EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0304(01)

Sklepi Sveta – Učinkovito in inovativno izobraževanje in usposabljanje zaradi vlaganja v spretnosti – podpora evropskemu semestru 2014

OJ C 62, 4.3.2014, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 62/4


Sklepi Sveta – Učinkovito in inovativno izobraževanje in usposabljanje zaradi vlaganja v spretnosti (1) – podpora evropskemu semestru 2014

2014/C 62/05

SVET EVROPSKE UNIJE –

GLEDE NA

člena 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Strategijo Evropa 2020 in

Sklepe Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“) (2),

OB UPOŠTEVANJU

priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (3),

sklepov Sveta z dne 26. novembra 2012 o izobraževanju in usposabljanju v okviru strategije Evropa 2020 (4) – prispevek izobraževanja in usposabljanja k oživitvi in rasti gospodarstva ter delovnim mestom,

priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja (5),

sklepov Sveta z dne 15. februarja 2013 o naložbah v izobraževanje in usposabljanje (6) – odziv na sklepe Sveta o ponovnem razmisleku o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate in letni pregled rasti za leto 2013,

priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 (7) o vzpostavitvi jamstva za mlade,

izjave Sveta o Evropski koaliciji za vajeništva, sprejeti 15. oktobra 2013 (8),

uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+ (9),

IN V ODGOVOR NA

letni pregled rasti za leto 2014 (10) in

sporočilo Komisije o odpiranju izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri (11),

MENI NASLEDNJE:

1.

Izobraževanje in usposabljanje imata strateško vlogo pri podpiranju gospodarskega okrevanja v Evropi. Čeprav je bil dosežen pomemben napredek v smeri doseganja krovnega cilja za izobraževanje, določenega v okviru strategije Evropa 2020 (12), je treba storiti še veliko, da bi zajezili posledice krize in začeli reševati strukturne težave, povezane z njo.

2.

Najnovejši podatki kažejo, da so te strukturne težave delno povezane s pomanjkanjem ustreznih spretnosti, zato predstavljajo izzive za naše sisteme izobraževanja in usposabljanja.

3.

Vsak peti delovno sposobni prebivalec EU ima nizko bralno in numerično pismenost, kar resno omejuje njegovo zaposljivost. Kljub določenemu napredku pri temeljnih spretnostih je število učencev, ki imajo pri matematiki slab uspeh, še vedno visoko (13).

4.

Čeprav napovedi kažejo, da bo za skoraj vsa delovna mesta v prihodnosti potrebna vsaj osnovna digitalna pismenost, številni učenci še vedno nimajo dostopa do digitalne tehnologije in vsebin, potrebnih za njihovo pridobitev. Digitalne pismenosti primanjkuje velikemu številu odraslih nasploh.

POUDARJA NASLEDNJE:

1.

Nujno je treba obravnavati ključne izzive brezposelnosti mladih in nezadostne ravni usposobljenosti. Poleg bistvenega prispevka k spodbujanju socialne kohezije in aktivnega državljanstva, izobraževanje in usposabljanje pomembno prispevata k spodbujanju pametne, vključujoče in trajnostne rasti, izboljšanju konkurenčnosti in zaposljivosti ter dvigu produktivnosti in inovativnosti.

2.

EU in njene države članice se sicer spopadajo s temi ključnimi izzivi, vendar bi morale še okrepiti svoja prizadevanja za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter še naprej vlagati v učinkovito, kakovostno izobraževanje in usposabljanje.

3.

Prihodnji pregled strategije Evropa 2020 in bližajoči se pregled stanja okvira ET 2020 za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju bi morala omogočiti okrepitev strateške vloge, ki jo imata izobraževanje in usposabljanje v okviru evropskega semestra.

SE Z NAMENOM POVEČANJA PREPOZNAVNOSTI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V OKVIRU EVROPSKEGA SEMESTRA 2014 STRINJA, DA BI SE USMERILI NA NASLEDNJE:

1.

Čim bolj olajšati dolgoročno vlaganje v posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter razvoj spretnosti tako na nacionalni kot evropski ravni in obenem bolj poudarjati učinkovitost in kakovost naložb v izobraževanje.

2.

Zagotavljanje boljših in ustreznejših spretnosti ljudem vseh starostnih skupin, predvsem s krepitvijo vseživljenjskega učenja, in spodbujanje enakih možnosti za dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, tudi za učence iz okolij z omejenimi možnostmi.

3.

Lajšanje prehoda iz okolja izobraževanja in usposabljanja v zaposlitev, predvsem s spodbujanjem programov učenja na delovnem mestu ter po potrebi povečanjem razpoložljivosti kakovostnega pripravništva in vajeništva.

4.

Nadaljevanje – v sodelovanju z ustreznimi deležniki – posodabljanja in izboljševanja izobraževalnih metod na podlagi izsledkov najnovejših raziskav ter vsestranska uporaba priložnosti, ki jih ponuja digitalno učenje, vključno (glede na nacionalne okoliščine):

(a)

s podporo izobraževalnim ustanovam pri izboljševanju njihovih zmogljivosti – in, kjer je to primerno, vlaganju v infrastrukturo IKT – da se izkoristi potencial novih tehnologij in digitalnih vsebin, vključno z množičnimi prosto dostopnimi spletnimi tečaji;

(b)

s spodbujanjem bolj raznolikih učnih izkušenj, ki združujejo frontalne in digitalne učne metode;

(c)

s spodbujanjem začetnega izobraževanja učiteljev in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, da se razišče uporaba digitalno podprtih učnih metod.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ OB USTREZNEM UPOŠTEVANJU NAČELA SUBSIDIARNOSTI IN V SKLADU Z NACIONALNIMI OKOLIŠČINAMI:

1.

nadaljujejo prizadevanja za izboljšanje pridobivanja ključnih kompetenc in za zmanjšanje deleža posameznikov s slabimi rezultati v šoli;

2.

spodbujajo pridobivanje osnovnih spretnosti in sprejemanje ukrepov v zvezi s prekvalifikacijo in dodatnim izobraževanjem, in sicer s krepitvijo vseživljenjskega učenja, usmerjenega na nizko kvalificirane osebe;

3.

sprejmejo učinkovite in vključujoče politike izobraževanja in usposabljanja, ki ustrezno upoštevajo potrebe učencev iz okolij z omejenimi možnostmi;

4.

spodbujajo z dokazi podprto razpravo v okviru širokega spektra deležnikov o zagotavljanju in varovanju trajnostnih in učinkovitih sredstev za financiranje izobraževanja in usposabljanja;

5.

sprejmejo ustrezne ukrepe kot odgovor na ključna sporočila, povezana z izobraževanjem in usposabljanjem, iz izjave Sveta o Evropski koaliciji za vajeništva in priporočila Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade;

6.

preučijo, kako bi lahko preglednost in priznavanje instrumentov v formalnem izobraževanju pripomogla k novim oblikam učenja, vključno s potrjevanjem spretnosti, pridobljenih s kakovostnim spletnim učenjem;

7.

podprejo zavode za izobraževanje in usposabljanje, in sicer z izkoriščanjem potenciala novih tehnologij in digitalnih vsebin kot dopolnilo k tradicionalnim pristopom izobraževanja ter z namenom zadovoljevanja potreb različnih učencev, vključno s tistimi, ki izhajajo iz okolij z omejenimi možnostmi;

8.

podprejo učitelje in vodstvene delavce šol pri pridobivanju visoke ravni digitalne pismenosti in sprejemanju inovativnih metod poučevanja, na primer s prilagodljivim usposabljanjem, sistemi spodbud in posodobljenimi učnimi načrti za izobraževanje učiteljev;

9.

v celoti izkoristijo novo generacijo finančnih instrumentov, predvsem program Erasmus+ ter evropske strukturne in investicijske sklade, da se soočijo z navedenimi izzivi izobraževanja in usposabljanja;

10.

si prizadevajo za lajšanje naložb v izobraževanje in usposabljanje kot rasti prijazna sektorja, pri tem pa upoštevajo vidike izobraževanja in usposabljanja iz priporočil za posamezne države, vključenih v strategijo Evropa 2020.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ:

1.

okrepijo prispevek izobraževanja in usposabljanja k agendi EU za rast in delovna mesta, in to z uspešnejšo in učinkovitejšo uporabo naložb, da bi dvignili ravni spretnosti, izboljšali učne rezultate in obravnavali pomanjkanje spretnosti;

2.

spodbujajo partnerstva med ustvarjalci izobraževalnih vsebin na nacionalni in evropski ravni, da bi izboljšali ponudbo kakovostnih prosto dostopnih učnih virov in drugega digitalnega učnega gradiva v različnih jezikih ob ustreznem upoštevanju avtorskih pravic in licenc;

3.

nadalje izkoriščajo platformo eTwinning in novi portal Open Education Europa kot referenčno točko za obstoječe prosto dostopne učne vire, pripravljene v EU;

4.

upoštevajo predloge, podane na politični razpravi, ki je potekala v Svetu novembra 2013, in organizirajo srečanje na visoki ravni, na katerem bi obravnavali izzive novih tehnologij in odprtih učnih virov, predvsem kar zadeva zagotavljanje kakovosti ter oceno in potrjevanje spretnosti, pridobljenih z novimi načini učenja;

5.

povečajo dodano vrednost in optimizirajo učinkovitost strateškega okvira „ET 2002“ (evropskih strateških ciljev pri izobraževanju in usposabljanju) ter ureditev vodenja in zaposlovanja, na katerih ta okvir temelji, in sicer predvsem z:

(a)

nadaljnjim povečanjem sodelovanja med strokovnjaki s področja izobraževalne politike in politike zaposlovanja;

(b)

zagotavljanjem, da odprta metoda koordinacije – vključno z delovnimi skupinami za „ET 2020“ (14) – učinkovito služi kot pomoč pri nadaljnjem soočanju z ugotovljenimi izzivi;

(c)

nadaljevanjem prostovoljnih medsebojnih strokovnih pregledov na visoki ravni v okviru obstoječih struktur odprte metode koordinacije z usmerjanjem na vidike izobraževanja in usposabljanja iz priporočil za posamezne države;

(d)

uporabo vmesnega pregleda stanja, ki bi pripomogel k pripravi naslednjega osnutka skupnega poročila, in sicer z bolj dolgoročno usmerjenim pristopom, ki bi opredelil ključna prednostna področja in konkretna vprašanja za nadaljnje delo;

(e)

optimizacijo, zmanjšanjem in poenostavitvijo poročevalskih struktur v izobraževanju in usposabljanju, s čimer bi se izognili podvajanju.

POZIVA KOMISIJO, NAJ:

1.

zbere dokaze in pripravi analizo gospodarskega in socialnega učinka ter koristi izobraževanja, ki bo podlaga za prihodnjo razpravo v Svetu;

2.

spodbuja odprto javno razpravo v okviru posvetovanja o evropskem prostoru spretnosti in kvalifikacij o vplivu novih tehnologij in digitalnih vsebin v sedanjih praksah ter instrumentih in politikah EU, vključno z vprašanji, kot so zagotavljanje kakovosti, ocenjevanje in potrjevanje.


(1)  Za namene teh sklepov se pojem „spretnosti“ uporablja generično in v skladu z opredelitvijo v Prilogi I k Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2006 o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 111, 6.5.2008, str. 4).

(2)  UL C 119, 28.5.2009, str. 2.

(3)  UL L 394, 30.12.2006, str. 10.

(4)  UL C 393, 19.12.2012, str. 5.

(5)  UL C 398, 22.12.2012, str. 1.

(6)  UL C 64, 5.3.2013, str. 5.

(7)  UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

(8)  14986/13.

(9)  UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

(10)  15803/13 + ADD 1.

(11)  14116/13 + ADD 1.

(12)  Glede na pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2013.

(13)  Podatki iz raziskave OECD iz leta 2013, opravljene v okviru programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), in raziskave OECD iz leta 2012 o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti med petnajstletniki, ki je bila opravljena v okviru programa za mednarodno ocenjevanje učnega uspeha (PISA).

Opomba: Vsem državam članicam bi bilo treba zagotoviti pravico do sodelovanja pri delu te organizacije.

(14)  Pojasnilo: Te delovne skupine, ki jih je ustanovila Komisija v okviru delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 z namenom izvajanja odprte metode koordinacije na področju izobraževanja in usposabljanja, zagotavljajo forum za izmenjavo najboljših praks na teh področjih. Združujejo – na prostovoljni osnovi – strokovnjake iz držav članic in v svoji sedanji obliki pokrivajo šest ključnih področij: šolstvo, visoko šolstvo, poklicno izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje odraslih, medpredmetne spretnosti in digitalno učenje.


Top