EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil

 

POVZETEK:

Sporazum EU-ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz EU v ZDA za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

Sklep 2010/412/EU o sklenitvi sporazuma EU-ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz EU v ZDA za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN SKLEPA?

Namen sporazuma med EU in ZDA je preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon financiranja terorizma in zadeva posredovanje:

S sklepom se v imenu EU sklene sporazum.

KLJUČNE TOČKE

 • Ministrstvo za finance ZDA vloži zaprosilo za pridobitev potrebnih podatkov od EU in pošlje katere koli dodatne dokumente imenovanemu ponudniku v ZDA. Obenem kopijo teh dokumentov posreduje Europolu, ki preveri, ali je zaprosilo skladno z zahtevami iz sporazuma, in uradno obvesti imenovanega ponudnika. Po potrditvi skladnosti zaprosila z zahtevami je zaprosilo pravno zavezujoče, imenovani ponudnik pa mora Ministrstvu za finance ZDA zagotoviti zahtevane podatke.
 • Ministrstvo za finance ZDA mora zagotoviti uporabo nekaterih zaščitnih ukrepov pri obdelavi poslanih podatkov, predvsem v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Podatki se smejo obdelovati samo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali financiranja terorizma. Biti morajo zaščiteni pred nedovoljenim dostopom, razkritjem in izgubo ter pred katero koli obliko nedovoljene obdelave. Iskanje poslanih podatkov se sme izvajati samo, če obstajajo predhodne informacije ali dokazi, ki kažejo, da obstaja povezava med osebo, na katero se nanašajo iskani podatki, in terorizmom ali njegovim financiranjem. Vsa iskanja in razloge zanje je treba zabeležiti.
 • Ministrstvo za finance ZDA mora izbrisati podatke, v katere ni bilo vpogleda:
  • in niso več potrebni za boj proti terorizmu, na podlagi (najmanj) letne ocene;
  • in so bili posredovani, čeprav niso bili zahtevani;
  • najpozneje 20. julija 2012, če so bili prejeti pred 20. julijem 2007;
  • najpozneje pet let po prejetju, če so bili prejeti po 20. juliju 2007.
 • Podatki, v katere se je vpogledalo, se smejo hraniti največ toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namen, za katerega se je zaprosilo zanje. Sporazum določa tudi zaščitne ukrepe za omejitev nadaljnjega posredovanja podatkov, v katere se je vpogledalo.
 • Ministrstvo za finance ZDA mora zagotoviti, da so informacije, pridobljene prek TFTP, ki lahko prispevajo k ukrepom EU proti terorizmu, na voljo ustreznim organom zadevnih držav EU ter po potrebi Europolu in Eurojustu. Podobno se morajo vrniti dodatne informacije, za katere se meni, da so potrebne za boj ZDA proti terorizmu. Zaradi te izmenjave informacij lahko Europol pri Ministrstvu za finance ZDA imenuje uradnika za zvezo.
 • Ustrezni nacionalni organ EU, Europol ali Eurojust lahko zaprosi Ministrstvo za finance ZDA za iskanje podatkov, pridobljenih prek TFTP, in posredovanje ustreznih informacij, če obstajajo razlogi za domnevo, da je posameznik ali subjekt povezan s terorizmom ali njegovim financiranjem, kot je opredeljeno v Direktivi (EU) 2017/541 o boju proti terorizmu in Direktivi (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
 • V času veljavnosti sporazuma mora Evropska komisija preučiti razpoložljive možnosti za vzpostavitev sistema EU, ki je enakovreden TFTP ZDA. Po vzpostavitvi evropskega sistema bo treba pregledati in po potrebi spremeniti ta sporazum ter zagotoviti komplementarnost sistemov.
 • Neodvisni nadzorniki nadzorujejo usklajenost z omejitvami in zaščitnimi ukrepi iz sporazuma. Pooblaščeni so za pregled, povpraševanje in blokiranje iskanja poslanih podatkov ter za zahtevanje dodatnih pojasnil glede povezave s terorizmom. Enega od teh nadzornikov imenuje Komisija.
 • Oseba ima prek nacionalnega organa za varstvo podatkov pravico zahtevati potrditev, da so bili njeni osebni podatki obdelani v skladu s pravicami do varstva podatkov na podlagi Direktive (EU) 2016/680 o o varstvu osebnih podatkov pri uporabi s strani policijskih organov in organov za kazenski pregon. Razkritje teh informacij se lahko zavrne ali omeji, če je to potrebno za boj proti terorizmu ali zaščito javne in nacionalne varnosti. V teh primerih se osebi posreduje pisna obrazložitev skupaj z informacijami o možnosti uveljavljanja pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih v ZDA. Oseba ima tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali blokiranje netočnih ali napačno obdelanih osebnih podatkov. Zaradi ohranjanja točnosti informacij, prejetih ali posredovanih na podlagi tega sporazuma, lahko pogodbenici podatke dopolnita, izbrišeta ali popravita. Ministrstvo za finance ZDA na spletni strani, ki je dostopna javnosti, zagotovi informacije o TFTP, tudi o pravici do uporabe pravnih sredstev.

OD KDAJ SE TA SPORAZUM IN SKLEP UPORABLJATA?

Sklep se uporablja od 13. julija 2010. Sporazum je začel veljati 1. avgusta 2010 za obdobje petih let. Nato se vsako leto samodejno podaljša za eno leto, razen če ena pogodbenica uradno obvesti, da ga ne namerava podaljšati.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Imenovani ponudniki: ponudniki storitev sporočanja o mednarodnih finančnih plačilih.

GLAVNA DOKUMENTA

Sporazum med Evropsko unijo in Združenini državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (UL L 195, 27.7.2010, str. 5–14).

Sklep Sveta 2010/412/EU z dne 13. julija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (UL L 195, 27.7.2010, str. 3–4).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2010/412/EU so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6–21).

Delovni dokument služb Komisije Skupno poročilo o pregledu izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti – Spremni dokument – Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – O skupnem pregledu izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (SWD(2017) 17 final).

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Glej prečiščeno različico.

Sporočilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (UL L 195, 27.7.2010, str. 15).

Zadnja posodobitev 21.01.2019

Top