EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014TA0918(01)

Letni računovodski izkazi evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2013

UL C 323, 18.9.2014, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 323/2


LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA PRORAČUNSKO LETO 2013

2014/C 323/02

KAZALO

Potrditev računovodskih izkazov

Poročilo neodvisnega revizorja

Računovodski izkazi in pojasnila

Bilanca stanja na dan 31. decembra 2013

Izkaz poslovnega izida

Izkaz denarnih tokov

Izkaz sprememb čistih sredstev

Računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom

1.

Splošno

2.

Pravna podlaga in računovodska pravila

3.

Pojasnila k bilanci stanja

4.

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

5.

Druga pomembna razkritja

Informacije o proračunu za proračunsko leto 2013

A.

Izračun proračunskega rezultata

B.

Uskladitev poslovnega rezultata s proračunskim rezultatom

Poročilo z zagotovilom neodvisnega revizorja

POTRDITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Potrditev letnih računovodskih izkazov Evropskega računskega sodišča za leto 2013

Letni računovodski izkazi Evropskega računskega sodišča za leto 2013 so bili pripravljeni v skladu z naslovom IX finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, računovodskimi pravili, ki jih je sprejel glavni računovodja Evropske komisije, ter računovodskimi načeli in metodami, ki sem jih sprejel jaz.

Potrjujem svojo odgovornost za pripravo in predstavitev letnih računovodskih izkazov Evropskega računskega sodišča v skladu s členom 68 finančne uredbe.

Od odredbodajalca, ki je dokazal svojo zanesljivost, sem dobil vse podatke, potrebne za pripravo izkazov, ki prikazujejo sredstva in obveznosti Evropskega računskega sodišča in izvrševanje njegovega proračuna.

Potrjujem, da sem na podlagi teh podatkov in preverjanj, ki so bila po mojem mnenju potrebna za potrditev izkazov, dobil razumno zagotovilo, da ti izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančno stanje, uspešnost poslovanja in denarne tokove Evropskega računskega sodišča.

Luxembourg, 28. maja 2014

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

Glavni računovodja Evropskega računskega sodišča


POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Poslovodstvu

Evropskega računskega sodišča

Revidirali smo priložene računovodske izkaze Evropskega računskega sodišča, ki vsebujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2013, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz sprememb čistih sredstev za leto, ki se je takrat končalo, ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila, ki se začnejo na 8. in končajo na 17. strani.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe finančne uredbe, ter za takšno notranjo kontrolo, kot se poslovodstvu zdi potrebna za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembnih napačnih navedb zaradi goljufije ali napake.

Odgovornost „Réviseur d’entreprises agréé“

Odgovorni smo za pripravo mnenja o teh računovodskih izkazih na podlagi svoje revizije, ki smo jo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je za Luksemburg sprejela „Commission de Surveillance du Secteur Financier“. Ti standardi določajo, da je treba pri revizijskem delu upoštevati etična pravila ter revizijo načrtovati in opraviti tako, da se pridobi sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od presoje „Réviseur d’entreprises agréé“ in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj pomembne napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi goljufije ali napake. „Réviseur d’entreprises agréé“ pri ocenjevanju tveganja upošteva notranjo kontrolo, ki jo revidiranec izvaja pri pripravi in pošteni predstavitvi računovodskih izkazov, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa da bi izrazil mnenje o uspešnosti te notranje kontrole. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Menimo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Menimo, da so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega stanja Evropskega računskega sodišča na dan 31. decembra 2013, njegovega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z določbami Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe finančne uredbe.

Luxembourg, 28. maja 2014

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative,

ki jo zastopa

Pierre KRIER


RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA

Bilanca stanja na dan 31. decembra 2013

(v EUR)

 

Pojasnilo

31. december 2013

31. december 2012

Nekratkoročna sredstva

 

 

 

Neopredmetena sredstva

3.1.

4 1 48  978

2 2 71  343

Opredmetena osnovna sredstva

3.2.

9 5 6 10  315

9 5 4 37  237

Terjatve

 

25

25

 

 

9 9 7 59  318

9 7 7 08  605

Gibljiva sredstva

 

 

 

Terjatve

3.3.

3 89  149

1 5 87  108

Denar in denarni ustrezniki

3.4.

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

 

 

1 2 8 68  957

2 5 2 12  151

Sredstva skupaj

 

11 2 6 28  275

12 2 9 20  756

Nekratkoročne obveznosti

 

 

 

Zaslužki zaposlencev

3.5.

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Druge obveznosti

3.6.

1 75  000

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

5 9 1 10  308

Kratkoročne obveznosti

 

 

 

Rezervacije

3.7.

1 0 52  207

3 0 66  916

Obveznosti

3.8.

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

 

 

1 5 3 33  026

2 6 7 69  222

Obveznosti skupaj

 

8 1 8 82  958

8 5 8 79  530

Čista sredstva

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  227

Bilančni presežek/primanjkljaj

 

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

Poslovni rezultat leta

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Čista sredstva

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Priložena pojasnila so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz poslovnega izida

(v EUR)

 

Pojasnilo

2013

2012

Sredstva, ki jih Komisija nakaže drugim institucijam

4.1.

11 2 8 00  000

11 7 7 95  049

Prihodki iz upravnega poslovanja

4.2.

1 7 3 09  843

1 9 3 04  343

Drugi prihodki iz poslovanja

4.3.

30  268

45  439

Prihodki iz poslovanja skupaj

4.4.

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

Odhodki za zaposlene

4.5.

(9 9 3 47  366)

(10 3 4 41  065)

Odhodki v zvezi s sredstvi

3.1.–3.2. in 4.6.

(5 9 88  272)

(3 3 51  126)

Drugi upravni odhodki

4.7.

(1 9 7 88  770)

(2 3 5 43  939)

Stroški poslovanja

4.8.

(12  695)

(18  586)

Odhodki iz poslovanja skupaj

 

(12 5 1 37  103)

(13 0 3 54  716)

Presežek/(primanjkljaj) iz poslovanja

 

5 0 03  008

6 7 90  115

Finančni prihodki

4.9.

646

59  336

Finančni odhodki

4.10.

(20  020)

(20  025)

Gibanje pokojnin (- odhodek, + prihodek)

3.5. in 4.11.

(1 1 2 79  543)

(9 2 48  924)

Presežek/(primanjkljaj) iz dejavnosti, ki niso povezane s poslovanjem

 

(1 1 2 98  917)

(9 2 09  613)

Poslovni rezultat leta

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Priložena pojasnila so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz denarnih tokov

(v EUR)

 

2013

2012

Poslovni rezultat leta

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Poslovanje – prilagoditve

 

 

Amortizacija

1 97  753

2 09  828

Amortizacija

5 7 61  980

3 1 39  253

Povečanje/(zmanjšanje) rezervacij

(2 0 14  710)

2 1 68  917

Povečanje/(zmanjšanje) terjatev

1 1 97  959

(1 1 63  164)

 

 

 

Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti

(9 4 21  487)

1 2 8 43  333

 

 

 

Čisti denarni tok iz poslovanja

(1 0 5 74  414)

1 4 7 78  669

Denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti

 

 

Nakup opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (-)

(8 0 38  985)

(4 4 5 35  664)

Prihodki iz opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (+)

28  540

2  043

Čisti denarni tok iz naložbenih dejavnosti

(8 0 10  445)

(4 4 5 33  621)

Povečanje/(zmanjšanje) zaslužkov zaposlencev

7 4 39  624

5 2 70  865

Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarja in denarnih ustreznikov

(1 1 1 45  235)

(2 4 4 84  087)

Denar in denarni ustrezniki na začetku leta

2 3 6 25  043

4 8 1 09  130

Denar in denarni ustrezniki na koncu leta

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Priložena pojasnila so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz sprememb čistih sredstev

(v EUR)

Čista sredstva

2013

2012

Saldo na začetku leta

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

Poslovni rezultat leta

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Saldo na koncu leta

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Priložena pojasnila so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Računovodske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom

1.    Splošno

Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče), ki ima sedež v Luxembourgu, je bilo ustanovljeno z Bruseljsko pogodbo z dne 22. julija 1975 in je začelo delovati oktobra 1977.

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Sodišče je institucija EU, ki je bila s Pogodbo ustanovljena za revidiranje njenih financ. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju njenega finančnega poslovodenja in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov.

Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene ter upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Daje tudi mnenja o vprašanjih finančnega poslovodenja.

Sodišče spodbuja odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku podelitve razrešnice. Sodišče je odločeno biti učinkovita organizacija na čelu razvoja na področju revizije javnih financ in javne uprave.

Proračunsko leto Sodišča traja od 1. januarja do 31. decembra.

2.    Pravna podlaga in računovodska pravila

2.1   Podlaga za predstavitev

Računovodski izkazi Sodišča so pripravljeni v skladu z določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (1), in z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 (2) o pravilih uporabe finančne uredbe.

2.2   Računovodska načela

V skladu s členom 144 finančne uredbe računovodski izkazi prikazujejo informacije, tudi informacije o računovodskih usmeritvah, na način, ki zagotavlja, da so ustrezne, zanesljive, primerljive in razumljive. Proračunsko računovodstvo upošteva proračunska načela iz finančne uredbe. Izkazi so resničen in pošten prikaz proračunskih prihodkov in odhodkov.

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z računovodskimi pravili Evropske unije (računovodska pravila EU), ki temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor. Ta računovodska pravila sprejme glavni računovodja Komisije po posvetovanju z drugimi institucijami.

2.3   Vrednotenje stanj in transakcij v tujih valutah

Transakcije v tujih valutah se preračunavajo v EUR po menjalnem tečaju, veljavnem na dan transakcije.

Pozitivne in negativne tečajne razlike zaradi obračuna transakcij v tujih valutah in preračunavanja denarnih sredstev in obveznosti, izraženih v tujih valutah, po deviznih tečajih ob koncu leta, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Stanja denarnih sredstev in obveznosti ob koncu leta v tujih valutah se preračunajo v EUR po deviznih tečajih z dne 31. decembra.

2.4   Neopredmetena sredstva

Pridobljene licence za računalniško programsko opremo so navedene po nabavni ceni, zmanjšani za znesek kumulativne amortizacije in izgub zaradi oslabitve. Sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v štirih letih. Interno razvita neopredmetena sredstva se kapitalizirajo, ko so izpolnjena ustrezna merila iz računovodskih pravil EU. Stroški, ki se lahko kapitalizirajo, vključujejo vse stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati ustvarjanju, izdelavi in pripravi sredstva, da se ga lahko uporablja tako, kot je poslovodstvo nameravalo. Stroški v zvezi z raziskavami, nekapitalizirani stroški razvoja in stroški vzdrževanja so pripoznani kot stroški ob nastanku.

2.5   Opredmetena osnovna sredstva

Vsa opredmetena osnovna sredstva so navedena po nabavni vrednosti, zmanjšani za znesek kumulativne amortizacije in izgub zaradi oslabitve. Nabavno vrednost sestavljajo stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati pridobitvi ali izgradnji sredstva.

Kasnejši stroški so vključeni v knjigovodsko vrednost sredstva ali pripoznani kot posebno sredstvo, samo če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi ali storitvena zmožnost sredstva pritekale v Sodišče, in če je mogoče zanesljivo izmeriti njihovo vrednost. Stroški popravil in vzdrževanja se obračunajo v izkazu poslovnega izida za proračunsko obdobje, v katerem se pojavijo. Ker si Sodišče za financiranje pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev ne izposoja denarja, v zvezi s tem nima stroškov izposojanja.

Za zemljišča in umetniška dela se amortizacija ne obračunava, ker velja, da imajo neomejeno dobo koristnosti. Amortizacija za sredstva v izgradnji se ne obračunava, ker še niso na voljo za uporabo. Amortizacija za druga sredstva se izračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja tako, da se njihovi stroški pripišejo njihovi preostali vrednosti v ocenjeni dobi koristnosti, in sicer:

Zgradbe

25 let ali pričakovana doba koristnosti

Opredmetena osnovna sredstva

4, 8 let

Pohištvo in vozni park

4, 8, 10 let

Računalniška strojna oprema

4 leta

Oprema v zakupljenih zgradbah

trajanje najema

Vgrajena in druga oprema

4, 6, 8 let

2.6   Zaslužki zaposlencev

Zaslužki zaposlencev so prihodnje pokojninske pravice članov Sodišča. V skladu s členom 19 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega Sodišča (3) se prejemki, predvideni v tem pokojninskem sistemu, vnesejo v proračun Unije, države članice pa solidarno jamčijo za njihovo izplačilo.

Obveznost za ta prihodnja izplačila pokojnin se obračuna in razkrije v skladu z računovodskim pravilom EU št. 12 „Zaslužki zaposlencev“. Metodologija za izračun obveznosti upošteva značilnosti pokojninskega sistema, opredeljene v računovodskem pravilu MRSJS 25.

Aktuarska obveznost se določa sproti ob upoštevanju zaslužkov, obljubljenih med delovno dobo, in predvidljivih povečanj plač. Metoda aktuarskega vrednotenja, ki se uporablja za izračun obveznosti, je „metoda predvidene pomembnosti enot“.

Obveznost se zmanjša za ocenjeni znesek davkov, ki bodo obračunani za prihodnja izplačila pokojnin, saj se ti davki vračajo v proračun EU kot prihodek.

Obveznost za pokojnine se vsako leto ponovno izračuna na datum poročanja. V izkazu poslovnega izida izdatke za pokojnine za posamezno leto sestavljajo med letom izplačane pokojnine in popravek obveznosti za pokojnine ob koncu leta, in sicer oba zneska brez davka. Aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

V zvezi z morebitnimi „sredstvi programa“ Sodišče trenutno nima nobenih sredstev, namenjenih za financiranje obveznosti za pokojnine.

2.7   Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima Sodišče sedanjo pravno ali posredno obvezo do tretjih oseb, ki je posledica preteklega dogodka, če je zelo verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok sredstev, in če je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze. Rezervacije se ne pripoznajo za prihodnje izgube iz poslovanja. Znesek rezervacij je najboljša ocena odhodkov, ki bodo po pričakovanju potrebni za poravnavo sedanje obveze na datum poročanja.

2.8   Pripoznavanje odhodkov

V skladu z računovodskimi pravili EU so transakcije in dogodki v računovodskih izkazih pripoznani za obdobje, na katero se nanašajo. Ob koncu obračunskega obdobja se vnaprej vračunani odhodki pripoznajo na podlagi ocenjenega zneska obveznosti prenosa za to obdobje. Vnaprej vračunani odhodki se izračunajo v skladu s podrobnimi operativnimi in praktičnimi smernicami, katerih cilj je zagotoviti, da računovodski izkazi odražajo resničen in pošten prikaz.

3.    Pojasnila k bilanci stanja

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

3.1   Neopredmetena sredstva

Leta 2013 so bila gibanja neopredmetenih sredstev naslednja:

(v EUR)

 

Bruto knjigovodske vrednosti

1. januar 2013

Povečanja

Bruto knjigovodske vrednosti

31. december 2013

Kumulativna amortizacija in oslabitve

31. december 2013

Čiste knjigovodske vrednosti

31. december 2013

Računalniška programska oprema

1 4 03  346

1 49  047

1 5 52  393

(1 2 64  183)

2 88  210

Neopredmetena sredstva v razvoju

1 9 34  427

1 9 26  341

3 8 60  768

 

3 8 60  768

Skupaj

3 3 37  773

2 0 75  388

5 4 13  161

(1 2 64  183)

4 1 48  978

V letu 2013 niso bili pripoznani nobeni stroški v zvezi z raziskavami.

3.2   Opredmetena osnovna sredstva

Leta 2013 so bila gibanja opredmetenih osnovnih sredstev naslednja:

(v EUR)

 

Bruto knjigovodske vrednosti

1. januar 2013

Povečanja

Odtujitve

Prerazporeditev

Bruto knjigovodske vrednosti

31. december 2013

Kumulativna amortizacija in oslabitve

31. december 2013

Čiste knjigovodske vrednosti

31. december 2013

Zemljišče

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Zgradbe

12 2 8 59  988

6  658

 

 

12 2 8 66  646

(3 7 1 78  783)

8 5 6 87  863

Naprave in oprema

6 52  847

1 05  224

(5  368)

 

7 52  703

(3 38  700)

4 14  003

Računalniška strojna oprema

4 7 30  767

1 2 39  504

(1 1 71  654)

 

4 7 98  617

(3 2 06  316)

1 5 92  301

Pohištvo in vozila

4 4 46  526

3 98  659

(2 59  961)

 

4 5 85  224

(1 6 90  621)

2 8 94  603

Vgrajena in druga oprema

1 8 91  828

68  569

(1 42  385)

 

1 8 18  012

(1 7 22  180)

95  832

Sredstva v izgradnji

4  099

4 1 44  983

 

4 1 49  082

 

4 1 49  082

Skupaj

13 5 3 62  686

5 9 63  597

(1 5 79  368)

13 9 7 46  915

(4 4 1 36  600)

9 5 6 10  315

GIBLJIVA SREDSTVA

3.3   Terjatve

(v EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Kratkoročne terjatve, predvsem iz naslova prenosa nacionalnih pokojninskih pravic zaposlenih

2  768

2  030

Druge terjatve, predvsem iz naslova predujmov za plače in službena potovanja

1 89  485

2 00  942

Odloženi stroški za najemnine za stavbe in pogodbe za IT

1 95  197

1 3 82  757

Terjatve do subjektov EU

1  699

1  379

Skupaj

3 89  149

1 5 87  108

3.4   Denar in denarni ustrezniki

(v EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Gotovina v blagajni

1  000

1  000

Bančni transakcijski račun

3 32  783

2 6 27  191

Fiduciarni račun

1 2 1 46  025

2 0 9 96  852

Skupaj

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Evropsko računsko sodišče je 27. januarja 2010 pri banki „Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg“ odprlo fiduciarni račun. Ta fiduciarni račun mu omogoča upravljanje proračuna, ki mu ga je odobril proračunski organ za gradnjo objekta K3 (glej točko 5.3).

Sodišče fiduciarni račun uporablja samo pod pogoji, ki so razkriti v pogodbi z banko „Banque et Caisse d’épargne de l’Etat, Luxembourg“.

Plačila s tega fiduciarnega računa se nakazujejo samo na poslovni bančni račun konzorcija, ki vodi projekt. Ta poslovni račun uporablja samo vodja projekta za plačevanje računov gradbenih podjetij.

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

3.5   Zaslužki zaposlencev

Obveznost izračunava Eurostat, ki mu pri uporabi metodologije in opredelitvi ustreznih aktuarskih predpostavk pomaga ustrezno kvalificiran neodvisen strokovnjak.

Obveznosti za izplačila pokojnin v prihodnosti ne vključujejo davkov, ki bodo povrnjeni pri izplačilih bodočih pokojnin (glej tudi točko 2.6).

(v EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Bruto znesek

8 1 9 44  360

7 2 8 04  580

Davčna stopnja (%) (4)

19,00 %

19,05 %

Davki

1 5 5 69  428

1 3 8 69  273

Znesek brez davkov

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Sprememba neto obveznosti iz naslova pokojnin članov

7 4 39  624

5 2 70  865

Pokojninski načrt za člane je program z določenimi zaslužki. Določeni zaslužki so v tem primeru:

prehodno nadomestilo (ki se izplačuje tri leta po koncu mandata),

starostna pokojnina,

invalidska pokojnina in invalidnina,

družinska pokojnina (ki se plačuje po članovi smrti ne glede na to, ali umre pred upokojitvijo ali po njej).

Kategorije upravičencev, za katere je treba izračunati obveznost, so:

aktivni člani,

neaktivni člani, ki prejemajo prehodno nadomestilo,

neaktivni člani po prehodnem obdobju (odložena pokojnina),

upokojeni člani,

trajni invalidi,

začasno nesposobni za delo,

preživeli zakonci,

sirote.

Pri oceni obveznosti za pokojnine je treba upoštevati ekonomske in demografske spremenljivke. Najpomembnejše aktuarske predpostavke so:

Aktuarska predpostavka

31. december 2012

31. december 2013

Povprečna starostna razlika med poročenimi moškimi in ženskami

3 leta

3 leta

Verjetnost, da so poročeni, za moške

89 %

81 %

Verjetnost, da so poročene, za ženske

24 %

49 %

Zakonski stan

Stan na datum ocene

Stan na datum ocene

Koeficient za pokojnine za sirote in ločene zakonce

0 %

0 %

Pričakovana upokojitvena starost

65

65

Pričakovana stopnja inflacije med trajanjem sheme

1,7 %

1,5 %

Nominalna diskontna stopnja

3,3 %

3,3 %

Realna diskontna stopnja

1,6 %

1,8 %

Splošna rast plač

0,0 %

- 0,1 %

Splošna revalorizacija pokojnin

0,0 %

- 0,1 %

Povečanje posameznih plač

Nič (razen ob novih zaposlitvah)

Nič (razen ob novih zaposlitvah)

Tablica umrljivosti za zdrave ljudi

ICSLT za leto 2008 (5)

ICSLT za leto 2013 (5)

Tablica umrljivosti za invalide

Stopnja, ki ustreza 3 leta starejšim zdravim osebam

Stopnja, ki ustreza 3 leta starejšim zdravim osebam

3.6   Druge obveznosti

Ob izteku najema objekta K9 v skladu s pogodbo zapade v plačilo znesek v višini 1 75  000 EUR.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

3.7   Rezervacije

Komisija je 11. januarja 2012 sklenila pri Sodišču EU vložiti tožbo proti Svetu, ker ni sprejel letne prilagoditve prejemkov zaposlenih pri EU. Sodišče EU je v svoji sodbi (C-63/12) z dne 19. novembra 2013 zaključilo, da mora Komisija podati nov predlog v zvezi s prilagoditvijo plač za leto 2011. Svet je 14. aprila 2014 odobril stališče Evropskega parlamenta o osnutku uredb, ki določajo letno prilagoditev prejemkov in pokojnin zaposlenih pri EU, in sicer 0 % za leto 2011 in 0,8 % za leto 2012 (izplačujejo se od 1. julija 2012 naprej).

Na podlagi tega sklepa je bila vknjižena kratkoročna rezervacija za neizplačani znesek izplačil za osebne prejemke brez davkov in odbitkov za pokojnine v višini 0,8 %.

3.8   Obveznosti

(v EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Kratkoročne obveznosti

14  393

4 45  830

Druge obveznosti iz naslova plač in zaposlenih

(10  212)

3 44  427

Vnaprej vračunani odhodki

1 4 1 07  180

2 2 8 64  727

Obveznosti do uskupinjenih subjektov EU, predvsem Evropskega sveta in Parlamenta

1 69  458

47  322

Skupaj

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

4.    Pojasnila k izkazu poslovnega izida

4.1

„Sredstva, ki jih Komisija nakaže drugim institucijam“: znesek ustreza zahtevkom za sredstva, ki jih Sodišče vsak mesec predloži Komisiji, da si tako zagotovi sredstva na svojem bančnem računu.

4.2

„Prihodki iz upravnega poslovanja“: to postavko večinoma sestavljajo zneski, odšteti od plač članov in zaposlenih za davke in socialne prispevke.

4.3

„Drugi prihodki iz poslovanja“ izhajajo med drugim iz pozitivnih tečajnih razlik.

4.4

Prihodki so bili ustvarjeni z menjalnimi in nemenjalnimi posli, kot sledi:

(v EUR)

 

2013

2012

Prihodki od menjalnih poslov

22  378

41  910

Prihodki od nemenjalnih poslov

13 0 1 17  733

13 7 1 02  921

Prihodki skupaj

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

4.5

„Odhodki za zaposlene“ vključujejo plače članov, uradnikov, pogodbenih in začasnih uslužbencev. Prehodna nadomestila za nekdanje člane ter davki na pokojnine in prehodna nadomestila za člane so prav tako del postavke „Gibanje pokojnin“ (glej točko 4.11).

4.6

„Odhodki v zvezi s sredstvi“ so amortizacija opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

4.7

Najpomembnejše postavke „drugih upravnih odhodkov“ so bile:

najemnina za zgradbe in s tem povezani stroški,

IT in telekomunikacije,

stroški za službena potovanja,

storitve čiščenja in varovanja.

4.8

„Stroški poslovanja“ izhajajo med drugim iz negativnih tečajnih razlik.

4.9

„Finančni prihodki“ vsebujejo bančne obresti, zaslužene na transakcijskem in fiduciarnem računu Sodišča.

4.10

„Finančni odhodki“ so bančni stroški za vodenje transakcijskega in fiduciarnega računa Sodišča.

4.11

Postavka „Gibanje pokojnin“ vključuje vse odhodke, povezane s pokojninami članov Sodišča. Ti zajemajo med letom izplačane pokojnine in prehodna nadomestila ter prilagoditve obveznosti, izvršene ob koncu leta, za vsa prihodnja izplačila pokojnin, kar je vzrok za razliko med letoma.

(v EUR)

 

2 013

2 012

Spremembe neto obveznosti za pokojnine članov

7 4 39  624

5 2 70  865

Izplačane dosmrtne pokojnine

2 7 15  911

2 5 90  511

Izplačane družinske pokojnine

3 25  474

3 50  485

Izplačana prehodna nadomestila

1 5 37  185

1 7 85  937

Izplačane invalidske pokojnine

23  809

Med letom izplačane pokojnine – vmesni seštevek

4 5 78  570

4 7 50  742

Korekcijski koeficient

1 62  071

1 63  476

Davki, odšteti od izplačil

(9 00  722)

(9 36  159)

Spremembe pokojnin skupaj

1 1 2 79  543

9 2 48  924

5.    Druga pomembna razkritja

5.1   Pogojna sredstva

Dobavitelji so v skladu s pogodbenimi obveznostmi zagotovili naslednje bančne garancije:

(v EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Potovalna agencija

50  000

50  000

Prenova objekta K1

2  500

2  500

Vodenje projekta izgradnje objekta K3

7 1 96  680

7 0 96  680

Zavarovalnica

1  361

1  361

Telekomunikacije

20  000

20  000

Skupaj

7 2 70  541

7 1 70  541

5.2   Prevzete obveznosti za prihodnje financiranje

(v EUR)

 

31. december 2013

31. december 2012

Poslovni zakup za zgradbe

5 60  000

2 5 79  580

Poslovni zakup sredstev IT, vozil in opreme

2 3 73  573

1 0 44  344

Vmesni seštevek

2 9 33  573

3 6 23  924

Obveznosti v breme še neporabljenih odobritev – RAL („Restant à liquider“) – po odbitku vnaprej vračunanih obveznosti za leto 2013

9 3 64  602

1 3 85  871

Skupaj

1 2 2 98  175

5 0 09  795

RAL je element proračunskega računovodstva, ki predstavlja vrednost neporavnanih obveznosti. To je razlika med prevzetimi obveznostmi in plačili, ki je posledica časovnega zamika med prevzemom obveznosti in izvršitvijo ustreznega plačila.

5.3   Gradbeni projekti Sodišča

Sodišče se je leta 1988 vselilo v svojo glavno stavbo (objekt K1) in jo leta 1990 odkupilo skupaj z zemljiščem, na katerem stoji. Leta 1999 je podpisalo okvirni sporazum z državo Luksemburg, s katerim je za 49 let (z možnostjo enkratnega podaljšanja) dobilo pravico do uporabe drugega zemljišča za gradnjo prizidka (objekt K2) v zameno za plačilo 1 EUR. Za drugi prizidek, objekt K3, pa je bilo treba zaradi drugačnega dogovora za izvedbo projekta skleniti nov okvirni sporazum med državo Luksemburg in Sodiščem, ki je bil podpisan 22. februarja 2008.

Država je zemljišči za oba omenjena prizidka (K2 in K3) prodala Sodišču po simbolični ceni 1 EUR.

Če bi Sodišče želelo kdaj prepustiti en ali drug prizidek tretji strani, ki ni organ ali institucija Unije, bo zemljišči vrnilo državi po simbolični ceni 1 EUR, poleg tega pa ima država pravico, da odkupi zgradbo po ceni, ki jo določi neodvisni strokovnjak. Če se država odloči, da te pravice ne izkoristi, bo kupcem zgradbe zagotovila pravico do uporabe zemljišča.

V Luksemburgu se uporabno dovoljenje za poslovne zgradbe izda za 15 let. Po tem roku jih je treba prenoviti zaradi uskladitve z veljavnimi zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi standardi. Potrebna prenovitvena dela zaradi zagotovitve zdravja in varnosti pri delu so bila izvedena na objektu K1. Dela so zaključena in so bila uradno dokončno prevzeta leta 2010. Objekt K2 se je začel uporabljati novembra 2003, zato je uporabno dovoljenje (autorisation d’exploitation) veljavno do leta 2018.

Gradbena dela na objektu K3 so se začela marca 2010, zgradba pa se je začela uporabljati 15. novembra 2012.

5.4   Morebitna večja odgovornost pri sodnih sporih  (6)

Morebitne večje odgovornosti pri sporih ni.


(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 362, 31.12.2012, str. 1.

(3)  UL L 268, 20.10.1977, str. 1

(4)  Zaokroženo.

(5)  Tablica umrljivosti za mednarodne javne uslužbence

(6)  Računovodsko pravilo EU št. 10 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva.


INFORMACIJE O PRORAČUNU ZA PRORAČUNSKO LETO 2013

A.   Izračun proračunskega rezultata

Proračunski rezultat za posamezno leto se izračuna na podlagi številčnih podatkov o izvrševanju proračuna.

(v EUR)

Plačila iz odobrenih proračunskih sredstev za leto 2013

(12 0 8 69  858)

Plačila iz prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za plačila

(1 1 1 09  965)

Plačila iz odobrenih proračunskih sredstev v zvezi z namenskimi prejemki

(1 74  759)

Nalogi za izterjavo za tekoče leto, unovčeni leta 2013

1 7 3 14  791

Proračunski nalogi za izterjavo, izdani pred letom 2013 in unovčeni leta 2013

Prilagoditve nalogov za izterjavo iz prejšnjih let

Odobrena proračunska sredstva za plačila, prenesena v leto 2013

(1 1 4 29  492)

Odobrena proračunska sredstva, prenesena iz prejšnjih let

1 2 6 77  899

Prilagoditev za prenos odobrenih proračunskih sredstev iz prejšnjega leta, ki so bila na voljo 31. decembra in izhajajo iz namenskih prejemkov

4 52  139

Proračunski rezultat

(11 3 1 39  245)

Prvotni proračun se v primerjavi s končnim ni niti povečal niti zmanjšal.

B.   Uskladitev poslovnega rezultata s proračunskim rezultatom

(v EUR)

Poslovni rezultat leta

(6 2 95  909)

Prilagoditev za postavke, vključene v poslovni rezultat, vendar ne v proračunski rezultat

(9 0 9 10  188)

 

Razlika med vnaprej vračunanimi obveznostmi konec prejšnjega leta in konec tekočega leta

(3 1 92  546)

 

Znesek na povezovalnem računu s Komisijo, knjižen v izkazu poslovnega izida

(11 2 8 00  000)

 

Neplačani računi konec leta, knjiženi kot obremenitve (razred 6)

44  362

 

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih sredstev

6 7 01  213

 

Rezervacije

7 4 39  624

 

Zmanjšanja vrednosti

 

 

Neunovčeni nalogi za izterjavo, izdani leta 2013 v razredu 7

(13  025)

 

Plačila iz prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za plačila

1 1 1 09  965

 

Drugo

(2 04  585)

 

Tečajne razlike

4  804

Prilagoditev za postavke, vključene v proračunski rezultat, vendar ne v poslovni rezultat

(1 5 9 33  148)

 

Pridobitve sredstev (plačane med letom)

(6 5 23  653)

 

Proračunski nalogi za izterjavo iz prejšnjih let, unovčeni med letom 2013

 

Odobrena proračunska sredstva za plačila, prenesena v leto 2013

(1 1 4 29  492)

 

Preklic neporabljenih odobrenih proračunskih sredstev za plačila, prenesenih iz prejšnjega leta

1 5 67  934

 

Prilagoditev za prenos odobrenih proračunskih sredstev iz prejšnjega leta, ki so bila na voljo 31. decembra in izhajajo iz namenskih prejemkov

4 52  139

 

Plačila za pokojnine (so proračunska plačila, knjižena kot rezervacije)

 

 

Drugo

(76)

Proračunski rezultat

(11 3 1 39  245)


POROČILO Z ZAGOTOVILOM NEODVISNEGA REVIZORJA

Poslovodstvu

Evropskega računskega sodišča

Preučili smo, ali so bili finančni viri, ki jih je Evropska komisija dodelila Evropskemu računskemu sodišču (v nadaljnjem besedilu: Sodišče), namensko uporabljeni in ali kontrolni postopki, ki so jih vzpostavili odredbodajalci, dajejo potrebna zagotovila o skladnosti finančnih operacij z veljavnimi pravili in predpisi za finančne vire, zagotovljene in porabljene v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

Za vodenje knjig in evidenc ter za vzpostavitev in vzdrževanje ustreznih kontrol je odgovorno poslovodstvo Sodišča. Mi smo odgovorni za izdajo mnenja na podlagi preverjanja, ki ga opravimo.

Preverjanje smo opravili v skladu z mednarodnim standardom za posle dajanja zagotovil „Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti“ (MSZ 3000), ki jih je sprejela „Commission de Surveillance du Secteur Financier“. Po zahtevah tega standarda moramo svoje preverjanje načrtovati in izvesti tako, da pridobimo razumno zagotovilo o tem, da bo napačna uporaba virov, ki pomembno vpliva na poslovne knjige Sodišča, odkrita. Naše delo je zajemalo predvsem preverjanje na podlagi preizkušanja podatkov in vzorcev, pri čemer dokazi potrjujejo, da:

arrowhorizex; so bili Sodišču dodeljeni viri namensko porabljeni,

arrowhorizex; vzpostavljeni kontrolni postopki dajejo potrebna jamstva, ki zagotavljajo skladnost finančnih operacij z veljavnimi pravili in predpisi.

Pri svojem preverjanju smo kot merila uporabili naslednja pravila in predpise:

arrowhorizex; Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: proračun), in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba),

arrowhorizex; Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: izvedbena pravila),

arrowhorizex; Sklep Evropskega računskega sodišča št. 31-2013 z dne 27. junija 2013 o notranjih pravilih za izvrševanje njegovega proračuna. Te določbe so del postopkov, določenih v Pogodbah ali sporazumih, sklenjenih na podlagi Pogodb, ki se nanašajo na operativni proces, povezan z izvrševanjem proračuna.

Notranja pravila, ki so bila uporabljena kot merila, so bila predvsem:

arrowhorizex; člen 7 – Podpisi – Vse strani, ki sodelujejo pri pripravi, kontroliranju in evidentiranju operacij za določanje in izterjavo prihodkov ali za prevzemanje obveznosti in izvrševanje plačil, svoje sodelovanje potrdijo s podpisom in datumom.

arrowhorizex; člen 8 – Gradbeni projekti – Predsednik Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi vse gradbene projekte, ki bodo verjetno imeli bistvene finančne posledice za proračun Sodišča. Preden Sodišče odobri sprejetje kakršnih koli pogodbenih obveznosti za takšen projekt, odgovorna služba predloži pojasnjevalni dokument, v katerem utemelji združljivost projekta s finančnim okvirom.

arrowhorizex; člen 11.2 – Osebe, pooblaščene za podpisovanje nalogov za bančna nakazila, pred podpisom preverijo predvsem, ali nalogi za bančno nakazilo ustrezajo plačilnim nalogom.

arrowhorizex; člen 17.2 – Zahtevku za nakazilo bodo priložene informacije, navedene v členu 17.2.

arrowhorizex; člen 18.4 – Glavni računovodja da odredbodajalcem prek osrednjega informacijskega sistema na voljo seznam zneskov, ki jih je treba prenesti. Odredbodajalci morajo zagotoviti, da se na koncu leta prenesejo samo zneski, za katere velja pravna obveznost za prenos.

arrowhorizex; člen 20 – Inventar lastnine – Inventar opredmetenih sredstev se vodi v podatkovni zbirki, ki je v skladu s postopki, ki jih je po posvetu z glavnim računovodjo določil generalni sekretar, skupna vsem odredbodajalcem.

arrowhorizex; člen 22.1 – Minimalni postopki upravljanja in notranje kontrole – Odredbodajalci pripravijo postopke upravljanja in notranje kontrole v skladu z minimalnimi standardi notranje kontrole, ki jih sprejme Sodišče.

Menimo, da je naše preverjanje sprejemljiva podlaga za naše mnenje.

Pri svojem delu, opisanem v tem poročilu, nismo opazili ničesar, zaradi česar bi menili, da v vseh pomembnih pogledih in na podlagi zgoraj opisanih meril:

arrowhorizex; Sodišču dodeljeni viri niso bili namensko porabljeni in da

arrowhorizex; vzpostavljeni kontrolni postopki ne dajejo potrebnih jamstev, ki zagotavljajo skladnost finančnih operacij z veljavnimi pravili in predpisi.

Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenem v prvem odstavku, in vam v informacijo ter se ne sme uporabiti za noben drug namen niti posredovati drugim strankam, razen zaradi objave v Uradnem listu Evropske unije.

Luxembourg, 28. maja 2014

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Réviseur d’entreprises,

ki jo zastopa

Pierre KRIER


Top