EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Mnenje Evropske centralne banke z dne 4. maja 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (COM(2005) 71 konč.) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 116/11


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 4. maja 2005

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (COM(2005) 71 konč.)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 15. aprila 2005 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Predlagana uredba spreminja Uredbo Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1). Cilj predlagane uredbe je izboljšati kakovost državnih računov, potrebnih za uporabo Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (excessive deficit procedure — EDP), zlasti podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu (v nadaljevanju: „podatki za potrebe EDP“). Predlagana uredba zavezuje države članice, da zagotovijo podrobne evidence metod, postopkov in virov, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov njihovih državnih računov, ter da obvestijo Komisijo (Eurostat) o kakršni koli pomembni spremembi podatkov o dejanskih in načrtovanih javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu, ki so jih že sporočile, in dokumentirajo kakršno koli pomembno spremembo podatkov o dejanskih javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu, ki so jih že sporočile. Predlagana uredba nadalje določa, da je ocena kakovosti podatkov za potrebe EDP, vključno s temeljnimi državnimi računi, odgovornost Komisije (Eurostata), ki bo poleg obiskov, namenjenih pogovorom, izvajala temeljite nadzorne obiske v državah članicah, med katerimi bo spremljala sporočene državne račune in s tem povezane postopke pripravljanja podatkov. Predlagana uredba od držav članic zahteva, da sodelujejo z gostujočimi uradniki, objavljajo sporočene državne račune za pretekla leta in potrdijo, da so ti računi v skladu z načeli iz člena 10 Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (2), ter da v primeru dvoma zahtevajo pojasnilo od Komisije (Eurostata) o pravilni računovodski obravnavi vladnih transakcij. Predlagana uredba tudi priznava Komisiji (Eurostatu) pravico, da izrazi zadržke o kakovosti sporočenih državnih računov in takšne podatke tudi spremeni.

A.   Splošne pripombe

4.

ECB pozdravlja glavni cilj predlagane uredbe, ki naj bi okrepil pravni okvir za pripravljanje državnih računov, ki so podlaga za EDP, in zagotovil pravno podlago za Kodeks najboljše prakse o zbiranju in poročanju podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki ga je 18. februarja 2003 sprejel Svet ministrov (ECOFIN).

B.   Posebne pripombe

5.

ECB ugotavlja, da predlagane spremembe ne spreminjajo sedanjih pomladanskih in jesenskih rokov za poročanje državnih računov. ECB bi podprla odložitev rokov za poročanje za en mesec, na 31. marec oziroma 30. september, saj bi to lahko izboljšalo splošno kakovost državnih računov, zlasti podatkov o javnofinančnem primanjkljaju. Takšna odložitev bi povečala razpoložljivost izvirnih podatkov spomladi in uskladila podatke za potrebe EDP s celotnim sklopom državnih računov po Evropskem sistemu računov (ESR) 95 (3), s čimer bi se Komisiji (Eurostatu) omogočilo, da bi izvajala podrobna preverjanja kakovosti. To bi dodatno tudi omogočilo statističnim organom, da izpolnijo svoje obveznosti glede pripravljanja proračunskih podatkov, saj bi imeli več časa, da zaključijo prehod z javnih računov, ki jih posredujejo razni javni organi, na podatke po ESR 95, ki se zahtevajo za potrebe EDP.

6.

ECB tudi podpira, da bi ustrezna uredba podrobneje opredelila, ob sklicevanju na ESR 95, celoten sklop trenutnih državnih računov, ki jih morajo države članice posredovati Komisiji (Eurostatu), vključno z zahtevanimi razčlenitvami. Od držav članic bi bilo koristno tudi zahtevati, da predložijo kakršne koli potrebne uskladitve med podatki za potrebe EDP in podatki po ESR 95.

7.

ECB bi nadalje podprla, da bi Komisija (Eurostat) objavila celotne sklope državnih računov po posameznih državah članicah in pripadajoča formalna poročila o kakovosti.

V Frankfurtu na Majni, 4. maja 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).

(2)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

(3)  Vsebovan v Prilogi A k Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti, UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).


Top