EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

C/2015/9248

UL L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341

z dne 17. decembra 2015

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (zakonik) (1) in zlasti členov 6, 7, 131, 153, 156 in 279 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zakonik v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenaša pooblastilo za dopolnitev nekaterih nebistvenih elementov zakonika.

(2)

Zakonik spodbuja uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, kot je določena v Odločbi št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki jo šteje za ključno pri olajševanju trgovine in hkratnemu zagotavljanju učinkovitosti carinskih kontrol. V členu 6(1) zakonika je natančneje določeno, da vse izmenjave informacij med carinskimi organi ter med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi ter shranjevanje takšnih informacij potekajo z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov. Praviloma morajo informacijski in komunikacijski sistemi v vseh državah članicah gospodarskim subjektom omogočiti enake storitve.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/255/EU (3) (delovni program), ki temelji na obstoječem dokumentu načrtovanja, povezanim z vsemi carinskimi projekti v zvezi z informacijsko tehnologijo in pripravljenim v skladu z Odločbo 70/2008/ES, vsebuje seznam elektronskim sistemov, ki jih bodo morale razviti države članice in po potrebi države članice v tesnem sodelovanju s Komisijo, da bi se lahko zakonik začel uporabljati v praksi.

(4)

V zvezi s tem člen 278 zakonika določa, da se lahko, če elektronski sistemi, potrebni za izvajanje določb zakonika, še ne delujejo, sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, začasno uporabljajo, in sicer najpozneje do 31. decembra 2020.

(5)

Čeprav bi se morali prehodni ukrepi, ki jih vsebuje ta uredba, načeloma uporabljati najpozneje do 31. decembra 2020, bi se glede na praktične razloge in razloge vodenja projektov iz delovnega programa, kadar je datum začetka delovanja elektronskega sistema pred končnim rokom, ki ga zakonik določa za uporabo prehodnih določb, morala uporaba zadevnih sredstev za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, določene s to uredbo, zaradi ohranjanja pravne varnosti gospodarskih subjektov, sprejeti kot alternativa zadevnim elektronskim sistemom, kadar so že začeli delovati, nato pa bi jih bilo treba nehati uporabljati.

(6)

Glede na nerazpoložljivost elektronskih sistemov, potrebnih za izmenjavo informacij med carinskimi organi ter med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi, bi bilo treba določiti prehodne ukrepe v zvezi z obliko takih zahtevkov in odločb. Vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe je v skladu z veljavnimi predpisi Unije in nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov.

(7)

Kadar so pred sprejetjem odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje potrebna posvetovanja med carinskimi organi več kot ene države in če ta posvetovanja zadevajo izmenjavo in shranjevanje informacij prek elektronskih sredstev, ki še niso začela delovati, je treba oblikovati prehodne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se takšna posvetovanja lahko nadaljujejo.

(8)

Ker je treba elektronski sistem, ki se nanaša na zavezujoče tarifne informacije (ZTI), še posodobiti, in da bi se trgovcem zagotovila pomoč pri določanju pravilne tarifne uvrstitve, bi se morala sredstva za zahtevke in odločbe za ZTI v papirni in elektronski obliki, ki so trenutno v uporabi, še naprej uporabljati, vse dokler se sistem v celoti ne posodobi.

(9)

Ker je treba elektronski sistem, ki je potreben za uporabo določb zakonika, ki urejajo zahtevek za pridobitev dovoljenja za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in njegovo odobritev, še posodobiti, se morajo sredstva v papirni in elektronski obliki, ki so trenutno v uporabi, še naprej uporabljati, vse dokler se sistem ne posodobi.

(10)

Ker je za obdobje do posodobitve nacionalnih sistemov uvoza treba uporabljati obstoječi sistem za deklaracije z navedbami v zvezi s carinsko vrednostjo (DV1), bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodne določbe v zvezi s sporočanjem nekaterih elementov glede carinske vrednosti blaga.

(11)

Člen 147 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 (4). se nanaša na elektronski sistem, ki je vzpostavljen za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki se lahko uporabljajo v več kot eni državi članici. Dokler tega elektronskega sistema ni, je treba predvideti druga sredstva za shranjevanje in izmenjavo teh informacij.

(12)

Ker sistem nadzora uvoza (ICS), ki je potreben za uporabo določb zakonika, ki urejajo vstopno skupno deklaracijo, še ni v celoti posodobljen, bi bilo treba še naprej uporabljati trenutno uporabljena sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov iz člena 6(1) zakonika.

(13)

Podobno bi bilo treba glede na to, da lahko trenutni sistem nadzora uvoza sprejme vstopno skupno deklaracijo samo s predložitvijo enega nabora podatkov, začasno odložiti uporabo členov, ki določajo zagotavljanje podatkov v več kot enem naboru podatkov, in sicer dokler se sistem nadzora uvoza ne posodobi, ter določiti alternativne zahteve.

(14)

Da bi se podprle in zagotovile carinske formalnosti v zvezi z vnosom blaga, kar se tiče varstva in varnosti Evropske unije in njenih državljanov, ter da bi se zagotovilo, da se carinski nadzor začne v primernem trenutku in je ustrezno izveden pred začetkom uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestila o predložitvi in začasno hrambo, bi bilo treba določiti alternativne načine za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki urejajo obvestilo o prihodu, obvestilo o preusmeritvi, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo.

(15)

Da se zagotovi nemoteno delovanje postopkov v zvezi z dajanjem blaga v določeni carinski postopek, bi morala biti uporaba carinskih deklaracij v papirni obliki dovoljena hkrati z obstoječimi nacionalnimi sistemi uvoza, dokler ti niso posodobljeni.

(16)

Glede na to, da novi nabori podatkov in obrazci, ki jih zahteva zakonik, ter določbe v zvezi z njimi, sprejete na podlagi zakonika, ne bodo na voljo, dokler se nacionalni sistemi uvoza ne posodobijo, bi bilo za zagotovitev pravne varnosti za gospodarske subjekte treba določiti možnost, da se carinske deklaracije lahko predložijo z drugim naborom podatkov.

(17)

Medtem ko gospodarski subjekti uporabljajo poenostavljeno deklaracijo ter do posodobitve avtomatiziranega izvoznega sistema in nacionalnih sistemov uvoza, bi bilo treba določiti drugačne roke za vložitev dopolnilne deklaracije. Države članice bi zato morale imeti možnost, da določijo drugačne roke, kot so določeni v členu 146 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (5).

(18)

V istem smislu bi bilo treba v prehodnem obdobju državam članicam dovoliti, da dopustijo, da se poenostavljena carinska deklaracija vloži v obliki trgovinskega ali upravnega dokumenta.

(19)

Kadar je carinska deklaracija vložena pred predložitvijo blaga in preden bodo elektronski sistemi začeli delovati ali bodo posodobljeni, bi moralo biti dovoljeno, da se obvestilo o predložitvi blaga pri carinskih organih vloži prek obstoječih nacionalnih sistemov ali na druge načine.

(20)

Obveznost vložitve carinske deklaracije prek elektronske izmenjave informacij iz člena 6(1) zakonika in trenutno veljavne opustitve obveznosti vložitve skupne deklaracije za poštne pošiljke pomenijo velik izziv za izvajalce poštnih storitev. Možnost uporabe deklaracije z manjšim naborom podatkov, ki velja za nekatere poštne pošiljke, tudi zahteva prilagoditve v podatkovnem toku ter v podporni infrastrukturi IT izvajalcev poštnih storitev in carinskih organov držav članic. Prehodne določbe so potrebne zato, da se omogoči nemotene prilagoditve pravilom, določenim v Delegiranem uredbe (EU) 2015/2446.

(21)

Ker v okviru zakonika ni sistema odločb carinskih organov, bi se morale vse informacije v zvezi z zahtevki in dovoljenji za centralizirano carinjenje med prehodnim obdobjem še naprej objavljati, da se za potrebe spremljanja Komisiji in državam članicam zagotovi dostop do njih.

(22)

Da se omogoči nemoten in neprekinjen prevoz blaga po železnici, bi bilo treba pred posodobitvijo novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema (NCTS) določiti pravila za nadaljevanje postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih za blago, ki se prevaža po železnici.

(23)

Treba bi bilo določiti pravila za nadaljnjo uporabo manifestov v papirni ali elektronski obliki, da se zagotovi neprekinjeno in učinkovito gibanje prek letalskih in ladijskih družb, dokler niso zadevni sistemi gospodarskih subjektov posodobljeni.

(24)

Za zagotovitev učinkovitega delovanja zgoraj navedene prehodne ureditve, bi bilo treba spremeniti tudi določene določbe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

(25)

Nobena določba te uredbe ne bi smela Komisiji ali državam članicam naložiti, da posodobijo ali začnejo uporabljati tehnične sisteme, če to ni v skladu s ciljnimi datumi iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU.

(26)

Določbe te uredbe bi se morale uporabljati od 1. maja 2016, da se omogoči uporaba zakonika v celoti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba določa prehodne ukrepe za sredstva za izmenjavo in shranjevanje podatkov iz člena 278 zakonika, dokler elektronski sistemi, ki so potrebni za uporabo določb zakonika, še ne delujejo.

2.   Zahteve glede podatkov, oblik in kod, ki se uporabljajo za prehodna obdobja, določena v tej uredbi, Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 in Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447, so določene v Prilogah k tej uredbi.

ODDELEK 1

Odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje

Člen 2

Zahtevki in odločbe

Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v zvezi z zahtevki in odločbami ter v zvezi s katerim koli poznejšim dogodkom, ki bi lahko vplival na prvotni zahtevek ali odločbo, ki ima učinek v eni državi članici ali v več državah članicah, uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 3

Sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij

1.   Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, carinski organi zagotovijo razpoložljivost sredstev za izmenjavo in shranjevanje informacij, da se zagotovijo posvetovanja, ki naj bi se opravila v skladu s členom 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.

2.   Vsak carinski organ določi kontaktne točke, pristojne za vsako izmenjavo informacij med njimi in drugimi carinskimi organi ter med njimi in Komisijo, ter Komisiji sporoči kontaktne podatke kontaktnih točk.

3.   Komisija objavi seznam kontaktnih točk na svojem spletišču.

ODDELEK 2

Odločbe v zvezi z ZTI

Člen 4

Oblika zahtevkov in odločb za ZTI

1.   Do datumov posodobitve sistema ZTI iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v zvezi z zahtevki in odločbami za ZTI ter v zvezi s katerim koli poznejšim dogodkom, ki bi lahko vplival na prvotni zahtevek ali odločbo, uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

2.   V primerih, na katere se nanaša odstavek 1, velja:

(a)

do datuma posodobitve prve faze elektronskega sistema:

(i)

zahtevki za odločbo za ZTI se pošljejo v obliki obrazca iz Priloge 2; in

(ii)

odločbe za ZTI se sprejmejo v obliki obrazca iz Priloge 3;

(b)

od datuma posodobitve prve faze elektronskega sistema do datuma posodobitve druge faze elektronskega sistema:

(i)

zahtevki za odločbo za ZTI se pošljejo v obliki obrazca iz Priloge 4; in

(ii)

odločbe za ZTI se sprejmejo v obliki obrazca iz Priloge 5.

ODDELEK 3

Zahtevek za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)

Člen 5

Oblika zahtevkov in dovoljenj

1.   Do datuma posodobitve sistema AEO iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v zvezi z zahtevki in odločbami za AEO ali v zvezi s katerim koli poznejšim dogodkom, ki bi lahko vplival na prvotni zahtevek ali odločbo, uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

2.   V primerih, na katere se nanaša odstavek 1 tega člena, velja:

(a)

zahtevki za status AEO se vložijo v obliki obrazca iz Priloge 6; in

(b)

dovoljenja za status AEO se izdajo v obliki obrazca iz Priloge 7.

POGLAVJE 2

CARINSKA VREDNOST BLAGA

Člen 6

Deklaracija o carinski vrednosti blaga

1.   Do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet vključuje navedbe v zvezi s carinsko vrednostjo.

2.   Carinski organi lahko dovolijo, da se v zvezi s predložitvijo navedb iz odstavka 1 lahko uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

3.   Če se navedbe iz odstavka 1 predložijo s sredstvi, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se za to uporabi obrazec iz Priloge 8.

4.   Carinski organi lahko opustijo obveznost po predložitvi navedb iz odstavka 1 tega člena, če carinske vrednosti zadevnega blaga ni mogoče določiti na podlagi člena 70 zakonika.

5.   Razen če je to nujno za pravilno določitev carinske vrednosti, carinski organi opustijo obveznost po predložitvi navedb iz odstavka 1 v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

kadar carinska vrednost uvoženega blaga v pošiljki ne presega 20 000 EUR, če pošiljka ni del delne ali večkratne pošiljke istega pošiljatelja istemu prejemniku;

(b)

kadar je transakcija, povezana s sprostitvijo blaga v prosti promet, nekomercialne narave;

(c)

kadar predložitev zadevnih navedb ni potrebna za uporabo skupne carinske tarife;

(d)

kadar carinskih dajatev, določenih v skupni carinski tarifi, ni treba plačati.

6.   V primeru, da isti prodajalec po istih trgovinskih pogojih stalno dobavlja blago istemu kupcu, carinski organi lahko opustijo stalno zahtevo po predložitvi navedb iz odstavka 1.

POGLAVJE 3

ZAVAROVANJE MOREBITNEGA ALI OBSTOJEČEGA CARINSKEGA DOLGA

Člen 7

Sredstva za izmenjavo in shranjevanje informacij

1.   Do datumov začetka uporabe sistema upravljanja zavarovanj v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

2.   V primeru iz odstavka 1 tega člena se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki se lahko uporabljajo v več kot eni državi članici, kot je določeno v členu 147 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, in ki se podajo za kateri koli namen, ki ni tranzit, uporabi naslednje:

(a)

shranjevanje informacij opravijo carinski organi vsake države članice v skladu z obstoječim nacionalnim sistemom in

(b)

za izmenjavo informacij med carinskimi organi se uporabi elektronska pošta.

3.   Kontaktna točka, določena v skladu s členom 3(2), je pristojna za izmenjavo iz odstavka 2(b).

Člen 8

Spremljanje referenčnega zneska s strani carinskih organov

1.   Do datuma začetka uporabe sistema upravljanja zavarovanj iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU oseba iz člena 155(4) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 v zahtevku za zagotovitev splošnega zavarovanja podrobno navede razdelitev referenčnega zneska med države članice, v katerih izvaja dejavnosti, razen glede blaga, danega v tranzitni postopek Unije, ki ga mora pokriti zavarovanje.

2.   Carinski urad zavarovanja, ki prejme zahtevek, se posvetuje z drugimi državami članicami, ki so navedene v zahtevku, o razdelitvi referenčnega zneska, ki ga zahteva oseba, ki mora zagotoviti zavarovanje, v skladu s členom 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.

3.   V skladu s členom 157 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 je vsaka država članica pristojna za spremljanje svojega dela referenčnega zneska.

POGLAVJE 4

PRIHOD BLAGA IN ZAČASNA HRAMBA

Člen 9

Obvestilo o prihodu morskega plovila ali zrakoplova

Do datumov začetka uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v skladu s členom 133 zakonika za predložitev obvestila o prihodu morskega plovila ali zrakoplova uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 10

Predložitev blaga carini

Do datumov začetka uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi dovolijo, da se v skladu s členom 139 zakonika za predložitev blaga carini uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 11

Deklaracija za začasno hrambo

Do datumov začetka uporabe sistemov za obvestilo o prihodu blaga, obvestilo o predložitvi in začasno hrambo v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se v skladu s členom 145 zakonika za predložitev deklaracije za začasno hrambo uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

POGLAVJE 5

CARINSKI STATUS ZA DAJANJE BLAGA V CARINSKI POSTOPEK

ODDELEK 1

Carinski status blaga

Člen 12

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, za katerega se uporablja poenostavljeni postopek tranzita Unije

Kadar se v skladu s členom 24(1) te uredbe za blago, ki se prevaža po zraku ali morju, uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, se do datumov posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema (NCTS) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga predloži z navedbo črke „C“ (enakovredna oznaki „T2L“) ob zadevnih postavkah na manifestu.

Člen 13

Obrazci za dokazovanje carinskega statusa unijskega blaga

1.   Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z dokazovanjem carinskega statusa unijskega blaga uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

2.   Kadar se za dokazovanje carinskega statusa unijskega blaga uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se dokument „T2L“ ali „T2LF“ predloži na obrazcu izvod 4 ali izvod 4/5 iz naslova III Priloge B-01 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

3.   Po potrebi se navedenemu obrazcu doda en ali več dopolnilnih listov, ki ustrezajo izvodu 4 ali izvodu 4/5 iz naslova IV Priloge B-01 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

4.   Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi dovolijo, da se namesto dopolnilnih listov kot opisnih delov dokumentov „T2L“ ali „T2LF“ uporabijo nakladnice, ki se pripravijo na obrazcu iz poglavja III dela II Priloge 72-04 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447.

5.   Kadar carinski organi za pripravo dokumenta „T2L“ ali „T2LF“ uporabijo tehnike elektronske obdelave podatkov, ki pa ne dovoljujejo uporabe dopolnilnih listov, se obrazec iz odstavka 2 tega člena dopolni z enim ali več obrazci, ki ustrezajo izvodu 4 ali izvodu 4/5 iz naslova III Priloge B-01 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

6.   Kadar pooblaščeni izdajatelj uporabi posebni žig iz člena 129(2)(e)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, carinski organi navedeni žig odobrijo, ustreza pa vzorcu iz poglavja II dela II Priloge 72-04 k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446. Uporabita se oddelka 23 in 23.1 Priloge 72-04 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447.

ODDELEK 2

Dajanje blaga v carinski postopek

Člen 14

Sredstva za izmenjavo podatkov

Do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za predložitev carinskih deklaracij za dajanje blaga v spodaj naštete carinske postopke uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov:

(a)

sprostitev v prosti promet;

(b)

carinsko skladiščenje;

(c)

začasni uvoz;

(d)

posebna raba;

(e)

aktivno oplemenitenje.

Člen 15

Obrazci za carinske deklaracije

Kadar se za carinske postopke iz člena 14 uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, carinske deklaracije predložijo na obrazcih iz Priloge 9 ali iz Dodatkov B1 do D1, kakor je ustrezno.

Člen 16

Obrazci za poenostavljene carinske deklaracije

1.   Kadar se v okviru postopka iz člena 14 te uredbe poenostavljene carinske deklaracije iz člena 166 zakonika vložijo z uporabo sredstev, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se do datumov posodobitve nacionalnega sistema uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, uporabijo ustrezni obrazci iz Priloge 9 in Dodatkov B1 do B5.

2.   Kadar je osebi izdano dovoljenje za redno uporabo poenostavljene deklaracije iz člena 166(2) zakonika v zvezi s postopkom iz člena 14 te uredbe, lahko carinski organi do datumov posodobitve sistemov iz odstavka 1 kot poenostavljeno deklaracijo sprejmejo trgovinski ali upravni dokument pod pogojem, da ta dokument vsebuje vsaj navedbe, potrebne za prepoznavanje blaga, in mu je priložen zahtevek, da se blago da v zadevni carinski postopek.

Člen 17

Vložitev carinske deklaracije pred predložitvijo blaga

Kadar se carinska deklaracija vloži pred predložitvijo blaga v skladu s členom 171 zakonika, lahko carinski organi do zadevnih datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema (AES) v okviru zakonika in posodobitve nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU dovolijo, da se za vložitev obvestila o predložitvi uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 18

Načini izmenjave informacij za centralizirano carinjenje

1.   Do zadevnih datumov začetka uporabe sistema centraliziranega carinjenja za uvoz (CCI) in avtomatiziranega izvoznega sistema (AES) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi, ki jih dovoljenje za centralizirano carinjenje zadeva, sodelujejo pri oblikovanju ureditev, s katerimi zagotavljajo skladnost s členom 179(4) in (5) zakonika.

2.   Carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo informacij med carinskimi organi ter med carinskimi organi in imetniki dovoljenj za centralizirano carinjenje uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 19

Shranjevanje informacij

1.   Države članice Komisiji predložijo seznam zahtevkov in dovoljenj za centralizirano carinjenje, ki ga Komisija shrani v ustrezni skupini v Komunikacijsko-informacijskem centru za uprave, podjetja in državljane (CIRCABC).

2.   Države članice seznam iz odstavka 1 posodabljajo.

Člen 20

Zavrnitev zahtevka za centralizirano carinjenje

Do zadevnih datumov začetka uporabe sistema centraliziranega carinjenja za uvoz in avtomatiziranega izvoznega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi, pristojni za sprejetje odločbe, zavrnejo zahtevek za centralizirano carinjenje, če bi izdaja dovoljenja pomenila nesorazmerno upravno breme.

Člen 21

Vpis v evidence deklaranta

1.   Do zadevnih datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza in začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se, razen v primerih, ko se obveznost predložitve blaga carinskim organom opusti v skladu s členom 182(3) zakonika, za vložitev obvestila o predložitvi uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

2.   Do datuma začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za dajanje blaga v postopek izvoza ali ponovnega izvoza obvestilo o predložitvi nadomesti s carinsko deklaracijo, vključno s poenostavljeno deklaracijo.

POGLAVJE 6

POSEBNI POSTOPKI

ODDELEK 1

Splošne določbe za posebne postopke, ki niso tranzitni postopek

Člen 22

Obrazec za zahtevke in dovoljenja v zvezi s posebnimi postopki

1.   Kadar zahtevek za dovoljenje iz člena 211(1) zakonika ne temelji na carinski deklaraciji in je predložen s sredstvi, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU predloži na obrazcu iz Priloge 12 k tej uredbi.

2.   Kadar carinski organi, pristojni za odločanje o zahtevku iz odstavka 1, dovoljenje izdajo, uporabijo obrazec iz Priloge 12.

Člen 23

Sredstva, ki se lahko uporabijo za standardizirano izmenjavo informacij

1.   Do datumov začetka uporabe informativnih listov za posebne postopke v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za standardizirano izmenjavo informacij uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

2.   Kadar so za standardizirano izmenjavo informacij iz člena 181 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 uporabljena sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, se uporabijo informativni listi iz Priloge 13 k tej uredbi.

3.   Za namene odstavka 1 se informativni listi iz Priloge 13 berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz dodatka k tej uredbi.

4.   Kadar se standardizirana izmenjava informacij iz člena 181 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 zahteva za postopek iz člena 1(27) navedene uredbe, se lahko uporabi katera koli metoda standardizirane izmenjave informacij.

ODDELEK 2

Tranzit

Člen 24

Splošne določbe

1.   Do datumov posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se za blago, ki se prevaža po železnici, zraku ali morju, kot je določeno v členih 25, 26 in 29 do 51 te uredbe, uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih.

2.   Do 1. maja 2018 se za tiste gospodarske subjekte, ki še niso posodobili sistemov, potrebnih za uporabo člena 233(4)(e) zakonika, za blago, ki se prevaža po zraku ali morju uporabljajo postopki tranzita Unije, ki temeljijo na elektronskem manifestu, kot je določeno v členih 27, 28, 29, 52 in 53 te uredbe.

Do navedenega datuma se postopki iz členov 27, 28, 29, 52 in 53 obravnavajo kot enakovredni postopku, določenemu v členu 233(4)(e) zakonika in se ne zahteva zavarovanje v skladu s členom 89(8)(d) zakonika.

Člen 25

Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici

1.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

vložnik je železniško prevozno podjetje;

(b)

vložnik ima sedež v carinskem območju Unije;

(c)

vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni obveznosti, povezane s postopkom; in

(d)

vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.

2.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, se uporablja v vseh državah članicah.

Člen 26

Dovoljenja za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku ali morju

1.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku ali morju, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

v primeru postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, je vložnik letalska družba;

(b)

v primeru postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po morju, je vložnik pomorska družba;

(c)

vložnik ima sedež v carinskem območju Unije;

(d)

vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni obveznosti, povezane s postopkom; in

(e)

vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.

2.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku ali morju, se uporablja v državah članicah, navedenih v dovoljenju.

Člen 27

Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po zraku

1.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po zraku, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

vložnik je letalska družba, ki opravlja veliko število letov med letališči Unije;

(b)

vložnik ima sedež na carinskem območju Unije ali ima registrirani sedež, glavni sedež ali stalno poslovno enoto v Uniji;

(c)

vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni obveznosti, povezane s postopkom; in

(d)

vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.

2.   Ob sprejetju zahtevka za navedeno dovoljenje pristojni carinski organi obvestijo druge države članice, na ozemlju katerih so letališča odhoda in namembna letališča, povezana z elektronskimi sistemi, ki omogočajo izmenjavo podatkov.

Če v 60 dneh od obvestila ni prejet ugovor, pristojni carinski organi izdajo dovoljenje.

3.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po zraku, se uporablja samo za postopke tranzita Unije med letališči, ki so navedena v dovoljenju.

Člen 28

Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po morju

1.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po zraku, se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

vložnik je pomorska družba, ki opravlja veliko število plovb med pristanišči Unije;

(b)

vložnik ima sedež na carinskem območju Unije ali ima registrirani sedež, glavni sedež ali stalno poslovno enoto v Uniji;

(c)

vložnik redno uporablja postopek tranzita Unije ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni obveznosti, povezane s postopkom; in

(d)

vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.

2.   Ob sprejetju zahtevka za navedeno dovoljenje pristojni carinski organi obvestijo druge države članice, na ozemlju katerih so pristanišča odhoda in namembna pristanišča, povezana z elektronskimi sistemi, ki omogočajo izmenjavo podatkov.

Če v 60 dneh od obvestila ni prejet ugovor, pristojni carinski organi izdajo dovoljenje.

3.   Dovoljenje za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po morju, se uporablja samo za postopke tranzita Unije med pristanišči, ki so navedena v dovoljenju.

Člen 29

Določbe v zvezi z dovoljenji za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, zraku ali morju ter za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na elektronskem manifestu, za blago, ki se prevaža po zraku ali po morju

1.   Dovoljenje iz členov 25, 26, 27 in 28 se izda le pod pogojem, da:

(a)

pristojni carinski organ meni, da bo lahko nadziral uporabo postopka tranzita Unije in opravljal kontrole, ne da bi bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevnih oseb;

(b)

vložnik vodi evidenco, ki pristojnim carinskim organom omogoča opravljanje učinkovite kontrole.

2.   Kadar je vložnik imetnik dovoljenja AEO iz člena 38(2)(a) zakonika, se zahteve iz členov 25(1)(d), 26(1)(e), 27(1)(d) in 28(1)(d) ter iz odstavka 1 tega člena štejejo za izpolnjene.

Člen 30

Tovorni list CIM kot tranzitna deklaracija za postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici

Tovorni list CIM se šteje za tranzitno deklaracijo za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, če se uporablja za prevoze, ki jih opravljajo pooblaščena železniška prevozna podjetja v medsebojnem sodelovanju.

Člen 31

Imetnik postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in njegove obveznosti

1.   Imetnik postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, je:

(a)

pooblaščeno železniško prevozno podjetje, ki ima sedež v državi članici in ki sprejme v prevoz blago s tovornim listom CIM kot tranzitno deklaracijo za postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici, in izpolni polje 58b na tovornem listu CIM tako, da odkljuka polje „da“ in vnese svojo kodo UIC; ali

(b)

kadar se prevoz začne zunaj carinskega območja Unije in blago vstopi na to carinsko območje, katero koli drugo pooblaščeno železniško prevozno podjetje, ki ima sedež v državi članici in v imenu katere železniško prevozno podjetje tretje države izpolni polje 58b.

2.   Imetnik tega postopka se obveže, da je odgovoren za implicitno izjavo naslednjih ali nadomestnih železniških prevoznih podjetij, ki so vključena v uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, da izpolnjujejo zahteve za postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.

Člen 32

Obveznosti pooblaščenega železniškega prevoznega podjetja

1.   Blago zaporedoma prevzamejo in njegov prevoz opravijo različna pooblaščena železniška prevozna podjetja na nacionalni ravni in pooblaščena železniška prevozna podjetja, ki sodelujejo v prevozu se izrečejo za solidarno odgovorne carinskim organom za kateri koli morebitni carinski dolg.

2.   Ne glede na obveznosti imetnika postopka iz člena 233(1) in (2) zakonika so druga pooblaščena železniška prevozna podjetja, ki prevzamejo blago med prevozom in so navedena v polju 57 tovornega lista CIM, tudi odgovorna za pravilno uporabo tranzitnega postopka Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.

3.   Železniška prevozna podjetja medsebojno sodelujejo in se dogovorijo za skupni sistem za preverjanje in preiskovanje nepravilnosti gibanja blaga ter so odgovorna za:

(a)

ločeno poravnavo stroškov prevoza na podlagi informacij, ki jih je treba hraniti za vsak tranzitni postopek Unije, za blago, ki se prevaža po železnici, za zadevna neodvisna pooblaščena železniška prevozna podjetja v vsaki državi članici pa za vsak mesec;

(b)

za razčlenitev prevoznih stroškov za vsako državo članico, na ozemlju katere blago vstopi med uporabo tranzitnega postopka Unije za blago, ki se prevaža po železnici; in

(c)

za plačilo pripadajočega dela stroškov vsakega od pooblaščenih železniških prevoznih podjetij, ki sodelujejo v prevozu.

Člen 33

Formalnosti pri carinskem uradu odhoda

1.   Kadar je blago dano v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in kadar se postopek tranzita Unije začne in konča znotraj carinskega območja Unije, se blago in tovorni list CIM predloži carinskemu uradu odhoda.

2.   Carinski urad odhoda jasno vnese v polje, namenjeno carini, na listih 1, 2 in 3 tovornega lista CIM:

(a)

oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226(1) in (2) zakonika;

(b)

oznako „T2“, kadar se blago giblje v okviru postopka notranjega tranzita Unije v skladu s členom 227(1) zakonika; ali

(c)

oznako „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Oznaki „T2“ ali „T2F“ se potrdita z žigom carinskega urada odhoda.

3.   Vsi izvodi tovornega lista CIM se vrnejo zadevni osebi.

4.   Pooblaščena železniška prevozna podjetja zagotovijo, da se blago, ki se prevaža v okviru postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, označi z nalepko s piktogramom, katere vzorec je prikazan v Prilogi 10. Nalepke se nalepijo ali natisnejo neposredno na tovorni list CIM in na ustrezni vagon pri vagonskih pošiljkah, v drugih primerih pa na posamezni tovorek oziroma tovorke. Nalepke se lahko nadomestijo z žigom, ki ponazarja piktogram, prikazan v Prilogi 10.

5.   Kadar se prevoz začne zunaj carinskega območja Unije, končal pa naj bi se na tem območju, carinski urad, pristojen za mejno postajo, prek katere blago vstopi na carinsko območje Unije, nastopa v vlogi carinskega urada odhoda.

Pri carinskem uradu odhoda ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 34

Nakladnice

1.   V primeru tovornega lista CIM, ki vsebuje več kot en vagon ali zabojnik, se lahko uporabijo nakladnice, določene v obliki iz Priloge 11.

2.   Nakladnice vsebujejo številko vagona, na katerega se nanaša tovorni list CIM, ali po potrebi številko zabojnika, ki vsebuje blago.

3.   Pri prevozih, ki se začnejo na carinskem območju Unije in zajemajo blago, ki se prevaža v okviru postopka zunanjega tranzita Unije, pa tudi blago, ki se prevaža v okviru postopka notranjega tranzita Unije, se sestavijo ločene nakladnice;

Zaporedne številke nakladnic, ki se nanašajo na eno od obeh kategorij blaga, se vpišejo v polje, ki je predvideno za poimenovanje blaga na tovornem listu CIM.

4.   Nakladnice, ki so priložene tovornemu listu CIM, so njegov sestavni del in imajo enak pravni učinek.

5.   Izvirnik nakladnic se potrdi z žigom odpremne postaje.

Člen 35

Formalnosti pri carinskem uradu tranzita

Kadar se uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, ni treba opraviti nobenih formalnosti na carinskem uradu tranzita.

Člen 36

Formalnosti pri namembnem carinskem uradu

1.   Kadar blago, ki je dano v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, prispe v namembni carinski urad, pooblaščeno železniško prevozno podjetje temu carinskemu uradu predloži naslednje:

(a)

blago;

(b)

lista 2 in 3 tovornega lista CIM.

Namembni carinski urad pooblaščenemu železniškemu prevoznemu podjetju vrne list 2 tovornega lista CIM, takoj ko odtisne svoj žig, list 3 tovornega lista CIM pa obdrži.

2.   Carinski urad, pristojen za namembno postajo, nastopa v vlogi namembnega carinskega urada.

Vendar če je blago na vmesni postaji sproščeno v prosti promet ali dano v drug carinski postopek, carinski urad, pristojen za to postajo, nastopa v vlogi namembnega urada. Navedeni carinski urad odtisne žig na lista 2 in 3 tovornega lista CIM in dodatni izvod lista 3 tovornega lista CIM, ki ga je predložilo pooblaščeno železniško prevozno podjetje, in jih potrdi z eno od naslednjih navedb:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propušteno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено, ali

Vămuit

Ocarinjeno.

Carinski urad pooblaščenemu železniškemu prevoznemu podjetju vrne lista 2 in 3 tovornega lista CIM, takoj ko odtisne svoj žig, dodatni izvod lista 3 tovornega lista CIM pa obdrži.

3.   Postopek iz odstavka 2 tega člena se ne uporablja za proizvode, ki so predmet trošarin, kakor so opredeljeni v členu 1(1) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (6).

4.   V primeru iz odstavka 2 tega člena lahko pristojni carinski organ namembne države članice zahteva naknadno preverjanje zaznamkov, ki jih napravijo pristojni carinski organi za vmesno postajo na listu 2 in 3 tovornega lista CIM.

5.   Člen 33(1), (2) in (3) se uporablja za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, kadar se prevoz začne na carinskem območju Unije, konča pa zunaj tega območja.

Carinski urad, pristojen za mejno postajo, prek katere blago, ki je dano v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, zapusti carinsko območje Unije, nastopa v vlogi namembnega carinskega urada. Pri namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 37

Spremembe prevozne pogodbe

Kadar se prevozna pogodba spremeni, tako da se:

(a)

prevoz, ki naj bi se končal zunaj carinskega območja Unije, konča na njem ali

(b)

prevoz, ki naj bi se končal na carinskem območju Unije, konča zunaj njega,

pooblaščena železniška prevozna podjetja ne izpolnijo spremenjene pogodbe brez predhodnega soglasja carinskega urada odhoda.

V vseh drugih primerih lahko pooblaščena železniška prevozna podjetja spremenjeno pogodbo izpolnijo; o spremembi brez odlašanja obvestijo carinski urad odhoda.

Člen 38

Postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, kadar se prevoz začne in konča zunaj carinskega območja Unije

Kadar se uporablja postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in se prevoz začne zunaj carinskega območja Skupnosti, kjer naj bi se tudi končal, nastopata v vlogi carinskega urada odhoda in namembnega carinskega urada tista carinska urada, ki sta navedena v členu 33(5) oziroma 36(5).

Pri carinskem uradu odhoda oziroma namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 39

Postopek notranjega tranzita

1.   Kadar se uporabljajo določbe Konvencije o skupnem tranzitnem postopku in se unijsko blago prevaža prek ene ali več držav s skupnim tranzitom, se blago da v postopek notranjega tranzita Unije za celotno pot od postaje odhoda na carinskem območju Unije do namembne postaje na carinskem območju Unije v skladu s pogoji, ki jih določa vsaka država članica, brez predložitve tovornega lista CIM in blaga na carinskem uradu odhoda ter brez namestitve ali tiskanja nalepk iz člena 33(4).

Pri namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

2.   Kadar se unijsko blago prevaža po železnici z ene točke v državi članici do točke v drugi državi članici prek enega ali več ozemelj tretje države, ki ni država skupnega tranzita, se uporablja postopek notranjega tranzita Unije. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe odstavka 1.

3.   V primeru iz odstavka 2 tega člena se uporaba postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, na ozemlju tretje države začasno odloži.

Člen 40

Postopek zunanjega tranzita

V primerih iz člena 33(5) in člena 38 je blago dano v postopek zunanjega tranzita Unije, razen če je carinski status unijskega blaga določen v skladu s členi 153, 154 in 155 zakonika.

Člen 41

Obračunske službe pooblaščenih železniških prevoznih podjetij in carinski nadzor

1.   Pooblaščena železniška prevozna podjetja hranijo evidence pri svojih obračunskih službah in za preiskovanje nepravilnosti uporabijo skupno dogovorjeni sistem, ki ga izvajajo te službe.

2.   Carinski organi države članice, v kateri ima pooblaščeno železniško prevozno podjetje sedež, imajo dostop do podatkov, ki jih ima obračunska služba tega podjetja.

3.   Za namene carinske kontrole pooblaščeno železniško prevozno podjetje da carinskim organom v namembni državi članici na voljo vse tovorne liste CIM, ki jih uporablja kot tranzitno deklaracijo za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici, in sicer v skladu z določbami iz medsebojnega dogovora s tem organom.

Člen 42

Uporaba postopka tranzita Unije

1.   Kadar se uporabi postopek tranzita Unije, člen 25 in členi 29 do 45 ne vplivajo na uporabo postopka iz členov 188, 189 in 190 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ter iz členov 291 do 312 in točke 19 Priloge 72-04 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447, člen 33(4) in člen 41 te uredbe pa se vseeno uporabljata.

2.   V primerih iz odstavka 1 se pri izpolnjevanju tovornega lista CIM sklicevanje na glavno referenčno številko tranzitne deklaracije razločno vpiše v polje, predvideno za navedbe o spremnih listinah.

3.   Poleg tega list 2 tovornega lista CIM overi železniško prevozno podjetje, pristojno za zadnjo železniško postajo v postopku tranzita Unije. To podjetje dokument overi, potem ko ugotovi, da prevoz blaga poteka na podlagi unijske tranzitne deklaracije.

Člen 43

Pooblaščeni pošiljatelj

Kadar predložitev tovornega lista CIM kot tranzitne deklaracije in blaga pri carinskem uradu odhoda ni potrebna za blago, ki ga mora pooblaščeni pošiljatelj dati v postopek tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, carinski organi odhoda sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so listi 1, 2 in 3 tovornega lista CIM označeni z oznakami „T1“, „T2“ oziroma „T2F“.

Člen 44

Pooblaščeni prejemnik

Kadar blago prispe v kraj pooblaščenega prejemnika iz člena 233(4)(b) zakonika, lahko carinski organi določijo, da z odstopanjem od člena 315 izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, pooblaščeno železniško prevozno podjetje ali prevozno podjetje lista 2 in 3 tovornega lista CIM dostavi neposredno namembnemu carinskemu uradu.

Člen 45

Uporaba drugih postopkov tranzita Unije, ki temeljijo na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici

Pod pogojem, da je izvajanje ukrepov Unije, ki se uporabljajo za blago, dano v postopek tranzita Unije, zagotovljeno:

(a)

imajo države članice pravico, da še naprej uporabljajo postopke tranzita Unije, ki temeljijo na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici, ki so že bili vzpostavljeni z dvostranskimi ali večstranskimi medsebojnimi dogovori; in

(b)

ima vsaka država članica pravico, da še naprej uporablja postopke tranzita Unije, ki temeljijo na papirnih dokumentih, za blago Unije, ki se prevaža po železnici, če se za blago ne zahteva, da se prenese na ozemlje druge države članice.

Člen 46

Manifest kot tranzitna deklaracija za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku

1.   Letalski družbi se lahko izda dovoljenje za uporabo blagovnega manifesta kot tranzitne deklaracije, če vsebina tega manifesta ustreza obrazcu iz Dodatka 3 k Prilogi 9 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila sprejeta v Chicagu dne 7. decembra 1944.

2.   Dovoljenje iz člena 26 za postopke tranzita Unije določa obliko manifesta ter letališča odhoda in namembna letališča. Letalska družba, pooblaščena v skladu s členom 26, pošlje overjeno kopijo navedenega dovoljenja pristojnim carinskim organom vsakega letališča, ki je udeleženo v postopku.

3.   Kadar prevoz vključuje blago, ki se v skladu s členom 226 zakonika giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije, ali blago, ki se giblje v skladu s členom 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, se tako blago navede na ločenih manifestih.

Člen 47

Formalnosti, ki jih mora izvesti letalska družba

1.   Letalska družba v manifest vpiše naslednje informacije:

(a)

oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;

(b)

oznako „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

naziv letalske družbe, ki prevaža blago;

(d)

številko leta;

(e)

datum leta;

(f)

letališče odhoda in namembno letališče.

2.   Poleg informacij, zahtevanih v odstavku 1, letalska družba za vsako pošiljko v navedeni manifest vpiše naslednje informacije:

(a)

številko letalskega tovornega lista;

(b)

število tovorkov;

(c)

trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo blaga,

(d)

bruto maso.

3.   Kadar je blago v skupinah, se njegov opis v manifestu po potrebi nadomesti z vnosom „konsolidacija“; kar se lahko okrajša. V teh primerih letalski tovorni listi za pošiljke v manifestu vsebujejo trgovski opis blaga skupaj z vsemi potrebnimi podatki za njegovo identifikacijo. Ti letalski tovorni listi se priložijo manifestu.

4.   Letalska družba vpiše datum in manifest podpiše.

5.   Vsaj dva izvoda manifesta se predložita pristojnim carinskim organom na letališču odhoda, ki obdržijo en izvod.

6.   En izvod manifesta se predloži pristojnim carinskim organom na namembnem letališču.

Člen 48

Preverjanje seznama manifestov, ki se uporabljajo kot tranzitne deklaracije v papirni obliki za blago, ki se prevaža po zraku

1.   Pristojni carinski organi vsakega namembnega letališča enkrat mesečno overijo seznam manifestov, ki jih sestavijo letalske družbe in ki so bili navedenim organom predloženi v preteklem mesecu, ter ga pošljejo carinskim organom vsakega letališča odhoda.

2.   Seznam za vsak manifest vsebuje naslednje informacije:

(a)

številko manifesta;

(b)

oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu s členom 47(1)(a) in (b);

(c)

naziv letalske družbe, ki je prevažala blago;

(d)

številko leta; in

(e)

datum leta.

3.   Dovoljenje iz člena 26 lahko tudi določa, da lahko letalske družbe same pošljejo seznam iz odstavka 1 pristojnim carinskim organom vsakega letališča odhoda.

4.   Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih s seznama, pristojni carinski organi namembnega letališča o tem obvestijo pristojne carinske organe letališča odhoda in pristojni carinski organ, ki je dovoljenje izdal, in se pri tem zlasti sklicujejo na letalske tovorne liste za zadevno blago.

Člen 49

Manifest kot tranzitna deklaracija za uporabo postopka tranzita Unije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po morju

1.   Pomorska družba, pooblaščena v skladu s členom 26, uporabi blagovni manifest kot tranzitno deklaracijo, v obliki, ki je določena v dovoljenju.

2.   Dovoljenje za postopke tranzita Unije določa pristanišča odhoda in namembna pristanišča. Pomorska družba, pooblaščena v skladu s členom 26, pošlje overjeno kopijo dovoljenja carinskim organom vsakega pristanišča, ki je udeleženo v postopku.

3.   Kadar prevoz vključuje blago, ki se v skladu s členom 226 zakonika giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije, ali blago, ki se giblje v skladu s členom 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, se tako blago navede na ločenih manifestih.

Člen 50

Formalnosti, ki jih izvaja pomorska družba

1.   Pomorska družba v manifest vpiše naslednje informacije:

(a)

oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;

(b)

oznako „T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

naziv in polni naslov pomorske družbe, ki opravlja prevoz blaga;

(d)

ime plovila;

(e)

pristanišče odhoda;

(f)

namembno pristanišče

(g)

datum prevoza v pomorskem prometu.

2.   Poleg informacij, zahtevanih v odstavku 1, pomorska družba za vsako pošiljko v navedeni manifest vpiše naslednje informacije:

(a)

številko nakladnice;

(b)

število, vrsto, oznake in identifikacijske številke tovorkov;

(c)

trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo blaga,

(d)

bruto maso;

(e)

identifikacijske številke zabojnikov, če je to primerno.

3.   Pomorska družba vpiše datum in manifest podpiše.

4.   Vsaj dva izvoda manifesta se predložita pristojnim carinskim organom v pristanišču odhoda, ki obdržijo en izvod.

5.   En izvod manifesta se predloži pristojnim carinskim organom v namembnem pristanišču.

Člen 51

Preverjanje seznama manifestov, ki se uporabljajo kot tranzitne deklaracije v papirni obliki za blago, ki se prevaža po morju

1.   Pristojni carinski organi vsakega namembnega pristanišča enkrat mesečno overijo seznam manifestov, ki jih sestavijo pomorske družbe in ki so bili navedenim organom predloženi v preteklem mesecu, ter ga pošljejo pristojnim carinskim organom vsakega pristanišča odhoda.

2.   Navedeni seznam za vsak manifest vsebuje naslednje informacije:

(a)

številko manifesta;

(b)

oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu s členom 50(1)(a) in (b);

(c)

ime pomorske družbe, ki je prevažala blago; in

(d)

datum prevoza v pomorskem prometu.

3.   Dovoljenje iz člena 26 lahko tudi določa, da lahko ladjarske družbe same pošljejo navedeni seznam iz odstavka 1 pristojnim carinskim organom vsakega pristanišča odhoda.

4.   Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih s seznama, pristojni carinski organi namembnega pristanišča o tem obvestijo pristojne carinske organe pristanišča odhoda in pristojen carinski organ, ki je dovoljenje izdal, in se pri tem zlasti sklicujejo na nakladnice za zadevno blago.

Člen 52

Elektronski manifest kot tranzitna deklaracija za postopek tranzita Unije za blago, ki se prevaža po zraku

1.   Letalska družba pošlje manifest, sestavljen na letališču odhoda, namembnemu letališču, pri čemer uporabi elektronski sistem, ki omogoča izmenjavo informacij.

2.   Letalska družba vpiše eno od naslednjih oznak ob ustrezne postavke na manifestu:

(a)

„T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;

(b)

„T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

„TD“, če se blago že giblje v okviru postopka tranzita Unije ali se prevaža v postopku aktivnega oplemenitenja, carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza. Tudi v takšnih primerih letalska družba vpiše oznako „TD“ na ustrezni letalski tovorni list, pa tudi referenco za uporabljeni postopek, številko in datum tranzitne deklaracije ali prenosnega dokumenta ter ime urada, ki ga je izdal;

(d)

„C“ za unijsko blago, ki se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije;

(e)

„X“ za unijsko blago, ki se izvaža, a se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije.

3.   Manifest vključuje tudi informacije iz člena 47(1)(c) do (f) in člena 47(2).

4.   Šteje se, da je postopek tranzita Unije končan, ko sta manifest, poslan po elektronskem sistemu, ki omogoča izmenjavo informacij, in blago predložena pristojnim carinskim organom namembnega letališča.

5.   Dokumentacija, ki jo hrani letalska družba v skladu s členom 29(1)(b), vsebuje vsaj informacije iz odstavkov 2 in 3.

Po potrebi pristojni carinski organi na namembnem letališču pošljejo pristojnim carinskim organom na letališču odhoda ustrezne podatke iz manifesta, ki so ga prejeli prek elektronskega sistema, ki omogoča izmenjavo informacij, v preverjanje.

6.   Letalska družba obvesti pristojne carinske organe o vseh kršitvah in nepravilnostih.

7.   Pristojni carinski organi na namembnem letališču čim prej obvestijo pristojne carinske organe na letališču odhoda in pristojni carinski organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.

Člen 53

Elektronski manifest kot tranzitna deklaracija za postopek tranzita Unije za blago, ki se prevaža po morju

1.   Pomorska družba pošlje manifest, sestavljen v pristanišču odhoda, namembnemu pristanišču, pri čemer uporabi elektronski sistem, ki omogoča izmenjavo informacij.

2.   Pomorska družba lahko uporabi enotni manifest za vse blago, ki se prevaža. V tem primeru vpiše eno od naslednjih oznak ob ustrezne postavke na manifestu:

(a)

„T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka zunanjega tranzita Unije v skladu s členom 226 zakonika;

(b)

„T2F“ v primeru iz člena 188 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

„TD“, če se blago že giblje v okviru postopka tranzita Unije ali se prevaža v postopku aktivnega oplemenitenja, carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza. Tudi v takšnih primerih pomorska družba vpiše oznako „TD“ na ustrezni nakladnici ali drugem primernem komercialnem dokumentu, pa tudi referenco za uporabljeni postopek, številko in datum tranzitne deklaracije ali prenosnega dokumenta ter ime urada, ki ga je izdal;

(d)

„C“ za unijsko blago, ki se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije

(e)

„X“ za unijsko blago, ki se izvaža, a se ne giblje v okviru postopka tranzita Unije.

3.   Manifest vključuje tudi informacije iz člena 50(1)(c) do (g) in člena 50(2).

4.   Šteje se, da je postopek tranzita Unije končan, ko sta manifest, poslan po elektronskem sistemu, ki omogoča izmenjavo informacij, in blago predložena pristojnim carinskim organom namembnega pristanišča.

5.   Dokumentacija, ki jo hrani pomorska družba v skladu s členom 29(1)(b), vsebuje vsaj informacije iz odstavkov 2 in 3.

Po potrebi pristojni carinski organi v namembnem pristanišču pošljejo pristojnim carinskim organom na letališču odhoda ustrezne podatke iz manifesta, ki so ga prejeli prek elektronskega sistema, ki omogoča izmenjavo informacij, v preverjanje.

6.   Pomorska družba obvesti pristojne carinske organe o vseh kršitvah in nepravilnostih,

Pristojni carinski organi v namembnem pristanišču čim prej obvestijo pristojne carinske organe v pristanišču odhoda in pristojni carinski organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.

POGLAVJE 7

IZNOS BLAGA S CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

Člen 54

Izstop blaga

Do datuma začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema v okviru carinskega zakonika Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi lahko dovolijo, da se za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z izstopom blaga iz carinskega območja Unije uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.

POGLAVJE 8

KONČNE DOLOČBE

Člen 55

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se spremeni:

(1)

v členu 2 se dodajo naslednji odstavki:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se do datuma začetka prve faze posodobitve sistema zavezujoče tarifne informacije in sistema nadzor 2 iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU stolpec 1a Priloge A k tej uredbi ne uporablja, uporabljajo pa se zadevne zahteve glede podatkov iz prilog 2 do 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 (*).

Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se do datuma posodobitve sistema AEO iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU stolpec 2 Priloge A k tej uredbi ne uporablja, uporabljajo pa se zadevne zahteve glede podatkov iz prilog 6 in 7 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341.

4.   Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena se do zadevnih datumov začetka delovanja ali posodobitve zadevnih sistemov IT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU za sisteme IT iz Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341 skupne zahteve glede podatkov iz Priloge B te uredbe ne uporabljajo.

Do zadevnih datumov začetka uporabe ali posodobitve ustreznih sistemov IT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki se zahtevajo za deklaracije, obvestila in dokazila o carinskem statusu, v povezavi s sistemi IT iz Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, veljajo zahteve glede podatkov iz Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341.

Kadar zahteve glede podatkov za izmenjavo in shranjevanje informacij, ki se zahtevajo za deklaracije, obvestila in dokazila o carinskem statusu, niso določene v Prilogi 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, države članice zagotovijo, da so zadevne zahteve glede podatkov take, da dopuščajo uporabo določb, ki urejajo te deklaracije, obvestila in dokazila o carinskem statusu.

5.   Do datuma začetka uporabe sistema za odločbe carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi odločijo, da se uporabijo zahteve glede podatkov, ki so alternativne zahtevam glede podatkov iz Priloge A k tej uredbi, in sicer za naslednje zahtevke in dovoljenja:

(a)

zahtevki in dovoljenja v zvezi s poenostavitvijo za določitev zneskov, ki so del carinske vrednosti blaga;

(b)

zahtevki in dovoljenja v zvezi s splošnimi zavarovanji;

(c)

zahtevki in dovoljenja za odlog plačila;

(d)

zahtevki in dovoljenja za upravljanje prostorov za začasno hrambo iz člena 148 zakonika;

(e)

zahtevki in dovoljenja za redni ladijski prevoz;

(f)

zahtevki in dovoljenja za pooblaščenega izdajatelja;

(g)

zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega tehtalca banan;

(h)

zahtevki in dovoljenja za samooceno;

(i)

zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega prejemnika operacij TIR;

(j)

zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega pošiljatelja za tranzit Unije;

(k)

zahtevki in dovoljenja za status pooblaščenega prejemnika za tranzit Unije;

(l)

zahtevki in dovoljenja za uporabo posebnih carinskih oznak;

(m)

zahtevki in dovoljenja za uporabo tranzitne deklaracije z zmanjšanim naborom podatkov;

(n)

zahtevki in dovoljenja za uporabo elektronske prevozne listine kot carinske deklaracije.

6.   Če država članica v skladu z odstavkom 5 odloči, da je treba uporabljati alternativne zahteve glede podatkov, zagotovi, da te alternativne zahteve glede podatkov državi članici omogočajo, da preveri, ali so pogoji za izdajo zadevnega dovoljenja, izpolnjeni, in ali vključujejo vsaj naslednje zahteve:

(a)

Identifikacija vložnika/imetnika dovoljenja (podatkovni element 3/2 Identifikacija vložnika/imetnika dovoljenja ali odločbe, ali, če ni veljavne številke EORI vložnika, podatkovni element 3/1 Vložnik/imetnik dovoljenja ali odločbe);

(b)

Vrsta zahtevka ali dovoljenja (podatkovni element 1/1 Oznaka vrste zahtevka/odločbe)

(c)

Uporaba dovoljenja v eni ali po potrebi več državah članicah (podatkovni element 1/4 Ozemeljska veljavnost – Unija).

7.   Do datuma začetka uporabe sistema odločb carinskih organov v okviru zakonika carinski organi lahko dovolijo, da se zahteve glede podatkov za zahtevke in dovoljenja iz Priloge 12 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/341 uporabljajo namesto zahtev glede podatkov iz Priloge A k tej uredbi, in sicer za naslednje postopke:

(a)

zahtevki in dovoljenja za uporabo poenostavljene deklaracije;

(b)

zahtevki in dovoljenja za centralizirano carinjenje;

(c)

zahtevki in dovoljenja za vpis podatkov v evidence deklaranta;

(d)

zahtevki in dovoljenja za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja;

(e)

zahtevki in dovoljenja za uporabo postopka pasivnega oplemenitenja;

(f)

zahtevki in dovoljenja za uporabo posebne rabe;

(g)

zahtevki in dovoljenja za uporabo začasnega uvoza;

(h)

zahtevki in dovoljenja za upravljanje prostorov za hrambo za carinsko skladiščenje.

8.   Ne glede na odstavek 7, kadar zahtevek za dovoljenje temelji na podlagi carinske deklaracije v skladu s členom 163(1) te uredbe se do datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema (AES) v okviru zakonika ali in posodobitve nacionalnih sistemov uvoza, carinska deklaracija vsebuje tudi naslednje podatke:

(a)

Zahteve glede podatkov, skupne vsem postopkom:

vrsto oplemenitenja ali uporabe blaga,

tehnične opise blaga in/ali oplemenitenih proizvodov ter način identifikacije,

predvideni rok za zaključek postopka,

predlagani urad zaključka postopka (ne za posebno rabo); in

kraj oplemenitenja ali uporabe.

(b)

Posebne zahteve glede podatkov za aktivno oplemenitenje:

oznake gospodarskih pogojev iz Dodatka k Prilogi 12 Delegirane uredbe (EU) 2016/341,

ocenjeni normativ porabe ali način za določitev tega normativa; in

ali se znesek uvozne dajatve izračuna v skladu s členom 86(3) zakonika (označite ‚da‘ ali ‚ne‘).

(*)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1).“;"

(2)

v členu 3 se dodajo naslednji odstavki:

„Z odstopanjem od odstavka 1 se do datuma posodobitve sistema EORI iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU skupne zahteve glede podatkov iz Priloge 12-01 ne uporabljajo.

Do datuma posodobitve sistema EORI države članice zbirajo in hranijo podatke iz dodatka E Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, ki predstavljajo evidenco EORI, in sicer:

(a)

podatke iz točk 1 do 4 iz dodatka E Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341;

(b)

podatke iz točk 5 do 12 iz dodatka E Priloge 9 k Delegirani uredbi (EU) 2016/341, kadar to zahtevajo nacionalni sistemi;

Države članice zbrane podatke redno vnašajo v sistem EORI v skladu s tretjim odstavkom tega odstavka.

Z odstopanjem od drugega in tretjega odstavka tega člena za države članice zbiranje podatkovnih elementov iz točke 4, poglavja 3 dela I Priloge 12-01, ni obvezno. Kadar država članica element zbere, ga mora vnesti v sistem EORI takoj, ko je to mogoče po posodobitvi tega sistema.“;

(3)

v členu 104 se dodajo naslednji odstavki:

„3.   Do datumov posodobitve sistema nadzora uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se odstavek 2 tega člena ne uporablja, vložitev vstopne skupne deklaracije za blago in poštne pošiljke pa se opusti.

4.   Do datuma posodobitve sistema za nadzor izvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se vložitev vstopne skupne deklaracije za blago v pošiljkah, katerih realna vrednost ne presega 22 EUR, opusti, če carinski organi v dogovoru z gospodarskim subjektom pristanejo, da bodo opravili analizo tveganja na podlagi informacij, ki jih vsebuje ali zagotavlja sistem, ki ga uporablja gospodarski subjekt.“;

(4)

v členu 106 se doda naslednji odstavek:

„3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena se do datuma posodobitve sistema za nadzor izvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU vstopna skupna deklaracija vloži v naslednjih rokih:

(a)

za lete, ki trajajo manj kot štiri ure, najpozneje ob uri dejanskega odhoda zrakoplova; in

(b)

za lete, ki trajajo štiri ure ali več, najmanj štiri ure pred prihodom zrakoplova na prvo letališče na carinskem območju Unije.“

(5)

v členu 112 se doda naslednji odstavek:

„3.   Odstavka 1 in 2 tega člena se do datumov posodobitve sistema nadzora uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU ne uporabljata.“;

(6)

v členu 113 se doda naslednji odstavek:

„4.   Odstavka 1 in 3 tega člena se do datumov posodobitve sistema nadzora uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU ne uporabljata.“;

(7)

vstavi se člen 122a:

„Člen 122a

Informacijski in komunikacijski sistem RSS

(Člen 155(2) zakonika)

1.   Do datuma začetka uporabe sistema za odločbe carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU Komisija in carinski organi držav članic z uporabo sistema elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz shranjujejo naslednje informacije in imajo dostop do njih:

(a)

podatki o zahtevkih;

(b)

dovoljenja za redne ladijske prevoze in, če je ustrezno, njihove spremembe ali preklice;

(c)

imena pristanišč postanka in imena plovil, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve;

(d)

vse ostale pomembne informacije.

2.   Carinski organi države članice, na katere je bil naslovljen zahtevek prek sistema elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1 o tem obvestijo carinske organe drugih držav članic, ki jih ladijski prevoz zadeva.

3.   Če obveščeni carinski organi zavrnejo zahtevek, se to sporoči prek sistema elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1.

4.   Sistem elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1 se uporablja za shranjevanje dovoljenj in obveščanje carinskih organov držav članic, ki jih ladijski prevoz zadeva, da je bilo dovoljenje izdano.

5.   Kadar dovoljenje razveljavi carinski organ, pri katerem je bil vložen zahtevek, ali do tega pride na zahtevo pomorske družbe, ta carinski organ o razveljavitvi obvesti carinske organe držav članic, ki jih ladijski prevoz zadeva, in sicer prek sistema elektronskega informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 1.“;

(8)

v členu 124 se doda naslednji odstavek:

„Prvi odstavek tega člena se do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU ne uporablja.“;

(9)

vstavi se člen 124a:

„Člen 124a

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga z uporabo dokumenta T2L ali T2LF

(člen 6(3)(a) zakonika)

Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu unijskega blaga iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU in kadar se uporabi dokument ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ v papirni obliki, velja:

(a)

Zadevna oseba vpiše ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ v desno podpolje polja 1 na obrazcu in ‚T2Lbis‘ ali ‚T2LFbis‘ v desno podpolje polja 1 na uporabljenih dopolnilnih listih.

(b)

Carinski organi lahko katero koli osebo pooblastijo za uporabo nakladnic, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev, če za navedene osebe velja, da:

imajo sedež v Uniji,

redno izdajajo dokazila o carinskem statusu unijskega blaga ali njihovi carinski organi vedo, da lahko izpolnjujejo pravne obveznosti za uporabo teh dokazil,

niso hudo ali večkrat kršile carinskih ali davčnih predpisov.

(c)

Dovoljenje iz točke (b) se odobri le:

kadar carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe; in

kadar zadevne osebe vodijo evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol.

(d)

Dokument ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ se sestavi v enem izvirniku.

(e)

V primeru zaznamka carinskih organov ta vsebuje naslednje podatke, ki morajo biti, če je mogoče, navedeni v polju ‚C‘. Urad odhoda:

na dokumentih ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada, datum zaznamka ter registrsko številko ali številko odpremne deklaracije, kjer je to potrebno,

pri dopolnilnih listih ali nakladnicah številko, navedeno na dokumentu ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, ki se vpiše z žigom, na katerem je ime pristojnega urada, ali ročno; kadar se vpiše ročno, je treba dodati uradni žig navedenega urada.

Dokumenti se vrnejo zadevni osebi.“;

(10)

v členu 126 se doda naslednji odstavek:

„3.   V primeru zaznamka carinskih organov, ta do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu unijskega blaga v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, vsebuje naziv in žig pristojnega carinskega urada, podpis uradnika tega urada, datum zaznamka ter registrsko številko ali številko odpremne deklaracije, če je potrebna.“;

(11)

vstavi se člen 126a:

„Člen 126a

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga v obliki manifesta pomorske družbe

(člen 6(3)(a) zakonika)

1.   Manifest pomorske družbe do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

naziv in polni naslov pomorske družbe;

(b)

ime plovila;

(c)

kraj in datum natovarjanja blaga;

(d)

kraj raztovarjanja blaga.

Manifest mora za vsako pošiljko vsebovati tudi:

(e)

sklicevanje na ladijsko nakladnico ali drug trgovinski dokument;

(f)

številko, opis, oznake in referenčne številke tovorkov;

(g)

običajno trgovsko poimenovanje blaga, ki vsebuje dovolj podatkov za ugotavljanje njegove istovetnosti;

(h)

bruto maso v kilogramih;

(i)

morebitne identifikacijske številke zabojnikov; in

(j)

naslednje navedbe o statusu blaga:

črko ‚C‘ (ki ustreza ‚T2L‘) za blago, katerega carinski status unijskega blaga je mogoče dokazati,

črko ‚F‘ (ki ustreza ‚T2LF‘) za blago, katerega status unijskega blaga je mogoče dokazati in ki se pošilja v del carinskega območja Unije, kjer se določbe Direktive 2006/112/ES ne uporabljajo, oziroma iz tega območja,

črko ‚N‘ za vse drugo blago.

2.   V primeru zaznamka carinskih organov manifest pomorske družbe vsebuje naziv in žig pristojnega carinskega urada, podpis uradnika tega urada in datum zaznamka.“;

(12)

člen 128 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti:

„Olajšave za izdajanje dokazila, ki ga izda pooblaščeni izdajatelj“

(b)

odstavek 2 se nadomesti:

„2.   Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU carinski organi vsake države članice lahko dovolijo kateri koli osebi s sedežem na carinskem območju Unije, ki zaprosi za dovoljenje za določitev carinskega statusa unijskega blaga na podlagi računa ali prevozne listine za blago s carinskim statusom unijskega blaga, katerega vrednost presega 15 000 EUR, dokumenta ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali manifesta pomorske družbe, da uporabi takšne dokumente, ne da bi jih morala predložiti pristojnemu carinskemu uradu v zaznamek.“;

(c)

dodajo se naslednji odstavki:

„3.   Dovoljenja iz odstavkov 1 in 2 izda pristojni carinski urad na zahtevo zadevne osebe.

4.   Dovoljenje iz odstavka 2 se izda samo če:

(a)

zadevna oseba ni hudo ali večkrat kršila carinskih ali davčnih predpisov;

(b)

pristojni carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe;

(c)

zadevna oseba vodi evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol; in

(d)

zadevna oseba redno izdaja dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga ali zanj pristojni carinski organ ve, da lahko izpolnjuje pravne obveznosti za uporabo teh dokazil;

5.   Če je zadevna oseba pridobila status pooblaščenega gospodarskega subjekta v skladu s členom 38 zakonika, se pogoji iz odstavka 4(a) do (c) štejejo za izpolnjene.“;

(13)

vstavijo se členi 129a do 129d:

„Člen 129a

Formalnosti ob izdaji dokumenta ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, računa ali prevozne listine s strani pooblaščenega izdajatelja

(člen 6(3)(a) zakonika)

1.   Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU pooblaščeni izdajatelj naredi kopijo vsakega dokumenta ‚T2L‘ ali‚T2LF‘, ki je izdan. Carinski organi določijo pogoje, po katerih se izvod predloži za kontrolo in hrani vsaj tri leta.

2.   Dovoljenje iz člena 128(2) zlasti določa:

(a)

carinski urad, pristojen za predhodno potrjevanje obrazcev ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, ki se uporabljajo za sestavo zadevnih dokumentov, za namene člena 129b(l);

(b)

način, kako pooblaščeni pošiljatelj dokazuje, da so bili obrazci pravilno uporabljeni;

(c)

izvzete kategorije ali gibanja blaga;

(d)

obdobje, v katerem pooblaščeni pošiljatelj obvešča pristojni carinski urad, in način obveščanja, da lahko opravi vse potrebne kontrole pred odhodom blaga;

(e)

da mora biti prednja stran zadevnih trgovinskih dokumentov ali polje ‚C. Urad odhoda‘ na prednji strani obrazcev, uporabljenih za sestavo dokumentov ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘, in po potrebi dopolnilnih listov vnaprej žigosana z žigom carinskega urada iz odstavka 2(a) in podpisana s strani uradnika tega urada; ali

(i)

vnaprej žigosana z žigom carinskega urada iz odstavka 2(a) in podpisana s strani uradnika tega urada; ali

(ii)

žigosana s posebnim žigom pooblaščenega izdajatelja. Odtis žiga se na obrazce lahko vtisne vnaprej, kadar tiskanje opravi tiskarna, ki je bila za to pooblaščena. Polja 1 in 2 ter 4 do 6 posebnega žiga morajo biti dopolnjena z naslednjimi informacijami:

grbom države ali drugimi znaki ali črkami, ki označujejo državo,

pristojnim carinskim uradom,

datumom,

pooblaščenim izdajateljem in

številko dovoljenja.

(f)

Pooblaščeni pošiljatelj izpolni in podpiše obrazec najpozneje ob odpremi blaga. Vpiše tudi v polje ‚D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda‘ na dokumentu ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali na jasno vidno mesto na uporabljenem komercialnem dokumentu, in sicer naziv pristojnega carinskega urada, datum izpolnjevanja dokumenta in enega od naslednjih zaznamkov:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odesílatel

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

Člen 129b

Olajšave za pooblaščenega izdajatelja

(člen 6(3)(a) zakonika)

1.   Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU je pooblaščenemu izdajatelju lahko dovoljeno, da opusti podpisovanje dokumentov ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali uporabljenih komercialnih dokumentov, ki so opremljeni s posebnim žigom iz člena 129a(2)(e)(ii) in so bili sestavljeni z elektronskim ali avtomatskim sistemom obdelave podatkov. Ta opustitev se odobri pod pogojem, da je pooblaščeni pošiljatelj tem organom predhodno dal pisno izjavo, s katero potrjuje svojo odgovornost za pravne posledice, ki izhajajo iz izdaje vseh dokumentov ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali vseh trgovinskih dokumentov s posebnim žigom.

2.   Dokumenti ‚T2L‘ ali ‚T2LF‘ ali komercialni dokumenti, sestavljeni v skladu z odstavkom 1, na mestu podpisa pooblaščenega pošiljatelja vsebujejo enega od naslednjih zaznamkov:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Člen 129c

Dovoljenje za pripravo manifesta pomorske družbe po odhodu

(Člen 153(2) zakonika)

Do datuma začetka uporabe sistema dokazila o statusu Unije iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU lahko carinski organi države članice pomorski družbi dovolijo, da manifesta pomorske družbe iz člena 199(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447, ki je namenjen dokazovanju carinskega statusa unijskega blaga, ne sestavi do najpozneje prvega dneva po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče.

Člen 129d

Pogoji za dovoljenje za pripravo manifesta pomorske družbe po odhodu

(Člen 153(2) zakonika)

1.   Do datuma začetka uporabe sistema za odločbe carinskih organov v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se le mednarodnim pomorskim družbam odobri, da jim ni treba sestaviti manifesta pomorske družbe, ki je namenjen dokazovanju carinskega statusa unijskega blaga, do najpozneje prvega dneva po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče, in sicer, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

imajo sedež v Uniji;

(b)

redno izdajajo dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ali njihovi carinski organi vedo, da lahko izpolnjujejo pravne obveznosti za uporabo teh dokazil;

(c)

niso hudo ali večkrat kršile carinskih ali davčnih predpisov;

(d)

uporabljajo elektronski sistem izmenjave podatkov za prenos informacij med pristaniščem odhoda in namembnim pristaniščem na carinskem ozemlju Unije;

(e)

opravijo veliko število voženj med državami članicami po priznanih progah.

2.   Dovoljenje iz odstavka 1 se izda samo:

(a)

kadar carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe; in

(b)

kadar zadevne osebe vodijo evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol.

3.   Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO iz člena 38(2)a zakonika, se šteje, da so zahteve iz odstavkov 1(c) in 2(b) tega člena izpolnjene.

4.   Ob prejemu zahtevka carinski organi države članice, v kateri ima pomorska družba sedež, o zahtevku obvestijo druge države članice, na ozemljih katerih so pristanišča odhoda in namembna pristanišča.

Če carinski organi v 60 dneh od obvestila ne prejmejo ugovora, odobrijo uporabo poenostavljenega postopka iz člena 129c.

To dovoljenje velja v zadevnih državah članicah in se uporablja samo za prevoz med pristanišči, na katere se nanaša.

5.   Poenostavitev se opravi na naslednji način:

(a)

manifest za pristanišče odhoda se po elektronskem sistemu za izmenjavo podatkov pošlje v namembno pristanišče;

(b)

pomorska družba v manifest vpiše informacije iz člena 126a;

(c)

manifest, ki je bil poslan po sistemu elektronske izmenjave podatkov (manifest z izmenjavo podatkov), se predloži carinskim organom v pristanišču odhoda najpozneje prvi delovni dan po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče. Kadar carinski organi nimajo dostopa do informacijskega sistema, ki so ga potrdili in v katerem je shranjen manifest z izmenjavo podatkov, lahko zahtevajo, da se jim predloži natisnjen manifest z izmenjavo podatkov;

(d)

manifest z izmenjavo podatkov se predloži carinskim organom v namembnem pristanišču. Kadar carinski organi nimajo dostopa do informacijskega sistema, ki so ga potrdili in v katerem je shranjen manifest z izmenjavo podatkov, lahko zahtevajo, da se jim predloži natisnjen manifest z izmenjavo podatkov.

6.   Poslati je treba naslednja obvestila:

(a)

pomorska družba carinske organe obvesti o vseh kršitvah in nepravilnostih;

(b)

carinski organi v namembnem pristanišču čim prej obvestijo carinske organe v pristanišču odhoda in organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.“;

(14)

v členu 138 se doda naslednji odstavek:

„Vendar se do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza držav članic, v katerih se blago šteje za prijavljeno, kot je določeno v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, uporablja naslednje:

(a)

točka (f) prvega odstavka se uporablja samo, kadar je zadevno blago deležno tudi oprostitve drugih dajatev, in

(b)

za blago, katerega realna vrednost ne presega 22 EUR, se šteje, da je prijavljeno za sprostitev v prosti promet v skladu s členom 141.“;

(15)

v členu 141 se doda naslednji odstavek:

„5.   Do datumov posodobitve nacionalnih sistemov uvoza držav članic, v katerih se blago šteje za prijavljeno, kot je določeno v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, se za blago, katerega realna vrednost ne presega 22 EUR, šteje, da je prijavljeno za sprostitev v prosti promet ob predložitvi carini v skladu s členom 139 zakonika, pod pogojem, da carinski organi zahtevane podatke sprejmejo.“;

(16)

v členu 144 se dodata naslednja odstavka:

„Do datuma posodobitve ustreznih nacionalnih sistemov uvoza, potrebnih za vložitev obvestil o predložitvi iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, se šteje, da so bile carinske deklaracije za sprostitev blaga v poštnih pošiljkah iz prvega odstavka v prosti promet, vložene in sprejete s samo predložitvijo blaga carini, pod pogojem, da se blagu priloži deklaracija CN22 ali CN23 ali oboje.

V primerih iz prvega pododstavka člena 141(2) in (3) se prejemnik šteje za deklaranta in po potrebi dolžnika. V primerih iz drugega pododstavka člena 141(2) in (4) se pošiljatelj šteje za deklaranta in po potrebi dolžnika. Carinski organi lahko določijo, da se izvajalci poštnih storitev štejejo za deklaranta in po potrebi za dolžnika.“;

(17)

v členu 146 se doda naslednji odstavek:

„4.   Do zadevnih datumov začetka uporabe avtomatiziranega izvoznega sistema in posodobitve ustreznih nacionalnih sistemov uvoza iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU in brez poseganja v člen 105(1) zakonika lahko carinski organi dovolijo druge roke, kot so določeni v odstavkih 1 in 3 tega člena.“;

(18)

v členu 181 se doda naslednji odstavek:

„5.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se lahko do datumov začetka uporabe informativnih listov za posebne postopke v okviru zakonika iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU uporabijo sredstva, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov.“

(19)

v členu 184 se doda naslednji odstavek:

„Do datumov posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU se glavna referenčna številka tranzitne deklaracije carinskim organom predloži s sredstvi iz točk (b) in (c) prvega odstavka.“.

Člen 56

Datumi za posodobitev ali začetek uporabe zadevnih elektronskih sistemov

1.   Komisija na svoji spletni strani objavi podroben pregled datumov za posodobitev ali začetek uporabe elektronskih sistemov iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU. Komisija ta pregled sproti posodablja.

2.   Države članice Komisijo čim prej, v vsakem primeru pa najpozneje šest mesecev pred načrtovanim datumom začetka uporabe sistemov iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU, podrobno obvestijo o svojih nacionalnih načrtih v zvezi s časovnim razporedom začetka uporabe zadevnih sistemov IT. Države članice Komisijo sproti obveščajo o svojih nacionalnih načrtih v zvezi s tem.

Člen 57

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23, 26.1.2008, str. 21).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/255/EU z dne 29. aprila 2014 o oblikovanju delovnega programa za carinski zakonik Unije (UL L 134, 7.5.2014, str. 46).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(5)  Delegirana uredba (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili, ki določajo nekatere določbe carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(6)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).


PRILOGA 1

LEGENDA

Naslovi stolpcev

Stolpci tabele iz Priloge B

Deklaracije/obvestila/dokazila o carinskem statusu unijskega blaga

Sistemi IT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/255/EU

Prehodne podatkovne zahteve iz te Delegirane uredbe

A1

Izstopna skupna deklaracija

AES

Priloga 9 – Dodatek A

A2

Izvozna skupna deklaracija – hitre pošiljke

AES

Priloga 9 – Dodatek A

A3

Obvestilo o ponovnem izvozu

AES

B1

Izvozna deklaracija in deklaracija za ponovni izvoz

AES

Priloga 9 – Dodatek C1

B2

Posebni postopek – oplemenitenje – deklaracija za pasivno oplemenitenje

nacionalni SPE

Priloga 9 – Dodatek C1

B3

Deklaracija za carinsko skladiščenje unijskega blaga

nacionalni SPE

Priloga 9 – Dodatek C1

B4

Deklaracija za odpremo blaga v okviru trgovine s posebnimi davčnimi ozemlji

nacionalni

C1

Poenostavljena izvozna deklaracija

AES

Priloga 9 – Dodatek A

C2

Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali pri vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob izvozu

nacionalni EXP

D1

Posebni postopek – tranzitna deklaracija

posodobitev NCTS

Priloga 9 – Dodatka C1 in C2

D2

Posebni postopek – tranzitna deklaracija z zmanjšanim naborom podatkov – (železniški, letalski in pomorski prevoz)

posodobitev NCTS

D3

Posebni postopek – tranzit – uporaba elektronske prevozne listine kot carinske deklaracije – (letalski in pomorski prevoz)

nacionalni

E1

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga (T2L/T2LF)

PoUS

Priloga 9 – Dodatek C1

E2

Manifest za carinsko blago

PoUS in nacionalni sistemi za pooblaščene izdajatelje

F1a

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po morju in celinskih plovnih poteh – popolni nabor podatkov

ICS2

Priloga 9 – Dodatek A

F1b

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po morju in celinskih plovnih poteh – delni nabor podatkov, ki ga predloži prevoznik

ICS2

F1c

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po morju in celinskih plovnih poteh – delni nabor podatkov, ki ga predloži oseba v skladu s členom 127(6) zakonika in v skladu s prvim pododstavkom člena 112(1)

ICS2

F1d

Vstopna skupna deklaracija – prevoz po morju in celinskih plovnih poteh – delni nabor podatkov, ki ga predloži oseba v skladu s členom 127(6) zakonika in v skladu z drugim pododstavkom člena 112(1)

ICS2

F2a

Vstopna skupna deklaracija – letalski tovorni prevoz (splošno) – popolni nabor podatkov

ICS2

Priloga 9 – Dodatek A

F2b

Vstopna skupna deklaracija – letalski tovorni prevoz (splošno) – delni nabor podatkov, ki ga predloži prevoznik

ICS2

F2c

Vstopna skupna deklaracija – letalski tovorni prevoz (splošno) – delni nabor podatkov, ki ga predloži oseba v skladu s členom 127(6) zakonika in v skladu s členom 113(1)

ICS2

F2d

Vstopna skupna deklaracija – letalski tovorni prevoz (splošno) – minimalni nabor podatkov, ki se predloži pred natovarjanjem v zvezi s primeri iz drugega pododstavka člena 106(1) in v skladu s členom 113(1)

ICS2

F3a

Vstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke – popolni nabor podatkov

ICS2

Priloga 9 – Dodatek A

F3b

Vstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke – minimalni nabor podatkov, ki se predloži pred natovarjanjem v zvezi s primeri iz drugega pododstavka člena 106(1)

ICS2

F4a

Vstopna skupna deklaracija – poštne pošiljke – popolni nabor podatkov

ICS2

F4b

Vstopna skupna deklaracija – poštne pošiljke – delni nabor podatkov, ki ga predloži prevoznik

ICS2

F4c

Vstopna skupna deklaracija – poštne pošiljke – minimalni nabor podatkov, ki se predloži pred natovarjanjem v zvezi s primeri iz drugega pododstavka člena 106(1) (1) in v skladu s členom 113(2)

ICS2

F4d

Vstopna skupna deklaracija – poštne pošiljke – delni nabor podatkov na ravni posode, ki se predloži pred natovarjanjem v zvezi s primeri iz drugega pododstavka člena 106(1) in v skladu s členom 113(2)

ICS2

F5

Vstopna skupna deklaracija – cestni in železniški prevoz

ICS2

Priloga 9 – Dodatek A

G1

Obvestilo o preusmeritvi

ICS2

Priloga 9 – Dodatek A

G2

Obvestilo o prihodu

Nacionalni AN in ICS2

G3

Predložitev blaga carini

nacionalni PN

G4

Deklaracija za začasno hrambo

nacionalni TS

G5

Obvestilo o prihodu v primeru gibanja blaga v začasni hrambi

nacionalni TS

H1

Deklaracije za sprostitev v prosti promet in posebni postopek – posebna uporaba – deklaracija za posebno rabo

nacionalni IMP

Priloga 9 – Dodatek C1

Priloga DV1 (samo za deklaracijo za sprostitev v prosti promet)

H2

Posebni postopek – skladiščenje – deklaracija za carinsko skladiščenje

nacionalni SPE

Priloga 9 – Dodatek C1

H3

Posebni postopek – določena raba– deklaracija za začasni uvoz

nacionalni SPE

Priloga 9 – Dodatek C1

H4

Posebni postopek – oplemenitenje – deklaracija za aktivno oplemenitenje

nacionalni SPE

Priloga 9 – Dodatek C1

H5

Deklaracija za vnos blaga v okviru trgovine s posebnimi davčnimi ozemlji

nacionalni IMP

H6

Carinska deklaracija v poštnem prometu za sprostitev v prosti promet

nacionalni IMP

I1

Poenostavljena uvozna deklaracija

nacionalni IMP

Priloga 9 – Dodatek A

I2

Predložitev blaga carinskim organom v primeru vpisa v evidence deklaranta ali pri vložitvi carinske deklaracije pred predložitvijo blaga ob uvozu

nacionalni IMP


(1)  Minimalni nabor podatkov, ki se predloži pred natovarjanjem, ustreza podatkom v carinski deklaraciji CN23.


PRILOGA 2

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA 3

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA 4

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA 5

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA 6

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

POJASNJEVALNE OPOMBE

1.   Vložnik:

Vpiše se polno ime gospodarskega subjekta vložnika.

2.   Pravni status vložnika:

Vpiše se pravni status, kot je naveden v dokumentu o ustanovitvi.

3.   Datum ustanovitve:

Vpiše se – s številkami – dan, mesec in leto ustanovitve.

4.   Naslov kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen:

Vpiše se polni naslov kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen, vključno z državo.

5.   Lokacija glavne poslovne enote podjetja:

Vpiše se polni naslov poslovne enote podjetja, v kateri se izvajajo glavne dejavnosti.

6.   Kontaktna oseba:

Navedejo se polno ime, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov kontaktne osebe, ki ste jo imenovali v vašem podjetju in na katero se obrnejo carinski organi pri preučevanju zahtevka.

7.   Korespondenčni naslov

Vpiše se le, če se razlikuje od naslova kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen.

8., 9. in 10.   Identifikacijska številka za DDV, identifikacijska številka trgovca in uradna registrska številka:

Vpišejo se zahtevane številke.

Identifikacijska številka trgovca je identifikacijska številka, registrirana pri carinskem organu.

Uradna registrska številka je registrska številka, ki jo dodeli registrski urad.

Če so te številke enake, se vpiše le identifikacijska številka za DDV.

Če vložnik nima identifikacijske številke trgovca, ker v državi članici vložnika ta številka ne obstaja, se polje ne izpolni.

11.   Zahtevana vrsta dovoljenja:

Vstavite križec v ustrezno polje.

12.   Gospodarski sektor dejavnosti:

Opišite svojo dejavnost.

13.   Države članice, v katerih se izvajajo carinske dejavnosti:

Vpiše(-jo) se ustrezna(-e) oznaka(-e) države ISO-alpha-2.

14.   Informacije o mejnem prehodu:

Navedejo se imena carinskih uradov, ki se redno uporabljajo kot mejni prehodi.

15.   Že dodeljene poenostavitve ali olajšave, potrdila iz člena 28(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 in/ali status reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, pridobljen v skladu s členom 28(3) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447

V primeru že dodeljenih poenostavitev se navedejo vrsta poenostavitve, ustrezen carinski postopek in številka dovoljenja. Ustrezen carinski postopek se vpiše v obliki oznak, ki se uporabljajo v drugem ali tretjem podpolju polja 1 enotne upravne listine.

Če je vložnik zahtevka imetnik enega ali več navedenih dovoljenj/potrdil, se navedeta vrsta in številka dovoljenj(-a)/potrdil(-a).

16., 17. in 18.   Uradi za dokumentacijo/glavno knjigovodstvo:

Vpišejo se polni naslovi ustreznih uradov. Če imajo uradi isti naslov, se izpolni le polje 16.

19.   Ime, datum in podpis vložnika:

Podpis: podpisnik navede tudi svoj službeni položaj. Podpisnik mora biti vedno oseba, ki predstavlja vložnika kot celoto.

Ime: ime in žig vložnika.

Število prilog: vložnik navede naslednje splošne informacije:

1.

Pregled glavnih lastnikov/delničarjev, pri čemer se navedejo imena in naslovi ter njihovi sorazmerni deleži. Pregled članov upravnega odbora. Ali carinski organi že od prej poznajo lastnike zaradi neizpolnjevanja zahtev?

2.

Oseba iz uprave vložnika, ki je odgovorna za carinske zadeve.

3.

Opis gospodarskih dejavnosti vložnika.

4.

Specifikacija podrobnosti različnih lokacij vložnika in kratki opisi dejavnosti, ki se izvajajo na vsaki lokaciji. Specifikacija, ali vložnik in vsaka lokacija v dobavni verigi deluje v svojem imenu in na svoj račun ali deluje v svojem imenu in na račun druge osebe ali pa deluje v imenu in na račun druge osebe.

5.

Specifikacija, ali se blago kupi od podjetij in/ali dobavlja podjetjem, ki so povezana z vložnikom.

6.

Opis notranje strukture organizacije vložnika. Priložite, če obstaja, dokumentacijo o nalogah/pristojnostih vsakega oddelka in/ali funkcije.

7.

Skupno število zaposlenih in število vsakega oddelka.

8.

Imena glavnih uradnih upraviteljev (generalnih direktorjev, vodij oddelkov, računovodij, vodje carinskega oddelka itd.). Opis sprejetih postopkov v položajih, ko pristojni uslužbenec ni prisoten, začasno ali stalno.

9.

Imena in položaj oseb v organizaciji vložnika s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju carin. Ocena ravni znanja teh oseb v zvezi z uporabo informacijskih tehnologij v carinskih in poslovnih postopkih ter splošnimi poslovnimi zadevami.

10.

Strinjanje ali nestrinjanje z objavo informacij v dovoljenju AEO na seznamu pooblaščenih gospodarskih subjektov iz člena 14x(4).


PRILOGA 7

Image

Besedilo slike

POJASNJEVALNE OPOMBE

Številka dovoljenja

Številka dovoljenja se vedno začne z oznako države ISO-alpha-2 države članice izdaje, ki ji sledi ena od naslednjih oznak:

 

AEOC za dovoljenje AEO – carinske poenostavitve

 

AEOS za dovoljenje AEO – varstvo in varnost

 

AEOS za potrdilo AEO – carinske poenostavitve / varstvo in varnost

Zgoraj navedenim oznakam sledi nacionalna številka dovoljenja.

1.   Imetnik dovoljenja AEO

Navedejo se polno ime imetnika iz polja 1 obrazca za zahtevek iz Priloge 1C, identifikacijska številka za DDV iz polja 8 obrazca za zahtevek, identifikacijska številka trgovca iz polja 9 obrazca za zahtevek, če je ustrezno, in uradna registrska številka iz polja 10 obrazca za zahtevek.

2.   Organ izdaje

Podpis, ime carinske uprave države članice in žig.

Ime carinske uprave države članice se lahko navede na regionalni ravni, če tako zahteva organizacijska struktura carinske uprave.

Označitev vrste dovoljenja

Vstavite križec v ustrezno polje.

3.   Datum, ko začne dovoljenje veljati

Navedejo se dan, mesec in leto v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.


PRILOGA 8

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA 9

 

Dodatek A

1.   Uvodne opombe k tabelam

Opomba 1   Splošno

1.1

Skupna deklaracija, ki jo je treba vložiti za blago, ki vstopa na carinsko območje Unije ali ga zapušča, vsebuje informacije, ki so za vsak zadevni primer ali način prevoza navedene v tabelah 1 do 5. Zahtevek za preusmeritev, ki ga je treba vložiti, kadar aktivno prevozno sredstvo, ki vstopa na carinsko območje Unije, najprej prispe v carinski urad v državi članici, ki ni bil prijavljen v vstopni skupni deklaraciji, vsebuje informacije, navedene v tabeli 6.

1.2

Tabele 1 do 7 vključujejo vse podatkovne elemente, ki so potrebni za zadevne postopke, deklaracije in zahtevke za preusmeritev. Zagotavljajo celovit prikaz zahtev, ki so potrebne za različne postopke, deklaracije in zahtevke za preusmeritev.

1.3

Naslovi stolpcev so sami po sebi razumljivi ter se nanašajo na te postopke in deklaracije.

1.4

Črka „X“ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatkovni element za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca navesti na ravni blagovnih postavk deklaracije. Črka „Y“ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatkovni element za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca navesti v glavi deklaracije. Črka „Z“ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatkovni element za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca vpisati v okviru podatkov o prevozu. Kakršna koli kombinacija črk „X“, „Y“ in „Z“ pomeni, da se zadevni podatkovni element lahko zahteva za postopek ali deklaracijo iz naslova ustreznega stolpca v katerem koli zadevnem delu deklaracije.

1.5

Pojasnila in opombe iz oddelka 4 v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami, poenostavljenimi postopki ter zahtevki za preusmeritev se uporabljajo za podatkovne elemente v tabelah 1 do 7.

Opomba 2   Carinska deklaracija, uporabljena kot vstopna skupna deklaracija

2.1.

Kadar se carinska deklaracija iz člena 162 zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 130(1) zakonika, mora navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posamezni postopek v skladu z Dodatkom C1 ali Dodatkom C2, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 do 4.

Kadar se carinska deklaracija iz člena 166 zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 130(1) zakonika, mora navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v tabeli 7, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 do 4.

2.2.

Kadar je carinska deklaracija iz člena 162 zakonika predložena v obliki AEO v skladu s členom 38(2)(b) zakonika in je uporabljena kot skupna deklaracija, mora navedena deklaracija v skladu s členom 130(1) zakonika poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v skladu z Dodatkom C1 ali Dodatkom C2, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija AEO“ v tabeli 5.

Kadar je carinska deklaracija iz člena 166 zakonika predložena v obliki AEO v skladu s členom 38(2)(b) zakonika in je uporabljena kot skupna deklaracija, mora navedena deklaracija v skladu s členom 130(1) zakonika poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v tabeli 7, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Vstopna skupna deklaracija AEO“ v tabeli 5.

Opomba 3   Carinska deklaracija pri izvozu

3.1.

Kadar se v skladu s členom 263(3)(a) zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 162 zakonika, mora navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v skladu z Dodatkom C1 ali Dodatkom C2, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Izstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 in 2.

Kadar se v skladu s členom 263(3)(a) zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 166 zakonika, mora navedena deklaracija poleg navedb, zahtevanih za posebni postopek v tabeli 7, vsebovati tudi navedbe iz stolpca „Izstopna skupna deklaracija“ v tabelah 1 in 2.

Opomba 4   Druge posebne okoliščine v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami ter posebne vrste prevoza blaga. Opomba k tabelam 2 do 4.

4.1.

Stolpca „Izstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke“ in „Vstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke“ v tabeli 2 zajemata zahtevane podatke, ki se po elektronski poti predložijo carinskim organom za analizo tveganja pred odpremo ali prispetjem hitrih pošiljk. Poštne službe se lahko odločijo, da carinskim organom po elektronski poti predložijo podatke iz navedenih stolpcev tabele 2 za analizo tveganja pred odpremo ali prispetjem poštnih pošiljk.

4.2.

V tej prilogi pomeni hitra pošiljka posamezen predmet, ki se prevaža prek celostne storitve, ki vključuje hitro/časovno določeno zbiranje, prevoz, carinjenje in dostavo paketov, pri čemer se sledi lokaciji pošiljke in ohranja nadzor nad njo ves čas izvajanja storitve.

4.5.

Tabeli 3 in 4 vsebujeta informacije, ki se zahtevajo za vstopne skupne deklaracije pri cestnem in železniškem prevozu.

4.6.

Tabela 3 za cestni prevoz se uporablja tudi za multimodalni prevoz, razen če je v oddelku 4 določeno drugače.

Opomba 5   Poenostavljeni postopki

5.1.

Deklaracije za poenostavljene postopke iz člena 166 zakonika vsebujejo informacije, ki so navedene v tabeli 7.

5.2.

Zmanjšan nabor nekaterih podatkovnih elementov pri poenostavljenih postopkih ne zmanjšuje zahtev iz dodatkov C1 in D1 in ne vpliva nanje, kar velja zlasti za informacije, ki jih je treba navesti v dopolnilnih deklaracijah.

2.   Zahteve za vstopne in izstopne skupne deklaracije

2.1   Zahteve za letalski in pomorski prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh ter druge načine prevoza ali primere, ki niso vključeni v tabele 2 do 4 – Tabela 1

Ime

Izstopna skupna deklaracija

(glej opombo 3.1)

Vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.1)

Število postavk

Y

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Y

Prejemnik

X/Y

X/Y

Prevoznik

 

Z

Oseba, ki jo je treba obvestiti

 

X/Y

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

 

Z

Referenčna številka prevoza

 

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

 

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

 

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Y

Vrsta prevoza na meji

 

Z

Carinski urad izstopa

Y

 

Lokacija blaga

Y

 

Kraj natovarjanja

 

X/Y

Oznaka kraja raztovarjanja

 

X/Y

Opis blaga

X

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

X

Število tovorkov

X

X

Odpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

X/Y

Številka blagovne postavke

X

X

Oznaka blaga

X

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

X/Y

Oznaka ZN za nevarne snovi

X

X

Številka carinske oznake

X/Y

X/Y

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overitev

Y

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

Y

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

 

Z

2.2   Hitre pošiljke – Tabela 2

Ime

Izvozna skupna deklaracija – hitre pošiljke

(glej opombe 3.1 in 4.1 do 4.3)

Vstopna skupna deklaracija – hitre pošiljke

(glej opombe 2.1 in 4.1 do 4.3)

Enotna referenčna oznaka pošiljke

 

 

Številka prevozne listine

 

 

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Y

Prejemnik

X/Y

X/Y

Prevoznik

 

Z

Referenčna številka prevoza

 

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

 

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Y

Vrsta prevoza na meji

 

Z

Carinski urad izstopa

Y

 

Lokacija blaga

Y

 

Kraj natovarjanja

 

Y

Oznaka kraja raztovarjanja

 

X/Y

Opis blaga

X

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

 

 

Številka blagovne postavke

X

X

Oznaka blaga

X

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

X/Y

Oznaka ZN za nevarne snovi

X

X

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overitev

Y

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

Y

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

 

Z

2.3   Cestni prevoz – Podatki v vstopni skupni deklaraciji – Tabela 3

Ime

Cestni prevoz – vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.1)

Število postavk

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Kraj natovarjanja

X/Y

Oznaka kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Oznaka blaga

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

Oznaka ZN za nevarne snovi

X

Številka carinske oznake

X/Y

Datum deklaracije

Y

Podpis/overitev

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

2.4   Železniški prevoz – Podatki v vstopni skupni deklaraciji – Tabela 4

Ime

Železniški prevoz – vstopna skupna deklaracija (glej opombo 2.1)

Število postavk

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik vstopne skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Referenčna številka prevoza

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Kraj natovarjanja

X/Y

Oznaka kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Oznaka blaga

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

Oznaka ZN za nevarne snovi

X

Številka carinske oznake

X/Y

Datum deklaracije

Y

Podpis/overitev

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

2.5   Pooblaščeni gospodarski subjekti – Manjše podatkovne zahteve za vstopne skupne deklaracije – Tabela 5

Ime

Vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.2)

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Oseba, ki jo je treba obvestiti

X/Y

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Referenčna številka prevoza

Z

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Y

Vrsta prevoza na meji

Z

Carinski urad izstopa

 

Kraj natovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Oznaka blaga

X

Datum deklaracije

Y

Podpis/overitev

Y

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Y

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

Z

2.6   Zahteve za zahtevke za preusmeritev – Tabela 6

Ime

 

Vrsta prevoza na meji

Z

Identifikacija prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Oznaka države prijavljenega prvega urada vstopa

Z

Vložnik zahtevka za preusmeritev

Z

Glavna referenčna številka

X

Številka blagovne postavke

X

Oznaka prvega mesta prihoda

Z

Oznaka dejanskega prvega mesta prihoda

Z

3.   Zahteve za poenostavljene postopke – Tabela 7

Ime

Poenostavljena deklaracija – izvoz (glej opombo 3.1)

Poenostavljena deklaracija – uvoz (glej opombo 2.1)

Deklaracija

Y

Y

Število postavk

Y

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X

X

Številka prevozne listine

X/Y

X/Y

Pošiljatelj/izvoznik

X/Y

 

Prejemnik

 

X/Y

Deklarant/zastopnik

Y

Y

Oznaka deklaranta / statusa zastopnika

Y

Y

Oznaka valute

 

X

Carinski urad izstopa

Y

 

Opis blaga

X

X

Vrsta tovorkov (oznaka)

X

X

Število tovorkov

X

X

Odpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

 

X/Y

Številka blagovne postavke

X

X

Oznaka blaga

X

X

Bruto masa (v kg)

 

X

Postopek

X

X

Neto masa (v kg)

X

X

Znesek postavke

 

X

Referenčna številka za vpis v evidence deklaranta

X

X

Številka dovoljenja

X

X

Dodatne informacije

 

X

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overitev

Y

Y

4.   Pojasnjevalne opombe k podatkovnim elementom

Glavna referenčna številka

Zahtevek za preusmeritev: glavna referenčna številka se lahko uporablja namesto naslednjih dveh podatkovnih elementov:

identifikacija prevoznega sredstva ob prehodu meje,

datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje.

Deklaracija

Vnesejo se oznake iz Dodatka D1 za prvo in drugo podpolje polja 1 enotne upravne listine.

Število postavk  (1)

Skupno število postavk, prijavljenih v deklaraciji ali skupni deklaraciji.

[Sklic: polje 5 enotne upravne listine]

Enotna referenčna številka pošiljke

Enotna številka, določena za blago za vnos, uvoz, iznos in izvoz.

Uporabljajo se oznake Svetovne carinske organizacije (ISO 15459) ali njim ustrezne oznake.

Skupne deklaracije: uporablja se lahko namesto številke prevozne listine, če slednja ni na voljo.

Poenostavljeni postopki: informacija se lahko navede, če je na voljo.

Ta podatek zagotavlja vez z drugimi uporabnimi viri informacij.

[Sklic: polje 7 enotne upravne listine]

Številka prevozne listine

Oznaka prevozne listine, ki zajema prevoz blaga na carinsko območje ali z njega. Kadar vložnik vstopne skupne deklaracije ni hkrati tudi prevoznik, je treba navesti tudi številko prevozne listine prevoznika.

To vključuje oznako za vrsto prevozne listine, kot jo določa Dodatek D1, sledi pa ji identifikacijska številka zadevne listine.

Ta podatek se lahko uporabi namesto enotne referenčne oznake pošiljke [UCR], če slednja ni na voljo. Zagotavlja povezavo z drugimi uporabnimi viri informacij.

Izstopne skupne deklaracije pri oskrbi ladij in zrakoplovov: številka računa ali nakladnice.

Vstopne skupne deklaracije pri cestnem prevozu: ta informacija se navede, če je znana, lahko pa vključuje tako sklicevanje na zvezek TIR kot tudi na CMR.

Pošiljatelj

Oseba, ki odpremi blago, kot v pogodbi o prevozu določi oseba, ki naroča prevoz.

Izstopne skupne deklaracije: To informacijo je treba navesti, kadar se razlikuje od vložnika skupne deklaracije. Ta informacija je v obliki številke EORI pošiljatelja, kadar je ta številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Kadar številka EORI pošiljatelja ni na voljo, se navedeta pošiljateljeva polno ime in naslov. Kadar so navedbe, zahtevane za izstopno skupno deklaracijo, vključene v carinsko deklaracijo v skladu s členom 263(3)(a) zakonika in členom 162 zakonika, ta informacija ustreza „pošiljatelju/izvozniku“ navedene carinske deklaracije.

Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se lahko to informacijo navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije.

Številka ima naslednjo strukturo:

Polje

Vsebina

Vrsta polja

Oblika

Primeri

1

Identifikator tretje države (oznaka države ISO-alpha-2)

črkovno – 2-mestno

a2

US

JP

CH

2

Enotna identifikacijska številka v tretji državi

alfanumerično – do 15-mestno

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Primeri: „US1234567890ABCDE“ za pošiljatelja iz ZDA (oznaka države: US), katerega enotna identifikacijska številka je 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ za pošiljatelja iz Japonske (oznaka države: JP), katerega enotna identifikacijska številka je AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ za pošiljatelja iz Švice (oznaka države: CH), katerega enotna identifikacijska številka je pt20130101aa.

Identifikator tretje države: črkovne oznake Evropske unije za države in ozemlja temeljijo na veljavnih oznakah ISO-alpha-2 (a2), če so združljive z oznakami države iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (2).

Če se navede številka EORI pošiljatelja ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se pošiljateljeva ime in naslov ne navedeta.

Vstopne skupne deklaracije: Ta informacija je v obliki številke EORI pošiljatelja, kadar je navedena številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Če številka EORI pošiljatelja ni na voljo, se navedeta pošiljateljeva polno ime in naslov.

Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se lahko to informacijo navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k temu podatkovnemu elementu.

Če se navede številka EORI pošiljatelja ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se pošiljateljeva ime in naslov ne navedeta.

Pošiljatelj/izvoznik

Oseba, ki pripravi izvozno deklaracijo – ali se ta pripravi v njenem imenu – in je lastnica blaga ali ima podobno pravico razpolaganja z blagom v času, ko je deklaracija sprejeta.

Vnese se številka EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.

[Sklic: polje 2 enotne upravne listine]

Vložnik skupne deklaracije

Ta informacija je v obliki številke EORI vložnika skupne deklaracije. Vložnikova ime in naslov se ne navedeta.

Vstopne skupne deklaracije: Ena od oseb iz člena 127(4) zakonika.

Izstopne skupne deklaracije: Oseba, opredeljena v členu 271(2) zakonika. Ta informacija se ne navede, če je v skladu s členom 263(1) zakonika blago zajeto s carinsko deklaracijo.

Opomba: Ta informacija je potrebna za določitev osebe, ki je odgovorna za vložitev deklaracije.

Vložnik zahtevka za preusmeritev

Zahtevek za preusmeritev: oseba, ki poda zahtevek za preusmeritev ob vnosu. Ta informacija je v obliki številke EORI vložnika zahtevka za preusmeritev. Vložnikova ime in naslov se ne navedeta.

Prejemnik

Oseba, ki se ji blago dejansko pošilja.

Izstopne skupne deklaracije: V primerih iz tretjega pododstavka člena 215(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 se ta informacija v obliki polnega imena in naslova prejemnika navede, če je na voljo. Kadar se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, je prejemnik neznan, njegove navedbe pa se nadomestijo z oznako v polju 44 izvozne deklaracije:

Pravna podlaga

Opis

Polje

Oznaka

Dodatek A

Situacije v primeru izstopne skupne deklaracije, ko se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, pri kateri prejemnik ni znan.

44

30600

Ta podatek je v obliki številke EORI prejemnika, kadar je navedena številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Če številka EORI prejemnika ni na voljo, se navedeta polno ime in naslov prejemnika.

Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se lahko to informacijo navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.

Kadar se navede številka EORI prejemnika ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se prejemnikova ime in naslov ne navedeta.

Vstopne skupne deklaracije: To informacijo je treba navesti, če se razlikuje od vložnika skupne deklaracije. Kadar se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, je prejemnik neznan in njegove navedbe se nadomestijo z oznako 10600:

Pravna podlaga

Opis

 

Oznaka

Dodatek A

Situacije v primeru vstopnih skupnih deklaracij, ko se blago prevaža na podlagi prenosljivih nakladnic po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, pri katerih prejemnik ni znan.

 

10600

Kadar je treba vnesti to informacijo, se navede v obliki številke EORI prejemnika, kadar je navedena številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Če številka EORI prejemnika ni na voljo, se navedeta polno ime in naslov prejemnika.

Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se lahko ta informacija navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.

Kadar se navede številka EORI prejemnika ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se prejemnikova ime in naslov ne navedeta.

Deklarant/zastopnik

Navesti ga je treba, če se razlikuje od pošiljatelja/izvoznika ob izvozu oziroma prejemnika ob uvozu.

Ta informacija je v obliki številke EORI deklaranta/zastopnika.

[Sklic: polje 14 enotne upravne listine]

Oznaka deklaranta / statusa zastopnika

Oznaka, ki predstavlja deklaranta ali status zastopnika. Uporabljajo se oznake iz Dodatka D1 za polje 14 enotne upravne listine.

Prevoznik

Ta informacija se ne navede, kadar je to vložnik vstopne skupne deklaracije, razen če se v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija prizna, zagotavljajo olajšave. V tem primeru se ta informacija lahko navede in je v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je Uniji sporočila zadevna tretja država. Navedena številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.

Kadar se ta informacija razlikuje od vložnika vstopne skupne deklaracije, se navede v obliki polnega imena in naslova prevoznika.

Ta informacija je v obliki številke EORI prevoznika ali enotne identifikacijske številke prevoznika tretje države:

kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije

in/ali

v primeru pomorskega prevoza, prevoza po celinskih plovnih poteh ali letalskega prevoza.

Ta informacija je v obliki številke EORI prevoznika, če je ta povezan v carinski sistem in želi prejemati obvestila iz člena 185(3) ali 187(2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.

Kadar se navede številka EORI prevoznika ali njegova enotna identifikacijska številka tretje države, se prevoznikova ime in naslov ne navedeta.

Oseba, ki jo je treba obvestiti

Oseba, ki jo je treba ob vstopu obvestiti o prihodu blaga. To informacijo je treba navesti, kadar je primerno. Ima obliko številke EORI osebe, ki jo je treba obvestiti, kadar je ta številka dostopna vložniku skupne deklaracije. Če številka EORI osebe, ki jo je treba obvestiti, ni na voljo, se navedeta polno ime in naslov osebe, ki jo je treba obvestiti.

Kadar se zagotavljajo olajšave v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija priznava, se lahko ta informacija navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Navedena številka se lahko uporabi vedno, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije. Navedena številka je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“.

Kadar se navede številka EORI osebe, ki jo je treba obvestiti, ali njena enotna identifikacijska številka tretje države, se ime in naslov te osebe ne navedeta.

Vstopna skupna deklaracija: Kadar se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, pri kateri prejemnik ni omenjen in je vnesena oznaka 10600, je vedno treba navesti osebo, ki jo je treba obvestiti.

Izstopna skupna deklaracija: Kadar se blago prevaža na podlagi prenosljive nakladnice po odredbi z zaznamkom „z bianko indosamentom“, pri kateri prejemnik ni omenjen, morajo biti v polju „Prejemnik“ namesto navedb o prejemniku vpisane navedbe o osebi, ki jo je treba obvestiti. Če izvozna deklaracija vsebuje navedbe za izstopno skupno deklaracijo, se v polje 44 zadevne izvozne deklaracije vpiše oznaka 30600.

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva, ki prečka mejo carinskega območja Unije. Pri identiteti se uporabljajo opredelitve pojmov iz Dodatka C1 za polje 18 enotne upravne listine. Pri pomorskem prevozu in prevozu po celinskih plovnih poteh je treba prijaviti identifikacijsko številko ladje IMO ali enotno evropsko identifikacijsko številko plovila (ENI). Pri letalskem prevozu ni treba navesti nobene informacije.

Za državo registracije se uporabljajo oznake iz Dodatka D1 za polje 21 enotne upravne listine, kadar ta informacija še ni vključena v podatke za identiteto.

Železniški prevoz: Navede se številka vagona.

Identifikacija prevoznega sredstva ob prehodu meje

Zahtevek za preusmeritev: Ta informacija je v obliki identifikacijske številke ladje IMO, oznake ENI ali številke leta IATA za pomorski prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh oziroma letalski prevoz.

Za letalski prevoz se v primerih, v katerih upravljavec zrakoplova prevaža blago v skladu z dogovorom o poletih pod skupno oznako s partnerji, uporabijo številke leta pod skupno oznako partnerjev.

Referenčna številka prevoza  (3) (1)

Navedba poti prevoznega sredstva, na primer številka prevoza, številka leta, številka poti, če je to primerno.

Za letalski prevoz se v primerih, v katerih upravljavec zrakoplova prevaža blago v skladu z dogovorom o poletih pod skupno oznako s partnerji, uporabijo številke leta pod skupno oznako partnerjev.

Železniški prevoz: Navede se številka vlaka. Ta podatkovni element se navede v primeru večmodalnega prevoza, če je to primerno.

Oznaka prvega mesta prihoda

Identifikacija prvega mesta prihoda na carinsko območje. Pri pomorskem prevozu je to pristanišče, pri letalskem prevozu letališče, pri kopenskem prehodu pa mejna točka.

Oznaka mora imeti naslednji vzorec: UN/LOCODE (an..5) + nacionalna oznaka (an..6).

Cestni in železniški prevoz: Oznaka temelji na vzorcu za carinske urade iz Dodatka D1.

Zahtevek za preusmeritev: Navesti je treba oznako prijavljenega carinskega urada prvega vstopa.

Oznaka dejanskega prvega mesta prihoda

Zahtevek za preusmeritev: navesti je treba oznako dejanskega carinskega urada prvega vstopa.

Oznaka države prijavljenega prvega urada vstopa

Zahtevek za preusmeritev: Uporabljajo se oznake iz Dodatka D1 za polje 2 enotne upravne listine.

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Za datum in uro / načrtovana datum in uro prihoda prevoznega sredstva na prvo letališče (pri letalskem prevozu), prvo mejno točko (kopno) in v prvo pristanišče (morje) se uporablja oznaka n12 (CCLLMMDDUUMM). Navede se lokalni čas prvega mesta prihoda.

Zahtevek za preusmeritev: Ta informacija se omeji na datum; uporabi se oznaka n8 (CCLLMMDD).

Oznake držav, skozi katere poteka prevoz

Navedba držav, skozi katere poteka prevoz blaga od prve države odpreme do končne namembne države, v kronološkem vrstnem redu. Navedeta se prva država odpreme in končna namembna država. Uporabljajo se oznake iz Dodatka D1 za polje 2 enotne upravne listine. Te informacije se vpišejo, če so znane.

Izstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke: navede se samo končna namembna država blaga.

Vstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke: navede se samo prva država odpreme blaga.

Oznaka valute

Oznaka iz Dodatka D1 za polje 22 enotne upravne listine za valuto, v kateri je sestavljen trgovinski račun.

Ta informacija se uporablja skupaj z „zneskom postavke“, kadar je potrebna za izračun uvoznih dajatev.

Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

[Sklic: polji 22 in 44 enotne upravne listine]

Vrsta prevoza na meji

Vstopna skupna deklaracija: vrsta prevoza za aktivno prevozno sredstvo, s katerim bo blago predvidoma vstopilo na carinsko območje Unije. V primeru kombiniranega prevoza se uporabljajo pravila iz pojasnjevalne opombe k Dodatku C1 za polje 21.

Kadar se letalski tovor prevaža z drugimi vrstami prevoza, kot je letalski prevoz, se prijavi druga vrsta prevoza.

Uporabljajo se oznake 1, 2, 3, 4, 7, 8 ali 9 iz Dodatka D1 za polje 25 enotne upravne listine.

[Sklic: polje 25 enotne upravne listine]

Carinski urad izstopa

Oznaka iz Dodatka D1 za polje 29 enotne upravne listine za nameravani carinski urad izstopa.

Izstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke:

Tega podatka ni treba vnesti, kadar ga je mogoče samodejno in nedvoumno razbrati iz drugih podatkovnih elementov, ki jih predloži trgovec.

Lokacija blaga  (4)

Natančna lokacija, kjer se blago lahko pregleda.

[Sklic: polje 30 enotne upravne listine]

Kraj natovarjanja  (5)

Ime pristanišča, letališča, tovornega terminala, železniške postaje ali drugega kraja, kjer se blago natovori na prevozna sredstva, ki se uporabljajo za njegov prevoz, vključno z državo, kjer se nahaja.

Vstopne skupne deklaracije za hitre pošiljke – poštne pošiljke:

Tega podatka ni treba vnesti, kadar ga je mogoče samodejno in nedvoumno razbrati iz drugih podatkovnih elementov, ki jih predloži trgovec.

Cestni in železniški prevoz: To je lahko kraj prevzema blaga v skladu s prevozno pogodbo ali carinski urad odhoda TIR.

Kraj raztovarjanja  (6)

Ime pristanišča, letališča, tovornega terminala, železniške postaje ali drugega kraja, kjer se blago raztovori s prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za njegov prevoz, vključno z državo, kjer se nahaja.

Cestni in železniški prevoz: Kadar oznaka ni na voljo, se navede ime kraja, kolikor je mogoče natančno.

Opomba: Ta podatek daje uporabne informacije za vodenje postopka.

Opis blaga

Skupne deklaracije: Preprost opis, ki je dovolj natančen, da lahko carinske službe prepoznajo blago. Splošni izrazi (t.j. „konsolidiran“, „splošni tovor“ ali „deli“) niso sprejemljivi. Komisija bo objavila seznam takih splošnih izrazov. Teh informacij ni treba navesti, kadar je navedena oznaka blaga.

Poenostavljeni postopki: Opis za tarifne namene.

[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Vrsta tovorkov (oznaka)

Oznaka iz Dodatka D1 za polje 31 enotne upravne listine za nameravani carinski urad izstopa.

Število tovorkov

Število posameznih tovorkov, pakiranih tako, da jih ni mogoče razdeliti, ne da bi se najprej razpakirali, ali število kosov, če niso pakirani. Ta informacija se ne navede, kadar je blago v razsutem stanju.

[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Odpremne oznake

Prost opis oznak in številk na prevoznih enotah ali tovorkih.

Ta informacija se navede le za pakirano blago, če je to primerno. Kadar je blago v zabojnikih, lahko številka zabojnika nadomesti odpremne oznake, ki jih trgovec lahko vseeno predloži, če so na voljo. Odpremne oznake lahko nadomestijo enotna referenčna oznaka pošiljke (UCR) ali sklici v prevozni listini, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo vseh tovorkov v pošiljki.

Opomba: Ta podatek pomaga identificirati pošiljke.

[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Identifikacijska številka opreme, v primeru zabojnikov

Oznake (črke in/ali številke) za identifikacijo zabojnika.

[Sklic: polje 31 enotne upravne listine]

Številka blagovne postavke  (7)

Zaporedna številka postavke glede na skupno število postavk v deklaraciji, skupni deklaraciji ali zahtevku za preusmeritev.

Zahtevek za preusmeritev: Kadar je navedena glavna referenčna številka in zahtevek za preusmeritev ne zadeva vseh blagovnih postavk vstopne skupne deklaracije, vložnik zahtevka za preusmeritev navede zadevne številke postavk, ki se nanašajo na blago v prvotni vstopni skupni deklaraciji.

Uporablja se le, kadar gre za več kot eno blagovno postavko.

Opomba: Ta podatek, ki ga samodejno ustvarijo računalniški sistemi, pomaga prepoznati zadevno blagovno postavko v deklaraciji.

[Sklic: polje 32 enotne upravne listine]

Oznaka blaga

Številčna oznaka, ki ustreza zadevni postavki.

Vstopne skupne deklaracije: Prve štiri števke oznake KN; te informacije ni treba navesti, kadar je dan opis blaga.

Poenostavljena deklaracija – uvoz: 10-mestna oznaka TARIC. Trgovci lahko to informacijo, če je primerno, nadomestijo z dodatnimi oznakami TARIC. Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

Izstopne skupne deklaracije: Prve štiri števke oznake KN; te informacije ni treba navesti, kadar je dan opis blaga.

Poenostavljena deklaracija – izvoz: 8-mestna oznaka KN. Trgovci lahko to informacijo, če je primerno, dopolnijo z dodatnimi oznakami TARIC. Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri izvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

[Sklic: polje 33 enotne upravne listine]

Bruto masa (v kg)

Bruto masa blaga iz deklaracije vključuje embalažo, vendar brez prevozne opreme.

Če je mogoče, lahko trgovec navedeno maso vnese na ravni postavk deklaracije.

Poenostavljena deklaracija – uvoz: Ta informacija se navede le, kadar je to potrebno za izračun uvoznih dajatev.

Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

[Sklic: polje 35 enotne upravne listine]

Postopek

Oznaka postopka iz Dodatka D1 za prvo in drugo podpolje polja 37 enotne upravne listine.

Države članice lahko opustijo obveznost za predložitev oznak iz Dodatka D1 za drugo podpolje polja 37 enotne upravne listine pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu in izvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

Neto masa (v kg)

Masa blaga brez embalaže.

Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu in izvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

[Sklic: polje 38 enotne upravne listine]

Znesek postavke

Cena blaga za zadevno postavko deklaracije. Ta informacija se uporablja skupaj z „oznako valute“, kadar je potrebna za izračun uvoznih dajatev.

Države članice lahko to zahtevo opustijo pri poenostavljenih deklaracijah pri uvozu, kadar pogoji, predpisani v dovoljenjih v zvezi s temi poenostavitvami, dopuščajo odložitev zbiranja teh podatkovnih elementov v dopolnilni deklaraciji.

[Sklic: polje 42 enotne upravne listine]

Referenčna številka za vpis v evidence deklaranta

Referenčna številka vpisa v evidence za postopek, opisan v členu 182 zakonika. Države članice lahko to zahtevo opustijo, kadar se uporabljajo drugi zadovoljivi sistemi za sledenje pošiljkam.

Dodatne informacije

Kadar se uporablja člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1147/2002 (8) (blago, ki se uvaža s spričevalom o plovnosti), se vnese oznaka 10100.

[Sklic: polje 44 enotne upravne listine]

Številka dovoljenja

Številka dovoljenja za poenostavitve. Države članice lahko to zahtevo opustijo, kadar so prepričane, da lahko njihovi računalniški sistemi to informacijo nedvoumno pridobijo iz drugih podatkov v deklaraciji, kot je identifikacija trgovca.

Oznaka ZN za nevarne snovi

Identifikator Združenih narodov za nevarne snovi (UNDG) je enotna serijska številka (n4), ki jo Združeni narodi dodelijo snovem in izdelkom, vključenim na seznam nevarnih snovi, ki se najpogosteje prevažajo.

Ta podatek se navede le, kadar je pomemben.

Številka carinske oznake  (9)

Identifikacijske številke carinskih oznak na prevozni opremi, če je primerno.

Oznaka načina plačila prevoznih stroškov

Uporabljajo se naslednje oznake:

A

Gotovinsko plačilo

B

Plačilo s kreditno kartico

C

Plačilo s čekom

D

Drugo (npr. neposredna bremenitev transakcijskega računa)

H

Elektronsko kreditno plačilo

Y

Odprt račun pri prevozniku

Z

Se ne plačujejo vnaprej

Ta informacija se navede le, če je na voljo.

Datum deklaracije  (10)

Datum izdaje zadevnih deklaracij in, če je primerno, podpisa ali druge overitve.

Za vpis v evidence deklaranta v skladu s členom 182 zakonika je to datum vpisa v evidence.

[Sklic: polje 54 enotne upravne listine]

Podpis/overitev  (10)

[Sklic: polje 54 enotne upravne listine]

Drug kazalnik posebnih okoliščin

Kodiran podatek, ki kaže posebne okoliščine, na katere se sklicuje zadevni trgovec.

A

Poštne in hitre pošiljke

C

Cestni prevoz

D

Železniški prevoz

E

Pooblaščeni gospodarski subjekti

Ta podatek je treba navesti le, kadar se vložnik skupne deklaracije sklicuje na posebne okoliščine, ki niso navedene v tabeli 1.

Tega podatka ni treba vnesti, kadar ga je mogoče samodejno in nedvoumno razbrati iz drugih podatkovnih elementov, ki jih predloži trgovec.

Oznaka nadaljnjih carinskih uradov vstopa

Opredelitev nadaljnjih carinskih uradov vstopa na carinsko območje Unije.

To oznako je treba navesti, če je oznaka vrste prevoza na meji 1, 4 ali 8.

Oznaka mora imeti vzorec iz Dodatka D1 za polje 29 enotne upravne listine za carinski urad vstopa.


(1)  Samodejno ga ustvarijo računalniški sistemi.

(2)  UL L 152, 16.6.2009, str. 23.

(3)  Informacija se navedeno, če je to primerno.

(4)  Informacija se navede, če je to primerno.

(5)  Kodirana različica, kjer je na voljo.

(6)  Kodirana različica, kjer je na voljo.

(7)  Samodejno ga ustvarijo računalniški sistemi.

(8)  UL L 170, 29.6.2002, str. 8.

(9)  Informacija se navede, če je to primerno.

(10)  Samodejno ga ustvarijo računalniški sistemi.

Dodatek B1

VZOREC ENOTNE UPRAVNE LISTINE

(set osmih izvodov)

(1)

Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1, naslov I(A).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B2

VZOREC ENOTNE UPRAVNE LISTINE ZA TISKANJE Z RAČUNALNIŠKIMI SISTEMI CARINJENJA NA DVA ZAPOREDNA SETA ŠTIRIH IZVODOV

(1)

Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1, naslov I(A).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B3

VZOREC DOPOLNILNEGA OBRAZCA ENOTNE UPRAVNE LISTINE

(set osmih izvodov)

(1)

Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1, naslov I(A).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B4

VZOREC DOPOLNILNEGA OBRAZCA ENOTNE UPRAVNE LISTINE ZA TISKANJE Z RAČUNALNIŠKIMI SISTEMI CARINJENJA NA DVA ZAPOREDNA SETA ŠTIRIH IZVODOV

(1)

Tehnične določbe glede obrazcev ter predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v Dodatku C1, naslov I(A).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek B5

IZVODI OBRAZCEV IZ DODATKOV B1 IN B3, KI MORAJO VSEBOVATI PODATKE V SAMOKOPIRNI OBLIKI

(Zaporedni izvod 1)

Št. polja

Izvodi

Št. polja

Izvodi

I.   

POLJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1

1 do 8 razen srednjega podpolja:

27

1 do 5 (1)

 

1 do 3

28

1 do 3

2

1 do 5 (1)

29

1 do 3

3

1 do 8

30

1 do 3

4

1 do 8

31

1 do 8

5

1 do 8

32

1 do 8

6

1 do 8

33

prvo podpolje na levi: 1 do 8

7

1 do 3

 

preostanek: 1 do 3

8

1 do 5 (1)

34a

1 do 3

9

1 do 3

34b

1 do 3

10

1 do 3

35

1 do 8

11

1 do 3

36

12

37

1 do 3

13

1 do 3

38

1 do 8

14

1 do 4

39

1 do 3

15

1 do 8

40

1 do 5 (1)

15a

1 do 3

41

1 do 3

15b

1 do 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 in 8

43

17

1 do 8

44

1 do 5 (1)

17a

1 do 3

45

17b

1 do 3

46

1 do 3

18

1 do 5 (1)

47

1 do 3

19

1 do 5 (1)

48

1 do 3

20

1 do 3

49

1 do 3

21

1 do 5 (1)

50

1 do 8

22

1 do 3

51

1 do 8

23

1 do 3

52

1 do 8

24

1 do 3

53

1 do 8

25

1 do 5 (1)

54

1 do 4

26

1 do 3

55

 

 

56

II.   

UPRAVNA POLJA

A

1 do 4 (2)

C

1 do 8 (2)

B

1 do 3

D

1 do 4


(1)  V nobenih okoliščinah ni mogoče zahtevati, naj uporabniki izpolnijo ta polja na izvodu št. 5 zaradi tranzita.

(2)  Odpremna država članica lahko izbere, ali se ti podatki navajajo na navedenih izvodih.

Dodatek B6

IZVODI OBRAZCEV IZ DODATKOV B2 IN B4, KI MORAJO VSEBOVATI PODATKE V SAMOKOPIRNI OBLIKI

(Zaporedni izvod 1/6)

Št. polja

Izvodi

Št. polja

Izvodi

I.   

POLJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1

1 do 4 razen srednjega podpolja:

27

1 do 4

 

1 do 3

28

1 do 3

2

1 do 4

29

1 do 3

3

1 do 4

30

1 do 3

4

1 do 4

31

1 do 4

5

1 do 4

32

1 do 4

6

1 do 4

33

prvo podpolje na levi: 1 do 4

7

1 do 3

 

preostanek: 1 do 3

8

1 do 4

34a

1 do 3

9

1 do 3

34b

1 do 3

10

1 do 3

35

1 do 4

11

1 do 3

36

1 do 3

12

1 do 3

37

1 do 3

13

1 do 3

38

1 do 4

14

1 do 4

39

1 do 3

15

1 do 4

40

1 do 4

15a

1 do 3

41

1 do 3

15b

1 do 3

42

1 do 3

16

1 do 3

43

1 do 3

17

1 do 4

44

1 do 4

17a

1 do 3

45

1 do 3

17b

1 do 3

46

1 do 3

18

1 do 4

47

1 do 3

19

1 do 4

48

1 do 3

20

1 do 3

49

1 do 3

21

1 do 4

50

1 do 4

22

1 do 3

51

1 do 4

23

1 do 3

52

1 do 4

24

1 do 3

53

1 do 4

25

1 do 4

54

1 do 4

26

1 do 3

55

 

 

56

II.   

UPRAVNA POLJA

A

1 do 4 (1)

C

1 do 4

B

1 do 3

D/J

1 do 4


(1)  Odpremna država članica lahko izbere, ali se ti podatki navajajo na navedenih izvodih.

Dodatek C1

POJASNEVALNE OPOMBE K ENOTNI UPRAVNI LISTINI

NASLOV I

SPLOŠNE PRIPOMBE

(1)

Carinska uprava vsake države članice lahko po potrebi dopolni pojasnjevalne opombe.

(2)

Določbe tega naslova ne izključujejo tiskanja carinskih deklaracij v papirni obliki in dokumentov, ki dokazujejo carinski status unijskega blaga, ki se ne giblje v okviru postopka notranjega tranzita Unije, prek sistemov za obdelavo podatkov, na praznih listih papirja in pod pogoji, ki jih določijo države članice.

A.   SPLOŠNI OPIS

(1)

Deklaracija v papirni obliki se natisne na samokopirni pisalni papir, ki tehta najmanj 40 gramov na kvadratni meter. Papir mora biti dovolj neprosojen, da navedbe na eni strani ne ovirajo čitljivosti navedb na drugi strani, njegova trdnost pa mora biti takšna, da se ob običajni uporabi ne strga ali zmečka.

(2)

Papir mora biti bele barve in enak za vse izvode. Na izvodih, ki se uporabljajo za tranzit Unije (1, 4 in 5), morajo imeti polja št. 1 (prvo in tretje podpolje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje na levi), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 in 56 zeleno ozadje.

Obrazci se natisnejo z zelenim črnilom.

(3)

Polja morajo biti razporejena v desetinah palca v horizontalni in šestinah palca v vertikalni smeri. Podpolja morajo biti razporejena v desetinah palca v horizontalni smeri.

(4)

Različni izvodi obrazcev, ki so skladni z vzorci iz dodatkov B1 in B3, morajo biti barvno označeni na naslednji način:

izvodi 1, 2, 3 in 5 imajo na desnem robu sklenjeno črto rdeče, zelene, rumene oziroma modre barve,

izvodi 4, 6, 7 in 8 imajo na desnem robu prekinjeno črto modre, rdeče, zelene oziroma rumene barve.

Na obrazcih v skladu z vzorci iz dodatkov B2 in B4 imajo izvodi 1/6, 2/7, 3/8 in 4/5 na desnem robu neprekinjeno in desno od tega prekinjeno črto rdeče, zelene, rumene oziroma modre barve.

Te črte so široke približno 3 milimetre. Prekinjena črta je sestavljena iz barvnih kvadratkov 3 × 3 mm in trimilimetrskih presledkov.

Izvodi, ki morajo vsebovati podatke iz obrazcev iz dodatkov B1 in B3 v samokopirni obliki, so navedeni v Dodatku B5. Izvodi, ki morajo vsebovati podatke iz obrazcev iz dodatkov B2 in B4 v samokopirni obliki, so navedeni v Dodatku B6.

(5)

Format obrazcev je 210 × 297 mm, pri čemer je pri dolžini največje dovoljeno odstopanje 5 mm manj in 8 mm več.

(6)

Carinske uprave držav članic lahko zahtevajo, da se na obrazcih natisne naziv in naslov tiskarja ali druga oznaka, ki omogoča njegovo prepoznavo. Razen tega lahko tiskanje obrazcev pogojujejo s predhodnim tehničnim dovoljenjem.

(7)

Obrazci in dopolnilni obrazci se morajo uporabiti:

(a)

kadar se zakonodaja Unije sklicuje na deklaracijo za dajanje blaga v carinski postopek ali ponovni izvoz;

(b)

če v prehodnem obdobju, ki ga določa Akt o pristopu k Uniji, pri trgovanju med Unijo v sestavi pred pristopom in novimi državami članicami ter pri trgovanju med slednjimi za blago, za katero carinske dajatve in dajatve z enakim učinkom še niso bile povsem odpravljene, ali za blago, ki je predmet drugih ukrepov iz Akta o pristopu;

(c)

kadar pravila Unije izrecno določajo njihovo uporabo, zlasti v okviru postopka tranzita Unije za tranzitno deklaracijo za potnike ter za pomožni postopek.

(8)

Za ta namen uporabljene obrazce in dopolnilne obrazce sestavljajo posamezni izvodi seta osmih izvodov, ki jih je treba izpolniti pri opravljanju formalnosti glede enega ali več carinskih postopkov:

izvod 1 obdržijo organi države članice, v kateri se opravijo izvozne (odpremne) formalnosti ali formalnosti tranzita Unije,

izvod 2 uporablja država članica izvoza za statistične namene. Ta izvod lahko za statistične namene uporabi tudi država članica odpreme v primerih trgovanja med deli carinskega območja Unije z različnimi davčnimi ureditvami,

izvod 3 se vrne izvozniku, potem ko ga z žigom opremi carinski organ,

izvod 4 zadrži namembni urad ob zaključku operacije tranzita Unije ali kot dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga,

izvod 5 je izvod za postopek tranzita Unije, ki se vrne,

izvod 6 zadržijo organi države članice, v kateri se opravijo uvozne formalnosti,

izvod 7 uporablja država članica uvoza za statistične namene. Ta izvod lahko za statistične namene uporabi tudi država članica uvoza v primerih trgovanja med deli carinskega območja Unije z različnimi davčnimi ureditvami,

izvod 8 se vrne prejemniku.

Možne so različne kombinacije, na primer:

izvoz, pasivno oplemenitenje ali ponovni izvoz: izvodi 1, 2 in 3,

tranzit Unije: izvodi 1, 4 in 5,

carinski postopki ob uvozu: izvodi 6, 7 in 8.

(9)

Poleg tega obstajajo okoliščine, ko je treba carinski status unijskega blaga dokazati v kraju namembnosti. V takih primerih je treba izvod 4 uporabiti kot dokument T2L.

(10)

Gospodarski subjekti lahko po želji uporabijo lastne tiskane podsete, ki združujejo ustrezne izvode, če ti ustrezajo uradnemu vzorcu.

Vsak podset mora biti oblikovan tako, da lahko izvoznik ali imetnik postopka v polja, ki morajo vsebovati enake podatke v obeh vključenih državah članicah, na izvod 1 neposredno vpiše podatke, ki bodo zaradi kemične obdelave papirja vidni na vseh izvodih. Kadar se podatki iz kakršnega koli razloga (zlasti če se njihova vsebina razlikuje glede na fazo zadevne operacije) ne smejo prenašati iz ene države članice v drugo, je treba z desenzibilizacijo samokopirnega papirja omejiti razmnoževanje na zadevne izvode.

Kadar se uporablja računalniški sistem obdelave deklaracij, se lahko uporabijo podseti, sestavljeni iz setov, v katerih ima vsak izvod dvojno funkcijo: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V tem primeru je treba na uporabljenih izvodih v vsakem podsetu prečrtati številko v okvirčkih obrazca za izvode, ki se ne uporabljajo.

Vsak tako opredeljen podset mora biti oblikovan tako, da se podatki, ki morajo biti vidni na vsakem izvodu, kopirajo zaradi kemične obdelave papirja.

(11)

Če so v skladu s splošno pripombo 2 deklaracije za dajanje blaga v carinski postopek, deklaracije za ponovni izvoz ali dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ki se ne giblje v okviru postopka notranjega tranzita Unije, sestavljeni na navadnem papirju z uradnimi ali zasebnimi sistemi za obdelavo podatkov, mora format navedenih deklaracij ali dokazil izpolnjevati pogoje iz zakonika ali te uredbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na hrbtno stran obrazca (za izvode, uporabljene v postopku tranzita Unije), razen:

barve, uporabljene za tiskanje,

uporabe poševnega tiska,

tiskanja ozadja za polja tranzita Unije.

Kadar se tranzitna deklaracija obdela z računalniškim sistemom v uradu odhoda, mora en izvod deklaracije zadržati navedeni urad.

B.   ZAHTEVANE NAVEDBE

Obrazci vsebujejo številna polja, vendar se uporabijo le nekatera, kar je odvisno od zadevnega carinskega postopka.

Brez poseganja v uporabo poenostavljenih postopkov so polja, ki se lahko izpolnijo za vsak postopek, določena v naslednji tabeli. Posebne določbe, ki zadevajo posamezna polja, kakor so opisana v naslovu II, se uporabljajo ne glede na status polj, kakor so opredeljena v tabeli.

Upoštevati je treba, da spodaj navedeni status ne vpliva na dejstvo, da se nekatere navedbe predložijo le, če okoliščine to upravičujejo. Na primer, dodatne enote v polju 41 (status „A“) se navedejo le, če to zahteva sistem TARIC.

Št. polja

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B [1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (št.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B [4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A [6]

 

B

B

B

8 (št.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (št.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (identiteta)

B [1][7]

 

B [7]

 

B [7]

A [7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (država)

 

 

 

 

 

A [8] [24]

 

 

 

 

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

B [4]

 

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

 

B [10]

 

B [10]

 

 

B [10]

B [10]

 

21 (identiteta)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (država)

A [8]

 

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

22 (valuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (znesek)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B [11]

 

B [11]

 

B [11]

 

 

B [11]

B [11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

 

A [13]

A [13]

B [13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33 (1)

A

A

A

 

A

A [16]

A [17]

A

A

B

33 (2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C [1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A [17]

A [18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B [19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A [25]

B [25]

A [25]

B [25]

A [25]

 

 

A [25]

A [25]

B [25]

47 (vrsta)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21][22]

A [18][21][22]

 

47 (davčna osnova)

B

B

B

 

B

 

 

A [18][21][22]

A [18][21][22]

B

47 (stopnja)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

47 (znesek)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

47 (skupaj)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

47 (način plačila)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B [23]

A

B [23]

A

B [23]

 

 

B [23]

B [23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Legenda

Naslovi stolpcev

Oznake za prvo podpolje polja 37

A:

Izvoz/odprema

10, 11, 23

B:

Postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom ali proizvodnja pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo pred izvozom in plačilom izvoznih nadomestil

76, 77

C:

Ponovni izvoz po posebnem postopku, ki ni postopek carinskega skladiščenja

31

D:

Ponovni izvoz po carinskem skladiščenju

31

E:

Pasivno oplemenitenje

21, 22

F:

Tranzit

 

G:

Carinski status unijskega blaga

 

H:

Sprostitev v prosti promet

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja ali začasni uvoz

51, 53, 54

J:

Dajanje blaga v carinsko skladišče

71, 78

Oznake v celicah tabele

A

:

obvezno: navedbe, ki jih zahteva vsaka država članica.

B

:

neobvezno za države članice: navedbe, ki jih države članice lahko opustijo.

C

:

neobvezno za gospodarske subjekte: navedbe, ki jih gospodarski subjekti lahko predložijo, vendar jih države članice od njih ne morejo zahtevati.

Opombe

[1]

To polje je obvezno za kmetijske proizvode z izvoznimi nadomestili.

[2]

Ta navedba se lahko zahteva le za postopke, ki niso računalniško podprti.

[3]

Kadar deklaracija zajema le eno postavko blaga, lahko države članice to polje pustijo prazno, če je v polju 5 vpisana številka „1“.

[4]

To polje se obvezno izpolni pri uporabi NCTS, kakor določa Dodatek C2.

[5]

Ta navedba se lahko zahteva le za računalniško podprte postopke.

[6]

To polje je neobvezno za države članice, kadar prejemnik nima sedeža v Uniji niti v državi s skupnim tranzitom.

[7]

Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah.

[8]

Ne uporablja se za poštne pošiljke ali prevoz po transportnih napeljavah ali železnici.

[9]

Ta navedba se lahko zahteva za postopke, ki niso računalniško podprti. Pri računalniško podprtih postopkih državam članicam ni treba pridobiti te navedbe, če ga lahko izpeljejo iz drugih informacij na deklaraciji in ga v skladu s predpisi o vodenju zunanjetrgovinske statistike pošljejo Komisiji.

[10]

Država članica lahko izpolnitev tretjega podpolja zahteva le, kadar carinska uprava izračuna carinsko vrednost v imenu gospodarskega subjekta.

[11]

Država članica lahko to informacijo zahteva le v tistih primerih, pri katerih ne veljajo pravila o mesečnem določanju menjalnih tečajev iz [prejšnjega poglavja 6 naslova V].

[12]

Tega polja se ne sme izpolniti, če se izvozne formalnosti opravijo na točki izstopa iz Unije.

[13]

Tega polja se ne sme izpolniti, če se uvozne formalnosti opravijo na točki vstopa v Unijo.

[14]

To polje se lahko uporabi pri uporabi NCTS, kakor določa Dodatek C2.

[16]

To podpolje je treba izpolniti, kadar:

tranzitno deklaracijo sestavi ista oseba, takrat ko ali potem ko je sestavila carinsko deklaracijo, ki vsebuje oznako blaga, ali

tako določa zakonodaja Unije.

[17]

Izpolni se le, če tako določa zakonodaja Unije.

[18]

Ta informacija se ne zahteva za blago, upravičeno do oprostitve uvoznih dajatev, razen če carinski organi menijo, da je potrebna za uporabo določb o sprostitvi zadevnega blaga v prosti promet.

[19]

Države članice lahko opustijo to obveznost, če jim njihovi sistemi omogočajo, da samodejno in nedvoumno razberejo to informacijo iz drugih navedb v deklaraciji.

[20]

Ta informacija se ne vpiše, če carinske uprave obračunajo dajatve v imenu gospodarskih subjektov na podlagi drugih informacij v deklaraciji. Za države članice navedba tega podatka ni obvezna.

[21]

Ta informacija se ne vpiše, če carinske uprave obračunajo dajatve v imenu gospodarskih subjektov na podlagi drugih informacij v deklaraciji.

[22]

Kadar deklaracijo spremlja dokument iz člena 6 te delegirane uredbe, lahko države članice opustijo izpolnitev tega polja.

[23]

To polje je treba izpolniti, kadar se deklaracija o dajanju blaga v carinski postopek uporabi za zaključek postopka carinskega skladiščenja.

[24]

Kadar se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se jih prevaža s cestnimi vozili, lahko carinski organi imetniku postopka dovolijo, da pusti to polje prazno, kadar iz logističnih razlogov ob odhodu identiteta in država registracije prevoznega sredstva ob sestavi tranzitne deklaracije nista znani in kadar lahko carinski organi zagotovijo, da bodo zahtevane informacije v zvezi s prevoznimi sredstvi naknadno vpisane v polje 55.

[25]

Država članica, ki je sprejela deklaracijo, lahko opusti obveznost vpisa te informacije, kadar jo lahko pravilno oceni in kadar je opravila izračune, da se zagotovi rezultat v skladu s statističnimi zahtevami.

C.   NAVODILA ZA UPORABO OBRAZCA

V vseh primerih, ko uporabljeni podset vsebuje en izvod ali več, ki se lahko uporabi v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bil prvotno izpolnjen, je treba obrazce izpolniti s pisalnim strojem ali po drugem mehanografskem ali podobnem postopku. Za lažje izpolnjevanje obrazcev se obrazec vstavi v pisalni stroj tako, da se prva črka navedbe v polju 2 vpiše v malo polje v levem zgornjem kotu tega polja.

Kadar so vsi izvodi podseta namenjeni za uporabo v isti državi članici, se lahko izpolnijo v berljivem rokopisu, s črnilom in v velikih tiskanih črkah, če je to dovoljeno v navedeni državi članici. Enako velja za navedbe, navedene na izvodih, ki se uporabljajo za postopek tranzita Unije.

Obrazec ne sme vsebovati nobenih izbrisov ali pisanja prek besedila. Morebitne popravke je treba vpisati tako, da se napačne navedbe prečrtajo in dodajo zahtevane navedbe. Ob vsakem takem popravku je treba vpisati začetnice osebe, ki je vnesla spremembo, in izrecni zaznamek pristojnih organov. Ti lahko po potrebi zahtevajo vložitev nove deklaracije.

Poleg zgoraj navedenih načinov se obrazci lahko izpolnijo tudi samokopirno. Tako jih je mogoče izpolniti tudi pod pogojem, da so dosledno izpolnjene vse zahteve glede vzorcev obrazcev, formata obrazcev, uporabljenega jezika, berljivosti, nebrisanja ter nepisanja prek besedila in glede sprememb.

Gospodarski subjekti izpolnjujejo le ustrezna številčna polja. Druga polja, označena z velikimi tiskanimi črkami, so namenjena upravni rabi.

Brez poseganja v splošno pripombo 2 morajo biti izvodi, ki jih zadrži urad izvoza/odpreme ali urad odhoda, opremljeni z izvirnim podpisom zadevnih oseb.

Ko se pri carinskem uradu vloži deklaracija, ki jo podpiše deklarant ali njegov zastopnik, se šteje, da zadevna oseba prijavlja zadevno blago za zahtevani postopek in je, brez poseganja v morebitno uporabo sankcij ter v skladu z določbami, ki veljajo v državah članicah, odgovorna za:

točnost informacij, navedenih v deklaraciji,

pristnost priloženih listin,

izpolnjevanje vseh obveznosti, povezanih s prepustitvijo zadevnega blaga v zadevni postopek.

Podpis imetnika postopka ali, če je to primerno, njegovega pooblaščenega zastopnika zavezuje v zvezi z vsemi navedbami, ki zadevajo operacijo tranzita Unije, v skladu z določbami o tranzitu Unije iz zakonika, te uredbe in oddelka B zgoraj.

V zvezi s formalnostmi tranzita Unije in formalnostmi v kraju namembnosti je treba navesti, da je v interesu vseh udeležencev, da se preveri vsebina deklaracije, preden se podpiše in vloži na carinskem uradu. Predvsem mora zadevna oseba vse ugotovljene morebitne razlike med blagom, ki ga mora prijaviti, in navedbami, ki so že vnesene v obrazce, nemudoma sporočiti carinskemu organu. V takih primerih je treba deklaracijo izpolniti na novih obrazcih.

Polje, ki se ne uporabi, je treba pustiti popolnoma prazno, če v naslovu III ni določeno drugače.

NASLOV II

NAVEDBE, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA

A.   FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM ALI PROIZVODNJO POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO BLAGA, ZA KATERO VELJAJO IZVOZNA NADOMESTILA, PASIVNIM OPLEMENITENJEM, TRANZITOM UNIJE IN/ALI DOKAZOVANJEM CARINSKEGA STATUSA UNIJSKEGA BLAGA.

Polje 1: Deklaracija

V prvo podpolje vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.

V drugo podpolje vpišite vrsto deklaracije z uporabo ustrezne oznake Unije iz Dodatka D1.

V tretje podpolje vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik

Vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.

Za namene tega dodatka je opredelitev pojma „izvoznik“ enaka opredelitvi iz carinske zakonodaje Unije. V tem smislu „pošiljatelj“ pomeni gospodarski subjekt, ki deluje kot izvoznik v primerih iz člena 134 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadevne osebe.

Pri zbirnih pošiljkah lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, deklaraciji pa se priloži seznam pošiljateljev/izvoznikov.

Polje 3: Obrazci

Vpišite številko podseta glede na skupno število uporabljenih podsetov obrazcev in dopolnilnih obrazcev. Če se na primer uporabi en obrazec EX in dva obrazca EX/c, na obrazec EX vpišite „1/3“, na prvi obrazec EX/c vpišite „2/3“ in na drugi obrazec EX/c vpišite „3/3“.

Kadar deklaracijo sestavljata dva seta štirih izvodov namesto enega seta osmih izvodov, se za določitev števila obrazcev oba seta obravnavata kot eden.

Polje 4: Nakladnice

Vpišite število morebitnih priloženih nakladnic ali število seznamov z opisom blaga, ki jih je potrdil pristojni organ.

Polje 5: Postavke

Vpišite skupno število postavk, ki jih zadevna oseba prijavlja na vseh uporabljenih obrazcih in dopolnilnih obrazcih (ali na nakladnicah ali seznamih z opisom blaga). Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo.

Polje 6: Število tovorkov skupaj

Vpišite skupno število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko.

Polje 7: Referenčna številka

Gre za vpis trgovske referenčne številke, ki jo zadevna oseba dodeli zadevni pošiljki. Lahko je v obliki enotne referenčne številke pošiljke (UCR) (1).

Polje 8: Prejemnik

Vpišite polno ime in naslov zadevne osebe ali oseb, ki se ji(-m) blago dostavi.

Kadar se zahteva identifikacijska številka, vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Če prejemniku ni bila dodeljena številka EORI, vpišite številko, ki jo zahteva zakonodaja zadevne države članice.

Kadar se zahteva identifikacijska številka in deklaracija vsebuje navedbe za izstopno skupno deklaracijo iz Dodatka A ter se v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija prizna, zagotavljajo olajšave, se lahko navedena identifikacijska številka navede v obliki enotne identifikacijske številke tretje države, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Navedena enotna identifikacijska številka tretje države je sestavljena tako, kot je opredeljeno v delu „Izstopne skupne deklaracije“ pojasnjevalne opombe k podatkovnemu elementu z naslovom „Pošiljatelj“ v Dodatku A.

Pri zbirnih pošiljkah lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, deklaraciji pa se priloži seznam prejemnikov.

Polje 14: Deklarant/zastopnik

Vpišite številko EORI iz člena 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu lahko carinska uprava dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo.

Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) zadevne osebe.

Če sta deklarant in izvoznik/pošiljatelj ista oseba, v polje vpišite „izvoznik“ ali „pošiljatelj“.

Za določitev deklaranta ali statusa zastopnika uporabite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1.

Polje 15: Država odpreme/izvoza

V polje 15a vpišite ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 za državo članico, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek.

Kadar pa je znano, da je blago v državo članico, v kateri se nahaja v času prepustitve v carinski postopek, prišlo iz druge države članice, navedite to drugo državo, če:

(i)

je bilo blago prepeljano samo za namene izvoza,

(ii)

izvoznik nima sedeža v državi članici, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek, in

(iii)

vstop v državo članico, v kateri se blago nahaja v času prepustitve v carinski postopek, ni pomenil pridobitve blaga znotraj Unije ali transakcije, ki bi se obravnavala kot taka pridobitev blaga, kot je določeno v Direktivi Sveta 2006/112/ES.

Kadar se blago izvozi po postopku aktivnega oplemenitenja, navedite državo članico, v kateri je bila opravljena zadnja operacija oplemenitenja.

Polje 17: Namembna država

V polje 17a z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite zadnjo namembno državo blaga za izvoz, kot je znano v času izvoza.

Polje 18: Identiteta in država registracije prevoznega sredstva ob odhodu

Vpišite identiteto prevoznega sredstva, na katero se blago neposredno naloži ob zaključku izvoznih ali tranzitnih formalnosti, ki jim sledi država registracije prevoznega sredstva (ali vozila, ki poganja druga prevozna sredstva, če je prevoznih sredstev več) v obliki ustrezne oznake Unije iz Dodatka D1. Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, vpišite registrski številki vlečnega vozila in priklopnika, skupaj z oznako države registracije vlečnega vozila.

Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva se lahko vpišejo naslednji podatki glede identitete:

Prevozno sredstvo

Način identifikacije

prevoz po morju in celinskih plovnih poteh

ime plovila

letalski prevoz

številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka zrakoplova)

cestni promet

registrska številka vozila

železniški promet

številka vagona

Vendar pa za tranzitne operacije, kadar se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se jih prevaža s cestnimi vozili, lahko carinski organi imetniku postopka dovolijo, da pusti to polje prazno, kadar bi logistični model ob odhodu lahko povzročil, da registracija in država prevoznega sredstva ne bi bili znani ob sestavi tranzitne deklaracije, in kadar ti organi lahko zagotovijo, da bodo zahtevani podatki v zvezi s prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v polje 55.

Polje 19: Zabojnik (Zab.)

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite predvideno stanje ob prehodu zunanje meje Unije na podlagi informacij, ki so na voljo ob zaključku izvoznih formalnosti.

Polje 20: Dobavni pogoji

Z ustreznimi oznakami Unije in tarifnimi številkami iz Dodatka D1 navedite pogoje iz gospodarske pogodbe.

Polje 21: Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite državo registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu zunanje meje Unije, znano ob zaključku formalnosti.

Pri kombiniranem prevozu ali uporabi več prevoznih sredstev je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. V primeru tovornjaka na morski ladji je aktivno prevozno sredstvo ladja; v primeru vlečnega vozila in priklopnika je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo.

Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva se lahko vpišejo naslednji podatki glede identitete:

Prevozno sredstvo

Način identifikacije

prevoz po morju in celinskih plovnih poteh

ime plovila

letalski prevoz

številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka zrakoplova)

cestni promet

registrska številka vozila

železniški promet

številka vagona

Polje 22: Valuta in skupni znesek računa

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite v prvo podpolje valuto, v kateri je sestavljen trgovinski račun.

V drugo podpolje vpišite znesek računa za vse deklarirano blago.

Polje 23: Menjalni tečaj

V to polje se vpiše veljavni menjalni tečaj med valuto računa in valuto zadevne države članice.

Polje 24: Vrsta transakcije

Z ustreznimi oznakami iz Dodatka D1 vpišite zadevno vrsto transakcije.

Polje 25: Vrsta prevoza na meji

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto prevoza za predvideno aktivno prevozno sredstvo ob izstopu s carinskega območja Unije.

Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto prevoza ob odhodu.

Polje 27: Kraj natovarjanja

Kadar je potrebno, vpišite oznako kraja, znanega ob zaključku formalnosti, kjer se blago natovori na aktivno prevozno sredstvo, s katerim bo prepeljano čez mejo Unije.

Polje 29: Urad izstopa

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 navedite carinski urad, kjer bo blago predvidoma zapustilo carinsko območje Unije.

Polje 30: Lokacija blaga

Vpišite natančno lokacijo, kjer se blago lahko pregleda.

Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta

Vpišite oznake, številke, količino in vrsto tovorkov ali, če je blago v razsutem stanju, številko takega blaga, ki jo zajema deklaracija, skupaj z navedbami, potrebnimi za njegovo identifikacijo. Opis blaga pomeni običajen trgovski opis blaga. Kadar je treba izpolniti polje 33 v zvezi z oznako blaga, mora biti opis blaga dovolj natančen, da omogoča nedvoumno uvrstitev blaga. V to polje se morajo vpisati tudi navedbe, ki jih zahteva morebitna posebna zakonodaja. Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite vrsto tovorkov.

Če se uporabijo zabojniki, je treba v to polje vnesti tudi njihove identifikacijske oznake.

Polje 32: Številka postavke

Vpišite zadevno zaporedno številko postavke od skupnega števila postavk blaga, deklariranega na obrazcih in dopolnilnih obrazcih, kot je opisano v opombi k polju 5.

Polje 33: Oznaka blaga

Vpišite številko oznake, ki ustreza zadevni postavki, kot je opisano v Dodatku D1.

Polje 34: Oznaka države porekla

Gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo polje 34a, morajo uporabiti ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 za navedbo države porekla, kot je opredeljeno v naslovu II zakonika.

V polje 34b vpišite regijo odpreme ali proizvodnje zadevnega blaga.

Polje 35: Bruto masa (v kg)

Vpišite bruto maso blaga v kilogramih, opisanega v zadevnem polju 31. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.

Če tranzitna deklaracija zajema več vrst blaga, je treba skupno bruto maso vpisati le v prvo polje 35, ostala polja 35 pa pustiti prazna. Države članice lahko to pravilo razširijo na vse postopke, navedene v stolpcih A do E in G tabele iz naslova I(B).

Kadar bruto masa, ki presega 1 kilogram, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na naslednji način:

od 0,001 do 0,499: zaokroži se navzdol na najbližji kilogram,

od 0,5 do 0,999: zaokroži se navzgor na najbližji kilogram.

Bruto masa, nižja od 1 kg, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za tovorek, težak 654 gramov).

Polje 37: Postopek

Z ustrezno oznako Unije iz Dodatka D1 vpišite postopek, za katerega prijavljate blago.

Polje 38: Neto masa (v kg)

Vpišite neto maso blaga v kilogramih, opisanega v zadevnem polju 31. Neto masa je masa blaga brez embalaže.

Polje 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument

Z ustreznimi oznakami Unije iz Dodatka D1 vpišite referenčne navedbe dokumentov, predloženih pred izvozom v tretjo državo/odpremo v državo članico.

Kadar deklaracija zadeva ponovno izvoženo blago po zaključku postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipa B, vpišite referenčne navedbe o deklaraciji za vnos blaga v navedenem postopku.

V primeru deklaracije za vnos blaga v postopku tranzita Unije navedite sklicevanje na predhodno carinsko deklaracijo ali ustrezne carinske dokumente. Kadar je treba v primeru postopkov tranzita, ki niso računalniško podprti, vnesti več kot eno sklicevanje, lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda „razno“, seznam zadevnih sklicevanj pa se priloži tranzitni deklaraciji.

Polje 41: Dodatne enote

Po potrebi vpišite količino zadevnega blaga, izraženo v merski enoti, ki je določena v nomenklaturi blaga.

Polje 44: Dodatne informacije / predloženi dokumenti / potrdila in dovoljenja

Z ustreznimi oznakami iz Dodatka D1 vpišite podatke, ki se zahtevajo v skladu s katerimi koli posebnimi pravili in se uporabljajo skupaj z referenčnimi navedbami dokumentov, ki se predložijo skupaj z deklaracijo.

Podpolje „oznaka D. I.“ (oznaka Dodatne informacije) se ne sme uporabiti.

Kadar se deklaracija za ponovni izvoz po zaključku postopka carinskega skladiščenja vloži pri carinskem uradu, ki ni isti kot nadzorni urad, vnesite ime in polni naslov nadzornega urada.

Deklaracije, izdane v državah članicah, ki v prehodnem obdobju uvajanja evra gospodarskim subjektom dajejo možnost odločitve za uporabo evra pri izdaji njihovih carinskih deklaracij, morajo v tem polju, najbolje v podpolju v kotu spodaj desno, navesti uporabljeno enoto valute, nacionalno enoto ali euro.

Države članice lahko določijo, da se ta kazalnik lahko vpiše le v polje 44 za prvo postavko deklariranega blaga. V tem primeru se šteje, da je informacija veljavna za vse blagovne postavke, ki jih zajema deklaracija.

Oznaka bo izdelana z oznako valute ISO-alpha-3 (ISO 4217).

Polje 46: Statistična vrednost

Vpišite statistično vrednost, izraženo v enoti valute, oznaka katere je lahko v polju 44, ali, če take oznake v polju 44 ni, v valuti države članice, v kateri so opravljene izvozne formalnosti, v skladu z veljavnimi določbami Unije.

Polje 47: Izračun davkov

Vpišite veljavno davčno osnovo (vrednost, masa ali drugo). Kjer je potrebno, se z ustreznimi oznakami Unije iz Dodatka D1 vpišejo naslednji podatki v vsaki vrstici:

vrsta dajatve (npr. trošarine),

davčna osnova,

veljavna davčna stopnja,

plačljiv znesek davka,

izbrani način plačila (NP).

Zneski v tem polju morajo biti izraženi v enoti valute, katere oznaka je lahko navedena v polju 44, ali, če taka oznaka ni navedena v polju 44, v valuti države članice, v kateri se opravijo izvozne formalnosti.

Polje 48: Odlog plačila

Kjer je primerno, vpišite referenčne na