EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0114(02)

Sklep visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 23. marca 2011 o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake, napotene v Evropsko službo za zunanje delovanje

OJ C 12, 14.1.2012, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/02/2014; razveljavil HR DEC(2014) 01

14.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/8


Sklep visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

z dne 23. marca 2011

o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake, napotene v Evropsko službo za zunanje delovanje

2012/C 12/04

VISOKA PREDSTAVNICA JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (2010/427/EU) in zlasti člena 6(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(3) Sklepa Sveta o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje (1) (v nadaljnjem besedilu: ESZD in Sklep Sveta) lahko ESZD po potrebi v posebnih primerih pomaga omejeno število napotenih nacionalnih strokovnjakov s specialističnim znanjem.

(2)

Ravno tako v skladu s členom 6(3) Sklepa Sveta visoki predstavnik sprejme pravila, enaka tistim iz Sklepa Sveta 2003/479/ES z dne 16. junija 2003 (zdaj razveljavljena in nadomeščena s Sklepom Sveta 2007/829/ES z dne 5. decembra 2007 (2)) o pravilih za domače izvedence in vojaške uslužbence, dodeljene Generalnemu sekretariatu Sveta, v skladu s katerimi so ESZD na voljo napoteni nacionalni strokovnjaki, da pomagajo s specialističnim strokovnim znanjem.

(3)

Napoteni nacionalni strokovnjaki (v nadaljnjem besedilu: NNS) bi morali s svojo visoko ravnjo znanja in poklicnih izkušenj pomagati ESZD zlasti na področjih, na katerih tovrstno strokovno znanje in izkušnje niso neposredno na razpolago.

(4)

Z napotitvijo nacionalnih strokovnjakov v ESZD bi se morala spodbujati izmenjava poklicnih izkušenj in znanja na področju evropskih politik.

(5)

NNS bi morali prihajati iz javnih uprav držav članic ali iz mednarodnih organizacij.

(6)

Pravice in dolžnosti NNS in napotenih vojaških uslužbencev, določene s tem sklepom, bi morale zagotavljati, da napoteni vojaški uslužbenci svoje naloge izvršujejo izključno v interesu ESZD.

(7)

Ta sklep bi moral opredeliti vse pogoje zaposlovanja NNS.

(8)

Treba bi bilo predvideti posebne določbe za vojaške uslužbence, napotene v ESZD z namenom ustanovitve Vojaškega štaba Evropske unije.

(9)

Za NNS, napotene v delegacije Unije, bi bilo treba oblikovati posebno določbo. Kadar je le mogoče, bi se bilo treba izogibati neenaki obravnavi NNS iz različnih institucij (predvsem iz Evropske komisije in ESZD), napotenih v delegacije Unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta pravila se uporabljajo za v Evropsko službo za zunanje delovanje (v nadaljnjem besedilu: ESZD) napotene nacionalne strokovnjake (v nadaljnjem besedilu: NNS) iz javnih uprav držav članic. Uporabljajo se tudi za strokovnjake, napotene iz mednarodnih organizacij.

2.   Osebe, za katere se uporabljajo ta pravila, ostanejo v celotnem obdobju napotitve zaposlene pri svojem delodajalcu, ki jih v tem času tudi plačuje.

3.   ESZD zaposli NNS skladno s potrebami in proračunskimi možnostmi. Pogoje takšne zaposlitve določi kadrovski oddelek.

4.   NNS morajo biti državljani države članice.

5.   Države članice in ESZD sodelujejo, da v največji možni meri zagotovijo, da zaposlovanje NNS, napotenih v ESZD, temelji na odlikah, hkrati pa na primerni geografski uravnoteženosti in zastopanosti na podlagi spola ter pomembni zastopanosti državljanov vseh držav članic v ESZD.

6.   Napotitev se izvede z izmenjavo pisem med operativnim direktorjem in stalnim predstavništvom zadevne države članice ali mednarodno organizacijo, kakor je ustrezno. Kraj napotitve mora biti naveden v izmenjavi pisem. Izmenjavi pisem se priloži kopija pravil, ki se uporabljajo za NNS, napotene v ESZD.

Člen 2

Trajanje napotitve

1.   Trajanje napotitve ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh let, zatem pa so možna zaporedna podaljšanja, skupno trajanje napotitve pa ne sme preseči štirih let. Po izteku štirih let lahko kadrovski oddelek izjemoma – na zahtevo zadevnega generalnega direktorja ali uslužbenca na enakem položaju in kadar to upravičujejo interesi službe – odobri eno ali več podaljšanj napotitve za največ dve dodatni leti.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je trajanje napotitve NNS za sodelovanje pri pripravi operacij za krizno upravljanje ali pri predhodni oceni zanje lahko krajše od šestih mesecev.

3.   Načrtovano trajanje napotitve se določi v trenutku nastopa napotitve, v izmenjavi pisem iz člena 1(6). Enak postopek se uporablja v primeru podaljšanja trajanja napotitve.

4.   NNS, ki so ga že napotili v ESZD, se lahko ponovno napoti, in sicer po naslednjih pogojih:

(a)

NNS še vedno izpolnjuje pogoje za napotitev in

(b)

med koncem prejšnjega obdobja napotitve in vsako nadaljnjo napotitvijo mora miniti vsaj šest let; če je bilo NNS ob koncu prve napotitve obdobje podaljšano, začne obdobje šestih let teči od dneva izteka tega podaljšanja.

Ta določba ne preprečuje, da ESZD sprejme napotitev – manj kot šest let po koncu prvega obdobja napotitve – NNS, katerega začetna napotitev je trajala manj kot šest let, vendar pa nova napotitev v tem primeru ne more trajati dlje kot preostali del šestletnega obdobja.

Člen 3

Kraj napotitve

1.   NNS so napoteni v notranjo službo ESZD v Bruslju ali v delegacijo Unije.

2.   Kraj napotitve se v primeru, ko sprememba ni bila predvidena v začetni izmenjavi pisem, izvede z novo izmenjavo pisem v skladu s členom 1(6). Uprava, ki je napotila NNS, se obvesti o morebitnih spremembah kraja napotitve.

Člen 4

Naloge

1.   NNS pomaga uslužbencem ESZD in izvaja naloge, ki so mu zaupane. Funkcije, ki jih opravlja, se določijo v medsebojnem soglasju med ESZD in upravo države, ki napoti nacionalnega strokovnjaka, in sicer v skladu z interesi ESZD in ob upoštevanju usposobljenosti NNS.

2.   V skladu s spodnjim odstavkom 8 lahko NNS na misijah in sestankih sodeluje le v naslednjih primerih:

(a)

če spremlja uslužbenca ESZD,

ali

(b)

kot opazovalec, ali zgolj v informativne namene, če se misije ali sestanka udeleži sam.

NNS ne sme zastopati ESZD, da bi prevzel obveznosti – ne finančnih ne katerih koli drugih – ali se pogajal v njenem imenu, če mu ni bil zaupan mandat v skladu z odstavkom 8.

Omejitve tega odstavka se ne uporabljajo za NNS, napotene v civilno zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij, direktorat za krizno upravljanje in načrtovanje ali situacijski center EU.

3.   Za potrditev rezultatov nalog, ki jih izvaja NNS, ostaja izključno odgovorna ESZD prek neposredno nadrejenega NNS-ju.

4.   ESZD, delodajalec NNS in NNS si prizadevajo, da se v največji možni meri izogibajo vsakemu navzkrižju interesov in vsaki možnosti takšnega navzkrižja v zvezi z nalogami NNS v času napotitve. V ta namen kadrovski oddelek pravočasno obvesti NNS in njegovega delodajalca o načrtovanih nalogah ter ju pozove, naj pisno potrdita, da ni nobenega razloga, ki bi preprečeval dodelitev teh nalog NNS, pri čemer naj se predvsem sklicujeta na delovne izkušnje NNS.

5.   Od NNS se zahteva zlasti izjava o vsakem morebitnem navzkrižju interesov med njegovimi družinskimi razmerami (zlasti poklicne dejavnosti bližnjih družinskih članov ali pomembni finančni interesi njega samega ali družinskih članov) in predlaganimi nalogami med napotitvijo. Delodajalec in NNS se zavežeta, da bosta obvestila nadrejenega NNS in kadrovski oddelek o vsaki spremembi razmer med napotitvijo, ki bi lahko povzročile kakršno koli tovrstno navzkrižje interesov.

6.   Če neposredno nadrejeni NNS-ja meni, da narava nalog, ki so zaupane NNS, zahteva posebno previdnost, se pred napotitvijo NNS izvede varnostno preverjanje.

7.   V primeru neupoštevanja določb odstavkov 2, 4 in 5 lahko ESZD v skladu s členom 9(2)(c) prekine napotitev NNS.

8.   Z odstopanjem od odstavka 1 in prvega pododstavka odstavka 2 lahko generalni direktor službe, v katero je NNS napoten, ali uslužbenec na enakem položaju, pod vodstvom visokega predstavnika in na predlog nadrejenega osebja NNS slednjemu zaupa posebne naloge ali obveznosti in ga pooblasti za izvedbo ene ali več posebnih misij ali sestankov, če ne obstaja nikakršno navzkrižje interesov.

Člen 5

Pravice in obveznosti

1.   V času napotitve:

(a)

NNS stvarno in nepristransko opravlja svoje naloge in ravna upoštevajoč zgolj interese ESZD;

(b)

se NNS vzdrži vseh dejanj in zlasti javnega izražanja mnenj, ki bi lahko škodovala njegovemu položaju v ESZD;

(c)

NNS, ki se mora pri opravljanju svojih funkcij izreči o zadevi, pri obravnavi ali rešitvi katere ima osebne interese, ki bi lahko ogrozili njegovo neodvisnost, o tem obvesti svojega neposredno nadrejenega;

(d)

NNS ne sme brez dovoljenja svojega neposredno nadrejenega sam ali v sodelovanju z drugimi objaviti nobenega besedila, ki se nanaša na dejavnost Evropske unije, ali posredno povzročiti objave takšnega besedila. Dovoljenje se lahko zavrne le, kadar bi predvidena objava lahko ogrozila interese Evropske unije;

(e)

vse pravice iz kakršnega koli dela, ki ga opravi NNS pri izvrševanju svojih nalog, se prenesejo na ESZD;

(f)

NNS je obvezan prebivati v kraju napotitve ali v takšni oddaljenosti od njega, ki mu omogoča neovirano opravljanje dela;

(g)

NNS je obvezan pomagati in svetovati nadrejenim, ki jim je bil dodeljen; pred temi nadrejenimi prav tako odgovarja za opravljanje nalog, ki so mu bile zaupane;

(h)

NNS pri opravljanju svojih funkcij od delodajalca ali nacionalne vlade ne sprejema nikakršnih navodil. Za delodajalca, vlade, drugo osebo, zasebno podjetje ali javno upravo ne opravlja nikakršnih storitev.

2.   NNS v času trajanja napotitve in po njenem zaključku z vsemi dejstvi in informacijami, ki jih pridobi pri opravljanju svojih nalog in v zvezi z njim, ravna čim bolj diskretno. Nepooblaščenim osebam v nobeni obliki ne razkrije nobenega dokumenta ali informacije, ki v skladu s predpisi še nista bila razkrita javnosti, niti takih dokumentov ali informacij ne uporabi v osebno korist.

3.   NNS je tudi po zaključku napotitve dolžan pri opravljanju novih nalog, ki so mu zaupane, in pri sprejemanju določenih delovnih mest in ugodnosti, ravnati pošteno in diskretno.

4.   Za NNS veljajo varnostna pravila, ki veljajo v ESZD.

5.   V primeru neupoštevanja odstavkov 1, 2 in 4 med napotitvijo lahko ESZD v skladu s členom 9(2)(c) prekine napotitev NNS.

Člen 6

Raven, delovne izkušnje in znanje jezikov

1.   Za napotitev v ESZD mora imeti NNS vsaj tri leta delovnih izkušenj, pridobljenih na delovnem mestu s polnim delovnim časom, z upravnih, znanstvenih, tehničnih, svetovalnih ali nadzornih funkcij, ki ustrezajo funkcionalnim skupinam AD ali AST, kot so opredeljene v kadrovskih predpisih za uradnike Unije in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije (3).

2.   NNS mora za opravljanje zaupanih nalog temeljito obvladati enega od jezikov Unije in zadovoljivo obvladati drugi jezik.

Člen 7

Postopki izbire

1.   NNS se izbere po odprtem in preglednem postopku, katerega praktične podrobnosti določi kadrovski oddelek.

V ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah in kadar je to v interesu službe, se lahko NNS izbere brez takšnega postopka. Takšno odstopanje lahko odobri operativni direktor.

2.   Neposredno nadrejeni mora pred napotitvijo zagotoviti, da bo na voljo zadostna proračunska dodelitev.

3.   Zadevno stalno predstavništvo posreduje kandidature kadrovskemu oddelku.

Člen 8

Začasna prekinitev napotitve

1.   Kadrovski oddelek lahko odobri začasno prekinitev napotitve in podrobno opredeli pogoje te prekinitve. Med takšnimi začasnimi prekinitvami:

(a)

se ne izplačujejo nadomestila iz členov 16 in 17;

(b)

se stroški iz členov 19 in 20 povrnejo le, če gre za začasno prekinitev na zahtevo ESZD.

2.   Kadrovski oddelek obvesti delodajalca NNS.

Člen 9

Prenehanje napotitve

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 lahko napotitev preneha na zahtevo ESZD (ob soglasju kadrovskega oddelka in zadevnega generalnega direktorja ali uslužbenca na enakem položaju) ali delodajalca NNS s trimesečnim odpovednim rokom. Napotitev lahko preneha tudi na zahtevo NNS z enakim odpovednim rokom in s soglasjem kadrovskega oddelka in zadevnega generalnega direktorja ali uslužbenca na enakem položaju.

2.   V določenih izjemnih okoliščinah (se) lahko napotitev brez odpovednega roka prekine:

(a)

delodajalec NNS, če je to potrebno zaradi bistvenih interesov delodajalca;

(b)

na podlagi dogovora med kadrovskim oddelkom in zadevnim generalnim direktorjem ali uslužbencem na enakem položaju ter delodajalcem na zahtevo NNS, naslovljeno na obe stranki, če je to nujno zaradi bistvenih osebnih ali poklicnih interesov NNS; ali

(c)

ESZD (ob soglasju kadrovskega oddelka in zadevnega generalnega direktorja ali uslužbenca na enakem položaju), če NNS ne izpolnjuje svojih obveznosti po teh pravilih. NNS ima pred prekinitvijo možnost obrambe.

3.   V primeru prekinitve v skladu z odstavkom 2(c) kadrovski oddelek takoj obvesti delodajalca.

POGLAVJE II

DELOVNI POGOJI

Člen 10

Socialna varnost

1.   Pred napotitvijo delodajalec, pri katerem je zaposlen NNS, ki bo napoten, potrdi ESZD, da bo za NNS med celotno napotitvijo veljala zakonodaja s področja socialne varnosti, ki velja za javno upravo ali mednarodno organizacijo, pri kateri je zaposlen NNS in ki bo krila v tujini nastale stroške. Zato bo delodajalec NNS kadrovskemu oddelku zagotovil potrdilo iz člena 11(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (4).

2.   Od trenutka nastopa napotitve ima NNS nezgodno zavarovanje prek ESZD. Kadrovski oddelek mu priskrbi opis zavarovanja na dan, ko se zglasi na ustreznem oddelku ESZD, da uredi zahtevane administrativne formalnosti v zvezi z napotitvijo.

3.   Če je v okviru misije, v kateri sodeluje NNS v skladu s členoma 4 in 21, ali zaradi posebnega tveganja v kraju napotitve potrebno dodatno ali posebno zavarovanje, zadevne stroške krije ESZD.

Člen 11

Delovni čas

1.   Za NNS veljajo pravila o delovnem času, ki veljajo v ESZD. Operativni direktor lahko ta pravila spremeni, če to zahtevajo potrebe ESZD.

2.   NNS med celotno napotitvijo dela s polnim delovnim časom. Kadrovski oddelek lahko na podlagi ustrezno utemeljene prošnje neposredno nadrejenega NNS-ju in po pridobljenem soglasju delodajalca NNS-ja odobri polovični delovni čas, vendar le, če je to združljivo z interesi ESZD.

3.   V primeru odobritve polovičnega delovnega časa dela NNS vsaj polovico običajnega delovnega časa.

4.   NNS lahko prejmejo tudi nadomestila za izmensko delo ali za pripravljenost na delovnem mestu, ki obstajajo v okviru ESZD.

Člen 12

Odsotnost zaradi bolezni ali nezgode

1.   V primeru odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode NNS čimprej obvesti svojega neposredno nadrejenega in navede svoj trenutni naslov. Če je odsoten več kot tri dni, mora predložiti zdravniško potrdilo, od njega pa se lahko tudi zahteva, da opravi zdravniški pregled, ki ga organizira ESZD.

2.   Če število dni odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode, ki lahko traja največ tri dni, v obdobju 12 mesecev presega 12 dni, se od NNS zahteva zdravniško potrdilo za vsako nadaljnjo odsotnost zaradi bolezni.

3.   Če bolniški dopust traja dlje kot tri mesece ali presega dolžino obdobja zaposlitve NNS – upošteva se daljše od obeh naštetih obdobij –, se izplačevanje nadomestila iz člena 16(1) in (2) avtomatično ustavi. Ta določba se ne uporablja v primeru bolezni, povezane z nosečnostjo. Bolniški dopust se ne more podaljšati preko obdobja napotitve.

4.   NNS, ki je bil med napotitvijo žrtev nezgode pri delu, še naprej prejema vsa nadomestila iz člena 16(1) in (2) v celotnem obdobju delovne nezmožnosti, in sicer do konca obdobja napotitve.

Člen 13

Letni dopust, izredni dopust in dela prosti dnevi

1.   NNS pripadata dva delovna dneva dopusta in pol na mesec, če je službo opravljal cel mesec (trideset dni na koledarsko leto).

2.   Dopust mora predhodno odobriti neposredno nadrejeni NNS-ja.

3.   NNS se lahko odobri izredni dopust v naslednjih primerih:

—   poroka NNS: štiri dni,

—   sprememba prebivališča NNS: dva dni,

—   selitev zaradi nastopa dela: do dva dni,

—   huda bolezen zakonca: do tri dni,

—   smrt zakonca: štiri dni,

—   huda bolezen prednika v ravni črti: do dva dni,

—   smrt prednika v ravni črti: do deset dni,

—   poroka otroka: dva dni,

—   rojstvo otroka: deset dni, ki jih je treba izkoristiti v štirinajstih tednih po rojstvu,

—   smrt soproge na porodniškem dopustu: število dni, ki ustreza preostanku porodniškega dopusta, ki bi se lahko uporabil v skladu s kadrovskimi predpisi,

—   huda bolezen otroka: do deset dni,

—   zelo huda bolezen otroka, ki jo potrdi zdravnik, ali hospitalizacija otroka, starega dvanajst let ali manj: do pet dni;

—   smrt otroka: štiri dni,

—   posvojitev otroka: eno obdobje dvajsetih tednov (štiriindvajsetih, če je otrok invaliden), na enaki podlagi, kot bi se uporabila v skladu s kadrovskimi predpisi.

V primeru ustrezno utemeljene prošnje NNS se lahko na obdobje 12 mesecev odobri do dva dni dodatnega izrednega dopusta.

Za namene te določbe se lahko neporočeni partner NNS obravnava kot zakonski partner na enaki podlagi, kot bi se uporabila v skladu s kadrovskimi predpisi.

4.   Na ustrezno utemeljeno prošnjo delodajalca NNS lahko ESZD (kadrovski oddelek in zadevni generalni direktor ali uslužbenec na enakem položaju) na obdobje 12 mesecev odobri do dva dni dodatnega izrednega dopusta; prošnje se obravnavajo za vsak primer posebej.

5.   V primeru polovičnega delovnega časa se število dni letnega dopusta sorazmerno zmanjša.

6.   Za letni dopust, ki se ne izkoristi do konca obdobja napotitve, ne pripada NNS nobeno povračilo.

Člen 14

Porodniški dopust

1.   Noseči NNS se odobri porodniški dopust, ki traja dvajset tednov; v tem času prejema nadomestila iz člena 16. Dopust se ne sme začeti prej kot šest tednov pred predvidenim datumom poroda, razvidnim iz potrdila, in ne končati prej kot štirinajst tednov po datumu poroda. V primeru istočasnega poroda več kot enega otroka, ali prezgodnjega poroda, ali rojstva prizadetega otroka traja dopust štiriindvajset tednov. Za namene te določbe „prezgodnje rojstvo“ pomeni rojstvo pred koncem štiriintridesetega tedna nosečnosti.

2.   Če nacionalni predpisi delodajalca NNS omogočajo daljši porodniški dopust, se napotitev prekine za čas, ki presega čas dopusta, odobrenega s strani ESZD. V tem primeru se, če je to v interesu ESZD, obdobje napotitve podaljša za čas prekinitve.

3.   NNS lahko namesto tega zaprosi za prekinitev napotitve v celotnem obdobju, ko je odobren porodniški dopust. V tem primeru se, če je to v interesu ESZD, obdobje napotitve podaljša za čas prekinitve.

Člen 15

Upravljanje in nadzor

Upravljanje in nadzor dopustov sta zaupana neposredno nadrejenemu NNS-ju in kadrovskemu oddelku. Nadzor nad delovnim časom in odsotnostmi je v pristojnosti neposredno nadrejenega NNS-ja.

POGLAVJE III

NADOMESTILA IN STROŠKI

Člen 16

Nadomestila

1.   NNS ima v celotnem obdobju napotitve pravico do dnevnega nadomestila. Če je razdalja med matičnim krajem in krajem napotitve 150 km ali manj, dnevno nadomestilo znaša 31,92 EUR. Če je razdalja večja od 150 km, dnevno nadomestilo znaša 127,65 EUR.

2.   Če NNS niti od ESZD niti od delodajalca ni prejel stroškov selitve, se izplača dodatno mesečno nadomestilo po naslednji tabeli:

Oddaljenost med matičnim krajem in krajem napotitve (km)

Znesek v eurih

0–150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Ta nadomestila se izplačujejo za čas službenega potovanja, letnega dopusta, porodniškega dopusta, izrednega dopusta in dela prostih dni, ki jih odobri ESZD.

4.   Ob nastopu napotitve NNS prejme predujem v znesku, ki ustreza 75 dnevnim nadomestilom, s tem nakazilom pa preneha vsakršna upravičenost do dnevnih nadomestil za obdobje, na katero se to izplačilo nanaša. Če napotitev pri ESZD preneha pred iztekom obdobja, ki se upošteva pri izračunu predujma, mora NNS vrniti znesek, ki ustreza preostanku tega obdobja.

5.   Delodajalec NNS ob izmenjavi pisem iz člena 1(6) obvesti kadrovski oddelek o vseh izplačilih, podobnih tistim iz odstavkov 1 in 2 tega člena, ki jih je prejel NNS. Ti zneski se odštejejo od ustreznih nadomestil, ki jih izplača ESZD.

6.   Dnevna in mesečna nadomestila se enkrat na leto uskladijo brez retroaktivnega učinka, in sicer na podlagi prilagoditve osnovnih plač uradnikov Unije v Bruslju in Luxembourgu.

Člen 17

Dodatno pavšalno nadomestilo

1.   NNS lahko prejme dodatno pavšalno nadomestilo v višini razlike med letno bruto plačo, izplačano s strani delodajalca (od katere se odštejejo družinski dodatki), ki se ji prištejejo morebitna nadomestila za življenjske stroške, izplačana s strani ESZD na podlagi člena 16, in osnovno plačo uslužbenca na stopnji 1 plačilnega razreda AD 6 ali AST 4, odvisno od funkcionalne skupine, v katero je vključen, razen če je matični kraj NNS od kraja napotitve oddaljen manj kakor 150 km.

2.   To nadomestilo se enkrat na leto uskladi brez retroaktivnega učinka, in sicer na podlagi prilagoditve osnovnih plač uradnikov Unije.

Člen 18

Kraji zaposlitve, napotitve, matični kraj in kraj povratka

1.   V teh pravilih:

kraj zaposlitve pomeni kraj, kjer je NNS opravljal naloge za svojega delodajalca neposredno pred napotitvijo,

kraj napotitve je Bruselj ali delegacija Unije, v katero je NNS razporejen,

matični kraj pomeni kraj, kjer je sedež delodajalca NNS,

kraj povratka pomeni kraj, kjer bo NNS opravljal svojo glavno dejavnost po zaključku napotitve.

2.   Če je kraj zaposlitve ali kraj povratka zunaj ozemlja Evropske unije ali v državi članici, ki ni država sedeža delodajalca NNS, ali če NNS po zaključku napotitve ne bo opravljal poklicne dejavnosti, se šteje, da je matični kraj bodisi kraj zaposlitve bodisi kraj povratka.

Kraj zaposlitve, kraj ali kraji napotitve in matični kraj se določijo v izmenjavi pisem iz člena 1(6). Kraj povratka se določi na podlagi izjave delodajalca NNS.

3.   Za namene uporabe tega člena se ne upoštevajo okoliščine, izhajajoče iz nalog, ki jih je NNS opravljal za katero koli drugo državo, poleg tiste, v kateri se nahaja kraj napotitve, ali za mednarodno organizacijo.

Člen 19

Potni stroški

1.   Če je kraj zaposlitve več kot 150 km oddaljen od kraja napotitve, ima NNS ob začetku napotitve pravico do povračila potnih stroškov:

(a)

zase;

(b)

za zakonca in vzdrževane otroke, pod pogojem, da prebivajo z NNS in da krije stroške selitve ESZD.

2.   Povrnjeni znesek je, razen pri potovanju z letalom, pavšalen in omejen na ceno železniške vozovnice drugega razreda brez dodatkov. To velja tudi za potovanje z avtom. Če je potovanje z vlakom daljše od 500 km ali v primeru, da običajna pot vključuje vožnjo po morju, se lahko strošek potovanja z letalom povrne v znesku dejanske cene vozovnice po znižani tarifi (PEX ali APEX), pri čemer je treba predložiti vozovnice in vstopne kupone.

3.   NNS ima ob zaključku napotitve v okviru navedenih omejitev pravico do povračila potnih stroškov za potovanje v kraj povratka zase in, kadar je to ustrezno, za osebe iz odstavka 1(b). To povračilo ne sme biti višje od zneska, do katerega bi bil NNS upravičen v primeru vrnitve v kraj zaposlitve.

4.   Če se NNS preseli iz kraja zaposlitve v kraj napotitve, ima pravico do vsakoletnega pavšalnega zneska zase, za zakonca in vzdrževane otroke v višini cene povratne vozovnice od kraja napotitve do matičnega kraja.

5.   Za namene te določbe se lahko neporočeni partner NNS obravnava kot zakonski partner na enaki podlagi, kot bi se uporabila v skladu s kadrovskimi predpisi.

Člen 20

Selitveni stroški

1.   NNS lahko po predhodni odobritvi s strani kadrovskega oddelka na stroške ESZD preseli pohištvo in osebne predmete iz kraja zaposlitve v kraj napotitve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

začetno obdobje napotitve mora biti dve leti;

(b)

kraj zaposlitve NNS mora biti vsaj 100 km oddaljen od kraja napotitve;

(c)

selitev mora biti izvedena v šestih mesecih od datuma začetka napotitve;

(d)

za odobritev je treba zaprositi vsaj dva meseca pred predvidenim datumom selitve;

(e)

delodajalec mu ni povrnil selitvenih stroškov in

(f)

NNS mora kadrovskemu oddelku poslati originalne predračune, potrdila in račune ter potrdilo delodajalca NNS, da delodajalec ne krije selitvenih stroškov.

2.   Ob upoštevanju odstavka 3, če je selitvene stroške v kraj napotitve povrnil ESZD, je NNS ob koncu napotitve in po predhodni odobritvi upravičen do povračila selitvenih stroškov iz kraja napotitve v kraj povratka, skladno z veljavnimi pravili ESZD glede povračil selitvenih stroškov, in sicer če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1(d) in (e) ter naslednji pogoji:

(a)

selitve ni mogoče izvesti prej kot šest mesecev pred koncem napotitve;

(b)

selitev mora biti izvedena v šestih mesecih po koncu napotitve;

(c)

znesek za povračilo selitvenih stroškov, ki ga izplača ESZD za selitev ob zaključku napotitve, ne sme presegati tistega, do katerega bi bil NNS upravičen v primeru vrnitve v kraj zaposlitve in

(d)

NNS mora ESZD poslati originalne predračune in račune za selitev ter potrdilo delodajalca NNS, da delodajalec selitvenih stroškov ne krije v celoti ali delno.

3.   Če se napotitev prekine na prošnjo NNS ali delodajalca v dveh letih od začetka napotitve, NNS ob zaključku napotitve ni upravičen do povračila selitvenih stroškov.

4.   Stroški se na podlagi tega člena povrnejo v skladu z ustreznimi pravili in pogoji, ki se uporabljajo v ESZD.

Člen 21

Službene poti in stroški

1.   NNS je lahko napoten na službeno pot ob upoštevanju člena 4.

2.   Stroški službene poti se povrnejo v skladu z veljavnimi določbami ESZD.

Člen 22

Usposabljanje

NNS ima pravico obiskovati izobraževalne tečaje, ki jih organizira ESZD, če je to v interesu ESZD. Ko neposredno nadrejeni NNS-ja odloča o odobritvi obiskovanja tečajev, upošteva upravičen interes NNS-ja, še zlasti tisti v zvezi z opravljanjem njegovih poklicnih nalog.

Člen 23

Upravne določbe

1.   NNS se prvi dan napotitve zglasi na kadrovskem oddelku, da uredi zahtevane administrativne formalnosti. Delo nastopi na prvi ali šestnajsti dan v mesecu.

2.   NNS, napoten v delegacijo Unije, se zglasi pri vodji delegacije Unije v kraju napotitve.

3.   Plačila izvede ESZD v eurih na bančni račun, odprt pri bančni instituciji v Bruslju. Če kraj napotitve ni Bruselj, se plačila nakažejo v eurih na bančni račun, odprt pri bančni instituciji v Bruslju ali v matičnem kraju NNS.

POGLAVJE IV

NNS, NAPOTENI V DELEGACIJE UNIJE

Člen 24

Pravila, ki se uporabljajo za NNS, napotene v delegacije Unije

Za NNS, napotene v delegacije Unije, se ob upoštevanju pravil iz tega poglavja uporabljajo tudi pravila iz drugih delov tega sklepa.

Člen 25

Nadomestila

1.   Nadomestila iz člena 16 se izplačujejo v eurih v Belgiji. Zanje velja ponderiranje, ki se uporablja za osebne prejemke uradnikov, zaposlenih v Belgiji.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko kadrovski oddelek na zahtevo NNS odobri izplačilo dnevnega nadomestila v valuti kraja napotitve, v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih ter zaradi ohranitve kupne moči pa tudi v drugi valuti. Nadomestila se nato ponderirajo v skladu s členom 12 Priloge X h Kadrovskim predpisom in pretvorijo po ustreznem deviznem tečaju.

3.   NNS, napoten v delegacijo EU v tretji državi, prejme dodatek za življenjske razmere, ki je določen po enakih merilih, kot so določeni v členu 10 Priloge X h Kadrovskim predpisom. Dnevno nadomestilo iz člena 16(1) teh pravil je del referenčnega zneska iz člena 10 Priloge X h Kadrovskim predpisom.

Člen 26

Povračilo stroškov

1.   Stroški iz člena 19(1)(b) in člena 19(4) se ne povrnejo.

2.   Stroški iz člena 20 se ne povrnejo.

Člen 27

Letni dopust

Pravila o letnem dopustu, ki se uporabljajo za osebje ESZD v delegacijah Unije, se prav tako uporabljajo za NNS ESZD v delegacijah Unije.

POGLAVJE V

NACIONALNI STROKOVNJAKI, KI SO NAPOTENI BREZ STROŠKOV

Člen 28

NNS, ki so napoteni brez stroškov

1.   V tem sklepu „NNS, napoten brez stroškov,“ pomeni NNS, za katerega ESZD ne izplačuje nadomestil iz poglavij III ali IV ali pokriva morebitnih stroškov, določenih v tem sklepu, razen tistih, ki so povezani z opravljanjem njihovih nalog med napotitvijo, in brez poseganja v morebiten drugačen dogovor med ESZD in upravo, ki je napotila NNS brez stroškov.

2.   Kadrovski oddelek lahko na zahtevo pristojnega generalnega direktorja ali uslužbenca na enakem položaju za vsak primer posebej odobri napotitev NNS brez stroškov, pri čemer upošteva njihov matični kraj, zadevni oddelek, geografsko uravnoteženost in delo, ki ga bodo opravljali.

POGLAVJE VI

UPORABA PRAVIL ZA NAPOTENE NACIONALNE VOJAŠKE USLUŽBENCE

Člen 29

Pravila, ki se uporabljajo za napotene vojaške uslužbence

Ob upoštevanju pravil iz tega poglavja se pravila iz drugih delov tega sklepa uporabljajo tudi za vojaške uslužbence, napotene v ESZD z namenom ustanovitve Vojaškega štaba Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: VŠEU) v skladu s Sklepom Sveta 2001/80/SZVP z dne 22. januarja 2001 o ustanovitvi Vojaškega štaba Evropske unije (5), kakor je bil spremenjen.

Člen 30

Pogoji

Napoteni vojaški uslužbenci morajo v času napotitve služiti kot poklicni vojaki v oboroženih silah države članice.

Člen 31

Zaposlitev

Pogoje zaposlitve napotenega vojaškega uslužbenca določi generalni direktor VŠEU (6).

Člen 32

Izmenjava pisem

Za imenovanje generalnega direktorja VŠEU, namestnika generalnega direktorja VŠEU ter vseh direktorjev in vodij odsekov se opravi izmenjava pisem iz člena 1(6) med operativnim direktorjem in stalnim predstavništvom zadevne države članice, za vsa druga imenovanja pa med generalnim direktorjem VŠEU in stalnim predstavništvom zadevne države članice. V tej izmenjavi pisem se navedejo tudi vse morebitne omejitve glede sodelovanja NNS v misijah.

Člen 33

Trajanje napotitve

1.   Napotitev ne sme trajati manj kot šest mesecev ali dlje kot tri leta, naknadno pa se lahko podaljša na skupno obdobje, ki ne presega štirih let.

2.   Razen v izjemnih primerih, ki jih upravičujejo okoliščine, in v dogovoru z generalnim direktorjem VŠEU, morajo med koncem prejšnjega obdobja napotitve in novo napotitvijo miniti najmanj tri leta.

Člen 34

Naloge

Z odstopanjem od člena 4 napoteni vojaški uslužbenci, ki so podrejeni visokemu predstavniku, izpolnjujejo svoje poslanstvo ter opravljajo naloge in funkcije, ki so jim zaupane, v skladu s Prilogo k Sklepu 2001/80/SZVP, kakor je bil spremenjen.

Člen 35

Varnostno preverjanje

V izmenjavi pisem iz člena 1(6) mora biti določena ustrezna stopnja varnostnega preverjanja napotenega vojaškega uslužbenca, ki ne more biti nižja od stopnje SECRET.

Člen 36

Delovne izkušnje

Z odstopanjem od člena 6(1) je lahko v ESZD napoten vojaški uslužbenec, ki dela na upravni ali svetovalni ravni in ki izkaže visoko raven usposobljenosti za opravljanje nalog, ki mu bodo zaupane.

Člen 37

Začasna prekinitev in prenehanje napotitve

1.   Odobritev za uporabo člena 8(1) za napotenega vojaškega uslužbenca daje generalni direktor VŠEU.

2.   Z odstopanjem od člena 9(2) se napotitev lahko prekine brez odpovednega roka, če je to v interesu ESZD ali nacionalne uprave, od katere je odvisen vojaški uslužbenec, pa tudi iz katerega koli drugega upravičenega razloga.

Člen 38

Huda kršitev delovnih obveznosti

1.   Napotitev lahko preneha brez odpovednega roka v primerih hude kršitve delovnih obveznosti s strani napotenega vojaškega uslužbenca, in sicer storjene namerno ali iz malomarnosti. Z odstopanjem od člena 9(2)(c) odločitev sprejme generalni direktor VŠEU po tem, ko je imela zadevna oseba možnost obrambe. Preden sprejme odločitev, generalni direktor VŠEU obvesti stalnega predstavnika države članice, katere državljan je napoteni vojaški uslužbenec. Po sprejetju te odločitve se stroški iz členov 19 in 20 ne povračajo več.

Pred sprejetjem odločitve iz prvega pododstavka lahko generalni direktor VŠEU v primeru domnevne hude kršitve delovne obveznosti napotenega vojaškega uslužbenca začasno razreši dolžnosti, in sicer po tem, ko je imel ta možnost obrambe. V obdobju začasne razrešitve dolžnosti, ki ne sme trajati več kot tri mesece, se ne izplačujejo nadomestila iz členov 16 in 17.

2.   Generalni direktor VŠEU obvesti nacionalne organe o vseh kršitvah pravil iz tega sklepa s strani vojaškega uslužbenca.

3.   Za napotenega vojaškega uslužbenca še naprej veljajo nacionalna disciplinska pravila.

Člen 39

Delovni čas

Drugi stavek člena 11(2) se ne uporablja za napotene vojaške uslužbence.

Člen 40

Izredni dopust

ESZD lahko odobri neplačan dodatni izredni dopust za izobraževanje, ki ga organizira delodajalec, pod pogojem, da slednji predloži ustrezno utemeljeno prošnjo.

Člen 41

Nadomestila

Z izmenjavo pisem iz člena 1(5) se lahko določi, da se nadomestila iz členov 16 in 17 ne izplačajo.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 42

Pritožbe

1.   Brez poseganja v možnost sprožitve postopkov lahko vsak NNS po prevzemu svojega položaja ter pod pogoji in v rokih iz člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri kadrovskemu oddelku vloži pritožbo zoper vsak akt, ki ga je na podlagi tega sklepa sprejela ESZD in ki škoduje njegovim interesom, razen zoper odločitve, ki so neposredna posledica odločitev njegovega delodajalca.

2.   Pritožbo je treba vložiti v dveh mesecih. Rok začne teči na dan, ko zadevno osebo uradno obvestijo o odločitvi, nikakor pa ne pozneje kakor na dan, ko je ta prejela uradno obvestilo. Kadrovski oddelek obvesti zadevno osebo o svoji obrazloženi odločitvi v štirih mesecih po datumu vložitve pritožbe. Če po izteku tega roka ni odgovora na pritožbo, se šteje, da gre za molk organa, ki pomeni zavrnitev zahteve.

Člen 43

Razveljavitev

Brez poseganja v člen 44 tega sklepa se še naprej uporabljata Sklep Sveta 2007/829/ES z dne 5. decembra 2007 in Sklep Komisije z dne 12. novembra 2008 (C(2008) 6866) za vse napotitve, ki so v trenutku začetka veljavnosti tega sklepa že v teku.

Člen 44

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja. Z učinkom od navedenega dne se uporablja:

(a)

za vse nove napotitve v ESZD in

(b)

za vse podaljšane napotitve, ki so bile pred premestitvijo v ESZD odobrene za Komisijo ali Svet. V takih primerih se šteje, da se je napotitev iz člena 2 začela z dnem premestitve v ESZD.

V Bruslju, 23. marca 2011

Visoka predstavnica

C. ASHTON


(1)  UL L 201, 3.8.2010, str. 30.

(2)  UL L 327, 13.2.2007, str. 10.

(3)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(4)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1.

(5)  UL L 27, 30.1.2001, str. 7.

(6)  Politika razporejanja in menjavanja osebja v VŠEU, dokument 5402/2011.


Top