EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/013/04

Razpis za zbiranje predlogov – GR/001/15 – Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine ter škodljivosti ponarejanja in piratstva

OJ C 13, 16.1.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/3


Razpis za zbiranje predlogov

GR/001/15

Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine ter škodljivosti ponarejanja in piratstva

(2015/C 13/04)

1.   Cilji in opis

Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je ozaveščanje o pomenu in koristih intelektualne lastnine ter o škodljivosti kršitev, pri čemer naj se v to vključijo zadevni deležniki, oblikovalci javnega mnenja in mediji ter pri tem spodbujajo medosebna srečanja.

Posebni cilji tega razpisa za zbiranje predlogov so seznaniti državljane EU z intelektualno lastnino in njenim pomenom ter jim predstaviti škodljivosti ponarejanja in piratstva, pokazati državljanom EU, kako intelektualna lastnina vpliva na njihovo vsakdanje življenje ter spremeniti zakoreninjena prepričanja in odnos do intelektualne lastnine, zlasti do ponarejanja in piratstva.

Pričakovani rezultati:

seznanjanje državljanov EU, zlasti prednostnih ciljnih skupin, kot so oblikovalci politike in mediji, MSP ter mladi, z intelektualno lastnino in povezanimi vprašanji, zlasti z izboljšanjem razumevanja vprašanj v zvezi z intelektualno lastnino z bolj domiselnimi in jasnimi načini zagotavljanja informacij, tesnejšim povezovanjem intelektualne lastnine z vsakdanjim življenjem državljanov in obveščanjem o koristih intelektualne lastnine v smislu inovativnosti, ustvarjalnosti, rasti in zaposlovanja;

ustvarjanje lastninskih pravic s podpiranjem razvoja čustvenega odnosa do intelektualne lastnine, da se s povezovanjem razvoja na področju intelektualne lastnine z življenjem potrošnikov koristi intelektualne lastnine zaznajo na nacionalni, regonalni in lokalni ravni;

spreminjanje načina razmišljanja in navsezadnje ravnanja s prispevanjem k odpravljanju predsodkov ter predstavitev intelektualne lastnine z ukrepi ozaveščanja z vidika osebnega interesa.

2.   Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji, ki se lahko prijavijo na ta razpis za zbiranje predlogov, morajo biti:

pravne osebe, javne ali zasebne. Takšna organizacija je lahko:

nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;

javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;

univerza, fundacija …;

registrirani v eni od 28 držav članic in morajo predložiti dokazilo iz svoje države registracije, ki potrjuje, da je prijavitelj pravilno ustanovljen in registriran že več kot dve leti.

Javni subjekti, ki prejemajo finančna sredstva ali podporo urada UUNT na podlagi drugih finančnih ukrepov, kot so programi sodelovanja, ki so namenjeni uresničevanju enakih ciljev, kot jih želi uresničiti ta razpis, niso upravičeni do te podpore (npr. nacionalni in regionalni uradi za intelektualno lastnino, mednarodne organizacije).

Če pri predlogu sodelujejo združeni partnerji, mora vsak partner ne glede na svojo vlogo v projektu izpolnjevati merila za upravičenost, ki se uporabljajo zanj, in podpisati pismo o nameri.

Prijavo lahko usklajuje in predloži v imenu vseh udeležencev samo en prijavitelj, pravni zastopnik organizacije prijaviteljice.

Fizične osebe ne smejo zaprositi za nepovratna sredstva.

3.   Upravičeni ukrepi

Projekt lahko traja (obdobje upravičenosti) največ 12 mesecev od datuma podpisa sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Podaljšanje je mogoče odobriti za največ šest dodatnih mesecev.

Posebna področja ali teme, na katere se morajo ukrepi nanašati, so intelektualna lastnina in vprašanja, povezana s ponarejanjem in piratstvom na področju pravic intelektualne lastnine.

Ukrepi se morajo izvajati v eni ali več naslednjih državah: v 28 državah članicah EU.

Vrste ukrepov, ki se lahko financirajo na podlagi tega razpisa: dejavnosti ozaveščanja, ki jih je mogoče izmeriti in oceniti glede na predhodno opredeljene ključne kazalnike uspešnosti. Spodbujajo se ukrepi z interaktivno razsežnostjo, med drugim povezave z družbenimi mediji/spletnimi platformami.

Naslednje vrste ukrepov niso upravičene:

projekti, ki se nanašajo samo ali predvsem na posamezna sponzorstva za udeležbo ali govorne dejavnosti na delavnicah, seminarjih, konferencah in kongresih ali drugih dogodkih;

projekti, ki se nanašajo samo ali predvsem na posamezne štipendije za študij ali tečaje usposabljanja.

Dejavnosti, ki se financirajo na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, lahko vključujejo (seznam ni izčrpen):

dejavnosti medijev in družbenih medijev;

izdelavo in razširjanje avdiovizualnega gradiva, publikacij, elektronskih sporočil;

organizacijo dogodkov, sejmov, razstav, usposabljanj itd.;

obveščanje in zabavo (razprave, programi za mlade, kvizi, glasbeni programi …);

spletna orodja, dejavnosti, rešitve itd.

Več podrobnosti je na voljo v oddelku 6 navodil za prijavo.

4.   Merila za izključitev

Prijavitelji ne smejo biti v položaju, zaradi katerega bi bili izključeni iz udeležbe v postopku in/ali dodelitve sredstev v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Unije, in pravili za njeno uporabo.

5.   Merila za izbiro

Prijavitelji morajo predložiti izpolnjeno in podpisano zapriseženo izjavo, s katero potrdijo svoj status pravne osebe ter finančno in operativno zmožnost za izvedbo predlaganih dejavnosti.

6.   Merila za dodelitev

Merila za dodelitev, ki se uporabljajo za oceno predlogov, štejejo skupaj 100 točk in so razdeljena v naslednje sklope:

 

Minimalni prag

Največje možno število točk

1.

Ustreznost projekta in njegova povezanost s splošnim interesom

15

25

2.

Doseg in vpliv

15

25

3.

Trajnost projekta in možnost ponovitve

12

20

4.

Metodologija

12

20

5.

Stroškovna učinkovitost

6

10

Skupaj

60

100

Financirali se bodo samo predlogi, ki bodo dobili:

skupno najmanj 60 točk

in

vsaj minimalno število točk pri vsakem merilu.

Več podrobnosti je na voljo v oddelku 9 navodil za prijavo.

7.   Proračun

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 500 000 EUR.

Finančni prispevek, ki ga zagotovi urad UUNT, ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov, ki jih predloži prijavitelj, ter mora znašati od 15 000 EUR do 50 000 EUR.

Urad UUNT si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

8.   Rok za oddajo prijav

Prijavna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Prijave za nepovratna sredstva morajo biti sestavljene v enem od naslednjih jezikov: angleščini, francoščini, španščini, nemščini ali italijanščini in uporabiti je treba uradno prijavno dokumentacijo. Priporoča se oddaja prijave v angleščini.

Prijave je treba predložiti najpozneje do 31. marca 2015 (velja datum poštnega žiga ali ročna dostava) uradu UUNT na naslednjem naslovu:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Avenida de Europa 4

03008 Alicante

ŠPANIJA

Drugi načini predložitve prijave niso sprejemljivi.

Prijave, ki ne bodo vključevale vseh zahtevanih prilog in ne bodo vložene do roka, se ne bodo upoštevale.

Več podrobnosti je na voljo v oddelku 14 navodil za prijavo.

9.   Podrobnejše informacije

Celotno besedilo navodil za prijavo je na voljo na spletnem naslovu: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Prijave morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi pogoji iz navodil in predložene na za to predvidenih obrazcih.

10.   Kontaktni podatki

Če imate tehnične težave s prijavno dokumentacijo ali posebna vprašanja v zvezi s postopkom vložitve prijave, lahko pošljete sporočilo po elektronski pošti na naslov: grants@oami.europa.eu


Top