EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12019W/TXT(01)

Sporazum o izstopu združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

XT/21028/2019/INIT

UL C 144I, 25.4.2019, p. 1–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019(2)/oj

Related Council decision

25.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

CI 144/1


SPORAZUM

o izstopu združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

(2019/C 144 I/01)

EVROPSKA UNIJA IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO

TER

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA SO SE –

OB UPOŠTEVANJU, da je Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) 29. marca 2017 po izidu referenduma v Združenem kraljestvu in svoji suvereni odločitvi o izstopu iz Evropske unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU), ki se uporablja za Euratom na podlagi člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), uradno sporočilo svojo namero, da izstopi iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Euratom);

V ŽELJI, da se določijo podrobnosti glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma, ob upoštevanju okvira za njune prihodnje odnose;

OB UPOŠTEVANJU smernic Evropskega sveta z dne 29. aprila in 15. decembra 2017 ter 23. marca 2018, v okviru katerih naj bi Unija sklenila sporazum, ki določa podrobnosti glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma;

OB SKLICEVANJU na to, da na podlagi člena 50 PEU v povezavi s členom 106a Pogodbe Euratom ter v skladu z ureditvijo iz tega sporazuma pravo Unije in Euratoma v celoti preneha veljati za Združeno kraljestvo od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma;

OB POUDARJANJU, da je cilj tega sporazuma zagotoviti urejen izstop Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma;

OB PRIZNAVANJU, da je treba zagotoviti vzajemno zaščito za državljane Unije in državljane Združenega kraljestva ter njihove družinske člane, kadar so uveljavljali pravice do prostega gibanja pred datumom, določenim v tem sporazumu, ter zagotoviti, da so njihove pravice iz tega sporazuma izvršljive in temeljijo na načelu nediskriminacije; ob priznavanju, da bi bilo treba zaščititi tudi pravice, ki izhajajo iz obdobij socialnega zavarovanja;

TRDNO ODLOČENI, da zagotovijo urejen izstop z različnimi določbami o ločitvi, katerih namen je preprečiti motnje ter zagotoviti pravno varnost državljanom, gospodarskim subjektom ter sodnim in upravnim organom v Uniji in Združenem kraljestvu, pri tem pa ne izključijo možnosti, da se zadevne določbe o ločitvi nadomestijo s sporazumi o prihodnjih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da je v interesu Unije in Združenega kraljestva, da določita prehodno obdobje ali obdobje izvajanja, v katerem bi se moralo pravo Unije, vključno z mednarodnimi sporazumi, ne glede na vse posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kar zadeva sodelovanje Združenega kraljestva v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, zlasti zaključka mandatov vseh članov institucij, organov in agencij Unije, ki so predlagani, imenovani ali izvoljeni v zvezi s članstvom Združenega kraljestva v Uniji, na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, in načeloma z enakim učinkom, kar zadeva države članice, da bi se preprečile motnje v obdobju pogajanj o sporazumih o prihodnjih odnosih;

OB PRIZNAVANJU, da tudi če se bo pravo Unije v prehodnem obdobju uporabljalo za Združeno kraljestvo in v njem, posebnosti Združenega kraljestva kot države, ki je izstopila iz Unije, pomenijo, da bo pomembno, da bo Združeno kraljestvo lahko samo sprejelo ukrepe za pripravo in vzpostavitev novih mednarodnih sporazumov, tudi na področjih izključne pristojnosti Unije, če taki sporazumi ne bodo začeli veljati ali se bodo uporabljali v navedenem obdobju, razen če bo to odobrila Unija;

OB SKLICEVANJU na to, da sta se Unija in Združeno kraljestvo dogovorila, da bosta spoštovala medsebojne zaveze, sprejete v času članstva Združenega kraljestva v Uniji, z enotno finančno poravnavo;

OB UPOŠTEVANJU, da je za zagotavljanje pravilne razlage in uporabe tega sporazuma in izpolnjevanja obveznosti na podlagi tega sporazuma bistvenega pomena uvesti določbe za zagotovitev splošnega upravljanja, zlasti zavezujočih pravil za reševanje sporov in izvrševanje, ki v celoti upoštevajo avtonomijo zadevnih pravnih redov Unije in Združenega kraljestva ter status Združenega kraljestva kot tretje države;

OB PRIZNAVANJU, da je treba za urejen izstop Združenega kraljestva iz Unije v posebnih protokolih k temu sporazumu določiti tudi trajno ureditev, ki obravnava zelo posebne razmere v zvezi z Irsko/Severno Irsko in suverenimi conami na Cipru;

OB NADALJNJEM PRIZNAVANJU, da je za urejeni izstop Združenega kraljestva iz Unije treba v posebnem protokolu k temu sporazumu določiti tudi posebno ureditev glede Gibraltarja, ki se bo uporabljala predvsem v prehodnem obdobju;

OB POUDARJANJU, da ta sporazum temelji na splošnem ravnovesju ugodnosti, pravic in obveznosti za Unijo in Združeno kraljestvo;

OB UPOŠTEVANJU, da sta pogodbenici vzporedno s tem sporazumom podali tudi Politično izjavo o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska,

OB UGOTAVLJANJU, da je potrebno, da tako Združeno kraljestvo kot Unija sprejmeta vse potrebne ukrepe, da bi se čim prej po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma začela uradna pogajanja o enem ali več sporazumih, ki bodo urejali njuno prihodnje razmerje, s čimer bi se v največji možni meri zagotovilo, da se bodo ti sporazumi uporabljali od konca prehodnega obdobja –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

PRVI DEL

SKUPNE DOLOČBE

Člen 1

Cilj

Ta sporazum določa podrobnosti izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Euratom).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„pravo Unije“ pomeni:

(i)

Pogodbo o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU), Pogodbo o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), kakor so bile spremenjene ali dopolnjene, ter pogodbe o pristopu in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, v nadaljnjem besedilu skupaj: Pogodbe;

(ii)

splošna načela prava Unije;

(iii)

akte, ki so jih sprejele institucije, organi, uradi ali agencije Unije;

(iv)

mednarodne sporazume, katerih pogodbenica je Unija, in mednarodne sporazume, ki so jih sklenile države članice v imenu Unije;

(v)

sporazume med državami članicami, ki so jih države članice sklenile kot države članice Unije;

(vi)

akte predstavnikov vlad držav članic, ki se sestajajo v okviru Evropskega sveta ali Sveta Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet);

(vii)

izjave, dane v okviru medvladnih konferenc, ki so sprejele Pogodbe;

(b)

„države članice“ pomeni: Kraljevina Belgija, Republika Bolgarija, Češka republika, Kraljevina Danska, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Irska, Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Republika Hrvaška, Italijanska republika, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Romunija, Republika Slovenija, Slovaška republika, Republika Finska in Kraljevina Švedska;

(c)

„državljan Unije“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

„državljan Združenega kraljestva“ pomeni državljana Združenega kraljestva, kakor je opredeljen v Novi izjavi vlade Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska z dne 31. decembra 1982 o opredelitvi izraza „državljani“ (1) skupaj z Izjavo št. 63, priloženo Sklepni listini medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo (2);

(e)

„prehodno obdobje“ pomeni obdobje iz člena 126;

(f)

„dan“ pomeni koledarski dan, razen če ni s tem sporazumom ali določbah prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega sporazuma, določeno drugače.

Člen 3

Ozemeljska veljavnost

1.   Če ni drugače določeno s tem sporazumom ali v pravu Unije, ki se uporablja na podlagi tega sporazuma, se vsako sklicevanje na Združeno kraljestvo ali njegovo ozemlje v tem sporazumu razume kot sklicevanje na:

(a)

Združeno kraljestvo;

(b)

Gibraltar, kolikor se je zanj uporabljalo pravo Unije pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(c)

Kanalski otoki in otok Man, kolikor se je zanje uporabljalo pravo Unije pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(d)

suvereni coni Akrotiri in Dekelia na Cipru, kolikor je potrebno za zagotovitev izvajanja ureditve iz Protokola o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na Cipru, ki je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji;

(e)

čezmorske države in ozemlja, navedena v Prilogi II k PDEU, ki imajo posebne odnose z Združenim kraljestvom (3), kjer se določbe tega sporazuma nanašajo na posebne ureditve glede pridružitve čezmorskih držav in ozemelj Uniji.

2.   Če ni drugače določeno v tem sporazumu ali pravu Unije, ki se uporablja na podlagi tega sporazuma, se vsako sklicevanje na države članice ali njihovo ozemlje v tem sporazumu razume, da vključuje ozemlja držav članic, za katere se uporabljajo Pogodbe kot je določeno v členu 355 PDEU.

Člen 4

Metode in načela v zvezi z učinkom, izvajanjem in uporabo tega sporazuma

1.   Določbe tega sporazuma in določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega sporazuma, imajo za Združeno kraljestvo in v njem enake pravne učinke kot jih imajo v Uniji in državah članicah.

V skladu s tem se lahko pravne ali fizične osebe zlasti sklicujejo neposredno na določbe, ki jih ta sporazum vsebuje ali se nanje sklicuje in ki izpolnjujejo pogoje za neposreden učinek na podlagi prava Unije.

2.   Združeno kraljestvo zagotovi skladnost z odstavkom 1, tudi glede potrebnih pooblastil svojih sodnih in upravnih organov, da ne uporabljajo nedoslednih ali nezdružljivih nacionalnih določb preko primarne nacionalne zakonodaje.

3.   Določbe tega sporazuma, ki se sklicujejo na pravo Unije ali na njegove pojme ali določbe, se razlagajo in uporabljajo v skladu z metodami in splošnimi načeli prava Unije.

4.   Določbe tega sporazuma, ki se sklicujejo na pravo Unije ali njegove pojme ali določbe, se pri uvajanju in uporabi razlagajo skladno z relevantno sodno prakso Sodišča Evropske unije, kot je bila sprejeta pred koncem prehodnega obdobja.

5.   Sodni in upravni organi Združenega kraljestva pri razlagi in uporabi tega sporazuma upoštevajo relevantno sodno prakso Sodišča Evropske unije, kot je bila sprejeta po koncu prehodnega obdobja.

Člen 5

Dobra vera

Unija in Združeno kraljestvo z vsem medsebojnim spoštovanjem in v dobri veri drug drugemu pomagata pri izvajanju nalog, ki izvirajo iz tega sporazuma.

Sprejmeta vse ustrezne ukrepe, splošne ali posebne, za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, in se vzdržita vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje ciljev tega sporazuma.

Ta člen ne posega v uporabo prava Unije na podlagi tega sporazuma, zlasti v načelo lojalnega sodelovanja.

Člen 6

Sklicevanje na pravo Unije

1.   Razen v četrtem in petem delu se sklicevanje na pravo Unije v tem sporazumu, če ni drugače določeno s tem sporazumom, razume kot sklicevanje na pravo Unije, vključno s spremembami in nadomestitvami tega prava, kakor se uporablja na zadnji dan prehodnega obdobja.

2.   Sklicevanje na akte Unije ali določbe teh aktov v tem sporazumu, kjer je ustrezno, vključuje sklicevanje na pravo Unije ali njegove določbe, ki se še naprej uporabljajo v skladu z navedenim aktom, čeprav so bile z aktom, na katerega se sklicujejo, nadomeščene.

3.   Za namene tega sporazuma sklicevanje na določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega sporazuma, vključuje sklicevanje na relevantne akte Unije, ki te določbe dopolnjujejo ali izvajajo.

Člen 7

Sklicevanje na Unijo in države članice

1.   Za namene tega sporazuma sklicevanje na države članice in pristojne organe držav članic v določbah prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega sporazuma, vključuje Združeno kraljestvo in njegove pristojne organe, razen glede:

(a)

predlaganj, imenovanj ali volitev članov institucij, organov, uradov in agencij Unije ter sodelovanja pri odločanju in udeležbe na sestankih institucij;

(b)

sodelovanja pri odločanju in upravljanju organov, uradov in agencij Unije;

(c)

udeležbe na sestankih odborov iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (4), strokovnih skupin Komisije ali drugih podobnih teles Komisije, na sestankih strokovnih skupin ali podobnih teles organov, uradov in agencij Unije, če ni s tem sporazumom določeno drugače.

2.   Če ni s tem sporazumom določeno drugače, sklicevanje na Unijo vključuje tudi Euratom.

Člen 8

Dostop do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk

Če ni s tem sporazumom določeno drugače, Združeno kraljestvo ob koncu prehodnega obdobja ne bo imelo več dostopa do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, vzpostavljenih na podlagi prava Unije. Združeno kraljestvo sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da ne bo dostopalo do omrežij, informacijskih sistemov ali podatkovnih zbirk, do katerih nima več pravice dostopa.

DRUGI DEL

PRAVICE DRŽAVLJANOV

NASLOV I

Splošne določbe

Člen 9

Opredelitev pojmov

V tem delu se brez poseganja v naslov III uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„družinski člani“ pomeni naslednje osebe, ne glede na njihovo državljanstvo, ki spadajo na osebno področje uporabe iz člena 10 tega sporazuma:

(i)

družinske člane državljanov Unije ali družinske člane državljanov Združenega kraljestva, kakor so opredeljeni v točki 2 člena 2 Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(ii)

osebe, ki niso opredeljene v členu 3(2) Direktive 2004/38/ES, in katerih prisotnost je potrebna zaradi državljanov Unije ali Združenega kraljestva, da ti državljani Unije ali Združenega kraljestva ne bi bili prikrajšani do pravice do prebivanja, ki jo zagotavlja ta del;

(b)

„obmejni delavci“ pomeni državljane Unije ali Združenega kraljestva, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v skladu s členom 45 ali 49 PDEU v eni ali več državah, v katerih ne prebivajo;

(c)

„država gostiteljica“ pomeni:

(i)

za državljane Unije in njihove družinske člane Združeno kraljestvo, če so tam uveljavljali pravico do prebivanja v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in tam še naprej prebivajo po koncu tega obdobja;

(ii)

za državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane državo članico, v kateri so uveljavljali pravico do prebivanja v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in tam še naprej prebivajo po koncu tega obdobja;

(d)

„država dela“ pomeni:

(i)

za državljane Unije Združeno kraljestvo, če so tam opravljali gospodarsko dejavnost kot obmejni delavci pred koncem prehodnega obdobja in jo tam še naprej opravljajo po koncu tega obdobja;

(ii)

za državljane Združenega kraljestva državo članico, v kateri so opravljali gospodarsko dejavnost kot obmejni delavci pred koncem prehodnega obdobja in jo tam še naprej opravljajo po koncu tega obdobja;

(e)

„pravice do varstva in vzgoje“ pomeni pravice do varstva in vzgoje v smislu točke 9 člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 (6), vključno s pravicami do varstva in vzgoje, podeljene s sodbo, po samem zakonu ali s pravno veljavnim dogovorom.

Člen 10

Osebno področje uporabe

1.   Ta del se brez poseganja v naslov III uporablja za naslednje osebe:

(a)

državljane Unije, ki so pred koncem prehodnega obdobja uveljavljali svojo pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu v skladu s pravom Unije in tam še naprej prebivajo po koncu tega obdobja;

(b)

državljane Združenega kraljestva, ki so pred koncem prehodnega obdobja uveljavljali svojo pravico do prebivanja v državi članici v skladu s pravom Unije in tam še naprej prebivajo po koncu tega obdobja;

(c)

državljane Unije, ki so pred koncem prehodnega obdobja uveljavljali svojo pravico kot obmejni delavci v Združenem kraljestvu v skladu s pravom Unije in jo uveljavljajo še naprej po koncu tega obdobja;

(d)

državljane Združenega kraljestva, ki so pred koncem prehodnega obdobja uveljavljali svojo pravico kot obmejni delavci v eni ali več državah članicah v skladu s pravom Unije in jo uveljavljajo še naprej po koncu tega obdobja;

(e)

družinske člane oseb iz točk (a) do (d), če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(i)

prebivali so v državi gostiteljici v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in tam prebivajo še naprej po koncu tega obdobja;

(ii)

bili so v sorodstvu v ravni črti z osebo iz točk (a) do (d) in so pred koncem prehodnega obdobja prebivali izven države gostiteljice, če v času, ko zaprosijo za dovoljenje za prebivanje na podlagi tega dela, da bi se pridružili osebi iz točk (a) do (d) tega odstavka, izpolnjujejo pogoje iz točke 2 člena 2 Direktive 2004/38/ES;

(iii)

rodili so se osebam iz točk (a) do (d), oziroma so jih te osebe zakonito posvojile, po koncu prehodnega obdobja bodisi v državi gostiteljici bodisi izven nje, in v času, ko zaprosijo za dovoljenje za prebivanje na podlagi tega dela, da bi se pridružili osebi iz točk (a) do (d) tega odstavka, izpolnjujejo pogoje iz točke 2(c) člena 2 Direktive 2004/38/ES in enega od naslednjih pogojev:

oba starša sta osebi iz točk (a) do (d);

eden od staršev je oseba iz točk (a) do (d), drugi pa državljan države gostiteljice, ali

eden od staršev je oseba iz točk (a) do (d) in ima izključne ali skupne pravice do varstva in vzgoje otroka v skladu s pravili družinskega prava države članice ali Združenega kraljestva, vključno s pravili mednarodnega zasebnega prava, ki se uporabljajo in na podlagi katerih so pravice do varstva in vzgoje otroka, določene v pravu tretje države, priznane v državi članici ali Združenem kraljestvu, zlasti glede otrokovih koristi, brez poseganja v običajno delovanje takih pravil mednarodnega zasebnega prava, ki se uporabljajo (7);

(f)

družinske člane, ki so pred koncem prehodnega obdobja prebivali v državi gostiteljici v skladu s členoma 12 in 13, členom 16(2) ter členoma 17 in 18 Direktive 2004/38/ES in tam prebivajo še naprej po koncu tega obdobja.

2.   Osebe iz točk (a) in (b) člena 3(2) Direktive 2004/38/ES, katerih prebivanje je olajšala država gostiteljica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 3(2) navedene direktive, v skladu s tem delom obdržijo pravico do prebivanja v državi gostiteljici, če prebivajo v njej še naprej po koncu tega obdobja.

3.   Odstavek 2 se uporablja tudi za osebe iz točk (a) in (b) člena 3(2) Direktive 2004/38/ES, ki so zaprosile za olajšan vstop in prebivanje pred koncem prehodnega obdobja in katerih prebivanje olajšuje država gostiteljica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo po koncu prehodnega obdobja.

4.   Brez poseganja v pravico do prebivanja, ki jo morda imajo zadevne osebe same po sebi, država gostiteljica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in v skladu s točko (b) člena 3(2) Direktive 2004/38/ES olajša vstop in prebivanje partnerju, s katerim je oseba iz točk (a) do (d) odstavka 1 tega člena v trajnem razmerju, ki je ustrezno potrjeno, če je ta partner pred koncem prehodnega obdobja prebival izven države gostiteljice, če je bilo razmerje pred koncem prehodnega obdobja trajno in se nadaljuje v času, ko partner zaprosi za prebivanje na podlagi tega dela.

5.   V primerih iz odstavkov 3 in 4 država gostiteljica temeljito preuči osebne razmere zadevnih oseb in utemelji vsako zavrnitev vstopa ali prebivanja tem osebam.

Člen 11

Neprekinjeno prebivanje

Na neprekinjeno prebivanje za namene členov 9 in 10 ne vplivajo odsotnosti, kakor se določijo na podlagi člena 15(2).

Pravica do stalnega prebivanja, pridobljena na podlagi Direktive 2004/38/ES pred koncem prehodnega obdobja, se ne šteje za izgubljeno zaradi odsotnosti iz države gostiteljice za obdobje, kakor je opredeljeno v členu 15(3).

Člen 12

Prepoved diskriminacije

V okviru tega dela in brez poseganja v njegove posebne določbe je v državi gostiteljici in državi dela prepovedana kakršna koli diskriminacija oseb iz člena 10 tega sporazuma glede na državljanstvo v smislu prvega pododstavka člena 18 PDEU.

NASLOV II

Pravice in obveznosti

Poglavje 1

Pravice v zvezi s prebivanjem, dokumenti za prebivanje

Člen 13

Pravice do prebivanja

1.   Državljani Unije in državljani Združenega kraljestva imajo pravico do prebivanja v državi gostiteljici ob upoštevanju omejitev in pogojev iz členov 21, 45 ali 49 PDEU ter člena 6(1), točk (a), (b) ali (c) člena 7(1), člena 7(3), člena 14, člena 16(1) ali člena 17(1) Direktive 2004/38/ES.

2.   Družinski člani, ki so državljani Unije ali Združenega kraljestva, imajo pravico do prebivanja v državi gostiteljici v skladu s členom 21 PDEU ter členom 6(1), točko (d) člena 7(1), členom 12(1) ali (3), členom 13(1), členom 14, členom 16(1) ali členom 17(3) in (4) Direktive 2004/38/ES ob upoštevanju omejitev in pogojev iz teh določb.

3.   Družinski člani, ki niso niti državljani Unije niti Združenega kraljestva, imajo pravico do prebivanja v državi gostiteljici na podlagi člena 21 PDEU in v skladu s členom 6(2), členom 7(2), členom 12(2) ali (3), členom 13(2), členom 14, členom 16(2), členom 17(3) ali (4) ali členom 18 Direktive 2004/38/ES ob upoštevanju omejitev in pogojev iz teh določb.

4.   Država gostiteljica osebam iz odstavkov 1, 2 in 3 za pridobitev, ohranitev ali izgubo pravic do prebivanja ne sme naložiti drugih omejitev ali pogojev kot tistih, ki so določeni v tem naslovu. Za uporabo omejitev in pogojev iz tega naslova ne obstaja diskrecijska pravica, razen v korist zadevne osebe.

Člen 14

Pravica do izstopa in vstopa

1.   Državljani Unije in državljani Združenega kraljestva, njihovi družinski člani in druge osebe, ki prebivajo na ozemlju države gostiteljice pod pogoji iz tega naslova, imajo pravico zapustiti državo gostiteljico in vstopiti vanjo v skladu s členom 4(1) in prvim pododstavkom člena 5(1) Direktive 2004/38/ES z veljavnim potnim listom ali nacionalno osebno izkaznico v primeru državljanov Unije in Združenega kraljestva oziroma z veljavnim potnim listom v primeru njihovih družinskih članov in drugih oseb, ki niso državljani Unije ali Združenega kraljestva.

Pet let po koncu prehodnega obdobja se lahko država gostiteljica odloči, da za namene vstopa na svoje ozemlje ali izstopa s svojega ozemlja ne bo več upoštevala nacionalnih osebnih izkaznic, če v takih izkaznicah ni vgrajen čip, ki je skladen s standardi Mednarodne organizacije civilnega letalstva, ki se uporabljajo v zvezi z biometrično identifikacijo.

2.   Od imetnikov veljavnega dokumenta, izdanega v skladu s členom 18 ali 26, se ne zahteva izstopni ali vstopni vizum ali enakovredna formalnost.

3.   Če država gostiteljica zahteva, da imajo družinski člani, ki se pridružijo državljanu Unije ali Združenega kraljestva, po koncu prehodnega obdobja, vstopni vizum, država gostiteljica takim osebam omogoči pridobitev potrebnega vizuma. Taki vizumi se izdajajo brezplačno v čim krajšem času in po skrajšanem postopku.

Člen 15

Pravica do stalnega prebivanja

1.   Državljani Unije in državljani Združenega kraljestva ter njihovi družinski člani, ki so v državi gostiteljici zakonito prebivali v skladu s pravom Unije neprekinjeno pet let ali za obdobje iz člena 17 Direktive 2004/38/ES, imajo pravico do stalnega prebivanja v državi gostiteljici pod pogoji iz členov 16, 17 in 18 Direktive 2004/38/ES. Obdobja zakonitega prebivanja ali dela v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in po njem se upoštevajo v izračunu predpisanega obdobja za pridobitev pravice do stalnega prebivanja.

2.   Neprekinjeno prebivanje za namene pridobitve pravice do stalnega prebivanja se določi v skladu s členom 16(3) in členom 21 Direktive 2004/38/ES.

3.   Ko je pravica do stalnega prebivanja enkrat pridobljena, se lahko izgubi samo zaradi odsotnosti iz države gostiteljice, ki traja več kot pet zaporednih let.

Člen 16

Seštevanje obdobij

Državljani Unije in državljani Združenega kraljestva ter njihovi družinski člani, ki so pred koncem prehodnega obdobja zakonito prebivali v državi gostiteljici v skladu s pogoji iz člena 7 Direktive 2004/38/ES manj kot pet let, imajo pravico do pridobitve pravice do stalnega prebivanja pod pogoji iz člena 15 tega sporazuma, potem ko so izpolnili pogoj glede trajanja prebivanja. Obdobja zakonitega prebivanja ali dela v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in po njem se upoštevajo v izračunu predpisanega obdobja za pridobitev pravice do stalnega prebivanja.

Člen 17

Status in spremembe

1.   Če državljani Unije in državljani Združenega kraljestva ter njihovi družinski člani spremenijo status, na primer iz študenta v delavca, samozaposleno osebo, gospodarsko neaktivno osebo ali obratno, to ne posega v njihovo pravico, da se sklicujejo neposredno na ta del. Osebe, ki ob koncu prehodnega obdobja uživajo pravico do prebivanja kot družinski člani državljanov Unije ali Združenega kraljestva, ne morejo postati osebe iz točk (a) do (d) člena 10(1).

2.   Pravice, ki jih ta naslov določa za družinske člane, ki so pred koncem prehodnega obdobja vzdrževane osebe državljanov Unije ali Združenega kraljestva, se ohranijo tudi potem, ko niso več vzdrževane osebe.

Člen 18

Izdajanje dokumentov za prebivanje

1.   Država gostiteljica lahko od državljanov Unije ali Združenega kraljestva, njihovih družinskih članov in drugih oseb, ki prebivajo na njenem ozemlju pod pogoji iz tega naslova, zahteva, da vložijo prošnjo za nov status glede prebivanja, s katerim se podelijo pravice iz tega naslova, in dokazilo o takem statusu, ki je lahko v digitalni obliki.

Za prošnjo za tak status glede prebivanja veljajo naslednji pogoji:

(a)

namen postopka prošnje je preveriti, ali je prosilec upravičen do pravic do prebivanja, ki so določene v tem naslovu. Če je upravičen, ima pravico do podelitve statusa glede prebivanja in do dokazila o tem statusu;

(b)

za osebe, ki so prebivale v državi gostiteljici pred koncem prehodnega obdobja, je rok za vložitev prošnje najmanj šest mesecev od konca prehodnega obdobja.

Za osebe, ki imajo pravico do začetka prebivanja po koncu prehodnega obdobja v državi gostiteljici v skladu s tem naslovom, je rok za vložitev prošnje tri mesece od njihovega prihoda oziroma potek roka iz prvega pododstavka, kar koli je pozneje.

Potrdilo o prošnji za status glede prebivanja se izda takoj;

(c)

rok za vložitev prošnje iz točke (b) se samodejno podaljša za eno leto, če je Unija uradno obvestila Združeno kraljestvo ali če je Združeno kraljestvo uradno obvestilo Unijo, da država gostiteljica zaradi tehničnih težav ne more registrirati prošnje ali izdati potrdila o prošnji iz točke (b). Država gostiteljica to uradno obvestilo objavi in zadevnim osebam pravočasno da na razpolago ustrezne javne informacije;

(d)

kadar zadevne osebe ne upoštevajo roka za vložitev prošnje iz točke (b), pristojni organi ocenijo vse okoliščine in razloge za neupoštevanje roka in tem osebam dovolijo, da vložijo prošnjo v razumnem podaljšanem roku, če obstajajo utemeljeni razlogi za neupoštevanje roka;

(e)

država gostiteljica zagotovi, da vsi upravni postopki za prošnje potekajo nemoteno, da so pregledni in enostavni in da ne prihaja po nepotrebnem do upravnih bremen;

(f)

obrazci za prošnje so kratki, preprosti, uporabniku prijazni in prilagojeni okoliščinam tega sporazuma; prošnje, ki so jih hkrati vložili člani družine, se obravnavajo hkrati;

(g)

dokazilo o statusu, se izda brezplačno ali pa se zaračuna pristojbina, ki ni višja od tiste, ki se zaračunava državljanom države gostiteljice za izdajo podobnih dokazil;

(h)

osebe, ki imajo pred koncem prehodnega obdobja veljaven dokument za stalno prebivanje, izdano na podlagi člena 19 ali 20 Direktive 2004/38/ES, ali veljavno nacionalno dovoljenje za priselitev, na podlagi katerega imajo pravico do stalnega prebivanja v državi gostiteljici, imajo pravico ta dokument v obdobju iz točke (b) tega odstavka zamenjati za nov dokument za prebivanje, in sicer na podlagi prošnje ter po potrditvi njihove istovetnosti, preverjanju kazenske evidence in varnostnem preverjanju v skladu s točko (p) tega odstavka ter potrditvi njihovega sedanjega stalnega prebivanja; taki novi dokumenti za prebivanje se izdajo brezplačno;

(i)

istovetnost prosilcev se pri državljanih Unije in državljanih Združenega kraljestva preverja s predložitvijo veljavnega potnega lista ali nacionalne osebne izkaznice, pri njihovih družinskih članih in drugih osebah, ki niso državljani Unije ali Združenega kraljestva, pa s predložitvijo veljavnega potnega lista; edini pogoj za sprejetje takih identifikacijskih dokumentov je njihova veljavnost. Kadar identifikacijski dokument zadržijo pristojni organi države gostiteljice, medtem ko je prošnja v postopku obdelave, mora država gostiteljica ta dokument na zahtevo vrniti brez odlašanja, še preden je bila sprejeta odločitev glede prošnje;

(j)

pri dokazilih, ki niso identifikacijski dokumenti, npr. dokumentih o osebnem stanju, se lahko predloži kopija. Izvirniki dokazil se lahko zahtevajo samo v posebnih primerih, če obstaja razumen dvom o pristnosti predloženih dokazil;

(k)

država gostiteljica lahko od državljanov Unije in državljanov Združenega kraljestva zahteva, da poleg identifikacijskih dokumentov iz točke (i) tega odstavka predložijo še naslednja dokazila iz člena 8(3) Direktive 2004/38/ES:

(i)

če prebivajo v državi gostiteljici kot delavci ali samozaposlene osebe v skladu s točko (a) člena 7(1) Direktive 2004/38/ES, delodajalčevo potrdilo o zaposlitvi ali potrdilo o zaposlitvi ali dokazilo, da so samozaposlene osebe;

(ii)

če prebivajo v državi gostiteljici kot gospodarsko neaktivne osebe v skladu s točko (b) člena 7(1) Direktive 2004/38/ES, dokazilo, da imajo zadostna sredstva zase in za svoje družinske člane, da med svojim prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči države gostiteljice, in da imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi gostiteljici, ali

(iii)

če prebivajo v državi gostiteljici kot študenti v skladu s točko (c) člena 7(1) Direktive 2004/38/ES, dokazilo o vpisu na ustanovo, ki jo je akreditirala ali jo financira država gostiteljica na podlagi svoje zakonodaje ali upravne prakse, dokazilo o celovitem zavarovalnem kritju za primer bolezni ter izjavo ali enakovredno dokazilo o tem, da imajo zadostna sredstva zase in za svoje družinske člane, da med svojim prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči države gostiteljice. Država gostiteljica ne sme zahtevati, da bi se v takih izjavah navedel določen znesek sredstev.

Glede pogoja zadostnih sredstev se uporablja člen 8(4) Direktive 2004/38/ES;

(l)

država gostiteljica lahko samo od družinskih članov, za katere se uporablja točka (e)(i) člena 10(1) ali člen 10(2) ali (3) tega sporazuma in ki prebivajo v državi gostiteljici v skladu s točko (d) člena 7(1) ali členom 7(2) Direktive 2004/38/ES, zahteva, da poleg identifikacijskih dokumentov iz točke (i) tega odstavka predložijo tudi naslednja dokazila iz člena 8(5) ali 10(2) Direktive 2004/38/ES:

(i)

dokument, ki potrjuje obstoj družinskega razmerja ali registriranega partnerstva;

(ii)

potrdilo o prijavi ali, če ne obstaja sistem prijave, drugo dokazilo o tem, da državljan Unije ali Združenega kraljestva, s katerim prebivajo, dejansko prebiva v državi gostiteljici;

(iii)

za potomce v ravni črti, ki so mlajši od 21 let ali so vzdrževane osebe, ter za vzdrževane prednike v ravni črti in vzdrževane prednike v ravni črti zakonca ali registriranega partnerja, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točk (c) ali (d) člena 2(2) Direktive 2004/38/ES;

(iv)

za osebe iz člena 10(2) ali (3) tega sporazuma dokument, ki ga je izdal ustrezni organ države gostiteljice v skladu s členom 3(2) Direktive 2004/38/ES.

Glede pogoja zadostnih sredstev za družinske člane, ki so državljani Unije ali Združenega kraljestva, se uporablja člen 8(4) Direktive 2004/38/ES;

(m)

država gostiteljica lahko samo od družinskih članov, za katere se uporablja točka (e)(ii) člena 10(1) ali člen 10(4) tega sporazuma, zahteva, da poleg identifikacijskih dokumentov iz točke (i) tega odstavka predložijo tudi naslednja dokazila iz členov 8(5) in 10(2) Direktive 2004/38/ES:

(i)

dokument, ki potrjuje obstoj družinskega razmerja ali registriranega partnerstva;

(ii)

potrdilo o prijavi ali, če ne obstaja sistem prijave, drugo dokazilo o tem, da državljan Unije ali Združenega kraljestva, ki se mu bodo pridružili v državi gostiteljici, prebiva v državi gostiteljici;

(iii)

za zakonce ali registrirane partnerje dokazilo o obstoju družinskega razmerja ali registriranega partnerstva pred koncem prehodnega obdobja;

(iv)

za potomce v ravni črti, ki so mlajši od 21 let ali so vzdrževane osebe, ter za vzdrževane prednike v ravni črti in vzdrževane prednike v ravni črti zakonca ali registriranega partnerja, dokumentarna dokazila o tem, da so bili pred koncem prehodnega obdobja v sorodu z državljanom Unije ali Združenega kraljestva in da izpolnjujejo pogoje glede starosti ali odvisnosti iz točke (c) ali (d) člena 2(2) Direktive 2004/38/ES;

(v)

za osebe iz člena 10(4) tega sporazuma dokazilo o tem, da je pred koncem prehodnega obdobja obstajalo trajno razmerje z državljani Unije ali Združenega kraljestva in da to obstaja tudi po koncu prehodnega obdobja;

(n)

v primerih, ki ne spadajo v točke (k), (l) in (m), država gostiteljica od prosilcev ne zahteva predložitve dokazil, ki niso nujno potrebna in sorazmerna za dokazovanje, da so pogoji za pravico do prebivanja na podlagi tega naslova, izpolnjeni;

(o)

pristojni organi države gostiteljice prosilcem pomagajo dokazovati njihovo upravičenost in preprečevati napake ali izpuste v njihovih prošnjah; prosilcem dajo možnost, da predložijo dodatna dokazila in popravijo pomanjkljivosti, napake ali izpuste;

(p)

pri prosilcih se lahko opravi sistematično preverjanje kazenskih evidenc in varnostno preverjanje, vendar le za ugotavljanje, ali se lahko uporabijo omejitve iz člena 20 tega sporazuma. V ta namen se od prosilcev lahko zahteva, da prijavijo pretekle kazenske obsodbe, ki so v času vložitve prošnje razvidne iz njihove kazenske evidence v skladu s pravom države, v kateri so bili obsojeni. Država gostiteljica lahko v zvezi s poizvedbami o predhodni kazenski evidenci v drugih državah uporabi postopek iz člena 27(3) Direktive 2004/38/ES, kadar meni, da je to bistvenega pomena;

(q)

novi dokument za prebivanje vsebuje izjavo, da je bil izdana v skladu s tem sporazumom;

(r)

prosilec ima v državi gostiteljici možnost pravnega in, kjer je ustrezno, upravnega sredstva proti odločitvam, s katerimi se mu zavrne pridobitev statusa glede prebivanja. Pravna in upravna sredstva dopuščajo preskus pravilnosti in zakonitosti odločitve kot tudi dejstev in okoliščin, na katerih predlagana odločitev temelji. Taka pravna in upravna sredstva zagotavljajo, da odločitev ni nesorazmerna.

2.   Med obdobjem iz točke (b) odstavka 1 tega člena in njegovim morebitnim enoletnim podaljšanjem na podlagi točke (c) navedenega odstavka se šteje, da vse pravice iz tega dela veljajo za državljane Unije ali Združenega kraljestva, njihove družinske člane in druge osebe, ki prebivajo v državi gostiteljici, v skladu s pogoji in ob upoštevanju omejitev iz člena 20.

3.   Dokler pristojni organi ne izdajo dokončne odločitve o kateri koli prošnji iz odstavka 1, oziroma v primeru, da je bilo vloženo pravno sredstvo proti zavrnitvi take prošnje s strani pristojnih upravnih organov, do pravnomočnosti sodne odločbe se šteje, da za prosilca veljajo vse pravice iz tega dela, tudi iz člena 21 o jamstvih in pravici do pritožbe, pod pogoji iz člena 20(4).

4.   Če se država gostiteljica odloči, da od državljanov Unije ali Združenega kraljestva, njihovih družinskih članov in drugih oseb, ki prebivajo na njenem ozemlju v skladu s pogoji iz tega naslova, ne bo zahtevala, da kot pogoj za zakonito prebivanje vložijo prošnjo za nov status glede prebivanja iz odstavka 1, imajo osebe, upravičene do pravice do prebivanja na podlagi tega naslova, pravico, da v skladu s pogoji iz Direktive 2004/38/ES prejmejo dokument za prebivanje, ki je lahko v digitalni obliki in ki vsebuje izjavo, da je bil izdan v skladu s tem sporazumom.

Člen 19

Izdajanje dokumentov za prebivanje v prehodnem obdobju

1.   Država gostiteljica lahko v prehodnem obdobju dovoli, da je vlaganje prošenj za status glede prebivanja ali dokument za prebivanje iz člena 18(1) in (4) od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma prostovoljno.

2.   Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi teh prošenj se sprejme v skladu s členom 18(1) in (4). Odločitve na podlagi člena 18(1) učinkujejo šele po koncu prehodnega obdobja.

3.   Če se prošnja na podlagi člena 18(1) odobri pred koncem prehodnega obdobja, lahko država gostiteljica odločitev o podelitvi statusa glede prebivanja prekliče pred koncem prehodnega obdobja le iz razlogov, določenih v poglavju VI in členu 35 Direktive 2004/38/ES.

4.   Če se prošnja zavrne pred koncem prehodnega obdobja, lahko prosilec prošnjo znova vloži kadar koli pred koncem obdobja iz točke (b) člena 18(1).

5.   Brez poseganja v odstavek 4 so pravna in upravna sredstva na podlagi točke (r) člena 18(1) na voljo od datuma vsake odločitve, s katero se zavrne prošnja iz odstavka 2 tega člena.

Člen 20

Omejitve pravice do prebivanja in vstopa

1.   Obnašanje državljanov Unije ali Združenega kraljestva, njihovih družinskih članov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravice na podlagi tega naslova, se v primeru, da je do takega obnašanja prišlo pred koncem prehodnega obdobja, obravnava v skladu s poglavjem VI Direktive 2004/38/ES.

2.   Obnašanje državljanov Unije ali Združenega kraljestva, njihovih družinskih članov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravice na podlagi tega naslova, je v primeru, da je do takega obnašanja prišlo po koncu prehodnega obdobja, lahko razlog za omejitev pravice do prebivanja s strani države gostiteljice ali pravice do vstopa v državo dela v skladu z nacionalno zakonodajo.

3.   Država gostiteljica ali država dela lahko v primeru zlorabe teh pravic ali goljufije sprejme ukrepe, potrebne za zavrnitev, prenehanje ali preklic katere koli pravice, podeljene na podlagi tega naslova, kot je določeno v členu 35 Direktive 2004/38/ES. Za take ukrepe veljajo postopkovna jamstva iz člena 21 tega sporazuma.

4.   Država gostiteljica ali država dela lahko prosilce, ki so prošnjo vložili z namenom goljufije ali zlorabe, odstranita s svojega ozemlja pod pogoji iz Direktive 2004/38/ES, zlasti členov 31 in 35 navedene direktive, še preden je bila izrečena pravnomočna sodna odločba v primeru vloženega pravnega sredstva proti zavrnitvi take prošnje.

Člen 21

Jamstva in pravica do pritožbe

Glede kakršne koli odločitve države gostiteljice, s katero se omejujejo pravice do prebivanja oseb iz člena 10 tega sporazuma, se uporabljajo jamstva iz člena 15 in poglavja VI Direktive 2004/38/ES.

Člen 22

Sorodne pravice

V skladu s členom 23 Direktive 2004/38/ES imajo družinski člani državljana Unije ali Združenega kraljestva, ki imajo v državi gostiteljici ali državi dela pravico do prebivanja ali pravico do stalnega prebivanja, ne glede na državljanstvo pravico, da se tam zaposlijo ali samozaposlijo.

Člen 23

Enako obravnavanje

1.   V skladu s členom 24 Direktive 2004/38/ES in ob upoštevanju posebnih določb tega naslova ter naslovov I in IV tega dela so vsi državljani Unije ali Združenega kraljestva, ki na podlagi tega sporazuma prebivajo na ozemlju države gostiteljice, deležni enakega obravnavanja kot državljani te države v obsegu področja uporabe tega dela. Uživanje te pravice se razširi na družinske člane državljanov Unije ali Združenega kraljestva, ki imajo pravico do prebivanja ali stalnega prebivanja.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 država gostiteljica ni dolžna podeliti pravice do socialne pomoči v obdobjih prebivanja na podlagi člena 6 ali točke (b) člena 14(4) Direktive 2004/38/ES niti ni dolžna, preden oseba pridobi pravico do stalnega prebivanja v skladu s členom 15 tega sporazuma, dodeliti pomoči za vzdrževanje v času študija, vključno s poklicnim usposabljanjem, ki obsega študentske pomoči ali študentska posojila, drugim osebam, razen delavcem, samozaposlenim osebam, osebam, ki ohranijo takšen status, ali članom njihovih družin.

Poglavje 2

Pravice delavcev in samozaposlenih oseb

Člen 24

Pravice delavcev

1.   Ob upoštevanju omejitev iz člena 45(3) in (4) PDEU imajo delavci v državi gostiteljici in obmejni delavci v državi ali državah dela pravice, zajamčene v členu 45 PDEU, in pravice, zajamčene z Uredbo (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8). Med temi pravicami so:

(a)

pravica do nediskriminacije na podlagi državljanstva, kar zadeva zaposlitev, plačilo in druge delovne pogoje in pogoje za zaposlitev;

(b)

pravica začeti in opravljati dejavnost v skladu s pravili, ki se uporabljajo za državljane države gostiteljice ali države dela;

(c)

pravica do pomoči, ki jo zagotavljajo zavodi za zaposlovanje države gostiteljice ali države dela, v enaki meri, kot jo zagotavljajo svojim državljanom;

(d)

pravica do enakega obravnavanja glede pogojev za zaposlitev in delovnih pogojev, zlasti glede plačila, odpusta in, v primeru brezposelnosti, glede vrnitve na delovno mesto ali ponovne zaposlitve;

(e)

pravica do socialnih in davčnih ugodnosti;

(f)

kolektivne pravice;

(g)

pravice in ugodnosti, ki jih imajo domači delavci glede nastanitve;

(h)

pravica, da so njihovi otroci sprejeti v splošne izobraževalne programe ter programe vajeništva in poklicnega usposabljanja pod enakimi pogoji kot državljani države gostiteljice ali države dela, če ti otroci prebivajo na ozemlju, na katerem delavec dela.

2.   Če se potomec v ravni črti delavca, ki je prenehal prebivati v državi gostiteljici, izobražuje v tej državi, ima dejanski skrbnik tega potomca pravico do prebivanja v tej državi, dokler potomec ne postane polnoleten, pa tudi po njegovi polnoletnosti, če potomec potrebuje prisotnost in skrb dejanskega skrbnika, da bi lahko nadaljeval in dokončal izobraževanje.

3.   Zaposleni obmejni delavci imajo v skladu s členom 14 tega sporazuma pravico vstopati v državo dela in izstopati iz nje ter obdržijo pravice, ki so jih tam imeli kot delavci, če so v enem od položajev iz točk (a), (b), (c) in (d) člena 7(3) Direktive 2004/38/ES, tudi če prebivanja ne prenesejo v državo dela.

Člen 25

Pravice samozaposlenih oseb

1.   Ob upoštevanju omejitev iz členov 51 in 52 PDEU, imajo samozaposlene osebe v državi gostiteljici in samozaposleni obmejni delavci v državi ali državah dela pravice iz členov 49 in 55 PDEU. Med temi pravicami so:

(a)

pravica začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetja pod pogoji, ki jih država gostiteljica določa za svoje državljane, kakor je določeno v členu 49 PDEU;

(b)

pravice, kakor so določene v točkah (c) do (h) člena 24(1) tega sporazuma.

2.   Člen 24(2) se uporablja za potomce v ravni črti samozaposlenih oseb.

3.   Člen 24(3) se uporablja za samozaposlene obmejne delavce.

Člen 26

Izdaja dokumenta o pravicah obmejnih delavcev

Država dela lahko od državljanov Unije in državljanov Združenega kraljestva, ki imajo pravice kot obmejni delavci na podlagi tega naslova, zahteva, da zaprosijo za potrdilo o tem, da imajo pravice na podlagi tega naslova. Taki državljani Unije in državljani Združenega kraljestva imajo pravico do izdaje takega potrdila.

Poglavje 3

Poklicne kvalifikacije

Člen 27

Priznane poklicne kvalifikacije

1.   Priznanje poklicnih kvalifikacij, kakor so opredeljene v točki (b) člena 3(1) Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) pred koncem prehodnega obdobja za državljane Unije ali Združenega kraljestva in njihove družinske člane s strani države gostiteljice ali države dela velja v zadevni državi še naprej, vključno s pravico do opravljanja poklica pod enakimi pogoji kot njeni državljani, če je bila poklicna kvalifikacija priznana v skladu s katero koli od naslednjih določb:

(a)

naslov III Direktive 2005/36/ES glede priznanja poklicnih kvalifikacij v zvezi z uveljavljanjem svobode ustanavljanja, če je tako priznanje spadalo v splošni sistem priznavanja dokazil o usposobljenosti sistem priznavanja poklicnih izkušenj ali sistem priznavanja na podlagi usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti;

(b)

člen 10(1) in (3) Direktive 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10) glede sprejema v poklic odvetnika v državi gostiteljici ali državi dela;

(c)

člen 14 Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11) glede podelitve dovoljenja zakonitim revizorjem iz druge države članice;

(d)

Direktiva Sveta 74/556/EGS (12) glede sprejemanja dokazil o znanju in sposobnosti, potrebnih za začetek ali opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb in posrednikov, ki se ukvarjajo s trgovino in distribucijo strupenih proizvodov ali opravljajo dejavnosti s poklicno uporabo strupenih proizvodov.

2.   Priznanje poklicnih kvalifikacij za namene iz točke (a) odstavka 1 tega člena vključuje:

(a)

priznanje poklicnih kvalifikacij, za katere se je uporabil člen 3(3) Direktive 2005/36/ES;

(b)

odločitve o odobritvi delnega dostopa do poklicne dejavnosti v skladu s členom 4f Direktive 2005/36/ES;

(c)

priznanje poklicnih kvalifikacij za namene ustanovitve na podlagi člena 4d Direktive 2005/36/ES.

Člen 28

Postopki za priznanje poklicnih kvalifikacij v teku

Za pregled vloge s strani pristojnega organa države gostiteljice ali države dela za priznanje poklicnih kvalifikacij, ki jo državljani Unije ali Združenega kraljestva vložijo pred koncem prehodnega obdobja, in za odločitev o taki vlogi se uporabljajo člen 4 in člen 4d, kadar gre za priznanje poklicnih kvalifikacij za namene ustanovitve, člen 4f in naslov III Direktive 2005/36/ES, člen 10(1), (3) in (4) Direktive 98/5/ES, člen 14 Direktive 2006/43/ES in Direktiva 74/556/EGS.

Členi 4a, 4b in 4e Direktive 2005/36/ES se uporabljajo, kolikor so relevantni za zaključek postopkov priznanja poklicnih kvalifikacij za namene ustanovitve na podlagi člena 4d navedene direktive.

Člen 29

Upravno sodelovanje pri priznavanju poklicnih kvalifikacij

1.   Glede vlog iz člena 28, ki so v postopku obdelave, Združeno kraljestvo in države članice sodelujejo, da bi omogočile lažjo uporabo člena 28. Sodelovanje lahko zajema tudi izmenjavo podatkov, vključno s podatki o disciplinskih postopkih ali kazenskih sankcijah ali kakršnih koli drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na opravljanje dejavnosti, ki spadajo na področje direktiv iz člena 28.

2.   Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo glede vlog iz člena 28 za največ devet mesecev od konca prehodnega obdobja pravico do uporabe informacijskega sistema za notranji trg, kolikor te vloge zadevajo postopke priznanja poklicnih kvalifikacij za namene ustanovitve na podlagi člena 4d Direktive 2005/36/ES.

NASLOV III

Koordinacija sistemov socialne varnosti

Člen 30

Osebe, za katere se ta naslov uporablja

1.   Ta naslov se uporablja za:

(a)

državljane Unije, za katere ob koncu prehodnega obdobja velja zakonodaja Združenega kraljestva, ter njihove družinske člane in preživele osebe;

(b)

državljane Združenega kraljestva, za katere ob koncu prehodnega obdobja velja zakonodaja države članice, ter njihove družinske člane in preživele osebe;

(c)

državljane Unije, ki prebivajo v Združenem kraljestvu in zanje ob koncu prehodnega obdobja velja zakonodaja države članice, ter njihove družinske člane in preživele osebe;

(d)

državljane Združenega kraljestva, ki prebivajo v državi članici in zanje ob koncu prehodnega obdobja velja zakonodaja Združenega kraljestva, ter njihove družinske člane in preživele osebe;

(e)

osebe, ki ne spadajo v točke (a) do (d), vendar so:

(i)

državljani Unije, ki ob koncu prehodnega obdobja opravljajo dejavnost kot zaposlene ali samozaposlene osebe v Združenem kraljestvu in zanje na podlagi naslova II Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (13) velja zakonodaja države članice, ter njihovi družinski člani in preživele osebe ali

(ii)

državljani Združenega kraljestva, ki ob koncu prehodnega obdobja opravljajo dejavnost kot zaposlene ali samozaposlene osebe v eni ali več državah članicah in zanje na podlagi naslova II Uredbe (ES) št. 883/2004 velja zakonodaja Združenega kraljestva, ter njihovi družinski člani in preživele osebe;

(f)

osebe brez državljanstva in begunce, ki prebivajo v državi članici ali Združenem kraljestvu in so v enem od položajev iz točk (a) do (e), ter njihove družinske člane in preživele osebe;

(g)

državljane tretjih držav, njihove družinske člane in preživele osebe, ki so v enem od položajev iz točk (a) do (e), če izpolnjujejo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 859/2003 (14).

2.   Za osebe iz odstavka 1 se ta naslov uporablja, dokler so neprekinjeno v enem od položajev iz navedenega odstavka, ki hkrati zadeva državo članico in Združeno kraljestvo.

3.   Ta naslov se uporablja tudi za osebe, ki ne spadajo oziroma ne spadajo več v točke (a) do (e) odstavka 1 tega člena, vendar spadajo v člen 10 tega sporazuma, ter za njihove družinske člane in preživele osebe.

4.   Za osebe iz odstavka 3 se ta naslov uporablja, dokler imajo pravico do prebivanja v državi gostiteljici na podlagi člena 13 tega sporazuma ali pravico do dela v svoji državi dela na podlagi člena 24 ali 25 tega sporazuma.

5.   Kadar se v tem členu navajajo družinski člani in preživele osebe, se ta naslov za te osebe uporablja samo v obsegu, v katerem njihove pravice in dolžnosti, ki jih imajo kot družinski člani in preživele osebe, izhajajo iz Uredbe (ES) št. 883/2004.

Člen 31

Pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti

1.   Za osebe, za katere velja ta naslov, se uporabljajo pravila in cilji iz člena 48 PDEU, Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (15).

Unija in Združeno kraljestvo upoštevata sklepe in priporočila Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti pri Evropski komisiji, ustanovljene na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 (v nadaljnjem besedilu: Upravna komisija), navedene v delu I Priloge I k temu sporazumu.

2.   Z odstopanjem od člena 9 tega sporazuma se v tem naslovu uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 883/2004.

3.   Glede državljanov tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 859/2003, ter njihovih družinskih članov ali preživelih oseb s področja uporabe tega naslova se sklicevanje na Uredbo (ES) št. 883/2004 in Uredbo (ES) št. 987/2009 v tem naslovu razume kot sklicevanje na Uredbo Sveta (EGS) št. 1408/71 (16) oziroma Uredbo Sveta (EGS) št. 574/72. (17) Sklicevanja na posebne določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 se razumejo kot sklicevanja na ustrezne določbe Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72.

Člen 32

Posebni položaji, v katerih se uporablja ta naslov

1.   Pravila, navedena v nadaljevanju, se uporabljajo v položajih, navedenih v nadaljevanju, v obsegu določenem v tem členu, kolikor se nanašajo na osebe, za katere se člen 30 ne uporablja oziroma ne uporablja več:

(a)

ta naslov se za namene upoštevanja in seštevanja zavarovalnih dob, delovne dobe, dobe samozaposlitve ali obdobja prebivanja, vključno s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz takih obdobij v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004, uporablja za naslednje osebe:

(i)

državljane Unije, osebe brez državljanstva in begunce, ki prebivajo v državi članici, ter državljane tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 859/2003, za katere je pred koncem prehodnega obdobja veljala zakonodaja Združenega kraljestva, ter njihove družinske člane in preživele osebe;

(ii)

državljane Združenega kraljestva, osebe brez državljanstva in begunce, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, ter državljane tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 859/2003, za katere je pred koncem prehodnega obdobja veljala zakonodaja države članice, ter njihove družinske člane in preživele osebe;

za namene seštevanja dob se v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004 upoštevajo obdobja, ki so bila zaključena tako pred koncem prehodnega obdobja kot po njem;

(b)

pravila iz členov 20 in 27 Uredbe (ES) št. 883/2004 se še naprej uporabljajo za osebe, ki so pred koncem prehodnega obdobja zaprosile za dovoljenje za načrtovano zdravljenje na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004, in sicer do konca zdravljenja. Ustrezni postopki povračila se uporabljajo tudi po koncu zdravljenja. Take osebe in njihovi spremljevalci imajo pravico do vstopa v državo zdravljenja in izstopa iz nje smiselno v skladu s členom 14;

(c)

pravila iz členov 19 in 27 Uredbe (ES) št. 883/2004 se še naprej uporabljajo za osebe, za katere velja Uredba (ES) št. 883/2004 in ki so ob koncu prehodnega obdobja na začasnem bivanju v državi članici ali Združenem kraljestvu, in sicer do konca njihovega bivanja. Ustrezni postopki povračila se uporabljajo tudi po koncu začasnega bivanja ali zdravljenja;

(d)

pravila iz členov 67, 68 in 69 Uredbe (ES) št. 883/2004 se, dokler so izpolnjeni pogoji, še naprej uporabljajo za dodeljevanje družinskih dajatev, do katerih obstaja upravičenje ob koncu prehodnega obdobja, za naslednje osebe:

(i)

državljane Unije, osebe brez državljanstva in begunce, ki prebivajo v državi članici, ter državljane tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 859/2003 in prebivajo v državi članici, za katere velja zakonodaja države članice in ki imajo družinske člane, ki ob koncu prehodnega obdobja prebivajo v Združenem kraljestvu;

(ii)

državljane Združenega kraljestva, osebe brez državljanstva in begunce, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, ter državljane tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 859/2003 in prebivajo v Združenem kraljestvu, za katere velja zakonodaja Združenega kraljestva in ki imajo družinske člane, ki ob koncu prehodnega obdobja prebivajo v državi članici;

(e)

v položajih iz točke (d)(i) in (ii) tega odstavka se za vse osebe, ki imajo ob koncu prehodnega obdobja pravice kot družinski člani na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004, kot so izvedene pravice do storitev v primeru bolezni, navedena uredba in ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 987/2009 uporabljajo še naprej, dokler so izpolnjeni pogoji iz navedenih uredb.

2.   Določbe poglavja 1 naslova III Uredbe (ES) št. 883/2004 glede dajatev za bolezen se uporabljajo za osebe, ki prejemajo dajatve na podlagi točke (a) odstavka 1 tega člena.

Ta odstavek se smiselno uporablja za družinske dajatve na podlagi členov 67, 68 in 69 Uredbe (ES) št. 883/2004.

Člen 33

Državljani Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice

1.   Določbe tega naslova, ki se uporabljajo za državljane Unije, se uporabljajo za državljane Islandije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške in Švicarske konfederacije pod pogojem, da:

(a)

so Islandija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška in Švicarska konfederacija, kot je ustrezno, z Združenim kraljestvom sklenile in uporabljajo ustrezne sporazume, ki se uporabljajo za državljane Unije, ter

(b)

so Islandija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška in Švicarska konfederacija z Unijo sklenile in uporabljajo ustrezne sporazume, ki se uporabljajo za državljane Združenega kraljestva.

2.   Po uradnem obvestilu Združenega kraljestva in Unije o datumu začetka veljavnosti sporazumov iz odstavka 1 tega člena skupni odbor, ustanovljen na podlagi člena 164 (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor) določi datum, od katerega se določbe tega naslova uporabljajo za državljane Islandije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške in Švicarske konfederacije, kot je ustrezno.

Člen 34

Upravno sodelovanje

1.   Z odstopanjem od člena 7 in člena 128(1) ima Združeno kraljestvo od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma status opazovalke v Upravni komisiji. Kadar točke dnevnega reda v zvezi s tem naslovom zadevajo Združeno kraljestvo, lahko pošlje predstavnika, ki je prisoten kot svetovalec, na sestanke Upravne komisije ter na sestanke organov iz členov 73 in 74 Uredbe (ES) št. 883/2004, kadar se na njih razpravlja o takih točkah.

2.   Z odstopanjem od člena 8 Združeno kraljestvo sodeluje v elektronski izmenjavi informacij o socialni varnosti in nosi stroške, povezane z njo.

Člen 35

Povračilo, izterjava in pobot

Določbe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 o povračilu, izterjavi in pobotu se uporabljajo še naprej v zvezi z dogodki, če se nanašajo na osebe, za katere se ne uporablja člen 30, ki:

(a)

so nastopili pred koncem prehodnega obdobja ali

(b)

nastopijo po koncu prehodnega obdobja in se nanašajo na osebe, za katere se je, ko je dogodek nastopil, uporabljal člen 30 ali 32.

Člen 36

Razvoj prava in prilagoditve aktov Unije

1.   Če se uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 po koncu prehodnega obdobja spremenita ali nadomestita, se sklicevanje na ti uredbi v tem sporazumu razume kot sklicevanje na navedeni uredbi, kakor sta bili spremenjeni ali nadomeščeni, v skladu z akti, navedenimi v delu II Priloge I k temu sporazumu.

Skupni odbor pregleda del II Priloge I k temu sporazumu in ga uskladi s kakršnim koli aktom, s katerim se spreminjata ali nadomeščata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, takoj ko takšen akt sprejme Unija. Unija v ta namen čim prej po sprejetju v okviru skupnega odbora obvesti Združeno kraljestvo o aktu, s katerim se spreminjata ali nadomeščata ti uredbi.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka odstavka 1 skupni odbor oceni učinke akta, s katerim se spreminjata ali nadomeščata uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, če se z navedenim aktom:

(a)

spreminjajo ali nadomeščajo zadeve, za katere se uporablja člen 3 Uredbe (ES) št. 883/2004, ali

(b)

denarna dajatev, ki je na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 ob koncu prehodnega obdobja ni bilo mogoče izvoziti, spremeni tako, da jo je mogoče izvoziti, ali pa se denarna dajatev, ki jo je bilo ob koncu prehodnega obdobja mogoče izvoziti, spremeni tako, da je ni mogoče izvoziti, ali

(c)

denarna dajatev spremeni tako, da jo je mogoče izvoziti za nedoločen čas, medtem ko jo je bilo na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 ob koncu prehodnega obdobja mogoče izvoziti le za določen čas, ali pa tako, da jo je mogoče izvoziti le za določen čas, medtem ko jo je bilo na podlagi navedene uredbe ob koncu prehodnega obdobja mogoče izvoziti za nedoločen čas.

Skupni odbor pri tej oceni v dobri veri upošteva, kolikšne so spremembe iz prvega pododstavka tega odstavka, pa tudi, da je pomembno, da uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 še naprej dobro delujeta v razmerju med Unijo in Združenim kraljestvom ter da obstaja država, ki je pristojna za posameznike s področja uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004.

Če skupni odbor tako odloči v šestih mesecih od prejema informacij, ki jih da Unija na podlagi odstavka 1, se del II Priloge I k temu sporazumu ne uskladi z aktom iz prvega pododstavka tega odstavka.

V tem odstavku:

(a)

„ki jo je mogoče izvoziti“ pomeni: ki jo je mogoče na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 izplačati osebi, ki prebiva v državi članici ali Združenem kraljestvu, če se nosilec, pristojen za zagotavljanje dajatve, tam ne nahaja, ali jo je mogoče izplačati v zvezi s tako osebo; skladno s tem se razume „ki je ni mogoče izvoziti“, ter

(b)

„ki jo je mogoče izvoziti za nedoločen čas“ pomeni, da je dajatev mogoče izvoziti za tako dolgo, dokler obstajajo pogoji, iz katerih izhaja pravica.

3.   Za namene tega sporazuma se šteje, da uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 obsegata prilagoditve, navedene v delu III Priloge I k temu sporazumu. Združeno kraljestvo čim prej po sprejetju kakršnih koli sprememb v nacionalnih določbah, ki so pomembne za del III Priloge I k temu sporazumu, o njih v okviru skupnega odbora obvesti Unijo.

4.   Za namene tega sporazuma se šteje, da sklepi in priporočila Upravne komisije vsebujejo sklepe in priporočila, navedene v delu I Priloge I. Skupni odbor spremeni del I Priloge I tako, da bodo v njem upoštevani novi sklepi in priporočila, ki jih sprejme Upravna komisija. V ta namen Unija čim prej po sprejetju sklepov in priporočil Upravne komisije o njih v okviru skupnega odbora obvesti Združeno kraljestvo. Skupni odbor take spremembe sprejme na predlog Unije ali Združenega kraljestva.

NASLOV IV

Druge določbe

Člen 37

Javnost

Države članice in Združeno kraljestvo razširjajo informacije o pravicah in obveznostih oseb, za katere se uporablja ta del, zlasti s kampanjami ozaveščanja v nacionalnih in lokalnih medijih ter drugih komunikacijskih sredstvih, kakor je ustrezno.

Člen 38

Ugodnejše določbe

1.   Ta del ne vpliva na zakone in druge predpise, veljavne v državi gostiteljici ali državi dela, ki bi bili za zadevne osebe ugodnejši. Ta odstavek se ne uporablja za naslov III.

2.   Člen 12 in člen 23(1) ne posegata v ureditev skupnega potovalnega območja med Združenim kraljestvom in Irsko, kar zadeva ugodnejšo obravnavo, ki bi je bile zadevne osebe lahko deležne na podlagi navedene ureditve.

Člen 39

Dosmrtno varstvo

Osebe, za katere se uporablja ta del, imajo pravice iz določb v ustreznih naslovih tega dela vse življenje, razen če prenehajo izpolnjevati pogoje, določene v teh naslovih.

TRETJI DEL

DOLOČBE O LOČITVI

NASLOV I

Blago, dano na trg

Člen 40

Opredelitev pojmov

V tem naslovu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo blaga za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v okviru gospodarske dejavnosti v zameno za plačilo ali brezplačno;

(b)

„dajanje na trg“ pomeni, da je blago prvič dostopno na trgu v Uniji ali Združenem kraljestvu;

(c)

„dobava blaga za distribucijo, porabo ali uporabo“ pomeni, da je obstoječe in posamično razpoznavno blago po končani proizvodnji predmet pisne ali ustne pogodbe med dvema ali več pravnimi ali fizičnimi osebami o prenosu lastništva, kakršne koli druge premoženjske pravice ali posesti zadevnega blaga ali da je predmet ponudbe pravni ali fizični osebi, da sklene tako pogodbo;

(d)

„dajanje v uporabo“ pomeni prvo uporabo blaga v Uniji ali Združenem kraljestvu s strani končnega uporabnika za predvideni namen, oziroma, v primeru pomorske opreme, nameščanje na ladjo;

(e)

„nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo organi za nadzor trga, in ukrepe, ki jih ti sprejmejo za zagotovitev skladnosti blaga z veljavnimi zahtevami in da ne ogroža zdravja, varnosti ali kakšnega drugega vidika zaščite javnega interesa;

(f)

„organ za nadzor trga“ pomeni organ države članice ali Združenega kraljestva, ki je odgovoren za nadzor trga na svojem ozemlju;

(g)

„pogoji za trženje blaga“ pomeni zahteve glede lastnosti blaga, kot so kakovost, zmogljivost, varnost ali mere, vključno s sestavo takega blaga ali izrazjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi postopki, embalažo, označevanjem ali etiketiranjem in postopki za ugotavljanje skladnosti, ki se uporabljajo v zvezi s takim blagom; izraz zajema tudi zahteve glede načinov in procesov proizvodnje, če ti vplivajo na lastnosti proizvoda;

(h)

„organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem, potrjevanjem in pregledovanjem;

(i)

„priglašeni organ“ pomeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki je pooblaščen za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka, na podlagi prava Unije, s katerim se harmonizirajo pogoji za trženje blaga;

(j)

„živalski proizvodi“ pomeni proizvode živalskega izvora, živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, kakor so opredeljeni v točkah (29), (30) oziroma (31) člena 4 Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (18), krmo živalskega izvora ter hrano in krmo, ki vsebuje proizvode živalskega izvora.

Člen 41

Neprekinjen pretok blaga, danega na trg

1.   Blago, ki je bilo zakonito dano na trg v Uniji ali Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja:

(a)

je lahko še naprej dostopno na trgu Unije ali Združenega kraljestva ter potuje med tema dvema trgoma, dokler ne dospe do končnega uporabnika;

(b)

se lahko da v uporabo v Uniji ali Združenem kraljestvu, če tako določajo določbe prava Unije, ki se uporabljajo.

2.   Za blago iz odstavka 1 se uporabljajo zahteve iz členov 34 in 35 PDEU in relevantnega prava Unije, ki ureja trženje blaga, vključno s pogoji za trženje zadevnega blaga.

3.   Odstavek 1 se uporablja za vse obstoječe in posamično razpoznavno blago v smislu naslova II tretjega dela PDEU, razen za pretok med trgom Unije in trgom Združenega kraljestva ali obratno:

(a)

živih živali in zarodnega materiala;

(b)

proizvodov živalskega izvora.

4.   Glede prometa živih živali ali zarodnega materiala med državo članico in Združenim kraljestvom ali obratno se uporabljajo določbe prava Unije, navedene v Prilogi II, če je datum odhoda pred koncem prehodnega obdobja.

5.   Ta člen ne posega v možnost, da Združeno kraljestvo, država članica ali Unija sprejme ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti na svojem trgu blaga iz odstavka 1 ali kategorije takega blaga, če to dovoljuje in v meri v kateri to dovoljuje pravo Unije.

6.   Določbe tega naslova ne posegajo v kakršna koli veljavna pravila o načinih prodaje, intelektualne lastnine, carinskih postopkih, tarifah in davkih.

Člen 42

Dokazovanje dajanja na trg

Če se gospodarski subjekt v zvezi z določenim blagom sklicuje na člen 41(1), nosi dokazno breme, da na podlagi katerega koli ustreznega dokumenta dokaže, da je bilo blago dano na trg v Uniji ali Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja.

Člen 43

Nadzor trga

1.   Organi za nadzor trga držav članic in organi za nadzor trga Združenega kraljestva si brez odlašanja izmenjajo vse relevantne informacije, ki jih v okviru svojih dejavnosti nadzora trga zberejo v zvezi z blagom iz člena 41(1). Zlasti drug drugemu in Evropski komisiji sporočijo informacije o blagu, ki predstavlja resno tveganje, ter o ukrepih, sprejetih v zvezi z neskladnim blagom, vključno z ustreznimi informacijami, pridobljenimi iz omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, ki so bile v zvezi s tem blagom vzpostavljene na podlagi prava Unije ali Združenega kraljestva.

2.   Države članice in Združeno kraljestvo brez odlašanja prenesejo zahtevo organov za nadzor trga Združenega kraljestva oziroma države članice organu za ugotavljanje skladnosti, ki ima sedež na njunem ozemlju, če se ta zahteva nanaša na ugotavljanje skladnosti, ki ga je ta organ izvedel pred koncem prehodnega obdobja v vlogi priglašenega organa. Države članice in Združeno kraljestvo zagotovijo, da organ za ugotavljanje skladnosti tako zahtevo pravočasno obravnava.

Člen 44

Pošiljanje spisov in dokumentov v zvezi s postopki v teku

Združeno kraljestvo pristojnemu organu države članice, ki je določen v skladu s postopki iz prava Unije, ki se uporablja, pošlje brez odlašanja vse relevantne dosjeje ali dokumente v zvezi z ocenami, odobritvami in dovoljenji, ki so na dan pred začetkom veljavnosti tega sporazuma v teku in ki jih vodi pristojni organ Združenega kraljestva v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 (19), Uredbo (ES) št. 1107/2009 (20), Direktivo 2001/83/ES (21) in Direktivo 2001/82/ES (22) Evropskega parlamenta in Sveta.

Člen 45

Dajanje na razpolago informacij o preteklih postopkih izdaje dovoljenj za promet z zdravili

1.   Združeno kraljestvo na utemeljeno zahtevo države članice ali Evropske agencije za zdravila da na razpolago brez odlašanja dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, ki ga je odobril pristojni organ Združenega kraljestva pred koncem prehodnega obdobja, če je ta dokumentacija potrebna za oceno vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v skladu s členoma 10 in 10a Direktive 2001/83/ES ali členoma 13 in 13a Direktive 2001/82/ES.

2.   Država članica na utemeljeno zahtevo Združenega kraljestva da na razpolago brez odlašanja dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, ki ga je odobril pristojni organ te države članice pred koncem prehodnega obdobja, če je ta dokumentacija potrebna za oceno vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v Združenem kraljestvu v skladu z zakonodajnimi zahtevami Združenega kraljestva, kolikor te zakonodajne zahteve ustrezajo položajem iz členov 10 in 10a Direktive 2001/83/ES ali členov 13 in 13a Direktive 2001/82/ES.

Člen 46

Dajanje na razpolago informacij, ki jih imajo priglašeni organi s sedežem v Združenem kraljestvu ali v državi članici

1.   Združeno kraljestvo zagotovi, da se informacije, ki jih ima organ za ugotavljanje skladnosti s sedežem v Združenem kraljestvu v zvezi s svojim delovanjem kot priglašeni organ na podlagi prava Unije pred koncem prehodnega obdobja, na zahtevo imetnika certifikata brez odlašanja dajo na razpolago priglašenemu organu s sedežem v državi članici, ki ga navede imetnik certifikata.

2.   Države članice zagotovijo, da se informacije, ki jih ima priglašeni organ s sedežem v zadevni državi članici v zvezi s svojim delovanjem pred koncem prehodnega obdobja, na zahtevo imetnika certifikata brez odlašanja dajo na razpolago organu za ugotavljanje skladnosti s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ga navede imetnik certifikata.

NASLOV II

Carinski postopki v teku

Člen 47

Unijski status blaga

1.   Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (23) se uporablja za unijsko blago, kot je opredeljeno v točki 23 člena 5 navedene uredbe, če se tako blago giblje s carinskega območja Združenega kraljestva na carinsko območje Unije ali obratno, pod pogojem, da se je gibanje začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja. Gibanje blaga, ki se je začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja, se šteje za gibanje blaga znotraj Unije v zvezi z zahtevami za izdajanje uvoznih in izvoznih dovoljenj po pravu Unije.

2.   Za namene odstavka 1 se ne uporablja domneva, da ima blago carinski status unijskega blaga, kakor je določeno v členu 153(1) Uredbe (EU) št. 952/2013. Carinski status tega blaga kot unijsko blago ter dejstvo, da se je gibanje iz odstavka 1 začelo pred koncem prehodnega obdobja, mora zadevna oseba dokazati za vsako gibanje s katerim koli od sredstev iz člena 199 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (24). Dokaz o začetku gibanja se zagotavlja s prevoznim dokumentom za to blago.

3.   Odstavek 2 se ne uporablja za unijsko blago, ki se prevaža po zraku in je bilo natovorjeno ali pretovorjeno na letališču na carinskem območju Združenega kraljestva za pošiljko na carinsko območje Unije ali je bilo natovorjeno ali pretovorjeno na letališču na carinskem območju Unije za pošiljko na carinsko območje Združenega kraljestva, če se tako blago prevaža na podlagi enotne prevozne listine, ki je bila izdana na enem od zadevnih carinskih območij, pod pogojem, da se je gibanje po zraku začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za unijsko blago, ki potuje po morju in se prevaža z rednim ladijskim prevozom med pristanišči na carinskem območju Združenega kraljestva in pristanišči na carinskem območju Unije, kakor je določeno v členu 120 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (25), pod pogojem:

(a)

da se je potovanje, ki zajema pristanišča na carinskem območje Združenega kraljestva in pristanišča na carinskem območju Unije, začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja, ter

(b)

da je imela ladja rednega ladijskega prevoza pred koncem prehodnega obdobja postanek v enem ali več pristaniščih na carinskem območju Združenega kraljestva ali na carinskem območju Unije.

5.   Kadar ima med potovanjem iz točke (a) odstavka 4 ladja rednega ladijskega prevoza postanek v enem ali več pristaniščih na carinskem območju Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja:

(a)

se za blago, ki je bilo natovorjeno pred koncem prehodnega obdobja in raztovorjeno v teh pristaniščih, carinski status unijskega blaga ne spremeni;

(b)

se za blago, ki je bilo natovorjeno v pristaniščih, v katerih je ladja imela postanek po koncu prehodnega obdobja, carinski status unijskega blaga ne spremeni, če je dokazan v skladu z odstavkom 2.

Člen 48

Vstopna skupna deklaracija in predodhodna deklaracija

1.   Uredba (EU) št. 952/2013 se uporablja za vstopne skupne deklaracije, ki so bile vložene v carinskem uradu prvega vstopa v skladu s poglavjem I naslova IV navedene uredbe pred koncem prehodnega obdobja, te deklaracije pa imajo po koncu prehodnega obdobja enak pravni učinek na carinskem območju Unije in carinskem območju Združenega kraljestva.

2.   Uredba (EU) št. 952/2013 se uporablja za predodhodne deklaracije, ki so bile vložene v skladu s poglavjem I naslova VIII navedene uredbe pred koncem prehodnega obdobja in, če je ustrezno, pri katerih je bilo blago prepuščeno v skladu s členom 194 navedene uredbe pred koncem prehodnega obdobja. Te deklaracije imajo po koncu prehodnega obdobja enak pravni učinek na carinskem območju Unije in carinskem območju Združenega kraljestva.

Člen 49

Konec postopka začasne hrambe ali carinskih postopkov

1.   Uredba (EU) št. 952/2013 se uporablja za neunijsko blago, ki je bilo ob koncu prehodnega obdobja v začasni hrambi, kakor je opredeljena v točki 17 člena 5 navedene uredbe, in za blago, ki je bilo ob koncu prehodnega obdobja v kakršnem koli carinskem postopku, kakor je opredeljen v točki 16 člena 5 navedene uredbe na carinskem območju Združenega kraljestva, dokler se taka začasna hramba ne konča, dokler se ni zaključil eden od posebnih carinskih postopkov, dokler blago ni sproščeno v prosti promet ali dokler blago ni izneseno z ozemlja, če se to zgodi po koncu prehodnega obdobja, vendar najpozneje do ustreznega roka iz Priloge III.

Vendar se točki (b) in (c) člena 148(5) ter člen 219 Uredbe (EU) št. 952/2013 ne uporabljajo za gibanje blaga med carinskim območjem Združenega kraljestva in carinskim območjem Unije, ki se konča po koncu prehodnega obdobja.

2.   Uredba (EU) št. 952/2013, Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom (26), Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 (27) in Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 (28) se uporabljajo za carinski dolg, ki je po koncu prehodnega obdobja nastal zaradi končanja začasne hrambe ali zaključka iz odstavka 1-.

3.   Oddelek 1 poglavja 1 naslova II Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se uporablja za zahtevke za dodelitev tarifnih kvot, ki so jih sprejeli carinski organi na carinskem območju Združenega kraljestva in za katere so carinski organi na carinskem območju Združenega kraljestva pred koncem prehodnega obdobja predložili zahtevane spremne listine v skladu s členom 50 navedene uredbe, ter se uporablja za umik zahtevkov in vračila neporabljenih dodeljenih količin iz takih zahtevkov.

Člen 50

Dostop do ustreznih omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk

Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo dostop do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, navedenih v Prilogi IV, kolikor je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz tega naslova. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja takega dostopa. Unija sporoči Združenemu kraljestvu znesek teh stroškov do 31. marca vsakega leta do konca obdobja iz Priloge IV. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjen znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom.

NASLOV III

Zadeve v zvezi z davkom na dodano vrednost in trošarino v teku

Člen 51

Davek na dodano vrednost (DDV)

1.   Direktiva Sveta 2006/112/ES (29) se uporablja za blago, ki je bilo odposlano ali odpeljano z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje države članice in obratno, če se je odpošiljanje ali prevoz začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja.

2.   Direktiva 2006/112/ES se uporablja še pet let od konca prehodnega obdobja za pravice in obveznosti davčnega zavezanca v zvezi s transakcijami s čezmejnim elementom med Združenim kraljestvom in državo članico, ki so bile opravljene pred koncem prehodnega obdobja, in v zvezi s transakcijami za katere se uporablja odstavek 1.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 in člena 15 Direktive Sveta 2008/9/ES (30) se zahtevki za vračilo za DDV, ki ga je v državi članici plačal davčni zavezanec s sedežem v Združenem kraljestvu ali ki ga je v Združenem kraljestvu plačal davčni zavezanec s sedežem v državi članici, vložijo pod pogoji iz navedene direktive najpozneje 31. marca 2021.

4.   Z odstopanjem od odstavka 2 in člena 61(2) Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 (31) se spremembe obračunov DDV, predloženih v skladu s členom 364 ali členom 369f Direktive 2006/112/ES v Združenem kraljestvu za storitve, opravljene v državah članicah potrošnje pred koncem prehodnega obdobja ali v državi članici za storitve, opravljene v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja, predložijo najpozneje 31. decembra 2021.

Člen 52

Trošarinsko blago

Direktiva Sveta 2008/118/ES (32) se uporablja za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in za gibanje trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo z ozemlja Združenega kraljestva na ozemlje države članice ali obratno, če se je gibanje začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja.

Člen 53

Dostop do ustreznih omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk

Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo dostop do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, navedenih v Prilogi IV, kolikor je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz tega naslova. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja takega dostopa. Unija sporoči Združenemu kraljestvu znesek teh stroškov do 31. marca vsakega leta do konca obdobja iz Priloge IV. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjen znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom.

NASLOV IV

Intelektualna lastnina

Člen 54

Nadaljevanje varstva registriranih ali podeljenih pravic v Združenem kraljestvu

1.   Lastnik pravic intelektualne lastnine, navedenih v nadaljevanju, ki so bile registrirane ali podeljene pred koncem prehodnega obdobja, postane brez ponovnega preverjanja imetnik primerljive registrirane in izvršljive pravice intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu na podlagi prava Združenega kraljestva:

(a)

imetnik blagovne znamke Evropske unije, registrirane v skladu z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta (33) postane imetnik blagovne znamke v Združenem kraljestvu, ki je sestavljena iz istega znaka, za isto blago ali storitve;

(b)

imetnik modela Skupnosti, ki je bil registriran in, če je ustrezno, objavljen po odlogu objave v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 6/2002 (34), postane za isti model imetnik registrirane pravice do modela v Združenem kraljestvu;

(c)

imetnik žlahtniteljske pravice v Skupnosti, podeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94 (35), postane za isto sorto rastlin imetnik žlahtniteljske pravice v Združenem kraljestvu.

2.   Če je geografska označba, označba porekla ali zajamčena tradicionalna posebnost v smislu Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (36), geografska označba, označba porekla ali tradicionalni izraz za vino v smislu Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (37), geografska označba v smislu Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (38) ali geografska označba v smislu Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (39) v Uniji zaščitena na zadnji dan prehodnega obdobja na podlagi teh uredb, imajo osebe, ki imajo pravico do uporabe zadevne geografske označbe, označbe porekla, zajamčene tradicionalne posebnosti ali tradicionalnega izraza za vino, pravico, da od konca prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu brez ponovnega preverjanja uporabljajo zadevno geografsko označbo, označbo porekla, zajamčeno tradicionalno posebnost ali tradicionalni izraz za vino, ki so na podlagi prava Združenega kraljestva deležni najmanj enake stopnje zaščite kot na podlagi naslednjih določb prava Unije:

(a)

točk (i), (j) in (k) člena 4(1) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta (40); ter

(b)

za zadevno geografsko označbo, označbo porekla, zajamčeno tradicionalno posebnost ali tradicionalni izraz za vino, člena 13, člena 14(1), člena 24, člena 36(3), členov 38 in 44 ter točke (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012; člena 90(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (41); člena 100(3), člena 102(1), členov 103 in 113 ter točke (c)(x) člena 157(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013; člena 62(3) in (4) Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 (42); prvega pododstavka člena 15(3), člena 16 in člena 23(1) Uredbe (ES) št. 110/2008 in, kolikor je povezan z izpolnjevanjem navedenih določb navedene uredbe, člena 24(1) navedene uredbe; ali člena 19(1) in člena 20 Uredbe (EU) št. 251/2014.

Če geografska označba, označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost ali tradicionalni izraz za vino iz prvega pododstavka v Uniji po koncu prehodnega obdobja ni več zaščiten, se prvi pododstavek za to geografsko označbo, označbo porekla, zajamčeno tradicionalno posebnost ali tradicionalni izraz za vino preneha uporabljati.

Prvi pododstavek se ne uporablja, če zaščita v Uniji izhaja iz mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je Unija.

Ta odstavek se uporablja, razen če– oziroma dokler ne – stopi v veljavo ali se začne uporabljati sporazum iz člena 184, ki prevlada nad tem odstavkom.

3.   Ne glede na odstavek 1, če je bila pravica intelektualne lastnine iz navedenega odstavka v Uniji razglašena za neveljavno ali je bila preklicana oziroma, v primeru žlahtniteljske pravice v Skupnosti, razglašena za nično ali razveljavljena v upravnem ali sodnem postopku, ki je še potekal na zadnji dan prehodnega obdobja, se ustrezna pravica tudi v Združenem kraljestvu razglasi za neveljavno ali prekliče oziroma se razglasi za nično ali razveljavi. Razglasitev, preklic ali razveljavitev začne v Združenem kraljestvu veljati na isti datum kot v Uniji.

Z odstopanjem od prvega pododstavka Združeno kraljestvo ni dolžno razglasiti ustrezne pravice za neveljavno ali jo v Združenem kraljestvu preklicati, če razlogi za neveljavnost ali preklic blagovne znamke Evropske unije ali registriranega modela Skupnosti ne veljajo za Združeno kraljestvo.

4.   Blagovna znamka ali registrirana pravica iz modela, ki nastane v Združenem kraljestvu v skladu s točko (a) ali (b) odstavka 1, se prvič podaljša na datum podaljšanja ustrezne pravice intelektualne lastnine, registrirane v skladu s pravom Unije.

5.   Glede blagovnih znamk v Združenem kraljestvu iz točke (a) odstavka 1 tega člena velja:

(a)

šteje se, da ima blagovna znamka datum vložitve oziroma datum prednostne pravice blagovne znamke Evropske unije ter, če je ustrezno, da ima prednost starejše blagovne znamke iz Združenega kraljestva, zahtevane na podlagi člena 39 ali 40 Uredbe (EU) 2017/1001;

(b)

blagovne znamke ni mogoče preklicati iz razloga, da se ustrezna blagovna znamka Evropske unije pred koncem prehodnega obdobja ni resno in dejansko uporabljala na ozemlju Združenega kraljestva;

(c)

lastnik blagovne znamke Evropske unije, ki si je v Uniji pridobila ugled, ima pravico v Združenem kraljestvu za ustrezno blagovno znamko uveljavljati pravice, enakovredne tistim iz točke (c) člena 9(2) Uredbe (EU) 2017/1001 in točke (a) člena 5(3) Direktive (EU) 2015/2436, na podlagi ugleda, pridobljenega v Uniji do konca prehodnega obdobja, po tem datumu pa bo nadaljnji ugled te blagovne znamke izhajal iz uporabe znamke v Združenem kraljestvu.

6.   Za registrirane pravice iz modela in žlahtniteljske pravice v Združenem kraljestvu iz točk (b) in (c) odstavka 1 velja:

(a)

trajanje varstva na podlagi prava Združenega kraljestva je najmanj enako preostalemu obdobju trajanja varstva na podlagi prava Unije za ustrezen registrirani model Skupnosti ali žlahtniteljsko pravico v Skupnosti;

(b)

za datum vložitve ali datum prednosti se šteje ustrezni datum registriranega modela Skupnosti ali žlahtniteljske pravice v Skupnosti.

Člen 55

Postopek registracije

1.   Registracijo, podelitev ali zaščito na podlagi člena 54(1) in (2) tega sporazuma opravijo ustrezni subjekti v Združenem kraljestvu brezplačno z uporabo podatkov, ki so na voljo v registrih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, Urada Skupnosti za rastlinske sorte in Evropske komisije. Za namene tega člena se za register šteje Priloga III k Uredbi (ES) št. 110/2008.

2.   Za namene odstavka 1 imetnikom pravic intelektualne lastnine iz člena 54(1) in osebam, ki imajo pravico do uporabe geografske označbe, označbe porekla, zajamčene tradicionalne posebnosti ali tradicionalnega izraza za vino iz člena 54(2) ni treba vložiti vloge ali opraviti kakršnega koli posebnega upravnega postopka. Imetnikom pravic intelektualne lastnine iz člena 54(1) tri leta po koncu prehodnega obdobja ni treba imeti naslova za pošiljanje pošte v Združenem kraljestvu.

3.   Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Urad Skupnosti za rastlinske sorte in Evropska komisija zadevnim subjektom v Združenem kraljestvu posredujejo podatke, potrebne za registracijo, podelitev ali zaščito v Združenem kraljestvu na podlagi člena 54(1) ali (2).

4.   Ta člen ne posega v pristojbine za podaljšanje veljavnosti, ki se morda uporabljajo v času podaljšanja veljavnosti pravic, ali možnosti, da se zadevni imetniki odrečejo svojim pravicam intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu po ustreznem postopku na podlagi prava Združenega kraljestva.

Člen 56

Nadaljevanje varstva mednarodnih registracij, v katerih je imenovana Unija, v Združenem kraljestvu

Združeno kraljestvo sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da so fizične ali pravne osebe, ki so pred koncem prehodnega obdobja pridobile varstvo za mednarodno registrirane blagovne znamke ali modele, v katerih je imenovana Unija, v skladu z Madridskim sistemom za mednarodno registracijo znamk ali Haaškim sistemom o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov, v Združenem kraljestvu deležne varstva za svoje blagovne znamke ali industrijske vzorce in modele v zvezi s temi mednarodnimi registracijami.

Člen 57

Nadaljevanje varstva neregistriranih modelov Skupnosti v Združenem kraljestvu

Imetnik pravice v zvezi z neregistriranim modelom Skupnosti, ki je nastala pred koncem prehodnega obdobja v skladu z Uredbo (ES) št. 6/2002, za ta neregistrirani model Skupnosti postane ipso iure lastnik izvršljive pravice intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu na podlagi prava Združenega kraljestva, ki zagotavlja enako raven varstva, kot je tista na podlagi Uredbe (ES) št. 6/2002. Trajanje varstva te pravice na podlagi prava Združenega kraljestva je najmanj enako preostalemu obdobju trajanja varstva za ustrezni neregistrirani model Skupnosti na podlagi člena 11(1) navedene uredbe.

Člen 58

Nadaljevanje varstva podatkovnih zbirk

1.   Imetnik pravice za podatkovno zbirko v zvezi z Združenim kraljestvom v skladu s členom 7 Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta (43), ki je nastala pred koncem prehodnega obdobja, za to podatkovno zbirko obdrži izvršljivo pravico intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu na podlagi prava Združenega kraljestva, ki zagotavlja enako raven varstva, kot je tista na podlagi Direktive 96/9/ES, če imetnik te pravice še naprej izpolnjuje zahteve iz člena 11 navedene direktive. Trajanje varstva te pravice na podlagi prava Združenega kraljestva je najmanj enako preostalemu obdobju trajanja varstva na podlagi člena 10 Direktive 96/9/ES.

2.   Šteje se, da zahteve iz člena 11 Direktive 96/9/ES izpolnjujejo naslednje osebe in podjetja:

(a)

državljani Združenega kraljestva;

(b)

fizične osebe z običajnim prebivališčem v Združenem kraljestvu;

(c)

podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu, pod pogojem, da je v primeru, da ima tako podjetje v Združenem kraljestvu le sedež, njegovo poslovanje dejansko in stalno povezano z gospodarstvom Združenega kraljestva ali države članice.

Člen 59

Prednostna pravica pri prijavah, ki so v obravnavi, za blagovne znamke Evropske unije, modele Skupnosti in žlahtniteljske pravice v Skupnosti

1.   Če je oseba vložila prijavo za blagovno znamko Evropske unije ali model Skupnosti v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in če je bil prijavi dodeljen datum vložitve, ima ta oseba pravico v Združenem kraljestvu v devetih mesecih od konca prehodnega obdobja vložiti prijavo za isto blagovno znamko za blago ali storitve, ki so popolnoma enake tistim, za katere je bila vložena prijava v Uniji, ali so vsebovane v njih, oziroma za isti model. Šteje se, da je bila prijava, vložena v skladu s tem členom, vložena na isti datum in ima enak datum prednostne pravice kot ustrezna prijava, vložena v Uniji, ter, če je ustrezno, da ima enako prednost starejše blagovne znamke iz Združenega kraljestva, zahtevane na podlagi člena 39 ali 40 Uredbe (EU) 2017/1001.

2.   Če je oseba vložila prijavo za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja, ima za vložitev prijave za isto žlahtniteljsko pravico v Združenem kraljestvu prednostno pravico ad hoc v Združenem kraljestvu za obdobje šestih mesecev od konca prehodnega obdobja. Prednostna pravica ima za posledico, da se za datum prednostne pravice prijave za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti za namene določanja razločljivosti, novosti in upravičenosti do pravice šteje datum vložitve prijave žlahtniteljske pravice v Združenem kraljestvu.

Člen 60

Vloge za dodatne varstvene certifikate, ki so v postopku obravnave. v Združenem kraljestvu

1.   Uredbi (ES) št. 1610/96 (44) in št. 469/2009 (45) Evropskega parlamenta in Sveta se uporabljata za prijave za dodatne varstvene certifikate za fitofarmacevtska sredstva in zdravila ter prijave za podaljšanje veljavnosti takih certifikatov, če so bile take prijave vložene pri organu v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja v primerih, v katerih je ob koncu prehodnega obdobja potekal upravni postopek za podelitev zadevnega certifikata ali podaljšanje njegove veljavnosti.

2.   Certifikat, podeljen v skladu z odstavkom 1, zagotavlja enako raven varstva, kot je tista na podlagi Uredbe (ES) št. 1610/96 ali Uredbe (ES) št. 469/2009.

Člen 61

Izčrpanje pravic

Pravice intelektualne lastnine, ki so bile pred koncem prehodnega obdobja izčrpane tako v Uniji kot v Združenem kraljestvu pod pogoji iz prava Unije, ostajajo izčrpane tako v Uniji kot v Združenem kraljestvu.

NASLOV V

Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v teku

Člen 62

Postopki pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah v teku

1.   V Združenem kraljestvu in državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, uporabljajo naslednji akti, kot sledi:

(a)

Konvencija, ki jo je Svet pripravil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (46), in Protokol h Konvenciji, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (47), se uporabljata za prošnje za medsebojno pravno pomoč, ki jih osrednji organ ali pravosodni organ prejme na podlagi zadevnega instrumenta pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ (48) se uporablja za evropske naloge za prijetje, pri katerih je bila zahtevana oseba prijeta pred koncem prehodnega obdobja za namene izvršitve evropskega naloga za prijetje, ne glede na odločitev izvršitvenega pravosodnega organa glede tega, ali naj zahtevana oseba ostane v priporu ali naj se začasno izpusti;

(c)

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ (49) se uporablja za sklepe o zasegu, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme v izvršitev osrednji organ ali pristojni pravosodni organ ali pravosodni organ v državi izvršiteljici, ki ni pristojen za priznanje ali izvršitev sklepa o zasegu, temveč ga po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu pravosodnemu organu v izvršitev;

(d)

Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ (50) se uporablja za odločbe, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ ali pristojni organ v državi izvršiteljici ali organ v državi izvršiteljici, ki ni pristojen za priznanje ali izvršitev odločbe, temveč jo po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu organu v izvršitev;

(e)

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ (51) se uporablja za odredbe o zaplembi, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ ali pristojni organ v državi izvršiteljici ali organ v državi izvršiteljici, ki ni pristojen za priznanje ali izvršitev odredbe o zaplembi, temveč jo po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu organu v izvršitev;

(f)

Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ (52) se uporablja:

(i)

za sodbe, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme pristojni organ države izvršiteljice ali organ države izvršiteljice, ki ni pristojen za priznanje in izvršitev sodbe, temveč jo po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu organu v izvršitev;

(ii)

za namene člena 4(6) ali člena 5(3) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, če se navedeni okvirni sklep uporablja na podlagi točke (b) tega odstavka.

(g)

Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ (53) se uporablja za nove kazenske postopke v smislu člena 3 navedenega okvirnega sklepa, ki se začnejo prek koncem prehodnega obdobja;

(h)

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ (54) se uporablja za zahtevke za informacije o obsodbah, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ; po koncu prehodnega obdobja pa se odgovori na take zahtevke ne posredujejo preko Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc, vzpostavljenega s Sklepom Sveta 2009/316/PNZ (55);

(i)

Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ (56) se uporablja za odločbe o nadzornih ukrepih, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ ali pristojni organ v državi izvršiteljici ali organ v državi izvršiteljici, ki ni pristojen za priznanje odločbe, temveč jo po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu organu v izvršitev;

(j)

člen 10(3) Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta (57) se uporablja za zahtevke za informacije, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ; po koncu prehodnega obdobja pa se odgovori na take zahtevke ne posredujejo preko Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc, vzpostavljenega s Sklepom Sveta 2009/316/PNZ;

(k)

Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta (58) se uporablja za evropske odredbe o zaščiti, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ ali pristojni organ države izvršiteljice ali organ države izvršiteljice, ki ni pristojen za priznanje evropske odredbe o zaščiti, temveč jo po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu organu v izvršitev;

(l)

Direktiva 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta (59) se uporablja za evropske preiskovalne naloge, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ ali izvršitveni organ ali organ v državi izvršiteljici, ki ni pristojen za priznanje ali izvršitev evropskega preiskovalnega naloga, temveč ga po uradni dolžnosti posreduje izvršitvenemu organu v izvršitev.

2.   Pristojni organi Združenega kraljestva lahko še naprej sodelujejo v skupnih preiskovalnih skupinah, v katerih so sodelovali pred koncem prehodnega obdobja, če so bile te preiskovalne skupine ustanovljene v skladu s členom 13 Konvencije, ki jo je Svet pripravil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije ali v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2002/465/PNZ (60).

Z odstopanjem od člena 8 tega sporazuma ima Združeno kraljestvo pravico največ eno leto po koncu prehodnega obdobja uporabljati mrežno aplikacijo za varno izmenjavo informacij (SIENA) v obsegu, v katerem je to nujno potrebno za namen izmenjave informacij v skupnih preiskovalnih skupinah iz prvega pododstavka tega odstavka. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja uporabe mrežne aplikacije SIENA s strani Združenega kraljestva. Unija znesek teh stroškov sporoči Združenemu kraljestvu do 31. marca 2021. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjeni znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom.

3.   Eurojust lahko na zahtevo Združenega kraljestva pod pogojem spoštovanja točke (a) člena 26a(7) in člena 27 Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (61) iz svojega sistema za vodenje zadev posreduje informacije, vključno z osebnimi podatki, če je to potrebno za dokončanje postopkov v teku iz točk (a), (b) (c), (e) in (l) odstavka 1 tega člena ali dejavnosti skupnih preiskovalnih skupin iz odstavka 2 tega člena. Pristojni organi Združenega kraljestva lahko Eurojustu na zahtevo posredujejo informacije, ki jih imajo na voljo, če je to potrebno za dokončanje postopkov v teku iz točk (a), (b) (c), (e) in (l) odstavka 1 tega člena ali dejavnosti skupnih preiskovalnih skupin iz odstavka 2 tega člena. Če pri uporabi tega odstavka nastanejo kakršni koli izredni stroški, skupni odbor določi, kako bi bilo treba take stroške reševati.

Člen 63

Postopki sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, policijsko sodelovanje in izmenjava informacij v teku

1.   V Združenem kraljestvu in državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, uporabljajo naslednji akti, kot sledi:

(a)

člena 39 in 40 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma) (62), v povezavi s členoma 42 in 43 navedene konvencije, se uporabljata za:

(i)

prošnje v skladu s členom 39 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme osrednji organ, ki je v pogodbenici pristojen za mednarodno policijsko sodelovanje, pristojni organi zaprošene stranke ali zaprošeni policijski organi, ki niso pooblaščeni za obravnavo zahteve, temveč jo posredujejo pristojnim organom;

(ii)

zaprosila za pomoč v skladu s členom 40(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, ki jih pred koncem prehodnega obdobja prejme organ, ki ga določi pogodbenica;

(iii)

čezmejno tajno opazovanje oziroma sledenje, ki se izvaja brez predhodnega dovoljenja v skladu s členom 40(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, če se je začelo pred koncem prehodnega obdobja:

(b)

Konvencija na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (63) se uporablja za:

(i)

zaprosila za informacije, ki jih je zaprošeni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(ii)

zaprosila za tajno opazovanje oziroma sledenje, ki jih je zaprošeni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(iii)

zaprosila za preiskave, ki jih je zaprošeni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(iv)

zaprosila za obvestilo, ki jih je zaprošeni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(v)

zaprosila za dovoljenje za čezmejno tajno opazovanje oziroma sledenje ali za poveritev opazovanja uradnikom pogodbenice, na katere ozemlju se tajno opazovanje oziroma slednje izvaja, ki jih je pred koncem prehodnega obdobja prejel organ, določen s strani zaprošene države članice, ki je pooblaščena za dajanje dovoljenja ali posredovanje zaprosila;

(vi)

čezmejno tajno opazovanje oziroma sledenje, ki se izvaja brez predhodnega dovoljenja v skladu s členom 40(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, če se je začelo pred koncem prehodnega obdobja:

(vii)

zaprosila za nadzorovano dobavo, ki jih je zaprošeni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(viii)

zaprosila za odobritev tajnih preiskav, ki jih je zaprošeni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(ix)

posebne skupne preiskovalne skupine, ustanovljene pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 24 navedene konvencije;

(c)

Sklep Sveta 2000/642/PNZ (64) se uporablja za zaprosila, ki jih je zaprošena enota za finančni nadzor prejela pred koncem prehodnega obdobja;

(d)

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ (65) se uporablja za zaprosila, ki jih je zaprošeni organ za preprečevanja, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(e)

Sklep Sveta 2007/533/PNZ (66) se uporablja za izmenjavo dopolnilnih podatkov, če je pred koncem prehodnega obdobja obstajal zadetek za razpis ukrepa, izdan v schengenskem informacijskem sistemu, če se njegove določbe uporabljajo za Združeno kraljestvo na zadnji dan prehodnega obdobja. Z odstopanjem od člena 8 tega sporazuma ima Združeno kraljestvo pravico največ tri mesece po koncu prehodnega obdobja uporabljati komunikacijsko infrastrukturo, kakor je navedena v členu 8(1) Sklepa 2007/533/PNZ, v obsegu, v katerem je to nujno potrebno za izmenjavo takih dopolnilnih podatkov. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja uporabe komunikacijske infrastrukture s strani Združenega kraljestva. Unija sporoči Združenemu kraljestvu znesek teh stroškov do 31. marca 2021. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjeni znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom;

(f)

Sklep Sveta 2007/845/PNZ (67) se uporablja za zaprosila, ki jih je zaprošeni urad za odvzem premoženjske koristi prejel pred koncem prehodnega obdobja;

(g)

Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta (68) se uporablja za zaprosila, ki jih je prejela enota za informacije o potnikih pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členoma 9 in 10 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo pravico največ eno leto po koncu prehodnega obdobja uporabljati mrežno aplikacijo za varno izmenjavo informacij (SIENA) v obsegu, v katerem je to nujno potrebno za dokončanje postopkov v teku iz točk (c), (d), (f) in (g) odstavka 1 tega člena. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja uporabe mrežne aplikacije SIENA s strani Združenega kraljestva. Unija sporoči Združenemu kraljestvu znesek teh stroškov do 31. marca 2021. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjeni znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom.

Člen 64

Potrdilo o prejemu ali prijetju

1.   Pristojni odreditveni organ ali organ prosilec lahko zaprosi za potrdilo o prejemu sodne odločbe ali zaprosila iz točk (a), (c) do (e), (f)(i) in (h) do (l) člena 62(1) ter točk (a)(i) in (ii), točk (b)(i) do (v), (vii), (viii) in (ix) ter točk (c), (d), (f) in (g) člena 63(1) v desetih dneh od konca prehodnega obdobja, če dvomi, da je izvršitveni ali zaprošeni organ prejel sodno odločbo ali zaprosilo pred koncem prehodnega obdobja.

2.   V primerih iz točke (b) člena 62(1), v katerih pristojni odreditveni pravosodni organ dvomi, da je bila zahtevana oseba prijeta v skladu s členom 11 Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ pred koncem prehodnega obdobja, lahko v desetih dneh od konca prehodnega obdobja zaprosi pristojni izvršitveni pravosodni organ za potrdilo o prijetju.

3.   Če potrdilo še ni bilo izdano v skladu z določbami prava Unije, ki se uporabljajo, izvršitveni organ ali zaprošeni organ iz odstavkov 1 in 2 odgovori na zaprosilo za potrdilo o prejemu ali prijetju v desetih dneh od prejema zaprosila.

Člen 65

Drugi akti Unije, ki se uporabljajo

Za postopke iz točke (b) člena 62(1) tega sporazuma se uporabljata Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta (69) in Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta (70).

NASLOV VI

Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah v teku

Člen 66

Pravo, ki se uporablja za pogodbene in nepogodbene zadeve

V Združenem kraljestvu se navedeni akti uporabljajo, kot sledi:

(a)

Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (71) se uporablja za pogodbe, sklenjene pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (72) se uporablja za dogodke, ki povzročijo škodo, če je do takih dogodkov prišlo pred koncem prehodnega obdobja.

Člen 67

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb ter sodelovanje osrednjih organov v zvezi z njimi

1.   V Združenem kraljestvu ter v državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, za sodne postopke, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, in za postopke ali ukrepe, ki so povezani s takimi sodnimi postopki na podlagi členov 29, 30 in 31 Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (73), členom 19 Uredbe (ES) št. 2201/2003 ali členoma 12 in 13 Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 (74), uporabljajo naslednji akti ali določbe:

(a)

določbe o pristojnosti iz Uredbe (EU) št. 1215/2012;

(b)

določbe o pristojnosti iz Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 6/2002, Uredbe (ES) št. 2100/94, Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (75) ter Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta (76);

(c)

določbe o pristojnosti iz Uredbe (ES) št. 2201/2003;

(d)

določbe o pristojnosti iz Uredbe (ES) št. 4/2009.

2.   V Združenem kraljestvu in v državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, za priznavanje in izvrševanje sodb, sklepov, javnih listin, sodnih poravnav in dogovorov uporabljajo naslednji akti ali določbe:

(a)

Uredba (EU) št. 1215/2012 se uporablja za priznavanje in izvrševanje sodb, izdanih v sodnih postopkih, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, in za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, ter sodne poravnave, ki so bile potrjene ali zaključene pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

določbe Uredbe (ES) št. 2201/2003 o priznavanju in izvrševanju se uporabljajo za sodbe, izdane v sodnih postopkih, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, za listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane kot javne listine, in za dogovore, ki so bili sklenjeni pred koncem prehodnega obdobja;

(c)

določbe Uredbe (ES) št. 4/2009 o priznavanju in izvrševanju se uporabljajo za odločbe, izdane v sodnih postopkih, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred koncem prehodnega obdobja, in za javne listine, ki so bile sestavljene pred koncem prehodnega obdobja;

(d)

Uredba (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (77) se uporablja za sodbe, izdane v sodnih postopkih, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred koncem prehodnega obdobja, in javne listine, ki so bile sestavljene pred koncem prehodnega obdobja, če je bilo pred koncem prehodnega obdobja zaprošeno za potrditev kot evropski nalog za izvršbo.

3.   V Združenem kraljestvu in državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, uporabljajo naslednje določbe, kot sledi:

(a)

poglavje IV Uredbe (ES) št. 2201/2003 se uporablja za zahteve in vloge, ki jih prejme osrednji organ ali drug pristojni organ zaprošene države pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

poglavje VII Uredbe (ES) št. 4/2009 se uporablja za zahteve za priznanje ali izvršitev iz točke (c) odstavka 2 tega člena in zahteve, ki jih prejme osrednji organ zaprošene države pred koncem prehodnega obdobja;

(c)

Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta (78) se uporablja za postopke v primeru insolventnosti in zahtevke iz člena 6(1) navedene uredbe, če se je glavni postopek začel pred koncem prehodnega obdobja;

(d)

Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (79) se uporablja za evropske plačilne naloge, za katere je bila vložena vloga pred koncem prehodnega obdobja; če se po taki vlogi postopek prenese v skladu s členom 17(1) navedene uredbe, se šteje, da se je postopek začel pred koncem prehodnega obdobja;

(e)

Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (80) se uporablja za postopke v sporih majhne vrednosti, za katere je bila vloga vložena pred koncem prehodnega obdobja;

(f)

Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (81) se uporablja za potrdila, izdana pred koncem prehodnega obdobja.

Člen 68

Postopki pravosodnega sodelovanja v teku

V Združenem kraljestvu in državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, uporabljajo naslednji akti, kot sledi:

(a)

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (82) se uporablja za sodna in izvensodna pisanja, ki jih je za namene vročanja pred koncem prehodnega obdobja prejel:

(i)

organ za sprejem;

(ii)

osrednji organ države, v kateri je treba opraviti vročitev, ali

(iii)

diplomatski ali konzularni uradnik, poštna služba ali sodni uradnik, uradnik ali druga pristojna oseba zaprošene države članice v skladu s členi 13, 14 in 15 navedene uredbe;

(b)

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 (83) se uporablja za zaprosila, ki jih je pred koncem prehodnega obdobja prejel/prejelo:

(i)

zaprošeno sodišče;

(ii)

osrednji organ države, v kateri naj bi v skladu z zaprosilom potekalo pridobivanje dokazov, ali

(iii)

osrednji organ ali pristojni organ iz člena 17(1) navedene uredbe;

(c)

Odločba Sveta 2001/470/ES (84) se uporablja za zaprosila, ki so bila prejeta pred koncem prehodnega obdobja; kontaktna točka, ki poda zaprosilo, lahko prosi za potrdilo o prejemu v sedmih dneh od konca prehodnega obdobja, če dvomi, da je bilo zaprosilo prejeto pred koncem prehodnega obdobja.

Člen 69

Druge določbe, ki se uporabljajo

1.   V Združenem kraljestvu in državah članicah se v razmerah, v katerih je vključeno Združeno kraljestvo, uporabljajo naslednji akti, kot sledi:

(a)

Direktiva Sveta 2003/8/ES (85) se uporablja za vloge za pravno pomoč, ki jih je prejemni organ prejel pred koncem prehodnega obdobja. Organ, ki vloži vlogo, lahko prosi za potrdilo o prejemu v sedmih dneh od konca prehodnega obdobja, če dvomi, da je bila vloga prejeta pred tem datumom;

(b)

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta (86) se uporablja, če se je pred koncem prehodnega obdobja zgodilo eno od naslednjega:

(i)

stranki sta se po nastanku spora dogovorili za uporabo mediacije;

(ii)

mediacijo je odredilo sodišče ali

(iii)

sodišče je povabilo stranki k uporabi mediacije;

(c)

Direktiva Sveta 2004/80/ES (87) se uporablja za prošnje, ki jih organ odločanja prejme pred koncem prehodnega obdobja.

2.   Točka (a) odstavka 1 in točka (a) odstavka 2 člena 67 tega sporazuma se uporabljata tudi v zvezi z določbami Uredbe (EU) št. 1215/2012, kot se uporabljajo na podlagi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (88).

3.   Točka (a) člena 68 tega sporazuma se uporablja tudi v zvezi z določbami Uredbe (ES) št. 1393/2007, kot se uporabljajo na podlagi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah (89).

NASLOV VII

Podatki in informacije, ki so bili obdelani ali pridobljeni pred koncem prehodnega obdobja ali na podlagi tega sporazuma

Člen 70

Opredelitev pojma

V tem naslovu „pravo Unije o varstvu osebnih podatkov“ pomeni:

(a)

Uredbo (EU) 2016/679, razen poglavja VII navedene uredbe;

(b)

Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta (90);

(c)

Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (91);

(d)

katere koli druge določbe prava Unije, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Člen 71

Varstvo osebnih podatkov

1.   Pravo Unije o varstvu osebnih podatkov se uporablja za Združeno kraljestvo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov zunaj Združenega kraljestva pod pogojem, da:

(a)

so se osebni podatki obdelovali v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja v skladu s pravom Unije ali

(b)

se osebni podatki obdelujejo v Združenem kraljestvu po koncu prehodnega obdobja na podlagi tega sporazuma.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja, če za obdelavo osebnih podatkov iz navedenega odstavka velja ustrezna raven varstva, kot je ugotovljena v sklepih, ki se uporabljajo, na podlagi člena 45(3) Uredbe (EU) 2016/679 ali člena 36(3) Direktive (EU) 2016/680.

3.   Če se sklep iz odstavka 2 ne uporablja več, Združeno kraljestvo zagotovi raven varstva osebnih podatkov, ki je v bistvu enakovredna ravni, določeni s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov posameznikov iz odstavka 1.

Člen 72

Zaupno ravnanje ter omejena uporaba podatkov in informacij v Združenem kraljestvu

Brez poseganja v člen 71 se poleg prava Unije o varstvu osebnih podatkov uporabljajo določbe prava Unije o zaupnem ravnanju, omejitvi uporabe, omejevanju shranjevanja ter zahtevi po izbrisu podatkov in informacij v zvezi s podatki in informacijami, ki jih pridobijo organi ali uradni organi Združenega kraljestva ali v Združenem kraljestvu ali naročniki, kakor so opredeljeni v členu 4 Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (92), Združenega kraljestva ali v Združenem kraljestvu:

(a)

pred koncem prehodnega obdobja; ali

(b)

na podlagi tega sporazuma.

Člen 73

Ravnanje s podatki in informacijami, pridobljenimi od Združenega kraljestva

Unija podatkov in informacij, ki jih pridobi od Združenega kraljestva pred koncem prehodnega obdobja ali po njem na podlagi tega sporazuma, ne obravnava drugače kot podatkov in informacij, pridobljenih od države članice, zgolj zaradi tega, ker je Združeno kraljestvo izstopilo iz Unije.

Člen 74

Varovanje podatkov

1.   Za tajne podatke, ki jih pridobi Združeno kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja ali na podlagi tega sporazuma ali ki jih Unija ali država članica pridobi od Združenega kraljestva pred koncem prehodnega obdobja ali na podlagi tega sporazuma, se uporabljajo določbe prava Unije o varstvu tajnih podatkov EU in tajnih podatkov Euratoma.

2.   Obveznosti v zvezi z industrijsko varnostjo, ki izhajajo iz prava Unije, se uporabljajo za Združeno kraljestvo, kadar se je postopek za oddajo naročila, sklenitev pogodbe ali dodelitev nepovratnih sredstev za tajno pogodbo, tajnega podizvajalca ali tajni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev začel pred koncem prehodnega obdobja.

3.   Združeno kraljestvo zagotovi, da se šifrirni izdelki, ki uporabljajo tajne šifrirne algoritme, razvite pod nadzorom ter ocenjene in odobrene s strani organa za odobritev šifrirnih metod in izdelkov v državi članici ali Združenem kraljestvu, ter ki jih je Unija odobrila pred koncem prehodnega obdobja in so prisotni v Združenem kraljestvu, ne prenesejo v tretjo državo.

4.   Za navedene izdelke se uporabljajo vse zahteve, omejitve in pogoji, ki so določeni v odobritvi šifrirnih izdelkov s strani Unije.

NASLOV VIII

Postopki javnega naročanja in podobni postopki v teku

Člen 75

Opredelitev pojma

V tem naslovu „upoštevna pravila“ pomeni splošna načela prava Unije, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil, direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/81/ES (93), 2014/23/EU (94), 2014/24/EU (95) in 2014/25/EU (96), uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2195/2002 (97) in (ES) št. 1370/2007 (98), člen 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 (99), člena 11 in 12 Direktive Sveta 96/67/ES (100), člene 16, 17 in 18 Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (101), člena 6 in 7 Uredbe (EU) 2017/352 Evropskega parlamenta in Sveta (102) ter druge posebne določbe prava Unije, ki urejajo postopke javnega naročanja.

Člen 76

Pravila, ki se uporabljajo za postopke v teku

1.   Upoštevna pravila se uporabljajo:

(a)

brez poseganja v točko (b) za postopke, ki so jih začeli javni naročniki ali naročniki iz držav članic ali Združenega kraljestva na podlagi teh pravil pred koncem prehodnega obdobja in na zadnji dan tega obdobja še niso bili končani, vključno s postopki z uporabo dinamičnih nabavnih sistemov ter postopki, za katere ima razpis za zbiranje ponudb obliko predhodnega informativnega obvestila, periodičnega informativnega obvestila ali obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, ter

(b)

za postopke iz člena 29(2), (3) in (4) Direktive 2009/81/ES, člena 33(2) do (5) Direktive 2014/24/EU in člena 51(2) Direktive 2014/25/EU, ki so povezani z uspešnostjo okvirnih sporazumov, navedenih v nadaljevanju, ki so jih sklenili javni naročniki ali naročniki iz držav članic ali Združenega kraljestva, vključno z oddajo naročil na podlagi takih okvirnih sporazumov:

(i)

okvirni sporazumi, sklenjeni pred koncem prehodnega obdobja, ki na zadnji dan tega obdobja niso potekli in niso bili odpovedani, ali

(ii)

okvirni sporazumi, sklenjeni po koncu prehodnega obdobja po postopku iz točke (a) tega odstavka.

2.   Brez poseganja v uporabo kakršne koli omejitve v skladu s pravom Unije javni naročniki in naročniki spoštujejo načelo nediskriminacije ponudnikov ali, če je ustrezno, oseb, ki so kako drugače upravičene do oddaje prijav, iz držav članic in Združenega kraljestva v zvezi s postopki iz odstavka 1.

3.   Šteje se, da se je postopek iz odstavka 1 začel, ko je bil v skladu z upoštevnimi pravili objavljen razpis za zbiranje ponudb ali kakršen koli drug poziv za oddajo prijav. Če upoštevna pravila dovoljujejo uporabo postopkov, pri katerih ni potreben razpis za zbiranje ponudb ali drugi pozivi za oddajo prijav, se šteje, da se je postopek začel, ko je javni naročnik ali naročnik navezal stik z gospodarskimi subjekti v zvezi z določenim postopkom.

4.   Šteje se, da je postopek iz odstavka 1 končan:

(a)

ob objavi obvestila o oddaji javnega naročila v skladu z upoštevnimi pravili ali, če ta pravila ne zahtevajo objave obvestila o oddaji javnega naročila, ob sklenitvi zadevne pogodbe ali

(b)

ko so ponudniki oziroma osebe, ki so kako drugače upravičene do oddaje prijav, obveščeni o razlogih, iz katerih naročilo ni bilo oddano, če se je javni naročnik ali naročnik odločil, da naročila ne bo oddal.

5.   Ta člen ne posega v pravila Unije ali Združenega kraljestva o carinah, pretoku blaga, opravljanju storitev, priznanju poklicnih kvalifikacij ali intelektualni lastnini.

Člen 77

Revizijski postopki

Direktivi Sveta 89/665/EGS (103) in 92/13/EGS (104) se uporabljata za postopke javnega naročanja iz člena 76 tega sporazuma, ki spadajo na področje uporabe teh direktiv.

Člen 78

Sodelovanje

Z odstopanjem od člena 8 tega sporazuma se člen 61(2) Direktive 2014/24/EU uporablja za obdobje največ devet mesecev od konca prehodnega obdobja za postopke na podlagi navedene direktive, ki so jih javni naročniki iz Združenega kraljestva začeli pred koncem prehodnega obdobja in na zadnji dan prehodnega obdobja še niso bili končani.

NASLOV IX

Vprašanja v zvezi z EURATOMOM

Člen 79

Opredelitev pojmov

V tem naslovu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„Skupnost“ pomeni Evropsko skupnost za atomsko energijo;

(b)

„nadzorni ukrepi“ pomeni dejavnosti, s katerimi se preverja, da se jedrska snov in oprema ne uporabljata za druge namene od predvidenih, kot so jih prijavili uporabniki, in dejavnosti, s katerimi se preverja, ali se spoštujejo mednarodne pravne obveznosti za uporabo jedrske snovi in opreme izključno v miroljubne namene;

(c)

„posebne cepljive snovi“ pomeni posebne cepljive snovi, kot so opredeljene v točki 1 člena 197 Pogodbe Euratom;

(d)

„rude“ pomeni rude, kot so opredeljene v točki 4 člena 197 Pogodbe Euratom;

(e)

„snovi vira“ pomeni snovi vira, kot so opredeljene v točki 3 člena 197 Pogodbe Euratom;

(f)

„jedrska snov“ pomeni rude, snovi vira in posebne cepljive snovi;

(g)

„izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadek“ pomeni izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadek, kot sta opredeljena v točkah 7 in 11 člena 3 Direktive Sveta 2011/70/Euratom (105).

Člen 80

Konec odgovornosti Skupnosti za zadeve v zvezi z Združenim kraljestvom

1.   Združeno kraljestvo je izključno odgovorno za zagotovitev, da se bo z vsemi rudami, snovmi vira in posebnimi cepljivimi snovmi, za katere velja Pogodba Euratom in ki se ob koncu prehodnega obdobja nahajajo na ozemlju Združenega kraljestva, ravnalo v skladu z relevantnimi in veljavnimi mednarodnimi pogodbami in konvencijami, vključno z mednarodnimi pogodbami in konvencijami o jedrski varnosti, nadzornih ukrepih, neširjenju in fizični zaščiti jedrskih snovi ter mednarodnimi pogodbami in konvencijami o varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki.

2.   Združeno kraljestvo je izključno odgovorno za zagotovitev, da bo spoštovalo mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz njegovega članstva v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja ali katere koli druge relevantne mednarodne pogodbe ali konvencije, katere podpisnica je Združeno kraljestvo.

Člen 81

Nadzorni ukrepi

Združeno kraljestvo izvaja nadzor. Ta nadzor uporablja sistem, ki zagotavlja enakovredno učinkovitost in pokritost kot tisti, ki ga zagotavlja Skupnost na ozemlju Združenega kraljestva v skladu s Sporazumom med Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za izvajanje nadzornih ukrepov v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska v povezavi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja [INFCIRC/263], kakor je bil spremenjen.

Člen 82

Posebne obveznosti v skladu z mednarodnimi sporazumi

Združeno kraljestvo zagotovi, da so izpolnjene vse posebne obveznosti na podlagi sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami v zvezi s kakršno koli jedrsko opremo, jedrsko snovjo ali drugimi jedrskimi predmeti, ki se ob koncu prehodnega obdobja nahajajo na ozemlju Združenega kraljestva, ali pa kako drugače določi ustrezne ureditve v soglasju z zadevno tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Člen 83

Lastništvo ter pravica uporabe in porabe posebnih cepljivih snovi v Združenem kraljestvu

1.   Posebne cepljive snovi, ki se nahajajo na ozemlju Združenega kraljestva in za katere se je do konca prehodnega obdobja uporabljal člen 86 Pogodbe Euratom, ob koncu prehodnega obdobja prenehajo biti last Skupnosti.

2.   Posebne cepljive snovi iz odstavka 1 preidejo v last oseb ali podjetij, ki so imela ob koncu prehodnega obdobja neomejeno pravico uporabe in porabe teh snovi v skladu s členom 87 Pogodbe Euratom.

3.   Če ima pravico uporabe in porabe posebnih cepljivih snovi iz odstavka 2 (v nadaljnjem besedilu: zadevne snovi) država članica, oseba ali podjetje s sedežem na ozemlju države članice, zaradi zaščite neokrnjenosti skupne politike preskrbe, kakor je določena v poglavju VI naslova II Pogodbe Euratom in jedrskega skupnega trga, vzpostavljenega na podlagi poglavja IX navedenega naslova, tudi glede stopnje nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo za zadevne snovi, velja naslednje:

(a)

Skupnost ima ob upoštevanju člena 5 tega sporazuma pravico zahtevati, da se zadevne snovi shranijo pri agenciji, ustanovljeni na podlagi točke (b) člena 52(2) Pogodbe Euratom, ali v drugih skladiščih, ki jih nadzira ali jih lahko nadzira Evropska komisija;

(b)

Skupnost ima v skladu s členom 52(2) Pogodbe Euratom pravico sklepati pogodbe v zvezi z dobavo zadevnih snovi kateri koli osebi ali podjetju s sedežem na ozemlju Združenega kraljestva ali v tretji državi;

(c)

za zadevne snovi se uporablja člen 20 Uredbe Komisije (Euratom) št. 302/2005 (106) razen točk (b) in (c) odstavka 1;

(d)

dovoljenje za izvoz zadevnih snovi v tretjo državo v skladu s členom 9(2) Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 (107) izda pristojni organ države članice, v kateri ima sedež oseba ali podjetje s pravico uporabe in porabe zadevnih snovi;

(e)

Skupnost ima glede zadevnih snovi pravico uveljavljanja katerih koli drugih pravic, ki na podlagi Pogodbe Euratom izhajajo iz lastništva v skladu s členom 86 navedene pogodbe.

4.   Države članice, osebe ali podjetja, ki imajo neomejeno pravico uporabe in porabe posebnih cepljivih snovi, ki se ob koncu prehodnega obdobja nahajajo na ozemlju Združenega kraljestva, to pravico obdržijo.

Člen 84

Oprema in drugo premoženje, povezano z izvajanjem nadzornih ukrepov

1.   Oprema in drugo premoženje Skupnosti, povezano z izvajanjem nadzornih ukrepov na podlagi Pogodbe Euratom, ki se ob koncu prehodnega obdobja nahaja v Združenem kraljestvu, kot je določeno v Prilogi V, preide v last Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo Uniji povrne vrednost te opreme in drugega premoženja, njen izračun pa izhaja iz vrednosti, ki je bila za to opremo in drugo premoženje določena v konsolidiranih zaključnih računih za leto 2020.

2.   Združeno kraljestvo prevzame vse pravice Skupnosti ter njene finančne in druge obveznosti, povezane z opremo in drugim premoženjem iz odstavka 1.

Člen 85

Izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadek

Člen 4(1) in (2) ter prvi pododstavek člena 4(4) Direktive 2011/70/Euratom se uporabljata za končno odgovornost Združenega kraljestva za izrabljeno gorivo in radioaktivne odpadke, ki so nastali v Združenem kraljestvu, ob koncu prehodnega obdobja pa se nahajajo na ozemlju države članice.

NASLOV X

Sodni in upravni postopki Unije

Poglavje 1

Sodni postopki

Člen 86

Zadeve, ki tečejo pred Sodiščem Evropske unije

1.   Sodišče Evropske unije ostane pristojno za postopke, ki jih sproži Združeno kraljestvo ali ki se sprožijo proti njemu pred koncem prehodnega obdobja. Taka pristojnost velja na vseh stopnjah postopka, vključno s pritožbenimi postopki pred Sodiščem in postopki pred Splošnim sodiščem, če se zadeva vrne Splošnemu sodišču.

2.   Sodišče Evropske unije ostane pristojno za predhodno odločanje o zadevah na predloge sodišč Združenega kraljestva, ki so bili vloženi pred koncem prehodnega obdobja.

3.   Za namene tega poglavja se šteje, da je bil postopek sprožen pred Sodiščem Evropske unije in da so bili predlogi za predhodno odločanje vloženi v trenutku, ko je bilo pisanje o začetku postopka registrirano v tajništvu Sodišča oziroma Splošnega sodišča.

Člen 87

Nove zadeve pred Sodiščem

1.   Če Evropska komisija meni, da Združeno kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja ni izpolnilo katere izmed svojih obveznosti na podlagi Pogodb ali četrtega dela tega sporazuma, lahko v štirih letih po koncu prehodnega obdobja zadevo predloži Sodišču Evropske unije v skladu z zahtevami iz člena 258 PDEU oziroma drugega pododstavka člena 108(2) PDEU. Za take zadeve je pristojno Sodišče Evropske unije.

2.   Če Združeno kraljestvo ne spoštuje odločitve iz člena 95(1) tega sporazuma ali v svojem pravnem redu ne zagotovi pravne veljavnosti odločitve, kakor je opredeljena v navedeni določbi, ki je naslovljena na fizično ali pravno osebo s prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu, lahko Evropska komisija v štirih letih od datuma zadevne odločitve zadevo predloži Sodišču Evropske unije v skladu z zahtevami iz člena 258 PDEU oziroma drugega pododstavka člena 108(2) PDEU. Za take zadeve je pristojno Sodišče Evropske unije.

3.   Evropska komisija pri odločanju o tem, ali bo predložila zadevo na podlagi tega člena, za Združeno kraljestvo uporablja enaka načela kot za katero koli državo članico.

Člen 88

Postopkovna pravila

Za postopke in predloge za predhodno odločanje iz tega naslova se uporabljajo določbe prava Unije, ki urejajo postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Člen 89

Zavezujoč učinek in izvršljivost sodb in sklepov

1.   Sodbe in sklepi Sodišča Evropske unije, sprejeti pred koncem prehodnega obdobja, ter take sodbe in sklepi, sprejeti v postopkih iz členov 86 in 87 po koncu prehodnega obdobja, so za Združeno kraljestvo in v njem v celoti zavezujoči.

2.   Če Sodišče Evropske unije v sodbi iz odstavka 1 ugotovi, da Združeno kraljestvo ni izpolnilo svoje obveznosti na podlagi Pogodb ali tega sporazuma, Združeno kraljestvo sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev s to sodbo.

3.   Glede izvrševanja sodb in sklepov Sodišča Evropske unije iz odstavka 1 tega člena se v Združenem kraljestvu uporabljata člena 280 in 299 PDEU.

Člen 90

Pravica do pridružitve in sodelovanja v postopku

Dokler sodbe in sklepi Sodišča Evropske unije v vseh postopkih in predlogih za predhodno odločanje iz člena 86 ne postanejo pravnomočni, se lahko Združeno kraljestvo pridruži enako kot država članica oziroma v zadevah, predloženih Sodišču Evropske unije v skladu s členom 267 PDEU, sodeluje v postopku pred Sodiščem Evropske unije enako kot država članica. V tem obdobju sodni tajnik Sodišča Evropske unije uradno obvesti Združeno kraljestvo o zadevah, ki jih sodišče države članice predloži Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje, istočasno in na enak način kot države članice.

Združeno kraljestvo se lahko tudi pridruži ali sodeluje v postopku pred Sodiščem Evropske unije na enak način kot države članice:

(a)

glede zadev v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti na podlagi Pogodb, v katerih so za Združeno kraljestvo pred koncem prehodnega obdobja veljale enake obveznosti in če se take zadeve predložijo Sodišču Evropske unije v skladu s členom 258 PDEU pred koncem obdobja iz člena 87(1) oziroma do trenutka po poteku tega obdobja, ko je postala pravnomočna zadnja sodba ali sklep Sodišča Evropske unije na podlagi člena 87(1);

(b)

glede zadev v zvezi z akti ali določbami prava Unije, ki so se v Združenem kraljestvu in za Združeno kraljestvo uporabljale pred koncem prehodnega obdobja in ki se predložijo Sodišču Evropske unije v skladu s členom 267 PDEU pred koncem obdobja iz člena 87(1) oziroma do trenutka po poteku tega obdobja, ko je postala pravnomočna zadnja sodba ali sklep Sodišča Evropske unije na podlagi člena 87(1), ter

(c)

glede zadev iz člena 95(3).

Člen 91

Zastopanje pred sodiščem

1.   Brez poseganja v člen 88 lahko odvetnik, ki je upravičen za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, ki je pred koncem prehodnega obdobja zastopal stranko v postopku pred Sodiščem Evropske unije ali ji nudil pomoč ali pri predlogih za predhodno odločanje, vloženimi pred koncem prehodnega obdobja, to stranko še naprej zastopa ali ji nudi pomoč v teh postopkih ali v zvezi s temi predlogi. Ta pravica velja na vseh stopnjah postopka vključno s pritožbenimi postopki pred Sodiščem in postopkih pred Splošnim sodiščem, če se zadeva vrne Splošnemu sodišču.

2.   Brez poseganja v člen 88 lahko odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, zastopajo stranko pred Sodiščem Evropske unije ali ji nudijo pomoč v zadevah iz člena 87 in člena 95(3). Odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, lahko zastopajo Združeno kraljestvo ali mu nudijo pomoč v postopkih iz člena 90, katerim se je Združeno kraljestvo odločilo pridružiti ali v njih sodelovati.

3.   Če odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v postopkih pred Sodiščem Evropske unije v zadevah iz odstavkov 1 in 2, se jih v vseh pogledih obravnava kot odvetnike, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči držav članic in ki zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v postopkih pred Sodiščem Evropske unije.

Poglavje 2

Upravni postopki

Člen 92

Upravni postopki v teku

1.   Institucije, organi, uradi in agencije Unije so še naprej pristojni za upravne postopke, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja in ki zadevajo:

(a)

upoštevanje prava Unije s strani Združenega kraljestva ali s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo prebivališče ali sedež v Združenem kraljestvu; ali

(b)

upoštevanje prava Unije glede konkurence v Združenem kraljestvu.

2.   Brez poseganja v odstavek 3 se v tem poglavju šteje, da se je upravni postopek začel v trenutku, ko je bil formalno registriran pri instituciji, organu, uradu ali agenciji Unije.

3.   Za namene tega poglavja se:

(a)

za upravni postopek o državni pomoči, ki ga ureja Uredba Sveta (EU) 2015/1589 (108), šteje, da se je začel v trenutku, ko je bila postopku dodeljena številka zadeve;

(b)

za postopek za uporabo člena 101 ali 102 PDEU, ki ga vodi Evropska komisija na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (109), šteje, da se je začel v trenutku, ko je Evropska komisija sklenila začeti postopek v skladu s členom 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 (110);

(c)

za postopke v zvezi z nadzorom koncentracij podjetij, ki jih ureja Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 (111), šteje, da so se začeli v trenutku, ko:

(i)

je bila Evropski komisiji priglašena koncentracija z razsežnostjo Unije v skladu s členi 1, 3 in 4 Uredbe (ES) št. 139/2004;

(ii)

je potekel rok 15 delovnih dni iz člena 4(5) Uredbe (ES) št. 139/2004, ne da bi katera od držav članic, ki so pristojne za pregled koncentracije na podlagi svojega nacionalnega konkurenčnega prava, izrazila nesoglasje glede zahteve za predložitev zadeve Evropski komisiji; ali

(iii)

je Evropska komisija sklenila oziroma se šteje, da je sklenila pregledati koncentracijo v skladu s členom 22(3) Uredbe (ES) št. 139/2004;

(d)

za preiskavo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o domnevni kršitvi, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (112) ali Prilogi I k Uredbi (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (113), šteje, da se je začela v trenutku, ko je organ imenoval neodvisnega preiskovalnega uradnika v skladu s členom 23e(1) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ali člena 64(1) Uredbe (EU) št. 648/2012.

4.   Unija Združenemu kraljestvu v treh mesecih po koncu prehodnega obdobja posreduje seznam vseh posameznih upravnih postopkov v teku, ki spadajo na področje uporabe odstavka 1. Z odstopanjem od prvega stavka Unija v primeru posameznih upravnih postopkov Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za vrednostne papirje in trge in Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine v teku Združenemu kraljestvu posreduje seznam takih upravnih postopkov v teku v enem mesecu po koncu prehodnega obdobja.

5.   V upravnem postopku o državni pomoči, ki ga ureja Uredba (EU) 2015/1589, Evropsko komisijo v razmerju do Združenega kraljestva veže veljavna sodna praksa in primeri najboljših praks, kot da bi bilo Združeno kraljestvo še vedno država članica. Evropska komisija zlasti v razumnem roku sprejme enega od naslednjih sklepov:

(a)

sklep, s katerim se ugotovi, da zadevni ukrep ni pomoč na podlagi člena 4(2) Uredbe (EU) 2015/1589;

(b)

sklep o nenasprotovanju na podlagi člena 4(3) Uredbe (EU) 2015/1589;

(c)

sklep o začetku formalnega postopka preiskave na podlagi člena 4(4) Uredbe (EU) 2015/1589.

Člen 93

Novi postopki glede državne pomoči in novi postopki Evropskega urada za boj proti goljufijam

1.   Glede pomoči, odobrene pred koncem prehodnega obdobja, je Evropska komisija štiri leta po koncu prehodnega obdobja pristojna, da začne nove upravne postopke o državni pomoči, ki jo ureja Uredba (EU) 2015/1589, ki zadevajo Združeno kraljestvo.

Za postopke, ki so se začeli pred koncem navedenega obdobja, Evropska komisija ostane pristojna še naprej tudi po koncu štiriletnega obdobja.

Smiselno se uporablja člen 92(5) tega sporazuma.

Evropska komisija Združeno kraljestvo obvesti o novih upravnih postopkih o državni pomoči, začetih na podlagi prvega pododstavka tega odstavka, v treh mesecih po njihovem začetku.

2.   Brez poseganja v člena 136 in 138 tega sporazuma je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) za obdobje štirih let po koncu prehodnega obdobja pristojen, da začne nove preiskave, ki jih ureja Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (114), o:

(a)

dejstvih, ki so nastala pred koncem prehodnega obdobja; ali

(b)

carinskem dolgu, nastalem po koncu prehodnega obdobja zaradi zaključka postopkov iz člena 49(1) tega sporazuma.

Za postopke, ki so se začeli pred koncem navedenega obdobja, OLAF pristojen še naprej tudi po koncu štiriletnega obdobja.

OLAF Združeno kraljestvo obvesti o novih preiskavah, začetih na podlagi prvega pododstavka tega odstavka, v treh mesecih po njihovem začetku.

Člen 94

Postopkovna pravila

1.   Za postopke iz členov 92, 93 in 96 se uporabljajo določbe prava Unije, ki urejajo različne vrste upravnih postopkov, za katere se uporablja to poglavje.

2.   Če odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v zvezi z upravnimi postopki iz členov 92 in 93, se jih v vseh pogledih obravnava kot odvetnike, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči držav članic, ki zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v takih upravnih postopkih.

3.   Za postopke iz členov 92 in 93 se po koncu prehodnega obdobja, kolikor je potrebno, uporablja člen 128(5).

Člen 95

Zavezujoč učinek in izvršljivost odločitev

1.   Odločitve, ki so jih sprejeli institucije, organi, uradi in agencije Unije pred koncem prehodnega obdobja ali ki so jih sprejeli v postopkih iz členov 92 in 93 po koncu prehodnega obdobja, in ki so naslovljene na Združeno kraljestvo ali na fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu, so zavezujoče za Združeno kraljestvo in v njem.

2.   Razen če se Evropska komisija in nacionalni imenovani organ za konkurenco Združenega kraljestva ne dogovorita drugače, je Evropska komisija še naprej pristojna za spremljanje in izvrševanje danih zavez ali popravnih ukrepov, ki so bili naloženi Združenemu kraljestvu ali v zvezi z njim glede postopkov za uporabo členov 101 in 102 PDEU, ki jih vodi Evropska komisija na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003, ali postopkov, ki jih vodi Evropska komisija na podlagi uredbe (ES) št. 139/2004 v zvezi z nadzorom koncentracij podjetij. Če se tako dogovorita Evropska komisija in nacionalni imenovani organ za konkurenco Združenega kraljestva, Evropska komisija spremljanje in izvrševanje takih zavez ali popravnih ukrepov v Združenem kraljestvu prenese na nacionalni imenovani organ za konkurenco Združenega kraljestva.

3.   Zakonitost odločitve iz odstavka 1 tega člena pregleduje izključno Sodišče Evropske unije v skladu s členom 263 PDEU

4.   Za izvrševanje odločitev iz odstavka 1 tega člena, ki fizičnim in pravnim osebam s prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu nalagajo denarne obveznosti, se v Združenem kraljestvu uporablja člen 299 PDEU.

Člen 96

Drugi postopki in obveznosti poročanja v teku

1.   Postopki tehničnega preskušanja, ki jih opravljajo uradi Združenega kraljestva za preskušanje sort v sodelovanju z Uradom Skupnosti za rastlinske sorte na podlagi Uredbe (ES) št. 2100/94, ki so bili v teku na dan pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, se nadaljujejo in končajo skladno z navedeno Uredbo.

2.   Za Združeno kraljestvo in v njem se glede emisij toplogrednih plinov v zadnjem letu prehodnega obdobja uporabljajo člen 12(2a) in (3) ter členi 14, 15 in 16 Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (115).

3.   Za Združeno kraljestvo in v njem se za sporočanje podatkov za zadnje leto prehodnega obdobja uporabljajo člen 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (116) ter člena 26 in 27 Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (117).

4.   Za Združeno kraljestvo in v njem se za spremljanje in sporočanje zadevnih emisij ogljikovega dioksida iz vozil v zadnjem letu prehodnega obdobja uporabljajo člen 8(1), (2), (3) in (7) Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (118), Priloga II k navedeni uredbi, člen 8(1), (2), (3), (8) in (10) Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (119), Priloga II k navedeni uredbi, členi 2 do 5, 7 ter 8(2) in (3) Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 ter členi 3 do 6, 8 ter člen 9(2) in (3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 293/2012 (120).

5.   Za Združeno kraljestvo se za emisije toplogrednih plinov v letih 2019 in 2020 uporabljajo členi 5, 7, 9 in 10, člen 11(3), točki (a) in (d) člena 17(1), členi 19, 22 in 23 Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (121), členi 3, 7 in 11 Odločbe št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (122), za Združeno kraljestvo pa se uporablja člen 5 Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 (123) do zaključka drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola.

6.   Z odstopanjem od člena 8 tega sporazuma:

(a)

imajo Združeno kraljestvo in upravljavci v Združenem kraljestvu, kolikor je potrebno za zagotavljanje skladnosti z odstavki 2, 4 in 5 tega člena, dostop do:

(i)

registra Unije in registra Kjotskega protokola Združenega kraljestva, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 389/2013; ter

(ii)

osrednje zbirke podatkov Evropske agencije za okolje, kakor je določena z Uredbo (EU) št. 1014/2010, Izvedbeno uredbo (EU) št. 293/2012 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 749/2014 (124);

(b)

imajo podjetja v Združenem kraljestvu, kolikor je potrebno za zagotavljanje skladnosti z odstavkom 3 tega člena, dostop do:

(i)

orodja za poročanje, zasnovanega na obliki iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1191/2014 (125) za namene upravljanja in poročanja o fluoriranih toplogrednih plinih, ter

(ii)

zbirke poslovnih podatkov za poročanje podjetij v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 1005/2009.

Na zahtevo Združenega kraljestva bo Unija v obdobju enega leta po koncu prehodnega obdobja Unija posredoval podatke, ki jih Združeno kraljestvo potrebuje, da:

(a)

izpolni svoje obveznosti poročanja v skladu s členom 7 Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, ter

(b)

uporablja sankcije v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 517/2014 in členom 29 Uredbe (ES) št. 1005/2009.

Člen 97

Zastopanje v postopkih v teku pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino

Če je pred koncem prehodnega obdobja oseba, ki je pooblaščena za zastopanje fizične ali pravne osebe pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino v skladu s pravom Unije, zastopala stranko v postopku pred tem uradom, lahko ta zastopnik to stranko v tem postopku zastopa še naprej. Ta pravica velja za vse stopnje postopka pred tem uradom.

Kadar tak zastopnik zastopa stranko pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino v postopku iz prvega pododstavka, se ga v vseh pogledih obravnava kot poklicnega zastopnika, ki je pooblaščen za zastopanje fizične ali pravne osebe pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino v skladu s pravom Unije.

NASLOV XI

Postopki upravnega sodelovanja med državami članicami in Združenim kraljestvom

Člen 98

Upravno sodelovanje v carinskih zadevah

1.   Postopke upravnega sodelovanja med državo članico in Združenim kraljestvom, določene v Prilogi VI, ki so se začeli v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja, država članica in Združeno kraljestvo dokončata v skladu z relevantnimi določbami prava Unije.

2.   Postopke upravnega sodelovanja med državo članico in Združenim kraljestvom, določene v Prilogi VI, ki se začnejo v treh letih po koncu prehodnega obdobja, vendar zadevajo dejstva, ki so nastala pred koncem prehodnega obdobja, država članica in Združeno kraljestvo dokončata v skladu z relevantnimi določbami prava Unije.

Člen 99

Upravno sodelovanje v zadevah v zvezi s posrednim obdavčenjem

1.   Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 (126) se uporablja do štirih let od konca prehodnega obdobja za sodelovanje med pristojnimi organi, ki so odgovorni za uporabo zakonodaje o DDV v državah članicah in Združenem kraljestvu v zvezi s transakcijami, ki so potekale pred koncem prehodnega obdobja, in transakcijami, za katere velja člen 51(1) tega sporazuma.

2.   Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 (127) se uporablja do štirih let od konca prehodnega obdobja za sodelovanje med pristojnimi organi, ki so odgovorni za uporabo zakonodaje o trošarinah v državah članicah in Združenem kraljestvu v zvezi z gibanjem trošarinskega blaga, ki je potekalo pred koncem prehodnega obdobja, in v zvezi z gibanjem trošarinskega blaga, za katerega velja člen 52 tega sporazuma.

3.   Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo dostop do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, navedenih v Prilogi IV, kolikor je to nujno potrebno za izvajanje njegovih pravic in izpolnjevanje njegovih obveznosti iz tega člena. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja takega dostopa. Unija sporoči Združenemu kraljestvu znesek teh stroškov do 31. marca vsakega leta do konca obdobja iz Priloge IV. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjen znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom.

Člen 100

Vzajemna pomoč pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi

1.   Direktiva Sveta 2010/24/EU (128) se uporablja do petih let od konca prehodnega obdobja med državami članicami in Združenim kraljestvom za terjatve v zvezi z zneski, ki so zapadli pred koncem prehodnega obdobja, terjatve v zvezi s transakcijami, ki so potekale pred koncem prehodnega obdobja, vendar so zneski zapadli v plačilo po njegovem koncu, ter terjatve v zvezi s transakcijami, za katere velja člen 51(1) tega sporazuma, ali gibanjem trošarinskega blaga, za katero velja člen 52 tega sporazuma.

2.   Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo dostop do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, navedenih v Prilogi IV, kolikor je to nujno potrebno za izvajanje njegovih pravic in izpolnjevanje njegovih obveznosti iz tega člena. Združeno kraljestvo Uniji povrne dejanske stroške, ki so Uniji nastali zaradi omogočanja takega dostopa. Unija sporoči Združenemu kraljestvu znesek teh stroškov do 31. marca vsakega leta do konca obdobja iz Priloge IV. V primeru, da se sporočeni znesek dejansko nastalih stroškov znatno razlikuje od najboljše ocenjenega zneska, ki ga je Unija sporočila Združenemu kraljestvu pred podpisom tega sporazuma, Združeno kraljestvo Uniji brez odlašanja plača najboljše ocenjen znesek, skupni odbor pa določi, kako se bo reševala razlika med dejansko nastalimi stroški in najboljše ocenjenim zneskom.

NASLOV XII

Privilegiji in imunitete

Člen 101

Opredelitev pojmov

1.   V tem naslovu „člani institucij“ pomeni, ne glede na njihovo državljanstvo, predsednika Evropskega sveta, člane Evropske komisije, sodnike, generalne pravobranilce, sodne tajnike in pomožne poročevalce Sodišča Evropske unije, člane Računskega sodišča, člane organov Evropske centralne banke, člane organov Evropske investicijske banke ter druge osebe, izenačene s katero koli od teh kategorij oseb na podlagi prava Unije za namene Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol o privilegijih in imunitetah). Izraz „člani institucij“ ne vključuje poslancev Evropskega parlamenta.

2.   Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 (129) se uporablja za določitev kategorij uradnikov in drugih uslužbencev, za katere veljajo členi 110 do 113 tega sporazuma.

Poglavje 1

Nepremičnine, sredstva, premoženje in poslovanje Unije

Člen 102

Nedotakljivost

Člen 1 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja za prostore, zgradbe, premoženje in sredstva Unije v Združenem kraljestvu, ki jih je Unija uporabljala pred koncem prehodnega obdobja, dokler niso več v uradni uporabi ali niso umaknjeni iz Združenega kraljestva. Ko njeni prostori, zgradbe, premoženje ali sredstva niso več v taki uporabi ali so umaknjeni iz Združenega kraljestva, Unija o tem uradno obvesti Združeno kraljestvo.

Člen 103

Arhivi

Člen 2 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja za vse arhive Unije v Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega obdobja, dokler niso umaknjeni iz Združenega kraljestva. Unija o umiku svojih arhivov iz Združenega kraljestva uradno obvesti Združeno kraljestvo.

Člen 104

Obdavčitev

Člen 3 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja za sredstva, prihodke in drugo premoženje Unije v Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega obdobja, dokler niso več v uradni uporabi ali niso umaknjeni iz Združenega kraljestva.

Poglavje 2

Sporazumevanje

Člen 105

Sporazumevanje

Člen 5 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Združenem kraljestvu za uradno sporazumevanje, uradno korespondenco in prenos dokumentov v zvezi z dejavnostmi Unije na podlagi tega sporazuma.

Poglavje 3

Poslanci Evropskega parlamenta

Člen 106

Imuniteta poslancev Evropskega parlamenta

Člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Združenem kraljestvu za mnenja, ki so jih podali ali glas, ki so ga izrekli poslanci Evropskega parlamenta pri opravljanju svojih dolžnosti pred koncem prehodnega obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci, ne glede na državljanstvo.

Člen 107

Socialna varnost

Nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, ne glede na državljanstvo, ki iz tega naslova dobivajo pokojnino, ter osebe, ki so upravičene do pokojnin za preživele družinske člane kot preživeli družinski člani nekdanjih poslancev, ne glede na državljanstvo, so izvzeti iz obvezne vključitve in vplačevanja v nacionalne sisteme socialne varnosti v Združenem kraljestvu pod enakimi pogoji, kot so se uporabljali na zadnji dan prehodnega obdobja, če so bili nekdanji poslanci Evropskega parlamenta poslanci Evropskega parlamenta pred koncem prehodnega obdobja.

Člen 108

Izogibanje dvojnega obdavčevanja pokojnin in začasnih nadomestil

Členi 12, 13 in 14 Sklepa 2005/684/ES, Euratom Evropskega parlamenta (130) se uporabljajo v Združenem kraljestvu za pokojnine in začasna nadomestila, izplačana nekdanjim poslancem Evropskega parlamenta, ne glede na državljanstvo, člen 17 navedenega sklepa pa se uporablja za osebe, ki so upravičene do pokojnin preživelih družinskih članov kot preživeli družinski člani nekdanjih poslancev, ne glede na državljanstvo, kolikor je bila pravica do pokojnine ali začasnega nadomestila pridobljena pred koncem prehodnega obdobja.

Poglavje 4

Predstavniki držav članic in Združenega kraljestva, ki sodelujejo pri delu institucij Unije

Člen 109

Privilegiji, imunitete in ugodnosti

1.   Člen 10 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Združenem kraljestvu za predstavnike držav članic in Združenega kraljestva, ki sodelujejo pri delu institucij, organov, uradov in agencij Unije, njihovih svetovalcev in tehničnih strokovnjakov ter članov svetovalnih organov Unije, ne glede na državljanstvo, v zvezi z njihovim sodelovanjem pri takem delu:

(a)

ki je potekalo pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

ki poteka po koncu prehodnega obdobja v zvezi z dejavnostmi Unije na podlagi tega sporazuma.

2.   Člen 10 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Uniji za predstavnike Združenega kraljestva, ki sodelujejo pri delu institucij, organov, uradov in agencij Unije ter njihovih svetovalcev in tehničnih strokovnjakov, v zvezi z njihovim sodelovanjem pri takem delu:

(a)

ki je potekalo pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

ki poteka po koncu prehodnega obdobja v zvezi z dejavnostmi Unije na podlagi tega sporazuma.

Poglavje 5

Člani institucij, uradniki in drugi uslužbenci

Člen 110

Privilegiji in imunitete

1.   Člen 11(a) Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Združenem kraljestvu za dejanja, vključno z njihovimi izgovorjenimi ali zapisanimi besedami, ki so jih pri opravljanju uradnih dolžnosti storili člani institucij, uradniki in drugi uslužbenci Unije, vključno z nekdanjimi člani, nekdanjimi uradniki in nekdanjimi drugimi uslužbenci s katerim koli državljanstvom:

(a)

pred koncem prehodnega obdobja;

(b)

po koncu prehodnega obdobja v zvezi z dejavnostmi Unije na podlagi tega sporazuma.

2.   Prvi, drugi in tretji odstavek člena 3 Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije se uporabljajo v Združenem kraljestvu za sodnike Sodišča Evropske unije in generalne pravobranilce do pravnomočnosti odločb Sodišča Evropske unije v vseh postopkih in predlogih za sprejetje predhodne odločbe iz členov 86 in 87 tega sporazuma ter se bodo uporabljali po tem datumu, tudi za nekdanje sodnike in nekdanje generalne pravobranilce, glede vseh dejanj, ki so jih storili pri opravljanju njihovih uradnih dolžnosti, vključno z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami, pred koncem prehodnega obdobja ali v zvezi s postopki iz členov 86 in 87.

3.   Člen 11(b) do (e) Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Združenem kraljestvu za uradnike in druge uslužbence Unije s katerim koli državljanstvom ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske člane, ne glede na državljanstvo, če so ti uradniki ali drugi uslužbenci nastopili službo v Uniji pred koncem prehodnega obdobja, dokler se te osebe dokončno ne odselijo v Unijo.

Člen 111

Obdavčitev

Člen 12 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja v Združenem kraljestvu za člane institucij, uradnike in druge uslužbence Unije s katerim koli državljanstvom, vključno z nekdanjimi člani, nekdanjimi uradniki in nekdanjimi drugimi uslužbenci, če so ti člani, uradniki ali drugi uslužbenci nastopili službo v Uniji pred koncem prehodnega obdobja, pod pogojem, da so te osebe zavezanci za davek Unije od plač, prejemkov in pokojnin, ki jim jih izplača Unija.

Člen 112

Davčni domicil

1.   Člen 13 Protokola o privilegijih in imunitetah se uporablja za člane institucij, uradnike in druge uslužbence Unije s katerim koli državljanstvom, ki so nastopili službo v Uniji pred koncem prehodnega obdobja, ter za zakonce, ki ne opravljajo ločene pridobitne dejavnosti, in vzdrževane otroke, za katere taki člani, uradniki ali drugi uslužbenci skrbijo, ne glede na njihovo državljanstvo.

2.   Odstavek 1 se uporablja samo za osebe, ki so se naselile v državi članici samo zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije in so imele v času nastopa službe v Uniji davčni domicil v Združenem kraljestvu, ter za osebe, ki so se naselile v Združenem kraljestvu samo zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije in so imele v času nastopa službe v Uniji davčni domicil v državi članici.

Člen 113

Prispevki za socialno varnost

Člani institucij, uradniki in drugi uslužbenci Unije s katerim koli državljanstvom, vključno z nekdanjimi člani, nekdanjimi uradniki in nekdanjimi drugimi uslužbenci, ki so nastopili službo v Uniji pred koncem prehodnega obdobja in ki prebivajo v Združenem kraljestvu, ter zakonci, ki ne opravljajo ločene pridobitne dejavnosti, in vzdrževani otroci, za katere taki člani, uradniki ali drugi uslužbenci skrbijo, ne glede na njihovo državljanstvo, so izvzeti iz obvezne vključitve in vplačevanja v nacionalne sisteme socialne varnosti v Združenem kraljestvu pod enakimi pogoji, kot so se uporabljali na zadnji dan prehodnega obdobja, če so te osebe vključene v sistem socialne varnosti Unije.

Člen 114

Prenos pokojninskih pravic

Glede uradnikov in drugih uslužbencev Unije s katerim koli državljanstvom, vključno z nekdanjimi uradniki in nekdanjimi drugimi uslužbenci, ki so nastopili službo v Uniji pred koncem prehodnega obdobja in ki želijo na podlagi členov 11(1), (2) ali (3) ter člena 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije (131) ali členov 39, 109 in 135 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije prenesti pokojninske pravice iz Združenega kraljestva ali v Združeno kraljestvo, so obveznosti Združenega kraljestva enake, kot so bile pred koncem prehodnega obdobja.

Člen 115

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Členi 28a, 96 in 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije se uporabljajo za druge uslužbence Unije s katerim koli državljanstvom, vključno z nekdanjimi drugimi uslužbenci, ki so pred koncem prehodnega obdobja vplačevali prispevke v sistem zavarovanja Unije za primer brezposelnosti, če prebivajo v Združenem kraljestvu in so po koncu prehodnega obdobja prijavljeni pri organih Združenega kraljestva, pristojnih za brezposelne.

Poglavje 6

Druge določbe

Člen 116

Odvzem imunitete in sodelovanje

1.   Za privilegije, imunitete in ugodnosti na podlagi tega naslova se uporabljata člena 17 in 18 Protokola o privilegijih in imunitetah.

2.   Unija pri odločanju v skladu s členom 17 Protokola o privilegijih in imunitetah glede odvzema imunitete na zahtevo organov Združenega kraljestva uporablja enaka merila kot v primeru zahtev organov držav članic v podobnih situacijah.

3.   Unija na zahtevo organov Združenega kraljestva uradno obvesti te organe o statusu oseb, ki je pomemben za upravičenost te osebe do privilegija ali imunitete na podlagi tega naslova.

Člen 117

Evropska centralna banka

1.   Ta naslov se uporablja za Evropsko centralno banko (ECB), člane njenih organov, njene zaposlene in predstavnike nacionalnih centralnih bank v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB), ki sodelujejo pri delu ECB.

2.   Za ECB, člane njenih organov, njene zaposlene, predstavnike nacionalnih centralnih bank v ESCB, ki sodelujejo pri delu ECB, ter za njeno premoženje, sredstva oziroma operacije v Združenem kraljestvu, ki se posedujejo, upravljajo oziroma izvajajo v skladu s Protokolom (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, se uporablja drugi odstavek člena 22 Protokola o privilegijih in imunitetah.

3.   Odstavek 2 se uporablja za:

(a)

tako premoženje in sredstva ECB, ki se posedujejo v Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega obdobja, ter

(b)

take operacije ECB v Združenem kraljestvu ali z njegovimi partnerji in druge s tem povezane dejavnosti, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja ali se začnejo po koncu prehodnega obdobja v okviru njenih dejavnosti za nadaljevanje operacij, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja, do njihove končne zapadlosti, odtujitve ali zaključka.

Člen 118

Evropska investicijska banka

1.   Ta naslov se uporablja za Evropsko investicijsko banko (EIB), člane njenih organov, njene zaposlene in predstavnike držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu, ter za hčerinske družbe ali druge subjekte, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, zlasti za Evropski investicijski sklad.

2.   Za EIB, člane njenih organov, njene zaposlene in predstavnike držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu, ter za hčerinske družbe ali druge subjekte, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, zlasti za Evropski investicijski sklad, se uporablja drugi odstavek člena 21 Protokola o privilegijih in imunitetah.

3.   Odstavek 2 se uporablja za:

(a)

tako premoženje in sredstva EIB ali hčerinskih družb ali drugih subjektov, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, zlasti Evropskega investicijskega sklada, ki se posedujejo v Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega obdobja, ter

(b)

najemanje, financiranje, jamstva, naložbe, zakladniško poslovanje in tehnično pomoč s strani EIB ali hčerinskih družb in drugih subjektov, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, zlasti Evropskega investicijskega sklada, v Združenem kraljestvu ali z njegovimi partnerji ter za druge s tem povezane dejavnosti, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja ali se začnejo po koncu prehodnega obdobja v okviru dejavnosti za nadaljevanje operacij, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja, do njihove končne zapadlosti, prodaje ali zaključka.

Člen 119

Sporazumi o gostovanju

Za Evropski bančni organ, Evropsko agencijo za zdravila oziroma center za nadzor varnosti Galileo se do njihove preselitve v eno od držav članic uporabljajo sporazum o sedežu med Združenim kraljestvom in Evropskim bančnim organom z dne 8. maja 2012, izmenjava pisem glede uporabe Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti za Evropsko agencijo za zdravila v Združenem kraljestvu z dne 24. junija 1996 oziroma sporazum o gostovanju centra za nadzor varnosti Galileo z dne 17. julija 2013. Datum, na katerega Unija uradno sporoči datum dokončne preselitve, pomeni datum prenehanja veljavnosti navedenih sporazumov o gostovanju.

NASLOV XIII

Druga vprašanja v zvezi z delovanjem institucij, organov, uradov in agencij Unije

Člen 120

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti

V Združenem kraljestvu se za informacije o dejavnostih Unije na podlagi tega sporazuma, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti ter ki so bile pridobljene pred koncem prehodnega obdobja ali po njem, uporabljajo člen 339 PDEU in druge določbe prava Unije, ki nekaterim posameznikom ter institucijam, organom, uradom in agencijam Unije nalagajo obveznost varovanja poslovne skrivnosti. Združeno kraljestvo spoštuje te obveznosti posameznikov ter institucij, organov, uradov in agencij ter zagotavlja njihovo izpolnjevanje na svojem ozemlju.

Člen 121

Obveznost zagotavljanja poklicne diskretnosti

V Združenem kraljestvu se za informacije o dejavnostih Unije na podlagi tega sporazuma, ki so bile pridobljene pred koncem prehodnega obdobja ali po njem, uporabljajo člen 19 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in druge določbe prava Unije, ki nekaterim posameznikom nalagajo obveznost zagotavljanja poklicne diskretnosti. Združeno kraljestvo spoštuje te obveznosti posameznikov ter zagotavlja njihovo izpolnjevanje na svojem ozemlju.

Člen 122

Dostop do dokumentov

1.   Za namene določb prava Unije o dostopu do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije se vsa sklicevanja na države članice in njihove organe razumejo, kot da vključujejo Združeno kraljestvo in njegove organe, kar zadeva dokumente, ki jih institucije, organi, uradi in agencije Unije pripravijo ali pridobijo:

(a)

pred koncem prehodnega obdobja ali

(b)

po koncu prehodnega obdobja v zvezi z dejavnostmi Unije na podlagi tega sporazuma.

2.   V Združenem kraljestvu se člen 5 in člen 9(5) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (132) ter člen 5 Sklepa ECB/2004/3 Evropske centralne banke (133) uporabljajo za vse dokumente, ki spadajo na področje uporabe navedenih določb ter ki jih je Združeno kraljestvo pridobilo:

(a)

pred koncem prehodnega obdobja; ali

(b)

po koncu prehodnega obdobja v zvezi z dejavnostmi Unije na podlagi tega sporazuma.

Člen 123

Evropska centralna banka

1.   Členi 9.1, 17, 35.1, 35.2 in 35.4 Protokola (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke se uporabljajo za ECB, člane njenih organov, njene zaposlene, predstavnike nacionalnih centralnih bank v ESCB, ki sodelujejo pri delu ECB, ter za premoženje, sredstva oziroma operacije ECB v Združenem kraljestvu, ki se posedujejo, upravljajo oziroma izvajajo v skladu z navedenim protokolom. ECB je izvzeta iz zahteve po registraciji v Združenem kraljestvu ali pridobitvi kakršne koli oblike licence ali drugega dovoljenja od Združenega kraljestva za izvajanje svojih operacij.

2.   Odstavek 1 se uporablja za:

(a)

tako premoženje in sredstva ECB, ki se posedujejo v Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega obdobja, ter

(b)

take operacije ECB v Združenem kraljestvu ali z njegovimi partnerji in druge s tem povezane dejavnosti, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja ali se začnejo po koncu prehodnega obdobja v okviru njenih dejavnosti za nadaljevanje operacij, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja, do njihove končne zapadlosti, odtujitve ali zaključka.

Člen 124

Evropska investicijska banka

1.   Členi 13, 20(2), 23(1), 23(4), 26 ter prvi odstavek člena 27 Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke se uporabljajo za EIB, člane njenih organov, njene zaposlene in predstavnike držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu, ter za hčerinske družbe ali druge subjekte, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) navedenega protokola, zlasti za Evropski investicijski sklad. EIB in Evropski investicijski sklad sta izvzeta iz zahteve po registraciji v Združenem kraljestvu ali pridobitvi kakršne koli oblike licence ali drugega dovoljenja od Združenega kraljestva za izvajanje svojih operacij. Valuta Združenega kraljestva je v smislu zamenljivosti v valuto države nečlanice za namene navedenih operacij še naprej prosto prenosljiva in zamenljiva pod pogoji iz člena 23(2) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke.

2.   Odstavek 1 se uporablja za:

(a)

tako premoženje in sredstva EIB ali hčerinskih družb ali drugih subjektov, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, zlasti Evropskega investicijskega sklada, ki se posedujejo v Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega obdobja, ter

(b)

najemanje, financiranje, jamstva, naložbe, zakladniško poslovanje in tehnično pomoč s strani EIB ali hčerinskih družb ali drugih subjektov, ki jih je EIB ustanovila pred koncem prehodnega obdobja v skladu s členom 28(1) Protokola (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, zlasti Evropskega investicijskega sklada, v Združenem kraljestvu ali z njegovimi partnerji ter za druge s tem povezane dejavnosti, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja ali se začnejo po koncu prehodnega obdobja v okviru dejavnosti za nadaljevanje operacij, ki so potekale ob koncu prehodnega obdobja, do njihove končne zapadlosti, prodaje ali zaključka.

Člen 125

Evropske šole

1.   Združeno kraljestvo zavezujejo Konvencija, ki opredeljuje Statut Evropskih šol (134), in predpisi o akreditiranih evropskih šolah, ki jih je sprejel svet guvernerjev evropskih šol, do konca šolskega leta, ki poteka ob koncu prehodnega obdobja.

2.   Združeno kraljestvo učencem, ki opravijo evropsko maturo pred 31. avgustom 2021 ali so pred tem datumom vpisani v srednješolski program na evropski šoli in opravijo evropsko maturo po tem datumu, zagotovi pravice iz člena 5(2) Konvencije, ki opredeljuje Statut Evropskih šol.

ČETRTI DEL

PREHOD

Člen 126

Prehodno obdobje

Prehodno obdobje oziroma obdobje izvajanja se začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma in konča 31. decembra 2020.

Člen 127

Obseg prehoda

1.   Če ni s tem sporazumom določeno drugače, se v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo Unije.

Vendar se v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem ne uporabljajo naslednje določbe Pogodb in akti, ki so jih sprejeli institucije, organi, uradi ali agencije Unije:

(a)

določbe Pogodb in akti, ki v skladu s Protokolom (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Protokolom (št. 19) o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ali Protokolom (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice ali v skladu z določbami Pogodb o okrepljenem sodelovanju niso veljali za Združeno kraljestvo in v njem pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, ter akti, ki spreminjajo take akte;

(b)

člen 11(4) PEU, točka (b) člena 20(2), člen 22 in prvi odstavek člena 24 PDEU, člena 39 in 40 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter akti, sprejeti na podlagi teh določb.

2.   Če Unija in Združeno kraljestvo skleneta sporazum o svojih prihodnjih odnosih na področju skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, ki se začne uporabljati v prehodnem obdobju, se poglavje 2 naslova V PEU in akti, sprejeti na podlagi teh določb, od datuma začetka uporabe navedenega sporazuma za Združeno kraljestvo več ne uporabljajo.

3.   V prehodnem obdobju ima pravo Unije, ki se uporablja na podlagi odstavka 1, enake pravne učinke v zvezi z Združenim kraljestvom in v njem kot v Uniji in njenih državah članicah ter se razlaga in uporablja v skladu z enakimi metodami in splošnimi načeli, kot se uporabljajo v Uniji.

4.   Združeno kraljestvo ne sodeluje pri okrepljenem sodelovanju:

(a)

v zvezi s katerim je bilo dovoljenje odobreno po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma ali

(b)

v okviru katerega pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma ni bilo sprejetih nobenih aktov.

5.   V prehodnem obdobju se v zvezi z ukrepi, ki spreminjajo, nadgrajujejo ali nadomeščajo obstoječ ukrep, ki je bil sprejet v skladu z naslovom V tretjega dela PDEU in zavezuje Združeno kraljestvo pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, še naprej smiselno uporabljata člen 5 Protokola (št. 19) o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, in člen 4a Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice. Vendar Združeno kraljestvo nima pravice podati uradnega obvestila, da želi sodelovati pri uporabi novih ukrepov v skladu z naslovom V tretjega dela PDEU, razen ukrepov iz člena 4a Protokola št. 21.

V podporo nadaljnjemu sodelovanju med Unijo in Združenim kraljestvom, pod pogoji za sodelovanje s tretjimi državami pri zadevnih ukrepih, lahko Unija povabi Združeno kraljestvo k sodelovanju pri novih ukrepih, sprejetih na podlagi naslova V tretjega dela PDEU.

6.   Če ni s tem sporazumom določeno drugače, se v prehodnem obdobju vsa sklicevanja na države članice v pravu Unije, ki se uporablja na podlagi odstavka 1, med drugim tudi kot ga izvajajo in uporabljajo države članice, razumejo, kot da vključujejo Združeno kraljestvo.

7.   Z odstopanjem od odstavka 6:

(a)

se za namene člena 42(6) in člena 46 PEU ter za namene Protokola (št. 10) o stalnem strukturnem sodelovanju, vzpostavljenem na podlagi člena 42 PEU, vsa sklicevanja na države članice razumejo, kot da ne vključujejo Združenega kraljestva. To ne izključuje možnosti, da bi bilo Združeno kraljestvo izjemoma povabljeno k sodelovanju kot tretja država pri posameznih projektih pod pogoji iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2315 (135) ali pri kakršni koli drugi obliki sodelovanja, kolikor je to dovoljeno in pod pogoji iz prihodnjih aktov Unije, sprejetih na podlagi člena 42(6) in člena 46 PEU;

(b)

kadar akti Unije določajo sodelovanje držav članic, državljanov držav članic ali fizičnih ali pravnih oseb, ki prebivajo ali imajo sedež v eni od držav članic, pri izmenjavi informacij, v postopku ali programu, ki se še naprej izvaja ali se začne po koncu prehodnega obdobja, in kadar bi tako sodelovanje omogočilo dostop do občutljivih informacij v zvezi z varnostjo, s katerimi so lahko seznanjeni le države članice, državljani držav članic ali fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v eni od držav članic, se v teh izrednih primerih sklicevanja na države članice v takih aktih Unije razumejo, kot da ne vključujejo Združenega kraljestva. Unija uradno obvesti Združeno kraljestvo o uporabi tega odstopanja;

(c)

se za namene zaposlovanja uradnikov in drugih uslužbencev institucij, organov, uradov ali agencij Unije vsa sklicevanja na države članice v členu 27 in členu 28(a) Kadrovskih predpisov in členu 1 Priloge X k njim ter v členih 12, 82 in 128 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ali v zadevnih določbah drugih kadrovskih pravil, ki se uporabljajo za te institucije, organe, urade ali agencije, razumejo, kot da ne vključujejo Združenega kraljestva.

Člen 128

Institucionalni dogovori

1.   Ne glede na člen 127 se v prehodnem obdobju uporablja člen 7.

2.   Za namene Pogodb se v prehodnem obdobju parlament Združenega kraljestva ne obravnava kot nacionalni parlament države članice, razen v zvezi s členom 1 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in, kar zadeva javno dostopne predloge, členom 2 navedenega protokola.

3.   V prehodnem obdobju se določbe Pogodb, ki podeljujejo institucionalne pravice državam članicam, v skladu s katerimi lahko predložijo institucijam predloge, pobude ali zahteve, razumejo, kot da ne vključujejo Združenega kraljestva (136).

4.   Za namene sodelovanja v institucionalni ureditvi iz členov 282 in 283 PDEU ter iz Protokola (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, z izjemo člena 21(2) navedenega protokola, se v prehodnem obdobju centralna banka Bank of England ne šteje kot nacionalna centralna banka države članice.

5.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena in člena 7 se lahko v prehodnem obdobju predstavniki ali strokovnjaki Združenega kraljestva ali strokovnjaki, ki jih Združeno kraljestvo imenuje, na povabilo izjemoma udeležijo sej ali delov sej odborov iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 182/2011, sej ali delov sej strokovnih skupin Komisije, sej ali delov sej drugih podobnih subjektov in sej ali delov sej organov, uradov ali agencij, ki se jih udeležijo predstavniki ali strokovnjaki držav članic ali strokovnjaki, ki jih države članice imenujejo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

razprava se nanaša na posamezne akte, ki so v prehodnem obdobju naslovljeni na Združeno kraljestvo ali fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v Združenem kraljestvu;

(b)

udeležba Združenega kraljestva je potrebna in v interesu Unije, zlasti za učinkovito izvajanje prava Unije v prehodnem obdobju.

Na takih sejah ali delih sej predstavniki ali strokovnjaki Združenega kraljestva ali strokovnjaki, ki jih Združeno kraljestvo imenuje, nimajo pravice glasovanja in je njihova udeležba omejena na posamezne točke dnevnega reda, ki izpolnjujejo pogoje iz točke (a) ali (b).

6.   V prehodnem obdobju Združeno kraljestvo ne ravna kot vodilni organ za ocene tveganj, preglede, odobritve ali dovoljenja na ravni Unije ali na ravni držav članic, ki nastopajo skupaj, kot je navedeno aktih in določbah, navedenih v Prilogi VII.

7.   Kadar v prehodnem obdobju osnutki aktov Unije opredeljujejo ali se neposredno sklicujejo na posamezne organe, postopke ali dokumente držav članic, se Unija o takih osnutkih posvetuje z Združenim kraljestvom, da se zagotovita ustrezno izvajanje in uporaba navedenih aktov s strani Združenega kraljestva in v njem.

Člen 129

Posebni dogovori v zvezi z zunanjim delovanjem Unije

1.   Brez poseganja v člen 127(2) v prehodnem obdobju Združeno kraljestvo zavezujejo obveznosti iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih s strani Unije, držav članic v njenem imenu ali Unije in njenih držav članic, ki nastopajo skupaj, kot je navedeno v točki (a)(iv) člena 2. (*1)

2.   V prehodnem obdobju predstavniki Združenega kraljestva ne sodelujejo pri delu organov, ustanovljenih z mednarodnimi sporazumi, sklenjenimi s strani Unije, držav članic v njenem imenu ali Unije in njenih držav članic, ki nastopajo skupaj, razen če:

(a)

Združeno kraljestvo sodeluje v svojem imenu ali

(b)

Unija izjemoma povabi Združeno kraljestvo k udeležbi v okviru delegacije Unije na sejah ali delih sej takih organov, kadar meni, da je udeležba Združenega kraljestva potrebna in v interesu Unije, zlasti za učinkovito izvajanje teh sporazumov v prehodnem obdobju; taka udeležba je dovoljena le, kadar je udeležba držav članic dovoljena na podlagi sporazumov, ki se uporabljajo.

3.   V skladu z načelom lojalnega sodelovanja se v prehodnem obdobju Združeno kraljestvo vzdrži ukrepov ali pobud, ki bi lahko posegale v interese Unije, zlasti v okviru kakršne koli mednarodne organizacije, agencije, konference ali foruma, v katerem Združeno kraljestvo sodeluje v svojem imenu.

4.   Ne glede na odstavek 3 lahko Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju pogaja, podpiše in ratificira mednarodne sporazume, ki jih na področjih izključne pristojnosti Unije sklepa samostojno, pod pogojem, da ti sporazumi ne začnejo veljati ali se ne uporabljajo v prehodnem obdobju, razen če to dovoli Unija.

5.   Brez poseganja v člen 127(2) se lahko, kadar obstaja potreba po usklajevanju, z Združenim kraljestvom opravi posvetovanje za vsak primer posebej.

6.   Združeno kraljestvo lahko po sklepu Sveta, ki sodi na področje uporabe poglavja 2 naslova V PEU, predloži visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko formalno izjavo v kateri navede, da iz bistvenih in utemeljenih razlogov nacionalne politike, v teh izrednih primerih sklepa ne bo uporabljalo. V duhu vzajemne solidarnosti se Združeno kraljestvo vzdrži vseh ukrepov, ki bi lahko nasprotovali ali ovirali delovanje Unije na podlagi navedenega sklepa, države članice pa spoštujejo stališče Združenega kraljestva.

7.   V prehodnem obdobju Združeno kraljestvo ne zagotavlja poveljnikov civilnih operacij, vodij misij, poveljnikov operacij, poveljnikov sil za misije ali operacije, ki se izvajajo na podlagi členov 42, 43 in 44 PEU in ne zagotavlja operativnih sedežev za te misije in operacije, ter ne deluje kot država nosilka za bojne skupine Unije. V prehodnem obdobju Združeno kraljestvo ne zagotavlja vodij operativnih ukrepov na podlagi člena 28 PEU.

Člen 130

Posebni dogovori v zvezi z ribolovnimi možnostmi

1.   Kar zadeva določitev ribolovnih možnosti v smislu člena 43(3) PDEU za katero koli obdobje v prehodnem obdobju, se z Združenim kraljestvom opravi posvetovanje o ribolovnih možnostih, ki se nanj nanašajo, med drugim tudi v okviru priprave zadevnih mednarodnih posvetovanj in pogajanj.

2.   Za namene odstavka 1 Unija Združenemu kraljestvu omogoči, da predloži pripombe glede letnega sporočila Evropske komisije o ribolovnih možnostih, znanstvenih nasvetov zadevnih znanstvenih organov in predlogov Evropske komisije o ribolovnih možnostih za katero koli obdobje v prehodnem obdobju.

3.   Ne glede na točko (b) člena 129(2) in da bi se lahko Združeno kraljestvo pripravilo na bodoče članstvo v zadevnih mednarodnih forumih, lahko Unija izjemoma povabi Združeno kraljestvo k udeležbi v okviru delegacije Unije na mednarodnih posvetovanjih in pogajanjih iz odstavka 1 tega člena, kolikor je to dovoljeno za države članice in to dopušča posamezni forum.

4.   Brez poseganja v člen 127(1) se ohranijo relativno stabilni ključi za dodelitev ribolovnih možnosti iz odstavka 1 tega člena.

Člen 131

Nadzor in izvrševanje

V prehodnem obdobju imajo institucije, organi, uradi in agencije Unije v zvezi z Združenim kraljestvom in fizičnimi in pravnimi osebami, ki prebivajo ali imajo sedež v Združenem kraljestvu, pristojnosti na podlagi prava Unije. Zlasti Sodišče Evropske unije ima pristojnost, kot je določena s Pogodbama.

Prvi odstavek se v prehodnem obdobju uporablja tudi v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma.

Člen 132

Podaljšanje prehodnega obdobja

1.   Ne glede na člen 126 lahko skupni odbor pred 1. julijem 2020 sprejme en sam sklep o podaljšanju prehodnega obdobja za največ eno ali dve leti. (*2)

2.   V primeru, da skupni odbor sprejme sklep na podlagi odstavka 1, velja naslednje:

(a)

z odstopanjem od člena 127(6) se Združeno kraljestvo šteje za tretjo državo za namene izvajanja programov in aktivnosti Unije, prevzetih v sklopu večletnega finančnega okvira, ki se uporablja od leta 2021;

(b)

z odstopanjem od člena 127(1) in brez poseganja v peti del tega sporazuma se pravo Unije, ki se uporablja za lastna sredstva Unije za proračunska leta, zajeta s podaljšanjem prehodnega obdobja, ne uporablja za Združeno kraljestvo po 31. decembru 2020;

(c)

z odstopanjem od člena 127(1) tega sporazuma se členi 107, 108 in 109 PDEU ne uporabljajo za ukrepe organov Združenega kraljestva, vključno za razvoj podeželja, ki podpirajo proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi v Združenem kraljestvu do letne ravni podpore, ki ne presega skupnega zneska odhodkov, nastalih v Združenem kraljestvu v okviru skupne kmetijske politike v letu 2019, če je minimalni odstotek te izvzete podpore skladen z določbami Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu. Tak minimalni odstotek se določi na podlagi zadnjega razpoložljivega odstotka, v katerem so skupni odhodki v okviru skupne kmetijske politike v Uniji skladni z določbami Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu. Če pri obdobju, za katerega se prehodno obdobje podaljša, ne gre za večkratnik 12 mesecev, se najvišja letna raven izvzete podpore v letu, v katerem podaljšano prehodno obdobje zajema manj kot 12 mesecev, sorazmerno zmanjša;

(d)

za obdobje od 1. januarja 2021 do konca prehodnega obdobja Združeno kraljestvo prispeva v proračun Unije, kot je določeno v skladu z odstavkom 3;

(e)

ob upoštevanju točke (d) odstavka 3 to ne vpliva na peti del tega sporazuma.

3.   V sklepu skupnega odbora na podlagi odstavka 1 se:

(a)

določita ustrezen znesek prispevka Združenega kraljestva v proračun Unije za obdobje od 1. januarja 2021 do konca prehodnega obdobja ob upoštevanju statusa Združenega kraljestva v tem obdobju ter način plačila tega zneska;

(b)

določita najvišja raven izvzete podpore in njen minimalni odstotek, ki je skladen z določbami Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu, kakor je navedeno v točki (c) odstavka 2;

(c)

določijo drugi ukrepi, potrebni za izvajanje odstavka 2;

(d)

prilagodijo datumi ali obdobja iz členov 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156 in 157 ter iz prilog IV in V tako, da se upošteva podaljšanje prehodnega obdobja.

PETI DEL

FINANČNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 133

Valuta, ki se uporablja med Unijo in Združenim kraljestvom

Brez poseganja v veljavno pravo Unije o lastnih sredstvih Unije so vsi zneski, obveznosti, izračuni, računi in plačila v tem delu pripravljeni in izvedeni v eurih.

Člen 134

Ureditev za revizorje v zvezi s finančnimi določbami

Združeno kraljestvo obvesti Unijo o subjektih, ki jih je pooblastilo za revizijo izvajanja finančnih določb, zajetih s tem delom.

Unija na zahtevo Združenega kraljestva zagotovi navedenim pooblaščenim subjektom vse informacije o pravicah in obveznostih Združenega kraljestva na podlagi tega dela, ki se lahko razumno zahtevajo, in ustrezno pomoč, da lahko opravijo svojo nalogo. Unija pri zagotavljanju informacij in pomoči na podlagi tega člena ravna v skladu z veljavnim pravom Unije, zlasti s pravili Unije o varstvu podatkov.

Organi Združenega kraljestva in Unije se lahko dogovorijo o ustrezni upravni ureditvi za lažjo uporabo prvega in drugega odstavka.

POGLAVJE 2

Prispevek Združenega kraljestva k proračunu Unije in njegovo sodelovanje pri proračunu Unije

Člen 135

Prispevek Združenega kraljestva k proračunoma Unije za leti 2019 in 2020 in njegovo sodelovanje pri njunem izvajanju

1.   Združeno kraljestvo za leti 2019 in 2020 v skladu s četrtim delom prispeva k proračunoma Unije in sodeluje pri njunem izvajanju.

2.   Z odstopanjem od četrtega dela se spremembe Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (137) ali Sklepa 2014/335/EU, Euratom, ki se sprejmejo na datum začetka veljavnosti tega sporazuma ali po njem, ne uporabljajo za Združeno kraljestvo, kolikor vplivajo na njegove finančne obveznosti.

Člen 136

Določbe v zvezi z lastnimi sredstvi, ki se uporabljajo po 31. decembru 2020

1.   Veljavno pravo Unije o lastnih sredstvih Unije za proračunska leta do leta 2020 se uporablja za Združeno kraljestvo tudi po 31. decembru 2020, med drugim tudi v primeru dajanja zadevnih lastnih sredstev na razpolago, njihovega popravka ali prilagoditve po navedenem datumu.

2.   Brez poseganja v člen 135(2) pravo Unije iz odstavka 1 tega člena vključuje zlasti naslednje akte in določbe, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami, ne glede na datum sprejetja, začetka veljavnosti ali začetka uporabe sprememb:

(a)

Sklep 2014/335/EU, Euratom;

(b)

Uredbo (EU, Euratom) št. 609/2014, zlasti člen 12 navedene uredbe v zvezi z obrestmi na zneske, dane na razpolago z zamudo, in členom 11 navedene uredbe v zvezi z obravnavanjem nesodelovanja;

(c)

Uredbo (EU, Euratom) št. 608/2014, zlasti člen 1 navedene uredbe v zvezi z izračunom razlike ter člene 2 do 8 navedene uredbe v zvezi z izvedbenimi ukrepi za sistem lastnih virov;

(d)

Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 (138);

(e)

Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (139);

(f)

Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/195 (140);

(g)

Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/194 (141);

(h)

Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (142) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba);

(i)

člen 287 PDEU o vlogi Računskega sodišča in druga pravila o navedeni instituciji;

(j)

člen 325 PDEU o boju proti goljufijam in povezane akte, zlasti Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (143) ter Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (144);

(k)

letne proračune za proračunska leta do leta 2020 ali v primeru, da letni proračun ni bil sprejet, pravila, ki se uporabljajo v skladu s členom 315 PDEU.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 se za Združeno kraljestvo po 31. decembru 2020 uporabljajo naslednja pravila:

(a)

Združeno kraljestvo plača ali prejme morebitne zneske, ki v zvezi z njim izhajajo iz prilagoditev lastnih sredstev, vnesenih v proračun, in prilagoditev zaradi presežka ali primanjkljaja v zvezi s financiranjem proračunov Unije do leta 2020 v skladu s pravom Unije iz odstavkov 1 in 2;

(b)

če je v skladu z veljavnim pravom Unije o lastnih sredstvih Unije datum, ko je treba lastna sredstva dati na razpolago, po 28. februarju 2021, se plačilo izvede na najzgodnejši datum iz člena 148(1) po datumu, ko je treba lastna sredstva dati na razpolago;

(c)

za namene plačila tradicionalnih lastnih sredstev s strani Združenega kraljestva po 28. februarju 2021 se upravičeni znesek, določen v skladu s členom 2 Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 po odbitku stroškov zbiranja v skladu s členoma 2(3) in 10(3) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, zmanjša za delež Združenega kraljestva od tega zneska;

(d)

z odstopanjem od člena 7 tega sporazuma se lahko predstavniki ali strokovnjaki Združenega kraljestva ali strokovnjaki, ki jih Združeno kraljestvo imenuje, na povabilo izjemoma in brez pravice glasovanja udeležijo sej katerega koli odbora, ustanovljenega z veljavnim pravom Unije iz odstavkov 1 in 2 tega člena, kot so seje Svetovalnega odbora za lastna sredstva, ustanovljenega s členom 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014, ali Odbora BND, ustanovljenega s členom 4 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, kolikor se delo takih odborov nanaša na proračunska leta do leta 2020;

(e)

morebitni popravek ali prilagoditev lastnih sredstev iz naslovov DDV in bruto nacionalnega dohodka se izvede le, če se odločitev o zadevnih ukrepih na podlagi določb iz odstavkov 1 in 2 sprejme najpozneje do 31. decembra 2028;

(f)

posebni račun za tradicionalna lastna sredstva iz drugega pododstavka člena 6(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 se v celoti likvidira do 31. decembra 2025. Pred 20. februarjem 2026 se delež zneskov, ki so še vedno na navedenem računu 31. decembra 2025 in niso predmet ugotovitev inšpekcijskega pregleda s strani Evropske komisije, sporočenih pred tem datumom na podlagi zakonodaje o lastnih sredstvih, da na razpolago proračunu Unije ter ustreza razmerju med zneski, danimi na razpolago Uniji, in zneski, ki jih je Združeno kraljestvo sporočilo Evropski komisiji v okviru postopka iz člena 13 Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2020.

Člen 137

Sodelovanje Združenega kraljestva pri izvajanju programov in dejavnosti Unije v letih 2019 in 2020

1.   V skladu s četrtim delom se programi in dejavnosti Unije, prevzeti v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv, v letih 2019 in 2020 v zvezi z Združenim kraljestvom izvajajo na podlagi veljavnega prava Unije.

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (145), kot se uporablja v letu 2020, se ne uporablja za Združeno kraljestvo za leto zahtevka 2020. Vendar se člen 13 navedene uredbe uporablja za shemo neposrednih plačil Združenega kraljestva za leto zahtevka 2020, pod pogojem, da je taka shema enakovredna shemi iz Uredbe (EU) št. 1307/2013, kot se uporablja v letu 2020.

2.   Z odstopanjem od četrtega dela so Združeno kraljestvo in projekti v Združenem kraljestvu upravičeni le do finančnih operacij, ki se izvajajo v okviru finančnih instrumentov, upravljanih neposredno ali posredno na podlagi naslova X finančne uredbe, ali finančnih operacij, ki se zagotavljajo s proračunom Unije v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ustanovljenega z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta (146), in Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), ustanovljenega z Uredbo (EU) 2017/1601 Evropskega parlamenta in Sveta (147), pod pogojem, da so te finančne operacije odobrili subjekti in organi, vključno z EIB in Evropskim investicijskim skladom, ali osebe, ki so pooblaščene za izvajanje dela teh ukrepov, pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, tudi če so bile te finančne operacije podpisane po tem datumu. Kar zadeva finančne operacije, odobrene po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma, se subjekti s sedežem v Združenem kraljestvu obravnavajo kot subjekti s sedežem zunaj Unije.

Člen 138

Pravo Unije, ki se uporablja po 31. decembru 2020 v zvezi s sodelovanjem Združenega kraljestva pri izvajanju programov in dejavnosti Unije, prevzetih v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv

1.   Kar zadeva izvajanje programov in dejavnosti Unije, prevzetih v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv, se za Združeno kraljestvo po 31. decembru 2020 še vedno uporablja veljavno pravo Unije, vključno s pravili o finančnih popravkih in potrditvi obračunov, in sicer do zaključka navedenih programov in dejavnosti Unije.

2.   Veljavno pravo Unije iz odstavka 1 vključuje zlasti naslednje določbe, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami, ne glede na datum sprejetja, začetka veljavnosti ali začetka uporabe sprememb:

(a)

finančno uredbo;

(b)

osnovne akte v smislu točke 4 člena 2 finančne uredbe o ustanovitvi programov ali dejavnosti Unije iz proračunskih opomb glede naslovov, poglavij, členov ali postavk, pod katerimi so bile obveznosti prevzete;

(c)

člen 299 PDEU o izvršbi denarnih obveznosti;

(d)

člen 287 PDEU o vlogi Računskega sodišča in druga pravila o navedeni instituciji;

(e)

člen 325 PDEU o boju proti goljufijam in povezane akte, zlasti Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (ES, Euratom) št. 2988/95.

3.   Z odstopanjem od člena 7 se lahko predstavniki ali strokovnjaki Združenega kraljestva ali strokovnjaki, ki jih Združeno kraljestvo imenuje, na povabilo izjemoma in brez pravice glasovanja udeležijo sej odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju in upravljanju programov, vzpostavljenih s pravom Unije iz odstavka 1 ali vzpostavljenih s strani Evropske komisije zaradi izvajanja navedenega prava, kolikor se njihovo delo nanaša na proračunska leta do leta 2020.

4.   Z odstopanjem od člena 8 ima Združeno kraljestvo, kolikor je to nujno potrebno za izvajanje programov in dejavnosti iz točke (b) odstavka 2, dostop do omrežij, informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk, vzpostavljenih na podlagi zadevnih osnovnih aktov ali povezanih izvedbenih pravil, ki izhajajo iz navedenih osnovnih aktov.

5.   Skupni odbor lahko na predlog odbora za finančne določbe iz točke (f) člena 165(1) v skladu s pravili, vzpostavljenimi v členu 166, sprejme tehnične ukrepe, da olajša zaključek programov in dejavnosti iz odstavka 1 tega člena ali da izvzame Združeno kraljestvo iz obveznosti sprejetja ukrepov med zaključkom navedenih programov ali dejavnosti ali po njem, ki niso pomembni za nekdanjo državo članico, če taki tehnični ukrepi spoštujejo načelo dobrega finančnega poslovodenja in ne dajejo prednosti Združenemu kraljestvu ali upravičencem iz Združenega kraljestva v primerjavi z državami članicami ali tretjimi državami, ki sodelujejo pri istih programih in dejavnostih, financiranih iz proračuna Unije.

Člen 139

Delež Združenega kraljestva

Delež Združenega kraljestva iz točk (a) in (c) člena 136(3) ter iz členov 140 do 147 je odstotek, izračunan kot razmerje med lastnimi sredstvi, ki jih Združeno kraljestvo da na razpolago v obdobju 2014–2020, in lastnimi sredstvi, ki jih v navedenem obdobju dajo na razpolago vse države članice in Združeno kraljestvo, prilagojenimi za znesek, sporočen državam članicam pred 1. februarjem 2022 v skladu s členom 10b(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014.

Člen 140

Neporavnane obveznosti

1.   Če ni s tem sporazumom določeno drugače, Združeno kraljestvo odgovarja Uniji svoj delež proračunskih obveznosti proračuna Unije in proračunov decentraliziranih agencij Unije, ki so neporavnane na dan 31. decembra 2020, in svoj delež obveznosti iz leta 2021 glede prenosa odobritev za prevzem obveznosti iz proračuna za leto 2020.

Prvi pododstavek se ne uporablja za naslednje obveznosti, ki so neporavnane na dan 31. decembra 2020:

(a)

obveznosti v zvezi s programi in organi, v zvezi s katerimi se za Združeno kraljestvo uporablja člen 11 Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014;

(b)

obveznosti, financirane z namenskimi prejemki v okviru proračuna Unije.

Kar zadeva decentralizirane agencije Unije, se znesek njihovih obveznosti iz prvega pododstavka upošteva le glede na delež prispevkov iz proračuna Unije v njihovih skupnih prejemkih za obdobje 2014–2020.

2.   Unija izračuna znesek obveznosti iz odstavka 1 31. decembra 2020. Navedeni znesek sporoči Združenemu kraljestvu do 31. marca 2021, vključno s seznamom z referenčnim ključem za vsako obveznost, povezanimi proračunskimi vrsticami in zneskom za vsako povezano proračunsko vrstico.

3.   Kar zadeva obveznosti iz odstavka 1, Unija z letom 2022 do 31. marca vsako leto sporoči Združenemu kraljestvu:

(a)

informacije o znesku obveznosti, ki so neporavnane na dan 31. decembra preteklega leta, ter o plačilih in sprostitvah obveznosti iz preteklega leta, vključno s posodobitvami seznama iz odstavka 2;

(b)

oceno pričakovanih plačil v tekočem letu glede na raven odobritev plačil v okviru proračuna;

(c)

oceno pričakovanega prispevka Združenega kraljestva k plačilom iz točke (b) ter

(d)

druge informacije, kot je srednjeročna napoved plačil.

4.   Letni znesek, ki se plača, se izračuna kot delež Združenega kraljestva pri oceni iz točke (b) odstavka 3, prilagojen za razliko med plačili Združenega kraljestva v preteklem letu in njegovim deležem plačil Unije v preteklem letu v zvezi z neporavnanimi obveznostmi iz odstavka 1, zmanjšano za znesek neto finančnih popravkov v zvezi s programi in dejavnostmi, ki se financirajo v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv, ter zmanjšano za prihodke iz kakršnih koli postopkov za ugotavljanje kršitev zaradi nezmožnosti države članice, da bi dala na razpolago lastna sredstva, povezana s proračunskimi leti do leta 2020, če so bili ti zneski v preteklem letu prejeti iz proračuna in so dokončni. Letni znesek, ki ga plača Združeno kraljestvo, se v danem letu ne prilagodi.

V letu 2021 se letni znesek, ki ga plača Združeno kraljestvo, zmanjša za njegov delež pri financiranju proračuna za leto 2020 za znesek odobritev plačil, prenesenih iz leta 2020 v leto 2021 v skladu s členoma 12 in 13 finančne uredbe, in za njegov delež v skupnem znesku tradicionalnih lastnih sredstev, ki so bila Uniji dana na razpolago januarja in februarja 2021 ter za katera je bila novembra in decembra 2020 določena upravičenost Unije v skladu s členom 2 Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014. Unija tudi povrne Združenemu kraljestvu njegov delež skupnega zneska tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih države članice dajo na razpolago po 31. decembru 2020, za blago, sproščeno v prosti promet zaradi konca ali zaključka postopkov začasne hrambe ali carinskih postopkov iz člena 49(2), ki so se začeli do vključno tega datuma.

5.   Unija na zahtevo Združenega kraljestva, podano ne prej kot po 31. decembru 2028, pripravi oceno preostalih zneskov, ki jih mora Združeno kraljestvo plačati na podlagi tega člena, in sicer na podlagi pravila, ki upošteva znesek neporavnanih obveznosti ob koncu leta, ter oceno morebitnih sprostitev teh neporavnanih obveznosti, finančnih popravkov in prihodkov iz postopkov za ugotavljanje kršitev po koncu leta. Ko Združeno kraljestvo potrdi sprejetje predloga odboru za finančne določbe iz točke (f) člena 165(1) in skupnemu odboru, Združeno kraljestvo plača ocenjeni znesek, prilagojen v skladu z odstavkom 4 tega člena, v zvezi s svojimi plačili v preteklem letu. S plačilom zneskov iz tega odstavka prenehajo preostale obveznosti Združenega kraljestva ali Unije na podlagi tega člena.

Člen 141

Globe, določene do vključno 31. decembra 2020

1.   Kar zadeva globo, ki jo Unija določi do vključno 31. decembra 2020 ter ki postane dokončna in ne pomeni namenskih prejemkov, Unija Združenemu kraljestvu povrne njegov delež zneska globe, ki jo je pobrala, razen če je bil navedeni znesek že evidentiran kot proračunski prihodek v proračunu Unije 31. decembra 2020 ali prej.

2.   Kar zadeva globo, ki jo Unija določi po 31. decembru 2020 v postopku iz člena 92(1), Unija Združenemu kraljestvu povrne njegov delež zneska globe, ki jo je pobrala, potem ko ta globa postane dokončna.

Člen 142

Obveznosti Unije ob koncu leta 2020

1.   Združeno kraljestvo odgovarja Uniji za svoj delež financiranja obveznosti Unije, ki so nastale do 31. decembra 2020, razen:

(a)

obveznosti z ustreznimi sredstvi, vključno: s posojenimi sredstvi za finančno pomoč Unije in povezanimi obveznostmi v bilanci stanja, sredstvi, ki ustrezajo opredmetenim osnovnim sredstvom, rezervacijami, povezanimi z razgradnjo jedrskih lokacij Skupnega raziskovalnega središča, ter vsemi obveznostmi v zvezi z zakupom, neopredmetenimi sredstvi in zalogami, morebitnimi sredstvi in obveznostmi v zvezi z upravljanjem valutnega tveganja, vnaprej vračunanimi stroški in odloženimi prihodki ter vsemi rezervacijami, razen tistih v zvezi z globami, pravnimi postopki in obveznostmi iz finančnih jamstev, ter

(b)

obveznosti in sredstev v zvezi z izvrševanjem proračuna in upravljanjem lastnih sredstev, vključno z neporavnanimi predujmi predhodnega financiranja, terjatvami, denarnimi sredstvi, obveznostmi iz poslovanja in vnaprej vračunanimi stroški, vključno s tistimi, ki so povezani z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom ali so že vključeni v neporavnane obveznosti.

2.   Združeno kraljestvo zlasti odgovarja za svoj delež obveznosti Unije za pokojninske pravice in pravice do drugih z zaposlitvijo povezanih prejemkov, pridobljene do vključno 31. decembra 2020. Plačila v zvezi s to obveznostjo se izvedejo v skladu z odstavkoma 5 in 6.

3.   Unija z letom 2022 do 31. marca vsako leto sporoči Združenemu kraljestvu plačila, izvedena v preteklem letu, ki ustrezajo obveznostim, ki so neporavnane na dan 31. decembra 2020, in znesek prispevka Združenega kraljestva k tem plačilom.

4.   Kar zadeva obveznost iz odstavka 2, Unija z letom 2022 do 31. marca vsako leto predloži Združenemu kraljestvu poseben dokument o pokojninah, ki se nanaša na stanje na dan 31. decembra preteklega leta ter vsebuje:

(a)

preostale zneske v zvezi z obveznostmi iz odstavka 5, ki jih je še treba plačati;

(b)

opravljene izračune ter podatke in predpostavke, uporabljene za določitev zneska, ki ga mora Združeno kraljestvo do 30. junija tekočega leta plačati v zvezi s plačili pokojnin zaposlenih in prispevki iz proračuna Unije k skupnemu sistemu zdravstvenega zavarovanja v preteklem letu v skladu z odstavkom 6, ter oceno teh zneskov za tekoče leto;

(c)

kar zadeva število prebivalcev na dan 31. decembra 2020, informacije o številu dejanskih upravičencev in ocenjenih prihodnjih upravičencev do shem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja zaposlenih ob koncu preteklega leta ter o njihovih skupnih pravicah po koncu zaposlitve v tistem času ter

(d)

neporavnane obveznosti Združenega kraljestva, izračunane na podlagi aktuarskih ocen, opravljenih v skladu z ustreznimi mednarodnimi računovodskimi standardi za javni sektor, in razlago razvoja te obveznosti v primerjavi s preteklim letom.

Navedeni dokument se lahko posodobi do 30. septembra istega leta, da odraža dokončne podatke za preteklo leto.

5.   Kar zadeva obveznost Združenega kraljestva glede pokojninskih pravic in pravic do drugih prejemkov, povezanih z zaposlitvijo, iz odstavka 2 v zvezi s pokojninami članov in nosilcev visokih javnih funkcij EU iz Uredbe Sveta št. 422/67/EGS, 5/67/Euratom (148), Sklepa 2005/684/ES, Euratom Evropskega parlamenta (149) ter Uredbe Sveta (EU) 2016/300 (150), Združeno kraljestvo prispeva k obveznostim, kot so zabeležene v konsolidiranih računovodskih izkazih Unije za proračunsko leto 2020, in sicer v desetih obrokih, z začetkom 31. oktobra 2021.

6.   Kar zadeva obveznost Združenega kraljestva glede pokojninskih pravic in pravic do drugih prejemkov, povezanih z zaposlitvijo, iz odstavka 2 v zvezi s pokojninami uradnikov Unije, določenimi v skladu s členi 77 do 84 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ter v zvezi s pokojninami začasnih uslužbencev, pogodbenih uslužbencev oziroma parlamentarnih pomočnikov, določenimi v skladu s členi 33 do 40, členi 101 do 114 oziroma členom 135 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, Združeno kraljestvo vsako leto prispeva k neto plačilom iz proračuna Unije vsakemu upravičencu in k povezanemu prispevku iz proračuna Unije v skupni sistem zdravstvenega zavarovanja za vsakega upravičenca ali osebo, ki ima prek njega prejemke. Plačila navedenega prispevka se začnejo 30. junija 2022.

Za pokojnine iz prvega pododstavka je plačilo Združenega kraljestva vsota neto plačil iz proračuna Unije v preteklem letu za vsakega upravičenca, pomnožena z deležem Združenega kraljestva in posebnim odstotkom za vsakega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: posebni odstotek). Posebni odstotek je naslednji:

(a)

za upravičenca, ki prejme pokojnino 1. januarja 2021, posebni odstotek znaša 100 %;

(b)

za katerega koli drugega upravičenca do pokojnine se posebni odstotek izračuna kot razmerje med pokojninskimi pravicami, pridobljenimi v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti s Prilogo VIII k tem kadrovskim predpisom, do vključno 31. decembra 2020, vključno s pokojninskimi pravicami, prenesenimi na ta datum, in pridobljenimi pokojninskimi pravicami na dan upokojitve ali smrti, če nastopi prej, ali na datum, ko oseba zapusti shemo;

(c)

za namene prispevka iz proračuna v skupni sistem zdravstvenega zavarovanja se posebni odstotek izračuna kot razmerje med številom let, v katerih je upravičenec prispeval v pokojninsko shemo, do 31. decembra 2020 in skupnim številom let ob upokojitvi, v katerih je upravičenec ali oseba, za katero veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, ki je podlaga za pravice iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja, prispevala v pokojninsko shemo.

Za upravičenca do pokojnine preživele osebe ali pokojnine po starših, določene v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije, se izračun opravi na podlagi poklicne poti osebe, za katero veljajo ti kadrovski predpisi in ki je podlaga za pokojnine preživelih oseb ali pokojnine po starših.

Dokler obveznost v zvezi s tem odstavkom ne preneha, lahko Združeno kraljestvo v katerem koli letu (v nadaljnjem besedilu: leto N) pred 1. marcem leta N pošlje Uniji zahtevo za plačilo neporavnane obveznosti na dan 31. decembra leta N. Unija določi znesek neporavnane obveznosti v zvezi s pokojninskimi prejemki in prejemki po zaposlitvi iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja z enako metodologijo kot v točki (d) odstavka 4. Če se Združeno kraljestvo strinja, ta znesek plača v petih obrokih, pri čemer se prvo plačilo izvede v letu N+1. Združeno kraljestvo s postopkom iz tega odstavka krije tudi svojo obveznost za leto N. Po izvedbi navedenega plačila in pod pogojem, da so izvedena plačila iz odstavka 5, preostale obveznosti na podlagi tega člena prenehajo. To se sporoči odboru za finančne določbe iz točke (f) člena 165(1) in skupnemu odboru.

Člen 143

Pogojne finančne obveznosti v zvezi s posojili za finančno pomoč, EFSI, EFSD in mandatom za zunanja posojila.

1.   Združeno kraljestvo odgovarja Uniji za svoj delež pogojnih finančnih obveznosti Unije, ki izhajajo iz finančnih operacij, ki so bile:

(a)

sprejete s strani Evropskega parlamenta in Sveta ali Evropske komisije pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, kadar se take finančne operacije nanašajo na posojila za finančno pomoč, določena v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 407/2010 (151), Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 (152) ali sklepi Evropskega parlamenta in Sveta, ki zagotavljajo makrofinančno pomoč različnim državam na podlagi oblikovanja rezervacij v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 (153) ali Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2728/94 (154);

(b)

odobrene pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma s strani organov, subjektov ali oseb, ki so neposredno pooblaščene za izvajanje finančnih operacij v zvezi s proračunskimi jamstvi, ki so bila dana v korist EIB prek EFSI v skladu z Uredbo (EU) 2015/1017 ali prek mandata za zunanja posojila v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 480/2009 ali Uredbo (ES, Euratom) št. 2728/94 in Sklepom št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (155) ali Sklepom št. 1080/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta (156) ali ki so bila dana v korist ustreznih partnerjev (EFSD).

Unija 31. julija 2019 Združenemu kraljestvu predloži posebno poročilo o navedenih finančnih operacijah, v katerem za vsako vrsto instrumenta zagotovi informacije o:

(a)

finančnih obveznostih, ki izhajajo iz navedenih finančnih operacij, na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;

(b)

kadar je to ustrezno, rezervacijah na datum začetka veljavnosti tega sporazuma v zadevnih jamstvenih skladih ali na fiduciarnih računih za kritje finančnih obveznosti iz točke (a) in zadevnih rezervacijah, za katere so bile prevzete obveznosti in ki še niso bile plačane.

V konsolidiranih računovodskih izkazih Unije za leti 2019 in 2020 se plačila iz rezervacij iz točke (b) drugega pododstavka od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2019 oziroma 2020 razkrijejo za iste finančne operacije, kot so navedene v tem odstavku, ki pa so sprejete na datum začetka veljavnosti tega sporazuma ali po njem.

Na obveznost Združenega kraljestva Uniji v zvezi s finančnimi operacijami iz tega odstavka ne vpliva prestrukturiranje navedenih finančnih operacij. Zlasti se finančna izpostavljenost Združenega kraljestva nominalno ne poveča v primerjavi s stanjem neposredno pred prestrukturiranjem.

2.   Za finančne operacije iz odstavka 1 Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za njegov delež:

(a)

vseh zneskov, ki jih Unija izterja od dolžnikov, ki niso poravnali obveznosti, ali se nanašajo na neupravičena plačila, ter

(b)

vseh neto prejemkov, ki izhajajo iz razlike med finančnimi in operativnimi prejemki ter finančnimi in operativnimi stroški ter so v proračunu Unije prikazani kot splošni ali namenski prejemki.

Unija za prejemke od upravljanja sredstev v okviru rezervacij za instrumente, ki imajo rezervacije, izračuna odstotek prejemkov kot razmerje med neto prejemki od upravljanja sredstev iz preteklega leta in skupnimi rezervacijami ob koncu preteklega leta. Znesek obveznosti do Združenega kraljestva za prejemke od upravljanja sredstev v okviru rezervacij je znesek, ki se izračuna tako, da se trenutne rezervacije Združenega kraljestva, kot so navedene v odstavku 5, pomnožijo z navedenim odstotkom prejemkov.

3.   Unija do 31. marca 2021 za vsak instrument iz odstavka 1, ki določa rezervacije iz proračuna Unije, Združenemu kraljestvu sporoči:

(a)

prvotne rezervacije, izračunane kot delež Združenega kraljestva od vsote:

(i)

rezervacij v ustreznem jamstvenem skladu do 31. decembra 2020;

(ii)

zneska rezervacij, za katere so bile prevzete obveznosti in ki do 31. decembra 2020 še niso bile plačane, ter

(iii)

plačil od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2020 v zvezi s finančnimi operacijami, sprejetimi na datum začetka veljavnosti tega sporazuma ali po njem, ter

(b)

privzeto stopnjo rezervacij, izračunano kot razmerje med prvotnimi rezervacijami Združenega kraljestva za navedeni instrument in zneskom finančnih operacij iz odstavka 1 na dan 31. decembra 2020 ter sprejeto pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

4.   Z letom 2021 Unija 31. marca vsako leto do amortizacije, izteka ali prekinitve finančnih operacij iz odstavka 1 sporoči Združenemu kraljestvu informacije o navedenih finančnih operacijah. Informacije za vsako vrsto instrumenta vsebujejo:

(a)

pogojne obveznosti, ki so 31. decembra preteklega leta še neporavnane;

(b)

plačila Unije v preteklem letu v zvezi z navedenimi finančnimi operacijami in skupne zneske takih plačil po 31. decembru 2020;

(c)

trenutne rezervacije Združenega kraljestva in njegovo trenutno stopnjo rezervacij iz odstavka 5;

(d)

povračila Združenemu kraljestvu v preteklem letu v skladu s točko (a) odstavka 6 in skupne zneske takih povračil po 31. decembru 2020;

(e)

izterjane zneske in neto prejemke, vnesene v proračun Unije, kot je navedeno v odstavku 2, za preteklo leto;

(f)

druge koristne informacije o finančnih operacijah v preteklem letu, če je to potrebno.

5.   Unija do 31. marca vsako leto za vsak instrument iz odstavka 1, kadar osnovni akt določa rezervacije iz proračuna Unije:

(a)

izračuna trenutne rezervacije Združenega kraljestva, opredeljene kot znesek njegovih prvotnih rezervacij, zmanjšan za:

(i)

delež Združenega kraljestva od skupnih plačil iz točke (b) odstavka 4 iz proračuna Unije po 31. decembru 2020 v zvezi s finančnimi operacijami, sprejetimi pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(ii)

delež Združenega kraljestva od zneska sprostitev neporavnanih obveznosti iz točke (a)(ii) odstavka 3 tega člena iz preteklih let, kot so bile sporočene na podlagi člena 140(3);

(iii)

skupno raven povračil Združenemu kraljestvu od 1. januarja 2021, kot je navedeno v točki (d) odstavka 4;

(b)

sporoči Združenemu kraljestvu trenutno stopnjo rezervacij, opredeljeno kot razmerje med trenutnimi rezervacijami Združenega kraljestva in zneskom finančnih operacij iz točke (a) odstavka 4.

6.   Vsako leto od leta 2022:

(a)

če trenutna stopnja rezervacij Združenega kraljestva za instrument presega njegovo privzeto stopnjo rezervacij za navedeni instrument, Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za navedeni instrument za znesek, ki se izračuna tako, da se znesek finančnih obveznosti iz točke (a) odstavka 4 pomnoži z razliko med trenutno in privzeto stopnjo rezervacij. Obveznost Unije ne presega trenutnih rezervacij Združenega kraljestva, izračunanih v skladu z odstavkom 5;

(b)

če v določenem letu trenutna stopnja rezervacij Združenega kraljestva za instrument postane negativna, Združeno kraljestvo odgovarja Uniji za navedeni instrument za znesek negativnih trenutnih rezervacij. Združeno kraljestvo v naslednjih letih odgovarja Uniji za navedeni instrument za svoj delež plačil, kot so bila sporočena v skladu s točko (b) odstavka 4 tega člena, in za delež zneska sprostitev neporavnanih obveznosti iz točke (a)(ii) odstavka 3 tega člena iz preteklega leta, kot so bile sporočene na podlagi člena 140(3).

7.   Če so trenutne rezervacije Združenega kraljestva ob prenehanju finančnih operacij Unije v zvezi z instrumentom iz odstavka 1 pozitivne, Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za znesek njegovih trenutnih rezervacij, kot so bile izračunane v skladu z odstavkom 5.

8.   Če se po 31. decembru 2020 izvedejo plačila iz proračuna Unije za finančne operacije iz odstavka 1 v zvezi z instrumentom, za katerega osnovni akt ne določa rezervacij, Združeno kraljestvo odgovarja Uniji za navedeni instrument za svoj delež plačil, kot so bila sporočena v skladu s točko (b) odstavka 4.

9.   Za namene tega člena se v primeru, da se finančne obveznosti, plačila, izterjave ali drugi zneski nanašajo na finančne operacije iz odstavka 1, vendar ni mogoče neposredno določiti, ali izhajajo iz določene finančne operacije zaradi uporabe mehanizmov za vzajemno prevzemanje tveganja ali razvrščanje po podrejenosti, zadevne finančne obveznosti, plačila, izterjave ali drugi zneski, ki jih je treba določiti za uporabo tega člena, izračunajo sorazmerno na podlagi razmerja med zneskom finančnih operacij, sprejetih ali odobrenih pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma na dan 31. decembra leta pred datumom izračuna, in skupnim zneskom finančnih operacij na slednji datum.

10.   Za finančne operacije iz odstavka 1, ki se ne amortizirajo, se po desetih letih šteje, da se amortizirajo sorazmerno z amortizacijo preostalih operacij, ki se amortizirajo.

Člen 144

Finančni instrumenti v okviru neposrednega ali posrednega izvajanja, ki se financirajo s programi v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv

1.   Od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma do polne amortizacije finančnih operacij iz točke (a) tega pododstavka opredeli finančne operacije, ki so bile:

(a)

pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma sprejete s strani Evropske komisije in po potrebi odobrene s strani finančnih institucij, ki jih je Evropska komisija pooblastila za izvajanje finančnega instrumenta v sklopu programa večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv v okviru neposrednega ali posrednega izvajanja, ter

(b)

sprejete in po potrebi odobrene na datum začetka veljavnosti tega sporazuma ali po njem.

Unija 31. julija 2019 v poročilu iz drugega pododstavka člena 143(1) zagotovi naslednje informacije o finančnih instrumentih v okviru neposrednega ali posrednega izvajanja, ki se financirajo iz programov večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv:

(a)

finančne obveznosti, ki izhajajo iz operacij, sprejetih pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma s strani Evropske komisije ali subjekta, ki ga je Evropska komisija pooblastila za izvajanje finančnega instrumenta, ter

(b)

plačila Evropske komisije za finančne instrumente in zneske, ki so bili prevzeti za finančne instrumente in na navedeni datum še niso bili plačani.

Na obveznost Unije Združenemu kraljestvu v zvezi s finančnimi operacijami iz tega odstavka ne vpliva prestrukturiranje teh finančnih operacij, če se s takim prestrukturiranjem v nominalnem smislu ne poveča finančna izpostavljenost nasprotni stranki, kot je znašala neposredno pred prestrukturiranjem.

2.   Z letom 2021 Unija 31. marca vsako leto do amortizacije, izteka ali prekinitve za vsak finančni instrument iz odstavka 1 sporoči Združenemu kraljestvu razpoložljive informacije o finančnih operacijah iz odstavka 1, ki so bile sprejete ali odobrene pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma ter ki so bile sprejete ali odobrene na ta datum ali po njem. Informacije za vsak instrument vsebujejo:

(a)

finančne obveznosti na dan 31. decembra preteklega leta, ki izhajajo iz finančnih operacij, sprejetih s strani Evropske komisije ali odobrenih s strani subjekta, ki ga je Evropska komisija pooblastila za izvajanje finančnega instrumenta, pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(b)

skupne finančne obveznosti na dan 31. decembra preteklega leta, ki izhajajo iz finančnih operacij, sprejetih s strani Evropske komisije ali subjekta, ki ga je Evropska komisija pooblastila za izvajanje instrumenta;

(c)

razmerje med zneski iz točk (a) in (b);

(d)

plačila iz sklada za rezervacije ali fiduciarnih računov s pooblaščenimi subjekti, če se taka plačila nanašajo na finančne operacije, sprejete s strani Evropske komisije ali odobrene s strani subjekta, ki ga je Evropska komisija pooblastila za izvajanje finančnega instrumenta, po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma;

(e)

del zneskov, ki je bil povrnjen Uniji v skladu s členom 209(3) finančne uredbe, razen obresti iz točke (f) tega odstavka, v zvezi s finančnimi operacijami, sprejetimi ali odobrenimi pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(f)

obresti od virov finančnega instrumenta v skladu za rezervacije ali na fiduciarnih računih;

(g)

del zneska sklada za rezervacije ali fiduciarnih računov, ki še ni bil izplačan in ga je izterjala Evropska komisija;

(h)

druge koristne informacije o finančnih operacijah v preteklem letu, če je to potrebno.

3.   Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za njegov delež katerega koli zneska iz točk (d) do (g) odstavka 2.

4.   Za namene tega člena se v primeru, da se finančne obveznosti, plačila, izterjave ali drugi zneski nanašajo na finančne operacije iz odstavka 1, vendar ni mogoče neposredno določiti, ali izhajajo iz določene finančne operacije zaradi uporabe mehanizmov za vzajemno prevzemanje tveganja ali razvrščanje po podrejenosti, zadevne finančne obveznosti, plačila, izterjave ali drugi zneski, ki jih je treba določiti za uporabo tega člena, izračunajo sorazmerno na podlagi razmerja iz točke (c) odstavka 2.

Člen 145

Evropska skupnost za premog in jeklo

Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za njegov delež neto sredstev Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki so v likvidaciji na dan 31. decembra 2020.

Unija Združenemu kraljestvu povrne ustrezni znesek v petih enakih letnih obrokih, in sicer 30. junija vsako leto, z začetkom 30. junija 2021.

Člen 146

Naložbe Unije v Evropski investicijski sklad

Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za njegov delež naložb Unije v vplačani kapital Evropskega investicijskega sklada na dan 31. decembra 2020.

Unija Združenemu kraljestvu povrne ustrezni znesek v petih enakih letnih obrokih, in sicer 30. junija vsako leto, z začetkom 30. junija 2021.

Člen 147

Pogojne obveznosti v zvezi s pravnimi zadevami

1.   Združeno kraljestvo odgovarja za svoj delež plačil, potrebnih za poravnavo pogojnih obveznosti Unije, ki zapadejo v zvezi s pravnimi zadevami, ki se nanašajo na finančne interese Unije v zvezi s proračunom, ter zlasti v zvezi z Uredbo (ES, Euratom) št. 2988/95 ali pravnimi zadevami, ki so posledica izvajanja programov in politik Unije, če so dejstva, ki tvorijo predmet navedenih zadev, nastala najpozneje 31. decembra 2020.

Unija odgovarja Združenemu kraljestvu za njegov delež kakršnega koli zneska poznejših izterjav v zvezi s plačili iz prvega pododstavka.

2.   Unija do 31. marca vsako leto sporoči Združenemu kraljestvu zneske iz odstavka 1.

Člen 148

Plačila po letu 2020

1.   Referenčna datuma za plačila Združenega kraljestva Uniji ali Unije Združenemu kraljestvu po 31. decembru 2020 sta 30. junij in 31. oktober vsako leto za zneske:

(a)

iz člena 49(2), členov 50 in 53, člena 62(2), točke (e) člena 63(1), ter členov 63(2), 99(3) in 100(2);

(b)

iz člena 84(1);

(c)

iz točk (a), (b), (c), (e) in (f) člena 136(3) do naslednjega referenčnega datuma po datumu prilagoditve ali popravka;

(d)

ki so posledica korektivnih ukrepov, ki jih mora Združeno kraljestvo sprejeti v zvezi z dolgovanimi lastnimi sredstvi za proračunska leta do leta 2020 zaradi kontrol, ki se izvajajo na podlagi Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014 ali Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, ali iz katerega koli drugega razloga, do naslednjega referenčnega datuma po datumu korektivnega ukrepa;

(e)

iz člena 140(4), in sicer v dveh obrokih na referenčni datum za plačila, pri čemer prvi obrok znaša polovico drugega obroka;

(f)

iz člena 140(5) na dan 30. junija, in sicer po tem, ko Združeno kraljestvo potrdi odboru za finančne določbe iz točke (f) člena 165(1) in skupnemu odboru sprejetje predloga Unije;

(g)

iz člena 141 do naslednjega referenčnega datuma po prilagoditvi lastnih sredstev za države članice zaradi končnega vnosa globe v proračun Unije;

(h)

iz člena 142(1) do naslednjega referenčnega datuma po datumu sporočila iz odstavka 3;

(i)

iz člena 142(5) in četrtega pododstavka člena 142(6) na dan 31. oktobra vsako leto;

(j)

iz prvega pododstavka člena 142(6) na dan 30. junija vsako leto;

(k)

iz členov 143 in 144 do naslednjega referenčnega datuma po datumu sporočila iz členov 143(4) in 144(2);

(l)

iz členov 145 in 146;

(m)

iz člena 147(2) do naslednjega referenčnega datuma po datumu sporočila iz navedenega člena;

(n)

iz odstavka 3 kot možne obračunane obresti.

Plačila se izvedejo v štirih enakih mesečnih obrokih za plačila z referenčnim datumom 30. junija in v osmih enakih mesečnih obrokih za plačila z referenčnim datumom 31. oktobra. Vsa plačila se izvedejo do zadnjega delovnega dne v vsakem mesecu, in sicer z začetkom na referenčni datum ali, če referenčni datum ni delovni dan, na zadnji delovni dan pred referenčnim datumom.

2.   Dokler obstajajo neizvedena plačila Unije Združenemu kraljestvu ali Združenega kraljestva Uniji, Unija 16. aprila in 16. septembra vsako leto predloži Združenemu kraljestvu dokument, v katerem navede ustrezne zneske za plačilo, izražene v eurih in britanskih funtih na podlagi menjalnega tečaja, ki ga uporablja Evropska centralna banka na prvi delovni dan v mesecu. Unija ali Združeno kraljestvo plača neto zneske do datumov iz odstavka 1.

3.   Za morebitne zamude pri plačilih Združenega kraljestva Uniji ali Unije Združenemu kraljestvu se plačajo obresti v skladu s členom 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014.

POGLAVJE 3

Evropska centralna banka

Člen 149

Povračilo vplačanega kapitala

Evropska centralna banka v imenu Unije povrne centralni banki Bank of England vplačani kapital, ki ga je slednja zagotovila. Datum povračila in drugi praktični dogovori se določijo v skladu s Protokolom (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

POGLAVJE 4

Evropska investicijska banka

Člen 150

Nadaljevanje obveznosti Združenega kraljestva in povračilo vplačanega kapitala

1.   Združeno kraljestvo v skladu s tem členom še naprej odgovarja za finančne operacije, ki jih EIB odobri pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, kot je podrobneje določeno v odstavku 2 (v nadaljnjem besedilu: finančne operacije EIB), tudi če se s tem povezana finančna izpostavljenost prevzame na datum začetka veljavnosti tega sporazuma ali po njem, in še naprej odgovarja tudi za druga tveganja, ki jih prevzame EIB, kot je določeno v drugem pododstavku.

Obveznost Združenega kraljestva v skladu z odstavkom 6 zajema tudi finančne operacije EIB ter tveganja v zvezi z upravljanjem sredstev in obveznosti in operativna tveganja, ki jih je mogoče pripisati finančnim operacijam EIB. Za druga taka tveganja, ki niso povezana s posameznimi finančnimi operacijami in jih ni mogoče pripisati naboru finančnih operacij, vzpostavljenemu po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma, je znesek obveznosti Združenega kraljestva sorazmeren z razmerjem med preostalo izpostavljenostjo zaradi finančnih operacij EIB in skupnim zneskom finančnih operacij ob nastanku obveznosti Združenega kraljestva v skladu z odstavkom 6.

Področje uporabe tega člena ne zajema izvajanja morebitne strategije EIB za rast po izstopu.

2.   Finančne operacije EIB vključujejo posojila, jamstva, naložbe v sklade, naložbe v lastniški kapital, obveznice in druge nadomestke posojil ter katere koli druge finančne operacije z nasprotnimi strankami ali v zvezi s projekti znotraj in zunaj ozemlja držav članic, vključno z operacijami, ki jih zagotavljajo tretje osebe, vključno z državami članicami ali Unijo.

Obveznost Združenega kraljestva za finančne operacije EIB se uporablja, kadar finančna izpostavljenost EIB:

(a)

temelji na odobritvi sveta direktorjev EIB pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma ali na sklepu, sprejetem na podlagi prenosa pooblastil s strani upravnega odbora pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(b)

izhaja iz prestrukturiranja finančne operacije EIB, če se s takim prestrukturiranjem v nominalnem smislu ne poveča finančna izpostavljenost nasprotni stranki, kot je znašala neposredno pred prestrukturiranjem;

(c)

izhaja iz spremembe finančne operacije EIB, ki jo je svet direktorjev EIB odobril na datum začetka veljavnosti tega sporazuma ali po njem, če se s tako spremembo ne poveča finančna izpostavljenost nasprotni stranki, kot je znašala neposredno pred spremembo, ali

(d)

izhaja iz institucionalne udeležbe EIB v kapitalu Evropskega investicijskega sklada ter Evropske banke za obnovo in razvoj, kot je znašala neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

Za določitev omejitev obveznosti Združenega kraljestva na podlagi odstavkov 3 in 5 se za izpostavljenost EIB zaradi finančnih operacij EIB, ki se zaradi svoje narave ne amortizirajo, zlasti naložb v lastniški kapital, obnavljajočih se mandatov, podeljenih Evropskemu investicijskemu skladu, ter udeležbe v kapitalu Evropskega investicijskega sklada ter Evropske banke za obnovo in razvoj, šteje, da se amortizira na naslednji način: za obdobje deset let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znesek izpostavljenosti, ki se ne amortizira, v okviru finančne operacije EIB šteje za enakega znesku, ki ga je EIB odobrila pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, zmanjšanemu za morebitne odtujitve s strani EIB od tega datuma. Po tem obdobju se znesek obravnava kot znesek, ki se zmanjšuje sorazmerno z amortizacijo preostale izpostavljenosti, ki se amortizira, zaradi finančnih operacij EIB.

3.   Za namene odstavka 1 Združeno kraljestvo odgovarja za svoj delež nevpoklicanega vpisanega kapitala EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma. Združeno kraljestvo izvede plačila EIB do zneska svoje obveznosti v skladu s tem odstavkom, če njegova obveznost nastane v skladu z odstavkom 6.

Skupna obveznost v skladu s tem odstavkom v nobenem trenutku ne presega zneska deleža Združenega kraljestva od nevpoklicanega vpisanega kapitala EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

Če je znesek preostale izpostavljenosti EIB v okviru finančnih operacij EIB iz odstavka 1 nižji od skupnega zneska vpisanega kapitala EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, je znesek obveznosti Združenega kraljestva v skladu s tem odstavkom v vsakem trenutku omejen na znesek, pridobljen z uporabo razmerja med deležem Združenega kraljestva od vpisanega kapitala EIB in skupnim vpisanim kapitalom EIB, kot sta znašala neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: delež Združenega kraljestva od vpisanega kapitala), ter razlike med zneskom te preostale izpostavljenosti v tistem trenutku in skupnim vplačanim vpisanim kapitalom EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

4.   EIB v imenu Unije plača Združenemu kraljestvu znesek, ki je enak njegovemu deležu vplačanega vpisanega kapitala EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma. Navedeno plačilo se izvede v skladu s Protokolom št. 5 o statutu Evropske investicijske banke. Plača se v 12 letnih obrokih. Prvih 11 obrokov, pri čemer vsak znaša 300 000 000 EUR, zapade v plačilo 15. decembra vsako leto, in sicer z začetkom leta 2019. Preostalih 195 903 950 EUR zapade 15. decembra 2030. Plačila, izvedena v skladu s tem odstavkom, ne odvezujejo Združenega kraljestva od njegove obveznosti na podlagi odstavka 5.

5.   Združeno kraljestvo poleg obveznosti na podlagi odstavka 3 in za namene odstavka 1 odgovarja za vplačani vpisani kapital EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma. Združeno kraljestvo izvede plačila EIB do zneska svoje obveznosti v skladu s tem odstavkom, če njegova obveznost nastane v skladu z odstavkom 6.

Skupna obveznost v skladu s tem odstavkom v nobenem trenutku ne presega zneska vplačanega vpisanega kapitala Združenega kraljestva v EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

Če je preostala izpostavljenost EIB zaradi finančnih operacij EIB iz odstavka 1 manjša od skupnega vplačanega vpisanega kapitala EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, je znesek obveznosti Združenega kraljestva na podlagi tega odstavka v vsakem trenutku omejen na znesek, pridobljen z uporabo razmerja med deležem Združenega kraljestva od vpisanega kapitala in zneskom preostale izpostavljenosti v tistem trenutku.

6.   Obveznost Združenega kraljestva v skladu s tem členom nastane enako kot za države članice, če EIB zahteva, da države članice izvedejo plačila zaradi svojega nevpoklicanega vpisanega kapitala, ali če se uporabi vplačani vpisani kapital držav članic.

Če nastane obveznost Združenega kraljestva na podlagi odstavka 3, slednje plača EIB dolgovani znesek pod enakimi pogoji, kot veljajo za države članice (vključno z rokom in pogoji plačila), kakor v ustreznem času odloči svet direktorjev EIB. Odločitev EIB, s katero se od držav članic zahteva, da izvedejo plačila zaradi svojega nevpoklicanega vpisanega kapitala, se lahko nanaša zlasti na naravo povezanih tveganj in finančno stanje EIB glede na njene plačilne obveznosti, stanje njenih sredstev in obveznosti, njen položaj na kapitalskih trgih ter določbe o njenih načrtih ukrepanja v izrednih razmerah in sanacije, kot se uporabljajo ob zadevnem času.

Če nastane obveznost Združenega kraljestva na podlagi odstavka 5, Združeno kraljestvo plača EIB dolgovani znesek v eurih v 30 dneh od prve zahteve EIB in ob upoštevanju četrtega pododstavka tega odstavka.

Obveznost Združenega kraljestva, ki nastane v skladu z odstavkom 5, se izpolni iz deleža Združenega kraljestva od vplačanega vpisanega kapitala EIB, kot je znašal neposredno pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, in sicer do zneska, ki še ni bil plačan Združenemu kraljestvu v skladu z odstavkom 4. Znesek letnih obrokov iz odstavka 4 se ustrezno zniža. Če obveznosti Združenega kraljestva na ta način ni mogoče v celoti izpolniti, Združeno kraljestvo plača EIB preostali dolgovani znesek.

EIB v imenu Unije v vsakem primeru določi, ali je dogodke, ki so privedli do nastanka obveznosti Združenega kraljestva, mogoče pripisati zadevnim finančnim operacijam ali tveganjem, in znesek, ki ji ga mora plačati Združeno kraljestvo, na naslednji način:

(a)

če je dogodke mogoče pripisati finančnim operacijam EIB ali povezanim tveganjem v zvezi z upravljanjem sredstev in obveznosti ali operativnim tveganjem, Združeno kraljestvo plača EIB znesek, ki je enak njegovemu deležu vpisanega kapitala od celotnega zneska, ki ga morajo plačati države članice, oziroma znesek, ki je enak njegovemu deležu vpisanega kapitala od celotnega zneska, za katerega se uporabi vplačani vpisani kapital držav članic;

(b)

če je dogodke mogoče pripisati drugim tveganjem in jih ni mogoče pripisati nobeni posamezni finančni operaciji ali naboru finančnih operacij, vzpostavljenemu po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma, Združeno kraljestvo plača EIB znesek iz točke (a), pomnožen z razmerjem med preostalo izpostavljenostjo zaradi finančnih operacij EIB in skupnim zneskom finančnih operacij ob nastanku obveznosti Združenega kraljestva.

7.   Z izjemo plačil iz odstavka 4 EIB ni dolžna izvesti nobenega drugega plačila, vračila ali nadomestila zaradi prenehanja članstva Združenega kraljestva v EIB ali zaradi ohranitve obveznosti Združenega kraljestva v skladu s tem členom.

8.   EIB 31. julija 2019 sporoči Združenemu kraljestvu njegovo izpostavljenost v okviru finančnih operacij EIB ter omejitev njegove obveznosti v skladu z odstavkoma 3 in 5 ob upoštevanju finančnega stanja EIB in obveznosti Združenega kraljestva od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma.

Z letom 2020 EIB 31. marca vsako leto do prenehanja obveznosti Združenega kraljestva v skladu s tem členom sporoči Združenemu kraljestvu njegovo preostalo izpostavljenost v okviru finančnih operacij EIB ter omejitev njegove obveznosti v skladu z odstavkoma 3 in 5 ob upoštevanju finančnega stanja EIB in obveznosti Združenega kraljestva na dan 31. decembra preteklega leta. V poročilu se razkrijejo tudi morebitne pomembne spremembe, ki po mnenju EIB pomembno vplivajo na obveznost Združenega kraljestva. Če se take spremembe zgodijo med letom, EIB to pravočasno sporoči.

EIB pravočasno obvesti Združeno kraljestvo o morebitnem nastanku obveznosti Združenega kraljestva na podlagi tega člena glede na informacije, predložene državam članicam. Navedene informacije vključujejo informacije o naravi nastanka in izračunu zneskov, ki jih je treba plačati. Združeno kraljestvo navedene informacije obravnava kot strogo zaupne, dokler EIB ne prekliče zaupnosti ali dokler ne nastane obveznost Združenega kraljestva, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Člen 151

Sodelovanje Združenega kraljestva v skupini EIB po datumu izstopa

Od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma niti Združeno kraljestvo niti projekti v Združenem kraljestvu niso upravičeni do novih finančnih operacij skupine EIB, ki so rezervirane za države članice, vključno s tistimi v okviru pooblastil Unije. Subjekti s sedežem v Združenem kraljestvu se obravnavajo kot subjekti zunaj Unije.

Podpis finančnih operacij v zvezi z Združenim kraljestvom, subjekti iz Združenega kraljestva ali projekti v Združenem kraljestvu, ki jih skupina EIB odobri pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, se lahko opravi po tem datumu na enaki podlagi, kot so bile prvotno odobrene.

POGLAVJE 5

Evropski razvojni sklad in jamstvo Združenega kraljestva v skladu z notranjimi sporazumi za ERS

Člen 152

Sodelovanje v Evropskem razvojnem skladu

1.   Združeno kraljestvo je še naprej članica Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS) do zaključka 11. ERS in vseh prejšnjih nezaključenih ERS ter v zvezi s tem prevzame enake obveznosti kot države članice na podlagi notranjega sporazuma, v skladu s katerim je bil sklad ustanovljen (v nadaljnjem besedilu: Notranji sporazum za 11. ERS) (157), ter prevzame obveznosti na podlagi prejšnjih ERS do njihovega zaključka, vključno s kakršnimi koli takimi obveznostmi na podlagi uredb Sveta (EU) 2015/322 (158) in (EU) 2015/323 (159), ob upoštevanju pogojev iz tega sporazuma. Združeno kraljestvo zavezujejo sklepi Sveta, sprejeti v skladu s členom 21 Uredbe (EU) 2015/323, ki določajo letne prispevke držav članic. Upravičenci iz Združenega kraljestva lahko še naprej sodelujejo pri projektih v okviru 11. ERS in prejšnjih ERS pod istimi pogoji kot pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

2.   Z odstopanjem od člena 7 tega sporazuma lahko Združeno kraljestvo kot opazovalec in brez pravice glasovanja sodeluje v Odboru ERS, ustanovljenem v skladu s členom 8 Notranjega sporazuma za 11. ERS, in Odboru Sklada za spodbujanje naložb, ustanovljenem v skladu s členom 9 Notranjega sporazuma za 11. ERS.

3.   Čezmorske države in ozemlja iz točke (e) člena 3(1) imajo ugodnosti od 11. ERS do njegovega zaključka in prejšnjih ERS do njihovega zaključka.

4.   Delež Združenega kraljestva v Skladu za spodbujanje naložb v okviru ERS iz zaporednih obdobij ERS se Združenemu kraljestvu povrne, ko naložba zapade. Povračilo se izvede na enak način, kot je določen v členu 144. Če ni dogovorjeno drugače, se kapitalski delež Združenega kraljestva po koncu obdobja obveznosti 11. ERS ne prevzame ponovno ali prenese v naslednja obdobja.

Člen 153

Ponovna uporaba sprostitev

Če zneski iz projektov v okviru 10. ERS ali zneski iz prejšnjih ERS niso bili prevzeti v skladu s členom 1(3) Notranjega sporazuma za 11. ERS ali so bili sproščeni v skladu s členom 1(4) Notranjega sporazuma za 11. ERS na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, se delež Združenega kraljestva od navedenih zneskov ne uporabi ponovno.

Prvi odstavek se uporablja za delež Združenega kraljestva od sredstev, ki se po 31. decembru 2020 v okviru 11. ERS ne prevzamejo ali sprostijo.

Člen 154

Jamstvo Združenega kraljestva v okviru zaporednih notranjih sporazumov za ERS

Združeno kraljestvo še naprej odgovarja za svoja jamstva na podlagi člena 9 Notranjega sporazuma za 4. ERS (160), člena 8 notranjih sporazumov za 5. (161), 6. (162), 7. (163) in 8. ERS (164), člena 6 Notranjega sporazuma za 9. ERS (165) ter člena 4 notranjih sporazumov za 10. (166) in 11 ERS.

Združeno kraljestvo je še naprej upravičeno do svojega deleža morebitnih zneskov, izterjanih v skladu s pogoji za jamstva držav članic, in do stanja na svojem odprtem računu države članice. Delež Združenega kraljestva iz tega pododstavka je sorazmeren z njegovim sodelovanjem v posameznih sporazumih o jamstvu.

POGLAVJE 6

Skrbniški skladi in instrument za begunce v Turčiji

Člen 155

Obveznosti v zvezi s skrbniškimi skladi in instrumentom za begunce v Turčiji

1.   Združeno kraljestvo izpolni svoje obveznosti pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma v zvezi z nujnim skrbniškim skladom Evropske unije za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije in razseljevanje v Afriki, vzpostavljenim s sklepom Komisije z dne 20. oktobra 2015 (167), morebitnim prihodnjim skrbniškim skladom Evropske unije, vzpostavljenim pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, in instrumentom za begunce v Turčiji, vzpostavljenim s sklepom Komisije z dne 24. novembra 2015 (168) ter njihovimi spremembami, sprejetimi pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

2.   Združeno kraljestvo lahko sodeluje pri ustreznih organih, povezanih z instrumentom za begunce v Turčiji, v skladu s pravili, določenimi za donatorje v skladu s členom 234(4) finančne uredbe.

POGLAVJE 7

Agencije Sveta ter operacije skupne varnostne in obrambne politike

Člen 156

Obveznosti Združenega kraljestva od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma

Združeno kraljestvo do 31. decembra 2020 prispeva k financiranju Evropske obrambne agencije, Inštituta Evropske unije za varnostne študije in Satelitskega centra Evropske unije pa tudi k stroškom operacij skupne varnostne in obrambne politike na podlagi razdelitvenih ključev za prispevke iz točke (a) člena 14(9) Sklepa Sveta (EU) 2016/1353 (169), člena 10(3) Sklepa Sveta 2014/75/SZVP (170), člena 10(3) Sklepa Sveta 2014/401/SZVP (171) oziroma drugega pododstavka člena 41(2) Pogodbe o Evropski uniji ter v skladu s členom 5 tega sporazuma.

Člen 157

Obveznosti Združenega kraljestva po 31. decembru 2020

1.   Na podlagi zaključnih računov agencij in kolikor na dan 31. decembra 2020 za zadevne obveznosti niso bile oblikovane rezervacije, Združeno kraljestvo plača svoj delež naslednjih obveznosti v skladu z razdelitvenim ključem za prispevke za vsako od navedenih agencij na podlagi njihovih revidiranih zaključnih računov na dan 31. decembra 2020:

(a)

pokojninskih obveznosti za osebje Evropske obrambne agencije, Inštituta Evropske unije za varnostne študije in Satelitskega centra Evropske unije;

(b)

morebitnih obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije Zahodnoevropske unije.

2.   Plačila v zvezi z obveznostmi iz odstavka 1 se izvedejo do 30. junija 2021.

ŠESTI DEL

INSTITUCIONALNE IN KONČNE DOLOČBE

NASLOV I

Dosledna razlaga in uporaba

Člen 158

Predložitve Sodišču Evropske unije v zvezi z drugim delom

1.   Če se v zadevi, ki se je začela na prvi stopnji v osmih letih po koncu prehodnega obdobja pred sodiščem v Združenem kraljestvu, postavi vprašanje v zvezi z razlago drugega dela tega sporazuma in če navedeno sodišče meni, da je treba glede vprašanja sprejeti odločitev, ki mu bo omogočila izreči sodbo v navedeni zadevi, lahko navedeno sodišče to vprašanje predloži v predhodno odločanje Sodišču Evropske unije.

Če pa je predmet zadeve pred sodiščem v Združenem kraljestvu odločanje o prošnji, vloženi na podlagi člena 18(1) ali (4) ali člena 19, se lahko zadeva predloži v predhodno odločanje le, če se je zadeva začela na prvi stopnji v obdobju osmih let od datuma začetka uporabe člena 19.

2.   Sodišče Evropske unije je pristojno za predhodno odločanje o zadevah na podlagi odstavka 1. Pravni učinki takih predhodnih odločitev v Združenem kraljestvu so enaki pravnim učinkom predhodnih odločitev, sprejetih v skladu s členom 267 PDEU, v Uniji in njenih državah članicah.

3.   V primeru, da skupni odbor sprejme odločitev na podlagi člena 132(1), se obdobje osmih let iz drugega pododstavka odstavka 1 samodejno podaljša za toliko mesecev, za kolikor je bilo podaljšano prehodno obdobje.

Člen 159

Spremljanje izvajanja in uporabe drugega dela

1.   V Združenem kraljestvu izvajanje in uporabo drugega dela spremlja neodvisni organ (v nadaljnjem besedilu: organ), ki ima pooblastila, enakovredna pooblastilom Evropske komisije v skladu s Pogodbama, za izvajanje preiskav na lastno pobudo v zvezi z domnevnimi kršitvami drugega dela s strani upravnih organov Združenega kraljestva ter za sprejemanje pritožb državljanov Unije in njihovih družinskih članov za namene opravljanja takih preiskav. Organ ima tudi pravico, da na podlagi takih pritožb vloži pravno sredstvo pri pristojnem sodišču v Združenem kraljestvu v ustreznem sodnem postopku, da se poišče ustrezen pravni ukrep.

2.   Evropska komisija oziroma organ vsako leto obvesti specializirani Odbor za pravice državljanov iz točke (a) člena 165(1) o izvajanju in uporabi drugega dela v Uniji oziroma Združenem kraljestvu. Predložene informacije vključujejo zlasti ukrepe, sprejete za izvajanje drugega dela ali uskladitev z njim, ter število in naravo prejetih pritožb.

3.   Skupni odbor ne prej kot osem let po koncu prehodnega obdobja oceni delovanje organa. Na podlagi take ocene se lahko v dobri veri v skladu s točko (f) člena 164(4) in členom 166 odloči, da lahko Združeno kraljestvo organ razpusti.

Člen 160

Pristojnost Sodišča Evropske unije v zvezi z nekaterimi določbami petega dela

Brez poseganja v člen 87 tega sporazuma se členi 258, 260 in 267 PDEU uporabljajo za razlago in uporabo veljavnega prava Unije, navedenega v členu 136 in členu 138(1) ali (2) tega sporazuma. V ta namen se sklicevanja v členih 258, 260, in 267 PDEU na državo članico razumejo tako, da vključujejo Združeno kraljestvo.

Člen 161

Postopki pred Sodiščem Evropske unije

1.   Če sodišče države članice predloži vprašanje v zvezi z razlago tega sporazuma Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje, se odločitev nacionalnega sodišča, ki vsebuje to vprašanje, uradno sporoči Združenemu kraljestvu.

2.   Za predloge za sprejetje odločitve Sodišča Evropske unije, vložene v skladu s členom 158 tega sporazuma, se smiselno uporabljajo določbe prava Unije, ki urejajo postopke, predložene Sodišču Evropske unije v skladu s členom 267 PDEU.

Za postopke pred Sodiščem Evropske unije in predloge za predhodno odločanje v skladu s členom 160 tega sporazuma se uporabljajo določbe prava Unije, ki urejajo postopek pred Sodiščem Evropske unije.

3.   V zadevah, predloženih Sodišču Evropske unije v skladu z odstavkom 1 ter členoma 158 in 160 tega sporazuma ter členom 12 Protokola o suverenih conah:

(a)

Združeno kraljestvo sodeluje v postopkih pred Sodiščem Evropske unije enako kot država članica;

(b)

imajo odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, pravico zastopati stranko ali ji nuditi pomoč v takih postopkih pred Sodiščem Evropske unije; v takih primerih se ti odvetniki v vsakem pogledu obravnavajo kot odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči držav članic, ki zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč pred Sodiščem Evropske unije.

Člen 162

Sodelovanje Evropske komisije v tekočih zadevah v Združenem kraljestvu

Če tako zahteva dosledna razlaga in uporaba tega sporazuma, lahko Evropska komisija predloži pisna stališča sodiščem Združenega kraljestva v tekočih zadevah v zvezi z razlago Sporazuma. Evropska komisija lahko z dovoljenjem zadevnega sodišča predloži tudi ustna stališča. Evropska komisija pred predložitvijo takih stališč obvesti Združeno kraljestvo o tem, da namerava formalno predložiti svoja stališča.

Člen 163

Reden dialog in izmenjava informacij

Za lažjo dosledno razlago tega sporazuma in ob popolnem spoštovanju neodvisnosti sodišč so Sodišče Evropske unije in najvišja sodišča Združenega kraljestva v rednem dialogu, analognem dialogu med Sodiščem Evropske unije in najvišjimi sodišči držav članic.

NASLOV II

Institucionalne določbe

Člen 164

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Unije in Združenega kraljestva. Skupnemu odboru sopredsedujeta Unija in Združeno kraljestvo.

2.   Skupni odbor se sestane na zahtevo Unije ali Združenega kraljestva, v vsakem primeru pa vsaj enkrat na leto. Skupni odbor določi svoj časovni razpored in dnevni red sestankov z medsebojnim soglasjem. Delo skupnega odbora ureja poslovnik iz Priloge VIII k temu sporazumu.

3.   Skupni odbor je odgovoren za izvajanje in uporabo tega sporazuma. Unija in Združeno kraljestvo lahko skupnemu odboru predložita kakršno koli vprašanje v zvezi z izvajanjem, uporabo in razlago tega sporazuma.

4.   Skupni odbor:

(a)

nadzoruje in olajšuje izvajanje in uporabo tega sporazuma;

(b)

odloča o nalogah specializiranih odborov in nadzoruje njihovo delo;

(c)

išče primerne načine in metode preprečevanja težav, ki lahko nastanejo na področjih, ki jih zajema ta sporazum, ali reševanja sporov, ki lahko nastanejo v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma;

(d)

obravnava kakršno koli pomembno zadevo, povezano s področjem, ki ga zajema ta sporazum;

(e)

sprejme sklepe in poda priporočila, kot je določeno v členu 166, ter

(f)

v primerih, predvidenih v tem sporazumu, sprejme spremembe tega sporazuma.

5.   Skupni odbor lahko:

(a)

prenese dolžnosti na specializirane odbore, razen dolžnosti iz točk (b), (e) in (f) odstavka 4;

(b)

ustanovi specializirane odbore, razen tistih, ki so ustanovljeni s členom 165, da mu pomagajo pri opravljanju nalog;

(c)

spremeni naloge, dodeljene specializiranim odborom, in razpusti katerega koli od teh odborov;

(d)

razen glede prvega, četrtega in šestega dela do konca četrtega leta po koncu prehodnega obdobja sprejema sklepe o spremembah tega sporazuma, če so take spremembe potrebne za popravljanje napak, odstranjevanje izpuščenega ali drugih pomanjkljivosti ali obravnavanje razmer, ki v času podpisa tega sporazuma niso bile predvidene, in če se s takimi sklepi ne spreminjajo bistvene sestavine tega sporazuma;

(e)

sprejme spremembe poslovnika iz Priloge VIII ter

(f)

sprejme druge ukrepe pri opravljanju svojih nalog, kot sta jih določila Unija in Združeno kraljestvo.

6.   Skupni odbor pripravi letno poročilo o delovanju tega sporazuma.

Člen 165

Specializirani odbori

1.   Ustanovijo se naslednji specializirani odbori:

(a)

odbor za pravice državljanov;

(b)

odbor za druge določbe o ločitvi;

(c)

odbor za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o Irski/Severni Irski;

(d)

odbor za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o suverenih conah na Cipru

(e)

odbor za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o Gibraltarju ter

(f)

odbor za finančne določbe.

V teh specializiranih odborih sodelujejo predstavniki Unije in predstavniki Združenega kraljestva.

2.   Delo specializiranih odborov ureja poslovnik iz Priloge VIII k temu sporazumu.

Če ni s tem sporazumom določeno drugače in če se sopredsednika ne odločita drugače, se specializirani odbori sestanejo vsaj enkrat letno. Dodatni sestanki se lahko skličejo na zahtevo Unije, Združenega kraljestva ali skupnega odbora. Sopredsedujejo jim predstavniki Unije in Združenega kraljestva. Specializirani odbori določijo svoj časovni razpored in dnevni red sestankov z medsebojnim soglasjem. Specializirani odbori lahko pripravijo osnutke sklepov in priporočil ter jih predložijo v sprejetje skupnemu odboru.

3.   Unija in Združeno kraljestvo zagotovita, da imajo njihovi predstavniki v specializiranih odborih ustrezno strokovno znanje o obravnavanih vprašanjih.

4.   Specializirani odbori skupni odbor dovolj zgodaj pred svojimi sestanki obvestijo o svojih časovnih razporedih in dnevnih redih sestankov ter mu poročajo o rezultatih in sklepih vsakega sestanka. Ustanovitev ali obstoj specializiranega odbora Uniji ali Združenemu kraljestvu ne preprečuje, da bi katero koli zadevo neposredno predložila skupnemu odboru.

Člen 166

Sklepi in priporočila

1.   Skupni odbor je za namene tega sporazuma pooblaščen za sprejemanje sklepov v zvezi z vsemi zadevami, za katere je tako določeno s tem sporazumom, ter pripravo ustreznih priporočil za Unijo in Združeno kraljestvo.

2.   Sklepi, ki jih sprejme skupni odbor, so za Unijo in Združeno kraljestvo zavezujoči, Unija in Združeno kraljestvo pa jih izvajata. Navedeni sklepi imajo enak pravni učinek kot ta sporazum.

3.   Skupni odbor sprejema sklepe in pripravi priporočila z medsebojnim soglasjem.

NASLOV III

Reševanje sporov

Člen 167

Sodelovanje

Unija in Združeno kraljestvo si vedno prizadevata, da dosežeta dogovor o razlagi in uporabi tega sporazuma ter da pri vsaki zadevi, ki bi lahko vplivala na njegovo izvajanje, s sodelovanjem in posvetovanji po najboljših močeh poskušata doseči obojestransko zadovoljivo rešitev.

Člen 168

Izključnost

V primeru kakršnega koli spora med Unijo in Združenim kraljestvom, ki izhaja iz tega sporazuma, Unija in Združeno kraljestvo uporabita samo postopke iz tega sporazuma.

Člen 169

Posvetovanje in komunikacija v skupnem odboru

1.   Unija in Združeno kraljestvo si prizadevata reševati spore glede razlage in uporabe določb tega sporazuma s posvetovanjem v skupnem odboru v dobri veri, da bi dosegla sporazumno rešitev. Stranka, ki želi začeti posvetovanje, o tem pismeno obvesti skupni odbor.

2.   Sporočila ali obvestila, ki si jih pošiljata Unija in Združeno kraljestvo na podlagi določb tega naslova, se pošiljajo v okviru skupnega odbora.

Člen 170

Začetek arbitražnega postopka

1.   Brez poseganja v člen 160 lahko Unija ali Združeno kraljestvo, če v treh mesecih od predložitve pisnega obvestila skupnemu odboru ne dosežeta sporazumne rešitve v skladu s členom 169(1), zahteva ustanovitev arbitražnega senata. Tak zahtevek se v pisni obliki pošlje drugi stranki in Mednarodnemu uradu Stalnega arbitražnega sodišča. V zahtevku se navede predmet spora za reševanje pred arbitražnim senatom in povzetek pravnih argumentov v podporo predlogu.

2.   Unija in Združeno kraljestvo se lahko dogovorita, da se ustanovitev arbitražnega senata zahteva pred potekom roka iz odstavka 1.

Člen 171

Ustanovitev arbitražnega senata

1.   Skupni odbor najpozneje do konca prehodnega obdobja sestavi seznam 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne za članstvo v arbitražnem senatu. V ta namen Unija in Združeno kraljestvo predlagata vsak po deset oseb. Poleg tega Unija in Združeno kraljestvo skupaj predlagata pet oseb za mesto predsednika arbitražnega senata. Skupni odbor zagotovi, da seznam vedno izpolnjuje navedene zahteve.

2.   Na seznamu, sestavljenem v skladu z odstavkom 1, so samo osebe, katerih neodvisnost je nedvomna in ki so ustrezno usposobljene za imenovanje na najvišje sodniške položaje v svoji državi ali ki so priznani pravniki, in ki razpolagajo s posebnim znanjem ali izkušnjami na področju prava Unije in mednarodnega javnega prava. Na tem seznamu ni oseb, ki so člani, uradniki ali drugi uslužbenci institucij Unije, vlade države članice ali vlade Združenega kraljestva.

3.   Arbitražni senat sestavlja pet članov.

4.   Senat se ustanovi v skladu z odstavkoma 5 in 6 v 15 dneh od dneva zahtevka v skladu s členom 170.

5.   Unija in Združeno kraljestvo imenujeta vsak po dva člana izmed oseb na seznamu iz odstavka 1. Predsednika izberejo člani senata soglasno izmed oseb, ki sta jih Unija in Združeno kraljestvo skupaj imenovala za mesto predsednika.

V primeru, da člani senata ne morejo doseči soglasja glede izbire predsednika v roku iz odstavka 4, lahko Unija ali Združeno kraljestvo zahteva, da generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča, izžreba predsednika izmed oseb, ki sta jih Unija in Združeno kraljestvo skupaj predlagala za mesto predsednika.

6.   Generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča opravi izbiro iz drugega pododstavka odstavka 5 v petih dneh od zahteve iz odstavka 5. Pri izboru so lahko prisotni predstavniki Unije in Združenega kraljestva.

7.   Datum ustanovitve arbitražnega senata je datum, na katerega se zaključi izbirni postopek.

8.   V primeru, da seznam iz odstavka 1 ni sestavljen do poteka roka iz odstavka 4, Unija in Združeno kraljestvo v petih dneh imenujeta vsak po dve osebi za člana senata. Če so bile na podlagi odstavka 1 predlagane osebe, se imenujejo osebe s tega seznama. Predsednik se nato imenuje po postopku iz odstavka 5. V primeru, da Unija in Združeno kraljestvo v nadaljnjih petih dneh skupaj ne predlagata vsaj ene osebe za predsednika, generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča po posvetovanju z Unijo in Združenim kraljestvom v petih dneh predlaga predsednika, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka 2. Razen če Unija ali Združeno kraljestvo v petih dneh temu predlogu ne nasprotuje, se imenuje oseba, ki jo je predlagal generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča.

9.   V primeru, da arbitražni senat ni ustanovljen v treh mesecih od datuma zahtevka v skladu s členom 170, generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča na zahtevo Unije ali Združenega kraljestva v 15 dneh po podaji take zahteve in po posvetovanju z Unijo in Združenim kraljestvom za ustanovitev arbitražnega senata imenuje osebe, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2 tega člena.

Člen 172

Poslovnik

Postopke za reševanje sporov iz tega naslova ureja poslovnik iz dela A Priloge IX (v nadaljnjem besedilu: poslovnik), skupni odbor pa delovanje teh postopkov za reševanje sporov redno pregleduje in lahko poslovnik spremeni.

Člen 173

Časovni okvir postopka pred arbitražnim senatom

1.   Arbitražni senat o svoji odločitvi uradno obvesti Unijo, Združeno kraljestvo in skupni odbor v 12 mesecih od datuma ustanovitve arbitražnega senata. Kadar arbitražni senat meni, da se tega roka ne bo mogel držati, njegov predsednik o tem pisno uradno obvesti Unijo in Združeno kraljestvo, pri čemer navede razloge za zamudo in datum, na katerega namerava senat končati delo.

2.   Unija ali Združeno kraljestvo lahko v desetih dneh po ustanovitvi arbitražnega senata podata obrazložen predlog o nujnosti zadeve. Arbitražni senat v tem primeru odloči o nujnosti zadeve v 15 dneh od prejema takega predloga. Če ugotovi, da je zadeva nujna, si po najboljših močeh prizadeva o svoji odločitvi uradno obvestiti Unijo in Združeno kraljestvo v šestih mesecih od datuma svoje ustanovitve.

Člen 174

Spori, ki sprožajo vprašanja glede prava Unije

1.   Kadar spor, predložen arbitraži v skladu s tem naslovom, sproži vprašanje glede razlage pojma prava Unije, vprašanje glede razlage določbe prava Unije iz tega sporazuma ali vprašanje o tem, ali Združeno kraljestvo izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 89(2), arbitražni senat o takem vprašanju ne odloča. V takem primeru zahteva, da o vprašanju odloči Sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je pristojno za tako odločanje, njegove odločitve pa so za arbitražni senat zavezujoče.

Arbitražni senat vloži zahtevo iz prvega pododstavka po zaslišanju strank.

2.   Brez poseganja v prvi stavek prvega pododstavka odstavka 1 lahko Unija ali Združeno kraljestvo, če meni, da je treba vložiti zahtevo v skladu z odstavkom 1, v ta namen predloži svoja stališča arbitražnemu senatu. V takem primeru arbitražni senat vloži zahtevo v skladu z odstavkom 1, razen če se zadevno vprašanje ne nanaša na razlago pojma prava Unije, razlago določbe prava Unije iz tega sporazuma ali na to, ali Združeno kraljestvo izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 89(2). Arbitražni senat poda razloge za svojo oceno. V desetih dneh po oceni lahko katera koli stranka od arbitražnega senata zahteva, da pregleda svojo oceno, zaslišanje strank v zvezi s tem pa se organizira v 15 dneh od prejema zahteve. Arbitražni senat poda razloge za svojo oceno.

3.   V primerih iz odstavkov 1 in 2 se roki iz člena 173 začasno prekinejo, dokler Sodišče Evropske unije ne sprejme odločitve. Arbitražnemu senatu ni potrebno odločiti v manj kot 60 dneh od datuma odločitve Sodišča Evropske unije.

4.   Za postopke pred Sodiščem Evropske unije v skladu s tem členom se smiselno uporabljata prvi pododstavek člena 161(2) in člen 161(3).

Člen 175

Izpolnitev odločitve arbitražnega senata

Odločitev arbitražnega senata je za Unijo in Združeno kraljestvo zavezujoča. Unija in Združeno kraljestvo sprejmeta vse potrebne ukrepe za izpolnitev odločitve arbitražnega senata v dobri veri in si prizadevata za dogovor o obdobju za izpolnitev odločitve v skladu s postopkom iz člena 176.

Člen 176

Razumno obdobje za izpolnitev odločitve

1.   Najpozneje 30 dni po uradnem obvestilu Uniji in Združenemu kraljestvu o odločitvi arbitražnega senata nasprotna stranka, če je senat odločil v korist pritožnika, slednjega uradno obvesti o času, ki ga bo po njenem mnenju potrebovala za izpolnitev odločitve (v nadaljnjem besedilu: razumno obdobje).

2.   Če pride med Unijo in Združenim kraljestvom do spora o razumnem obdobju za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, pritožnik v 40 dneh od uradnega obvestila nasprotne stranke iz odstavka 1 od prvotnega arbitražnega senata pisno zahteva, da določi trajanje razumnega obdobja. Taka zahteva se hkrati uradno sporoči nasprotni stranki. Arbitražni senat uradno obvesti Unijo in Združeno kraljestvo o svoji odločitvi o obdobju za izpolnitev odločitve v 40 dneh od vložitve zahteve.

3.   V primeru, da se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, da bi obravnavali zahtevo iz odstavka 2, se ustanovi nov arbitražni senat, kakor je določeno v členu 171. Rok za uradno obvestilo o odločitvi je 60 dni od datuma ustanovitve novega arbitražnega senata.

4.   Nasprotna stranka pisno obvesti pritožnika o svojem napredku pri izpolnitvi odločitve arbitražnega senata iz člena 173 vsaj en mesec pred iztekom razumnega obdobja.

5.   Razumno obdobje se lahko podaljša z medsebojnim dogovorom Unije in Združenega kraljestva.

Člen 177

Pregled ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve arbitražnega senata

1.   Nasprotna stranka pred koncem razumnega obdobja uradno obvesti pritožnika o vseh ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnitev odločitve arbitražnega senata.

2.   Če ob koncu razumnega obdobja pritožnik meni, da nasprotna stranka ni izpolnila odločitve arbitražnega senata iz člena 173, lahko od prvotnega arbitražnega senata pisno zahteva, da odloči o zadevi. Arbitražni senat uradno obvesti Unijo in Združeno kraljestvo o svoji odločitvi v 90 dneh od vložitve zahteve.

3.   V primeru, da se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, da bi obravnavali zahtevo iz odstavka 2, se ustanovi nov arbitražni senat, kakor je določeno v členu 171. Rok za uradno obvestilo o odločitvi je 60 dni od datuma ustanovitve novega arbitražnega senata.

4.   Kadar zadeva, predložena arbitražnemu senatu v skladu z odstavkom 2, sproži vprašanje glede razlage pojma prava Unije ali določbe prava Unije iz tega sporazuma, se smiselno uporablja člen 174.

Člen 178

Začasni popravni ukrepi v primeru neizpolnjevanja odločitve

1.   Če arbitražni senat v skladu s členom 177(2) odloči, da nasprotna stranka ni izpolnila njegove odločitve iz člena 173, lahko na zahtevo pritožnika nasprotni stranki naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni. Arbitražni senat pri določitvi pavšalnega zneska ali denarne kazni upošteva resnost in trajanje neizpolnjevanja odločitve in s tem povezane kršitve obveznosti.

2.   Če nasprotna stranka v enem mesecu po odločitvi arbitražnega senata iz odstavka 1 ne plača naloženega pavšalnega zneska ali denarne kazni ali če v šestih mesecih po odločitvi arbitražnega senata iz člena 177(2) še vedno ne izpolnjuje odločitve arbitražnega senata iz člena 173, ima pritožnik pravico, da po uradnem obvestilu nasprotni stranki opusti obveznosti, ki izhajajo iz:

(a)

določb tega sporazuma, razen tistih iz drugega dela, ali

(b)

delov katerega koli drugega sporazuma med Unijo in Združenim kraljestvom pod pogoji iz navedenega sporazuma.

V uradnem obvestilu so navedene določbe, ki jih namerava pritožnik opustiti. Pritožnik pred odločitvijo o opustitvi delov sporazuma iz točke (b) najprej prouči, ali bi bila opustitev uporabe določbe tega sporazuma v skladu s točko (a) ustrezen odgovor na kršitev. Vsaka opustitev je sorazmerna z zadevno kršitvijo obveznosti, pri čemer se upoštevajo resnost kršitve in zadevne pravice ter, kadar opustitev temelji na dejstvu, da nasprotna stranka še vedno ne izpolnjuje odločitve arbitražnega senata iz člena 173, vprašanje, ali je bilo nasprotni stranki naloženo plačilo denarne kazni ter ali jo je ta že plačala oziroma jo še vedno plačuje.

Pritožnik lahko opustitev izvede kadar koli, vendar ne prej kot deset dni po datumu uradnega obvestila, razen če je nasprotna stranka zahtevala arbitražo v skladu z odstavkom 3.

3.   Če nasprotna stranka meni, da obseg opustitve iz uradnega obvestila iz odstavka 2 ni sorazmeren, lahko od prvotnega arbitražnega senata pisno zahteva, da odloči o zadevi. Taka zahteva se uradno sporoči pritožniku pred iztekom desetdnevnega obdobja iz odstavka 2. Arbitražni senat uradno obvesti Unijo in Združeno kraljestvo o svoji odločitvi v 60 dneh od vložitve zahteve. Obveznosti se ne opustijo, dokler arbitražni senat uradno ne sporoči svoje odločitve, vsaka opustitev pa mora biti skladna z odločitvijo arbitražnega senata.

4.   V primeru, da se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, da bi obravnavali zahtevo iz odstavka 2, se ustanovi nov arbitražni senat, kakor je določeno v členu 171. V takih primerih je rok za uradno obvestilo o odločitvi 90 dni od datuma ustanovitve novega arbitražnega senata.

5.   Opustitev obveznosti je začasna in se uporablja samo, dokler se ukrep, za katerega je ugotovljena neskladnost z določbami tega sporazuma, ne umakne ali spremeni tako, da se doseže skladnost z določbami tega sporazuma, ali dokler se Unija in Združeno kraljestvo ne dogovorita o drugačnem reševanju spora.

Člen 179

Pregled ukrepov, sprejetih po začasnih popravnih ukrepih

1.   Če je pritožnik opustil obveznosti v skladu s členom 178 ali če je arbitražni senat naložil nasprotni stranki plačilo denarne kazni v skladu s členom 178(1), nasprotna stranka pritožnika uradno obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, in o svoji zahtevi po odpravi opustitve obveznosti, ki jo je uporabil pritožnik, ali denarne kazni.

2.   Če se Unija in Združeno kraljestvo v 45 dneh od datuma predložitve uradnega obvestila ne dogovorita o tem, ali bo nasprotna stranka z ukrepom iz uradnega obvestila dosegla skladnost z določbami tega sporazuma, lahko vsaka od strank od prvotnega arbitražnega senata pisno zahteva, da odloči o zadevi. Taka zahteva se hkrati uradno sporoči drugi stranki. Odločitev arbitražnega senata se uradno sporoči Uniji, Združenemu kraljestvu in skupnemu odboru v 75 dneh od datuma vložitve zahteve.

Če arbitražni senat odloči, da je nasprotna stranka dosegla skladnost s tem sporazumom, ali če pritožnik v 45 dneh od predložitve uradnega obvestila iz odstavka 1 ne zahteva, da prvotni arbitražni senat odloči o zadevi:

(a)

se opustitev obveznosti odpravi v 15 dneh po odločitvi arbitražnega senata ali koncu 45-dnevnega obdobja;

(b)

se denarna kazen odpravi na dan po odločitvi arbitražnega senata ali koncu 45-dnevnega obdobja.

3.   V primeru, da se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, da bi obravnavali zahtevo iz odstavka 2, se ustanovi nov arbitražni senat, kakor je določeno v členu 171. V tem primeru je rok za uradno obvestilo o odločitvi 90 dni od datuma ustanovitve novega arbitražnega senata.

4.   Kadar zadeva, predložena arbitražnemu senatu v skladu z odstavkom 2, sproži vprašanje glede razlage pojma prava Unije ali določbe prava Unije iz tega sporazuma, se smiselno uporablja člen 174.

Člen 180

Sklepi in odločitve arbitražnega senata

1.   Arbitražni senat si prizadeva za sprejemanje vseh sklepov s soglasjem. Če sklepov kljub temu ni mogoče doseči s soglasjem, se o sporni zadevi odloča z večino. V nobenem primeru se odklonilna mnenja članov arbitražnega senata ne objavijo.

2.   Vsaka odločitev arbitražnega senata je za Unijo in Združeno kraljestvo zavezujoča. Odločitev zajema ugotovitve o dejstvih, uporabo ustreznih določb tega sporazuma ter argumente za ugotovitve in zaključke. Unija in Združeno kraljestvo v celoti objavita odločitve in sklepe arbitražnega senata, pri tem pa upoštevata varstvo zaupnih informacij.

Člen 181

Člani arbitražnega senata

1.   Člani arbitražnega senata so neodvisni, delujejo v svoji individualni pristojnosti, ne sprejemajo navodil nobene organizacije ali vlade ter ravnajo v skladu s kodeksom ravnanja iz dela B Priloge IX. Skupni odbor lahko navedeni kodeks ravnanja spremeni.

2.   Člani arbitražnega senata imajo od ustanovitve slednjega imuniteto pred sodnimi postopki v Uniji in Združenem kraljestvu za dejanja, ki jih storijo pri opravljanju svojih nalog v arbitražnemu senatu.

NASLOV IV

Končne določbe

Člen 182

Protokoli in priloge

Protokol o Irski/Severni Irski, Protokol o suverenih conah na Cipru, Protokol o Gibraltarju ter priloge I do IX so sestavni del tega sporazuma.

Člen 183

Verodostojna besedila in depozitar

Ta sporazum je sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Sveta.

Člen 184

Pogajanja o prihodnjih odnosih

Unija in Združeno kraljestvo si v dobri veri in ob popolnem spoštovanju njunih pravnih redov čim bolj prizadevata, da sprejmeta potrebne ukrepe za pospešena pogajanja o sporazumih, ki urejajo njune prihodnje odnose, navedene v politični deklaraciji z dne 25. novembra 2018, in da izvedeta ustrezne postopke za ratifikacijo ali sklenitev navedenih sporazumov, da se zagotovi, kolikor je to mogoče, da se navedeni sporazumi začnejo uporabljati od konca prehodnega obdobja.

Člen 185

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta sporazum stopi v veljavo na tistega od naslednjih datumov, ki nastopi prej:

(a)

dan, ki sledi koncu obdobja iz člena 50(3) PEU, kot ga je Evropski svet podaljšal v dogovoru z Združenim kraljestvom, če bo do tega datuma depozitar tega sporazuma prejel pisni uradni obvestili Unije in Združenega kraljestva glede dokončanja potrebnih notranjih postopkov;

(b)

prvi dan meseca, ki sledi dnevu, na katerega je depozitar tega sporazuma prejel zadnje od pisnih uradnih obvestil iz točke (a).

Če depozitar tega sporazuma do konca obdobja iz člena 50(3) PDEU, kot ga je Evropski svet podaljšal v dogovoru z Združenim kraljestvom, ne prejme pisnih uradnih obvestil iz točke (a), ta sporazum ne stopi v veljavo.

Pri pripravi pisnega uradnega obvestila iz prvega odstavka lahko Unija v zvezi s katero koli državo članico, ki je navedla razloge, povezane s temeljnimi načeli njenega nacionalnega prava, izjavi, da lahko izvršitveni sodni organi te države članice v prehodnem obdobju poleg razlogov za neizvršitev evropskega naloga za prijetje iz Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ zavrnejo predajo njenih državljanov Združenemu kraljestvu na podlagi evropskega naloga za prijetje. V takem primeru lahko Združeno kraljestvo najpozneje v enem mesecu po prejemu izjave Unije izjavi, da lahko njegovi izvršitveni sodni organi zavrnejo predajo njegovih državljanov navedeni državi članici.

Drugi in tretji del, razen člena 19, člena 34(1), člena 44 in člena 96(1), ter naslov I šestega dela in členi 169 do 181 se uporabljajo od konca prehodnega obdobja.

Protokol o Irski/Severni Irski se uporablja od konca prehodnega obdobja, razen naslednjih določb navedenega protokola, ki se uporabljajo od začetka veljavnosti tega sporazuma:

členov 1, 2 in 3;

zadnjega stavka tretjega pododstavka, četrtega pododstavka, zadnjega stavka petega pododstavka ter šestega pododstavka člena 6(1);

drugega stavka prvega pododstavka člena 6(2);

zadnjega stavka člena 12(2);

člena 14(3);

člena 16;

člena 17(1) do (4) in (6);

člena 21;

tretjega stavka člena 4(3) in člena 5(2) Priloge 2;

drugega stavka člena 4(1), člena 8(1) in prvega stavka drugega odstavka člena 13 Priloge 3;

členov 1(4) in 2(3), zadnjega stavka člena 7(2) ter prvega odstavka člena 8 Priloge 4 ter

prvega odstavka Priloge 9.

Protokol o suverenih conah Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na Cipru, razen člena 11 Protokola, se uporablja od konca prehodnega obdobja.

Ob koncu prehodnega obdobja preneha veljati Protokol o Gibraltarju, razen člena 1 Protokola.

Dne ….

 


(1)  UL C 23, 28.1.1983, str. 1.

(2)  UL C 306, 17.12.2007, str. 270.

(3)  Anguilla, Bermudi, Britansko antarktično ozemlje, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Britanski Deviški otoki, Kajmanski otoki, Falklandski otoki, Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha, Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki ter Otoki Turks in Caicos.

(4)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(5)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23.12.2003, str. 1).

(7)  Pojem pravic do varstva in vzgoje se razlaga v skladu s točko 9 člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/2003. Zato zajema pravice do varstva in vzgoje, podeljene s sodbo, po samem zakonu ali s pravno veljavnim dogovorom.

(8)  Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

(9)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

(10)  Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36).

(11)  Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).

(12)  Direktiva Sveta 74/556/EGS z dne 4. junija 1974 o podrobni določitvi prehodnih ukrepov na področju dejavnosti trgovine in distribucije strupenih proizvodov in dejavnosti, ki zadevajo profesionalno uporabo teh proizvodov, vključno s posredniškimi dejavnostmi (UL L 307, 18.11.1974, str. 1).

(13)  Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 124, 20.5.2003, str. 1).

(15)  Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

(16)  Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2).

(17)  Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

(18)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

(19)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(20)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(21)  Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

(22)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).

(23)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(24)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(25)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(26)  Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105).

(27)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 29).

(28)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39).

(29)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(30)  Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20.2.2008, str. 23).

(31)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 77, 23.3.2011, str. 1).

(32)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).

(33)  Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 154, 16.6.2017, str. 1).

(34)  Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL L 3, 5.1.2002, str. 1).

(35)  Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L 227, 1.9.1994, str. 1).

(36)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

(37)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(38)  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

(39)  Uredba (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 (UL L 84, 20.3.2014, str. 14).

(40)  Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, 23.12.2015, str. 1).

(41)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(42)  Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 193, 24.7.2009, str. 60).

(43)  Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, 27.3.1996, str. 20).

(44)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva (UL L 198, 8.8.1996, str. 30).

(45)  Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L 152, 16.6.2009, str. 1).

(46)  UL C 197, 12.7.2000, str. 3.

(47)  UL C 326, 21.11.2001, str. 2.

(48)  Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o Evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

(49)  Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003, str. 45).

(50)  Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni (UL L 76, 22.3.2005, str. 16).

(51)  Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (UL L 328, 24.11.2006, str. 59).

(52)  Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (UL L 327, 5.12.2008, str. 27).

(53)  Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (UL L 220, 15.8.2008, str. 32).

(54)  Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (UL L 93, 7.4.2009, str. 23).

(55)  Sklep Sveta 2009/316/PNZ z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ (UL L 93, 7.4.2009, str. 33).

(56)  Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu (UL L 294, 11.11.2009, str. 20).

(57)  Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

(58)  Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti (UL L 338, 21.12.2011, str. 2).

(59)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1).

(60)  Okvirni sklep Sveta 2002/465/PNZ z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih enotah (UL L 162, 20.6.2002, str. 1).

(61)  Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

(62)  Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 22.9.2000, str. 19).

(63)  UL C 24, 23.1.1998, str. 2.

(64)  Sklep Sveta 2000/642/PNZ z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor držav članic pri izmenjavi informacij (UL L 271, 24.10.2000, str. 4).

(65)  Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89).

(66)  Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63).

(67)  Sklep Sveta 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 o sodelovanju med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji (UL L 332, 18.12.2007, str. 103).

(68)  Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L 119, 4.5.2016, str. 132).

(69)  Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).

(70)  Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).

(71)  Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (UL L 177, 4.7.2008, str. 6).

(72)  Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL L 199, 31.7.2007, str. 40).

(73)  Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

(74)  Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7, 10.1.2009, str. 1).

(75)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(76)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

(77)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (UL L 143, 30.4.2004, str. 15).

(78)  Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 141, 5.6.2015, str. 19).

(79)  Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L 399, 30.12.2006, str. 1).

(80)  Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L 199, 31.7.2007, str. 1).

(81)  Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah (UL L 181, 29.6.2013, str. 4).

(82)  Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79).

(83)  Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1).

(84)  Odločba Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 25).

(85)  Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (UL L 26, 31.1.2003, str. 41).

(86)  Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 136, 24.5.2008, str. 3).

(87)  Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (UL L 261, 6.8.2004, str. 15).

(88)  UL L 299, 16.11.2005, str. 62.

(89)  UL L 300 17.11.2005, str. 55.

(90)  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

(91)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(92)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(93)  Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L 216, 20.8.2009, str. 76).

(94)  Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

(95)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(96)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(97)  Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 340, 16.12.2002, str. 1).

(98)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(99)  Uredba Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) (UL L 364, 12.12.1992, str. 7).

(100)  Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36).

(101)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).

(102)  Uredba (EU) 2017/352 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč (UL L 57, 3.3.2017, str. 1).

(103)  Direktiva Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L 395, 30.12.1989, str. 33).

(104)  Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L 76, 23.3.1992, str. 14).

(105)  Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL L 199, 2.8.2011, str. 48).

(106)  Uredba Komisije (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih (UL L 54, 28.2.2005, str. 1).

(107)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).

(108)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 248, 24.9.2015, str. 9).

(109)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

(110)  Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 123, 27.4.2004, str. 18).

(111)  Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

(112)  Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L 302, 17.11.2009, str. 1).

(113)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(114)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(115)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

(116)  Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).

(117)  Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31.10.2009, str. 1).

(118)  Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 140, 5.6.2009, str. 1).

(119)  Uredba (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 145, 31.5.2011, str. 1).

(120)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 293/2012 z dne 3. aprila 2012 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 98, 4.4.2012, str. 1).

(121)  Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).

(122)  Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).

(123)  Uredba Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 (UL L 122, 3.5.2013, str. 1).

(124)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2014 z dne 30. junija 2014 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu informacij, ki jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 203, 11.7.2014, str. 23).

(125)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1191/2014 z dne 30. oktobra 2014 o določitvi oblike in načina predložitve poročil iz člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 318, 5.11.2014, str. 5).

(126)  Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

(127)  Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (UL L 121, 8.5.2012, str. 1).

(128)  Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L 84, 31.3.2010, str. 1).

(129)  Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 z dne 25. marca 1969 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti (UL L 74, 27.3.1969, str. 1).

(130)  Sklep 2005/684/ES, Euratom Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta (UL L 262, 7.10.2005, str. 1).

(131)  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, kakor so določeni z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(132)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(133)  Sklep Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2004/3) (2004/258/ES) (UL L 80, 18.3.2004, str. 42).

(134)  UL L 212, 17.8.1994, str. 3.

(135)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/2315 z dne 11. decembra 2017 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic (UL L 331, 14.12.2017, str. 57).

(136)  To se zlasti nanaša na člena 7, 30, člene 42(4), 48(2) do (6) in člen 49 PEU ter člen 25, člene 76(b), 82(3), 83(3), 86(1), 87(3), člen 135, člena 218(8), 223(1) ter člene 262, 311 in 341 PDEU.

(*1)  Unija bo uradno obvestila druge pogodbenice teh sporazumov, da se v prehodnem obdobju za namene teh sporazumov Združeno kraljestvo šteje kot država članica.

(*2)  V primeru podaljšanja bo Unija o tem uradno obvestila druge pogodbenice mednarodnih sporazumov.

(137)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(138)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

(139)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

(140)  Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/195 z dne 8. februarja 2018 o določitvi obrazcev za poročanje o goljufijah in nepravilnostih, ki vplivajo na upravičene zneske tradicionalnih lastnih sredstev, ter o inšpekcijskih pregledih v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi v skladu z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 (UL L 36, 9.2.2018, str. 33).

(141)  Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/194 z dne 8. februarja 2018 o določitvi vzorcev za poročila o računih za upravičene zneske lastnih sredstev in obrazca za poročila o neizterljivih zneskih v višini upravičenih zneskov lastnih sredstev v skladu z Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 (UL L 36, 9.2.2018, str. 20).

(142)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(143)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(144)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

(145)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(146)  Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

(147)  Uredba (EU) 2017/1601 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. septembra 2017 o vzpostavitvi Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), jamstva EFSD ter jamstvenega sklada EFSD (UL L 249, 27.9.2017, str. 1).

(148)  Uredba Sveta št. 422/67/EGS, 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije ter predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča (UL P 187, 8.8.1967, str. 1).

(149)  Sklep 2005/684/ES, Euratom Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta (UL L 262, 7.10.2005, str. 1).

(150)  Uredba Sveta (EU) 2016/300 z dne 29. februarja 2016 o določitvi prejemkov nosilcev visokih javnih funkcij EU (UL L 58, 4.3.2016, str. 1).

(151)  Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 118, 12.5.2010, str. 1).

(152)  Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).

(153)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 z dne 25. maja 2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 145, 10.6.2009, str. 10).

(154)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2728/94 z dne 31. oktobra 1994 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 293, 12.11.1994, str. 1).

(155)  Sklep št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (UL L 135, 8.5.2014, str. 1).

(156)  Sklep št. 1080/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj Unije in o razveljavitvi Sklepa št. 633/2009/ES (UL L 280, 27.10.2011, str. 1).

(157)  Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 210, 6.8.2013, str. 1).

(158)  Uredba Sveta (EU) 2015/322 z dne 2. marca 2015 o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 58, 3.3.2015, str. 1).

(159)  Uredba Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad (UL L 58, 3.3.2015, str. 17).

(160)  UL L 25, 30.1.1976, str. 168.

(161)  UL L 347, 22.12.1980, str. 210.

(162)  UL L 86, 31.3.1986, str. 210.

(163)  UL L 229, 17.8.1991, str. 288.

(164)  UL L 156, 29.5.1998, str. 108.

(165)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.

(166)  UL L 247, 9.9.2006, str. 32.

(167)  Sklep Komisije z dne 20. oktobra 2015 o vzpostavitvi nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije in razseljevanje v Afriki (C(2015) 7293).

(168)  Sklep Komisije z dne 24. novembra 2015 o usklajevanju ukrepov Unije in držav članic z mehanizmom usklajevanja – instrumentom za pomoč beguncem v Turčiji (UL C 407, 8.12.2015, str. 8).

(169)  Sklep Sveta (EU) 2016/1353 z dne 4. avgusta 2016 o finančnih pravilih Evropske obrambne agencije in razveljavitvi Sklepa 2007/643/SZVP (UL L 219, 12.8.2016, str. 98).

(170)  Sklep Sveta 2014/75/SZVP z dne 10. februarja 2014 o Inštitutu Evropske unije za varnostne študije (UL L 41, 12.2.2014, str. 13).

(171)  Sklep Sveta 2014/401/SZVP z dne 26. junija 2014 o Satelitskem centru Evropske unije in razveljavitvi Skupnega ukrepa 2001/555/SZVP o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije (UL L 188, 27.6.2014, str. 73).


PROTOKOLI

 


PROTOKOL O IRSKI/SEVERNI IRSKI

Unija in Združeno kraljestvo sta se –

OB UPOŠTEVANJU zgodovinskih vezi in trajne narave dvostranskih odnosov med Irsko in Združenim kraljestvom;

OB SKLICEVANJU na to, da izstop Združenega kraljestva iz Unije predstavlja pomemben in edinstven izziv za irski otok, ter ob ponovni potrditvi, da bodo dosežki, koristi in zaveze mirovnega procesa še naprej bistvenega pomena za tamkajšnje mir, stabilnost in spravo;

OB PRIZNAVANJU, da je treba za edinstvene razmere na irskem otoku poiskati edinstveno rešitev, da se zagotovi urejen izstop Združenega kraljestva iz Unije;

OB SKLICEVANJU na to, da cilj Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu), ki temelji na členu 50 PEU, ni vzpostavitev trajnih prihodnjih odnosov med Unijo in Združenim kraljestvom;

OB SKLICEVANJU na namero Unije in Združenega kraljestva, da nadomestita varovalno rešitev za Severno Irsko z naknadnim sporazumom, ki trajno določa alternativno ureditev za zagotovitev odsotnosti trde meje na irskem otoku;

OB UPOŠTEVANJU skupnega cilja Unije in Združenega kraljestva glede tesnih prihodnjih odnosov, na podlagi katerih bo vzpostavljena ambiciozna carinska ureditev, ki bo temeljila na enotnem carinskem območju, določenem v tem protokolu, ob popolnem spoštovanju njunih pravnih redov;

OB POTRDITVI, da bi bilo treba zaščititi vse dele Velikonočnega sporazuma oziroma Sporazuma iz Belfasta z dne 10. aprila 1998 med vlado Združenega kraljestva, vlado Irske in drugimi udeleženci v večstranskih pogajanjih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz leta 1998), ki je priložen britansko-irskemu sporazumu z istega dne (v nadaljnjem besedilu: Britansko-irski sporazum), vključno s poznejšimi sporazumi in dogovori o izvajanju;

OB PRIZNAVANJU, da je sodelovanje med Severno Irsko in Irsko osrednji del Sporazuma iz leta 1998 ter je bistveno za spravo in normalizacijo odnosov na irskem otoku, ter ob sklicevanju na vloge, funkcije in zaščitne ukrepe izvršnega organa Severne Irske, skupščine Severne Irske in ministrskega sveta sever-jug (vključno z določbami, ki veljajo za obe skupnosti), kot so določeni v Sporazumu iz leta 1998;

OB UPOŠTEVANJU, da pravo Unije zagotavlja podporni okvir za določbe Sporazuma iz leta 1998 o pravicah, zaščitnih ukrepih in enakosti;

OB PRIZNAVANJU, da bodo irski državljani na Severnem Irskem zaradi njihovega državljanstva Unije še naprej uživali in uveljavljali pravice, priložnosti in koristi ter dostopali do njih ter da bi moral ta protokol spoštovati in ne bi smel posegati v pravice, priložnosti in identiteto, ki jih državljanstvo Unije prinaša za ljudi s Severne Irske, ki se odločijo uveljavljati svojo pravico do irskega državljanstva, kot je opredeljeno v Prilogi 2 k Britansko-irskem sporazumu „Izjava o določbah odstavka (vi) člena 1 v zvezi z državljanstvom“;

OB SKLICEVANJU na zavezo Združenega kraljestva, da bo zaščitilo sodelovanje med severnim in južnim delom, in njegovo jamstvo, da se bo izognilo trdi meji, vključno z morebitno fizično infrastrukturo ali s tem povezanimi kontrolami in nadzorom, ter ob upoštevanju, da mora biti vsaka prihodnja ureditev skladna s temi krovnimi zahtevami;

OB UPOŠTEVANJU, da nič v tem protokolu Združenemu kraljestvu ne preprečuje zagotavljanja neoviranega dostopa do trga za blago, ki se giba s Severne Irske na preostali notranji trg Združenega kraljestva;

OB POUDARJANJU skupnega cilja Unije in Združenega kraljestva, da se izogibata kontrolam v pristaniščih in na letališčih Severne Irske, kolikor je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo ter ob upoštevanju njune regulativne ureditve in njenega izvajanja;

OB SKLICEVANJU na to, da so v skupnem poročilu pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi pogajanj na podlagi člena 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije z dne 8. decembra 2017 navedeni trije različni scenariji za zaščito sodelovanja med severnim in južnim delom ter izogibanje trdi meji, vendar da ta protokol temelji na tretjem scenariju, tj. da se ohrani popolna uskladitev s pravili Unije o notranjem trgu in carinski uniji, ki trenutno ali v prihodnje podpirajo sodelovanje med severnim in južnim delom, celotno otoško gospodarstvo in zaščito Sporazuma iz leta 1998 ter ki bi se morala uporabljati, če in dokler se ne doseže alternativni dogovor, ki določa drugačen scenarij;

OB UPOŠTEVANJU, da se lahko prehodno obdobje v skladu s členom 132 Sporazuma o izstopu soglasno podaljša;

OB SKLICEVANJU na to, da sta Unija in Združeno kraljestvo izvedla popis, iz katerega je razvidno, da sodelovanje med severnim in južnim delom v veliki meri temelji na skupnem pravnem in političnem okviru Unije;

OB UPOŠTEVANJU, da zato izstop Združenega kraljestva iz Unije prinaša znatne izzive za ohranjanje in razvoj sodelovanja med severnim in južnim delom;

OB SKLICEVANJU na to, da Združeno kraljestvo ostaja zavezano zaščiti in podpori nadaljnjega sodelovanja med severnim in južnim delom ter vzhodom in zahodom na celotnem spektru političnih, gospodarskih, varnostnih, družbenih in kmetijskih okvirov ter okvirov za sodelovanje, vključno z nadaljnjim delovanjem organov izvajanja sever-jug;

OB PRIZNAVANJU potrebe po izvajanju tega protokola, da se ohranijo potrebni pogoji za nadaljnje sodelovanje med severnim in južnim delom, vključno z morebitno novo ureditvijo v skladu s Sporazumom iz leta 1998;

OB SKLICEVANJU na zaveze Unije in Združenega kraljestva glede programov financiranja PEACE in INTERREG za sever-jug v sklopu sedanjega večletnega finančnega okvira ter glede ohranitve sedanjih deležev financiranja za prihodnji program;

OB POTRDITVI zaveze Združenega kraljestva, da bo omogočalo učinkovit in pravočasen tranzit blaga, ki se giba z Irske v drugo državo članico ali tretjo državo in obratno, čez svoje ozemlje;

OB ODLOČENOSTI, da bi morala uporaba tega protokola čim manj vplivati na vsakdanje življenje skupnosti tako na Irskem kot na Severnem Irskem;

ZAVEDAJOČ SE, da je treba v celoti spoštovati pravice in obveznosti Irske na podlagi pravil Unije o notranjem trgu in carinski uniji –

DOGOVORILA O naslednjih določbah, ki so priložene Sporazumu o izstopu:

Člen 1

Cilji in razmerje do naknadnega sporazuma

1.   Ta protokol ne posega v določbe Sporazuma iz leta 1998 glede ustavnega statusa Severne Irske in načela privolitve, ki določa, da se vsaka sprememba tega statusa lahko izvede samo s privolitvijo večine ljudi s Severne Irske.

2.   Ta protokol spoštuje bistvene državne funkcije in ozemeljsko celovitost Združenega kraljestva.

3.   Ta protokol določa ureditev, ki je potrebna za obravnavo edinstvenih okoliščin na irskem otoku, ohranitev potrebnih pogojev za nadaljnje sodelovanje med severnim in južnim delom, izogibanje trdi meji ter zaščito Sporazuma iz leta 1998 v vseh njegovih razsežnostih.

4.   Cilj Sporazuma o izstopu ni vzpostavitev trajnih odnosov med Unijo in Združenim kraljestvom. Zato naj bi se določbe tega protokola uporabljale le začasno in ob upoštevanju obveznosti Unije in Združenega kraljestva iz člena 2(1). Določbe tega protokola se uporabljajo, če in dokler niso v celoti ali delno nadomeščene z naknadnim sporazumom.

Člen 2

Naknadni sporazum

1.   Unija in Združeno kraljestvo si po najboljših močeh prizadevata, da do 31. decembra 2020 skleneta sporazum, ki v celoti ali delno nadomešča ta protokol.

2.   Vsak naknadni sporazum med Unijo in Združenim kraljestvom navaja dele tega protokola, ki jih nadomešča. Ko se po začetku veljavnosti Sporazuma o izstopu začne uporabljati naknadni sporazum med Unijo in Združenim kraljestvom, se ta protokol od datuma začetka uporabe takšnega naknadnega sporazuma in v skladu z določbami takšnega sporazuma, ki določajo njegov učinek na ta protokol, v celoti ali delno ne uporablja ali se v celoti ali delno preneha uporabljati ne glede na člen 20.

Člen 3

Podaljšanje prehodnega obdobja

Združeno kraljestvo lahko ob upoštevanju napredka, narejenega v zvezi s sklenitvijo sporazuma iz členov 1(4) in 2(1) tega protokola, kadar koli pred 1. julijem 2020 zahteva podaljšanje prehodnega obdobja iz člena 126 Sporazuma o izstopu. V primeru take zahteve Združenega kraljestva se lahko prehodno obdobje podaljša v skladu s členom 132 Sporazuma o izstopu.

Člen 4

Pravice posameznikov

1.   Združeno kraljestvo zagotovi, da z njegovim izstopom iz Unije ne bo prišlo do zmanjšanja pravic, zaščitnih ukrepov ali enakih možnosti, kot so določeni v delu Sporazuma iz leta 1998 o pravicah, zaščitnih ukrepih in enakih možnostih, med drugim tudi na področju zaščite pred diskriminacijo, kot je določena v določbah prava Unije, navedenih v Prilogi 1 k temu protokolu, in ta odstavek izvaja prek ustreznih mehanizmov.

2.   Združeno kraljestvo še naprej spodbuja ustrezno delo institucij in organov, ustanovljenih na podlagi Sporazuma iz leta 1998, vključno s komisijo Severne Irske za človekove pravice, komisijo Severne Irske za enakost ter skupnim odborom predstavnikov komisij Severne Irske in Irske za človekove pravice, v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic in standardov enakosti.

Člen 5

Skupno potovalno območje

1.   Združeno kraljestvo in Irska lahko še naprej sklepata dogovore o gibanju oseb med svojima ozemljema (v nadaljnjem besedilu: skupno potovalno območje), pri čemer v celoti spoštujeta pravice fizičnih oseb, ki jih podeljuje pravo Unije.

2.   Združeno kraljestvo zagotovi, da se skupno potovalno območje ter z njim povezane pravice in privilegiji lahko še naprej uporabljajo brez poseganja v obveznosti Irske po pravu Unije, zlasti kar zadeva prosto gibanje državljanov Unije in njihovih družinskih članov na Irsko ter z in znotraj nje ne glede na njihovo državljanstvo.

Člen 6

Enotno carinsko območje in gibanje blaga

1.   Dokler se ne oblikujejo prihodnji odnosi, se vzpostavi enotno carinsko območje med Unijo in Združenim kraljestvom (v nadaljnjem besedilu: enotno carinsko območje). V skladu s tem je Severna Irska na istem carinskem območju kot Velika Britanija.

Enotno carinsko območje zajema:

(a)

carinsko območje Unije, opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ter

(b)

carinsko območje Združenega kraljestva.

Pravila iz Priloge 2 k temu protokolu se uporabljajo za vso blagovno menjavo med območjema iz drugega pododstavka ter, kadar je tako določeno, med enotnim carinskim območjem in tretjimi državami. Za ohranitev enakih konkurenčnih pogojev, ki so potrebni za pravilno delovanje tega odstavka, se uporabljajo določbe iz Priloge 4 k temu protokolu. Skupni odbor lahko po potrebi spremeni Prilogo 4, da določi višje standarde za te enake konkurenčne pogoje.

Skupni odbor pred 1. julijem 2020 sprejme podrobna pravila o blagovni menjavi med obema deloma enotnega carinskega območja za izvajanje tega odstavka. Če tak sklep ni sprejet pred 1. julijem 2020, se uporablja Priloga 3 k temu protokolu.

Z odstopanjem od tretjega pododstavka ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (v nadaljnjem besedilu: ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva) niso zajeti niti s pravili iz prilog 2 in 4 k temu protokolu niti s pravili iz četrtega pododstavka tega odstavka, razen če se med Unijo in Združenim kraljestvom uporablja sporazum o dostopu do voda in ribolovnih možnostih. Unija in Združeno kraljestvo si v skladu s členom 184 Sporazuma o izstopu po najboljših močeh prizadevata skleniti in ratificirati tak sporazum pred 1. julijem 2020.

Skupni odbor lahko sprejme sklepe o spremembi Priloge 3 k temu protokolu, kadar so take spremembe potrebne za pravilno delovanje tega odstavka. Taki sklepi ne smejo spreminjati bistvenih elementov tega protokola ali Sporazuma o izstopu.

Drugi pododstavek ne posega v posebno ureditev iz Protokola o suverenih conah Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na Cipru.

2.   Za Združeno kraljestvo in v njem se v zvezi s Severno Irsko (razen teritorialnih voda Združenega kraljestva) uporablja zakonodaja, kot je opredeljena v točki 2 člena 5 Uredbe (EU) št. 952/2013. Vendar skupni odbor določi pogoje, med drugim tudi v količinskem smislu, v skladu s katerimi so nekateri ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, ki jih plovila, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva in katerih pristanišče registracije je na Severnem Irskem, vnesejo na carinsko območje Unije, kot je opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) št. 952/2013, oproščeni dajatev.

Za Združeno kraljestvo in v njem se v zvezi s Severno Irsko uporabljajo tudi določbe prava Unije, navedene v Prilogi 5 k temu protokolu, in sicer pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Za Združeno kraljestvo in v njem se v zvezi s Severno Irsko uporabljata člena 30 in 110 PDEU. Količinske omejitve pri izvozu in uvozu med Unijo in Severno Irsko so prepovedane.

Člen 7

Zaščita notranjega trga Združenega kraljestva

1.   Nič v tem protokolu Združenemu kraljestvu ne preprečuje zagotavljanja neoviranega dostopa do trga za blago, ki se giba s Severne Irske na preostali notranji trg Združenega kraljestva. Določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola ter prepovedujejo ali omejujejo izvoz blaga, se za trgovino med območjema iz drugega pododstavka člena 6(1) uporabljajo le v obsegu, ki ga strogo zahtevajo morebitne mednarodne obveznosti Unije. Združeno kraljestvo zagotovi polno zaščito na podlagi mednarodnih zahtev in zavez, ki so relevantne za prepovedi in omejitve izvoza blaga iz Unije v tretje države, kot je določeno v pravu Unije.

2.   Unija in Združeno kraljestvo si ob upoštevanju ključnega pomena Severne Irske za notranji trg Združenega kraljestva po najboljših močeh prizadevata, da v skladu z veljavno zakonodajo ter ob upoštevanju svoje regulativne ureditve in njenega izvajanja spodbujata trgovino med delom ozemlja Združenega kraljestva, za katerega se na podlagi člena 6(2) tega protokola uporablja Uredba (EU) št. 952/2013, in drugimi deli ozemlja Združenega kraljestva. Skupni odbor stalno pregleduje uporabo tega odstavka in sprejme ustrezna priporočila, da se čim bolj izogne kontrolam v pristaniščih in na letališčih Severne Irske.

3.   Nič v tem protokolu ne preprečuje, da se izdelek s poreklom iz Severne Irske predloži kot izdelek s poreklom iz Združenega kraljestva, ko se da v promet v Veliki Britaniji.

4.   Nič v tem protokolu ne vpliva na pravo Združenega kraljestva, ki ureja dajanje blaga s Severne Irske, ki je v skladu s tehničnimi predpisi, ocenami, registracijami, certifikati, odobritvami ali dovoljenji, ki jih urejajo določbe prava Unije iz Priloge 5 k temu protokolu, ali ima koristi od njih, na trg v drugih delih Združenega kraljestva.

Člen 8

Tehnični predpisi, ocene, registracije, certifikati, odobritve in dovoljenja

1.   Brez poseganja v določbe prava Unije iz Priloge 5 k temu protokolu zakonito dajanje blaga na trg na Severnem Irskem ureja pravo Združenega kraljestva, kar zadeva blago, uvoženo iz Unije, pa tudi člena 34 in 36 PDEU.

2.   Kadar določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, določajo navedbo države članice, vključno s skrajšano obliko, kot oznako, na etiketi, listku ali kako drugače, se v zvezi s Severno Irsko Združeno kraljestvo navede kot „UK(NI)“ ali „United Kingdom (Northern Ireland)“. Kadar določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, določajo navedbo v obliki številčne oznake, se v zvezi s Severno Irsko Združeno kraljestvo navede s posebno številčno oznako.

3.   Z odstopanjem od člena 15(1) tega protokola in člena 7 Sporazuma o izstopu se v zvezi s priznavanjem v eni državi članici tehničnih predpisov, ocen, registracij, certifikatov, odobritev in dovoljenj, ki jih izdajo ali opravijo organi druge države članice ali organ s sedežem v drugi državi članici, sklicevanja na države članice v določbah prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, ne razumejo, kot da v zvezi s Severno Irsko vključujejo Združeno kraljestvo glede tehničnih predpisov, ocen, registracij, certifikatov, odobritev in dovoljenj, ki jih izdajo ali opravijo organi Združenega kraljestva ali organi s sedežem v Združenem kraljestvu.

Prvi pododstavek se ne uporablja za registracije, certifikate, odobritve in dovoljenja za lokacije, objekte ali prostore na Severnem Irskem, ki jih izdajo ali opravijo pristojni organi Združenega kraljestva, kadar je za registracijo, certificiranje, odobritev ali dovoljenje morda potreben pregled lokacij, objektov ali prostorov.

Prvi pododstavek se ne uporablja za veterinarska spričevala ali uradne nalepke za rastlinski razmnoževalni material, ki jih zahtevajo določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola.

Prvi pododstavek ne posega v veljavnost ocen, registracij, certifikatov, odobritev in dovoljenj na Severnem Irskem, ki jih v skladu z določbami prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, izdajo ali opravijo pristojni organi Združenega kraljestva ali organi s sedežem v Združenem kraljestvu. Oznake skladnosti, logotipe ali podobno, ki jih zahtevajo določbe prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola ter jih gospodarski subjekti namestijo na podlagi ocene, registracije, certifikata, odobritve ali dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi Združenega kraljestva ali organi s sedežem v Združenem kraljestvu, spremlja navedba „UK(NI)“.

Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ne sme sprožiti postopkov ugovora, zaščitnih postopkov ali arbitražnih postopkov iz določb prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, kolikor ti postopki zadevajo tehnične predpise, standarde, ocene, registracije, certifikate, odobritve in dovoljenja, ki jih izdajo ali opravijo pristojni organi držav članic ali organi s sedežem v državah članicah.

Prvi pododstavek kvalificirani osebi na Severnem Irskem ne preprečuje preskusa in sprostitve serije zdravila, uvoženega na Severno Irsko ali proizvedenega na Severnem Irskem.

Člen 9

DDV in trošarine

Za Združeno kraljestvo in v njem se v zvezi s Severno Irsko uporabljajo določbe prava Unije, ki zadevajo blago in so navedene v Prilogi 6 k temu protokolu.

Skupni odbor redno razpravlja o izvajanju tega člena in po potrebi sprejme potrebne ukrepe za njegovo pravilno uporabo.

Člen 10

Kmetijstvo in okolje

Za Združeno kraljestvo in v njem se v zvezi s Severno Irsko uporabljajo določbe prava Unije, navedene v Prilogi 5 k temu protokolu, in sicer pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 11

Enotni trg z električno energijo

Za Združeno kraljestvo in v njem se v zvezi s Severno Irsko uporabljajo določbe prava Unije, navedene v Prilogi 7 k temu protokolu, ki urejajo veleprodajne trge z električno energijo, in sicer pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 12

Državna pomoč

1.   Za Združeno kraljestvo se v zvezi z ukrepi, ki vplivajo na trgovino med delom ozemlja Združenega kraljestva, za katerega se na podlagi člena 6(2) tega protokola uporablja Uredba (EU) št. 952/2013, in Unijo, za katero ta protokol velja, uporabljajo določbe prava Unije, navedene v Prilogi 8 k temu protokolu, vključno kar zadeva ukrepe za podporo proizvodnji kmetijskih proizvodov in trgovini z njimi na Severnem Irskem.

2.   Ne glede na odstavek 1 se določbe prava Unije iz navedenega odstavka ne uporabljajo za ukrepe, ki jih organi Združenega kraljestva sprejmejo v podporo proizvodnji kmetijskih proizvodov in trgovini z njimi na Severnem Irskem do določene najvišje skupne letne ravni podpore, pod pogojem, da je določen minimalni odstotek te izvzete podpore skladen z določbami Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu. Najvišja izvzeta skupna letna raven podpore in minimalni odstotek se določita s postopki iz Priloge 9.

3.   Kadar Evropska komisija proučuje informacije o ukrepu organov Združenega kraljestva, ki bi lahko pomenil nezakonito pomoč in za katerega se uporablja odstavek 1, zagotovi, da je Združeno kraljestvo v celoti in redno obveščeno o napredku in rezultatih proučitve navedenega ukrepa.

Evropska komisija in neodvisni organ iz člena 9 Priloge 4 določita upravno ureditev, potrebno za pravilno izvajanje tega člena oziroma četrtega dela Priloge 4, ter jo redno pregledujeta.

Člen 13

Druga področja sodelovanja med severnim in južnim delom

1.   V skladu z ureditvami iz člena 6(2) in členov 7 do 12 ter ob popolnem spoštovanju prava Unije se ta protokol izvaja in uporablja za ohranitev pogojev, potrebnih za neprekinjeno sodelovanje med severnim in južnim delom, med drugim na področjih okolja, zdravja, kmetijstva, prometa, izobraževanja in turizma, ter na področjih energije, telekomunikacij, radiodifuzije, ribolova v celinskih vodah, pravosodja in varnosti, visokošolskega izobraževanja in športa.

Združeno kraljestvo in Irska lahko ob popolnem spoštovanju prava Unije še naprej sklepata nove dogovore, ki nadgrajujejo določbe Sporazuma iz leta 1998 na drugih področjih sodelovanja med severnim in južnim delom irskega otoka.

2.   Skupni odbor stalno pregleduje, v kolikšnem obsegu se pri izvajanju in uporabi tega protokola ohranjajo pogoji, potrebni za sodelovanje med severnim in južnim delom. Skupni odbor lahko Uniji in Združenemu kraljestvu v zvezi s tem poda ustrezna priporočila, med drugim tudi na podlagi priporočila specializiranega odbora.

Člen 14

Izvajanje, uporaba, nadzor in izvrševanje

1.   Brez poseganja v odstavek 4 so organi Združenega kraljestva odgovorni za izvajanje in uporabo določb prava Unije, ki se na podlagi tega protokola uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.

2.   Brez poseganja v odstavek 4 imajo predstavniki Unije pravico, da so prisotni pri dejavnostih organov Združenega kraljestva, ki se nanašajo na izvajanje in uporabo določb prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, Združeno kraljestvo pa na zahtevo zagotovi vse ustrezne informacije v zvezi s takimi dejavnostmi. Združeno kraljestvo omogoči tako prisotnost predstavnikov Unije in jim zagotovi zahtevane informacije. Če predstavnik Unije v posameznih primerih in iz ustrezno utemeljenih razlogov od organov Združenega kraljestva zahteva izvedbo nadzornih ukrepov, organi Združenega kraljestva izvedejo te nadzorne ukrepe.

3.   Skupni odbor na predlog specializiranega odbora določi praktično delovno ureditev v zvezi z uveljavljanjem pravic predstavnikov Unije iz odstavka 2.

4.   Kar zadeva člen 6(2) in člene 8 do 12 tega protokola ter člen 7(1) Priloge 4 k temu protokolu v zvezi z ukrepi držav članic, imajo institucije, organi, uradi in agencije Unije v zvezi z Združenim kraljestvom ter fizičnimi in pravnimi osebami, ki prebivajo ali imajo sedež na ozemlju Združenega kraljestva, pooblastila, ki so jim podeljena po pravu Unije. Zlasti Sodišče Evropske unije ima pristojnost, ki je v zvezi s tem določena v Pogodbah. V zvezi s tem se za Združeno kraljestvo in v njem uporabljata drugi in tretji pododstavek člena 267 PDEU.

5.   Akti institucij, organov, uradov in agencij Unije, sprejeti v skladu z odstavkom 4, imajo v zvezi z Združenim kraljestvom in v njem enake pravne učinke kot v Uniji in njenih državah članicah.

6.   Kadar odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v zvezi z upravnimi postopki, ki izhajajo iz izvajanja pooblastil institucij, organov, uradov in agencij Unije iz odstavka 4, se v vseh pogledih obravnavajo kot odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči držav članic ter zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v takih upravnih postopkih.

7.   V zadevah, predloženih Sodišču Evropske unije na podlagi odstavka 4, lahko:

(a)

lahko Združeno kraljestvo sodeluje v postopku pred Sodiščem Evropske unije enako kot država članica;

(b)

odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči Združenega kraljestva, zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč v takih postopkih pred Sodiščem Evropske unije in se v vseh pogledih obravnavajo kot odvetniki, ki so upravičeni za zastopanje pred sodišči držav članic ter zastopajo stranko ali ji nudijo pomoč pred Sodiščem Evropske unije.

Člen 15

Skupne določbe

1.   Za namene tega protokola se sklicevanje na Združeno kraljestvo v zadevnih določbah Sporazuma o izstopu razume kot sklicevanje na Združeno kraljestvo oziroma na Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Ne glede na druge določbe tega protokola se v zadevnih določbah Sporazuma o izstopu in tega protokola ter določbah prava Unije, ki se na podlagi tega protokola uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, vsako sklicevanje na ozemlje, opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) št. 952/2013, razume, kot da vključuje del ozemlja Združenega kraljestva, za katerega se na podlagi člena 6(2) tega protokola uporablja Uredba (EU) št. 952/2013.

Za namene prvega pododstavka člena 6(1) ima izraz „carinsko območje“ enak pomen kot v členu XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994.

Naslova I in III tretjega dela ter šesti del Sporazuma o izstopu se uporabljajo brez poseganja v določbe tega protokola.

2.   V tem protokolu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

„tretja država“ pomeni državo ali ozemlje, ki ne spada pod carinski območji iz drugega pododstavka člena 6(1);

„del enotnega carinskega območja“ pomeni bodisi carinsko območje Unije, opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) št. 952/2013, bodisi carinsko območje Združenega kraljestva.

3.   Ne glede na člena 4(4) in 4(5) Sporazuma o izstopu se določbe tega protokola, ki se nanašajo na pravo Unije ali njegove pojme ali določbe, pri njihovem izvajanju in uporabi razlagajo v skladu z ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije.

4.   Ne glede na člen 6(1) Sporazuma o izstopu in če ni določeno drugače, se v primeru, da se ta protokol sklicuje na akt Unije, tako sklicevanje razume kot sklicevanje na navedeni akt Unije, kakor je bil spremenjen ali nadomeščen.

5.   Kadar Unija sprejme nov akt, ki spada na področje uporabe tega protokola, vendar ne spreminja ali nadomešča akta Unije iz prilog k temu protokolu, Unija o sprejetju navedenega akta obvesti Združeno kraljestvo v skupnem odboru. Skupni odbor na zahtevo Unije ali Združenega kraljestva v šestih tednih po zahtevi organizira izmenjavo stališč o posledicah novega akta za pravilno delovanje tega protokola.

Skupni odbor čim prej po tem, ko Unija obvesti Združeno kraljestvo v skupnem odboru:

(a)

sprejme sklep, s katerim se novi akt vključi v ustrezno prilogo k temu protokolu, ali

(b)

če ni mogoče doseči dogovora o vključitvi novega akta v ustrezno prilogo k temu protokolu, prouči vse nadaljnje možnosti za ohranitev pravilnega delovanja tega protokola in sprejme vse potrebne odločitve v ta namen.

Če skupni odbor ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka v razumnem roku, lahko Unija po obvestilu Združenemu kraljestvu sprejme ustrezne popravne ukrepe. Taki ukrepi začnejo veljati najprej šest mesecev po tem, ko Unija obvesti Združeno kraljestvo v skladu s prvim pododstavkom, v nobenem primeru pa taki ukrepi ne začnejo veljati pred datumom, ko se novi akt začne izvajati v Uniji.

6.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena in od člena 7 Sporazuma o izstopu se, – razen če Unija meni, da je popoln ali delni dostop Združenega kraljestva oziroma Združenega kraljestva v zvezi s Severno Irsko nujno potreben, da se Združenemu kraljestvu omogoči izpolnjevanje obveznosti iz tega protokola, tudi kadar je tak dostop potreben, ker dostopa do ustreznih informacij ni mogoče omogočiti prek delovne skupine iz člena 17 tega protokola ali z drugimi praktičnimi sredstvi – kar zadeva dostop do omrežij, informacijskih sistemov ali podatkovnih zbirk, vzpostavljenih na podlagi prava Unije, sklicevanja na države članice in pristojne organe držav članic v določbah prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi tega protokola, ne razumejo, kot da vključujejo Združeno kraljestvo oziroma Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

7.   Organi Združenega kraljestva ne delujejo kot vodilni organi za ocene tveganja, preglede, odobritve in postopke odobritve, določene v pravu Unije, ki se uporablja na podlagi tega protokola.

8.   Kar zadeva ukrepe, ki jih sprejme država članica ali Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko, se za ta protokol uporabljata člena 346 in 347 PDEU.

Člen 16

Specializirani odbor

Odbor za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o Irski/Severni Irski, ustanovljen s členom 165 Sporazuma o izstopu (v nadaljnjem besedilu: specializirani odbor):

(a)

olajšuje izvajanje in uporabo tega protokola;

(b)

proučuje predloge o izvajanju in uporabi tega protokola, ki jih predložijo ministrski svet in organi izvajanja sever-jug, ustanovljeni s Sporazumom iz leta 1998;

(c)

obravnava kakršna koli vprašanja, ki so pomembna za člen 4 tega protokola ter na katera ga opozorijo komisija Severne Irske za človekove pravice, komisija Severne Irske za enakost ter skupni odbor predstavnikov komisij Severne Irske in Irske za človekove pravice;

(d)

obravnava kakršna koli vprašanja Unije ali Združenega kraljestva, ki so pomembna za ta protokol in predstavljajo težavo, ter

(e)

poda priporočila skupnemu odboru glede delovanja tega protokola.

Člen 17

Skupna posvetovalna delovna skupina

1.   Ustanovi se skupna posvetovalna delovna skupina za izvajanje tega protokola (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina). Delovna skupina deluje kot forum za izmenjavo informacij in medsebojno posvetovanje.

2.   Delovna skupina je sestavljena iz predstavnikov Unije in Združenega kraljestva ter opravlja svoje naloge pod nadzorom specializiranega odbora, kateremu poroča. Delovna skupina nima pooblastil za sprejemanje zavezujočih odločitev, razen pooblastila za sprejetje svojega poslovnika iz odstavka 6.

3.   V delovni skupini:

(a)

si Unija in Združeno kraljestvo pravočasno izmenjujeta informacije o načrtovanih, tekočih in končnih ustreznih izvedbenih ukrepih v zvezi z akti Unije, navedenimi v prilogah k temu protokolu;

(b)

Unija obvesti Združeno kraljestvo o načrtovanih aktih Unije, ki spadajo na področje uporabe tega protokola, vključno z akti Unije, ki spreminjajo ali nadomeščajo akte Unije, navedene v prilogah k temu protokolu;

(c)

Unija zagotovi Združenemu kraljestvu vse informacije, za katere meni, da so pomembne za to, da lahko Združeno kraljestvo v celoti izpolnjuje svoje obveznosti iz tega protokola, ter

(d)

Združeno kraljestvo zagotovi Uniji vse informacije, ki jih morajo države članice zagotoviti ena drugi ali institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije na podlagi aktov Unije, navedenih v prilogah k temu protokolu.

4.   Delovni skupini sopredsedujeta Unija in Združeno kraljestvo.

5.   Delovna skupina se sestane vsaj enkrat mesečno, razen če se Unija in Združeno kraljestvo soglasno odločita drugače. Po potrebi si lahko Unija in Združeno kraljestvo informacije iz točk (c) in (d) odstavka 3 izmenjata v obdobju med sejami.

6.   Delovna skupina soglasno sprejme svoj poslovnik.

7.   Unija zagotovi, da se vsa stališča, ki jih Združeno kraljestvo izrazi v delovni skupini, in vse informacije, ki jih Združeno kraljestvo zagotovi v delovni skupini, vključno s tehničnimi in znanstvenimi podatki, brez nepotrebnega odlašanja sporočijo ustreznim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije.

Člen 18

Zaščitni ukrepi

1.   Če uporaba tega protokola privede do resnih gospodarskih, družbenih ali okoljskih težav, ki se bodo verjetno nadaljevale, ali do preusmeritve trgovine, lahko Unija ali Združeno kraljestvo enostransko sprejmeta ustrezne zaščitne ukrepe. Taki zaščitni ukrepi so glede obsega in trajanja omejeni na to, kar je nujno potrebno za izboljšanje stanja. Prednost imajo ukrepi, ki najmanj ovirajo delovanje tega protokola.

2.   Če zaščitni ukrep, ki ga Unija oziroma Združeno kraljestvo sprejme v skladu z odstavkom 1, povzroči neravnovesje med pravicami in obveznostmi iz tega protokola, lahko Unija oziroma Združeno kraljestvo sprejme take sorazmerne izravnalne ukrepe, kakršni so nujno potrebni za odpravo neravnovesja. Prednost imajo ukrepi, ki najmanj ovirajo delovanje tega protokola.

3.   Za zaščitne in izravnalne ukrepe, sprejete v skladu z odstavkoma 1 in 2, se uporabljajo postopki iz Priloge 10 k temu protokolu.

Člen 19

Zaščita finančnih interesov

Unija in Združeno kraljestvo preprečujeta goljufije in druge nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije ali finančnim interesom Združenega kraljestva.

Člen 20

Pregled

Če Unija ali Združeno kraljestvo kadar koli po izteku prehodnega obdobja meni, da ta protokol v celoti ali delno ni več potreben za doseganje ciljev iz člena 1(3) in bi se moral v celoti ali delno prenehati uporabljati, lahko o tem uradno obvesti drugo pogodbenico in navede svoje razloge.

Skupni odbor se v šestih mesecih po prejemu takega uradnega obvestila sestane na ministrski ravni, da prouči uradno obvestilo, pri čemer upošteva vse cilje iz člena 1. Skupni odbor lahko za mnenje zaprosi institucije, ustanovljene s Sporazumom iz leta 1998.

Če se Unija in Združeno kraljestvo po proučitvi iz drugega odstavka in ob popolnem spoštovanju člena 5 Sporazuma o izstopu v skupnem odboru skupaj odločita, da ta protokol v celoti ali delno ni več potreben za doseganje njegovih ciljev, se Protokol v celoti ali delno preneha uporabljati. V tem primeru skupni odbor na Unijo in Združeno kraljestvo naslovi priporočila o potrebnih ukrepih, pri čemer upošteva obveznosti pogodbenic Sporazuma iz leta 1998.

Člen 21

Priloge

Priloge 1 do 10 so sestavni del tega protokola.


(1)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

PRILOGA 1

DOLOČBE PRAVA UNIJE IZ ČLENA 4(1)

Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (1)

Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (2)

Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (3)

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (4)

Direktiva 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (5)

Direktiva Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (6)


(1)  UL L 373, 21.12.2004, str. 37.

(2)  UL L 204, 26.7.2006, str. 23.

(3)  UL L 180, 19.7.2000, str. 22.

(4)  UL L 303, 2.12.2000, str. 16.

(5)  UL L 180, 15.7.2010, str. 1.

(6)  UL L 6, 10.1.1979, str. 24.

PRILOGA 2

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ob upoštevanju pogojev iz člena 6(1) tega protokola se ta priloga uporablja za vse blago, ki:

(a)

je proizvedeno na carinskem območju Unije ali carinskem območju Združenega kraljestva, vključno z blagom, ki je v celoti ali delno pridobljeno ali proizvedeno iz proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav in so v prostem prometu na carinskem območju Unije ali carinskem območju Združenega kraljestva; ali

(b)

prihaja iz tretjih držav in je v prostem prometu na carinskem območju Unije ali carinskem območju Združenega kraljestva;

(c)

je pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju Unije ali carinskem območju Združenega kraljestva in pri proizvodnji katerega so bili uporabljeni proizvodi iz tretjih držav, ki niso v prostem prometu niti na carinskem območju Unije niti na carinskem območju Združenega kraljestva, pod pogojem, da so bile zanj opravljene uvozne formalnosti in plačane vse predpisane carine ali dajatve z enakim učinkom, ki jih je treba plačati za to blago ali proizvode iz tretjih držav, uporabljene pri njegovi proizvodnji v izvoznem delu enotnega carinskega območja.

Izraz „v celoti pridobljen“ iz točke (a) ima enak pomen na carinskem območju Združenega kraljestva kot na carinskem območju Unije.

2.   Za blago iz tretjih držav se šteje, da je v prostem prometu na carinskem območju Unije ali carinskem območju Združenega kraljestva, če so bile s strani Unije ali Združenega kraljestva na njunem ustreznem delu enotnega carinskega območja zanj opravljene uvozne formalnosti in jima plačane vse predpisane carine ali dajatve z enakim učinkom in če zanj te carine ali dajatve niso bile v celoti ali delno povrnjene.

3.   Za blago, ki je pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju Unije ali carinskem območju Združenega kraljestva in pri proizvodnji katerega so bili uporabljeni proizvodi iz tretjih držav, ki niso v prostem prometu niti na carinskem območju Unije niti na carinskem območju Združenega kraljestva, vendar ni zajeto s točko (c) odstavka 1, uvozni del enotnega carinskega območja uporabi carinsko zakonodajo, ki se uporablja za blago iz tretjih držav.

Člen 2

Trgovina med deloma enotnega carinskega območja

1.   Med deloma enotnega carinskega območja so prepovedane carine pri uvozu in izvozu ter vse dajatve z enakim učinkom. Ta prepoved velja tudi za carine fiskalne narave.

Za dajatve za izvajanje carinskih kontrol ali katero koli drugo uporabo carinskih pravil med deloma enotnega carinskega območja se šteje, da imajo enak učinek kot carine. Vendar se lahko uvedejo dajatve ali zahteva povračilo stroškov, kadar carinski organi opravljajo posebne storitve, zlasti:

(a)

prisotnost carinskega osebja zunaj uradnih ur ali drugje kot v prostorih carine, kadar je to zahtevano;

(b)

analize ali izvedenska poročila o blagu ter poštne pristojbine za vračilo blaga vložniku, zlasti v zvezi z izdanimi odločitvami ali zagotovljenimi informacijami na podlagi zahtevka;

(c)

pregled ali vzorčenje blaga za namene preverjanja ali uničenje blaga, kadar so vključeni stroški, ki niso stroški za storitve carinskega osebja;

(d)

izjemni kontrolni ukrepi, kadar so ti potrebni zaradi narave blaga ali zaradi morebitnega tveganja.

2.   Členi III, V in XI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (v nadaljnjem besedilu: GATT 1994) se vključijo v ta protokol in so njegov sestavni del ter se smiselno uporabljajo med deloma enotnega carinskega območja.

3.   Pravila iz te priloge ne izključujejo prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, kadar so take prepovedi ali omejitve utemeljene z razlogi javne morale, javnega reda ali javne varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstva nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali varstva industrijske ali poslovne lastnine. Vendar take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrito omejevanje trgovine med deloma enotnega carinskega območja.

4.   Nobena določba te priloge se ne razlaga tako, da:

(a)

od Unije ali Združenega kraljestva zahteva, da zagotovi kakršne koli informacije, katerih razkritje bi bilo po njunem mnenju v nasprotju z njunimi bistvenimi varnostnimi interesi, ali dovoli dostop do takih informacij; ali

(b)

Uniji ali Združenemu kraljestvu preprečuje sprejetje kakršnih koli ukrepov, za katere menita, da so potrebni za zaščito njunih bistvenih varnostnih interesov:

(i)

v zvezi s proizvodnjo orožja, streliva ali vojaškega materiala ali trgovino z njimi ali v zvezi s proizvodnjo drugega blaga in materialov ali trgovino z njimi, kakor se izvajajo neposredno ali posredno z namenom oskrbe vojaških sil;

(ii)

v zvezi s fisijskimi in fuzijskimi materiali ali z materiali, iz katerih so ti pridobljeni, ali

(iii)

sprejetih med vojno ali v drugih izrednih razmerah v mednarodnih odnosih, ali

(c)

preprečujejo Uniji ali Združenemu kraljestvu, da z namenom ohranjanja mednarodnega miru in varnosti sprejme kakršne koli ukrepe.

Člen 3

Carinska tarifa, ki se uporablja za trgovino s tretjimi državami

1.   Združeno kraljestvo uskladi tarife in pravila, ki se uporabljajo na njegovem carinskem območju, s:

(a)

skupno carinsko tarifo Unije, kot je določena v členu 56(2) Uredbe (EU) št. 952/2013;

(b)

pravili Unije o poreklu blaga, kot so določena v poglavju 2 naslova II Uredbe (EU) št. 952/2013, ter

(c)

pravili Unije o carinski vrednosti blaga, kot so določena v poglavju 3 naslova II Uredbe (EU) št. 952/2013.

2.   Združeno kraljestvo v nobenem primeru ne sme:

(a)

na svojem carinskem območju uporabljati carinske tarife, ki je nižja od skupne carinske tarife, in sicer za nobeno blago ali uvoz iz katere koli tretje države, ali

(b)

na svojem carinskem območju za nobeno blago uporabljati ali odobriti tarifnih preferencialov na podlagi pravil o poreklu, ki se razlikujejo od pravil, ki urejajo odobritev takih preferencialov za isto blago s strani Unije na njenem carinskem območju.

3.   Združeno kraljestvo brez predhodnega soglasja v skupnem odboru na svojem carinskem območju ne sme uporabljati ali podeljevati kvot, tarifnih kvot ali opustitev carinskih dajatev.

4.   Združeno kraljestvo se pravočasno obvesti o vseh odločitvah, ki jih sprejme Unija za spremembo skupne carinske tarife, opustitev ali ponovno uvedbo dajatev in o vseh odločitvah v zvezi s kvotami, tarifnimi kvotami ali opustitvijo dajatev, da se lahko uskladi z navedeno odločitvijo. Po potrebi se lahko opravijo posvetovanja v skupnem odboru.

Člen 4

Trgovinska politika

1.   Enotno carinsko območje ravna v skladu z ustreznimi določbami člena XXIV GATT 1994. V ta namen Združeno kraljestvo harmonizira trgovinsko politiko, ki se uporablja na njegovem carinskem območju, s skupno trgovinsko politiko Unije v obsegu, ki je potreben za uresničevanje člena 6(1) tega protokola in člena 3 te priloge, ter z uporabo drugih predpisov v trgovini, razen dajatev, zlasti ukrepov iz člena XI:1 GATT 1994, ki so v bistvu enaki kot ukrepi Unije.

2.   Združeno kraljestvo zagotovi, da so za proizvode iz člena 6(1) tega protokola njegovi seznami koncesij iz člena II GATT 1994 v celoti usklajeni s seznami Unije, obveznosti glede tarifnih kvot pa so združljive z obveznostmi Unije in so v skladu z določbami člena 3 te priloge. Unija in Združeno kraljestvo se strinjata, da bosta sodelovala v zadevah v zvezi s STO glede porazdelitve tarifnih kvot STO in v obsegu, ki je potreben za delovanje enotnega carinskega območja.

3.   Ureditev trgovinske zaščite Unije in splošna shema preferencialov Unije (v nadaljnjem besedilu: shema GSP) zajemata oba dela enotnega carinskega območja. Unija se z Združenim kraljestvom posvetuje o vseh ukrepih trgovinske zaščite ali ukrepih v okviru ureditve sheme GSP, ki jih namerava sprejeti. Skupni odbor najmanj 6 mesecev pred koncem prehodnega obdobja določi postopke za uporabo tega odstavka.

Člen 5

Upravno sodelovanje

1.   Poleg posebnega sodelovanja, določenega v Prilogi 3 k temu protokolu, si upravni organi Unije, vključno z njenimi državami članicami, in Združenega kraljestva, ki so odgovorni za izvajanje določb te priloge, nudijo medsebojno upravno pomoč, da se zagotovi, da je blagovna menjava med deloma enotnega carinskega območja ali s tretjimi državami skladna z navedenimi določbami.

2.   Skupni odbor najmanj šest mesecev pred koncem prehodnega obdobja sprejme ustrezne določbe o medsebojni upravni pomoči iz odstavka 1, tudi glede izterjave dolgov.

Člen 6

Posebni zaščitni ukrepi

1.   Z odstopanjem od členov 170 do 179 Sporazuma o izstopu, člena 6(1) tega protokola in člena 2 te priloge lahko Unija v primeru, da Združeno kraljestvo ne spoštuje obveznosti iz členov 1, 3 in 4 te priloge v zvezi z blagom in proizvodi iz tretjih držav, če meni, da je to potrebno za zaščito celovitosti enotnega trga, uvede tarife ali druge omejitve za pretok zadevnega blaga v carinsko območje Unije ali iz njega. Za to blago se ne šteje, da spada na področje uporabe te priloge, kakor je določeno v členu 1(1).

2.   Če Unija na podlagi objektivnih informacij ugotovi obstoj napake na carinskem območju Združenega kraljestva pri izvajanju Priloge 3 k temu protokolu in da ta napaka povzroča posledice z vidika uvoznih dajatev, od skupnega odbora zahteva, da določi ustrezne ukrepe za razrešitev položaja.

3.   Za vse spore v zvezi z uporabo tega člena se uporablja šesti del Sporazuma o izstopu.

PRILOGA 3

Člen 1

Uporaba carinskih zakonikov

Brez poseganja v določbe iz Priloge 2 k temu protokolu se za blagovno menjavo med obema deloma enotnega carinskega območja pod pogoji iz tega protokola in te priloge uporabljajo carinski zakonik Unije ter vsi drugi ukrepi in kontrole, ki se uporabljajo na carinskem območju Unije, ter zakon Združenega kraljestva o obdavčenju (čezmejna trgovina) iz leta 2018 in njegove izvedbene določbe ter druga ustrezna zakonodaja, ki se uporablja na carinskem območju Združenega kraljestva.

Člen 2

Formalnosti v zvezi s točko (c) člena 1(1) Priloge 2

1.   Za izvajanje točke (c) člena 1(1) Priloge 2 k temu protokolu se šteje, da so bile uvozne formalnosti opravljene v izvoznem delu enotnega carinskega območja s potrditvijo dokumenta, potrebnega za dokazovanje, da blago spada na področje uporabe Priloge 2, kakor je določeno v členu 1(1) navedene priloge.

2.   Potrditev iz odstavka 1 povzroči, da se carine ali dajatve z enakim učinkom, kadar je treba take carine ali dajatve v skladu s členom 3 Priloge 2 k temu protokolu plačati za zadevno blago ali za proizvode iz tretjih držav, uporabljene pri njihovi proizvodnji, obračunajo v izvoznem delu enotnega carinskega območja. Prav tako je podlaga za uporabo ukrepov trgovinske politike, opisanih v členu 4 Priloge 2, ki lahko veljajo za blago.

3.   Za trenutek, ko je treba obračunati carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom iz odstavka 2, se šteje trenutek, ko pristojni carinski organi sprejmejo izvozno deklaracijo za zadevno blago.

4.   Dolžnik je deklarant. V primeru posrednega zastopanja je dolžnik tudi oseba, za račun katere je deklaracija izdelana.

Člen 3

Dokumentarno dokazilo

Brez poseganja v člen 5 se to, da blago spada na področje uporabe Priloge 2 k temu protokolu, kakor je določeno v členu 1(1) navedene priloge, dokaže z dokumentarnim dokazilom, ki ga na zahtevo izvoznika izdajo carinski organi v delih enotnega carinskega območja.

Člen 4

Potrdilo o gibanju A. UK.

1.   Dokumentarno dokazilo iz člena 3 je potrdilo o gibanju A. UK. Unija pripravi vzorec potrdila o gibanju A. UK. in pojasnjevalne opombe ter o tem obvesti skupni odbor. Uporaba tega vzorca je obvezna.

2.   Potrdilo o gibanju A. UK. se lahko uporabi le, kadar:

(a)

blago po izvozu in preden je bilo deklarirano za uvoz ni bilo spremenjeno ali preoblikovano na kakršen koli način, niti se na njem niso opravili nikakršni postopki, razen postopkov za ohranitev blaga v dobrem stanju ali dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali katere koli druge dokumentacije za zagotovitev skladnosti s specifičnimi notranjimi zahtevami uvoznega dela enotnega carinskega območja;

(b)

je bilo blago skladiščeno ali razstavljeno v tretji državi, pod pogojem, da je ostalo pod carinskim nadzorom v navedeni tretji državi.

3.   Brez poseganja v odstavek 2 je mogoča delitev pošiljk v tretji državi, če jo opravi izvoznik ali se izvede pod njegovo odgovornostjo in če ostanejo pod carinskim nadzorom v navedeni tretji državi.

4.   Šteje se, da je odstavek 2 upoštevan, razen če imajo carinski organi v uvoznem delu enotnega carinskega območja razlog, da verjamejo nasprotno. V takih primerih lahko carinski organi od deklaranta zahtevajo, da predloži dokaze o izpolnjevanju zahtev, ki se lahko podajo v kakršni koli obliki.

5.   Potrdilo o gibanju A. UK. potrdijo carinski organi v izvoznem delu enotnega carinskega območja ob izvozu blaga, na katero se nanaša. Potrdilo je na razpolago izvozniku takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

6.   Potrdilo o gibanju blaga A. UK. se lahko potrdi samo, kadar se lahko uporabi kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za ugotavljanje, ali blago spada na področje uporabe Priloge 2 k temu protokolu, kakor je določeno v členu 1(1) navedene priloge.

7.   Izvoznik, ki zaprosi za izdajo potrdila o gibanju A. UK., mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov v izvoznem delu enotnega carinskega območja, v katerem je bilo izdano potrdilo o gibanju A. UK., kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status zadevnih proizvodov in izpolnjevanje drugih zahtev iz tega protokola in Priloge 2 k temu protokolu.

8.   Carinski organi, ki izdajajo potrdila, ukrenejo vse potrebno za preverjanje statusa proizvodov in izpolnjevanje drugih zahtev iz tega protokola in te priloge. V ta namen imajo pravico zahtevati vse primerne dokaze in opraviti vse kontrole, ki se zdijo ustrezne. Carinski organi, ki izdajajo potrdila, prav tako zagotovijo, da so potrdila pravilno izpolnjena. Zlasti preverijo, ali je prostor, namenjen poimenovanju proizvodov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

9.   Potrdilo o gibanju A. UK. se v štirih mesecih od datuma izdaje s strani carinskih organov v izvoznem delu enotnega carinskega območja predloži carinskim organom v uvoznem delu enotnega carinskega območja.

10.   Potrdila o gibanju A. UK., ki so carinskim organom v uvoznem delu enotnega carinskega območja predložena po izteku končnega roka za predložitev iz odstavka 9, se lahko sprejmejo, če ti dokumenti niso bili predloženi v določenem končnem roku zaradi izjemnih okoliščin.

11.   V drugih primerih predložitve z zamudo carinski organi v uvoznem delu enotnega carinskega območja odobrijo potrd