EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/131A/01

Razpis javnega natečaja — EPSO/AST-SC/04/15 — Parlamentarno osebje (AST/SC 1)

OJ C 131A , 23.4.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 131/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AST-SC/04/15 — PARLAMENTARNO OSEBJE (AST/SC 1)

(2015/C 131 A/01)

Rok za prijavo: 27. maj 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi kvalifikacij in preverjanj sestavil rezervni seznam 30 uspešnih kandidatov . Ta seznam bo uporabil Evropski parlament za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovna mesta „parlamentarnega osebja“ (funkcionalna skupina AST/SC). Kandidate lahko za opravljanje podobnih nalog zaposli tudi Sodišče Evropske unije v Luxembourgu.

Ta razpis natečaja skupaj s Splošnimi pravili za javne natečaje, objavljenimi v  Uradnem listu Evropske unije C 70 A z dne 27. februarja 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC), predstavlja pravno zavezujoč okvir za ta izbirni postopek.

NALOGE PARLAMENTARNEGA OSEBJA

Parlamentarno osebje pomaga poslancem Evropskega parlamenta in drugim osebnostim med plenarnimi zasedanji, sestanki drugih parlamentarnih teles in ob raznih dogodkih, ki potekajo v prostorih Evropskega parlamenta. To med drugim vključuje pripravo in nadzor sejnih dvoran, spremljanje udeležencev ali obiskovalcev ter izvajanje protokolarnih nalog.

Te delovne naloge zahtevajo prožnost delovnega časa in službene poti med tremi običajnimi kraji dela Evropskega parlamenta (tj. Brusljem, Luxembourgom in Strasbourgom), kot tudi drugam.

V PRILOGI I najdete več informacij o nalogah, ki jih običajno opravlja parlamentarno osebje.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo ob potrditvi prijave izpolnjevati VSE naslednje pogoje:

Splošni pogoji

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

Posebni pogoji: jeziki

1. jezik: znanje enega izmed 24 uradnih jezikov EU vsaj na stopnji C1,

2. jezik: znanje angleščine, francoščine ali nemščine vsaj na stopnji B2; 2. jezik ne sme biti isti kot 1. jezik,

3. jezik: znanje enega izmed 24 uradnih jezikov EU vsaj na stopnji A2; 3. jezik ne sme biti isti kot 1. in 2. jezik.

Za več informacij o stopnjah jezikovnega znanja glej skupni evropski referenčni okvir za jezike: (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

Posebni pogoji: kvalifikacije in delovne izkušnje

z diplomo potrjena višja izobrazba

ali

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba , ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na višješolski ravni in ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj,

ali

poklicno usposabljanje (enakovredno višji izobrazbi), ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj,

ali

vsaj 8 let delovnih izkušenj .

Za več informacij o diplomah oz. spričevalih glej Prilogo I k Splošnim pravilom za javne natečaje (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC).

Zahtevane delovne izkušnje morajo biti povezane s praktičnim upravljanjem sejnih in/ali konferenčnih in/ali sodnih dvoran, zlasti v nacionalnem parlamentu, v regionalni, nacionalni ali mednarodni ali kateri koli drugi organizaciji. Te izkušnje morajo biti neposredno ali večinoma povezane z nalogami parlamentarnega osebja, kot so opisane v PRILOGI I.

Drugi izbrani jezik mora biti angleščina, francoščina ali nemščina . To so glavni delovni jeziki institucij EU in v interesu službe morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati v vsaj enem od njih.

Zaradi velike jezikovne raznolikosti znotraj Evropskega parlamenta ter med povabljenimi osebnostmi in obiskovalci se v tem razpisu zahteva tudi znanje tretjega jezika . Parlamentarno osebje mora biti sposobno komunicirati z ljudmi, ki govorijo različne jezike.

V PRILOGI II najdete dodatne informacije o jezikovni ureditvi na natečajih EU.

IZBIRNI POSTOPEK

1.    Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Če bo število prijavljenih kandidatov preseglo prag , ki ga bo določil urad EPSO v vlogi organa za imenovanja, bodo vsi kandidati, ki so svojo prijavo potrdili v roku, povabljeni na opravljanje niza računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Če bo število prijavljenih kandidatov pod določenim pragom , se bodo ti testi opravljali v ocenjevalni fazi (glej točko 3).

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo organizirani, kot sledi:

Testi

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Najmanjše zahtevano število točk

Verbalno razumevanje

1. jezik

20 vprašanj

35 minut

10/20

Numerično razumevanje

1. jezik

10 vprašanj

20 minut

numerično razumevanje in abstraktno razmišljanje skupaj: 10/20

Abstraktno razmišljanje

1. jezik

10 vprašanj

10 minut

Ti testi so izločilni, vendar se njihove ocene ne prištejejo k ocenam drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalni fazi.

2.    Izbor na podlagi kvalifikacij

Najprej se bo na podlagi podatkov iz kandidatove elektronske prijave preverilo izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju. Obstajata dve možnosti:

če bodo računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja pogojev dokumentacija kandidatov preverila po padajočem vrstnem redu števila dobljenih točk, dokler število upravičenih kandidatov ne bo doseglo praga iz točke 1. Ostala dokumentacija se ne bo preverjala,

če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa ne bodo organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja pogojev preverila dokumentacija vseh kandidatov.

Nato se bo opravil izbor na podlagi kvalifikacij samo za upravičene kandidate , izbrane po zgoraj opisanem postopku, in sicer na podlagi informacij, ki so jih kandidati navedli v prijavi pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ („évaluateur de talent/talent screener/Talent Filter“). Natečajna komisija bo za vsako merilo za izbor določila ponder (od 1 do 3), ki odraža pomembnost posameznega merila, ter vsak odgovor kandidata točkovala od 0 do 4.

Natečajna komisija bo nato točke pomnožila s ponderjem za posamezno merilo in jih seštela, da bi opredelila kandidate, katerih profil najbolj ustreza nalogam iz natečaja.

Seznam meril je v PRILOGI III.

3.    Ocenjevalna faza

Na ocenjevalno fazo bo povabljenih največ 3-krat več kandidatov od želenega števila uspešnih kandidatov. Kandidati, ki bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij dosegli eno najvišjih skupnih ocen , bodo povabljeni na eno- ali dvodnevno ocenjevalno fazo, najverjetneje v  Bruselj , kjer bodo opravljali teste v  2. in 3. jeziku .

Če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa iz točke 1 niso bili organizirani predhodno , se bodo opravljali v ocenjevalni fazi.

V ocenjevalni fazi se bo preverjalo sedem splošnih kompetenc in posebne kompetence, zahtevane za ta natečaj, in sicer na podlagi štirih testov (razgovorov za ugotavljanje splošnih in posebnih kompetenc, situacijskega testa v 2. jeziku in ustnega preverjanja jezikovnega znanja v 3. jeziku), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

situacijski test

2.

Komunikacija

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

3.

Kakovost in učinkovitost

situacijski test

4.

Učenje in razvoj

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

5.

Razporeditev in organizacija dela

situacijski test

6.

Vzdržljivost

situacijski test

7.

Skupinsko delo

situacijski test

Najmanjše zahtevano število točk

35/70 skupaj

Ponderiranje splošnih kompetenc

50 % končne ocene


Kompetence

Testi

Posebne kompetence za zadevno področje

razgovor za ugotavljanje posebnih kompetenc

Najmanjše zahtevano število točk

50/100

Ponderiranje posebnih kompetenc

50 % končne ocene

3. jezik

ustno preverjanje jezikovnega znanja

Najmanjše zahtevano število točk

5/10

Rezultat glede 3. jezika se ne bo prištel h končni oceni ocenjevalne faze, vendar morajo kandidati doseči najmanjše zahtevano število točk.

4.    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju dokazil kandidatov sestavila rezervni seznam upravičenih kandidatov, ki bodo imeli po ocenjevalni fazi najvišje ocene, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam bo sestavljen po abecednem redu.

PRIJAVA

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

27. maja 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.


PRILOGA I

NALOGE

Parlamentarno osebje pomaga poslancem Evropskega parlamenta in drugim osebnostim, povabljenim v Evropski parlament, zlasti med plenarnimi zasedanji, sestanki drugih parlamentarnih teles in ob raznih dogodkih, ki potekajo v prostorih Evropskega parlamenta.

Te naloge zahtevajo veliko razpoložljivost, prožnost delovnega časa in redne službene poti v tri običajne kraje dela Evropskega parlamenta (tj. v Bruselj, Luxembourg in Strasbourg), kot tudi drugam.

Naloge bodo vključevale:

Sejne dvorane:

praktična pomoč predsedniku,

sprejem in spremljanje udeležencev,

razdeljevanje dokumentov v vseh jezikih,

označevanje sedežnega reda,

spremljanje podpisovanja poslancev,

upravljanje seznamov prisotnosti,

zagotavljanje varnosti in na zahtevo predsednika posredovanje za vzdrževanje reda,

nadzor dostopa do dvoran.

Protokolarne naloge in uradni dogodki:

sprejem in spremljanje pomembnih osebnosti,

izobešanje zastav,

označitev protokolarnih poti,

sodelovanje v špalirjih med uradnimi obiski.

Druge naloge:

razdeljevanje, pobiranje in odpravljanje pošte s pomočjo vozičkov,

praznjenje zabojnikov, vozičkov in omar z dokumenti,

sprejem in spremljanje skupin obiskovalcev teh njihova namestitev na tribune in v dvorane; zagotavljanje reda; zagotavljanje spoštovanja posebnih navodil,

skrb za garderobo skupin obiskovalcev,

administrativna opravila (registriranje pošte, arhiviranje itn.),

administrativna opravila s pomočjo računalnika (elektronska pošta, osnovna obdelava besedil v obliki Word, intranet itn.),

zagotavljanje informacij obiskovalcem, uradnikom in vsem drugim osebam,

pomoč službi za požarno varnost.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

JEZIKOVNA UREDITEV

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) Italija/Komisija (C-566/10 P, EU:C:2012:752) želijo institucije EU navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem natečaju na nekaj uradnih jezikov EU.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, na podlagi katerega morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso institucij EU se za notranje komuniciranje ter zunanje komuniciranje in obravnavo dokumentov najpogosteje uporabljajo angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobrazbene in strokovne standarde, po katerih je treba za delovno mesto v institucijah EU obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih, saj si prizadevamo uravnotežiti interes in potrebe službe ter sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. S tem se skušamo prepričati, da vsi kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da bodo lahko opravljali svoje delo. Z oceno posebnih kompetenc lahko tako institucije EU v razmerah, ki so podobne dejanskemu delovnemu okolju, preverijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati delo.

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo, vključno z jezikom prijave. To omogoča tudi enotno primerjavo kandidatov in preverjanje navedb iz njihovih prijav.

Poleg tega morajo zaradi enakega obravnavanja vsi kandidati, tudi tisti, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

Navedeno ne vpliva na možnost poznejšega jezikovnega usposabljanja, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

MERILA ZA IZBOR

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

Delovne izkušnje na področju priprave dvoran in zagotavljanja pomoči med sestanki ali dogodki, na katerih sodeluje zelo veliko ljudi (več sto ali več tisoč).

2.

Delovne izkušnje na področju sprejema pomembnih osebnosti in uporabe protokolarnih pravil.

3.

Delovne izkušnje na področju pasivne varnosti, na primer požarne varnosti.

4.

Delovne izkušnje na področju sprejema posameznih obiskovalcev in večjih skupin obiskovalcev ter zagotavljanja pomoči tem obiskovalcem (sprejem, spremljanje, namestitev na tribune itn.).

5.

Delovne izkušnje na področju administrativnih opravil v povezavi z nalogami, opisanimi v tem razpisu natečaja, kot so arhiviranje, registriranje pošte itn.

6.

Delovne izkušnje z uporabo računalnika v povezavi z nalogami, opisanimi v tem razpisu natečaja, kot so elektronska pošta, osnovna obdelava besedil v obliki Word, intranet itn.

7.

Delovne izkušnje v večkulturnem okolju v povezavi z nalogami, opisanimi v tem razpisu natečaja.

8.

Delovne izkušnje na področju nudenja pomoči osebam z omejeno mobilnostjo.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


Top