EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC1220(06)

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Indije

OJ C 323, 20.12.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 323/21


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Indije

(2005/C 323/08)

Po objavi obvestila o bližnjem izteku veljavnosti (1) protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz rezanih vlaken iz poliestra s poreklom iz Indije („zadevna država“), je Komisija skladno s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (2), prejela zahtevek za pregled omenjenih ukrepov.

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek je 26. septembra 2005 vložil Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS) („vložnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo večinski delež, v tem primeru več kot 50 %, celotne proizvodnje rezanih vlaken iz poliestra v Skupnosti.

2.   Izdelek

Pregled zadeva sintetična rezana vlakna iz poliestra, nemikana, nečesana ali kako drugače predelana, za predenje, s poreklom iz Indije („zadevni izdelek“), ki so trenutno uvrščena pod oznako KN 5503 20 00. Ta oznaka KN je zgolj informativne narave.

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavna ukrepa sta dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 2852/2000 (3), in zaveza, sprejeta z Odločbo Komisije 2000/818/ES (4).

4.   Razlogi za pregled

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škodil industriji Skupnosti.

Trdi se, da se indijski izvoz v druge tretje države, tj. v Ljudsko republiko Kitajsko, Egipt, Indonezijo, ZDA, Združene arabske emirate, Sirijo in Filipine, izvaja po dampinških cenah. Trdi se, da v takšnih okoliščinah obstaja velika verjetnost za ponoven pojav dampinga iz Indije v EU.

Vložnik tudi trdi, da obstaja verjetnost za nadaljevanje škodljivega dampinga. Vložnik v zvezi s tem predloži dokaze, da bi se lahko v primeru prenehanja veljavnosti ukrepov zaradi neizrabljenih zmogljivosti v zadevni državi trenutna višina uvoza zadevnega izdelka verjetno povečala.

Trdi se tudi, da se bo tok uvoza zadevnega izdelka verjetno povečal zaradi veljavnih ukrepov ki se uporabljajo za uvoz istega izdelka s poreklom iz Indije na tradicionalnih trgih, razen v EU (tj. Turčija). Vse to lahko vodi do preusmeritve izvoza zadevnega izdelka iz drugih tretjih držav v Skupnost.

Vložnik trdi tudi, da je položaj industrije Skupnosti še vedno občutljiv in če bi bilo dovoljeno sedanje ukrepe odpraviti, bi ponoven pojav znatnega uvoza po dampinških cenah iz zadevne države verjetno še dodatno škodoval industriji Skupnosti.

5.   Postopek

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstaja dovolj dokazov, ki opravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

5.1.   Postopek za ugotavljanje verjetnosti dampinga in škode

Preiskava bo ugotovila, ali je ali ni verjetno, da bi iztek ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode.

(a)   Vzorčenje

Glede na pričakovano število strank, vpletenih v ta postopek, se lahko Komisija v skladu s členom 17 osnovne uredbe odloči za vzorčenje.

(i)   Vzorčenje za izvoznike/proizvajalce v Indiji

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, naj se vsi izvozniki/proizvajalci ali njihovi predstavniki javijo Komisiji in v roku, določenem v točki 6(b)(i), in v obliki, navedeni v točki 7, predložijo naslednje informacije o svoji družbi oziroma svojih družbah:

ime, naslov, elektronski naslov, številka telefona in telefaksa ter ime kontaktne osebe,

prihodki od prodaje v lokalni valuti in količina v tonah zadevnega izdelka, prodanega za izvoz v Skupnost v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

prihodki od prodaje v lokalni valuti in prodajna količina v tonah zadevnega izdelka, prodanega v druge tretje države v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

natančen opis dejavnosti družbe v zvezi s proizvodnjo zadevnega izdelka in obseg proizvodnje zadevnih izdelkov v tonah, proizvodna zmogljivost in vlaganja v proizvodno zmogljivost v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

imena in natančen opis dejavnosti vseh povezanih družb (5), vključenih v proizvodnjo in/ali prodajo (izvoz in/ali domači trg) zadevnega izdelka,

kakršne koli druge pomembne informacije, ki bi lahko Komisiji pomagali pri izbiri vzorca,

s predložitvijo naštetih informacij se družba strinja z možno vključitvijo v vzorec. Če je družba vključena v vzorec, to pomeni, da izpolni vprašalnik in se strinja s preverjanjem navedenih podatkov na kraju samem. Če družba navede, da se ne strinja z možno vključitvijo v vzorec, se šteje, da družba pri preiskavi ne sodeluje. Posledice nesodelovanja so navedene v točki 8.

Za pridobitev informacij, za katere Komisija meni, da so potrebne za izbiro vzorca izvoznikov/proizvajalcev, bo stopila v stik tudi z organi držav izvoznic in vsemi znanimi združenji izvoznikov/proizvajalcev.

(ii)   Vzorčenje za uvoznike

Da bi lahko Komisija odločila, ali je vzorčenje potrebno in, če je, izbrala vzorec, vse uvoznike ali njihove predstavnike poziva, da se javijo Komisiji in ji v roku, določenem v točki 6(b)(i), in v obliki, navedeni v točki 7, predložijo naslednje informacije o svoji družbi oziroma družbah:

ime, naslov, elektronski naslov, številka telefona in telefaksa ter ime kontaktne osebe,

celotni promet družbe v eurih v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

skupno število zaposlenih,

natančen opis dejavnosti družbe v zvezi z zadevnim izdelkom,

obseg v tonah in vrednost v eurih uvoza v Skupnost in nadaljnja prodaja na trgu Skupnosti uvoženega zadevnega izdelka s poreklom iz Indije v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

imena in natančen opis dejavnosti vseh povezanih družb (5), ki se ukvarjajo s proizvodnjo in/ali prodajo zadevnega izdelka,

kakršne koli druge pomembne informacije, ki bi lahko Komisiji pomagali pri izbiri vzorca,

s predložitvijo naštetih informacij se družba strinja z možno vključitvijo v vzorec. Če je družba vključena v vzorec, to pomeni, da izpolni vprašalnik in se strinja s preverjanjem navedenih podatkov na kraju samem. Če družba navede, da se ne strinja z možno vključitvijo v vzorec, se šteje, da družba pri preiskavi ne sodeluje. Posledice nesodelovanja so navedene v točki 8.

Za pridobitev informacij, za katere Komisija meni, da so potrebne za izbor vzorca uvoznikov, bo vzpostavila stik tudi z vsemi znanimi združenji uvoznikov.

(iii)   Vzorčenje za proizvajalce Skupnosti

Glede na veliko število proizvajalcev Skupnosti, ki podpirajo zahtevek, namerava Komisija raziskati škodo industriji Skupnosti z uporabo vzorčenja.

Da bi Komisiji omogočili izbrati vzorec, so vsi proizvajalci Skupnosti pozvani, da v roku, določenem v točki 6(b)(i), sporočijo naslednje informacije o svoji družbi ali družbah:

ime, naslov, elektronski naslov, številka telefona in telefaksa ter ime kontaktne osebe,

celotni promet družbe v eurih v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

natančen opis dejavnosti družbe v zvezi s proizvodnjo zadevnega izdelka in obseg proizvodnje zadevnega izdelka v tonah v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

vrednost prodaje zadevnega izdelka na trgu Skupnosti v eurih v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

količina prodanih zadevnih izdelkov na trgu Skupnosti v tonah v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

količina izdelanega zadevnega izdelka v tonah v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005,

imena in natančen opis dejavnosti vseh povezanih družb (5), ki se ukvarjajo s proizvodnjo in/ali prodajo zadevnega izdelka,

kakršne koli druge pomembne informacije, ki bi lahko Komisiji pomagale pri izbiri vzorca,

s predložitvijo naštetih informacij se družba strinja z možno vključitvijo v vzorec. Če je družba vključena v vzorec, to pomeni, da izpolni vprašalnik in se strinja s preverjanjem navedenih podatkov na kraju samem. Če družba navede, da se ne strinja z možno vključitvijo v vzorec, se šteje, da družba pri preiskavi ne sodeluje. Posledice nesodelovanja so navedene v točki 8.

(iv)   Končna izbira vzorcev

Vse zainteresirane stranke, ki želijo predložiti kakršne koli pomembne informacije glede izbire vzorcev, morajo to storiti v roku, določenem v točki 6(b)(ii).

Komisija namerava opraviti končno izbiro vzorcev po posvetovanju z zadevnimi strankami, ki so izrazile pripravljenost za vključitev v vzorec.

Družbe, vključene v vzorce, morajo izpolniti vprašalnik v roku, določenem v točki 6(b)(iii), in sodelovati v okviru preiskave.

Če sodelovanje ni zadostno, lahko ugotovitve Komisije v skladu s členoma 17(4) in 18 osnovne uredbe temeljijo na dejstvih, ki so na voljo. Ugotovitev, utemeljena na razpoložljivih dejstvih, je lahko za zadevno stranko manj ugodna, kakor je opisano v točki 8.

(b)   Vprašalniki

Da bi Komisija pridobila informacije, za katere meni, da so potrebni za njeno preiskavo, bo vzorčeni industriji Skupnosti in združenjem proizvajalcev Skupnosti, vzorčenim izvoznikom/proizvajalcem v Indiji in vsem združenjem izvoznikov/proizvajalcev, vzorčenim uvoznikom in vsem združenjem uvoznikov, navedenim v zahtevi in sodelujočim v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, ter organom zadevne države izvoznice poslala vprašalnike.

(c)   Zbiranje informacij in zaslišanja

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da izrazijo svoja stališča, predložijo poleg izpolnjenih vprašalnikov še druge informacije in zagotovijo ustrezna dokazila. Komisija mora te informacije in ustrezna dokazila prejeti v roku, določenem v točki 6(a)(ii) tega obvestila.

Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če te vložijo zahtevek za zaslišanje in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane. Ta zahtevek mora biti vložen v roku, določenem v točki 6(a)(iii) tega obvestila.

5.2.   Postopek za presojo interesa Skupnosti

V skladu s členom 21 osnovne uredbe in v primeru potrditve verjetnosti nadaljnjega ali ponovnega pojava dampinga in škode se določi, ali bi bila ohranitev oziroma razveljavitev protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Skupnosti. V ta namen se lahko industrija Skupnosti, uvozniki, njihova predstavniška združenja, predstavniške organizacije uporabnikov in potrošnikov, če dokažejo, da obstaja objektivna povezava med njihovo dejavnostjo in zadevnim izdelkom, javijo Komisiji in ji predložijo informacije v splošnih rokih, določenih v točki 6(a)(ii). Stranke, ki so delovale skladno s prejšnjim stavkom, lahko zaprosijo za zaslišanje, pri čemer navedejo posebne razloge, zakaj naj bi bile zaslišane, v roku iz točke 6(a)(iii). Upoštevati je treba, da se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo ob predložitvi podprte z dejanskimi dokazi.

6.   Roki

(a)   Splošni roki

(i)   Rok, v katerem lahko stranke zahtevajo vprašalnik

Vse zainteresirane stranke, ki niso sodelovale v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, morajo zahtevati vprašalnik v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(ii)   Rok, v katerem se stranke javijo, predložijo odgovore na vprašalnik in vse ostale informacije

Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjen vprašalnik ali kakršne koli druge informacije v 40 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni drugače določeno. Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se stranka javi v navedenem roku.

(iii)   Zaslišanja

Vse zainteresirane stranke lahko pri Komisiji zaprosijo tudi za zaslišanje v istem 40-dnevnem roku.

(b)   Posebni rok v zvezi z vzorčenjem

(i)

Informacije, določene v odstavkih 5.1(a)(i), 5.1(a)(ii) in 5.1 (a)(iii) morajo prispeti na naslov Komisije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, glede na to, da se namerava Komisija o končni izbiri posvetovati z zadevnimi strankami, ki so izrazile pripravljenost za vključitev v vzorec v roku 21 dni od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(ii)

Vse druge informacije, pomembna za izbiro vzorca, kot je navedeno v točki 5.1(a)(iv), morajo prispeti na naslov Komisije v roku 21 dni od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

(iii)

Odgovori na vprašalnik vzorčenih strank morajo prispeti na naslov Komisije v 37 dneh od datuma prejema obvestila o njihovi vključitvi v vzorec.

7.   Pisna stališča, izpolnjeni vprašalniki in korespondenca

Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strank morajo biti predloženi v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni drugače določeno) in v njih morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov, telefon ter telefaks in/ali številke teleksa zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tem obvestilu, izpolnjenim vprašalnikom in korespondenco, ki jih zainteresirane stranke predložijo na zaupni osnovi, se opremijo z oznako „Interno (6)“ ter se jim v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priloži nezaupna različica, ki je opremljena z oznako „V PREGLED ZAINTERESIRANIM STRANKAM“.

Naslov Komisije za korespondenco:

Evropska komisija

Generalni direktorat za trgovino

Direktorat B

Pisarna: J-79 5/16

B-1049 Bruselj

Faks (32-2) 295 65 05

8.   Nesodelovanje

Kadar katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih informacij ali teh ne predloži v roku ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali dokončne ugotovitve, bodisi pozitivne bodisi negativne.

Če je ugotovljeno, da je katera koli od zainteresiranih strank predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te informacije ne upoštevajo, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

9.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih od dneva objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.


(1)  UL C 130, 27.5.2005, str. 8.

(2)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(3)  UL L 332, 28.12.2000, str. 17.

(4)  UL L 332, 28.12.2000, str. 116.

(5)  Pomen pojma „povezane družbe“ je opredeljen v členu 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(6)  To pomeni, da je dokument samo za notranjo uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupen dokument v skladu s členom 19 osnovne uredbe in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).


Top