki

 

 

 

Prerazporeditve v/iz 10. ERS

 

 

 

 

(372)

(372)

Prerazporeditve v/iz 11. ERS

 

 

 

 

 

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

(235)

 

 

(235)

STANJE NA DAN 31.12.2014

11  699

11  699

(14  223)

1  625

1  758

860


(v milijonih EUR)

10. ERS

Kapital Sklada – delujoči ERS

(A)

Nevpoklicana sredstva – delujoči ERS

(B)

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

(C) = (A)–(B)

Skupne rezerve

(D)

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

(E)

Prenosi vpoklicanega kapitala Sklada med delujočimi ERS

(F)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E) + (F)

STANJE NA DAN 31.12.2012

21  152

16  112

5  040

(6  614)

479

(1  095)

Povečanje kapitala – redni prispevki

(2  950)

2  950

 

 

 

2  950

Prerazporeditve v/iz 8. in 9. ERS

 

 

 

 

473

473

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

(2  751)

 

 

(2  751)

STANJE NA DAN 31.12.2013

21  152

13  162

7  990

(9  365)

952

(423)

Povečanje kapitala – redni prispevki

(3  144)

3  144

 

 

 

3  144

Prerazporeditve v/iz 8. in 9. ERS

 

 

 

 

(936)

(936)

Prerazporeditve v/iz 11. ERS

 

 

 

 

(225)

(225)

Prerazporeditev poslovnega izida, ki se prenese naprej – zakladnica – iz 10. ERS v 11. ERS

 

 

 

10

 

 

10

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

(2  828)

 

 

(2  828)

STANJE NA DAN 31.12.2014

21  152

10  018

11  134

(12  183)

(209)

(1  258)


(v milijonih EUR)

11. ERS

Kapital Sklada – delujoči ERS

(A)

Nevpoklicana sredstva – delujoči ERS

(B)

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

(C) = (A)–(B)

Skupne rezerve

(D)

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

(E)

Prenosi vpoklicanega kapitala Sklada med delujočimi ERS

(F)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E) + (F)

STANJE NA DAN 31.12.2012

 

Povečanje kapitala – redni prispevki

 

 

 

Prerazporeditve v/iz 8., 9. in 10. ERS

 

 

 

 

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

 

 

STANJE NA DAN 31.12.2013

 

Povečanje kapitala – redni prispevki

 

 

 

Prerazporeditve v/iz 8., 9. in 10. ERS

 

 

 

 

1  597

1  597

Prerazporeditev poslovnega izida, ki se prenese naprej – zakladnica – iz 10. ERS v 11. ERS

 

 

 

(10)

 

 

(10)

Poslovni izid za zadevno leto

 

 

(472)

 

 

(472)

STANJE NA DAN 31.12.2014

(482)

 

1  597

1  116

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ERS

1.   POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodske usmeritve ERS so enake računovodskim usmeritvam, ki jih uporablja Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU), in so opisane v pojasnilu 1 h konsolidiranemu zaključnemu računu EU. Povzetek najpomembnejših usmeritev je naveden spodaj.

1.1   Pravna podlaga in računovodska pravila

Računovodski izkazi za ERS se v skladu s členom 46 finančne uredbe za ERS pripravijo na temelju pravil računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka, ki so izpeljana iz mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS). Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, se uporabljajo v vseh institucijah in organih EU za vzpostavitev enotnega sklopa pravil za računovodstvo, vrednotenje in predstavitev zaključnega računa, da se uskladi proces priprave računovodskih izkazov in konsolidacije, kakor zahteva člen 152 finančne uredbe EU. Ta pravila se uporabljajo tudi za ERS ob upoštevanju posebne narave njegovih dejavnosti.

1.2   Računovodska načela

Splošna izhodišča (tj. računovodska načela), ki se uporabijo pri pripravi računovodskih izkazov, so določena v računovodskem pravilu EU št. 2 (in so enaka kot v MRSJS 1), in sicer: pošteno predstavljanje, računovodenje na podlagi nastanka poslovnega dogodka, časovna neomejenost delovanja, doslednost predstavljanja, združevanje, pobotanje in primerjalne informacije. V skladu s členom 144 finančne uredbe EU so kvalitativne značilnosti finančnega poročanja ustreznost, zanesljivost, razumljivost in primerljivost.

1.3   Podlaga za pripravo

Valuta in osnova za preračunavanje

Zaključni račun je predstavljen v milijonih eurov, saj je euro funkcijska valuta in valuta poročanja EU. Posli v tujih valutah se preračunajo v eure po deviznih tečajih, ki veljajo na dan teh poslov. Stanja denarnih sredstev in obveznosti ob koncu leta, izražena v tujih valutah, se preračunajo v eure po deviznih tečajih, ki veljajo na dan 31. decembra.

Devizni tečaj eura

Valuta

31.12.2014

31.12.2013

Valuta

31.12.2014

31.12.2013

BGN

1,9558

1,9558

LTL

3,4528

3,4528

CZK

27,7350

27,4270

PLN

4,2732

4,1543

DKK

7,4453

7,4593

RON

4,4828

4,4710

GBP

0,7789

0,8337

SEK

9,3930

8,8591

HRK

7,6580

7,6265

CHF

1,2024

1,2276

HUF

315,5400

297,0400

JPY

145,2300

144,7200

LVL

0,7028

USD

1,2140

1,3791

1.3.1    Uporaba ocen

Računovodski izkazi v skladu s standardi MRSJS in splošno sprejetimi računovodskimi načeli nujno vključujejo zneske, ki temeljijo na ocenah in predpostavkah vodstva na podlagi najzanesljivejših razpoložljivih podatkov. Pomembne ocene vključujejo med drugim zneske za obveznosti iz naslova prejemkov zaposlenih, rezervacije, finančno tveganje v zvezi z zalogami in terjatvami, prehodno nezaračunane prihodke in vnaprej vračunane stroške, pogojna sredstva in obveznosti ter stopnjo oslabitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo od navedenih ocen. Spremembe ocen se kažejo v obdobju, v katerem postanejo znane.

1.4   Bilanca stanja

1.4.1    Neopredmetena sredstva

Pridobljene licence za računalniško programsko opremo so izkazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za skupno vrednost amortizacije in izgub zaradi oslabitve. Ta sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v ocenjeni dobi koristnosti. Ocenjena doba koristnosti neopredmetenih sredstev je odvisna od njihove specifične ekonomske ali pravne življenjske dobe, določene v sporazumu. Notranje razvita neopredmetena sredstva so usredstvena, ko so izpolnjena ustrezna merila iz računovodskih pravil EU za to. Stroški, ki jih je mogoče usredstviti, zajemajo vse neposredno pripisljive stroške, potrebne za ustvarjanje, proizvajanje in pripravo sredstva, da lahko deluje tako, kot je nameravalo poslovodstvo. Stroški, povezani z raziskovalnimi dejavnostmi, stroški razvoja, ki jih ni mogoče usredstviti, in stroški vzdrževanja se pripoznajo kot odhodki, ko nastanejo.

1.4.2    Opredmetena osnovna sredstva

Vsa opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za skupno vrednost amortizacije in izgub zaradi oslabitve. Nabavna vrednost vključuje odhodke, ki jih je mogoče neposredno pripisati pridobitvi ali gradnji sredstva. Poznejši stroški se vključijo v knjigovodsko vrednost sredstva ali pripoznajo kot ločeno sredstvo, kakor je primerno, le, kadar je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi ali storitvene zmožnosti, povezane s to postavko, pritekale v subjekt in je mogoče te stroške zanesljivo izmeriti. Stroški popravil in vzdrževanja se knjižijo v breme izkaza finančnega uspeha v proračunskem obdobju, v katerem so nastali. Zemljišča in umetniška dela se ne amortizirajo, ker se šteje, da imajo neomejeno dobo koristnosti. Sredstva v gradnji se ne amortizirajo, ker ta sredstva še niso na razpolago za uporabo. Amortizacija drugih sredstev se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, tako da se njihovi stroški pripišejo njihovi preostali vrednosti v ocenjeni dobi koristnosti:

Vrsta sredstva

Stopnja enakomernega časovnega amortiziranja

Zgradbe

4 %

Naprave, stroji in oprema

10 % do 25 %

Pohištvo

10 % do 25 %

Vgrajena oprema

10 % do 33 %

Vozila

25 %

Računalniška strojna oprema

25 %

Druga opredmetena osnovna sredstva

10 % do 33 %

Dobički ali izgube pri odtujitvah se določijo s primerjavo iztržka, zmanjšanega za odhodke za prodajo, s knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in so zajeti v izkazu finančnega uspeha.

Najemi

Kadar subjekt nosi večino vseh tveganj in koristi, povezanih z lastništvom, se najemi opredmetenih osnovnih sredstev razvrstijo kot finančni najemi. Finančni najemi so usredstveni na začetku najema po pošteni vrednosti najetega sredstva ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, pri čemer se upošteva nižja od obeh vrednosti. Vsaka najemnina se dodeli med obveznosti in finančne stroške, tako da se doseže stalna obrestna mera za neporavnani del financiranja. Obveznosti v zvezi z najemnino brez finančnih stroškov so vključene kot obveznosti. Obresti finančnih stroškov se knjižijo v breme izkaza finančnega uspeha med trajanjem najema, tako da se doseže stalna obrestna mera za preostali del obveznosti za vsako obdobje. Sredstva v finančnem najemu se amortizirajo skozi dobo koristnosti sredstva ali skozi dobo trajanja najema, pri čemer se upošteva krajše od obeh obdobij.

Kadar nosi večji del tveganj in koristi, povezanih z lastništvom, najemodajalec, se najemi razvrstijo kot poslovni najemi. Najemnine, plačane za poslovne najeme, se knjižijo v breme izkaza finančnega uspeha po metodi enakomernega časovnega amortiziranja za čas trajanja najema.

1.4.3    Oslabitev nefinančnih sredstev

Sredstva, ki imajo neomejeno dobo koristnosti, se ne amortizirajo, vendar se vsako leto preveri njihova oslabitev. Pri sredstvih, ki se amortizirajo, se njihova oslabitev preveri, kadar koli dogodki ali spremenjene okoliščine kažejo na to, da njihova knjigovodska vrednost morda ni izterljiva. Izguba zaradi oslabitve se pripozna za znesek, za katerega knjigovodska vrednost sredstva presega njegovo nadomestljivo vrednost. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, pri čemer se upošteva višja od obeh vrednosti.

Preostala vrednost in doba koristnosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se preverita ter, kadar je to primerno, popravita vsaj enkrat na leto. Knjigovodska vrednost sredstva se takoj odpiše do višine nadomestljive vrednosti, če je knjigovodska vrednost sredstva večja od ocenjene nadomestljive vrednosti. Če razlogi za oslabitev, ki je bila pripoznana v prejšnjih letih, ne obstajajo več, se prej pripoznana izguba zaradi oslabitve ustrezno razveljavi.

1.4.4    Finančna sredstva

Finančna sredstva so razvrščena v naslednje kategorije: finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid; posojila in terjatve; finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo ter za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Razvrstitev finančnih instrumentov se določi ob začetnem pripoznanju in se ponovno ovrednoti ob vsakem datumu bilance stanja.

(i) Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

Finančno sredstvo se v to kategorijo razvrsti, če se pridobi predvsem za namene kratkoročne prodaje ali če tako določi subjekt. V to kategorijo so razvrščeni tudi izvedeni finančni instrumenti. Sredstva iz te kategorije so razvrščena kot gibljiva sredstva, če se zanje pričakuje, da bodo odtujena v 12 mesecih od datuma bilance stanja.

(ii) Posojila in terjatve

Posojila in terjatve so neizvedena finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Nastanejo, ko subjekt zagotovi denarna sredstva, blago ali storitve neposredno dolžniku brez namena trgovanja s terjatvijo. Vključena so v stalna sredstva, razen kadar je zapadlost v 12 mesecih od datuma bilance stanja.

(iii) Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo so neizvedena finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo, ki jih subjekt namerava in zmore posedovati do zapadlosti. V tem proračunskem letu subjekt ni imel nobenih naložb iz te kategorije.

(iv) Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so neizvedena finančna sredstva, ki so označena za v to kategorijo ali niso razvrščena v nobeno od drugih kategorij. Razvrščena so bodisi kot kratkoročna bodisi kot nekratkoročna sredstva glede na časovno obdobje, v katerem jih namerava subjekt odtujiti, kar je običajno preostala zapadlost na datum bilance stanja.

1.4.5    Zneski predhodnega financiranja

Predhodno financiranje je plačilo, katerega namen je upravičencu zagotoviti denarni predujem, tj. likvidna sredstva. Lahko je razdeljeno v več plačil v obdobju, ki je določeno v danem sporazumu o predhodnem financiranju. Likvidna sredstva ali predujem se povrnejo ali porabijo za namen, za katerega so bili zagotovljeni, v obdobju, določenem v sporazumu. Če upravičenec nima upravičenih odhodkov, mora predujem v okviru predhodnega financiranja vrniti subjektu. Znesek predhodnega financiranja se (delno ali v celoti) zmanjša s priznanjem upravičenih stroškov (ki so priznani kot odhodki) in vrnjenih zneskov.

Ob koncu leta se neobračunani zneski predhodnega financiranja vrednotijo po prvotnih plačanih zneskih, zmanjšanih za: vrnjene zneske, obračunane upravičene zneske, ocenjene upravičene zneske, ki ob koncu leta še niso obračunani, in zmanjšanja vrednosti.

1.4.6    Terjatve in izterljivi zneski

Terjatve in izterljivi zneski so izkazani po prvotnem znesku, zmanjšanem za odpis zaradi oslabitve. Odpis zaradi oslabitve se ugotovi, kadar obstaja nepristranski dokaz, da subjekt ne bo mogel izterjati vseh zapadlih zneskov po prvotnih pogojih za terjatve. Znesek odpisa je razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in njegovo nadomestljivo vrednostjo. Znesek odpisa se pripozna v izkazu finančnega uspeha.

1.4.7    Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so finančni instrumenti in so razvrščeni kot za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Zajemajo gotovino v blagajni, bančne vloge na odpoklic in druge kratkoročne visoko likvidne naložbe s prvotno zapadlostjo treh mesecev ali manj.

1.4.8    Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, kadar ima subjekt sedanjo pravno ali posredno obvezo do tretjih oseb zaradi preteklih dogodkov, kadar je verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odliv sredstev, in kadar se lahko znesek zanesljivo oceni. Rezervacije se ne pripoznavajo za izgube iz prihodnjega poslovanja. Znesek rezervacij je najboljša ocena odhodkov, ki bodo po pričakovanjih potrebni za poravnavo sedanje obveze na datum poročanja. Kadar rezervacija zajema večje število postavk, se obveza oceni z ovrednotenjem vseh možnih izidov glede na z njimi povezane verjetnosti (metoda „pričakovane vrednosti“).

1.4.9    Obveznosti iz poslovanja

Znaten del obveznosti subjekta iz poslovanja ni povezan z nabavo blaga ali storitev, temveč so to neplačani zahtevki za povračilo stroškov upravičencev do subvencij ali drugih sredstev EU. Ko je prejet zahtevek za povračilo stroškov, se izkažejo kot obveznosti iz poslovanja za zahtevani znesek. Po preveritvi in priznanju upravičenih stroškov pa se obveznosti iz poslovanja vrednotijo po priznanem in upravičenem znesku.

Obveznosti iz poslovanja, ki izhajajo iz nabave blaga in storitev, se pripoznajo ob prejemu računa za prvotni znesek, ustrezni odhodki pa se vknjižijo v računovodske izkaze, ko je blago dobavljeno oziroma so storitve opravljene ter jih subjekt sprejme.

1.4.10    Aktivne in pasivne časovne razmejitve

Ob koncu obračunskega obdobja se vnaprej vračunani odhodki pripoznajo na podlagi ocenjenega zneska obveznosti prenosa za zadevno obdobje. Tudi prihodki se obračunajo v obdobju, na katero se nanašajo. Ob koncu leta, če račun še ni izdan, subjekt pa je že opravil zadevno storitev ali dobavil zadevno blago oziroma obstaja pogodbeni sporazum, se v računovodskih izkazih pripoznajo ustrezni prehodno nezaračunani prihodki. Poleg tega se ob koncu leta, če je račun izdan, zadevne storitve pa še niso bile opravljene oziroma zadevno blago ni bilo dobavljeno, prihodki odložijo in pripoznajo v poznejšem obračunskem obdobju.

1.5   Izkaz finančnega uspeha

1.5.1    Prihodki

Prihodki iz nemenjalnih poslov so davki in transferi, ker prenosnik zagotovi sredstva prejemniku, ne da bi prejemnik v zameno neposredno zagotovil približno enako vrednost. Transferi so pritoki prihodnjih gospodarskih koristi ali možnih storitev iz nemenjalnih poslov, ki niso davki.

Prihodki iz menjalnih poslov od prodaje blaga in storitev se pripoznajo, ko se večina tveganj in koristi, povezanih z lastništvom blaga, prenese na kupca. Prihodki, povezani s poslom, ki vključuje opravljanje storitev, se pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na datum poročanja.

1.5.2    Odhodki

Odhodki za menjalne posle, ki nastanejo pri nabavi blaga ali storitev, se pripoznajo, ko so dobave opravljene in jih subjekt sprejme. Vrednotijo se po nabavni vrednosti.

Večino odhodkov subjekta predstavljajo odhodki za nemenjalne posle. Nanašajo se na prenos na upravičence in so lahko treh vrst: upravičenosti, prenosi po pogodbi ter nepovratna sredstva, prispevki in donacije po lastnem preudarku. Prerazporeditve se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem so nastali dogodki, ki so podlaga za prerazporeditev, če obstaja uredba, ki dovoljuje naravo prerazporeditve, ali je bila podpisana pogodba, ki dovoljuje prerazporeditev; če upravičenec izpolnjuje morebitna merila za upravičenost in če je mogoče zadovoljivo oceniti znesek.

Kadar je prejet zahtevek za plačilo ali povračilo stroškov, ki izpolnjuje merila za pripoznanje, se pripozna kot odhodek za upravičen znesek.

1.6   Pogojna sredstva in obveznosti

1.6.1    Pogojna sredstva

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj se potrdi le, če se pojavi ali ne pojavi eden ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki niso v celoti pod nadzorom subjekta. Pogojno sredstvo se razkrije, ko je pritok gospodarskih koristi ali možnih storitev verjeten.

1.6.2    Pogojne obveznosti

Pogojna obveznost je možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj se potrdi le, če se pojavi ali ne pojavi eden ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki niso v celoti pod nadzorom subjekta; ali sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker: ni verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi ali storitveno zmožnost, ali, v redkih okoliščinah, ko zneska obveze ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo.

1.7   Sofinanciranje

Prejeti prispevki za sofinanciranje izpolnjujejo merila za pogojne prihodke iz nemenjalnih poslov in so prikazani kot obveznosti iz poslovanja do držav članic, držav nečlanic in drugih. ERS mora prispevke uporabiti za zagotavljanje storitev tretjim osebam, v nasprotnem primeru pa mora sredstva (prejete prispevke) vrniti. Neporavnane obveznosti iz poslovanja, ki se nanašajo na sporazume o sofinanciranju, predstavljajo prejete prispevke za sofinanciranje, zmanjšane za nastale odhodke, povezane s projektom. Te obveznosti ne vplivajo na čista sredstva.

Odhodki v zvezi s projekti sofinanciranja se pripoznajo ob nastanku. Ustrezen znesek prispevkov se pripozna kot prihodki iz poslovanja, učinka na poslovni izid za zadevno leto pa ni.

2.   POJASNILA K BILANCI STANJA

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

2.1   Predhodno financiranje

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Predhodno financiranje

17

411

44

472

424

Skupaj

17

411

44

472

424


(v milijonih EUR)

 

Skupaj

31.12.2014

Neposredno upravljanje

72

 

Izvedle:

 

 

 

Komisija

47

 

 

Izvajalske agencije EU

3

 

 

Delegacije EU

22

Posredno upravljanje

400

 

Izvedli:

 

 

 

Tretje države

22

 

 

Mednarodne organizacije

127

 

 

EIB in EIS

223

 

 

Subjekti javnega prava

24

 

 

Subjekti zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve

4

Skupaj

472

V pogodbah je pogosto določeno, da se pred začetkom del, dobavo blaga ali opravljanjem storitev izplačajo predujmi. Včasih razporedi plačil v pogodbah predvidevajo izplačila na podlagi poročil o napredku. Predhodno financiranje se običajno izplača v valuti države ali ozemlja, kjer se izvršuje projekt.

Čas izterljivosti ali uporabe predhodnega financiranja določa, ali se slednje razkrije kot kratkoročno ali nekratkoročno sredstvo iz naslova predhodnega financiranja. Uporaba je določena z zadevnim sporazumom v zvezi s projektom. Vsako vračilo ali poraba, ki zapade v 12 mesecih po datumu poročanja, se razkrije kot kratkoročno predhodno financiranje. Ker je veliko projektov ERS dolgoročne narave, morajo biti z njimi povezani predujmi na razpolago več kot eno leto. Zato so ti zneski predhodnega financiranja prikazani kot nekratkoročna sredstva, ker pa bosta 8. in 9. ERS prenehala obstajati, je večina predhodnega financiranja kratkoročnega.

Povečanje nekratkoročnega predhodnega financiranja za 80 milijonov EUR v primerjavi z 31. decembrom 2013 je v glavnem posledica izvajanja novih pogodb v okviru „premostitvenega sklada“ (77 milijonov EUR).

2.2   Prispevki za skrbniški sklad

Ta postavka zajema znesek, plačan kot prispevek evropskemu skrbniškemu skladu Bêkou.

KRATKOROČNA SREDSTVA

2.3   Predhodno financiranje

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Predhodno financiranje (bruto)

20

517

3  413

384

4  335

3  931

Obračunano prek presečnega datuma

(15)

(375)

(2  235)

(307)

(2  932)

(2  645)

Skupaj

5

142

1  178

77

1  403

1  286


(v milijonih EUR)

 

Skupaj

31.12.2014

Neposredno upravljanje

227

 

Izvedle:

 

 

 

Komisija

116

 

 

Izvajalske agencije EU

4

 

 

Delegacije EU

106

Posredno upravljanje

1  176

 

Izvedli:

 

 

 

Tretje države

257

 

 

Mednarodne organizacije

494

 

 

EIB in EIS

357

 

 

Subjekti javnega prava

41

 

 

Subjekti zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve

24

 

 

Subjekti zasebnega prava, ki izvajajo javno-zasebno partnerstvo

2

Skupaj

1  403

2.3.1    Jamstva, prejeta v zvezi s predhodnim financiranjem

Za zavarovanje zneskov predhodnega financiranja se oblikujejo jamstva, ki se sprostijo, ko je plačan zadnji zahtevek v okviru projekta. Na dan 31. decembra 2014 je „nominalna“ vrednost jamstev, ki jih je prejel ERS v zvezi s predhodnim financiranjem, znašala 259 milijonov EUR.

2.4   Terjatve

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Terjatve do strank, javnih organov, Efte in tretjih držav

2.4.1

3

10

7

0

21

24

Terjatve do držav članic

 

0

0

3

Aktivne časovne razmejitve

2.4.2

0

56

7

(0)

63

57

Skupaj

 

3

66

15

0

84

84


(v milijonih EUR)

 

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Izterljivi zneski iz nemenjalnih poslov

21

22

Terjatve iz menjalnih poslov

63

62

Skupaj

84

84

2.4.1    Terjatve do strank, javnih organov, Efte in tretjih držav

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Terjatve do strank, javnih organov, Efte in tretjih držav

6

34

9

0

49

38

Odpis

(3)

(23)

(2)

(0)

(28)

(14)

Skupaj

3

10

7

0

21

24

2.4.2    Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve vključujejo predvsem natečene obresti na zneske predhodnega financiranja.

2.5   Povezani računi

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Povezani računi

216

810

(1  633)

607

Skupaj

216

810

(1  633)

607

Zaradi večje učinkovitosti je 11. ERS dodeljena ena sama zakladnica, ki zajema vse ERS (12); to ima za posledico posle med različnimi ERS, ki se izravnajo v povezanih računih med različnimi bilancami stanja ERS. Povezani računi so predstavljeni samo v posameznih ERS.

2.6   Denarna sredstva in njihovi ustrezniki  (13)

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Posebni računi: finančne institucije držav članic

344

344

719

Tekoči računi: poslovne banke

47

47

39

Posebni sklad za Demokratično republiko Kongo  (14)

1

1

1

Skupaj

391

391

759

Skupno znižanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je mogoče pojasniti zlasti z ravnijo izvršenih plačil in višjim proračunskim izvrševanjem kot v prejšnjem obdobju poročanja.

Opozoriti je treba, da imajo države AKP upravičenke v lasti sredstva sistema Stabex, ki zato niso vključena v bilanco stanja ERS. Stabex je kratica za sistem EU za kompenzacijsko financiranje, namenjen stabilizaciji prihodkov od izvoza v državah AKP. Ko se Komisija in država upravičenka (AKP) dogovorita, kako bodo sredstva Stabex porabljena, obe stranki podpišeta sporazum o prenosu. V skladu z določbami člena 211 Četrte Loméjske konvencije (15) (kakor je bila spremenjena) se sredstva prerazporedijo na obrestovan račun z dvema pooblaščenima podpisnikoma (Komisijo in državo upravičenko), ki je bil odprt na ime te države AKP. Sredstva ostanejo na teh računih z dvema podpisnikoma, dokler ni vzpostavljen okvir medsebojnih obveznosti, ki je podlaga za prerazporeditev za določen projekt. Odredbodajalec Komisije ohrani pooblastilo za razpolaganje z računom za zagotovitev, da se sredstva izplačajo, kot je bilo predvideno. Sredstva na teh računih, za katere je potreben dvojni podpis, so last države AKP in se zato ne knjižijo kot sredstva v zaključnih računih ERS. Prenosi na te račune se knjižijo kot plačila Stabex. Za več informacij glej tudi pojasnilo 3.2.2.

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

2.7   Obveznosti iz poslovanja

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Sofinanciranje – obveznosti iz poslovanja

34

34

25

Skupaj

34

34

25

Sprememba skupnih obveznosti iz poslovanja za sofinanciranje je pojasnjena v pojasnilu 2.8.1.2.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

2.8   Obveznosti iz poslovanja

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

2.8.1

0

22

446

5

474

322

Vnaprej vračunani stroški

2.8.2

10

153

521

37

722

588

Odloženi prispevek h kapitalu Sklada

2.8.3

228

228

304

Skupaj

 

10

175

1  195

43

1  423

1  214

2.8.1    Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Dobavitelji in drugo

2.8.1.1

0

23

379

(0)

402

244

Obveznosti iz poslovanja za sofinanciranje

2.8.1.2

(0)

67

0

67

75

Razne obveznosti iz poslovanja

2.8.1.3

(1)

(0)

6

4

3

Skupaj

 

0

22

446

5

474

322

Obveznosti iz poslovanja vključujejo izkaze stroškov, ki jih ERS prejme v zvezi z dejavnostmi, za katere se dodeljujejo nepovratna sredstva. V zahtevanem znesku se knjižijo takoj po prejetju zahtevka. Enak postopek se uporablja za račune in dobropise, prejete v okviru dejavnosti javnega naročanja. Zadevni zahtevki za povračilo stroškov so bili upoštevani pri postopkih časovnega preseka ob koncu leta. Na podlagi presečnih podatkov so bili ocenjeni upravičeni zneski pripoznani v izkazu finančnega uspeha.

2.8.1.1   Dobavitelji in drugo

V to postavko so vključene obveznosti do dobaviteljev ter obveznosti do javnih organov in tretjih držav.

Povečanje za 158 milijonov EUR v primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja je povezano zlasti s povečanjem obveznosti iz poslovanja do tretjih držav za 160 milijonov EUR.

2.8.1.2   Obveznosti iz poslovanja za sofinanciranje

Skupne nekratkoročne in kratkoročne obveznosti iz poslovanja za sofinanciranje se ujemajo z lanskoletnimi. V letu 2014 so bili prejeti novi prispevki za sofinanciranje s strani EIB (48 milijonov EUR), Belgije (5 milijonov EUR), Švedske (3 milijone EUR) in drugih držav.

Obveznosti iz poslovanja za sofinanciranje so se zmanjšale za 57 milijonov EUR zaradi pripoznanja prihodkov, povezanih s projekti sofinanciranja (glej pojasnili 3.2.3 in 3.3.2).

2.8.1.3   Razne obveznosti iz poslovanja

Razne obveznosti iz poslovanja obsegajo zlasti nedodeljene denarne prejemke in vrnjene zneske.

2.8.2    Vnaprej vračunani stroški

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Vnaprej vračunani stroški

10

153

521

37

722

588

Skupaj

10

153

521

37

722

588

Ob koncu leta se ocenijo upravičeni odhodki, ki so jih imeli upravičenci do sredstev ERS, vendar jih še niso prijavili. Na podlagi teh presečnih podatkov so ocenjeni upravičeni zneski izkazani kot vnaprej vračunani stroški.

Ocenjena uporaba zneskov predhodnega financiranja je prikazana kot ocenjeni obračun predhodnega financiranja (glej pojasnilo 2.3).

2.8.3    Odloženi prispevek h kapitalu Sklada

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Združeno kraljestvo

222

222

296

Češka

4

4

Irska

5

Litva

1

1

2

Skupaj

228

228

304

Podatki zajemajo prispevke držav članic, plačane vnaprej.

ČISTA SREDSTVA

2.9   Vpoklicani kapital sklada – delujoči ERS

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj

Kapital Sklada

12  840

11  699

21  152

45  691

Nevpoklicani kapital Sklada

(13  162)

(13  162)

Vpoklicani kapital Sklada na dan 31.12.2013

12  840

11  699

7  990

32  529

 

 

 

 

 

 

Kapital Sklada

12  840

11  699

21  152

45  691

Nevpoklicani kapital Sklada

(10  018)

(10  018)

Vpoklicani kapital Sklada na dan 31.12.2014

12  840

11  699

11  134

35  673

Kapital Sklada je skupni znesek prispevkov držav članic za ustrezni ERS, kakor je določeno v vsakem od notranjih sporazumov. Nevpoklicana sredstva so začetne dodelitve, ki še niso bile vpoklicane od držav članic.

Vpoklicani kapital Sklada je znesek začetnih dodelitev, ki je bil vpoklican za prerazporeditev s strani držav članic na zakladniške račune.

Kapital 8. in 9. ERS je bil v celoti vpoklican in prejet.

Dejavnosti „premostitvenega sklada“ v letu 2014 so bile financirane s sproščenimi sredstvi iz prejšnjih ERS (glej pojasnilo 2.11 Prenosi vpoklicanega kapitala Sklada med delujočimi ERS). Ker Notranji sporazum o ustanovitvi 11. ERS 31. decembra 2014 še ni začel veljati, v okviru 11. ERS še ni prikazanega nobenega kapitala Sklada.

Vpoklicani in nevpoklicani kapital Sklada po državah članicah

(v milijonih EUR)

Prispevki

%

Nevpoklicano v 10. ERS 31.12.2013

Vpoklicano v letu 2014

Nevpoklicano v 10. ERS 31.12.2014

Avstrija

2,41

(317)

76

(241)

Belgija

3,53

(465)

111

(354)

Bolgarija

0,14

(18)

4

(14)

Ciper

0,09

(12)

3

(9)

Češka

0,51

(67)

16

(51)

Danska

2,00

(263)

63

(200)

Estonija

0,05

(7)

2

(5)

Finska

1,47

(193)

46

(147)

Francija

19,55

(2  573)

615

(1  958)

Nemčija

20,50

(2  698)

645

(2  053)

Grčija

1,47

(193)

46

(147)

Madžarska

0,55

(72)

17

(55)

Irska

0,91

(120)

29

(91)

Italija

12,86

(1  693)

404

(1  288)

Latvija

0,07

(9)

2

(7)

Litva

0,12

(16)

4

(12)

Luksemburg

0,27

(36)

8

(27)

Malta

0,03

(4)

1

(3)

Nizozemska

4,85

(638)

152

(486)

Poljska

1,30

(171)

41

(130)

Portugalska

1,15

(151)

36

(115)

Romunija

0,37

(49)

12

(37)

Slovaška

0,21

(28)

7

(21)

Slovenija

0,18

(24)

6

(18)

Španija

7,85

(1  033)

247

(786)

Švedska

2,74

(361)

86

(274)

Združeno kraljestvo

14,82

(1  951)

466

(1  485)

Skupaj

100,00

(13  162)

3  144

(10  018)

2.10   Vpoklicani kapital sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj

Sredstva, prenesena iz zaključenih ERS

627

1  625

2  252

Stanje na dan 31.12.2014

627

1  625

2  252

Ta postavka vključuje sredstva, prenesena iz zaključenih ERS.

2.11   Prenosi vpoklicanega kapitala sklada med delujočimi ERS

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj

Stanje na dan 31.12.2012

(2  980)

2  501

479

0

Prerazporeditev sproščenih sredstev iz 8. in 9. ERS v 10. ERS

(102)

(371)

473

0

Stanje na dan 31.12.2013

(3  083)

2  130

952

0

Prerazporeditev sproščenih sredstev iz prejšnjih ERS v rezervo 10. ERS za uspešnost

(64)

(372)

436

 

0

Prerazporeditev sproščenih sredstev iz prejšnjih ERS v rezervo 11. ERS za uspešnost

 

 

(225)

225

0

Prerazporeditev rezerv 10. in 11. ERS za uspešnost v „premostitveni sklad“

 

 

(1  372)

1  372

0

Stanje na dan 31.12.2014

(3  147)

1  758

(209)

1  597

0

Ta postavka vključuje sredstva, prenesena med delujočimi ERS.

Od začetka veljavnosti Sporazuma iz Cotonouja se vsa neporabljena sredstva iz prejšnjih ERS po sprostitvi prevzetih obveznosti prerazporedijo v zadnji odprti ERS. Sredstva, ki se prerazporedijo iz drugih ERS, povečujejo odobritve sklada, ki jih prejme, in znižujejo odobritve sklada, iz katerega so bila prerazporejena. Za sredstva, prerazporejena v rezervi 10. in 11. ERS za uspešnost, se lahko obveznosti prevzamejo samo pod posebnimi pogoji, določenimi v notranjih sporazumih.

3.   POJASNILA K IZKAZU FINANČNEGA USPEHA

3.1   Prihodki iz menjalnih in nemenjalnih poslov

(v milijonih EUR)

 

2014 skupaj

2013 skupaj

Prihodki iz nemenjalnih poslov

87

79

Prihodki iz menjalnih poslov

59

43

Skupaj

145

123

Pri 87 milijonih EUR prihodkov iz nemenjalnih poslov gre izključno za prihodke iz poslovanja, 59 milijonov EUR prihodkov iz menjalnih poslov pa vključuje prihodke iz poslovanja (45 milijonov EUR) in finančne prihodke (13 milijonov EUR – glej pojasnilo 3.5).

3.2   Prihodki iz poslovanja

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

2014 skupaj

2013 skupaj

Izterjava odhodkov

3.2.1

2

22

3

26

13

Izterjava sredstev Stabex

3.2.2

4

4

61

Pozitivne tečajne razlike

 

3

21

19

1

45

41

Prihodki iz poslovanja – sofinanciranje

3.2.3

57

57

8

Skupaj

 

9

43

79

1

132

123


(v milijonih EUR)

 

2014 skupaj

Neposredno upravljanje

17

 

Izvedle:

 

 

 

Komisija

0

 

 

Delegacije EU

17

Posredno upravljanje

70

 

Izvedle:

 

 

 

Tretje države

68

 

 

Mednarodne organizacije

1

Prihodki iz poslovanja skupaj, razen pozitivnih tečajnih razlik

86

3.2.1    Izterjava odhodkov

Ta postavka zajema naloge za izterjavo, ki jih izda ERS, in odbitek od poznejših plačil, ki se vknjižijo v računovodski sistem ERS, za izterjavo predhodno izplačanih zneskov na podlagi kontrol, revizij ali analiz upravičenosti. Ob tem je treba opozoriti, da izterjava zneskov predhodnega financiranja ni vključena med prihodke, temveč je knjižena na postavko predhodnega financiranja v bilanci stanja.

Izterjava neupravičenih izplačil

V zvezi z neupravičenimi izplačili so bili leta 2014 izdani nalogi za izterjavo v višini 48 milijonov EUR (leta 2013 v višini 23 milijonov EUR). Od tega je bilo 25 milijonov EUR povezanih z izterjavo odhodkov, zato je bil ta znesek knjižen kot prihodek iz poslovanja. Za 23 milijonov EUR je bilo izterjav zneskov predhodnega financiranja, ki so bile v bilanci stanja knjižene kot sredstva iz naslova predhodnega financiranja.

Izterjave neupravičenih izplačil so razčlenjene v spodnji razpredelnici:

(v milijonih EUR)

 

Prihodki

Predhodno financiranje

2014 skupaj

Prihodki

Predhodno financiranje

2013 skupaj

Napaka

0

2

2

2

4

6

Nepravilnost

24

20

44

4

12

16

Prijava uradu OLAF

1

0

1

1

1

Skupaj

25

23

48

6

17

23

3.2.2    Izterjava sredstev Stabex

Leta 2014 so bili v ERS vrnjeni 4 milijoni EUR z računov z dvema podpisnikoma v državah AKP. Sredstva so bila vrnjena predvsem iz Slonokoščene obale (2 milijona EUR) in Ugande (1 milijon EUR). Ti prihodki so vključeni v prihodke iz poslovanja (izterjava sredstev Stabex) v izkazu finančnega uspeha 8. ERS.

3.2.3    Prihodki iz poslovanja – sofinanciranje

Prihodki iz poslovanja, povezani s sofinanciranjem, pomenijo uporabljene prispevke (glej pojasnilo 3.3.2).

3.3   Odhodki iz poslovanja

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

2014 skupaj

2013 skupaj

Odhodki iz poslovanja – instrumenti pomoči

3.3.1

(0)

261

2  813

472

3  545

2  957

Odhodki iz poslovanja – sofinanciranje

3.3.2

57

57

8

Negativne tečajne razlike

 

2

18

11

3

33

60

Odpis terjatev

 

(0)

14

0

0

14

1

Skupaj

 

1

293

2  881

475

3  650

3  027


(v milijonih EUR)

 

Skupaj

2014

Neposredno upravljanje

933

 

Izvedli:

 

 

 

Komisija

114

 

 

Izvajalske agencije EU

2

 

 

Delegacije EU

817

 

 

Skrbniški skladi

Posredno upravljanje

2  670

 

Izvedli:

 

 

 

Tretje države

1  111

 

 

Mednarodne organizacije

1  148

 

 

EIB in EIS

179

 

 

Subjekti javnega prava

144

 

 

Subjekti zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve

46

 

 

Subjekti zasebnega prava, ki izvajajo javno-zasebno partnerstvo

41

Odhodki iz poslovanja skupaj: instrumenti pomoči in sofinanciranje

3  603

3.3.1    Odhodki iz poslovanja – instrumenti pomoči

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

2014 skupaj

2013 skupaj

Programska pomoč

(7)

(3)

2  038

130

2  159

1  719

Makroekonomska podpora

42

42

21

Sektorska politika

0

10

(1)

10

222

Subvencionirane obrestne mere

3

3

(0)

Projekti znotraj držav AKP

215

507

258

979

645

Nujna pomoč

2

250

84

335

270

Pomoč za begunce

(0)

(0)

1

Rizični kapital

0

0

0

Stabex

2

2

(1)

Sysmin

0

0

0

Drugi programi pomoči, povezani s prejšnjimi ERS

2

2

5

Institucionalna podpora

19

19

62

Nadomestila za izgube pri izvozu

1

(6)

(5)

13

Skupaj

(0)

261

2  813

472

3  545

2  957

Odhodki iz poslovanja ERS zajemajo različne instrumente pomoči in so lahko v različnih oblikah glede na to, kako se sredstva izplačujejo in upravljajo.

3.3.2    Odhodki iz poslovanja – sofinanciranje

To so odhodki, nastali pri projektih sofinanciranja v letu 2014. Prejeti prispevki za sofinanciranje izpolnjujejo merila za pogojne prihodke iz nemenjalnih poslov, zato se ustrezen znesek prispevkov pripozna kot prihodki iz poslovanja (glej pojasnilo 3.2.3).

3.4   Upravni odhodki

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

2014 skupaj

2013 skupaj

Upravni odhodki

(0)

22

22

167

Skupaj

(0)

22

22

167

Ta postavka vključuje odhodke za podporo, tj. upravne odhodke, povezane z načrtovanjem in izvajanjem ERS. Ti vključujejo odhodke za pripravo, spremljanje in ocenjevanje projektov, pa tudi odhodke za računalniška omrežja, tehnično pomoč ipd.

Zmanjšanje upravnih odhodkov je v glavnem posledica spremembe metode ocenjevanja za vnaprej vračunane stroške. Če bi bila ista metoda uporabljena leta 2013, bi bili skupni upravni odhodki (vključno z vnaprej vračunanimi stroški) za 80 milijonov EUR manjši.

3.5   Finančni prihodki

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

2014 skupaj

2013 skupaj

Prihodki od obresti – evropske banke

0

1

(3)

0

(1)

0

Obresti na predhodno financiranje

(0)

13

(1)

2

15

(0)

natečene obresti

(0)

12

(1)

11

(5)

izterjane obresti

0

1

0

2

3

5

Skupaj

0

15

(3)

2

13

(0)

Obresti iz predhodnega financiranja se pripoznajo v skladu z določbami člena 9(2)(d) finančne uredbe, ki se uporablja za prehodno obdobje. Prihodki od obresti so bili v letu 2013 negativni zaradi storniranja obresti na predhodno financiranje, ki so nastale v prejšnjem letu. Višji znesek prihodkov od obresti v 9. ERS je bil v letu 2014 večinoma posledica nihanj deviznega tečaja USD/EUR.

Finančni prihodki se obravnavajo kot prihodki iz menjalnih poslov.

4.   POGOJNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI TER DRUGA BISTVENA RAZKRITJA

4.1   Pogojna sredstva

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

3

44

54

101

116

Jamstva za zadržane zneske

2

30

18

50

56

Skupaj

5

74

72

150

171

4.1.1    Jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Včasih se zahtevajo jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za zagotovitev, da upravičenci do financiranja ERS izpolnijo obveznosti iz svojih pogodb z ERS.

4.1.2    Jamstva za zadržane zneske

Jamstva za zadržane zneske zadevajo samo pogodbe za izvedbo del. Običajno se zadrži 10 % vmesnih plačil upravičencem za zagotovitev, da izvajalec izpolni svoje obveznosti. Zadržani zneski se prikažejo kot obveznosti. Če se naročnik strinja, pa lahko izvajalec namesto tega predloži jamstvo za zadržane zneske, ki nadomesti zneske, zadržane pri vmesnih plačilih. Taka prejeta jamstva se razkrijejo kot pogojna sredstva.

4.2   Pogojne obveznosti

4.2.1    Center za razvoj podjetništva (CRP)

Svet ministrov AKP-EU se je junija 2014 dogovoril, „da bo začel postopek odrejenega zapiranja CRP“ in hkrati „zagotovil, da bodo projekti v podporo zasebnemu sektorju, ki jih v državah in regijah AKP izvaja CRP, zaključeni v celoti“. V ta namen je Svet ministrov AKP-EU Odbor veleposlanikov AKP-EU pooblastil, naj nadaljuje obravnavo zadeve in sprejme potrebne sklepe.

Odbor veleposlanikov AKP-EU je s Sklepom št. 4/2014 z dne 23. oktobra 2014 izvršilni odbor CRP pooblastil, naj s takojšnjim učinkom sprejme vse ustrezne ukrepe za pripravo na zaprtje CRP. Kot je določeno v členu 2 navedenega sklepa, je bilo izvršilnemu odboru naročeno, naj za pripravo in izvedbo načrta za zaprtje sklene pogodbo z upraviteljem. Navedeni načrt za zaprtje „omogoča urejeno zaprtje CRP, ob hkratnem upoštevanju pravic vseh vpletenih tretjih strank in zagotavljanju, da tekoče projekte v podporo zasebnemu sektorju zaključi CRP sam ali pa subjekt, kateremu se lahko dodeli njihovo upravljanje“. Načrt za zaprtje predvideva zaključek prenehanja CRP do 31. decembra 2016.

Upravitelj je konec junija 2015 izvršilnemu odboru CRP predložil dokončni strateški načrt, vključno s proračunom in delovnim načrtom, ki odraža rezultat socialnega dialoga. Proračun dokončnega strateškega načrta, ki ga odobri izvršilni odbor CRP, bo Komisija uporabila kot podlago za svoj predlog sklepa o financiranju, ki bo sprejet po pridobitvi mnenja odbora ERS. Po sprejetju navedenega sklepa o financiranju bo med CRP in Komisijo sklenjen sporazum o nepovratnih sredstvih, ki zagotavlja potrebno financiranje za popolno uresničitev sredstev CRP in popolno poravnavo njegovih obveznosti. Po začetku veljavnosti navedenega sporazuma o nepovratnih sredstvih bo lahko upravitelj izvedel dokončni strateški načrt, sprejel ukrepe, predvidene v načrtu, in se zavezal k plačilu nastalih odhodkov.

Na dan priprave računovodskih izkazov ERS je bilo v strateškem načrtu in njegovem proračunu ocenjeno, da bodo skupni stroški, povezani z zaprtjem, znašali približno 18 milijonov EUR in da jih bo kril ERS.

4.3   Druga pomembna razkritja

4.3.1    Neporavnane obveznosti, ki še niso prikazane kot odhodki

Spodaj razkriti znesek je znesek teh neporavnanih proračunskih obveznosti (RAL – „reste à liquider“), zmanjšan za z njimi povezane zneske, ki so bili vključeni kot odhodki v izkaz finančnega uspeha za leto 2014. Pri neporavnanih proračunskih obveznostih gre za znesek že prevzetih obveznosti, ki še niso bile niti plačane niti sproščene. Neporavnane proračunske obveznosti so običajna posledica obstoja večletnih programov.

(v milijonih EUR)

 

8. ERS

9. ERS

10. ERS

11. ERS

Skupaj na dan 31.12.2014

Skupaj na dan 31.12.2013

Neporavnane obveznosti, ki še niso prikazane kot odhodki

12

360

4  777

143

5  291

5  243

Skupaj

12

360

4  777

143

5  291

5  243

Na dan 31. decembra 2014 so neporavnane proračunske obveznosti znašale skupaj 5  889 milijonov EUR (leta 2013: 6  025 milijonov EUR).

5.   OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ

Naslednja razkritja v zvezi z upravljanjem finančnih tveganj ERS se nanašajo na zakladniško poslovanje, ki ga v imenu ERS izvaja Komisija za izvrševanje njegovih sredstev.

5.1   Strategije upravljanja tveganj in varovanje pred tveganji

Pravila in načela upravljanja zakladniškega poslovanja so določena v finančni uredbi 10. ERS, notranjem sporazumu in finančni uredbi, ki se uporablja za prehodno obdobje.

Na podlagi zgornje uredbe se uporabljajo naslednja glavna načela:

države članice vplačajo prispevke za ERS na posebne račune, odprte pri centralni banki vsake države članice ali finančni instituciji, ki jo ta določi. Prispevki ostanejo na teh posebnih računih, dokler ni treba izvesti plačil ERS,

države članice plačajo prispevke za ERS v eurih, plačila ERS pa so v eurih in drugih valutah, tudi manj znanih,

stanje na bančnih računih, ki jih odpre Komisija v imenu ERS, ne sme biti negativno.

Poleg posebnih računov ima Komisija v imenu ERS odprte tudi druge bančne račune pri finančnih institucijah (centralnih in poslovnih bankah) za izvrševanje plačil in prejemanje prejemkov, ki niso prispevki držav članic v proračun.

Zakladniško in plačilno poslovanje sta visoko avtomatizirana in temeljita na sodobnih informacijskih sistemih. Za zagotovitev varnosti sistemov in delitve nalog v skladu s finančno uredbo, standardi notranje kontrole Komisije in revizijskimi načeli se uporabljajo posebni postopki.

Upravljanje zakladniškega in plačilnega poslovanja je urejeno s sklopom pisnih smernic in postopkov, da se omejita poslovno in finančno tveganje ter zagotovi primerna raven kontrole. Te smernice in postopki urejajo različna področja poslovanja in njihovo upoštevanje se redno preverja.

5.2   Valutno tveganje

Izpostavljenost ERS do valutnega tveganja ob koncu leta – neto pozicija

(v milijonih EUR)

 

31.12.2014

31.12.2013

USD

GBP

DKK

SEK

EUR

Drugo

Skupaj

USD

GBP

DKK

SEK

EUR

Drugo

Skupaj

Finančna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjatve in izterljivi zneski

0

 

 

 

76

8

84

4

 

 

 

75

4

84

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

6

0

 

 

386

 

391

0

0

 

 

759

 

759

Skupaj

6

0

462

8

475

4

0

834

4

843

Finančne obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznosti iz poslovanja

0

 

 

 

(691)

(45)

(736)

(1)

0

 

 

(574)

(74)

(648)

Skupaj

0

(691)

(45)

(736)

(1)

0

(574)

(74)

(648)

Skupaj

6

0

(229)

(37)

(261)

3

0

260

(70)

195

Vsi prispevki se hranijo v eurih, druge valute pa se kupijo le, kadar so potrebne za izvrševanje plačil. Zato zakladniško poslovanje ERS ni izpostavljeno valutnemu tveganju.

5.3   Obrestno tveganje

ERS ne najema posojil, zato ni izpostavljen obrestnemu tveganju.

Prejema pa obresti od sredstev, ki jih ima na različnih bančnih računih. Komisija je zato v imenu ERS uvedla ukrepe, ki zagotavljajo, da obresti, ki se obračunavajo, odražajo vsakokratne tržne obrestne mere ter njihova morebitna nihanja.

Stanje vlog čez noč na računih poslovnih bank se dnevno obrestuje. Obrestovanje stanj na teh računih temelji na spremenljivih tržnih obrestnih merah, ki se jim doda pogodbeni pribitek (pozitiven ali negativen). Za večino računov je izračun obresti vezan na obrestno mero EONIA (uteženo povprečje obrestnih mer v eurih za medbančna posojila čez noč) in sledi nihanjem te obrestne mere. Za nekatere druge račune je izračun obresti vezan na obrestno mero ECB, ki se uporablja za operacije refinanciranja ECB. Zato ERS ni izpostavljen tveganju, da bi se njegova sredstva obrestovala po obrestnih merah, nižjih od tržnih.

5.4   Kreditno tveganje (tveganje nasprotne stranke)

Finančna sredstva, ki niso niti prekoračila zapadlosti v plačilo niti niso oslabljena:

(v milijonih EUR)

 

Skupaj

Niti zapadla niti oslabljena

Zapadle postavke, ki niso oslabljene

< 1 leto

1–5 let

> 5 let

Menjalne terjatve in nemenjalni izterljivi zneski

84

75

5

4

 

Skupaj na dan 31.12.2014

84

75

5

4

Menjalne terjatve in nemenjalni izterljivi zneski

84

73

9

1

Skupaj na dan 31.12.2013

84

73

9

1


Finančna sredstva po kategorijah tveganja:

(v milijonih EUR)

 

31.12.2014

31.12.2013

Terjatve

Denarna sredstva

Skupaj

Terjatve

Denarna sredstva

Skupaj

Nasprotne stranke z zunanjimi bonitetnimi ocenami

 

 

 

 

 

 

Prvi razred in visoka kakovost

0

318

318

3

606

609

Zgornji srednji razred

 

39

39

 

12

12

Nižji srednji razred

 

7

7

 

123

123

Neinvesticijski razred

 

27

27

 

17

17

Skupaj

0

391

391

3

758

761

Nasprotne stranke brez zunanjih bonitetnih ocen

 

 

 

 

Skupina 1 (dolžniki brez zamud pri plačilu v preteklosti)

83

 

83

79

 

79

Skupina 2 (dolžniki z zamudami pri plačilu v preteklosti)

1

 

1

2

 

2

Skupaj

84

 

84

81

 

81

Skupaj

84

391

475

84

758

842

Sredstva v kategorijah neinvesticijski razred in nižji srednji razred se večinoma nanašajo na prispevke držav članic v ERS, plačane na posebne račune, ki so jih države članice odprle v skladu s členom 22(3) finančne uredbe ERS. V skladu s to uredbo zneski takih prispevkov ostanejo na teh posebnih računih, dokler ni treba izvesti plačil.

Večina zakladniških sredstev ERS se v skladu s finančno uredbo ERS hrani na „posebnih računih“, ki so jih odprle države članice za plačilo svojih prispevkov. Večina teh računov je odprtih pri zakladnicah ali nacionalnih centralnih bankah držav članic. Te institucije pomenijo najnižje tveganje nasprotne stranke za ERS (ERS ima izpostavljenost do svojih držav članic).

Za tisti del zakladniških sredstev ERS, ki se hrani pri poslovnih bankah za kritje izvrševanja plačil, se ti računi polnijo sproti in se avtomatično upravljajo prek sistema zakladnice Komisije za upravljanje denarnih sredstev. Na vsakem računu se vzdržuje minimalno stanje denarnih sredstev, sorazmerno s povprečnim zneskom dnevnih plačil, ki se izvršujejo prek tega računa. Posledično je stanje na teh računih stalno nizko, kar zagotavlja, da je izpostavljenost ERS tveganju omejena.

Poleg tega se z namenom nadaljnjega zmanjšanja tveganja nasprotne stranke, ki mu je izpostavljen ERS, za izbiro poslovnih bank uporabljajo posebne smernice.

Vse poslovne banke so izbrane prek javnih razpisov. Minimalna kratkoročna kreditna bonitetna ocena, ki se zahteva za sodelovanje v razpisnih postopkih, je Moody’s P-1 ali njej enakovredna (S&P A-1 ali Fitch F1). V posebnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah se lahko sprejme nižja ocena.

5.5   Likvidnostno tveganje

Analiza zapadlosti finančnih obveznosti po preostali pogodbeni zapadlosti

(v milijonih EUR)

 

< 1 leto

1–5 let

> 5 let

Skupaj

Obveznosti iz poslovanja

702

34

 

736

Skupaj na dan 31.12.2014

702

34

736

Obveznosti iz poslovanja

623

25

 

648

Skupaj na dan 31.12.2013

623

25

648

Proračunska načela, ki se uporabljajo za ERS, zagotavljajo, da skupna denarna sredstva za dano proračunsko obdobje vedno zadostujejo za izvrševanje vseh zadevnih plačil. Dejansko so skupni prispevki držav članic enaki skupnemu znesku odobritev plačil za zadevno proračunsko obdobje.

Prispevki držav članic v ERS se vsako leto plačajo v treh obrokih, vendar na plačila deloma vplivajo sezonski dejavniki.

Zaradi zagotavljanja, da zakladniška sredstva vedno zadostujejo za kritje plačil, ki jih je treba izvršiti v danem mesecu, si zakladnica Komisije in ustrezni plačilni oddelki redno izmenjujejo informacije o stanju zakladnice ter zagotavljajo, da izvršena plačila v danem obdobju ne presežejo razpoložljivih zakladniških sredstev.

Poleg navedenega pa v okviru dnevnega zakladniškega poslovanja ERS avtomatska orodja za upravljanje denarnih sredstev zagotavljajo, da so na vseh bančnih računih ERS dnevno na voljo zadostna likvidna sredstva.

6.   RAZKRIVANJE POVEZANIH STRANK

Ugotovljeni niso bili nobeni posli povezanih strank, ki bi jih bilo treba ločeno razkriti v okviru te postavke.

7.   DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Do dne predložitve tega zaključnega računa računovodja ERS ni opazil nobenih pomembnih zadev, ki bi jih bilo treba ločeno razkriti v okviru tega oddelka, niti mu take zadeve niso bile sporočene. Zaključni račun in z njim povezana pojasnila so bili pripravljeni na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij in to je upoštevano v zgoraj predstavljenih podatkih.

8.   USKLADITEV POSLOVNEGA IZIDA IN PRORAČUNSKEGA REZULTATA

Poslovni izid za zadevno leto je izračunan po načelih računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Proračunski rezultat pa temelji na pravilih računovodstva na podlagi nastanka plačil. Ker tako poslovni izid kot proračunski rezultat izvirata iz istih osnovnih poslov, je za kontrolo koristno preveriti, ali ju je mogoče uskladiti. V spodnji razpredelnici je prikazana ta uskladitev s ključnimi uskladitvenimi zneski, razdeljenimi na prihodkovne in odhodkovne postavke.

(v milijonih EUR)

 

2014

2013

POSLOVNI IZID ZA ZADEVNO LETO

(3  526)

(3  072)

Prihodki

 

 

Upravičenosti, ki ne vplivajo na proračunski rezultat

(10)

(68)

Upravičenosti, ugotovljene v tekočem letu, a še nepobrane

(19)

(6)

Upravičenosti, ugotovljene v prejšnjih letih in pobrane v tekočem letu

12

10

Neto učinek predhodnega financiranja

41

71

Prehodno nezaračunani prihodki (čisti)

(71)

19

Odhodki

 

 

Odhodki tekočega leta, ki še niso plačani

165

90

Odhodki prejšnjih let, plačani v tekočem letu

(28)

(53)

Preklicana plačila

65

13

Neto učinek predhodnega financiranja

(562)

(431)

Vnaprej vračunani odhodki (čisti)

417

464

PRORAČUNSKI REZULTAT ZA ZADEVNO LETO

(3  516)

(2  963)

8.1   Uskladitvene postavke – prihodki

Proračunski prihodki za dano proračunsko leto ustrezajo prihodkom, pobranim na podlagi upravičenosti, ugotovljenih med letom, in zneskom, pobranim na podlagi upravičenosti, ugotovljenih v prejšnjih letih.

Upravičenosti, ki ne vplivajo na proračunski rezultat, se evidentirajo v poslovnem izidu, vendar jih s proračunskega vidika ni mogoče šteti za prihodke, saj se unovčeni znesek prerazporedi v rezervo in zanj brez sklepa Sveta ni mogoče ponovno prevzeti obveznosti.

Pri uskladitvi je treba upravičenosti, ki so bile ugotovljene v tekočem letu, a še niso bile pobrane, odšteti od poslovnega izida, saj niso del proračunskih prihodkov. Nasprotno pa je treba upravičenosti, ugotovljene v prejšnjih letih in pobrane v tekočem letu, pri uskladitvi prišteti k poslovnemu izidu.

Neto učinek predhodnega financiranja je obračun izterjanih zneskov predhodnega financiranja. Gre za denarni prejemek, ki ne vpliva na poslovni izid.

Neto prehodno nezaračunani prihodki so pretežno sestavljeni iz prihodkov, prehodno nezaračunanih ob časovnem preseku ob koncu leta. Upošteva se samo čisti učinek, tj. prehodno nezaračunani prihodki za tekoče leto, zmanjšani za stornirane prehodno nezaračunane prihodke prejšnjega leta.

8.2   Uskladitvene postavke – odhodki

Odhodke tekočega leta, ki še niso plačani, je treba pri uskladitvi prišteti, saj so vključeni v poslovni izid, vendar niso del proračunskih odhodkov. Nasprotno pa je treba odhodke prejšnjih let, plačane v tekočem letu, pri uskladitvi odšteti od poslovnega izida, saj so del proračunskih odhodkov tekočega leta, vendar bodisi ne vplivajo na poslovni izid bodisi znižujejo odhodke (v primeru popravkov).

Denarni prejemki iz preklicanih plačil ne vplivajo na poslovni izid, vplivajo pa na proračunski rezultat.

Neto učinek predhodnega financiranja je kombinacija novih zneskov predhodnega financiranja, plačanih v tekočem letu in pripoznanih za proračunske odhodke zadevnega leta, ter obračuna predhodnega financiranja, plačanega v tekočem letu ali prejšnjih letih s priznanjem upravičenih stroškov. Slednji so odhodek v smislu računovodstva na podlagi poslovnih dogodkov, niso pa odhodek za proračunsko računovodstvo, saj je bilo plačilo prvotnega predhodnega financiranja že upoštevano kot proračunski odhodek v času njegovega plačila.

Neto vnaprej vračunani odhodki so sestavljeni pretežno iz odhodkov, vračunanih vnaprej ob časovnem preseku ob koncu leta, tj. upravičenih odhodkov, ki so jih imeli upravičenci do sredstev ERS, vendar jih ERS še niso prijavili. Upošteva se samo čisti učinek, tj. vnaprej vračunani odhodki za tekoče leto, zmanjšani za stornirane vnaprej vračunane odhodke prejšnjega leta.

RAČUNOVODSKI IZKAZI SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU  (16)

POTRDITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Zaključni račun evropskega skrbniškega sklada Bêkou za leto 2014 je bil pripravljen v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, in računovodskimi pravili, ki sem jih sprejel v svoji vlogi računovodje Komisije ter ki jih uporabljajo vse institucije in organi Skupnosti.

Prevzemam odgovornost za pripravo in predstavitev zaključnega računa evropskega skrbniškega sklada Bêkou v skladu s členom 68 finančne uredbe.

Od odredbodajalcev, ki so potrdili zanesljivost poslanih podatkov, sem pridobil vse potrebne podatke za pripravo zaključnega računa, ki prikazuje sredstva in obveznosti evropskega skrbniškega sklada Bêkou ter izvrševanje proračuna.

Potrjujem, da sem na podlagi teh podatkov in preverjanj, ki so bila po mojem mnenju potrebna za potrditev zaključnega računa, pridobil razumno zagotovilo, da zaključni račun v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja finančno stanje, rezultate poslovanja in denarne tokove evropskega skrbniškega sklada Bêkou.

[podpis]

Manfred KRAFF

Računovodja Evropske komisije

5. junij 2015

OZADJE SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU

V skladu s členom 187(1) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije, in členom 42 finančne uredbe, ki se uporablja za 10. Evropski razvojni sklad za izvajanje premostitvenega sklada, lahko Komisija ustanavlja skrbniške sklade za zunanje ukrepe v okviru sporazumov, sklenjenih z drugimi donatorji. Ti skrbniški skladi se lahko ustanovijo za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po izrednih razmerah in tematske ukrepe. V aktu o ustanovitvi vsakega skrbniškega sklada so opredeljeni njegovi cilji.

Prvi skrbniški sklad več donatorjev, poimenovan Bêkou, kar v jeziku sango pomeni „upanje“, so 15. julija 2014 ustanovile Evropska unija (ki so jo zastopali GD DEVCO in GD ECHO ter ESZD) in tri države članic (Nemčija, Francija in Nizozemska), njegov cilj pa je spodbujati stabilizacijo in obnovo v Srednjeafriški republiki. Ustanovljen je bil za obdobje največ 60 mesecev za zagotovitev srednjeročnega odziva.

Skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe morajo pripraviti in sprejeti svoje lastne zaključne račune. Ker je bil evropski skrbniški sklad Bêkou ustanovljen v okviru ERS, bo njegov zaključni račun konsolidiran v zaključnem računu ERS. Za pripravo zaključnega računa je odgovoren računovodja evropskega skrbniškega sklada Bêkou, ki je računovodja Komisije v skladu s členom 187(5) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije.

V letu 2014 so bile dejavnosti evropskega skrbniškega sklada Bêkou zelo omejene. Med letom je bilo prejetih nekaj prispevkov donatorjev, vendar niso bila izvedena nobena plačila.

BILANCA STANJA SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU

(v milijonih EUR)

 

Pojasnilo

31.12.2014

KRATKOROČNA SREDSTVA

 

 

Predhodno financiranje

 

Terjatve

1.1

45

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

 

 

 

45

SREDSTVA SKUPAJ

 

45

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

 

Obveznosti iz poslovanja

1.2

(45)

 

 

(45)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

 

Obveznosti iz poslovanja

 

 

 

OBVEZNOSTI SKUPAJ

 

(45)

ČISTA SREDSTVA

 

SREDSTVA IN REZERVE

 

 

Poslovni izid, prenesen iz prejšnjih let

 

Poslovni izid za zadevno leto

 

ČISTA SREDSTVA

 

IZKAZ FINANČNEGA USPEHA SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU

V letu 2014 ni bilo nobene prihodkovnih ali odhodkovnih transakcij.

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU

(v milijonih EUR)

 

 

2014

Poslovni izid za zadevno leto

 

POSLOVANJE

 

 

(Razveljavitev) izgub zaradi oslabitve terjatev

 

(Povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnega predhodnega financiranja

 

(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnega predhodnega financiranja

 

(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnih terjatev

 

(45)

(Povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih obveznosti

 

45

Povečanje/(zmanjšanje) kratkoročnih obveznosti

 

ČISTI DENARNI TOK

 

Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki ob koncu leta

 

IZKAZ SPREMEMB SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU V ČISTIH SREDSTVIH

(v milijonih EUR)

 

Kapital Sklada

(A)

Nevpoklicana sredstva

(B)

Vpoklicani kapital sklada

(C) = (A) – (B)

Skupne rezerve

(D)

Druge rezerve

(E)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E)

STANJE NA DAN 31.12.2013

Poslovni izid za zadevno leto

STANJE NA DAN 31.12.2014

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU

POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

Terjatve

Evropski skrbniški sklad Bêkou nima lastne zakladniške funkcije, zato namesto tega uporablja skupni osrednji sistem zakladnice, vzpostavljen za skrbniške sklade EU. Vsa plačila se obdelujejo prek osrednjega sistema zakladnice skrbniških skladov in beležijo na računih med družbami, ki so predstavljeni v tej postavki. Denarni prejemki so sprejeti na poseben bančni račun evropskega skrbniškega sklada Bêkou, preden se prenesejo na bančni račun osrednje zakladnice skrbniških skladov. Znesek v višini 45 milijonov EUR predstavlja prispevke Evropskega razvojnega sklada, Francije in Nizozemske v letu 2014.

OBVEZNOSTI

Obveznosti iz poslovanja

Prejeti prispevki udeležencev so prikazani kot finančne obveznosti do Evropskega razvojnega sklada in držav članic, saj izpolnjujejo merila za pogojne prihodke iz nemenjalnih poslov. Skrbniški sklad mora prispevke uporabiti za zagotavljanje storitev tretjim osebam, v nasprotnem primeru pa mora sredstva (prejete prispevke) vrniti donatorjem.

Skupne nekratkoročne finančne obveznosti do držav članic se nanašajo na prispevke Evropskega razvojnega sklada v višini 39 milijonov EUR, Francije v višini 5 milijonov EUR in Nizozemske v višini 1 milijona EUR.

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS IN SKRBNIŠKEGA SKLADA BÊKOU  (17)

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA

(v milijonih EUR)

 

31.12.2014

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

 

Predhodno financiranje

472

 

472

KRATKOROČNA SREDSTVA

 

Predhodno financiranje

1  403

Terjatve

129

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

391

 

1  923

SREDSTVA SKUPAJ

2  395

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

Obveznosti iz poslovanja

(40)

 

(40)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

 

Obveznosti iz poslovanja

(1  423)

 

(1  423)

OBVEZNOSTI SKUPAJ

(1  463)

ČISTA SREDSTVA

932

SREDSTVA IN REZERVE

 

Vpoklicani kapital Sklada – delujoči ERS

35  673

Vpoklicani kapital Sklada zaključenih ERS, ki se prenese naprej

2  252

Poslovni izid, prenesen iz prejšnjih let

(33  468)

Poslovni izid za zadevno leto

(3  526)

ČISTA SREDSTVA

932

KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA USPEHA

(v milijonih EUR)

 

2014

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

132

ODHODKI IZ POSLOVANJA

 

Odhodki iz poslovanja

(3  650)

Upravni odhodki

(22)

 

(3  671)

PRESEŽEK/(PRIMANJKLJAJ) IZ POSLOVANJA

(3  539)

Finančni prihodki

13

Finančne obremenitve

(0)

PRESEŽEK/(PRIMANJKLJAJ) IZ FINANCIRANJA

13

POSLOVNI IZID ZA ZADEVNO LETO

(3  526)

KONSOLIDIRAN IZKAZ SPREMEMB V ČISTIH SREDSTVIH

(v milijonih EUR)

 

Kapital Sklada

(A)

Nevpoklicana sredstva

(B)

Vpoklicani kapital sklada

(C) = (A) – (B)

Skupne rezerve

(D)

Druge rezerve

(E)

Čista sredstva skupaj

(C) + (D) + (E)

STANJE NA DAN 31.12.2013

45  691

13  162

32  529

(33  468)

2  252

1  313

Povečanje kapitala – redni prispevki

(3  144)

3  144

3  144

Poslovni izid za zadevno leto

(3  526)

(3  526)

STANJE NA DAN 31.12.2014

45  691

10  018

35  673

(36  994)

2  252

932

POROČILO ERS O FINANČNEM IZVRŠEVANJU

POROČILO O FINANČNEM IZVRŠEVANJU – 2014

UVODNO POJASNILO

Prejšnji ERS

Ker se je 6. ERS zaključil leta 2006, 7. ERS pa leta 2008, zaključni račun ne vključuje več razpredelnic o izvrševanju za navedena ERS. Izvrševanje prerazporejenih sredstev je vključeno v 9. ERS.

Zaradi preglednejše predstavitve računovodskih izkazov za leto 2014 so v razpredelnicah enako kakor prejšnja leta znotraj 8. ERS sredstva, porabljena v okviru načrtovanja programov iz Loméjskih konvencij, in sredstva, porabljena v okviru načrtovanja programov iz Sporazuma iz Cotonouja, prikazana ločeno.

V skladu s členom 1(2)(b) Notranjega sporazuma za 9. ERS so bili sredstva in sproščene obveznosti prejšnjih ERS prerazporejeni v 9. ERS ter so se v obdobju 9. ERS odobrili kot sredstva 9. ERS.

10. ERS

Sporazum o partnerstvu AKP-ES, ki so ga 23. junija 2000 v Cotonouju podpisale države članice Evropske skupnosti ter afriške, karibske in pacifiške države (države AKP), je začel veljati 1. aprila 2003. Sporazum iz Cotonouja je bil spremenjen dvakrat, in sicer prvič s sporazumom, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005, drugič pa s sporazumom podpisanom v Ouagadougouju 22. junija 2010.

Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) Evropski uniji (2001/822/ES), ki ga je 27. novembra 2001 sprejel Svet EU, je začel veljati 2. decembra 2001. Ta sklep je bil spremenjen 19. marca 2007 (Sklep 2007/249/ES).

Notranji sporazum o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s spremenjenim Sporazumom iz Cotonouja, ki so ga sprejeli predstavniki vlad držav članic Evropske skupnosti 17. julija 2006, je začel veljati 1. julija 2008.

V skladu s Sporazumom iz Cotonouja se drugo obdobje (2008–2013) pomoči Skupnosti državam AKP in ČDO financira iz 10. ERS s sredstvi v višini 22  682 milijonov EUR, od katerih je:

21  966 milijonov EUR dodeljenih državam AKP v skladu z večletnim finančnim okvirom, določenim v Prilogi Ib k spremenjenemu Sporazumu iz Cotonouja; od tega zneska 20  466 milijonov EUR upravlja Evropska komisija,

286 milijonov EUR dodeljenih ČDO v skladu s Prilogo IIAa k spremenjenemu Sklepu Sveta o pridružitvi ČDO Evropski skupnosti; od tega zneska 256 milijonov EUR upravlja Evropska komisija,

430 milijonov EUR pa je dodeljenih Komisiji za financiranje stroškov, nastalih pri načrtovanju programov za sredstva 10. ERS in njihovem izvajanju, v skladu s členom 6 Notranjega sporazuma.

V skladu z „revizijsko klavzulo“ 10. ERS (člena 1(4) in 1(5) Notranjega sporazuma za 10. ERS) sredstev ni mogoče dodeliti po 31. decembru 2013. Neporabljena sredstva so bila prerazporejena v rezervo za uspešnost.

Premostitveni sklad

Države članice, ki so se junija 2013 sestale v okviru Sveta, so podpisale Notranji sporazum o ustanovitvi 11. Evropskega razvojnega sklada (11. ERS). Veljati je začel 1. marca 2015.

Da med zaključkom veljavnosti 10. ERS in začetkom veljavnosti 11. ERS ne bi prišlo do prekinitev delovanja skladov, je Komisija predlagala prehodne ukrepe, t. i. „premostitveni sklad“, da se zagotovijo razpoložljiva sredstva za sodelovanje z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter čezmorskimi državami in ozemlji ter podpora odhodkov.

Premostitveni sklad je bil sprejet 12. decembra 2013 (Sklep 2013/759/EU), veljati pa je začel 1. januarja 2014. Premostitveni sklad se financira iz:

sproščenih sredstev iz 8. in 9. ERS do 31. decembra 2013,

neporabljenih sredstev iz 10. ERS na dan 31. decembra 2013,

sproščenih sredstev iz 10. ERS in prejšnjih ERS od 1. januarja 2014 in skozi celo leto.

Leta 2014 so skupna razpoložljiva sredstva iz premostitvenega sklada znašala 1  597 milijonov EUR, od katerih je bilo 1  488 milijonov EUR dodeljenih in knjiženih v okviru 11. ERS, 109 milijonov EUR pa je ostalo nedodeljenih v okviru premostitvenega sklada.

Skupni znesek, ki je bil leta 2014 na voljo v okviru 11. ERS, vključno z obrestmi in sredstvi Stabex (19 milijonov EUR), je znašal 1  616 milijonov EUR (glej skupni znesek v razpredelnici 2.6).

Porabljena in neporabljena/nedodeljena sredstva od 31. decembra 2014

Od 31. decembra 2014 je bilo porabljenih 1  160 milijonov EUR, 456 milijonov EUR pa je bilo neporabljeih ali nedodeljenih:

(v milijonih EUR)

Razpoložljiva sredstva

1  616

Zmanjšanje za porabljena sredstva v letu 2014

-  1  160

Skupna neporabljena in nedodeljena sredstva na dan 31.12.2014

456

Neporabljena in nedodeljena sredstva je mogoče razčleniti na naslednji način:

(v milijonih EUR)

Neporabljena sredstva – države AKP (dvostranska, regionalna, znotraj držav AKP, rezerva za nacionalne okvirne programe/regionalne okvirne programe (NOP/ROP))

333

Neporabljena sredstva – ČDO

14

Nedodeljena sredstva –premostitveni sklad

109

Skupna neporabljena in nedodeljena sredstva na dan 31.12.2014

456

Preostala sredstva iz rezerve za uspešnost, ki se lahko uporabi samo pod posebnimi pogoji, na dan 31. decembra 2014

Do začetka veljavnosti „premostitvenega sklada“1. januarja 2014 so bili zneski sproščenih obveznosti iz projektov v okviru 9. ERS in prejšnjih ERS prerazporejeni v rezervo 10. ERS za uspešnost. Na dan 1. januarja 2014 so bila neporabljena sredstva 10. ERS prerazporejena v rezervo 11. ERS za uspešnost, razen sredstev Stabex in upravnih sredstev.

V letu 2014 so bila vsa sproščena sredstva iz prejšnjih ERS prerazporejena v ustrezne rezerve.

V skladu s členom 1(4) Notranjega sporazuma za 10. ERS in Sklepom Sveta z dne 12. decembra 2013 (2013/759/EU) so bila navedena sredstva dodeljena premostitvenemu skladu.

(v milijonih EUR)

Skupna razpoložljiva sredstva iz rezerve za uspešnost, ki se lahko uporabi samo pod posebnimi pogoji, na dan 31.12.2013

938

Skupna razpoložljiva sredstva iz rezerve za uspešnost, ki se lahko uporabi samo pod posebnimi pogoji, v letu 2014

661

Zmanjšanje za skupna sredstva, prerazporejena v premostitveni sklad

-  1  597

Rezerva za uspešnost, ki se lahko uporabi samo pod posebnimi pogoji, ki ni bila prerazporejena v premostitveni sklad, na dan 31.12.2014

2

Rezerva 11. ERS iz instrumenta Stabex

Po zaprtju računov Stabex se neporabljena/sproščena sredstva prerazporedijo v rezervo 11. ERS iz sredstev A instrumenta Stabex (člen 1(4) Notranjega sporazuma za 10. ERS) in nato nacionalnim okvirnim programom zadevnih držav. Po 31. decembru 2014 je skupni znesek sproščenih sredstev Stabex, prerazporejenih v 11. ERS, znašal 5 milijonov EUR.

Sofinanciranje 10. ERS

V okviru 10. ERS so bili podpisani sporazumi o prerazporeditvi za sofinanciranje s strani držav članic; hkrati so bile dane na voljo odobritve za prevzem obveznosti v skupnem znesku 198,4 milijona EUR, medtem ko so bile odobritve plačil dane na voljo za unovčene zneske v skupni višini 177,1 milijona EUR.

Stanje odobritev za sofinanciranje na dan 31. decembra 2014 je prikazano v spodnji razpredelnici:

(v milijonih EUR)

 

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Sofinanciranje – sredstva A

181,4

160,5

Sofinanciranje – projekti znotraj držav AKP

12,1

12,1

Sofinanciranje – upravni odhodki

4,9

4,5

 

198,4

177,1

Razpredelnice v nadaljevanju, ki prikazujejo odločene, dodeljene in plačane zneske, navajajo neto številke.

Razpredelnice, ki prikazujejo stanje po instrumentih, so priložene.

Razpredelnica 1.1

8. ERS

RAZVOJ ODOBRITEV: 31. december 2014

ANALIZA SREDSTEV PO INSTRUMENTIH

(v milijonih EUR)

INSTRUMENT

ZAČETNA ODOBRITEV

POVEČANJA/ZMANJŠANJA ZDRUŽENIH SREDSTEV NA DAN 31. DECEMBRA 2013

POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV V LETU 2014

Pojasnila

TRENUTNE ODOBRITVE

Države AKP

 

 

 

 

 

Lomé

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

12  967

(3  190)

(62)

 

9  715

Pomoč za begunce

120

(17)

(2)

 (18)

100

Subvencionirane obrestne mere

370

(287)

(4)

 (18)

79

Rizični kapital

1  000

19

(4)

 (18)

1  016

Strukturna prilagoditev

1  400

97

(0)

 (18)

1  497

Okvirni programi skupaj

7  562

(2  542)

(52)

 (18)

4  967

Uporaba prihodkov od obresti

0

35

(0)

 (18)

35

Sysmin

575

(474)

 

 

101

Nujna pomoč (Lomé)

140

(4)

 

 

136

Stabex

1  800

(1  077)

 

 

723

Močno zadolžene revne države (Lomé)

0

1  060

 

 

1  060

Cotonou

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

0

656

(2)

 

654

Sredstva A – nacionalne dodelitve

0

418

(1)

 (18)

418

Sredstva B – nacionalne dodelitve

0

238

(1)

 (18)

237

Obresti in drugi prejemki

0

0

 

 

0

VMESNI SEŠTEVEK ZA DRŽAVE AKP

12  967

(2  534)

(64)

 

10  369

ČDO

 

 

 

 

 

Lomé

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

167

(118)

(0)

 

48

Subvencionirane obrestne mere

9

(8)

 

 

1

Rizični kapital

30

(24)

 

 

6

Nujna pomoč

3

(3)

 

 

0

Pomoč za begunce

1

(1)

 

 

0

Okvirni programi skupaj

115

(78)

(0)

 (18)

37

Sysmin

3

(1)

 

 

2

Stabex

6

(5)

 

 

1

VMESNI SEŠTEVEK ZA ČDO

167

(118)

(0)

 

48

8. ERS SKUPAJ

13  134

(2  652)

(64)

 

10  417

Razpredelnica 1.2

9. ERS

RAZVOJ ODOBRITEV: 31. december 2014

ANALIZA SREDSTEV PO INSTRUMENTIH

(v milijonih EUR)

INSTRUMENT

ZAČETNA ODOBRITEV

POVEČANJA/ZMANJŠANJA ZDRUŽENIH SREDSTEV NA DAN 31. DECEMBRA 2013

POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV V LETU 2014

Pojasnila

TRENUTNE ODOBRITVE

Države AKP

 

 

 

 

 

Lomé

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

0

717

(17)

 

700

Prerazporeditve iz 6. ERS – Lomé

0

21

(0)

 (19)

20

Prerazporeditve iz 7. ERS – Lomé

0

696

(17)

 (19)

679

Cotonou

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

10  401

4  692

(354)

 

14  739

Sredstva A – nacionalne dodelitve

5  318

3  640

(212)

 (19)

8  746

Sredstva B – nacionalne dodelitve

2  108

(843)

(33)

 

1  232

Rezerva za dolgoročni razvoj

258

(258)

0

 

0

Rezerva za nacionalne dodelitve

1  224

(1  224)

0

 

0

Regionalne dodelitve

904

(45)

(38)

 (19)

821

Druge dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

300

2  411

(48)

 (19)

2  663

Mirovna pomoč

0

380

(18)

 

362

CRP, CRK, parlamentarna skupščina

164

(6)

(4)

 

154

Stroški izvajanja

125

53

(0)

 (20)+ (21)

178

Obresti in drugi prejemki

0

63

(0)

 

63

Posebna dodelitev za Demokratično republiko Kongo

0

105

(0)

 

105

Prostovoljni prispevki za mirovno pomoč

0

39

0

 

39

Stabex – Sudan

0

36

0

 

36

Posebna dodelitev za Sudan

0

74

0

 (20)

74

Posebna dodelitev za Južni Sudan

0

267

0

 (21)

267

VMESNI SEŠTEVEK ZA DRŽAVE AKP

10  401

5  408

(371)

 

15  439

ČDO

 

 

 

 

 

Lomé

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

0

3

 

 

3

Prerazporeditve iz 6. ERS – Lomé

0

0

 

 

0

Prerazporeditve iz 7. ERS – Lomé

0

3

 

 

3

Cotonou

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

154

145

(2)

 

297

Sredstva A – nacionalne dodelitve

0

245

(2)

 

244

Sredstva B – nacionalne dodelitve

0

4

 

 

4

Rezerva za dolgoročni razvoj

144

(144)

 

 

0

Regionalne dodelitve

8

40

 

 

48

Študije/tehnična pomoč za ČDO

2

(1)

 

 

1

VMESNI SEŠTEVEK ZA ČDO

154

148

(2)

 

300

9. ERS SKUPAJ

10  555

5  556

(373)

 

15  739

Razpredelnica 1.3

10. ERS

RAZVOJ ODOBRITEV: 31. december 2014

ANALIZA SREDSTEV PO INSTRUMENTIH

(v milijonih EUR)

INSTRUMENT

ZAČETNA ODOBRITEV

POVEČANJA/ZMANJŠANJA ZDRUŽENIH SREDSTEV NA DAN 31. DECEMBRA 2013

POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV V LETU 2014

Pojasnila

TRENUTNE ODOBRITVE

Države AKP

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

20  896

1  132

(1  157)

 

20  871

Sredstva A – nacionalne dodelitve

0

13  652

(126)

 (23)

13  526

Sredstva B – nacionalne dodelitve

0

2  037

(11)

 (23)

2  026

Regionalne dodelitve

0

1  987

(2)

 (23)

1  985

Stabex – rezerva iz sredstev A za nacionalne dodelitve

0

0

0

 

0

Rezerva za NOP/ROP

683

(658)

(25)

 (23)

0

Institucionalni odhodki in odhodki za podporo

0

280

(38)

 (23)

242

Druge dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

0

1  915

(10)

 (23)

1  904

Mirovna pomoč

0

700

(12)

 (23)

688

Stroški izvajanja

430

0

(1)

 (23)

429

Obresti in drugi prejemki

0

77

(8)

 (23)

70

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

0

925

(925)

 (23)

0

Rezerva za sredstva A

13  500

(13  500)

 

 

0

Rezerva za sredstva B

1  800

(1  800)

 

 

0

Rezerva za sodelovanje znotraj držav AKP

2  700

(2  700)

 

 

0

Rezerva za regionalne dodelitve

1  783

(1  783)

 

 

0

Sofinanciranje

0

134

64

 

198

Sredstva A – nacionalne dodelitve

0

118

63

 (24)

181

Druge dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

0

12

 

 (24)

12

Mirovna pomoč

0

1

 

 (24)

1

Stroški izvajanja

0

4

1

 (24)

5

VMESNI SEŠTEVEK ZA DRŽAVE AKP

20  896

1  266

(1  093)

 

21  069

ČDO

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

256

15

(12)

 

259

Sredstva A – nacionalne dodelitve

0

196

(0)

 (23)

196

Sredstva B – nacionalne dodelitve

0

15

 

 

15

Regionalne dodelitve

0

40

 

 

40

Stabex – rezerva iz sredstev A za nacionalne dodelitve

0

0

 

 

0

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

0

14

(12)

 (23)

2

Študije/tehnična pomoč za ČDO

6

0

 

 

6

Rezerva za sredstva A

195

(195)

 

 (23)

0

Rezerva za sredstva B

15

(15)

 

 (23)

0

Rezerva za regionalne dodelitve

40

(40)

 

 

0

VMESNI SEŠTEVEK ZA ČDO

256

15

(12)

 

259

10. ERS SKUPAJ

21  152

1  281

(1  105)

 

21  328

Razpredelnica 1.4

11. ERS – premostitveni sklad

RAZVOJ ODOBRITEV: 31. december 2014

ANALIZA SREDSTEV PO INSTRUMENTIH

(v milijonih EUR)

INSTRUMENT

ZAČETNA ODOBRITEV

POVEČANJA/ZMANJŠANJA ZDRUŽENIH SREDSTEV NA DAN 31. DECEMBRA 2013

POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV V LETU 2014

Pojasnila

TRENUTNE ODOBRITVE

Države AKP

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

1  583

0

19

 

1  602

Premostitveni sklad

1  583

0

(1  485)

 (25)+ (27)

98

Sredstva A – nacionalne dodelitve

0

0

653

 

653

Sredstva B – nacionalne dodelitve

0

0

86

 

86

Regionalne dodelitve

0

0

103

 

103

Stabex – rezerva iz sredstev A za nacionalne dodelitve

0

0

0

 (28)

0

Institucionalni odhodki in odhodki za podporo

0

0

33

 

33

Druge dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

0

0

56

 

56

Mirovna pomoč

0

0

445

 

445

Stroški izvajanja

0

0

115

 

115

Obresti in drugi prejemki

0

0

13

 (28)

13

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

0

0

(0)

 (29)

(0)

VMESNI SEŠTEVEK ZA DRŽAVE AKP

1  583

0

19

 

1  602

ČDO

 

 

 

 

 

Redni prispevki držav članic

14

0

0

 

14

Premostitveni sklad

14

0

(3)

 (25)+ (27)

11

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

0

0

0

 (29)

0

Študije/tehnična pomoč za ČDO

0

0

3

 

3

VMESNI SEŠTEVEK ZA ČDO

14

0

0

 

14

11. ERS SKUPAJ

1  597

0

19

 (26)

1  616

Razpredelnica 2.1

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS NA DAN 31. DECEMBRA 2014

POROČILO O NAPREDKU

(v milijonih EUR)

 

DODELITEV

ERS

 

8

9

10

11

SKUPAJ

Lomé

Različni prihodki

35

 

 

 

35

Okvirni programi skupaj

5  005

 

 

 

5  005

Neprogramska pomoč skupaj

4  723

 

 

 

4  723

Prerazporeditve iz drugih skladov

 

703

 

 

703

 

VMESNI SEŠTEVEK: REDNI PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC

9  763

703

 

 

10  466

Cotonou

Sredstva A – nacionalne dodelitve

418

8  990

13  721

653

23  781

Sredstva B – nacionalne dodelitve

237

1  236

2  041

86

3  599

Premostitveni sklad

 

 

 

109

109

CRP, CRK, parlamentarna skupščina

 

154

 

 

154

 

Rezerva za države

 

 

0

 

0

 

Stroški izvrševanja in prihodki od obresti

0

242

505

131

878

 

Dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

 

3  025

2  835

533

6  393

 

Rezerva za sodelovanje znotraj držav AKP

 

 

0

 

0

 

Stabex – rezerva iz sredstev A za nacionalne dodelitve

 

 

0

0

1

 

Rezerva za NOP/ROP

 

 

0

 

0

 

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

 

 

2

0

2

 

Regionalne dodelitve

 

869

2  025

103

2  997

 

Rezerva za regionalne dodelitve

 

 

0

 

0

 

Posebna dodelitev za Demokratično republiko Kongo

 

105

 

 

105

 

Posebna dodelitev za Južni Sudan

 

267

 

 

267

 

Posebna dodelitev za Sudan

 

110

 

 

110

 

Prostovoljni prispevki za mirovno pomoč

 

39

 

 

39

 

VMESNI SEŠTEVEK: REDNI PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC

654

15  036

21  129

1  616

38  435

 

Sredstva A – nacionalne dodelitve

 

 

181

 

181

 

Stroški izvrševanja in prihodki od obresti

 

 

5

 

5

 

Dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

 

 

12

 

12

 

VMESNI SEŠTEVEK: SOFINANCIRANJE

 

 

198

 

198

 

SKUPAJ

10  417

15  739

21  328

1  616

49  100

 

ERS

Kumulativno

Letni zneski

Na dan 31. 12. 2014

% dodelitve

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sklepi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10  415

100 %

(53)

(42)

(45)

(60)

(64)

(98)

(63)

 

9

15  703

100 %

775

(54)

(116)

(9)

(297)

(72)

(381)

 

10

21  294

100 %

4  766

3  501

2  349

3  118

3  524

4  131

(95)

 

11

1  160

72 %

 

 

 

 

 

 

1  160

Skupaj

 

48  573

 

5  488

3  405

2  187

3  049

3  163

3  961

621

Dodeljena sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10  400

100 %

55

(42)

8

(13)

(46)

(11)

(37)

 

9

15  407

98 %

3  163

997

476

9

(187)

(96)

(1)

 

10

18  252

86 %

130

3  184

2  820

2  514

3  460

3  457

2  687

 

11

731

45 %

 

 

 

 

 

 

731

Skupaj

 

44  790

 

3  348

4  140

3  304

2  509

3  226

3  350

3  380

Plačila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10  379

100 %

323

152

158

90

15

18

16

 

9

14  941

95 %

3  253

1  806

1  304

906

539

230

145

 

10

12  985

61 %

90

1  111

1  772

1  879

2  655

2  715

2  760

 

11

595

37 %

 

 

 

 

 

 

595

Skupaj

 

38  900

 

3  666

3  069

3  233

2  874

3  209

2  963

3  516

*

Negativni zneski predstavljajo sproščene obveznosti.

Razpredelnica 2.2

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS NA DAN 31. DECEMBRA 2014

VRSTA POMOČI

(v milijonih EUR)

 

ERS

8

%

9

%

10

%

11

%

SKUPAJ

%

 (30)

 (30)

 (30)

 (30)

 (30)

Lomé

Različni prihodki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

35

 

 

 

 

 

 

 

35

 

Sklepi

35

100 %

 

 

 

 

 

 

35

100 %

Dodeljena sredstva

35

100 %

 

 

 

 

 

 

35

100 %

Plačila

35

100 %

 

 

 

 

 

 

35

100 %

Okvirni programi skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

5  005

 

 

 

 

 

 

 

5  005

 

Sklepi

5  003

100 %

 

 

 

 

 

 

5  003

100 %

Dodeljena sredstva

4  992

100 %

 

 

 

 

 

 

4  992

100 %

Plačila

4  988

100 %

 

 

 

 

 

 

4  988

100 %

Neprogramska pomoč skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

4  723

 

 

 

 

 

 

 

4  723

 

Sklepi

4  723

100 %

 

 

 

 

 

 

4  723

100 %

Dodeljena sredstva

4  722

100 %

 

 

 

 

 

 

4  722

100 %

Plačila

4  707

100 %

 

 

 

 

 

 

4  707

100 %

Prerazporeditve iz drugih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

703

 

 

 

 

 

703

 

Sklepi

 

 

700

100 %

 

 

 

 

700

100 %

Dodeljena sredstva

 

 

688

98 %

 

 

 

 

688

98 %

Plačila

 

 

670

95 %

 

 

 

 

670

95 %

Redni prispevki držav članic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotonou

Sredstva A – nacionalne dodelitve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

418

 

8  990

 

13  721

 

653

 

23  781

 

Sklepi

418

100 %

8  980

100 %

13  720

100 %

458

70 %

23  575

99 %

Dodeljena sredstva

418

100 %

8  917

99 %

11  402

83 %

197

30 %

20  933

88 %

Plačila

417

100 %

8  805

98 %

7  800

57 %

185

28 %

17  207

72 %

Sredstva B – nacionalne dodelitve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

237

 

1  236

 

2  041

 

86

 

3  599

 

Sklepi

237

100 %

1  236

100 %

2  040

100 %

83

96 %

3  596

100 %

Dodeljena sredstva

235

99 %

1  226

99 %

1  944

95 %

65

75 %

3  470

96 %

Plačila

232

98 %

1  206

98 %

1  670

82 %

47

55 %

3  155

88 %

Cotonou

Premostitveni sklad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

 

 

 

 

109

 

109

 

Sklepi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodeljena sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRP, CRK, parlamentarna skupščina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

154

 

 

 

 

 

154

 

Sklepi

 

 

154

100 %

 

 

 

 

154

100 %

Dodeljena sredstva

 

 

154

100 %

 

 

 

 

154

100 %

Plačila

 

 

154

100 %

 

 

 

 

154

100 %

Stroški izvrševanja in prihodki od obresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

0

 

242

 

505

 

131

 

878

 

Sklepi

 

 

242

100 %

505

100 %

104

79 %

851

97 %

Dodeljena sredstva

 

 

240

99 %

502

99 %

92

70 %

834

95 %

Plačila

 

 

239

99 %

480

95 %

92

70 %

812

92 %

Dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

3  025

 

2  835

 

533

 

6  393

 

Sklepi

 

 

3  020

100 %

2  835

100 %

413

77 %

6  267

98 %

Dodeljena sredstva

 

 

2  983

99 %

2  689

95 %

315

59 %

5  987

94 %

Plačila

 

 

2  885

95 %

2  012

71 %

232

43 %

5  130

80 %

Regionalne dodelitve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

869

 

2  025

 

103

 

2  997

 

Sklepi

 

 

865

100 %

2  023

100 %

103

100 %

2  991

100 %

Dodeljena sredstva

 

 

833

96 %

1  557

77 %

63

61 %

2  453

82 %

Plačila

 

 

770

89 %

972

48 %

39

38 %

1  781

59 %

Posebna dodelitev za Demokratično republiko Kongo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

105

 

 

 

 

 

105

 

Sklepi

 

 

105

100 %

 

 

 

 

105

100 %

Dodeljena sredstva

 

 

105

100 %

 

 

 

 

105

100 %

Plačila

 

 

105

100 %

 

 

 

 

105

100 %

Posebna dodelitev za Južni Sudan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

267

 

 

 

 

 

267

 

Sklepi

 

 

266

100 %

 

 

 

 

266

100 %

Dodeljena sredstva

 

 

131

49 %

 

 

 

 

131

49 %

Plačila

 

 

38

14 %

 

 

 

 

38

14 %

Cotonou

Posebna dodelitev za Sudan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

110

 

 

 

 

 

110

 

Sklepi

 

 

110

100 %

 

 

 

 

110

100 %

Dodeljena sredstva

 

 

105

95 %

 

 

 

 

105

95 %

Plačila

 

 

45

41 %

 

 

 

 

45

41 %

Prostovoljni prispevki za mirovno pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

39

 

 

 

 

 

39

 

Sklepi

 

 

24

62 %

 

 

 

 

24

62 %

Dodeljena sredstva

 

 

24

62 %

 

 

 

 

24

62 %

Plačila

 

 

24

62 %

 

 

 

 

24

62 %

Redni prispevki držav članic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva A – nacionalne dodelitve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

 

 

185

 

 

 

185

 

Sklepi

 

 

 

 

156

84 %

 

 

156

84 %

Dodeljena sredstva

 

 

 

 

145

79 %

 

 

145

79 %

Plačila

 

 

 

 

41

22 %

 

 

41

22 %

Stroški izvrševanja in prihodki od obresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

Sklepi

 

 

 

 

3

59 %

 

 

3

59 %

Dodeljena sredstva

 

 

 

 

1

10 %

 

 

1

10 %

Plačila

 

 

 

 

1

10 %

 

 

1

10 %

Dodelitve za sodelovanje znotraj držav AKP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

 

 

 

 

12

 

 

 

12

 

Sklepi

 

 

 

 

12

99 %

 

 

12

99 %

Dodeljena sredstva

 

 

 

 

12

98 %

 

 

12

98 %

Plačila

 

 

 

 

9

70 %

 

 

9

70 %

Sofinanciranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobritve

8

%

9

%

10

%

11

%

SKUPAJ

%

 

 (30)

 (30)

 (30)

 (30)

 (30)

Cotonou

Rezerva za države

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Rezerva za sodelovanje znotraj držav AKP

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Stabex – rezerva iz sredstev A za nacionalne dodelitve

 

 

 

 

0

 

0

 

1

 

Rezerva za NOP/ROP

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Rezerva za regionalne dodelitve

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Razpoložljive rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

 

 

 

 

2

 

0

 

2

 

Rezerva (uporaba pod posebnimi pogoji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

%

9

%

10

%

11

%

SKUPAJ

%

 

 (30)

 (30)

 (30)

 (30)

 (30)

 

Odobritve

10  417

 

15  739

 

21  331

 

1  615

 

49  103

 

 

Sklepi

10  415

100 %

15  703

100 %

21  294

100 %

1  160

72 %

48  573

99 %

 

Dodeljena sredstva

10  400

100 %

15  407

98 %

18  252

86 %

731

45 %

44  790

91 %

 

Plačila

10  379

100 %

14  941

95 %

12  985

61 %

595

37 %

38  900

79 %

 

SKUPAJ: VSE DODELITVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpredelnica 2.3

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ERS NA DAN 31. DECEMBRA 2014

VRSTA POMOČI

DRŽAVE AKP + ČDO – 8. ERS

 

(v milijonih EUR)

 

 

ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

SKLEPI

DODELJENA SREDSTVA

PLAČILA

KUMULATIVNO

LETNO

%

KUMULATIVNO

LETNO

%

KUMULATIVNO

LETNO

%

(1)

(2)

 

(2): (1)

(3)

 

(3): (2)

(4)

 

(4): (3)

Lomé

Redni prispevki držav članic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba prihodkov od obresti

35

35

 

100 %

35

 

100 %

35

 

100 %

VMESNI SEŠTEVEK: RAZLIČNI PRIHODKI

35

35

 

100 %

35

 

100 %

35

 

100 %

Okvirni programi skupaj

4  967

4  967

(52)

100 %

4  956

(29)

100 %

4  952

10

100 %

VMESNI SEŠTEVEK: OKVIRNI PROGRAMI SKUPAJ

4  967

4  967

(52)

100 %

4  956

(29)

100 %

4  952

10

100 %

Pomoč za begunce

100

100

(1)

100 %

100

(0)

100 %

100

(0)

100 %

Nujna pomoč (Lomé)

136

136

 

100 %

136

 

100 %

136

 

100 %

Močno zadolžene revne države (Lomé)

1  060

1  060

 

100 %

1  060

 

100 %

1  060

 

100 %

Subvencionirane obrestne mere

79

79

(4)

100 %

79

(3)

100 %

69

(0)

86 %

Rizični kapital

1  016

1  016

(4)

100 %

1  015

(4)

100 %

1  012

0

100 %

Stabex

723

723

1

100 %

723

1

100 %

722

3

100 %

Strukturna prilagoditev

1  497

1  497

(0)

100 %

1  497

 

100 %

1  497

(0)

100 %

Sysmin

101

101

 

100 %

101

 

100 %

101

 

100 %

VMESNI SEŠTEVEK: NEPROGRAMSKA POMOČ SKUPAJ

4  713

4  712

(7)

100 %

4  711

(7)

100 %

4  696

3

100 %

Cotonou

Redni prispevki držav članic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva A – nacionalne dodelitve

418

418

(1)

100 %

418

0

100 %

417

0

100 %

VMESNI SEŠTEVEK: SREDSTVA A – NACIONALNE DODELITVE

418

418

(1)

100 %

418

0

100 %

417

0

100 %

Sredstva B – nacionalne dodelitve

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadomestila za izgube pri izvozu

 

237

(1)

 

235

(2)

99 %

232

3

99 %

VMESNI SEŠTEVEK: SREDSTVA B – NACIONALNE DODELITVE

237

237

(1)

100 %

235

(2)

99 %

232

3

99 %

Obresti in drugi prejemki

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMESNI SEŠTEVEK: STROŠKI IZVRŠEVANJA IN PRIHODKI OD OBRESTI

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVE AKP SKUPAJ (A)

10  369

10  369

(61)

100 %

10  354

(37)

100 %

10  332

16

100 %

Lomé

Redni prispevki držav članic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okvirni programi skupaj

37

36

(2)

96 %

35

 

98 %

35

 

100 %

VMESNI SEŠTEVEK: OKVIRNI PROGRAMI SKUPAJ

37

36

(2)

96 %

35

 

98 %

35

 

100 %

Subvencionirane obrestne mere

1

1

 

100 %

1

 

100 %

1

 

100 %

Rizični kapital

6

6

 

100 %

6

 

100 %

6

 

100 %

Stabex

1

1

 

100 %

1

 

100 %

1

 

100 %

Sysmin

2

2

 

100 %

2

 

99 %

2

 

100 %

VMESNI SEŠTEVEK: NEPROGRAMSKA POMOČ SKUPAJ

11

11

 

100 %

11

 

100 %

11

 

1