EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0622(04)

Povzetek, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov

OJ C 138, 22.6.2007, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/24


Povzetek, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov

(2007/C 138/09)

Številka XA: XA 39/07

Država članica: Italija

Regija: Sardinija

Naziv sheme pomoči: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Pravna podlaga: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Načrtovani letni izdatki po shemi: Skupni načrtovani izdatki za leto 2006 znašajo 600 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: Pomoč bo znašala 70 % izgub in se izračuna na naslednji način:

Datum začetka izvajanja: Upravičenost do pomoči se začne od pogina živali septembra 2006

Trajanje sheme: December 2010

Cilj pomoči: Pomoč se bo uporabljala v skladu s členom 10 Uredbe in je namenjena kot nadomestilo kmetom zaradi izgube proizvodnje po poginu ovc in koz

Glede na to, da se ovce na Sardiniji redijo predvsem zaradi proizvodnje mleka in ovce v regiji proizvajajo mleko sezonsko (praviloma med januarjem in julijem), je izguba proizvodnje izračunana za obdobje enega leta ob upoštevanju, da je težko nadomestiti živali v mesecih po poginu (zaradi prepovedi selitve živali in zato ker do jeseni v letu po nastopu izgube ne bodo na voljo živali, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za proizvodnjo)

Izguba je izračunana ob upoštevanju vrednosti izgubljene proizvodnje, neto vmesnih stroškov, ki jih ni povzročil kmet (nakup krme ali veterinarski stroški), z razlikovanjem med nečistokrvnimi ovcami in kozami in tistimi, ki so evidentirane v rodovniških knjigah (prosimo, glejte obrazložitveno razpredelnico pod „Največja intenzivnost pomoči“)

Zadevni gospodarski sektor: Živalska proizvodnja: ovce in koze

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Spletna stran: http://www.regione.sardegna.it

Številka XA: XA 44/07

Država članica: Belgija

Regija: Flemish Authority: Department for Agriculture and Fisheries

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Pravna podlaga:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 – Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 – Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 9 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: 100 % (pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev)

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Subvencija je dodeljena za proračunsko leto 2007

Cilj: Pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem ter sektorski razvoj;

Člen 15(2)(c): Na področju oglaševalskih storitev, ki jih opravljajo tretje strani in niso stroški stalnih ali ponavljajočih se storitev, kot so običajni poslovni stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje

Zadevni gospodarski sektorji: Perutnina in kunci

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Spletna stran: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Drugi podatki: —

Jules Van Liefferinge

Generalni sekretar

Številka XA: XA 47/07

Država članica: Belgija

Regija: Flamska uprava: Oddelek za kmetijstvo in ribištvo

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Pravna podlaga:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 – Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 – Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 1 194 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: Člen16(1)(a): pomoč v višini do 100 % upravnih stroškov vzpostavitve in vzdrževanja rodovniških knjig

Člen16(1)(b): pomoč v višini do 70 % stroškov testov za določitev genetske kakovosti ali donosa živali, ki jih izvedejo tretje osebe ali so izvedeni v njihovem imenu; za pomoč za kritje stroškov kontrol, ki jih izvede lastnik živali, se ne uporablja izjema, prav tako pa tudi ne za pomoč za kritje stroškov rutinskih kontrol kakovosti mleka

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Pomoč se dodeli za proračunsko leto 2007

Cilj pomoči: Pomoč malim in srednje velikim podjetjem ter sektorski razvoj

Člen16(1)(a): pomoč v višini do 100 % upravnih stroškov vzpostavitve in vzdrževanja rodovniških knjig

Člen16(1)(b): pomoč v višini do 70 % stroškov testov za določitev genetske kakovosti ali donosa živali, ki jih izvedejo tretje osebe ali so izvedeni v njihovem imenu; za pomoč za kritje stroškov kontrol, ki jih izvede lastnik, se ne uporablja izjema, prav tako pa tudi ne za pomoč za kritje stroškov rutinskih kontrol kakovosti mleka

Zadevni gospodarski sektorji: Govedo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Spletni naslov: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Drugi podatki: —

Jules Van Liefferinge

Generalni sekretar

Številka XA: XA 49/07

Država članica: Italija

Regija: Lazio

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Pravna podlaga: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini“) e s.m.i

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 10 milijonov EUR (1)

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči znaša največ 40 % upravičenih naložb ali 50 % upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi ali območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene Uredbe. Skupni znesek pomoči, dodeljene posameznemu podjetju, v nobenem primeru ne sme preseči 400 000 EUR v obdobju treh let ali 500 000 EUR, če se podjetje nahaja na območju z omejenimi možnostmi ali območju iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene Uredbe

Datum začetka izvajanja: Dan po tem, ko je Sklep Deželnega odbora št. 115 z dne 27. februarja 2007 objavljen na spletni strani organa, ki upravlja s pomočjo (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Neomejeno. Vendar je shema pomoči izvzeta iz obveznosti uradnega obvestila iz člena 88(3) Pogodbe ES do 31. decembra 2013, ko bo Uredba (ES) št. 1857/2006 prenehala veljati, razen če ne bo podaljšana

Cilj pomoči: Pomoč za naložbe – namen sheme pomoči je s subvencioniranjem obrestnih mer spodbuditi nakup ali zakup novih proizvodnih strojev ali orodja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št 1857/2006

Zadevni gospodarski sektorji: Vsi sektorji, upravičeni do pomoči za mala in srednje velika podjetja v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Spletna stran: www.incentivi.mcc.it

Drugi podatki: Shemo pomoči je predhodno odobrila Komisija z dopisom št. D/55254 z dne 18. oktobra 2000 – Pomoč N 659/A/97

Številka XA: XA 51/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: England – Dorset (vključno z enotnima območjema oblasti Bournemouth in Poole)

Naziv sheme pomoči ali naziv podjetja, ki prejme individualno pomoč: Dorset Agricultural Advisory Service

Pravna podlaga: Local Government Act 2000 (Part I)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Od 23. junija 2007 do 31. marca 2008: 69 000 GBP

Od 1. aprila 2008 do 30. septembra 2008: 31 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema bo na voljo od 23. junija 2007.

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema bo na voljo od 23. junija 2007. Zaključi se 30. septembra 2008. Zadnje plačilo bo opravljeno 10. oktobra 2008

Cilj pomoči: Cilj pomoči je sektorski razvoj za podeželski poslovni sektor. Pomoč se izvaja v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006. Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev

Zadevni gospodarski sektorji: Shema se nanaša na proizvodnjo kmetijskih proizvodov

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč: Z zakonom določeni organ, pristojen za shemo:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organizacija, ki izvaja shemo:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Spletni naslov: www.kmc.ac.uk/daas

Dokumentacijo o državni pomoči lahko najdete pod novicami na omenjeni strani

Dodatne informacije o tej shemi lahko najdete na spletni strani Defre pri temi o državnih pomočeh na spodnjem spletnem naslovu:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Nadaljnje in podrobnejše podatke glede upravičenosti in pravil za shemo najdete na navedenih spletnih povezavah

Pomoč za kmetijsko predelavo in trženje ter nekmetijske poslovne dejavnosti se dodeli v skladu z Uredbo (ES) št. 1998/2006, ki ureja dodeljevanje pomoči de minimis. Pomoč de minimis je posebna kategorija pomoči, ki ne potrebuje odobritve Evropske komisije. Takšna podpora je omejena na 200 000 EUR (približno 120 000 GBP) za tri leta za vsako poslovno dejavnost in lahko zajema katero koli dejavnost.

Vsak nosilec nekmetijske poslovne dejavnosti, ki zaprosi za storitev, mora DAAS predložiti podrobnosti o vseh takšnih podporah, ki jih je v zadnjih treh letih prejel iz katerega koli vira centralne ali lokalne vlade ali drugih javnih skladov.

Nosilci poslovnih dejavnosti, ki so že prejeli pomoč do te vrednosti, ne bodo upravičeni za DAAS

Podpisano in datirano v imenu službe za okolje, prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs – pristojni organ Združenega kraljestva)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Številka XA: XA 52/07

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: Anglija

Naziv sheme pomoči ali naziv podjetja, ki prejme individualno pomoč: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Pravna podlaga: Shema ni predpisana z zakonom. The Agriculture Act 1986 (section 1) predstavlja pravno podlago za vladno svetovanje v povezavi s katero koli kmetijsko dejavnostjo

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 1. julij 2007–30. junij 2008; 980 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je 100 %

Datum začetka izvajanja: Shema bo na voljo od 1. julija 2007

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema bo na voljo od 1. julija 2007. Zaključila se bo 30. junija 2008. Zadnji rok za prijave je 15. oktober 2007. Zadnje plačilo bo opravljeno 15. februarja 2008

Cilj pomoči: Sektorski razvoj. Ta shema je namenjena kmetom, ki dejansko opravljajo kmetijsko dejavnost. Namen sheme, ki vsebuje vrsto konferenc, delavnic, obhodov kmetij, srečanj skupin za samopomoč, seminarjev za usposabljanje, predstavitvenih dejavnosti na kmetijah in drugih dogodkov, je pomagati kmetom razumeti trenutna pereča vprašanja, ki lahko vplivajo na njihovo dejavnost, kot so uvedba novih shem okoljskega upravljanja, in kaj pomenijo v smislu zahtev za upravljanje. To bo povečalo strokovnost sektorja. Pomoč bo plačana v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški bodo stroški organizacije in izvajanja programov usposabljanja. Plačila se ne bodo izvrševala neposredno upravičencu

Zadevni gospodarski sektorji: Shema velja za podjetja, ki so dejavna izključno na področju kmetijske proizvodnje

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč: Z zakonom določeni organ, pristojen za shemo:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizacija, ki izvaja shemo

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Spletni naslov: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Kliknite „Farming Activities Programme (England)“. Lahko pa neposredno obiščete glavno spletno stran Združenega kraljestva za državne pomoči na področju kmetijstva:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Drugi podatki: Nadaljnje in podrobnejše informacije glede upravičenosti in pravil za shemo najdete na zgoraj navedenih spletnih povezavah. Pomoč podjetjem, ki se ukvarjajo s pridelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, in nekmetijskim podjetjem se bo plačala v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 o pomoči de minimis

Podpisala in datirala služba za okolje, prehrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs – pristojni organ Združenega kraljestva).

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Navedeni letni izdatki vključujejo izdatke, predvidene v okviru sheme z enako pravno podlago in namenjene malim in srednje velikim podjetjem, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 70/2001, kakor je bila spremenjena (vključno s pomočjo za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov).

(2)  Navedeni sklep bo objavljen na navedeni spletni strani v desetih delovnih dneh od dne, ko je bil ta formular poslan Evropski komisiji.


Top