EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0814(02)

Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

UL C 267, 14.8.2014, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 267/17


Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2014/C 267/06)

Evropska Komisija („Komisija“) je v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), prejela pritožbo o domnevnem subvencioniranem uvozu nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki povzroča znatno škodo industriji Unije.

1.   Pritožba

Pritožbo je 1. julija 2014 vložila družba Eurofer („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla v Uniji.

2.   Izdelek v preiskavi

Izdelek v tej preiskavi so hladno valjani ploščati izdelki iz nerjavnega jekla (hladno deformirani) („izdelek v preiskavi“).

3.   Trditev o subvencioniranju

Izdelek, ki se domnevno uvaža po subvencioniranih cenah, je izdelek v preiskavi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevna država“), ki se trenutno uvršča pod oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 in 7220 20 89. Te oznake KN so zgolj informativne.

Dokaz prima facie, ki ga je predložil pritožnik, kaže, da so proizvajalci izdelka v preiskavi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske deležni ugodnosti številnih subvencij vlade Ljudske republike Kitajske.

Subvencije zajemajo naslednje:

neposreden prenos sredstev in potencialen neposreden prenos sredstev ali obveznosti, na primer ugodna posojila na podlagi vladne politike za podporo industriji hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla; programi lastniškega kapitala (2): na primer zamenjava terjatev v lastniške deleže, infuzija lastniškega kapitala, neplačane dividende za podjetja v državni lasti; programi nepovratnih sredstev: na primer program „Najboljša kitajska znamka na svetu“, programi znanih blagovnih znamk/vladni programi na podcentralni ravni za promocijo znanih izvoznih blagovnih znamk (na primer Chongqing; Hubei; Ma’anshan; program znanih znamk iz Wuhana in najboljših znamk province Shandong), programi za zmanjšanje protidampinških pravnih stroškov, državni sklad ključnih tehnoloških projektov, nepovratna sredstva izvozne pomoči; regionalni programi (3): na primer program prenove severovzhoda, subvencionirane obresti pri izvozu, izvozna posojila, nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi programa province Jiangsu za znanost in tehnologijo, nepovratna sredstva province Liaoning – program Pet točk, ena črta, subvencije, dodeljene v Tianjin Binhai New Area in Tianjin Economic and Technological Development Area: sklad za znanost in tehnologijo;

prihodek vlade, ki je sicer opuščen ali ni izterjan, na primer oprostitve odplačevanja posojil in obresti za podjetja v državni lasti; programi za davek od dohodka in druge neposredne davke: na primer davčni dobropisi glede prihodka za nakup na domačem trgu proizvedene proizvodne opreme, preferenčne davčne politike za visokotehnološke družbe in družbe z novo tehnologijo, odbitki za stroške raziskav in razvoja v okviru davčnih politik, ugodnosti v zvezi z davkom od dohodka za družbe z intenzivno rabo naravnih virov („posebne surovine“), davčni dobropisi pri nakupu posebne opreme, preferenčna politika glede davka na dohodek podjetij v severovzhodni regiji; različni lokalni davčni popusti: na primer v provinci Shandong in mestu Chongqing, regiji Guangxi Zhuang, davčne ugodnosti za razvoj osrednjih in zahodnih regij, oprostitve davka od dohodka za dohodke od dividend med upravičenimi rezidenčnimi podjetji; programi za neposredne davke in oprostitve davkov (na primer oprostitve od uvoznih dajatev in DDV za družbe, v katere se vlaga tuji kapital in za nekatere domače družbe v spodbujanih panogah, ki uporabljajo uvoženo opremo, vračila DDV za družbe, v katere se vlaga tuji kapital, za nakup na domačem trgu proizvedene opreme, davčne ugodnosti za osrednjo in zahodno regijo, odbitek DDV na opredmetena osnovna sredstva v osrednji regiji); regionalni programi: na primer subvencije, dodeljene v Binhai New Area in Economic and Technological Development Area v Tianjinu („program pospešene amortizacije“);

zagotavljanje blaga in storitev proti plačilu, ki je nižje od primernega, na primer: zagotavljanje hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla (kot so ferokrom nikelj, nikljevo surovo železo, molibden in nerjavno odpadno jeklo) proti plačilu, ki je nižje od primernega; zagotavljanje sestavin proti plačilu, ki je nižje od primernega: toplo valjani izdelki iz nerjavnega jekla in plošče iz nerjavnega jekla, pravice za uporabo zemljišč, voda in električna energija, zagotavljanje električne energije in vode v provinci Jiangsu.

Komisija si pridržuje pravico do preiskave drugih subvencij, ki so povezane z zgoraj opisanimi praksami, če se takšne prakse odkrijejo med preiskavo.

Trdi se, da so zgoraj navedene sheme subvencije, ker vključujejo finančni prispevek vlade Ljudske republike Kitajske ali drugih regionalnih ali lokalnih vlad (vključno z javnimi organi) ter dodeljujejo ugodnosti prejemnikom. Trdi se, da so pogojene s prednostno uporabo domačega blaga pred uvoženim in/ali odvisne od izvozne uspešnosti in/ali omejene na nekatera podjetja ali skupine podjetij in/ali izdelke in/ali regije, zaradi česar so specifične in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

4.   Trditev o škodi in vzročna zveza

Pritožnik je predložil dokaze, da se je uvoz izdelka v preiskavi iz zadevne države na splošno povečal po absolutnem obsegu in tržnem deležu.

Iz dokazov prima facie, ki so jih predložili pritožniki, je razvidno, da so obseg in cene uvoženega izdelka v preiskavi med drugim negativno vplivali na prodane količine, raven zaračunanih cen in tržni delež industrije Unije, kar znatno škodi celotnemu poslovanju in finančnemu stanju in stanju na področju zaposlovanja industrije Unije.

5.   Postopek

Po posredovanju informacij državam članicam je Komisija ugotovila, da je pritožbo vložila industrija Unije oziroma je bila vložena v njenem imenu in da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, zato začenja preiskavo v skladu s členom 10 osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovila, ali gre pri izdelku v preiskavi s poreklom iz zadevne države za subvencionirani uvoz in ali je ta industriji Unije povzročil škodo. Če se to potrdi, bo s preiskavo preučila, ali uvedba ukrepov ne bi bila v nasprotju z interesom Unije.

Vlada Ljudske republike Kitajske je bila povabljena na posvetovanja.

5.1.    Postopek za ugotavljanje subvencioniranja

Proizvajalci izvozniki (4) izdelka v preiskavi iz zadevne države in pristojni organi zadevne države so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.1.1.   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

5.1.1.1.   Postopek za izbor proizvajalcev izvoznikov, ki jih je treba preiskati v Ljudski republiki Kitajski

(a)   Vzorčenje

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz Ljudske republike Kitajske in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Če ni določeno drugače, morajo Komisiji v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije sporočiti informacije o svojih družbah, ki so zahtevane v prilogi I k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe Ljudske republike Kitajske, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe Ljudske republike Kitajske in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih Ljudske republike Kitajske.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, ki so bili izbrani v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom Ljudske republike Kitajske.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, in organi zadevne države morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“) brez poseganja v morebitno uporabo člena 28 osnovne uredbe. Brez poseganja v oddelek b) spodaj izravnalna dajatev, ki se lahko uporablja za uvoz nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov, ne bo presegla tehtane povprečne stopnje subvencioniranja, ugotovljene za proizvajalce izvoznike iz vzorca (5).

(b)   Individualna subvencijska stopnja za družbe, ki niso vključene v vzorec

Nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki lahko v skladu s členom 27(3) osnovne uredbe zahtevajo, da Komisija zanje določi individualne subvencijske stopnje. Proizvajalci izvozniki, ki želijo zahtevati individualno subvencijsko stopnjo, morajo zahtevati vprašalnik in ga pravilno izpolnjenega vrniti v 37 dneh od datuma obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

Vendar morajo proizvajalci izvozniki, ki zahtevajo individualno subvencijsko stopnjo, vedeti, da lahko Komisija odloči, da zanje ne bo določila individualnih subvencijskih stopenj, če je na primer proizvajalcev izvoznikov toliko, da bi bila taka določitev preveliko breme in bi preprečila pravočasen zaključek preiskave.

5.1.2.   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (6)  (7)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se preiskuje, iz Ljudske republike Kitajske v Unijo, so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, zahtevane v Prilogi II k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka v preiskavi v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te zainteresirane strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

5.2.    Postopek za ugotavljanje škode in preiskava proizvajalcev Unije

Škoda se ugotavlja na podlagi pozitivnih dokazov in vključuje objektivno preiskavo obsega subvencioniranega uvoza, njegovega učinka na cene na trgu Unije in posledičnega učinka navedenega uvoza na industrijo Unije. Da se ugotovi, ali je bila industriji Unije povzročena znatna škoda, so proizvajalci Unije izdelka v preiskavi pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.2.1.   Preiskava proizvajalcev Unije

Ker postopek vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila da, izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se izvede v skladu s členom 27 osnovne uredbe.

Komisija je izbrala začasni vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, da pregledajo dokumentacijo (v ta namen morajo stopiti v stik s Komisijo, katere kontaktni podatki so navedeni v oddelku 5.6). Drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v končni vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in/ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Te zainteresirane strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

5.3.    Postopek za presojo interesa Unije

Če bosta v postopku ugotovljena subvencioniranje in škoda, bo v skladu s členom 31 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo sprejetje protisubvencijskih ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja ter reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom v preiskavi.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije glede interesa Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 31, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4.    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.5.    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.6.    Postopek za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter za korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (8).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani so pozvane, da po elektronski pošti pošljejo vsa stališča in zahtevke, vključno s skeniranimi kopijami pooblastil in potrdil, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Zainteresirane strani se z uporabo elektronske pošte strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu GD za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da je navedeni elektronski naslov poslovni elektronski naslov podjetja, ki deluje in se uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije z uporabo drugih komunikacijskih sredstev ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s komuniciranjem s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za komuniciranje po elektronski pošti, najdejo v zgoraj omenjenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: TRADE-AS609-SSCR-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera od zainteresiranih strani predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

Če odgovor ni poslan v računalniški obliki, se to ne šteje kot nesodelovanje, če zainteresirana stran navede, da bi ji posredovanje odgovora v zahtevani obliki predstavljalo nesorazmerno dodatno breme ali povzročilo nesorazmerne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD za trgovino. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi s subvencioniranjem, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije. Takšno zaslišanje se praviloma izvede najpozneje konec četrtega tedna po razkritju začasnih ugotovitev.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(9) osnovne uredbe zaključi v 13 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. V skladu s členom 12(1) osnovne uredbe se lahko začasni ukrepi uvedejo najpozneje v 9 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (9).


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  Omeniti je treba, da bi lahko nekateri vidiki teh programov lastniškega kapitala pomenili finančni prispevek v smislu člena 3(1)(a)(ii) osnovne uredbe (prihodek vlade, ki je opuščen ali ni izterjan).

(3)  Omeniti je treba, da bi lahko nekateri vidiki teh regionalnih programov, kot so oprostitve davka/pristojbin pomenili finančni prispevek v smislu člena 3(1)(a)(ii) osnovne uredbe (prihodek vlade, ki je opuščen ali ni izterjan).

(4)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek v preiskavi na trg Unije neposredno ali po tretji osebi, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka v preiskavi.

(5)  V skladu s členom 15(3) osnovne uredbe se nični zneski in zneski subvencij de minimis, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, ter zneski subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi in so bile določene v okoliščinah iz člena 28 osnovne uredbe, ne upoštevajo.

(6)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo 1 k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(7)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja subvencioniranja uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(8)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 188, 18.7.2009, str. 93) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(9)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

Image Image

PRILOGA II

Image Image

Top