EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(03)

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ C 71, 9.3.2012, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/23


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

2012/C 71/08

Po objavi obvestila o bližnjem izteku veljavnosti (1) protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevna država“), je Evropska komisija („Komisija“) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna uredba“).

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek je 12. decembra 2011 vložil Eurométaux („vložnik“) v imenu proizvajalca Unije, ki predstavlja glavni delež, v tem primeru več kot 50 %, celotne proizvodnje nekaterih volframovih elektrod Unije.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, so volframove varilne elektrode, vključno z volframovimi drogovi, in palice za varilne elektrode z vsebnostjo volframa najmanj 94 mas. %, razen tistih, ki se pridobivajo s preprostim sintranjem, narezane po dolžini ali ne, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („izdelek, ki se pregleduje“), trenutno uvrščene pod oznaki KN ex 8101 99 10 in ex 8515 90 00 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515900010).

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 260/2007 (3).

4.   Razlogi za pregled zaradi izteka ukrepa

Vložnik je predložil zadostne dokaze za to, da bi iztek ukrepov verjetno privedel do nadaljevanja dampinga in povzročitve škode.

4.1   Domneva o verjetnosti nadaljevanja dampinga

Glede na določbe člena 2(7) osnovne uredbe je vložnik za proizvajalce izvoznike iz Ljudske republike Kitajske, ki jim med preiskavo, ki je privedla do veljavnih ukrepov, ni bila odobrena tržnogospodarska obravnava, določil normalno vrednost na podlagi prodajnih cen v ustrezni državi s tržnim gospodarstvom iz točke 5.1.3. Za družbe, ki jim je bila med preiskavo odobrena tržnogospodarska obravnava, je bila normalna vrednost določena na podlagi konstruirane normalne vrednosti v Ljudski republiki Kitajski. Domneva o nadaljevanju dampinga temelji na primerjavi normalne vrednosti, določene v prejšnjih stavkih, z izvoznimi cenami izdelka, ki se pregleduje, ko je prodan za izvoz v Unijo.

Na podlagi tega so izračunane stopnje dampinga znatne.

4.2   Domneva o verjetnosti nadaljevanja škode

Prav tako se trdi, da je bil uvoz izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske še naprej znaten in da je še naprej povzročal škodo industriji Unije.

Iz dokazov prima facie, ki so jih predložili vložniki, je razvidno, da so obseg in cene uvoženega izdelka, ki se pregleduje, med drugim še naprej negativno vplivali na prodane količine, raven zaračunanih cen in tržni delež industrije Unije, kar znatno škodi celotnemu poslovanju in finančnemu stanju industrije Unije.

Poleg tega vložnik trdi, da bi povečanje uvoza po dampinških cenah iz zadevne države verjetno povzročilo nadaljnjo škodo industriji Unije, če bi se veljavnost ukrepov iztekla. Vložnik v zvezi s tem dokazuje, da bi se lahko v primeru izteka veljavnosti ukrepov zaradi neizrabljenih zmogljivosti v zadevni državi trenutna raven uvoza izdelka, ki se pregleduje, verjetno povečala.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

S preiskavo bo ugotovljeno, ali je verjetno, da bi iztek ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode, ali ne.

5.1   Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga

5.1.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov

Proizvajalci izvozniki (4) izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi v zvezi s pregledom izdelka.

Ker lahko postopek vključuje veliko število proizvajalcev izvoznikov iz Ljudske republike Kitajske in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število proizvajalcev izvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah v skladu s Prilogo A k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca proizvajalcev izvoznikov, obrnila tudi na organe Ljudske republike Kitajske, lahko pa se obrne na vsa znana združenja proizvajalcev izvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so proizvajalci izvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega izvoza izdelka, ki se pregleduje, v Unijo, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce izvoznike, organe zadevne države in združenja proizvajalcev izvoznikov, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci izvozniki, poslala vprašalnike proizvajalcem izvoznikom, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev izvoznikov in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci izvozniki, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje, prodaji izdelka, ki se pregleduje, na domačem trgu zadevne države in prodaji izdelka, ki se pregleduje, v Uniji.

Družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar niso bile izbrane v vzorec, se štejejo za sodelujoče („nevzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki“).

5.1.2   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (5)  (6)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske v Unijo, so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah v skladu s Prilogo B k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim nepovezanim uvoznikom in vsem znanim združenjem uvoznikov. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

V vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, dejavnostih družb v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

5.1.3   Izbira tretje države s tržnim gospodarstvom

V prejšnji preiskavi so bile Združene države Amerike uporabljene kot primerna država s tržnim gospodarstvom za določitev normalne vrednosti za Ljudsko republiko Kitajsko. Komisija namerava Združene države Amerike ponovno uporabiti v ta namen. Zainteresirane strani so pozvane, da predložijo pripombe glede ustreznosti te države. Pripombe morajo prispeti na Komisijo v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

5.2   Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode in preiskavo proizvajalcev Unije

Proizvajalci Unije izdelka, ki se pregleduje, so pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci Unije, poslala vprašalnike znanim proizvajalcem Unije ali predstavnikom proizvajalcev Unije in vsem znanim združenjem proizvajalcev Unije. Komisija poziva vse proizvajalce Unije in združenja proizvajalcev Unije, da se ji nemudoma, najpozneje pa v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, javijo po možnosti po elektronski pošti in od nje zahtevajo vprašalnik.

Proizvajalci Unije in njihova združenja morajo predložiti izpolnjene vprašalnike v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. V izpolnjenem vprašalniku morajo med drugim navesti informacije o strukturi svojih družb, finančnem stanju družb, njihovih dejavnostih v zvezi z izdelkom, ki se pregleduje, stroških proizvodnje in prodaji izdelka, ki se pregleduje.

5.3   Postopek za presojo interesa Unije

Če bo v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bilo nadaljevanje protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova predstavniška združenja, uporabniki in njihova predstavniška združenja ter predstavniške organizacije potrošnikov so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Predstavniške organizacije potrošnikov morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v navedenem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.4   Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.5   Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.6   Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (7).

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter številko telefona in telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priloženi izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predloženi v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora takoj obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevni spletni strani spletišča GD TRADE: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-naslov: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(za proizvajalce izvoznike, povezane uvoznike, združenja in predstavnike Ljudske republike Kitajske, proizvajalce v tretji državi s tržnim gospodarstvom), in

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(za proizvajalce Unije, nepovezane uvoznike, uporabnike, potrošnike, združenja v Uniji)

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz GD TRADE. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah iz začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci s stranmi.

Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente, med drugim v zvezi z verjetnostjo nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode ter v zvezi z interesom Unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD TRADE: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe

Ker se je ta pregled zaradi izteka ukrepa začel v skladu z določbami člena 11(2) osnovne uredbe, njegove ugotovitve ne bodo povzročile spremembe ravni obstoječih ukrepov, ampak njihovo razveljavitev ali ohranitev v skladu s členom 11(6) osnovne uredbe.

Če katera koli zainteresirana stran meni, da je potreben pregled ravni ukrepov, da se omogoči sprememba (tj. znižanje ali zvišanje) ravni ukrepov, lahko zahteva pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, ki bi se izvedel neodvisno od pregleda zaradi izteka ukrepa iz tega obvestila, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8).


(1)  UL C 169, 9.6.2011, str. 14.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(3)  UL L 72, 13.3.2007, str. 1.

(4)  Proizvajalec izvoznik je družba v zadevni državi, ki proizvaja in izvaža izdelek, ki se pregleduje, na trg Unije neposredno ali prek tretje strani, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(5)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci izvozniki. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci izvozniki, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce izvoznike. V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno ima, poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev z glasovalno pravico obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine. Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starši in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. (UL L 253, 11.10.1993, str. 1). Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(6)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(7)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA A

Image

Image


PRILOGA B

Image

Image


Top