EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2532

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2532 z dne 1. decembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 738/2010 in izvedbenih uredb (EU) št. 615/2014, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1150, ki se uporabljajo za sheme pomoči v nekaterih kmetijskih sektorjih

C/2022/8627

OJ L 328, 22.12.2022, p. 80–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2532/oj

22.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/80


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2532

z dne 1. decembra 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 738/2010 in izvedbenih uredb (EU) št. 615/2014, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1150, ki se uporabljajo za sheme pomoči v nekaterih kmetijskih sektorjih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti členov 31, 38, 54, člena 57, prvi pododstavek, točki (a) in (c), člena 60, člena 174(1), točka (d), in člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti členov 58(4), točki (a) in (b), 62(2), točke (a) do (d) in (h), ter členov 63(5), 64(7), 66(4) in 106(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa nov pravni okvir za skupno kmetijsko politiko (SKP), s katerim naj bi se izboljšalo njeno doseganje ciljev Unije, določenih v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Navedena uredba podrobneje določa te cilje Unije, ki jih je treba doseči s SKP, ter opredeljuje vrste intervencij in skupne zahteve Unije za države članice, obenem pa državam članicam omogoča prožnost pri zasnovi intervencij, ki jih morajo določiti v svojih strateških načrtih SKP za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027.

(2)

Uredba (EU) 2021/2115 določa vse vrste intervencij v nekaterih kmetijskih sektorjih iz Uredbe (EU) št. 1308/2013. Zato Uredba (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta (4) črta določbe o pomoči v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk, sektorju sadja in zelenjave, vinskem sektorju, sektorju čebelarstva in sektorju hmelja iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 z učinkom od 1. januarja 2023.

(3)

Glede tega je Komisija z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/126 (5) sprejela dodatne zahteve v skladu z Uredbo (EU) 2021/2115 za zasnovo intervencij, ki se določijo v strateških načrtih SKP. Navedena delegirana uredba nadomešča pravila, ki so zdaj določena v Uredbi Komisije (EU) št. 738/2010 (6) ter izvedbenih uredbah Komisije (EU) št. 615/2014 (7), (EU) 2015/1368 (8), (EU) 2016/1150 (9) in (EU) 2017/892 (10).

(4)

Navedene uredbe vsebujejo nekatere določbe glede pregledov, kontrol, kazni in varščin v zvezi s pomočjo v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk, sektorju sadja in zelenjave, sektorju čebelarstva, vinskem sektorju in sektorju hmelja, ki so bile sprejete na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(5)

Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta (11) določa pravila o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavlja Uredbo (EU) št. 1306/2013. V skladu s pristopom, uvedenim z Uredbo (EU) 2021/2115 za uresničitev ciljev Unije, navedena uredba državam članicam omogoča tudi več prožnosti, zlasti glede pregledov in kontrol, ki jih morajo izvesti, ter kazni, ki jih morajo naložiti.

(6)

Zato bi bilo treba zadevne člene Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 in priloge k navedeni uredbi črtati z učinkom od 1. januarja 2023. V skladu s členom 5(4) in (6), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2117 ter v skladu s členom 104(1), točka (a)(ii) in (iii), Uredbe (EU) 2021/2116 pa bi se morali še naprej uporabljati za nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene pred 1. januarjem 2023 v okviru sheme pomoči v sektorju sadja in zelenjave, ter za operativne programe, ki se še naprej izvajajo do svojega izteka, vključno z operativnimi programi, ki so jih države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 (12) odobrile leta 2022 pred 1. januarjem 2023.

(7)

Delegirani uredbi (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 bi bilo treba razveljaviti z učinkom od 1. januarja 2023. V skladu s členom 5(4) Uredbe (EU) 2021/2117 pa bi se morali še naprej uporabljati za nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene pred 1. januarjem 2023 v okviru shem pomoči v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk oziroma v sektorju čebelarstva.

(8)

V skladu s členom 5(7) Uredbe (EU) 2021/2117 bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1150 razveljaviti z učinkom od 16. oktobra 2023 in jo še naprej uporabljati za nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene pred 16. oktobrom 2023 v okviru podpornih programov v vinskem sektorju, ter za nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene v skladu s členoma 46 in 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013 pred 16. oktobrom 2025, če so izpolnjeni pogoji iz člena 5(7) Uredbe (EU) 2021/2117.

(9)

Uredbo (EU) št. 738/2010 bi bilo treba razveljaviti z učinkom od 1. januarja 2023. Vendar bi se morala v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2021/2117 še naprej uporabljati za odhodke, ki so nastali, in plačila, ki so bila izvršena pred 1. januarjem 2023 v okviru sheme pomoči v sektorju hmelja.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 in prehodne določbe

Členi 2 do 21 in členi 25 do 35 Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 ter priloge I do VI k navedeni uredbi se črtajo z učinkom od 1. januarja 2023.

Navedeni črtani členi in priloge pa se še naprej uporabljajo za:

(a)

nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene pred 1. januarjem 2023 v okviru sheme pomoči iz členov 32 do 38 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

operativne programe, ki se še naprej izvajajo do svojega izteka pod pogoji na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 v skladu s členom 5(6), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2117 ali ki so jih države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 in Uredbo (EU) 2017/891 odobrile pred 1. januarjem 2023.

Člen 2

Razveljavitev izvedbenih uredb (EU) št. 615/2014, (EU) 2015/1368, (EU) 2016/1150 in Uredbe (EU) št. 738/2010 ter prehodne določbe

1.   Izvedbena uredba (EU) št. 615/2014 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2023.

Še naprej pa se uporablja za nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene pred 1. januarjem 2023 v okviru sheme pomoči iz členov 29, 30 in 31 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Izvedbena uredba (EU) 2015/1368 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2023.

Še naprej pa se uporablja za nastale odhodke in izvedena plačila za operacije, izvedene pred 1. januarjem 2023 v okviru sheme pomoči iz členov 55, 56 in 57 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

3.   Izvedbena uredba (EU) 2016/1150 se razveljavi z učinkom od 16. oktobra 2023.

Še naprej pa se uporablja za:

(a)

nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 pred 16. oktobrom 2023 v okviru sheme pomoči iz členov 39 do 52 navedene uredbe;

(b)

nastale odhodke in izvršena plačila za operacije, izvedene v skladu s členoma 46 in 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013 pred 16. oktobrom 2025, pod pogojem, da so bile takšne operacije delno izvedene do 15. oktobra 2023 in da nastali odhodki znašajo vsaj 30 % skupnih načrtovanih odhodkov ter da se takšne operacije v celoti izvedejo do 15. oktobra 2025.

4.   Uredba (EU) št. 738/2010 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2023.

Še naprej pa se uporablja za odhodke, ki so nastali, in plačila, ki so bila izvršena pred 1. januarjem 2023 v okviru sheme pomoči iz členov 58, 59 in 60 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 435, 6.12.2021, str. 262).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L 20, 31.1.2022, str. 52).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 738/2010 z dne 16. avgusta 2010 o določitvi podrobnih pravil za plačila nemškim organizacijam proizvajalcev v sektorju hmelja (UL L 216, 17.8.2010, str. 11).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2014 z dne 6. junija 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče delovnih programov za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk (UL L 168, 7.6.2014, str. 95).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 9).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L 190, 15.7.2016, str. 23).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 138, 25.5.2017, str. 57).

(11)  Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 187).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L 138, 25.5.2017, str. 4).


Top