EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plastični proizvodi za enkratno uporabo – preprečevanje vpliva na okolje

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Njen cilj je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo po vsej Evropski uniji (EU) z uvedbo kombinacije ukrepov, prilagojenih proizvodom, ki so zajeti v direktivi, zlasti z zagotavljanjem, da plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere so na voljo bolj trajnostni in cenovno dostopnejši alternativni proizvodi, ni mogoče dati na trg.
 • Direktiva prispeva k strategiji EU za plastiko, ki je pomemben element v prehodu EU na krožno gospodarstvo.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva se uporablja za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo, proizvode iz oksorazgradljive plastike* in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Plastični proizvodi za enkratno uporabo so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni le enkratni ali kratkotrajni uporabi, preden so odvrženi.

Tržne omejitve

 • Na trg ni mogoče dati naslednjih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo:
  • pribor (vilice, noži, žlice in palčke);
  • krožniki;
  • slamice in vatirane palčke (razen tistih, ki se uporabljajo z aktivnimi medicinskimi pripomočki za vsaditev ali drugimi medicinskimi pripomočki);
  • mešalne palčke za pijače;
  • palčke za pritrditev na balone in podporo balonov ter mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom;
  • posode za živila iz ekspandiranega polistirena (tj. škatle s pokrovom ali brez njega), ki so namenjena za takojšnje zaužitje brez nadaljnje priprave, se običajno zaužijejo iz posode ali se jih zaužije brez nadaljnje priprave;
  • proizvodi iz oksorazgradljive plastike;
  • vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ter
  • lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

Zmanjšanje porabe

 • Države članice EU morajo v skladu z evropsko politiko glede odpadkov:
  • sprejeti ukrepe za zmanjšanje porabe nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere ne obstajajo alternativni proizvodi (lončki za pijačo, vključno s pokrovčki in zamaški, ter posode za pripravljena živila, namenjena za takojšnje zaužitje), in
  • spremljati porabo teh proizvodov za enkratno uporabo in sprejete ukrepe ter o doseženem napredku poročati Evropski komisiji.
 • Direktiva zahteva ambiciozno in trajno kvantitativno zmanjšanje porabe teh proizvodov do leta 2026 (v primerjavi z izhodiščnim stanjem leta 2022).
 • Komisija je v zvezi z zmanjšanjem porabe sprejela izvedbeni akt, in sicer Izvedbeni sklep (EU) 2022/162 o izračunu, preverjanju in poročanju o zmanjšanju porabe nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so jih sprejele države članice.

Ločeno zbiranje in zahteve glede zasnove plastenk za enkratno uporabo

 • Direktiva določa cilj glede zbiranja 90 % plastenk za enkratno uporabo za recikliranje do leta 2029 (z vmesnim ciljem 77 % do leta 2025).
 • Te plastenke morajo vsebovati vsaj 25 % reciklirane plastike do leta 2025 (za plastenke PET) in 30 % do leta 2030 (za vse plastenke).
 • Plastenke za enkratno uporabo, ki imajo plastične pokrovčke in zamaške, se smejo dati na trg le, če pokrovčki in zamaški v fazi predvidene uporabe proizvodov ostanejo pritrjeni na vsebnike.
 • Izvedbeni sklep (EU) 2021/1752 določa pravila za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o ločenem zbiranju odpadnih plastenk za pijačo za enkratno uporabo.

Obvezno označevanje

 • Nekateri plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki se dajejo na trg, morajo na embalaži ali na samem proizvodu imeti vidno in jasno čitljivo oznako, ki je ni mogoče izbrisati. Sem spadajo naslednji proizvodi:
  • higienski vložki,
  • vlažilni robčki,
  • tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter
  • lončki za pijačo.
 • Te oznake bi morale potrošnike obveščati o:
  • ustreznih možnostih odstranjevanja odpadkov za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, in
  • prisotnosti plastike v proizvodu ter negativnem vplivu smetenja.
 • Izvedbena uredba (EU) 2020/2151 vključuje pravila o specifikacijah za označevanje za te proizvode.

Razširjena odgovornost proizvajalca

 • Direktiva vključuje načelo „onesnaževalec plača“. Proizvajalci morajo kriti stroške:
  • zbiranja odpadkov in čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti,
  • zbiranja podatkov v zvezi z vlažilnimi robčki, baloni in tobačnimi izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter
  • ozaveščanja za naslednje plastične proizvode za enkratno uporabo:
   • posode za živila in pijače,
   • vsebniki za pijačo,
   • lončki,
   • zavitki in ovoji,
   • lahke nosilne vreče ter
   • tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.
 • Za vlažilne robčke in balone se te obveznosti uporabljajo z izjemo stroškov zbiranja.
 • Države članice morajo tudi:
  • zagotoviti uvedbo pravil o razširjeni odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, in
  • spremljati ter oceniti takšno ribolovno orodje z namenom določitve ciljev glede zbiranja za vso EU.
 • Izvedbeni sklep (EU) 2021/958 določa obliko za poročanje ustreznih podatkov in informacij ter obliko poročila o preverjanju kakovosti v zvezi z ribolovnim orodjem, danim na trg, in zbranim odpadnim ribolovnim orodjem v državah članicah.

Informacijski sistemi in poročanje

Izvedbeni sklep (EU) 2021/2267 določa obliko za sporočanje podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi.

Ozaveščanje

Države članice morajo sprejeti tudi ukrepe za:

 • obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšale smetenje z odpadki, navedenimi zgoraj; in
 • ozaveščanje potrošnikov o alternativnih proizvodih za ponovno uporabo in vplivu neustreznega odstranjevanja odpadkov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Smernice Komisije

 • Komisija je junija 2021 izdala smernice o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, da bi zagotovila pravilno in enotno uporabo zahtev iz direktive po vsej EU.
 • Smernice pojasnjujejo glavne izraze, ki se uporabljajo v direktivi, in navajajo primere plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki spadajo na njeno področje uporabe ali zunaj njega.

OD KDAJ SE TA PRAVILA UPORABLJAJO?

 • Direktivo je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 3. julija 2021.
 • Omejitve dajanja na trg in pravila o označevanju proizvodov se uporabljajo od 3. julija 2021, zahteve glede zasnove pokrovčkov in zamaškov plastičnih vsebnikov za pijačo za enkratno uporabo pa od 3. julija 2024.
 • Ukrepi v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca za tobačne izdelke s filtri in filtre, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, se uporabljajo od 5. januarja 2023.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Oksorazgradljiva plastika. Plastični materiali, ki vključujejo aditive, ki z oksidacijo povzročijo razpad plastičnega materiala na mikrodelce ali kemično razgradnjo.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L 155, 12.6.2019, str. 1–19).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/162 z dne 4. februarja 2022 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in poročanjem o zmanjšanju porabe nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so jih sprejele države članice (UL L 26, 7.2.2022, str. 19–35).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2267 z dne 17. decembra 2021 o določitvi oblike za sporočanje podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (UL L 455, 20.12.2021, str. 32–36).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1752 z dne 1. oktobra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in sporočanjem podatkov o ločenem zbiranju odpadnih plastenk za pijačo za enkratno uporabo (UL L 349, 4.10.2021, str. 19–30).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/958 z dne 31. maja 2021 o določitvi oblike za poročanje podatkov in informacij o ribolovnem orodju, danem na trg, in zbranem odpadnem ribolovnem orodju v državah članicah ter obliki poročila o preverjanju kakovosti v skladu s členom 13(1)(d) in členom 13(2) Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 211, 15.6.2021, str. 51–64).

Nadaljnje spremembe izvedbeni sklepa (EU) 2021/958 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2151 z dne 17. decembra 2020 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L 428, 18.12.2020, str. 57–67).

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3–30).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10–23).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 11.04.2022

Top