EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG0120(01)

Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju

OJ C 17, 20.1.2015, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 17/2


Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju

(2015/C 17/02)

SVET EVROPSKE UNIJE –

OB OPOZARJANJU NA POLITIČNO OZADJE TEGA VPRAŠANJA, KOT JE ORISANO V PRILOGI K TEM SKLEPOM, IN ZLASTI NA NEDAVNI POZIV EVROPSKEGA SVETA K „IZBOLJŠANJU RAZMER ZA PODJETNIŠTVO IN USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST“ (1),

OB UPOŠTEVANJU OPREDELITVE PODJETNOSTI, KI SE UPORABLJA V PRIPOROČILU IZ LETA 2006 O KLJUČNIH KOMPETENCAH ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (2)

POUDARJA NASLEDNJE:

1.

Podjetnost in izobraževanje sta prednostni nalogi strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

2.

Razvijanje podjetniške miselnosti lahko državljanom zelo koristi v njihovem poklicnem in tudi zasebnem življenju.

3.

Podjetnost v izobraževanju in usposabljanju lahko pospešuje zaposljivost, samozaposljivost in aktivno državljanstvo, pa tudi odprtost in prilagodljivost ustanov za izobraževanje in usposabljanje.

4.

Cilj podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju bi moral biti zagotoviti vsem učencem, ne glede na njihov spol, socialno-ekonomski položaj ali posebne potrebe, spretnosti in kompetence, potrebne za oblikovanje podjetniške miselnosti in zmogljivosti.

5.

Poleg tega lahko podjetnost v izobraževanju in usposabljanju učencem ponudi spretnosti, kompetence in podporo, ki so potrebne za ustanavljanje novih podjetij, na primer MSP in socialnih podjetij.

6.

Poleg osnovnih spretnosti, kot sta pismenost in računanje, je za podjetnost potrebno tudi postopno razvijanje cele vrste kompetenc že od zgodnje starosti. Mednje spadajo, na primer, ustvarjalnost in samoiniciativnost, reševanje problemov in kritično mišljenje, sprejemanje odločitev in prevzemanje tveganj, prilagodljivost in vztrajnost, samodisciplina in čut odgovornosti, vodenje in skupinsko delo, načrtovalne in organizacijske sposobnosti, razumevanje družbenega, ekonomskega in kulturnega konteksta, jezikovne spretnosti in znanje ter prepričljivost.

7.

Spretnosti in kompetence podjetnosti bi bilo treba razvijati na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja ter po možnosti v izobraževalnih programih, s tem, da se omogoči njihov stalni razvoj, pri čemer je treba pozornost nameniti doseganju učnih rezultatov, povezanih s podjetnostjo.

8.

Ustanove za izobraževanje in usposabljanje bi si morale prizadevati za večjo ustvarjalnost in inovativnost pri odzivanju na hitre spremembe razmer, ki jih povzročajo tehnologija, globalizacija in rastoče potrebe po spretnostih in znanju. Učitelje, izvajalce usposabljanja in vodilne delavce v izobraževanju bi bilo treba spodbujati k pospeševanju spretnosti in kompetenc podjetnosti ter podjetniške miselnosti, ustanove pa bi morale ponujati ustvarjalno in inovativno učno okolje ter dejavno spodbujati k sodelovanju s širšo skupnostjo.

9.

Partnerstva med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje ter podjetji, zlasti MSP, lahko pripomorejo k tesnejši povezanosti sfere izobraževanja in usposabljanja s sfero dela. Podjetja in poslovne organizacije bi bilo treba zato spodbuditi, da podprejo podjetnost v izobraževanju in usposabljanju, na primer z oblikovanjem dejanskih ali virtualnih platform, ki bi pospeševale takšna partnerstva in učenje na delovnem mestu.

10.

Povezanost trikotnika znanja, tj. izobraževanja, raziskav in inovacij, kakršnega podpira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), pospešuje procesa poučevanja in učenja ter spodbuja ustvarjalno mišljenje, inovativno naravnanost in pristope, ki pogosto vodijo do nastanka novih podjetij.

11.

Dejavnosti izobraževanja in usposabljanja na magistrski in doktorski ravni, kot so tiste, ki jih izvajajo skupnosti znanja in inovacij pod okriljem EIT, še dodatno pospešujejo razvoj spretnosti, povezanih z inovacijami, izboljšanje vodstvenih spretnosti in kompetenc ter spretnosti in kompetenc podjetnosti, pa tudi mobilnost raziskovalcev in študentov.

12.

Tudi neformalno in priložnostno učenje ter prostovoljne dejavnosti lahko pomembno pripomorejo k razvoju spretnosti in kompetenc podjetnosti ter k podjetniški miselnosti;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ V SKLADU Z NACIONALNO PRAKSO IN OB USTREZNEM UPOŠTEVANJU SUBSIDIARNOSTI IN AVTONOMIJE USTANOV:

1.

spodbujajo razvoj usklajenega pristopa k izobraževanju za podjetnost v okviru sistema izobraževanja in usposabljanja, med drugim tudi s povezovanjem ministrstev za izobraževanje z drugimi ustreznimi ministrstvi, z olajšanjem vključevanja podjetij in podjetnikov, pa tudi neprofitnega sektorja, v vse faze načrtovanja in izvajanja (tudi s partnerstvi med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje ter podjetji) ter s spodbujanjem specifičnega ocenjevanja in spremljanja;

2.

spodbujajo vključitev spretnosti in kompetenc podjetnosti v začetne programe za izobraževanje učiteljev/izvajalcev usposabljanja, pa tudi v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje;

3.

spodbujajo sinergije med izobraževanjem in usposabljanjem za podjetnost ter kariernim vodenjem, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc podjetnosti in predstavili ustanavljanje podjetij kot karierno možnost;

4.

spodbujajo in podpirajo poslovne pobude študentov, na primer s spodbujanjem ustvarjanja primernega učnega okolja, z zagotovitvijo premišljenega kariernega vodenja na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja ter, zlasti na področju visokega šolstva ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, možnosti mentorstva in inkubatorjev za bodoče podjetnike;

5.

olajšajo in spodbujajo vključevanje podjetnikov v učne procese ter izkoristijo izkušnje prejšnjih diplomantov, na primer z vabljenjem podjetnikov k delitvi svojih izkušenj s študenti, učitelji in izvajalci usposabljanja v ustanovah za izobraževanje in usposabljanje ali z zagotovitvijo možnosti za učenje na delovnem mestu, pripravništvo in vajeništvo;

6.

pri ocenjevanju kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja za podjetnost po možnosti uporabljajo informacije, pridobljene s sledenjem poklicnim potem diplomantov;

7.

spodbujajo praktične podjetniške izkušnje, na primer ustvarjalne izzive, zagonska podjetja, simulacije poslovanja ali projektno učenje podjetnosti, ob upoštevanju potrebe po uporabi starosti primernega pristopa;

8.

se seznanijo z delom tematske delovne skupine za izobraževanje za podjetnost;

posebno z vidika visokega šolstva, ob upoštevanju avtonomije ustanov:

9.

podpirajo visokošolske ustanove (VŠU) pri njihovih prizadevanjih za oblikovanje ciljnih ukrepov za upravljanje institucionalnih sprememb in nadaljnji organizacijski razvoj, zlasti da bi spodbudili bolj podjetniško in inovativno miselnost;

10.

spodbujajo uporabo spletnega orodja HEInnovate (3) kot načina podpore VŠU pri snovanju učinkovitih strategij za razvoj večje podjetniške in inovativne sposobnosti, z izboljšanjem ozaveščenosti o novih vprašanjih in izzivih ter s pripravo smernic, kako jih reševati;

11.

ob upoštevanju načel za inovativno doktorsko usposabljanje (4), ki poudarjajo temeljni pomen prizadevanj za odličnost raziskav, izpostavijo vlogo raziskovalcev na začetku poklicne poti kot posrednikov znanja neakademskim krogom, zlasti, in kjer je to ustrezno, s spodbujanjem predstavljanja kandidatov za doktorski naslov industriji in drugim ustreznim sektorjem zaposlovanja; prav tako naj spodbujajo pridobivanje različnih prenosljivih spretnosti, tudi podjetnosti, z ustreznim usposabljanjem ali praktičnimi izkušnjami;

posebno z vidika visokega šolstva, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ob upoštevanju avtonomije ustanov:

12.

spodbujajo dostopnost storitev, ki so v pomoč šolam, ustanovam in izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih pri iskanju partnerjev iz poslovnega sveta in iz kroga socialnih podjetnikov;

13.

spodbujajo prizadevanja poklicnih in strokovnih ustanov, da z izmenjavo dobrih praks in krepitvijo stikov s poslovnim okoljem ter s socialnimi podjetji podprejo študente pri ustanavljanju podjetij;

14.

spodbujajo razpoložljivost in dostopnost programov vajeništva in drugih pobud za učenje na delovnem mestu, ki imajo podjetniško razsežnost;

15.

spodbujajo izvajalce izobraževanja odraslih, da po možnosti vključijo spretnosti in kompetence podjetnosti v že obstoječo ponudbo ali v posebne tečaje;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI:

1.

z uporabo pristopa, ki temelji na učnih izidih in ravneh, in v tesnem sodelovanju z Delovno skupino „ET2020“ za transverzalne spretnosti preučijo, ali bi bilo izvedljivo in koristno razviti referenčni okvir smernic za ključno kompetenco podjetnosti (5), v katerem bi bili razvidni različni elementi te kompetence. S tem bi podprle usklajen pristop na različnih ravneh izobraževanja in usposabljanja, pa tudi pripomogle k upoštevanju učnih izidov neformalnega in priložnostnega učenja;

2.

olajšajo izmenjavo zamisli in dobrih praks na nacionalni in evropski ravni, na primer v okviru Delovne skupine „ET2020“ za transverzalne spretnosti, da bi spodbujali podjetnost v izobraževanju in usposabljanju;

3.

preučijo dodano vrednost razvoja orodja za državljane na evropski ravni za samoocenjevanje kompetence podjetnosti in ugotovijo, kakšna podobna orodja so že na voljo;

4.

v celoti izkoristijo možnosti, ki jih nudi Erasmus+ pri podpori izobraževanja za podjetnost, na primer s spodbujanjem sodelovanja med izobraževalnim sektorjem in podjetji, in sicer z oblikovanjem „zavezništva za znanje“ za visoko šolstvo in „zavezništva za področne spretnosti“ za poklicno in strokovno izobraževanje. Zlasti naj upoštevajo rezultate evropske pobude eksperimentov politike, ki se nanašajo na praktične podjetniške izkušnje;

5.

spodbujajo izobraževanje učiteljev/izvajalcev usposabljanja za spretnosti in kompetence podjetnosti, na primer s projekti, ki povezujejo omrežja učiteljev in izvajalcev usposabljanja ter ki spodbujajo prispevke pravih podjetnikov, ali s pripravo novih tečajev ali virov, vključno z digitalnim in spletnim učenjem;

6.

v okviru jamstva za mlade preučijo, kako bi lahko mlade z ustreznim usposabljanjem usmerili k podjetniškim dejavnostim ter izboljšali sodelovanje med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje ter sfero dela, da bi odkrili mlade, ki lahko izkoristijo sredstva sheme, in spodbudili udeležence sheme k podjetniškemu učenju ter predstavili zagonska podjetja kot možno poklicno pot;

7.

preučijo, kako bi najbolje uporabili druga evropska sredstva, na primer iz Evropskega socialnega sklada, za spodbujanje podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju;

8.

podpirajo sodelovanje med podjetniki in ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, da bi razvili inovativne izobraževalne rešitve, na primer z natečaji in inkubatorji;

9.

podprejo sodelovanje in izmenjave med omrežji in organizacijami na regionalni, nacionalni in evropski ravni, ki so lahko vir izkušenj in strokovnega znanja za pospeševanje podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju ter za razvoj orodij in metodologij, zasnovanih za uveljavljanje podjetnosti kot ključne kompetence;

10.

ob upoštevanju dela skupine strokovnjakov za podatke in kazalnike za učenje in kompetence podjetnosti ter ob ustreznem sodelovanju stalne skupine za kazalnike in merila še dodatno preučijo koristi in možnosti opredelitve kazalnikov o izobraževanju za podjetnost, da bi tako razširili bazo podatkov in pripomogli k določitvi področij najboljše prakse;

11.

preučijo možnosti za razvoj brezplačnih in odprtih digitalnih in spletnih orodij, ki krepijo pridobivanje spretnosti in kompetenc podjetnosti in inovativnosti, ter preučijo možnosti sodelovanja s skupnostjo odprtih virov, da bi spodbujali uporabo brezplačnih podjetniških orodij in tudi usposabljanje za njihovo uporabo;

posebno z vidika visokega šolstva, ob upoštevanju avtonomije ustanov:

12.

spodbujajo sinergije med sektorjem raziskav in sektorjem inovacij, da bi pospeševali pobude, usmerjene v razvijanje in poglabljanje spretnosti in kompetenc podjetnosti;

13.

podpirajo nadaljnji razvoj, prilagajanje in širjenje HEInnovate kot orodja za podjetniške in inovativne VŠU, ob upoštevanju podatkov, zbranih s to aplikacijo v VŠU, ki se odločijo za sodelovanje, in ob uporabi ugotovitev iz pregledov OECD za posamezne države ter ob omogočanju rednih izmenjav z državami članicami in deležniki iz VŠU;

14.

spodbujajo EIT (Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo), da preuči potencial oznake za „certificirane inovatorje in podjetnike EIT“, ki se trenutno razvija, in to poveže s svojim splošnim programom za izobraževanje, pri tem pa v skladu s programom EIT za ozaveščanje razširja rezultate in se obenem izogiba dodatnim upravnim obremenitvam;

15.

kjer je ustrezno, izkoristijo potencial za razvoj podjetnosti visokega šolstva z določitvijo dejavnikov, ki to omogočajo, na kurikularni, izvenšolski in institucionalni ravni s širšim spodbujanjem teh možnosti v VŠU in na drugih ravneh izobraževanja ter z uporabo študij o podpori takšnega potenciala;

16.

upoštevajo vlogo in vpliv Univerzitetno-podjetniškega foruma, zlasti priporočila njegovega segmenta za podjetnost, da bi razvijali inovativne pristope in pospeševali izmenjave mnenj o problematiki, povezani s podjetnostjo, na stičišču univerz in podjetij;

posebno z vidika visokega šolstva, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ob upoštevanju avtonomije ustanov:

17.

izkoristijo možnosti projekta OECD Entrepreneurship 360 kot orodja za podporo šolam in ustanovam poklicnega in strokovnega izobraževanja pri ugotavljanju njihovih podjetniških prednosti in slabosti ter pri tozadevnem delovanju;

18.

med drugim tudi s platformama eTwinning in EPALE podprejo mrežno povezovanje učiteljev in izvajalcev usposabljanja ter razvoj projektov v izobraževanju za podjetnost;

19.

preučijo, kakšne možnosti ponuja evropski poslovni forum za poklicno usposabljanje, zlasti tako, da upoštevajo njegove rezultate in priporočila glede podjetnosti, kot je primerno;

20.

v okviru Evropske koalicije za vajeništva spodbujajo pobude za razvoj in širjenje spretnosti in kompetenc podjetnosti v okviru programov za vajeništva in drugih programov za učenje na delovnem mestu;

SE SEZNANJA Z NAMENOM KOMISIJE, DA:

1.

z ustreznimi študijami, na primer tematskim poročilom v okviru Eurydice, načrtovanim za leto 2015, obogati bazo podatkov o izobraževanju za podjetnost;

2.

v prvi polovici leta 2016 poroča o dosegu in učinku orodja HEInnovate ter njegovi metodologiji in da pripravi ustrezna priporočila za njegov nadaljnji razvoj;

POZIVA KOMISIJO, NAJ:

zagotovi potrebno notranje usklajevanje, da se v ukrepanje na podlagi teh sklepov vključijo vsa področja izobraževanja in usposabljanja.


(1)  Glej dok. EUCO 79/14, str. 15, zadnji odstavek.

(2)  Za namene tega besedila se uporablja pojem „podjetnost“ v smislu „samoiniciativnosti in podjetnosti“, kot sta opredeljeni v priporočilu iz leta 2006, in se nanaša na „sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.“.

(3)  https://heinnovate.eu/intranet/main

(4)  Kot so bila potrjena v sklepih Sveta iz novembra 2011 o posodobitvi visokega šolstva (UL C 372, 20.12.2011, str. 39, odstavek 10).

(5)  V kontekstu okvira za ključne kompetence, določenega v priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2006 (UL L 394, 30.12.2006).


PRILOGA

Politično ozadje

1.

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (1);

2.

Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“) (2);

3.

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 26. novembra 2009 o izoblikovanju vloge izobraževanja v brezhibno delujočem trikotniku znanja (3);

4.

Sklepi Sveta z dne 16. marca 2010 o strategiji Evropa 2020 (4);

5.

Sklepi Sveta o posodobitvi visokega šolstva (5);

6.

Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (6);

7.

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o spodbujanju podjetništva in socialnega vključevanja mladih (7);

8.

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o učinkovitem izobraževanju učiteljev (8);

9.

Sklepi Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014, zlasti Priloga I: Strateška agenda za Unijo v času sprememb (9);

ter

1.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate“ (10), november 2012;

2.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Akcijski načrt za podjetništvo 2020 – Oživitev podjetniškega duha v Evropi“ (11), januar 2013.


(1)  UL L 394, 30.12.2006, str. 10.

(2)  UL C 119, 28.5.2009, str. 2.

(3)  UL C 302, 12.12.2009, str. 3.

(4)  7586/10.

(5)  UL C 372, 20.12.2011, str. 36.

(6)  UL C 398, 22.12.2012, str. 1.

(7)  UL C 183, 14.6.2014, str. 18.

(8)  UL C 183, 14.6.2014, str. 22.

(9)  EUCO 79/14, str. 15.

(10)  14871/12 + ADD 1 do 8.

(11)  COM(2012) 795 final.


Top