EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0615(01)

Sklepi Sveta z dne 11. maja 2012 o spodbujanju ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih

OJ C 169, 15.6.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 169/1


Sklepi Sveta z dne 11. maja 2012 o spodbujanju ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih

2012/C 169/01

SVET IN PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA:

OB UPOŠTEVANJU:

Resolucije Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za sodelovanje na področju mladine (2010–2018), ki poziva k spodbujanju participacije mladih v predstavniški demokraciji in civilni družbi na vseh ravneh in v širši družbi, k podpori razvijanja nadarjenosti in podjetniških spretnosti mladih, da bi okrepili njihovo zaposljivost in povečali njihove prihodnje možnosti zaposlitve, ter k spodbujanju osebnostnega razvoja, boljših učnih sposobnosti, medkulturnih veščin, razumevanja in spoštovanja kulturne raznolikosti ter pridobivanja novih in prožnih kompetenc, znanj in spretnosti za prihodnje možnosti zaposlitve,

strategije Evropa 2020 in njene vodilne pobude „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“ ter „Mladi in mobilnost“, še zlasti krovnega cilja o zaposlenosti (povečanje stopnje zaposlenosti žensk in moških med 20. in 64. letom starosti na 75 %, tudi z večjo participacijo mladih ter starejših in nizkokvalificiranih delavcev in učinkovitejšim vključevanjem zakonitih priseljencev) ter krovnega cilja o izobraževanju in usposabljanju (izboljšanje ravni izobrazbe, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa na področju izobraževanja za vsaj 10 % in povečanjem deleža prebivalstva med 30. in 34. letom starosti, ki je končalo terciarno ali enakovredno izobraževanje, na vsaj 40 %),

Sklepov Sveta z dne 22. maja 2008 o spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževanju in usposabljanju,

Sklepov Sveta z dne 27. novembra 2009 o spodbujanju ustvarjalne generacije: razvoj ustvarjalnosti in inovativne sposobnosti mladih s kulturnim izražanjem s spodbujanjem širšega dostopa do kulture in kulturnega izražanja prek formalnega izobraževanja in neformalnega učenja, zlasti s strukturiranimi in strateškimi partnerstvi na institucionalni in politični ravni,

Resolucije Sveta z dne 19. novembra 2010 o mladinskem delu, v katerem Svet „poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da je mladinsko delo v celoti vključeno v pobudo Mladi in mobilnost. Ta mora vsem mladim, zlasti tistim z manj priložnostmi, zagotoviti ustrezne spretnosti in ključne kompetence, ki jih bosta družba in gospodarstvo potrebovali leta 2020 in naprej“,

Resolucije Sveta z dne 19. maja 2011 o spodbujanju novih in učinkovitih oblik participacije vseh mladih v demokratičnem življenju v Evropi, ki potrjuje, da lahko mladi pomembno prispevajo k razvoju družbe,

Sklepov Sveta z dne 29. novembra 2011 o kulturnih in ustvarjalnih kompetencah in njihovi vlogi pri oblikovanju intelektualnega kapitala Evrope,

izjave članov Evropskega sveta z dne 30. januarja 2012, ki poziva k prizadevanju za pospeševanje zaposlovanja, zlasti za mlade, tudi s spodbujanjem pridobivanja prvih delovnih izkušenj in njihovega vključevanja na trg dela.

SE ZAVEDAJO, DA:

se Evropska unija sooča s številnimi izzivi, med drugim tudi z gospodarskimi in socialnimi posledicami svetovne gospodarske in finančne krize, zaradi katere sta rast in napredek nezadostna, brezposelnost mladih visoka, priložnosti za mlade omejene, socialna vključenost in kohezija pa šibki,

je trenutna stopnja brezposelnosti mladih v Evropi več kot 20-odstotna, torej dvakrat višja kot stopnja brezposelnosti celotnega delovnega prebivalstva; to verjetno pomeni hude kratko- in dolgoročne posledice za prizadeto mladino, tudi za mlade z dodatnimi ali posebnimi potrebami ali manj priložnostmi, ki utegnejo biti slabše usposobljeni,

povpraševanje po ustvarjalnosti, inovativnosti, prilagodljivosti in naprednih sposobnostih komuniciranja na trgu dela in v družabnem življenju narašča, vse bolj pa je treba razvijati tudi podjetniške spretnosti,

je participacija mladih v formalnih demokratičnih postopkih, kot so volitve, pogosto manjša od udeležbe celotnega prebivalstva.

MENIJO, DA:

je spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala potenciala mladih prek podjetništva eden od ključev za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti,

lahko podjetniško izobraževanje mladim pomaga oblikovati pozitivnejši odnos do izobraževanja, oblikovati ambicioznejše cilje za prihodnost njihove izobrazbe in poklicne poti, dajati občutek, da lahko prispevajo k družbi, in krepiti optimističen pogled na prihodnost,

lahko aktivno sodelovanje mladih v družbi, npr. prek mladinskega dela, prostovoljnih dejavnosti in civilnih organizacij, produktivno usmerja njihovo ustvarjalnost in inovativno sposobnost, s tem pa spodbuja njihovo aktivno državljanstvo, ter povečuje njihove možnosti za vključitev na trg dela in za samozaposlitev,

so neformalno in priložnostno učenje ter formalno izobraževanje in usposabljanje nujno potrebni za razvoj kompetenc, znanj in spretnosti za zaposljivost ter za doseganje večje vključenosti mladih na trgu dela ter v družbi nasploh,

so mladinsko delo in mladinske organizacije kanali za razvoj kompetenc, znanj in spretnosti mladih, tudi tistih z manj priložnostmi,

je pridobivanje kulturnih kompetenc temeljnega pomena za razvoj intelektualnega kapitala mladih, prav tako pa spodbuja oblikovanje njihove ustvarjalnosti in inovacijske sposobnosti,

bi bilo treba dodatno spodbujati ustvarjalno uporabo družbenih medijev s strani mladih, pa tudi prizadevanja za krepitev njihove zmožnosti dostopa do medijev ter zmožnosti razumeti, kritično ocenjevati, ustvarjati in sporočati medijske vsebine, da bi bila tako njihova participacija v družbi kot celoti večja, vključno s krepitvijo socialnega kapitala s povezovanjem skupnosti in posameznikov na spletu, hkrati pa bi lahko družba izkoristila njihove kompetence, znanja in spretnosti.

SE STRINJAJO, DA:

je participacija mladih na trgu dela bistveni pogoj, da se izkoristi njihov ustvarjalni in inovativni potencial ter zagotovi aktivno državljanstvo in socialna vključenost,

bi bilo treba spodbujati ustvarjalnost mladih, njihovo inovativno sposobnost in podjetniške spretnosti kot orodja za aktivno participacijo v družbi, pa tudi večjo zaposljivost, in sicer prek ustreznega financiranja in z oblikovanjem partnerstev med ustreznimi sektorji s ciljem spodbujanja inovacij,

bi bilo treba bolje spodbujati kompetence, znanja in spretnosti, pridobljene z neformalnim in priložnostnim učenjem, in jih po možnosti potrjevati, s čimer bi okrepili sposobnosti mladih in njihovo prihodnjo vlogo na trgu dela, npr. vlogo zaposlenih ali vlogo podjetnikov,

mladinske pobude – kot jih trenutno podpira program „Mladi v akciji“ – so pomemben instrument za navdihovanje in podporo ustvarjalnega podjetništva mladih.

POZIVAJO DRŽAVE ČLANICE, NAJ:

1.

podprejo ustvarjalnost mladih, njihovo inovativno sposobnost in nadarjenost s ciljem zagotavljanja zadostnih priložnosti za osebni in družbeni razvoj prek neformalnega in priložnostnega učenja, prostovoljnih dejavnosti, aktivnega državljanstva, medkulturnega sodelovanja in mladinskega dela, npr. z zagotavljanjem ustreznega in trajnostnega financiranja, kadar je mogoče;

2.

spodbujajo strateška partnerstva med mladinskimi organizacijami, organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter zasebnim sektorjem za organizacijo projektov in dogodkov pod vodstvom mladih;

3.

olajšajo in izboljšajo priznavanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja;

4.

dajejo priložnost pobudam za spodbujanje delitve odgovornosti z mladimi pri vprašanjih, povezanih z mladimi, prek dialoga, v katerem lahko vsi akterji izražajo zamisli, ter tako mlade vključijo v postopke demokratičnega odločanja na vseh ravneh;

5.

z izmenjavo dobrih praks promovirajo in razširjajo informacije o ustvarjalnosti mladih, njihovi inovacijski sposobnosti in nadarjenosti.

POZIVAJO DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ:

1.

v skladu z načelom odprte metode koordinacije in načeli iz priloge ustanovijo tematsko strokovno skupino, v kateri bodo sodelovali nacionalni strokovnjaki, ki jih bodo imenovale države članice, z naslednjim ciljem:

izmenjujejo najboljše prakse o tem, kako spodbujati ustvarjalnost in inovativno sposobnost mladih z ugotavljanjem kompetenc, znanj in spretnosti, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem, ki je relevantno za zaposljivost;

2.

obravnavajo ustvarjalnost in inovativno sposobnost mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost prek prednostnih nalog iz programa „Mladi v akciji“, po možnosti pa – brez poseganja v tekoča pogajanja – tudi prek drugih obstoječih in prihodnjih programov in skladov EU, vključno z Evropskim socialnim skladom;

3.

razmislijo o raziskavi o uporabi medijev v povezavi z demokratično udeležbo na nacionalni in evropski ravni z namenom podpore povečanju demokratične udeležbe prek prilagojenega, mladim prijaznega in preglednega obveščanja;

4.

čim bolj izkoristijo Evropsko leto državljanov 2013 (1), da bi se usmerile na prosto gibanje in vsestransko participacijo mladih v evropski družbi, pa tudi okrepijo ozaveščenost o tem, kakšne pravice in odgovornosti imajo kot državljani EU, ter njihovem povezovanju in medsebojnem razumevanju.

POZIVAJO KOMISIJO, NAJ:

1.

najpozneje do konca leta 2013 poroča Delovni skupini za mlade o rezultatih te tematske strokovne skupine;

2.

razširjajo rezultate prihodnje študije o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju v Evropi s posebnim poudarkom na tem, kaj to lahko pomeni za zaposljivost mladih;

3.

pripravijo predlog priporočila Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja, kot je bilo napovedano v vodilnih pobudah strategije Evropa 2020 „Mladi in mobilnost“ ter „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“.


(1)  Z upoštevanjem formalnega sprejetja predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu državljanov (2013), dok. 13478/11.


PRILOGA

Načela v zvezi s članstvom in delovanjem tematske strokovne skupine, ki jo ustanovijo države članice in Komisija

Članstvo

Sodelovanje držav članic pri delu skupine je prostovoljno, države članice pa se jim lahko kadar koli priključijo.

Države članice, ki jih zanima sodelovanje pri delu tematske strokovne skupine, bodo zagotovile, da imajo imenovani strokovnjaki ustrezne izkušnje na nacionalni ravni, zagotovile pa bodo tudi učinkovito komunikacijo s pristojnimi nacionalnimi organi. Imenovanje bo usklajevala Komisija.

Tematska strokovna skupina lahko sklene povabiti druge udeležence: neodvisne strokovnjake, zainteresirane strani in predstavnike tretjih evropskih držav.

Delovni postopki

Tematska strokovna skupina bo odgovorna za imenovanje svojega predsednika ali sopredsednikov na svojem prvem sestanku. Pripravila bo tudi načrt dela z namenom doseganja konkretnih in uporabnih rezultatov v zvezi z zahtevanimi vprašanji.

Komisija bo zagotovila strokovno znanje ter logistično in administrativno podporo pri delu tematske strokovne skupine. Kolikor bo to mogoče, bo podpirala skupino z drugimi ustreznimi sredstvi.

Tematska strokovna skupina se bo praviloma sestajala v Bruslju, lahko pa pripravi tudi sestanke izven Bruslja, če jo k temu pozove država članica.


Top