Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1998

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva (Besedilo velja za EGP)

OJ L 299, 14.11.2015, p. 1–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj

14.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998

z dne 5. novembra 2015

o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in FSveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008 bi morala Komisija sprejeti podrobne ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov iz člena 4(1) in splošnih ukrepov, ki dopolnjujejo skupne osnovne standarde iz člena 4(2) navedene uredbe.

(2)

Če vsebujejo občutljive varnostne podatke, bi jih bilo treba obravnavati v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) št. 2015/444 (2), kakor je določeno v točki (a) člena 18 Uredbe (ES) št. 300/2008. Navedene ukrepe bi bilo zato treba sprejeti ločeno z izvedbenim sklepom Komisije, naslovljenim na države članice, in se ne bi smeli objaviti.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 (3), ki določa ukrepe iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, je bila spremenjena dvajsetkrat, odkar je začela veljati. Da bi zagotovili jasnost in pravno varnost, bi jo bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti z novim aktom, ki bi prečistil prvotni akt in vse njegove spremembe. Kadar je to ustrezno, bi bilo navedeni novi akt treba pojasniti in posodobiti glede na pridobljene praktične izkušnje in zadevni tehnološki razvoj.

(4)

Te ukrepe bi bilo treba redno pregledovati, da se zagotovi, da so sorazmerni razvoju groženj.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varovanje civilnega letalstva, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podrobni ukrepi za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varovanje civilnega letalstva, kakor so navedeni v členu 4(1) Uredbe (ES) št. 300/2008, in splošni ukrepi, ki dopolnjujejo skupne osnovne standarde, kakor so navedeni v členu 4(2) navedene uredbe, so določeni v Prilogi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 185/2010 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. februarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 55, 5.3.2010, str. 1).


PRILOGA

1.   VARNOST LETALIŠČA

1.0   SPLOŠNE DOLOČBE

1.0.1   Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

1.0.2   V tem poglavju se šteje, da so del letališča tudi zrakoplov, avtobus, voziček za prtljago ali vsa druga prevozna sredstva ali prehod ali koridor iz terminala v zrakoplov.

V tem poglavju „zavarovana prtljaga“ pomeni varnostno pregledano odhajajočo oddano prtljago, ki je fizično zavarovana, da se tako prepreči vnos kakršnih koli predmetov.

1.0.3   Brez poseganja v merila za odstopanja, kot so določena v delu K Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 272/2009 (1), lahko pristojni organ dovoli posebne varnostne postopke ali izvzetja za varovanje in varnost nadzorovanih območij letališč ob dnevih, ko ni več kot osem načrtovanih odhodnih letov, pod pogojem, da je treba natovoriti, raztovoriti, vkrcati ali izkrcati le en zrakoplov hkrati bodisi v kritičnem delu varnostnega območja omejenega gibanja ali na letališču, ki ne sodi na področje uporabe točke 1.1.3.

1.0.4   V tej prilogi so „predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov“ predmeti, namenjeni osebni uporabi osebe, ki jih nosi.

1.0.5   Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 final (2) vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

1.1   ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU LETALIŠČA

1.1.1   Meje

1.1.1.1   Meje med javnim in nadzorovanim delom letališča, varnostnimi območji omejenega gibanja, kritičnimi deli in, če je primerno, razmejenimi območji so jasno razpoznavne na vsakem letališču, da se tako omogoči izvajanje ustreznega varnostnega nadzora na vsakem od teh območij.

1.1.1.2   Meja med javnim in nadzorovanim delom letališča je fizična ovira, ki je jasno vidna širši javnosti in ki osebam onemogoča nepooblaščen dostop.

1.1.2   Varnostna območja omejenega gibanja

1.1.2.1   Varnostna območja omejenega gibanja vključujejo najmanj naslednje:

(a)

del letališča, do katerega imajo dostop varnostno pregledani odhajajoči potniki, in

(b)

del letališča, skozi katerega lahko gre varnostno pregledana odhajajoča oddana prtljaga oziroma v katerem se lahko zadrži, razen če gre za zavarovano prtljago, ter

(c)

del letališča, namenjen za parkiranje zrakoplovov, predvidenih za vkrcanje ali natovarjanje.

1.1.2.2   Del letališča se šteje za varnostno območje omejenega gibanja najmanj za čas, ko potekajo dejavnosti iz točke 1.1.2.1.

Ko je vzpostavljeno varnostno območje omejenega gibanja, se tik pred vzpostavitvijo takega območja izvede varnostni pregled delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov. Ta določba se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

1.1.2.3   Kadar koli so utegnile imeti dostop na varnostna območja omejenega gibanja nepooblaščene osebe, se čim prej izvede varnostni pregled delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov. Ta določba se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

1.1.3   Kritični deli varnostnih območij omejenega gibanja

1.1.3.1   Kritični deli se vzpostavijo na letališčih, na katerih ima več kot 40 oseb identifikacijsko priponko za letališče za dostop na varnostna območja omejenega gibanja.

1.1.3.2   Kritični deli vključujejo najmanj naslednje:

(a)

vse dele letališča, do katerih imajo dostop varnostno pregledani odhajajoči potniki, in

(b)

vse dele letališča, skozi katere lahko gre varnostno pregledana odhajajoča oddana prtljaga oziroma v katerih se lahko zadrži, razen če gre za zavarovano prtljago.

Del letališča se šteje za kritični del najmanj za čas, ko potekajo dejavnosti iz točke (a) ali (b).

1.1.3.3   Ko je vzpostavljen kritični del, se tik pred vzpostavitvijo takega dela izvede varnostna preiskava delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov. Ta določba se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

1.1.3.4   Kadar koli so varnostno nepregledane osebe ali potniki in člani posadke, ki prihajajo iz tretjih držav, ki niso naštete v Dodatku 4-B, utegnili imeti dostop do kritičnih delov, se čim prej izvede varnostni pregled delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov.

Odstavek 1 se šteje za izpolnjenega pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

Odstavek 1 se ne uporablja, kadar so imele dostop v kritične dele osebe, ki jih zajemata točki 1.3.2 in 4.1.1.7.

V zvezi s potniki in člani posadke, ki prihajajo iz tretjih držav, ki niso naštete v Dodatku 4-B, se odstavek 1 uporablja samo za tiste kritične dele, ki se uporabljajo za varnostno pregledano oddano prtljago in/ali varnostno pregledane odhajajoče potnike, ki ne odhajajo na istem zrakoplovu kot ti potniki in člani posadke.

1.2   NADZOR DOSTOPA

1.2.1   Dostop do nadzorovanega dela letališča

1.2.1.1   Dostop do nadzorovanega dela letališča je dovoljen samo, če imajo osebe in vozila utemeljen razlog, da so tam. Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.

1.2.1.2   Oseba, ki ji je dovoljen dostop do nadzorovanega dela letališča, ima pri sebi pooblastilo.

1.2.1.3   Vozilo, ki mu je dovoljen dostop do nadzorovanega dela letališča, ima nameščeno prepustnico za vozilo.

1.2.1.4   Osebe, ki so na nadzorovanem delu letališča, kontrolorjem na zahtevo predložijo pooblastilo.

1.2.2   Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja

1.2.2.1   Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja se lahko dovoli samo, če imajo osebe in vozila utemeljen razlog, da so tam. Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.

1.2.2.2   Oseba, ki ji je dovoljen dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, predloži eno od naslednjih pooblastil:

(a)

veljaven vstopni kupon ali enakovredno dokazilo ali

(b)

veljavno identifikacijsko priponko za člane posadke ali

(c)

veljavno identifikacijsko priponko za letališče ali

(d)

veljavno izkaznico pristojnega nacionalnega organa ali

(e)

veljavno izkaznico organa za skladnost, ki jo priznava pristojni nacionalni organ.

Dostop pa se lahko odobri tudi po pozitivni identifikaciji z biometričnim preverjanjem podatkov.

1.2.2.3   Vozilo, ki se mu dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, ima nameščeno veljavno prepustnico za vozilo.

1.2.2.4   Vstopni kupon ali enakovredno dokazilo iz točke 1.2.2.2(a) se preveri, preden se osebi dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, da se tako z gotovostjo prepriča o njegovi veljavnosti.

Identifikacijsko priponko/izkaznico iz točk 1.2.2.2(b)–(e) se preveri, preden se osebi dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, da se tako z gotovostjo prepriča o njeni veljavnosti in ujemanju z imetnikom.

Kadar se uporablja biometrična identifikacija, se s preverjanjem zagotovi, da je oseba, ki skuša pridobiti dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, nosilka enega od dovoljenj iz točke 1.2.2.2 ter da je to dovoljenje veljavno in ni bilo onemogočeno.

1.2.2.5   Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do varnostnih območij omejenega gibanja točke dostopa nadzoruje:

(a)

elektronski sistem, ki omejuje dostop na eno osebo hkrati, ali

(b)

pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor dostopa.

Pristojni organ lahko v svojem nacionalnem programu varovanja v letalstvu opredeli, da se omejitev na eno osebo hkrati v točki (a) ne uporablja na točkah dostopa, ki jih uporabljajo izključno uradniki organov pregona.

1.2.2.6   Preden se vozilu dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, se preveri prepustnica za vozilo ter tako zagotovi njena veljavnost in ujemanje z vozilom.

1.2.2.7   Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.2.3   Zahteve za identifikacijske priponke Unije za člane posadke in za letališče

1.2.3.1   Identifikacijska priponka člana posadke, zaposlenega pri letalskem prevozniku Unije, in identifikacijska priponka za letališče se lahko izda samo osebi, ki ima operativno potrebo in je uspešno opravila preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1.3.

1.2.3.2   Identifikacijske priponke za člane posadke in za letališče se izdajajo za največ pet let.

1.2.3.3.   Identifikacijska priponka osebe, ki preverjanja preteklosti ne opravi uspešno, se nemudoma prekliče.

1.2.3.4   Identifikacijska priponka se nosi na vidnem mestu vsaj takrat, kadar se imetnik nahaja na varnostnih območjih omejenega gibanja.

Osebe, pristojne za izvajanje točke 1.5.1(c), opozorijo in po potrebi prijavijo osebo, ki ne nosi priponke na varnostnih območjih omejenega gibanja, razen na tistih območjih, kjer so prisotni potniki.

1.2.3.5   Identifikacijska priponka se nemudoma vrne izdajatelju:

(a)

na zahtevo izdajatelja ali

(b)

ob prenehanju delovnega razmerja ali

(c)

ob spremembi delodajalca ali

(d)

ob spremembi potrebe po dostopu na območja, za katera je bilo pooblastilo dano, ali

(e)

ob poteku veljavnosti priponke ali

(f)

ob odvzemu priponke.

1.2.3.6   Izdajatelj se nemudoma uradno obvesti o izgubi, kraji ali nevrnitvi identifikacijske priponke.

1.2.3.7   Elektronska priponka se po vrnitvi, poteku veljavnosti, odvzemu ali obvestilu o izgubi, kraji ali nevrnitvi nemudoma onemogoči.

1.2.3.8   Identifikacijske priponke Unije za člane posadke in za letališče so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.2.4   Dodatne zahteve za identifikacijske priponke Unije za člane posadke

1.2.4.1   Identifikacijska priponka člana posadke, zaposlenega pri letalskem prevozniku Unije, izkazuje:

(a)

ime in fotografijo imetnika in

(b)

ime letalskega prevoznika in

(c)

besedo „crew“ ter

(d)

datum prenehanja veljavnosti.

1.2.5   Dodatne zahteve za identifikacijske priponke za letališče

1.2.5.1   Identifikacijska priponka za letališče izkazuje:

(a)

ime in fotografijo imetnika in

(b)

ime delodajalca imetnika, če ni elektronsko programirana, in

(c)

ime bodisi izdajatelja ali letališča in

(d)

območja, za dostop do katerih je imetnik pooblaščen, ter

(e)

datum prenehanja veljavnosti, če ni elektronsko programirana.

Imena in območja dostopa lahko nadomesti ustrezna identifikacija.

1.2.5.2   Za preprečitev zlorabe identifikacijskih priponk za letališče je vzpostavljen sistem, s katerim se ustrezno zagotovi zaznava poskusa uporabe priponk, ki so bile izgubljene ali ukradene ali niso bile vrnjene. Ob zaznavi se izvede ustrezen ukrep.

1.2.6   Zahteve za prepustnice za vozila

1.2.6.1   Prepustnica za vozilo se lahko izda le v primerih, ko je ugotovljena operativna potreba.

1.2.6.2   Prepustnica za vozilo je specifična za vozilo in izkazuje:

(a)

območja, za dostop do katerih je vozilo pooblaščeno, in

(b)

datum prenehanja veljavnosti.

Za elektronske prepustnice za vozila ni potrebno, da izkazujejo območja, za dostop do katerih je vozilo pooblaščeno, ali datum prenehanja veljavnosti, če so ti podatki elektronsko berljivi in preverjeni, preden je dovoljen dostop na varnostna območja omejenega gibanja.

1.2.6.3   Elektronska prepustnica za vozilo je pritrjena na vozilo na način, ki zagotavlja njeno neprenosljivost.

1.2.6.4   Prepustnica za vozilo se namesti na vidnem mestu, kadar koli je vozilo na nadzorovanem delu letališča.

1.2.6.5   Prepustnica za vozilo se nemudoma vrne izdajatelju:

(a)

na zahtevo izdajatelja ali

(b)

kadar se vozilo ne bo več uporabljalo za dostop na nadzorovani del letališča ali

(c)

ob poteku veljavnosti prepustnice, razen če se ne razveljavi samodejno.

1.2.6.6   Izdajatelj se nemudoma uradno obvesti o izgubi, kraji ali nevrnitvi prepustnice za vozilo.

1.2.6.7   Elektronska prepustnica za vozilo se po vrnitvi, poteku veljavnosti ali obvestilu o izgubi, kraji ali nevrnitvi nemudoma onemogoči.

1.2.6.8   Za preprečitev zlorabe prepustnic za vozila je vzpostavljen sistem, s katerim se ustrezno zagotovi zaznava poskusa uporabe prepustnic, ki so bile izgubljene ali ukradene ali niso bile vrnjene. Ob zaznavi se izvede ustrezen ukrep.

1.2.6.9   Vozila, ki se uporabljajo samo na nadzorovanem delu letališča in nimajo dovoljenja za vožnjo po javnih cestah, so lahko izvzeta iz uporabe točk 1.2.6.2 do 1.2.6.8, če so na zunanji strani jasno označena kot operativna vozila za uporabo na navedenem letališču.

1.2.7   Dostop s spremstvom

1.2.7.1   Člani posadke, ki nimajo veljavne identifikacijske priponke za letališče, imajo spremstvo vedno, kadar so na varnostnih območjih omejenega gibanja, razen na:

(a)

območjih, kjer so lahko prisotni potniki, in

(b)

območjih v neposredni bližini zrakoplova, s katerim so prispeli ali bodo odpotovali, in

(c)

območjih, namenjenih za posadke, ter

(d)

razdaljah med terminalom ali točko dostopa in zrakoplovom, s katerim so člani osebja prispeli ali bodo odpotovali.

1.2.7.2   Izjemoma je lahko oseba izvzeta iz zahtev iz točke 1.2.5.1 in obveznosti v zvezi s preverjanji preteklosti, in sicer pod pogojem, da ima vedno, kadar je na varnostnih območjih omejenega gibanja, spremstvo. Oseba je lahko izvzeta iz zahtev v zvezi s spremstvom, če ima ta oseba pooblastilo in veljavno identifikacijsko priponko za letališče.

1.2.7.3   Spremljevalec:

(a)

ima veljavno identifikacijsko priponko/izkaznico iz točke 1.2.2.2(c), (d) oziroma (e) in

(b)

je pooblaščen za spremljanje na varnostnih območjih omejenega gibanja in

(c)

ima osebo oziroma osebe, ki jih spremlja, vedno v direktni vidni liniji ter

(d)

ustrezno zagotovi, da oseba oziroma osebe, ki jih spremlja, ne storijo nobene kršitve varnosti.

1.2.7.4   Vozilo je lahko izvzeto iz zahtev iz točke 1.2.6 pod pogojem, da ima vedno, kadar je na nadzorovanem delu letališča, spremstvo.

1.2.7.5   Če potnik ne potuje zaradi pogodbe za zračni prevoz, katere posledica je predaja vstopnega kupona za vkrcanje ali enakovrednega dokumenta, je član posadke, ki spremlja takšnega potnika, lahko izvzet iz zahtev iz točke 1.2.7.3(a).

1.2.8   Druga izvzetja

Druga izvzetja so predmet določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.3   VARNOSTNI PREGLED OSEB, RAZEN POTNIKOV, IN NJIHOVIH OSEBNIH PREDMETOV

1.3.1   Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov

1.3.1.1   Osebe, razen potnikov, se varnostno pregledajo z eno od naslednjih metod:

(a)

z ročno preiskavo,

(b)

s prehodnim detektorjem kovin,

(c)

s psi za odkrivanje eksplozivov,

(d)

z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov,

(e)

z varnostnimi skenerji, ki ne uporabljajo ionizirajočega sevanja,

(f)

naprave za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji z detektorji kovin za ročno uporabo.

1.3.1.2   Za varnostni pregled oseb, razen potnikov, se uporabljajo točke 4.1.1.3–4.1.1.6 in 4.1.1.10–4.1.1.11.

1.3.1.3   Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda oseb, razen potnikov, ali pri nepredvidljivem izmenjevanju z ročnimi preiskavami, prehodnim detektorjem kovin ali varnostnimi skenerji.

1.3.1.4   Osebni predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov, se varnostno pregledajo z eno od naslednjih metod:

(a)

z ročno preiskavo,

(b)

z rentgenskim aparatom,

(c)

s sistemi za odkrivanje eksploziva,

(d)

s psi za odkrivanje eksplozivov,

(e)

z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov.

1.3.1.5   Točke 4.1.2.4–4.1.2.7 in 4.1.2.11 se uporabljajo za varnostni pregled osebnih predmetov, ki jih nosijo osebe, razen potnikov.

1.3.1.6   Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda osebnih predmetov oseb, razen potnikov, ali pri nepredvidljivem izmenjevanju z ročnimi preiskavami, rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva.

1.3.1.7   Kadar je treba osebe, razen potnikov, in njihove osebne predmete stalno naključno varnostno pregledovati, pogostost določi pristojni organ na podlagi ocene tveganja.

1.3.1.8   Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.3.2   Izvzetja in posebni postopki varnostnih pregledov

1.3.2.1   Pristojni organ lahko iz objektivnih razlogov osebam, razen potnikom, dovoli izvzetje iz varnostnih pregledov ali zanje predvidi posebne postopke varnostnih pregledov, če jih spremlja oseba, pooblaščena za spremljanje v skladu s točko 1.2.7.3.

1.3.2.2   Pregledane osebe, razen potnikov, ki začasno zapustijo kritične dele, se lahko ob vrnitvi izvzamejo iz varnostnih pregledov, če so bile pod stalnim nadzorom pooblaščenih oseb, ki zadostuje, da se ustrezno zagotovi, da osebe v te kritične dele ne vnesejo prepovedanih predmetov.

1.3.2.3   Izvzetja in posebni postopki varnostnih pregledov so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4   PREISKAVA VOZIL

1.4.1   Vozila, ki vstopajo v kritične dele

1.4.1.1   Vsa vozila se pred vstopom v kritične dele preiščejo. Zavarovana so pred nezakonitim vmešavanjem od trenutka takoj po preiskavi do vstopa v kritične dele.

1.4.1.2   Voznik in drugi potniki med preiskavo niso v vozilu. Svoje osebne predmete vzamejo iz vozila in odnesejo s seboj na varnostni pregled.

1.4.1.3   Vzpostavljene so določene metodologije za zagotovitev naključnosti izbire območij preiskave.

1.4.1.4   Vozila, ki vstopajo v kritične dele, so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4.2   Vozila, ki vstopajo na varnostna območja omejenega gibanja, razen kritičnih delov

1.4.2.1   Voznik in drugi potniki med preiskavo niso v vozilu. Svoje osebne predmete vzamejo iz vozila in odnesejo s seboj na varnostni pregled.

1.4.2.2   Vzpostavljene so določene metodologije za zagotovitev naključnosti izbire vozil in območij preiskave.

1.4.2.3   Vozila, ki vstopajo na varnostna območja omejenega gibanja, razen kritičnih delov, so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4.3   Metode preiskave

1.4.3.1   Ročna preiskava obsega temeljit ročni pregled izbranih območij, vključno z vsebino, s katerim se ustrezno zagotovi, da na teh ni prepovedanih predmetov.

1.4.3.2   Kot dodatno sredstvo preiskave se lahko uporabljajo le naslednje metode:

(a)

psi za odkrivanje eksplozivov in

(b)

naprave za zaznavanje sledi eksplozivov.

1.4.3.3   Metode preiskave so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4.4   Izvzetja in posebni postopki preiskav

1.4.4.1   Pristojni organ lahko iz objektivnih razlogov vozilom dovoli izvzetje iz preiskav ali zanje predvidi posebne postopke preiskav, če jih spremlja oseba, pooblaščena za spremljanje v skladu s točko 1.2.7.3.

1.4.4.2   Izvzetja in posebni postopki preiskav so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.5   NADZORSTVO, PATRULJE IN DRUGE VRSTE FIZIČNEGA NADZORA

1.5.1   Nadzorstvo ali patrulje se izvajajo zaradi nadzora:

(a)

mejá med javnim delom letališča, nadzorovanim delom letališča, varnostnimi območji omejenega gibanja, kritičnimi deli in, če je primerno, razmejenimi območji in

(b)

območij in bližine terminala, ki so dostopni javnosti, vključno s parkirišči in transportnimi potmi, in

(c)

uporabe in veljavnosti identifikacijskih priponk oseb na varnostnih območjih omejenega gibanja, razen na tistih območjih, kjer so prisotni potniki, in

(d)

uporabe in veljavnosti prepustnic za vozila na nadzorovanem delu letališča ter

(e)

oddane prtljage, tovora in pošte, zalog za oskrbo med letom ter pošte in materiala letalskega prevoznika v kritičnih delih, ki čakajo na natovarjanje.

1.5.2   Pogostost in način izvajanja nadzorstva in patrulj temeljita na oceni tveganja in ju odobri pristojni organ. Upoštevata:

(a)

velikost letališča, vključno s številom in naravo operacij, in

(b)

ureditev letališča, zlasti medsebojne povezave med območji, vzpostavljenimi na letališču, ter

(c)

možnosti in omejitve načinov izvajanja nadzorstva in patrulj.

Deli ocene tveganja, ki se nanašajo na pogostost in način izvajanja nadzorstva in patrulj, se na zahtevo dajo na voljo v pisni obliki za potrebe nadzora skladnosti.

1.5.3   Nadzorstvo in patrulje ne sledijo predvidljivemu vzorcu. Veljavnost identifikacijskih priponk se preverja naključno.

1.5.4   Vzpostavljeni so ukrepi, ki osebe odvračajo od kršenja varnosti na kontrolnih točkah in, če pride do take kršitve, nemudoma omogočajo omilitev in odpravo kršitve ter njenih posledic.

1.6   PREPOVEDANI PREDMETI

1.6.1   Osebam, razen potnikov, ni dovoljeno, da na varnostna območja omejenega gibanja nosijo predmete, navedene v Dodatku 1-A.

1.6.2   Izvzetje iz točke 1.6.1 se lahko odobri pod pogojem, da je oseba pooblaščena, da na varnostna območja omejenega gibanja nosi predmete za izvajanje opravil, ki so bistvenega pomena za delovanje letaliških objektov ali zrakoplovov, ali za opravljanje nalog med letom.

1.6.3   Da se dovoli povezava osebe, pooblaščene za nošenje enega ali več predmetov iz Dodatka 1-A, na nošeni predmet:

(a)

ima oseba pooblastilo in ga nosi s seboj. Pooblastilo je navedeno na identifikacijski priponki za dostop na varnostna območja omejenega gibanja ali na ločeni pisni izjavi. Na pooblastilu so navedeni predmeti, ki se lahko nosijo, bodisi kot kategorija bodisi kot konkreten predmet. Če je pooblastilo navedeno na identifikacijski priponki, je prepoznavno na podlagi potrebe po seznanitvi ali

(b)

je na varnostni kontrolni točki vzpostavljen sistem, ki opozarja, katere osebe so pooblaščene za nošenje katerih predmetov, bodisi kot kategorije bodisi kot konkretnega predmeta.

1.6.4   Povezava osebe s predmeti se opravi, preden se osebi dovoli nesti zadevni(-e) predmet(-e) na varnostna območja omejenega gibanja ali na krov zrakoplova, ali ob pozivu k identifikaciji s strani oseb, ki opravljajo nadzorstvo ali patrulje v skladu s točko 1.5.1(c).

1.6.5   Predmeti iz Dodatka 1-A se lahko shranijo na varnostnih območjih omejenega gibanja, če se zavarujejo. Predmeti iz točk (c), (d) in (e) iz Dodatka 4-C se lahko hranijo na varnostnih območjih omejenega gibanja, ki niso dostopni potnikom.

DODATEK 1-A

OSEBE, RAZEN POTNIKOV

SEZNAM PREPOVEDANIH PREDMETOV

(a)

Strelno orožje in druge naprave, s katerimi se sprožajo izstrelki – naprave, s katerimi je ali se zdi mogoče sprožiti izstrelek in s tem povzročiti resno poškodbo ter ki vključujejo:

strelno orožje vseh vrst, kot so pištole, revolverji, puške, šibrenice,

otroške pištole, kopije in imitacije strelnega orožja, ki jih je mogoče zamenjati za pravo orožje,

sestavne dele strelnega orožja, razen teleskopskih vizirjev,

puške na stisnjen zrak in na CO2, kot so pištole, šibrovke, puške in pištole za kroglične ležaje,

signalne pištole in startne pištole,

loke, samostrele in puščice,

harpunske topove in podvodne puške,

frače in katapulte.

(b)

Naprave za omamljanje – naprave, ki so posebej namenjene omamljanju ali imobilizaciji in vključujejo:

naprave za omrtvičenje, kot so pištole za omamljanje, električni paralizatorji in pendreki za omamljanje,

pripomočke za omamljanje in ubijanje živali,

kemikalije, pline in razpršilce za oslabitev in onesposobitev, kot so solzivec, poprovi razpršilci, razpršilci s pekočo papriko, solzilni plin, kislinski razpršilci in razpršilci za odganjanje živali.

(c)

Eksplozivi ter zažigalne snovi in naprave – eksplozivi ter zažigalne snovi in naprave, s katerimi je ali se zdi mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključujejo:

strelivo,

eksplozivne kapice,

detonatorje in vžigalnike,

lažni eksplozivni material ali njegove modele,

mine, granate in druge vojaške eksplozivne naprave,

ognjemet in druga pirotehnična sredstva,

izvore dima v pločevinkah in kartušah,

dinamit, smodnik in plastične eksplozive.

(d)

Kateri koli drug predmet, s katerim je mogoče povzročiti resno poškodbo in ki se običajno ne uporablja na varnostnih območjih omejenega gibanja, npr. oprema za borilne veščine, meči, sablje itd.

2.   RAZMEJENA OBMOČJA NA LETALIŠČIH

V tej uredbi ni določb.

3.   VARNOST ZRAKOPLOVOV

3.0   SPLOŠNE DOLOČBE

3.0.1   Če ni drugače določeno, letalski prevoznik zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju, za svoj zrakoplov.

3.0.2   Tretje države, v katerih so veljavni varnostni standardi priznani kot enakovredni skupnim osnovnim standardom, kar zadeva varnost zrakoplovov, so naštete v Dodatku 3-B.

3.0.3   Ni potrebno, da se na zrakoplovu opravi varnostno preverjanje. Na njem se opravi varnostna preiskava v skladu s točko 3.1.

3.0.4   Upravljavec letališča letalskega prevoznika na zahtevo uradno obvesti, ali je njegov zrakoplov v kritičnem delu ali ne. Kadar to ni nedvoumno, se predpostavlja, da je zrakoplov v delu, ki ni kritični del.

3.0.5   Če se območje ne šteje več za kritični del zaradi spremembe varnostnega statusa, potem letališče o tem obvesti tiste prevoznike, ki jih to zadeva.

3.0.6   Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

3.1   VARNOSTNA PREISKAVA ZRAKOPLOVA

3.1.1   Kdaj izvesti varnostno preiskavo zrakoplova

3.1.1.1   Na zrakoplovu se varnostna preiskava izvede vedno, kadar obstaja razlog za sum, da so utegnile imeti dostop vanj nepooblaščene osebe.

3.1.1.2   Varnostna preiskava zrakoplova obsega preiskavo določenih območij zrakoplova, predpisanih v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

3.1.1.3   Na zrakoplovu, ki prihaja v kritični del iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 3-B, se varnostna preiskava izvede po vsakem izkrcanju potnikov iz območja, ki ga je treba preiskati, in/ali raztovoru prtljažnega prostora.

3.1.1.4   Zrakoplov, ki prihaja iz države članice, v kateri je bil v tranzitu, potem ko je prispel iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 3-B, se šteje za zrakoplov, ki prihaja iz tretje države.

3.1.1.5   Kdaj izvesti varnostno preiskavo zrakoplova se prav tako odloči na podlagi dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

3.1.2   Kako izvesti varnostno preiskavo zrakoplova

Kako izvesti varnostno preiskavo zrakoplova se določi na podlagi določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

3.1.3   Podatki o varnostni preiskavi zrakoplova

Naslednji podatki o varnostni preiskavi zrakoplova v odhodnem letu se zabeležijo in hranijo na mestu, ki ni na zrakoplovu, za čas trajanja leta oziroma 24 ur, katera koli od možnosti je daljša:

(a)

številka leta in

(b)

izhodiščni kraj prejšnjega leta.

Kadar je bila varnostna preiskava zrakoplova izvedena, podatki obsegajo tudi:

(c)

datum in čas, ko je bila varnostna preiskava zrakoplova končana, ter

(d)

ime in podpis osebe, pristojne za izvedbo varnostne preiskave zrakoplova.

3.2   VAROVANJE ZRAKOPLOVA

3.2.1   Varovanje zrakoplova – splošno

3.2.1.1   Ne glede na to, kje na letališču je zrakoplov parkiran, so vsa njegova zunanja vrata zavarovana pred nepooblaščenim dostopom, tako da:

(a)

je zagotovljeno, da so osebe, ki skušajo pridobiti nepooblaščen dostop, nemudoma pozvane k identifikaciji, ali

(b)

ima zunanja vrata zaprta. Kadar je zrakoplov v kritičnem delu, se zunanja vrata, ki osebi niso dostopna s tal, štejejo za zaprta, če so bila pomagala za dostop odstranjena in postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako osebi ustrezno prepreči dostop, ali

(c)

ima elektronske naprave, ki bi takoj zaznale nepooblaščen dostop, ali

(d)

ima elektronski sistem za dostop z identifikacijsko priponko za letališče pri vseh vratih, ki vodijo neposredno do mosta za vkrcavanje potnikov zraven odprtih vrat zrakoplova, ki omogoča dostop le osebam, ki so usposobljene v skladu s točko 11.2.3.7. Te osebe morajo zagotoviti, da se med njihovo uporabo vrat prepreči nepooblaščen dostop.

3.2.1.2   Točka 3.2.1.1 se ne uporablja za zrakoplov, parkiran v hangarju, ki je zaklenjen ali drugače zavarovan pred nepooblaščenim dostopom.

3.2.2   Dodatno varovanje zrakoplova z zaprtimi zunanjimi vrati v delu, ki ni kritični del

3.2.2.1   Kadar so zunanja vrata zaprta in je zrakoplov v delu, ki ni kritični del, zunanja vrata poleg tega:

(a)

imajo odstranjena pomagala za dostop ali

(b)

so zapečatena ali

(c)

so zaklenjena ali

(d)

so pod nadzorom.

Točka (a) ne velja za vrata, ki so osebi dostopna s tal.

3.2.2.2   Kadar so pomagala za dostop odstranjena pri vratih, ki osebi niso dostopna s tal, so postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako ustrezno prepreči dostop.

3.2.2.3   Kadar so zunanja vrata zaklenjena, lahko ta vrata odklenejo samo osebe z operativno potrebo.

3.2.2.4   Kadar so zunanja vrata pod nadzorom, se z nadzorom zagotovi takojšnja zaznava nepooblaščenega dostopa na zrakoplov.

3.2.2.5   Varovanje zrakoplova z zaprtimi zunanjimi vrati v delu, ki ni kritični del, je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 3-A

VARNOSTNA PREISKAVA ZRAKOPLOVA

Podrobne določbe za varnostno preiskavo zrakoplova so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 3-B

VARNOST ZRAKOPLOVOV

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva varnost zrakoplovov, je bilo za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

 

Združene države Amerike,

 

v zvezi s Ferskimi otoki letališče Vagar,

 

v zvezi z Grenlandijo letališče Kangerlussuaq,

 

Guernsey,

 

Jersey,

 

otok Man.

Komisija nemudoma uradno obvesti pristojne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Pristojni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje.

4.   POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

4.0   SPLOŠNE DOLOČBE

4.0.1   Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

4.0.2   Tretje države, v katerih so veljavni varnostni standardi priznani kot enakovredni skupnim osnovnim standardom, kar zadeva potnike in ročno prtljago, so naštete v Dodatku 4-B.

4.0.3   Potniki in njihova ročna prtljaga, ki prihajajo iz države članice, v kateri je bil zrakoplov v tranzitu, potem ko je prispel iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 4-B, se štejejo za potnike in ročno prtljago, ki prihajajo iz tretje države, razen če obstaja dokaz, da so bili ti potniki in njihova ročna prtljaga varnostno pregledani v navedeni državi članici.

4.0.4   V tej prilogi:

(a)

„tekočine, razpršila in geli“ vključujejo paste, losjone, zmesi tekočih/trdnih snovi in vsebine v posodah pod pritiskom, na primer zobne paste, gel za lase, pijače, juhe, sirupe, parfume, brivsko peno in druge predmete s podobno konsistenco;

(b)

„varnostna vrečka, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb“ je vrečka, ki je v skladu s priporočenimi smernicami za varnostni nadzor Mednarodne organizacije za civilno letalstvo;

(c)

„sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov“ so oprema, ki lahko odkriva nevarne snovi in izpolnjuje določbe točke 12.7 Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije C(2015) 8005.

4.0.5   Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

4.1   VARNOSTNI PREGLEDI POTNIKOV IN ROČNE PRTLJAGE

4.1.1   Varnostni pregled potnikov

4.1.1.1   Pred varnostnim pregledom se odložijo plašči in suknjiči, ki se pregledajo kot ročna prtljaga. Pregledovalec lahko od potnika zahteva, da po potrebi nadalje odloži oblačila.

4.1.1.2   Potniki se varnostno pregledajo z najmanj eno od naslednjih metod:

(a)

z ročno preiskavo,

(b)

s prehodnim detektorjem kovin,

(c)

s psi za odkrivanje eksplozivov,

(d)

z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov,

(e)

z varnostnimi skenerji, ki ne uporabljajo ionizirajočega sevanja,

(f)

s kombinacijo naprav za zaznavanje sledi eksplozivov in detektorjev kovin za ročno uporabo.

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali potnik nosi prepovedane predmete ali ne, se potniku zavrne dostop na varnostna območja omejenega gibanja ali se ga znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

4.1.1.3   Kadar se opravi ročna preiskava, se ta izvede tako, da se z njo ustrezno zagotovi, da oseba ne nosi prepovedanih predmetov.

4.1.1.4   Kadar se sproži alarm opreme prehodnega detektorja kovin, se ugotovi vzrok zanj.

4.1.1.5   Detektorji kovin za ročno uporabo se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda. Ne nadomeščajo zahtev ročne preiskave.

4.1.1.6   Kadar se dovoli, da se v kabino zrakoplova nese živa žival, je slednja pregledana bodisi kot potnik ali kot ročna prtljaga.

4.1.1.7   Pristojni organ lahko oblikuje kategorije potnikov, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. O oblikovanih kategorijah se obvesti Komisija.

4.1.1.8   Varnostni pregled potnikov je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.1.1.9   Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda.

4.1.1.10   Če se za pregledovanje potnikov uporabi varnostni skener s pregledovalcem, kot je določeno v drugem odstavku točke 12.11.1, so izpolnjeni naslednji minimalni pogoji:

(a)

varnostni skenerji ne shranijo, obdržijo, kopirajo, tiskajo ali iznašajo slik. Vendar se vse slike, ki nastanejo med pregledovanjem, lahko obdržijo v času, ki je potreben, da jih pregledovalec analizira, ter se izbrišejo takoj, ko se ugotovi, da potnik pri sebi nima nevarnih predmetov. Prepove in prepreči se vsak nepooblaščen dostop in uporaba slik;

(b)

pregledovalec, ki analizira sliko, je v ločenem prostoru, tako da ne more videti pregledanega potnika;

(c)

v ločenem prostoru, kjer se slike analizirajo, ni dovoljena nobena tehnična naprava, s katero se slike lahko shranjujejo, kopirajo ali fotografirajo ali kako drugače shranijo;

(d)

slika ni povezana z nobenim podatkom v zvezi s pregledano osebo, katere identiteta ostane anonimna;

(e)

potnik lahko zahteva, da sliko njegovega/njenega telesa po izbiri analizira pregledovalec ali pregledovalka;

(f)

slika je zamegljena ali zatemnjena, da se prepreči prepoznanje obraza potnika.

Odstavka (a) in (d) se uporabljata tudi za varnostne skenerje s samodejnim prepoznanjem grožnje.

Potniki imajo pravico zavrniti varnostni skener. V tem primeru se potnika pregleda z drugo možno metodo pregledovanja, vključno z vsaj ročno preiskavo v skladu z Dodatkom 4-A Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005. Kadar se sproži alarm varnostnega skenerja, se ugotovi vzrok zanj.

Potnika se pred pregledom z varnostnim skenerjem obvesti o uporabljeni tehnologiji, pogojih v zvezi z njeno uporabo in možnosti zavrnitve varnostnega skenerja.

4.1.1.11   Naprave za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji z detektorjem kovin za ročno uporabo se lahko uporabljajo samo, če pregledovalec meni, da je ročna preiskava določenega dela osebe neučinkovita in/ali nezaželena.

4.1.2   Varnostni pregled ročne prtljage

4.1.2.1   Pred varnostnim pregledom se prenosni računalniki in druge večje električne naprave odstranijo iz ročne prtljage in pregledajo ločeno, razen če se ročna prtljaga pregleda s sistemi za odkrivanje eksploziva, ki izpolnjujejo standard C2 ali višji.

4.1.2.2   Ustrezni subjekt na vseh letališčih ob vstopu na varnostno območje omejenega gibanja varnostno pregleda najmanj tekočine, razpršila in gele, kupljene na letališču ali na krovu zrakoplova in zatesnjene v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in ki vsebuje viden zadovoljiv dokaz o nakupu v nadzorovanem delu letališča ali na krovu zrakoplova, kot tudi tekočine, razpršila in gele, ki se uporabljajo med potovanjem za medicinske namene ali zaradi posebnih dietetičnih potreb, vključno s hrano za dojenčke.

Pred varnostnim pregledom se tekočine, razpršila in geli odstranijo iz ročne prtljage in pregledajo ločeno od drugih predmetov ročne prtljage, razen če se lahko z opremo, ki se uporablja za varnostni pregled ročne prtljage, pregleda tudi več zaprtih posod s tekočinami, razpršili in geli znotraj prtljage.

Kadar so tekočine, razpršila in geli odstranjeni iz ročne prtljage, potnik predloži:

(a)

vse tekočine, razpršila in gele v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma zaprta, in

(b)

vse ostale tekočine, razpršila in gele, vključno z varnostno vrečko, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in ki vsebuje tekočine, razpršila in gele.

Pristojni organi, letalske družbe in letališča potnikom zagotovijo ustrezne informacije glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na njihovem letališču.

4.1.2.3   Ročna prtljaga se varnostno pregleda z najmanj eno od naslednjih metod:

(a)

z ročno preiskavo,

(b)

z rentgenskim aparatom,

(c)

s sistemi za odkrivanje eksploziva,

(d)

s psi za odkrivanje eksplozivov v kombinaciji s točko (a),

(e)

z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov.

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali ročna prtljaga vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

4.1.2.4   Ročna preiskava ročne prtljage obsega ročni pregled prtljage, vključno z njeno vsebino, s katerim se ustrezno zagotovi, da ta ne vsebuje prepovedanih predmetov.

4.1.2.5   Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si vsako sliko ogleda pregledovalec ali jo analizira programska oprema za samodejno potrjevanje.

4.1.2.6   Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, se ugotovi vzrok za vse alarme, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom, in tako ustrezno zagotovi, da se na varnostno območje omejenega gibanja ali na krov zrakoplova ne nesejo nobeni prepovedani predmeti.

4.1.2.7   Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, se vsak predmet, katerega gostota zmanjšuje zmožnost pregledovalca za analizo vsebine ročne prtljage, vzame iz prtljage. Prtljaga se znova pregleda, predmet pa se varnostno pregleda ločeno kot ročna prtljaga.

4.1.2.8   Vsaka prtljaga, za katero se ugotovi, da vsebuje večjo električno napravo, se znova varnostno pregleda, in sicer brez električne naprave v njej, električna naprava pa se varnostno pregleda ločeno, razen če se je ročna prtljaga varnostno pregledala s sistemi za odkrivanje eksploziva, ki izpolnjujejo standard C2 ali višji.

4.1.2.9   Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda.

4.1.2.10   Pristojni organ lahko oblikuje kategorije ročne prtljage, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. O oblikovanih kategorijah se obvesti Komisija.

4.1.2.11   Osebe, ki ročno prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne ogledujejo več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne ogleduje najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce ročne prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.

4.1.2.12   Varnostni pregled ročne prtljage je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.1.3   Varnostni pregled tekočin, razpršil in gelov

4.1.3.1   Tekočine, razpršila in geli, ki jih nosijo potniki, se lahko izvzamejo iz varnostnega pregledovanja s sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov ob vstopu na varnostno območje omejenega gibanja, in sicer v naslednjih primerih:

(a)

če so tekočine, razpršila in geli v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma zaprta;

(b)

če so bili tekočine, razpršila in geli ob lokalnem nakupu na nadzorovanem delu letališča zatesnjeni v namenski varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb;

(c)

če tekočine, razpršila in geli v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, izvirajo z drugega letališča EU ali zrakoplova prevoznika EU in so ponovno zatesnjeni v namenski varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, pred odhodom z varnostnega območja omejenega gibanja letališča;

(d)

če so tekočine, razpršila in geli lokalno varnostno pregledani s sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov na nadzorovanem delu letališča in nato zatesnjeni v namenski varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb.

Izvzetja iz točk (c) in (d) prenehajo veljati 31. decembra 2015.

4.1.3.2   Namenska varnostna vrečka, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, iz točk (b) do (d) točke 4.1.3.1:

(a)

je jasno razpoznavna kot varnostna vrečka zadevnega letališča, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, in

(b)

vsebuje viden dokaz o nakupu ali ponovni zatesnitvi na zadevnem letališču v predhodnih treh urah ter

(c)

je predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.1.3.3   Varnostni pregled tekočin, razpršil in gelov je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.2   VAROVANJE POTNIKOV IN ROČNE PRTLJAGE

Varovanje potnikov in ročne prtljage je predmet določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.3   POTENCIALNO TEŽAVNI POTNIKI

4.3.1   Pristojni organ letalskega prevoznika vnaprej uradno pisno obvesti o načrtovanem vkrcanju potencialno težavnega potnika na njegov zrakoplov.

4.3.2   Obvestilo vsebuje naslednje podatke:

(a)

identiteto in spol osebe in

(b)

razlog za prevoz in

(c)

ime in naziv spremljajočih oseb, če so predvidene, in

(d)

oceno tveganja s strani pristojnih organov, vključno z razlogi za spremljanje ali nespremljanje, in

(e)

vnaprejšnji sedežni red, če se zahteva, in

(f)

vrsto razpoložljivih potnih listin.

Letalski prevoznik te podatke predloži vodji zrakoplova pred vkrcanjem potnikov na zrakoplov.

4.3.3   Pristojni organ zagotovi, da imajo osebe, ki jim je zakonito odvzeta prostost, vedno spremstvo.

4.4   PREPOVEDANI PREDMETI

4.4.1   Potniki na varnostna območja omejenega gibanja ali na krov zrakoplova ne nesejo predmetov iz Dodatka 4-C.

4.4.2   Izvzetje iz točke 4.4.1 se lahko odobri pod pogojem, da:

(a)

je pristojni organ privolil, da se predmet lahko nese, in

(b)

je bil letalski prevoznik obveščen o potniku in predmetu, ki ga nosi, pred vkrcanjem potnikov na zrakoplov ter

(c)

so izpolnjeni veljavni varnostni predpisi.

Ti predmeti se nato na krovu zrakoplovu zavarujejo.

4.4.3   Letalski prevoznik zagotovi, da so potniki o prepovedanih predmetih iz Dodatka 4-C obveščeni pred dokončanjem prijave na let.

DODATEK 4-A

ZAHTEVE ZA ROČNO PREISKAVO

Podrobne določbe za ročno preiskavo so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 4-B

POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva potnike in ročno prtljago, je bilo za naslednje tretje države ter druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

 

Združene države Amerike,

 

v zvezi s Ferskimi otoki letališče Vagar,

 

v zvezi z Grenlandijo letališče Kangerlussuaq,

 

Guernsey,

 

Jersey,

 

otok Man.

Komisija nemudoma uradno obvesti pristojne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Pristojni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.

DODATEK 4-C

POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

SEZNAM PREPOVEDANIH PREDMETOV

Brez poseganja v veljavne varnostne predpise potnikom na varnostna območja omejenega gibanja in na zrakoplov ni dovoljeno nositi naslednjih predmetov:

(a)    strelnega orožja in drugih naprav, s katerimi se sprožajo izstrelki – naprav, s katerimi je ali se zdi mogoče sprožiti izstrelek in s tem povzročiti resno poškodbo ter ki vključujejo:

strelno orožje vseh vrst, kot so pištole, revolverji, puške, šibrenice;

otroške pištole, kopije in imitacije strelnega orožja, ki jih je mogoče zamenjati za pravo orožje;

sestavne dele strelnega orožja, razen teleskopskih vizirjev;

puške na stisnjen zrak in na CO2, kot so pištole, šibrovke, puške in pištole za kroglične ležaje;

signalne pištole in startne pištole;

loke, samostrele in puščice;

harpunske topove in podvodne puške;

frače in katapulte;

(b)    naprav za omamljanje – naprav, ki so posebej namenjene omamljanju ali imobilizaciji in vključujejo:

naprave za omrtvičenje, kot so pištole za omamljanje, električni paralizatorji in pendreki za omamljanje;

pripomočke za omamljanje in ubijanje živali;

kemikalije, pline in razpršilce za oslabitev in onesposobitev, kot so solzivec, poprovi razpršilci, razpršilci s pekočo papriko, solzilni plin, kislinski razpršilci in razpršilci za odganjanje živali;

(c)    predmetov z ostro konico ali ostrim robom – predmetov z ostro konico ali ostrim robom, s katerimi je mogoče povzročiti resno poškodbo in ki vključujejo:

predmete, namenjene za sekanje, kot so sekire, sekirice in sekači;

ledne cepine in ledne kline;

britvice;

nože za embalažo;

nože z rezili, daljšimi od 6 cm;

škarje z rezili, daljšimi od 6 cm, merjeno od vrtišča;

opremo za borilne veščine z ostro konico ali ostrim robom;

meče in sablje;

(d)    delavskega orodja – orodja, s katerim je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključuje:

lomilke;

svedre in vrtalnike, vključno z brezžičnimi prenosnimi električnimi vrtalniki;

orodje z rezilom ali ročajem, daljšim od 6 cm, ki ga je mogoče uporabljati kot orožje, kot so izvijači in dleta;

žage, vključno z brezžičnimi prenosnimi električnimi žagami;

spajkalne gorilnike;

pištole za vijačenje in žebljanje;

(e)    topih predmetov – predmetov, s katerimi je mogoče z udarcem povzročiti resno poškodbo in ki vključujejo:

kije za bejzbol in softball;

palice in gorjače, kot so policijske palice in gumijevke;

opremo za borilne veščine;

(f)    eksplozivov ter zažigalnih snovi in naprav – eksplozivov ter zažigalnih snovi in naprav, s katerimi je ali se zdi mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključujejo:

strelivo;

eksplozivne kapice;

detonatorje in vžigalnike;

lažni eksplozivni material ali njegove modele;

mine, granate in druge vojaške eksplozivne naprave;

ognjemet in druga pirotehnična sredstva;

izvore dima v pločevinkah in kartušah;

dinamit, smodnik in plastične eksplozive.

5.   ODDANA PRTLJAGA

5.0   SPLOŠNE DOLOČBE

5.0.1   Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

5.0.2   Tretje države, v katerih so veljavni varnostni standardi priznani kot enakovredni skupnim osnovnim standardom, kar zadeva oddano prtljago, so naštete v Dodatku 5-A.

5.0.3   Oddana prtljaga, ki prihaja iz države članice, v kateri je bil zrakoplov v tranzitu, potem ko je prispel iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 5-A, se šteje za oddano prtljago, ki prihaja iz tretje države, razen če obstaja dokaz, da je bila ta oddana prtljaga varnostno pregledana v navedeni državi članici.

5.0.4   V tem poglavju „zavarovana prtljaga“ pomeni varnostno pregledano odhajajočo oddano prtljago, ki je fizično zavarovana, da se tako prepreči vnos kakršnih koli predmetov.

5.0.5   Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

5.1   VARNOSTNI PREGLED ODDANE PRTLJAGE

5.1.1   Za varnostni pregled oddane prtljage se uporabljajo naslednje metode, tako posamično kot v kombinaciji:

(a)

ročna preiskava ali

(b)

rentgenski aparat ali

(c)

sistemi za odkrivanje eksploziva ali

(d)

naprave za zaznavanje sledi eksplozivov ali

(e)

psi za odkrivanje eksplozivov.

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali oddana prtljaga vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova varnostno pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

5.1.2   Ročna preiskava obsega temeljit ročni pregled prtljage, vključno z vso njeno vsebino, s katerim se ustrezno zagotovi, da ta ne vsebuje prepovedanih predmetov.

5.1.3   Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, se vsak predmet, katerega gostota zmanjšuje zmožnost pregledovalca za analizo vsebine prtljage, varnostno pregleda na drugačen način.

5.1.4   Varnostni pregled z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov obsega analizo vzorcev, vzetih iz notranjosti in zunanjosti prtljage ter iz njene vsebine. Vsebina se lahko preišče tudi ročno.

5.1.5   Pristojni organ lahko oblikuje kategorije oddane prtljage, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. O oblikovanih kategorijah se obvesti Komisija.

5.1.6   Varnostni pregled oddane prtljage je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

5.1.7   Osebe, ki oddano prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne ogledujejo več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne ogleduje najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce oddane prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.

5.2   VAROVANJE ODDANE PRTLJAGE

5.2.1   Potnikom se lahko prepove dostop do pregledane oddane prtljage, če ta ni njihova lastna in če niso pod nadzorom, s čimer se zagotovi:

(a)

da se v oddano prtljago ne vnesejo nobeni prepovedani predmeti iz Dodatka 5-B ali

(b)

da se nobeni prepovedani predmeti iz Dodatka 4-C ne odstranijo iz oddane prtljage in vnesejo na varnostna območja omejenega gibanja ali na krov zrakoplova.

5.2.2   Oddana prtljaga, ki ni bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem, se znova pregleda.

5.2.3   Varovanje oddane prtljage je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

5.3   DOLOČITEV PRIPADNOSTI PRTLJAGE

5.3.1   Identifikacija oddane prtljage

5.3.1.1   Letalski prevoznik med vkrcanjem zagotovi, da potnik predloži veljaven vstopni kupon ali ustreznik, ki se ujema z oddano prtljago, ki je bila prijavljena.

5.3.1.2   Letalski prevoznik zagotovi, da je vzpostavljen postopek za identifikacijo oddane prtljage potnikov, ki se niso vkrcali ali so zapustili zrakoplov pred odhodom.

5.3.1.3   Če potnika ni na zrakoplovu, se oddana prtljaga, ki se ujema z njegovim vstopnim kuponom ali ustreznikom, šteje za nespremljano.

5.3.1.4   Letalski prevoznik zagotovi, da je vsak predmet nespremljane oddane prtljage jasno opredeljiv kot predmet, odobren za zračni prevoz.

5.3.2   Dejavniki, na katere potnik ne more vplivati

5.3.2.1   Razlog, da je prtljaga postala nespremljana, se zabeleži, preden se natovori na zrakoplov, razen če se izvaja varnostni nadzor iz točke 5.3.3.

5.3.2.2   Dodatne podrobne določbe o dejavnikih, na katere potnik ne more vplivati, so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

5.3.3   Ustrezni varnostni nadzor za nespremljano oddano prtljago

5.3.3.1   Nespremljana oddana prtljaga, ki ni zajeta v točki 5.3.2, se varnostno pregleda z eno od metod iz točke 5.1.1, pri čemer se, če je primerno, uporabljajo dodatne zahteve iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

5.3.3.2   Oddana prtljaga, ki postane nespremljana zaradi dejavnikov, ki niso navedeni v točki 5.3.2.2, se odstrani iz zrakoplova in znova varnostno pregleda, preden se ponovno natovori.

5.3.3.3   Dodatne podrobne določbe za ustrezni varnostni nadzor za nespremljano oddano prtljago so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

5.4   PREPOVEDANI PREDMETI

5.4.1   Potnikom ni dovoljeno, da v svoji oddani prtljagi nosijo predmete, navedene v Dodatku 5-B.

5.4.2   Izvzetje iz točke 5.4.1 se lahko odobri pod pogojem, da:

(a)

ima pristojni organ nacionalna pravila, ki dovoljujejo, da se predmet lahko nese, in

(b)

so izpolnjeni veljavni varnostni predpisi.

5.4.3   Potniki so o prepovedanih predmetih iz Dodatka 5-B obveščeni pred dokončanjem prijave na let.

DODATEK 5-A

ODDANA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva oddano prtljago, je bilo za naslednje tretje države ter druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

 

Združene države Amerike,

 

v zvezi s Ferskimi otoki letališče Vagar,

 

v zvezi z Grenlandijo letališče Kangerlussuaq,

 

Guernsey,

 

Jersey,

 

otok Man.

Komisija nemudoma uradno obvesti pristojne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Pristojni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje.

DODATEK 5-B

ODDANA PRTLJAGA

SEZNAM PREPOVEDANIH PREDMETOV

Potnikom ni dovoljeno, da v svoji oddani prtljagi nosijo naslednje predmete:

eksplozive ter zažigalne snovi in naprave – eksplozive ter zažigalne snovi in naprave, s katerimi je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključujejo:

strelivo,

eksplozivne kapice,

detonatorje in vžigalnike,

mine, granate in druge vojaške eksplozivne naprave,

ognjemet in druga pirotehnična sredstva,

izvore dima v pločevinkah in kartušah,

dinamit, smodnik in plastične eksplozive.

6.   TOVOR IN POŠTA

6.0   SPLOŠNE DOLOČBE

6.0.1   Organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, kot je opredeljen v tem poglavju, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

6.0.2   Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave, ki se ne nosijo v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, se štejejo za prepovedane predmete v pošiljkah tovora in pošte.

6.0.3   Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

6.1   VARNOSTNI NADZOR – SPLOŠNE DOLOČBE

6.1.1   Regulirani agent pregleda ves tovor in pošto, preden se natovori na zrakoplov, razen če:

(a)

je obvezni varnostni nadzor za pošiljko izvedel regulirani agent in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(b)

je obvezni varnostni nadzor za pošiljko izvedel znani pošiljatelj in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(c)

je obvezni varnostni nadzor za pošiljko izvedel stalni pošiljatelj in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja in ni prenesena na potniško letalo ali

(d)

je pošiljka izvzeta iz varnostnih pregledov in je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je postala opredeljiv zračni tovor oziroma opredeljiva zračna pošta, do natovarjanja.

6.1.2   Kadar obstaja kakršen koli razlog za sum, da je bil izveden nedovoljen poseg v pošiljko, za katero je bil izveden varnostni nadzor, ali da pošiljka ni bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, jo regulirani agent pregleda, preden se natovori na zrakoplov. Pošiljke, za katere je videti, da je bil vanje izveden bistven nedovoljen poseg, ali ki so kako drugače sumljive, se štejejo za tovor ali pošto z visokim tveganjem v skladu s točko 6.7.

6.1.3   Oseba z dostopom brez spremstva do opredeljivega zračnega tovora oziroma opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, je uspešno opravila preverjanje preteklosti ali predhodnih zaposlitev v skladu s točko 11.1.

6.2   VARNOSTNI PREGLED

6.2.1   Varnostni pregled

6.2.1.1   Pri varnostnem pregledu tovora ali pošte:

(a)

se uporabi sredstvo ali metoda, s katero se ob upoštevanju narave pošiljke najverjetneje odkrijejo prepovedani predmeti, in

(b)

uporabljeno sredstvo ali metoda je takšnega standarda, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

6.2.1.2   Kadar se pregledovalec ne more ustrezno prepričati, da v pošiljki ni nobenih prepovedanih predmetov, se pošiljka zavrne ali znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

6.2.1.3   Varnostni pregled tovora in pošte je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

6.2.1.4   Osebe, ki tovor varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne ogledujejo več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne ogleduje najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

6.2.1.5   Tovor in pošta se varnostno pregledata z vsaj eno od naslednjih metod v skladu z Dodatkom 6-J:

(a)

z ročno preiskavo,

(b)

z rentgenskim aparatom,

(c)

s sistemi za odkrivanje eksploziva,

(d)

s psi za odkrivanje eksplozivov (EDD),

(e)

z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov,

(f)

z vizualnim pregledom,

(g)

z detektorjem kovin.

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali tovor oziroma pošta vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova varnostno pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

6.2.1.6   Če je tako dogovorjeno s pristojnim organom in je Komisija o tem uradno obveščena, se lahko uporabi drug ustrezen varnostni nadzor le, če zaradi narave pošiljke ni mogoče uporabiti nobenega drugega sredstva ali metode iz točke 6.2.1.5.

6.2.2   Izvzetja iz varnostnih pregledov

Določbe za izvzetja iz varnostnih pregledov so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

6.3   REGULIRANI AGENTI

6.3.1   Potrditev reguliranih agentov

6.3.1.1   Regulirane agente potrdi pristojni organ.

Potrditev za reguliranega agenta je odvisna od lokacije.

Vsak subjekt, ki izvaja varnostni nadzor iz točke 6.3.2, je potrjen za reguliranega agenta. To vključuje tretje ponudnike logističnih storitev, pristojne za integrirane storitve skladiščenja in prevoza, letalske prevoznike in špediterje.

Regulirani agent lahko sklene podizvajalsko pogodbo za eno ali več naslednjih nalog:

(a)

za kakršen koli varnostni nadzor iz točke 6.3.2 z drugim reguliranim agentom;

(b)

za kakršen koli varnostni nadzor iz točke 6.3.2 z drugim subjektom, kadar se nadzor izvaja na lastni lokaciji reguliranega agenta ali na letališču in je zajet v programu varovanja reguliranega agenta ali letališča;

(c)

za kakršen koli varnostni nadzor iz točke 6.3.2 z drugim subjektom, kadar se nadzor ne izvaja na lastni lokaciji reguliranega agenta ali na letališču ter je subjekt certificiran oziroma potrjen s strani pristojnega organa in uvrščen na njegov seznam ponudnikov teh storitev;

(d)

za varovanje in prevoz pošiljk s prevoznikom, ki izpolnjuje zahteve iz točke 6.6.

6.3.1.2   Za potrditev reguliranih agentov se uporablja naslednji postopek:

(a)

prosilec zaprosi za potrditev pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahajajo lokacije, vključene v zahtevek.

Prosilec zadevnemu pristojnemu organu predloži program varovanja. V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora agent upoštevati, da bi izpolnjeval zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov. V programu je prav tako opisano, kako bo sam agent nadziral skladnost s temi metodami in postopki. Program varovanja letalskega prevoznika, v katerem so opisane metode in postopki, ki jih mora upoštevati letalski prevoznik, da bi izpolnjeval zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov, se šteje kot izpolnjevanje zahteve za program varovanja reguliranega agenta.

Prosilec predloži tudi „Izjavo o obveznostih – regulirani agent“ iz Dodatka 6-A. To izjavo podpiše pravni zastopnik prosilca ali oseba, odgovorna za varnost.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ.

(b)

pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, preuči program varovanja in nato izvede preverjanje navedenih lokacij na kraju samem, da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Z izjemo zahtev iz točke 6.2 se preiskava lokacije prosilca s strani ustreznega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (3) šteje za preverjanje na kraju samem, če je bila izvedena največ 3 leta pred datumom, na katerega prosilec prosi za potrditev za reguliranega agenta. Prosilec da potrdilo AEO in ustrezno oceno carinskih organov na voljo za nadaljnji pregled.

(c)

če je pristojni organ zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b), zagotovi, da se potrebni podatki o agentu vnesejo v „bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige“ najpozneje naslednji delovni dan. Pri vnosu v bazo podatkov pristojni organ vsaki odobreni lokaciji prisodi enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu.

Če pristojni organ ni zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b), o razlogih nemudoma uradno obvesti subjekt, ki prosi za potrditev za reguliranega agenta.

(d)

regulirani agent se ne šteje za potrjenega, dokler podatki o njem niso navedeni v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.3.1.3   Regulirani agent na vsaki lokaciji določi vsaj eno osebo, ki je odgovorna za izvajanje predloženega programa varovanja. Ta oseba predhodno uspešno opravi preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1.

6.3.1.4   Regulirani agent se ponovno potrjuje v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od 5 let. To vključuje preverjanje na kraju samem, da se oceni, ali prosilec še vedno izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Inšpekcijski pregled, ki ga pristojni organ opravi v prostorih reguliranega agenta v skladu s svojim nacionalnim programom nadzora kakovosti, se lahko šteje za preverjanje na kraju samem, če zajema vse zahteve, potrebne za potrditev.

Z izjemo zahtev iz točke 6.2 se preiskava lokacije reguliranega agenta s strani ustreznega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe (EGS) št. 2454/93 šteje za preverjanje na kraju samem.

6.3.1.5   Če pristojni organ ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov s strani reguliranega agenta, prekliče status reguliranega agenta za navedeno lokacijo oz. lokacije.

Če subjekt ni več imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali če se potrdilo AEO začasno ukine zaradi neskladnosti s členom 14k navedene uredbe, pristojni organ ustrezno ukrepa, da se prepriča, da regulirani agent izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008.

Subjekt obvesti pristojni organ o vseh spremembah v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Takoj po preklicu, v vsakem primeru pa v 24 urah, pristojni organ zagotovi, da se sprememba statusa reguliranega agenta prikaže v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.3.1.6   Brez poseganja v pravico vsake države članice, da izvaja strožje ukrepe v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008, se regulirani agent, potrjen v skladu s točko 6.3 te priloge, prizna v vseh državah članicah.

6.3.1.7   Zahteve iz točke 6.3.1, razen 6.3.1.2(d), se ne uporabljajo, kadar naj bi bil za reguliranega agenta potrjen sam pristojni organ.

6.3.1.8   Pristojni organ carinskim organom da na voljo vse podatke v zvezi s statusom reguliranega agenta, ki bi lahko bili pomembni v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. To vključuje informacije v zvezi z novimi potrditvami reguliranih agentov, preklicem statusa reguliranega agenta, podaljšanjem veljavnosti in inšpekcijskimi pregledi, razporedi preverjanja in rezultati teh ocen.

Določi se način izmenjave informacij med pristojnim organom in nacionalnimi carinskimi organi.

6.3.2   Varnostni nadzor, ki ga mora izvajati regulirani agent

6.3.2.1   Kadar regulirani agent prevzema kakršne koli pošiljke, ugotovi, ali je subjekt, od katerega prejema pošiljke, regulirani agent, znani pošiljatelj, stalni pošiljatelj ali nič od tega.

6.3.2.2   Oseba, ki pošiljke dostavlja reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, predloži osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drug dokument, ki vključuje njeno fotografijo in ki ga je izdal ali ga priznava nacionalni organ. Izkaznica ali dokument se uporablja za preverjanje istovetnosti osebe, ki dostavlja pošiljke.

6.3.2.3   Regulirani agent zagotovi, da so pošiljke, na katerih predhodno ni bil v celoti izveden obvezni varnostni nadzor:

(a)

pregledane v skladu s točko 6.2 ali

(b)

sprejete v skladiščenje v izključni odgovornosti reguliranega agenta, pred izborom niso opredeljive kot pošiljke za prevoz v zrakoplovu in izbrane samostojno brez posredovanja pošiljatelja ali katere koli osebe ali subjekta, razen tistih, ki so imenovani in usposobljeni za reguliranega agenta za ta namen.

Točka (b) se lahko uporablja le, če je pošiljatelj ne more predvideti, da se bo pošiljka prevažala po zraku.

6.3.2.4   Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.3.2.1 do 6.3.2.3 te uredbe in točke 6.3. Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005 regulirani agent zagotovi:

(a)

da je dostop brez spremstva do teh pošiljk omejen na pooblaščene osebe in

(b)

da so pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem do izročitve drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku. Pošiljke tovora in pošte, ki so v kritičnem delu varnostnega območja omejenega gibanja, veljajo za zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem. Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, se nahajajo v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom ali so, ko se ne nahajajo v takšnih delih:

fizično zavarovane, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, ali

se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem tovora in ravnanjem z njim.

6.3.2.5   Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.3.2.1 do 6.3.2.4 regulirani agent zagotovi, da je vsaki pošiljki, predani letalskemu prevozniku ali drugemu reguliranemu agentu, priložena ustrezna dokumentacija v obliki letalskega tovornega lista ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

6.3.2.6   Dokumentacija iz točke 6.3.2.5 je na voljo za pregled s strani pristojnega organa na kateri koli točki, preden se pošiljka natovori na zrakoplov in potem za čas trajanja leta oziroma 24 ur, katera koli od možnosti je daljša, in vsebuje naslednje podatke:

(a)

enotno črkovno-številčno oznako reguliranega agenta, prejeto od pristojnega organa;

(b)

enotno oznako pošiljke, kot je številka (internega ali glavnega) letalskega tovornega lista;

(c)

vsebino pošiljke, razen za pošiljke iz točk 6.2.1(d) in (e) Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005;

(d)

varnostni status pošiljke, ki navaja:

„SPX“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

„SCO“, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

„SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje;

(e)

razlog za izdajo varnostnega statusa, ki navaja:

„KC“, kar pomeni prejeto od znanega pošiljatelja, ali

„AC“, kar pomeni prejeto od stalnega pošiljatelja, ali

„RA“, kar pomeni izbrano s strani reguliranega agenta, ali

sredstvo ali metodo uporabljenega varnostnega pregleda ali

razloge za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda;

(f)

ime osebe, ki je izdala varnostni status, ali enakovredno identifikacijo ter datum in čas izdaje;

(g)

od pristojnega organa prejeto enotno oznako katerega koli reguliranega agenta, ki je sprejel varnostni status, ki ga je pošiljki prisodil drug regulirani agent.

Regulirani agent, ki pošiljke preda drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, se lahko odloči tudi, da bo posredoval le podatke iz točk (a) do (e) in (g) ter zadržal podatke iz točke (f) za čas trajanja letov ali 24 ur, katera koli od možnosti je daljša.

6.3.2.7   V primeru uskupinjenja se zahteve pod točkama 6.3.2.5 in 6.3.2.6 štejejo za izpolnjene, če:

(a)

regulirani agent, ki opravi uskupinjenje, obdrži podatke, ki se zahtevajo v točkah 6.3.2.6(a) do (g), za vsako posamezno pošiljko za čas trajanja letov ali 24 ur, katera koli od možnosti je daljša, in

(b)

dokumentacija, ki spremlja uskupinjenje, vsebuje črkovno-številčno oznako reguliranega agenta, ki je opravil uskupinjenje, enotno oznako uskupinjenja in njegov varnostni status.

Točka (a) se ne zahteva za uskupinjenja, pri katerih se vedno opravi varnostni pregled ali ki so vedno izvzeta iz varnostnega pregleda v skladu s točkama 6.2.1(d) in (e) Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005, če da regulirani agent uskupinjenju enotno oznako in navede njegov varnostni status ter en sam razlog, zaradi katerega je bil ta varnostni status izdan.

6.3.2.8   Pri prevzemu pošiljk, za katere predhodno ni bil v celoti izveden obvezni varnostni nadzor, se lahko regulirani agent prav tako odloči, da ne izvede varnostnega nadzora iz točke 6.3.2, temveč da pošiljke izroči drugemu reguliranemu agentu, ki poskrbi za izvedbo tega varnostnega nadzora.

6.3.2.9   Regulirani agent zagotovi, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami iz poglavja 11 ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami iz poglavja 11.

Varnostni nadzor, ki ga izvaja regulirani agent, je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

6.4   ZNANI POŠILJATELJI

6.4.1   Potrditev znanih pošiljateljev

6.4.1.1   Znane pošiljatelje potrdi pristojni organ.

Potrditev znanega pošiljatelja je vezana na lokacijo.

6.4.1.2   Za potrditev znanih pošiljateljev se uporablja naslednji postopek:

(a)

prosilec zaprosi za potrditev pri pristojnem organu države članice, v kateri je njegova lokacija.

Prosilcu se posredujejo „Smernice za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-B in „Validacijski kontrolni seznam za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C;

(b)

pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, izvede preverjanje navedenih lokacij na kraju samem, da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje te zahteve, pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, uporabi „Validacijski kontrolni seznam za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C. Ta kontrolni seznam vsebuje izjavo o obveznostih, ki jo podpiše pravni zastopnik prosilca ali oseba, odgovorna za varnost na lokaciji.

Potem ko je validacijski kontrolni seznam izpolnjen, se podatki, vsebovani v kontrolnem seznamu, obravnavajo kot tajni podatki.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ ali pa potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki jo na zahtevo da na voljo zadevnemu pristojnemu organu;

(c)

preiskava lokacije prosilca s strani pristojnega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe (EGS) št. 2454/93 se šteje za preverjanje na kraju samem, če je bila izvedena največ 3 leta pred datumom, na katerega prosilec prosi za potrditev za znanega pošiljatelja. V teh primerih prosilec izpolni podatke, zahtevane v prvem delu „Validacijskega kontrolnega seznama za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C, in jih pošlje pristojnemu organu skupaj z izjavo o obveznostih, ki jo podpiše pravni zastopnik prosilca ali oseba, odgovorna za varnost na lokaciji.

Prosilec da potrdilo AEO in ustrezno oceno carinskih organov na voljo za nadaljnji pregled.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ ali pa potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki jo na zahtevo da na voljo zadevnemu pristojnemu organu;

(d)

če je pristojni organ zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b) ali po potrebi (a) in (c), zagotovi, da se potrebni podatki o pošiljatelju vnesejo v „bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige“ najpozneje naslednji delovni dan. Pri vnosu v bazo podatkov pristojni organ vsaki odobreni lokaciji prisodi enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu.

Če pristojni organ ni zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b) ali po potrebi (b) in (c), potem o razlogih nemudoma uradno obvesti subjekt, ki prosi za potrditev za znanega pošiljatelja;

(e)

znani pošiljatelj se ne šteje za potrjenega, dokler njegovi podatki niso navedeni v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.4.1.3   Znani pošiljatelj na vsaki lokaciji določi vsaj eno osebo, ki je odgovorna za uporabo in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na tej lokaciji. Ta oseba predhodno uspešno opravi preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1.

6.4.1.4   Znani pošiljatelj je ponovno potrjen v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let. To vključuje preverjanje na kraju samem, da se oceni, ali znani pošiljatelj še vedno izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Inšpekcijski pregled, ki ga pristojni organ opravi v prostorih znanega pošiljatelja v skladu z njegovim nacionalnim programom nadzora kakovosti, se lahko šteje za preverjanje na kraju samem, če zajema vsa področja, navedena na kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C.

Preiskava lokacije znanega pošiljatelja s strani ustreznega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe (EGS) št. 2454/93 se šteje za preverjanje na kraju samem.

6.4.1.5   Če pristojni organ ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov s strani znanega pošiljatelja, prekliče status znanega pošiljatelja za navedeno lokacijo oz. lokacije.

Če subjekt ni več imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali če se potrdilo AEO začasno ukine zaradi neskladnosti s členom 14k navedene uredbe, pristojni organ ustrezno ukrepa, da se prepriča, da znani pošiljatelj izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008.

Subjekt obvesti pristojni organ o vseh spremembah v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Takoj po preklicu, v vsakem primeru pa v 24 urah, pristojni organ zagotovi, da se sprememba statusa pošiljatelja prikaže v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.4.1.6   Brez poseganja v pravico vsake države članice, da izvaja strožje ukrepe v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008, se znani pošiljatelj, potrjen v skladu s točko 6.4, prizna v vseh državah članicah.

Znani pošiljatelji, potrjeni v skladu s točko 6.4.1.2(d), so prav tako predmet dodatnih določb iz točke 6.4 Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

6.4.1.7   Pristojni organ carinskim organom da na voljo vse podatke v zvezi s statusom znanega pošiljatelja, ki bi lahko bili pomembni v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. To vključuje informacije v zvezi z novimi potrditvami znanih pošiljateljev, preklicem statusa znanega pošiljatelja, podaljšanjem veljavnosti in inšpekcijskimi pregledi, razporedi preverjanja in rezultati teh ocen.

Določi se način izmenjave informacij med pristojnim organom in nacionalnimi carinskimi organi.

6.4.2   Varnostni nadzor, ki ga mora izvajati znani pošiljatelj

6.4.2.1   Znani pošiljatelj zagotovi, da:

(a)

je na lokaciji ali v prostorih raven varnosti zadostna za varovanje opredeljivega zračnega tovora oziroma opredeljive zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem in

(b)

da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami iz poglavja 11 ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami poglavja 11 ter

(c)

sta med pripravo, pakiranjem, skladiščenjem, odpremo in/ali prevozom opredeljiv zračni tovor oziroma opredeljiva zračna pošta zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Če ta varnostni nadzor za pošiljko iz kakršnega koli razloga ni bil izveden ali kadar pošiljke ni poslal znani pošiljatelj na lastno ime, znani pošiljatelj to jasno opiše reguliranemu agentu, tako da je mogoče uporabiti točko 6.3.2.3.

6.4.2.2   Znani pošiljatelj se strinja, da se pošiljke, za katere ustrezni varnostni nadzor ni bil izveden, pregledajo v skladu s točko 6.2.1.

6.5   STALNI POŠILJATELJI

6.5.1   Stalne pošiljatelje imenuje regulirani agent.

6.5.2   Za imenovanje za stalnega pošiljatelja se uporablja naslednji postopek:

(a)

regulirani agent subjektu posreduje „Navodila za varovanje v letalstvu za stalne pošiljatelje“ in „Izjavo o obveznostih – stalni pošiljatelj“ iz Dodatka 6-D. Ta navodila in izjavo reguliranemu agentu posreduje pristojni organ države članice, v kateri se nahaja njegova lokacija.

(b)

Subjekt podpisano „Izjavo o obveznostih – stalni pošiljatelj“ iz Dodatka 6-D predloži reguliranemu agentu, razen če je subjekt imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93.

Subjekt poleg tega določi vsaj eno osebo, odgovorno za varnost v svojih prostorih, in reguliranega agenta obvesti o imenu in priimku ter kontaktnih podatkih te osebe.

Če je primerno, podpisano izjavo obdrži regulirani agent in jo na zahtevo da na voljo zadevnemu pristojnemu organu.

Kadar je bila zahteva za izpolnitev Izjave o obveznostih opuščena na podlagi potrdila AEO, stalni pošiljatelj nemudoma obvesti reguliranega agenta, če ni več imetnik takega potrdila;

(c)

regulirani agent opravi validacijo, tako da ugotovi naslednje podrobnosti o potencialnem stalnem pošiljatelju:

podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom, in

naravo poslovne dejavnosti in

kontaktne podatke, vključno s podatki o osebi oz. osebah, odgovornih za varovanje, in

identifikacijsko številko za DDV ali matično številko podjetja ter,

kadar se uporablja izvzetje v skladu s točko 6.5.2(b), številko potrdila AEO;

(d)

če je regulirani agent zadovoljen z informacijami, podanimi pod točkama (b) in (c), potem lahko imenuje subjekt za stalnega pošiljatelja.

6.5.3   Regulirani agent vzdržuje bazo podatkov z informacijami iz točke 6.5.2(c). Baza podatkov je na voljo za pregled s strani pristojnega organa.

6.5.4   Če na računu stalnega pošiljatelja v obdobju dveh let ni nobene dejavnosti, povezane s premiki tovora ali pošte po zraku, status stalnega pošiljatelja preneha veljati.

6.5.5   Če pristojni organ ali regulirani agent ni več zadovoljen z izpolnjevanjem navodil iz Dodatka 6-D s strani stalnega pošiljatelja, regulirani agent nemudoma prekliče status stalnega pošiljatelja.

6.5.6   Če varnostni nadzor, naveden v „Navodilih za varovanje v letalstvu za stalne pošiljatelje“, na pošiljki iz kakršnega koli razloga ni bil izveden ali kadar pošiljke ni poslal stalni pošiljatelj na lastno ime, stalni pošiljatelj to jasno opiše reguliranemu agentu, tako da je mogoče uporabiti točko 6.3.2.3.

6.6   VAROVANJE TOVORA IN POŠTE

6.6.1   Varovanje tovora in pošte med prevozom

6.6.1.1   Da bi zagotovili, da so pošiljke, za katere je bil izveden obvezni varnostni nadzor, med prevozom zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem:

(a)

pošiljke zapakira oziroma zapečati regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj, s čimer se zagotovi, da jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb; kadar to ni mogoče, se sprejmejo alternativni ukrepi varovanja, da se zagotovi neoporečnost pošiljke, in

(b)

tovorišče v vozilu, v katerem se bodo prevažale pošiljke, je zaklenjeno oziroma zapečateno, vozila z zaveso pa ob strani zavarovana s kabli TIR, da se tako zagotovi, da pošiljk ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, ali pa je prostor za tovor v vozilih z nizko ploščadjo pod nadzorom, in

(c)

prevoznik, ki je sklenil sporazum o prevozu z reguliranim agentom, znanim pošiljateljem ali stalnim pošiljateljem, razen če je prevoznik sam potrjen za reguliranega agenta, soglaša z izjavo prevoznika iz Dodatka 6-E.

Podpisano izjavo obdrži regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj, v imenu katerega se opravlja prevoz. Na zahtevo se izvod podpisane izjave zagotovi tudi reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, ki pošiljko prejema, ali zadevnemu pristojnemu organu.

Namesto točke (c) lahko prevoznik reguliranemu agentu, znanemu pošiljatelju ali stalnemu pošiljatelju, za katerega opravlja prevoze, predloži dokazila, da ga je pristojni organ certificiral oziroma odobril.

Ta dokazila vključujejo zahteve iz Dodatka 6-E, kopije pa obdrži zadevni regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj. Na zahtevo se izvod zagotovi tudi reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, ki pošiljko prejema, ali drugemu pristojnemu organu.

6.6.1.2   Točka 6.6.1.1(b) in (c) se ne uporablja med prevozom po nadzorovanem delu letališča.

6.6.2   Varovanje tovora in pošte, ki se natovarja na zrakoplov, na letališčih

6.6.2.1   Za pošiljke tovora in pošte, ki so v kritičnem delu, se šteje, da so zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem.

6.6.2.2   Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, so v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom, če pa niso v takšnih delih, zanje velja, da so zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem, če:

(a)

so fizično zavarovane, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, ali

(b)

se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem in natovarjanjem tovora in pošte na zrakoplov.

6.7   TOVOR IN POŠTA Z VISOKIM TVEGANJEM (HRCM)

Določbe za tovor in pošto z visokim tveganjem so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

6.8   VARNOSTNI POSTOPKI ZA TOVOR IN POŠTO, KI SE PREVAŽATA V UNIJO IZ TRETJIH DRŽAV

6.8.1   Imenovanje letalskih prevoznikov

6.8.1.1   Vsakega letalskega prevoznika, ki prevaža tovor ali pošto z letališča tretje države, ki ni navedena v Dodatku 6-Fi ali 6-Fii, zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na katerem koli letališču, ki sodi na področje uporabe Uredbe (ES) št. 300/2008, imenuje za „prevoznika zračnega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države“ (ACC3), eden od naslednjih pristojnih organov:

(a)

pristojni organ države članice, ki je izdala spričevalo letalskega prevoznika;

(b)

pristojni organ države članice, navedene v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 748/2009 (4), za letalske prevoznike, ki nimajo spričevala letalskega prevoznika, ki ga izda država članica;

(c)

letalske prevoznike, ki nimajo spričevala letalskega prevoznika, ki ga izda država članica, in niso navedeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 748/2009, pa imenuje pristojni organ države članice, v kateri letalski prevoznik opravlja večino operacij v Uniji, ali kateri koli drugi pristojni organ Unije v skladu s sporazumom s tem pristojnim organom.

6.8.1.2   Letalski prevoznik je imenovan za ACC3 v zvezi z njegovimi tovornimi in poštnimi operacijami z letališča, za katerega se zahteva imenovanje ACC3 (v nadaljnjem besedilu: ustrezne tovorne operacije), če:

(a)

imenuje osebo, ki bo v imenu letalskega prevoznika v celoti odgovorna za izvajanje predpisov o varovanju tovora ali pošte v zvezi z ustrezno tovorno operacijo, in

(b)

pripravi poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki potrjuje izvajanje ukrepov varovanja.

6.8.1.3   Pristojni organ dodeli imenovanemu ACC3 enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu, ki označuje letalskega prevoznika in letališče tretje države, za katerega je bil letalski prevoznik imenovan za prevoz tovora ali pošte v Unijo.

6.8.1.4   Imenovanje velja največ pet let od datuma, ko je pristojni organ vnesel podatke o ACC3 v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

6.8.1.5   ACC3, ki je naveden v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige, se prizna v vseh državah članicah za vse operacije z letališča tretje države v Unijo.

6.8.2   Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU za ACC3

6.8.2.1   Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU v zvezi z ustreznimi tovornimi operacijami letalskega prevoznika sestavljajo:

(a)

pregled programa varovanja letalskega prevoznika, s katerim se zagotovi, da je program ustrezen in popoln v smislu vseh točk iz Dodatka 6-G, in

(b)

preverjanje izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu v zvezi z ustreznimi tovornimi operacijami, in sicer z uporabo kontrolnega seznama iz Dodatka 6-C3.

6.8.2.2   Preverjanje izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu EU se opravi na kraju samem do ene od naslednjih stopenj:

1.

Na letališču, s katerega je letalski prevoznik izvajal ustrezne tovorne operacije, preden se lahko za to letališče podeli imenovanje ACC3.

Če se s potrjevanjem ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da se eden ali več ciljev, navedenih v kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C3, ne izvaja, pristojni organ letalskega prevoznika ne imenuje za ACC3 za ustrezne tovorne operacije, če ta ne predloži dokazila o izvajanju ukrepov za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti.

2.

Na reprezentativnem številu letališč, na katerih letalski prevoznik izvaja ustrezne tovorne operacije, preden se podeli imenovanje ACC3 za vsa letališča, na katerih navedeni letalski prevoznik izvaja ustrezne tovorne operacije. Veljajo naslednji pogoji:

(a)

to možnost zahteva letalski prevoznik, ki izvaja več ustreznih tovornih operacij, in

(b)

pristojni organ je preveril, ali letalski prevoznik uporablja notranji program zagotavljanja kakovosti varovanja, ki je enakovreden potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, in

(c)

reprezentativno število so vsaj 3 letališča ali 5 % letališč, katera koli od možnosti je večja, in vsa letališča, locirana na izhodiščnem kraju z visokim tveganjem, ter

(d)

pristojni organ soglaša z načrtom, ki zagotavlja potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU za vsako leto imenovanja na dodatnih letališčih, za katere bo podeljeno imenovanje ACC3, ali dokler niso potrjena vsa letališča. Število navedenih potrjevanj je vsako leto enako vsaj številu, ki je zahtevano v točki (c). Načrt vsebuje razloge, ki utemeljujejo izbiro dodatnih letališč, in

(e)

vsa imenovanja ACC3 prenehajo na isti dan in

(f)

če se z enim od potrjevanj ukrepov varovanja v letalstvu EU, dogovorjenih v načrtu, ugotovi, da se eden ali več ciljev, navedenih v kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C3, ne izvaja, organ, ki je pristojen za imenovanje, zahteva dokazilo o izvajanju ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na navedenem letališču, in glede na resnost pomanjkljivosti zahteva:

potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU za vsa letališča, za katera se v skladu s točko 6.8.2.2.1 zahteva imenovanje ACC3, v roku, ki ga določi pristojni organ, ali

dvakrat večje število potrjevanj ukrepov varovanja v letalstvu EU v skladu s točko (d) za vsako preostalo leto veljavnosti imenovanj za ACC3.

6.8.2.3   Pristojni organ lahko sprejme poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU subjekta tretje države za imenovanje ACC3 v primerih, ko ta subjekt izvaja celotno tovorno operacijo, vključno z natovarjanjem v prtljažni prostor zrakoplova, v imenu ACC3, poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU pa zajema vse te dejavnosti.

6.8.2.4   Pristojni organ lahko imenuje letalskega prevoznika za ACC3 za določen čas, ki poteče najpozneje 30. junija 2016, če potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU ni bilo mogoče opraviti iz objektivnih razlogov, na katere letalski prevoznik ni imel vpliva. Če se takšno imenovanje podeli za obdobje, ki je daljše od šestih mesecev, pristojni organ preveri, ali letalski prevoznik uporablja notranji program zagotavljanja kakovosti varovanja, ki je enakovreden potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU.

6.8.2.5   Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU se zabeleži v poročilu o potrjevanju, ki vsebuje vsaj izjavo o obveznostih iz Dodatka 6-H1, kontrolni seznam iz Dodatka 6-C3 in izjavo potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU iz Dodatka 11-A. Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU predloži poročilo o potrjevanju pristojnemu organu, kopijo pa potrjenemu letalskemu prevozniku.

6.8.3   Varnostni nadzor za tovor in pošto, ki prihajata iz tretje države

6.8.3.1   ACC3 poskrbi za varnostni pregled vsega tovora in pošte, namenjene za prevoz, tranzit ali raztovor na letališču Unije, razen:

(a)

če je regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, izvedel obvezni varnostni nadzor pošiljke in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(b)

če je znani pošiljatelj, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, izvedel obvezni varnostni nadzor pošiljke in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(c)

če je stalni pošiljatelj, za katerega je pristojen ACC3 ali regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, izvedel obvezni varnostni nadzor pošiljke, je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja in se ne prevaža na potniškem letalu ali

(d)

če je pošiljka izvzeta iz varnostnih pregledov v skladu s točko 6.1.1(d) in je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je postala opredeljiv zračni tovor oziroma opredeljiva zračna pošta, do natovarjanja.

6.8.3.2   Tovor in pošta, ki se prevažata v Unijo, se varnostno pregledata z enim od sredstev ali metod iz točke 6.2.1 do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

6.8.3.3   ACC3 v zvezi s:

(a)

tovorom in pošto, ki sta namenjena za prevoz ali tranzit, zagotovi, da je varnostni pregled v skladu s točko 6.8.3.2 ali varnostni nadzor izvedel sam ali ga je izvedel subjekt, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, na izhodiščni točki ali kjer koli v dobavni verigi in da so bile takšne pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja, in

(b)

tovorom in pošto z visokim tveganjem zagotovi, da je varnostni pregled v skladu s točko 6.7 izvedel sam ali ga je izvedel subjekt, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, na izhodiščni točki ali kjer koli v dobavni verigi, da so bile takšne pošiljke označene kot varne za potniško, tovorno ali poštno letalo in zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja.

6.8.3.4   Enotna črkovno-številčna oznaka ACC3 in varnostni status pošiljke, kot sta navedena v točki 6.3.2.6(d) in ju je izdal regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, sta navedena v spremni dokumentaciji v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

6.8.3.5   V odsotnosti reguliranega agenta iz točke 6.8.4 lahko izjavo o varnostnem statusu izda ACC3 ali letalski prevoznik, ki prihaja iz tretje države, navedene v Dodatku 6Fi ali 6-Fii.

6.8.4   Potrjevanje reguliranih agentov in znanih pošiljateljev

6.8.4.1   Da bi subjekti iz tretjih držav postali regulirani agenti ali znani pošiljatelji, ki so potrjeni za ukrepe varovanja v letalstvu EU, se potrdijo v skladu z eno od naslednjih dveh možnosti in navedejo v bazi podatkov o ACC3, ki mu (jim) neposredno dostavljajo tovor ali pošto za prevoz v Unijo:

(a)

program varovanja ACC3 določa podrobnosti o varnostnem nadzoru, ki jih v njegovem imenu izvajajo subjekti iz tretjih držav, od katerih neposredno prevzema tovor ali pošto za prevoz v Unijo. Varnostni nadzor, ki ga izvajajo navedeni subjekti, se potrdi s potrjevanjem ukrepov ACC3 za varovanje v letalstvu EU ali

(b)

subjekti iz tretje države predložijo ustrezne dejavnosti za ravnanje s tovorom v potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU v časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let, in predložijo ACC3 kopijo poročila o potrjevanju. Poročilo o potrjevanju za regulirane agente iz tretjih držav vsebuje izjavo o obveznostih iz Dodatka 6-H2 in kontrolni seznam iz Dodatka 6-C2, za znane pošiljatelje iz tretjih držav pa izjavo o obveznostih iz Dodatka 6-H3 in kontrolni seznam iz Dodatka 6-C4. Poročilo o potrjevanju vsebuje tudi izjavo potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU iz Dodatka 11-A.

6.8.4.2   Če se s potrjevanjem ukrepov varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.4.1(b) ugotovi, da:

(a)

je subjekt zagotovil upoštevanje ciljev iz ustreznega kontrolnega seznama, se v poročilu o potrjevanju navede, da je subjekt imenovan za reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU. Potrjevalec predloži potrjenemu subjektu izvirnik poročila o potrjevanju;

(b)

subjekt ni upošteval ciljev iz ustreznega kontrolnega seznama, nima dovoljenja za ravnanje s tovorom za prevoz v EU. Subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

6.8.4.3   ACC3 vzdržuje bazo podatkov, ki za vsakega reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.4.1, od katerega neposredno prevzema tovor ali pošto za prevoz v Unijo, vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom, in

(b)

naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij, in

(c)

kontaktne podatke, vključno s podatki o osebi(-ah), odgovorni(-h) za varovanje, in

(d)

matično številko podjetja, če se uporablja, ter

(e)

poročilo o potrjevanju, če je na voljo.

Baza podatkov je na voljo za pregled ACC3.

Tako bazo podatkov lahko vzdržujejo tudi drugi subjekti, potrjeni za ukrepe varovanja v letalstvu EU.

6.8.4.4   Subjekt, ki se ukvarja z zračnim tovorom ali pošto in upravlja mrežo z različnimi lokacijami v tretjih državah, lahko pridobi enotno imenovanje za reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ki vključuje vse lokacije iz mreže, če:

(a)

enotni program varovanja ali standardizirani programi varovanja vključujejo ustrezne ukrepe mreže za varovanje v letalstvu, vključno s prevoznimi storitvami med lokacijami, in

(b)

za izvajanje programa oziroma programov varovanja se uporablja enotni notranji program zagotavljanja kakovosti varovanja, ki je enakovreden potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, in

(c)

so bili pred imenovanjem mreže za reguliranega agenta za ukrepe varovanja v letalstvu EU potrjeni ukrepi varovanja v letalstvu EU za naslednje lokacije:

(i)

lokacijo oziroma lokacije, iz katerih se tovor ali pošta dostavljata neposredno ACC3, in

(ii)

najmanj dve lokaciji ali 20 % lokacij iz mreže, katera koli od možnosti je večja, iz katerih se tovor ali pošta dostavljata na lokacijo oziroma lokacije iz točke (i), in

(iii)

vse lokacije v tretjih državah, navedenih v Dodatku 6-I Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije C(2015) 8005.

Za ohranitev imenovanja mreže za reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, za vse lokacije v mreži, ki še niso bile potrjene, najpozneje do 30. junija 2018, je treba vsako leto po letu imenovanja ukrepe varovanja v letalstvu EU potrditi najmanj za nadaljnji dve lokaciji ali 20 % lokacij, katera koli od možnosti je večja, iz katerih se tovor ali pošta dostavljata na lokacijo oziroma lokacije iz točke 6.8.4.4(c) (i), dokler niso potrjene vse lokacije.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU določi načrt, v katerem je naveden vrstni red naključno izbranih lokacij, ki se bodo potrdile vsako leto. Načrt se določi neodvisno od subjekta, ki upravlja mrežo, in ga ta ne sme spremeniti. Ta načrt je sestavni del poročila o potrjevanju, na podlagi katerega se mreža imenuje za potrjenega reguliranega agenta EU iz tretje države.

Potem ko je bilo za lokacijo mreže opravljeno potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU, se ta šteje za reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.4.2(a).

6.8.4.5   Če se s potrjevanjem ukrepov varovanja v letalstvu EU za lokacijo mreže iz točke 6.8.4.4(c)(ii) ugotovi, da ne izpolnjuje ciljev, navedenih v kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C2, se tovor in pošta iz te lokacije varnostno pregledujeta na lokaciji, potrjeni v skladu s točko 6.8.4.2(a), dokler se s potrditvijo ukrepov varovanja v letalstvu EU ne potrdi skladnost s cilji iz kontrolnega seznama.

6.8.4.6   Točke 6.8.4.4 do 6.8.4.6 prenehajo veljati 30. junija 2018.

6.8.5   Neskladnost in prenehanje imenovanja ACC3

6.8.5.1   Neskladnost

1.

Če Komisija ali pristojni organ ugotovi večjo pomanjkljivost v zvezi z operacijo ACC3, za katero velja, da pomembno vpliva na splošno raven varovanja v letalstvu v Uniji:

(a)

takoj obvesti zadevnega ACC3, zahteva pripombe in ustrezne ukrepe za odpravo večje pomanjkljivosti ter

(b)

takoj obvesti Komisijo in ostale države članice.

2.

Če pristojni organ ni dosegel odprave pomanjkljivosti, lahko Komisija po posvetovanju z Odborom za varnost civilnega letalstva, ustanovljenim s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008, sklene, da prevoznik ne more biti več priznan kot ACC3 za določeno pot ali vse poti iz tretjih držav v Unijo. V takih primerih se podatki o ACC3 odstranijo iz baze podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

3.

Letalski prevoznik, ki mu je bilo priznanje za ACC3 odvzeto v skladu s točko 6.8.5.1.2, se ne vnese ponovno ali vključi v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige, dokler se s potrjevanjem ukrepov varovanja v letalstvu EU ne potrdi, da je bila večja pomanjkljivost odpravljena, in zadevni pristojni organ o tem ne obvesti Odbora za varnost civilnega letalstva.

6.8.5.2   Prenehanje

Pristojni organ, ki je imenoval ACC3, je odgovoren za odstranitev ACC3 iz „baze podatkov Unije o varnosti dobavne verige“:

(a)

na zahtevo letalskega prevoznika ali v dogovoru z njim ali

(b)

če ACC3 ne izvaja ustreznih tovornih operacij in se ne odzove na zahtevo glede pripomb ali kako drugače ovira oceno tveganja za letalstvo.

DODATEK 6-A

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – REGULIRANI AGENT

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in njenimi izvedbenimi akti

izjavljam, da

so po moji najboljši vednosti podatki, vsebovani v programu varovanja podjetja, pravilni in točni;

se bodo prakse in postopki, določeni v tem programu varovanja, izvajali in ohranjali na vseh lokacijah, zajetih v programu;

bo ta program varovanja prilagojen tako, da bodo v njem upoštevane vse prihodnje ustrezne spremembe zakonodaje Unije, razen če [ime podjetja] obvesti [ime pristojnega organa], da ne želi več delovati kot regulirani agent;

bo [ime podjetja] pisno obvestil [ime pristojnega organa] o:

(a)

manjših spremembah svojega programa varovanja, kot so ime podjetja, oseba, odgovorna za varnost, ali kontaktni podatki, sprememba osebe, ki potrebuje dostop do „baze podatkov Unije o varnosti dobavne verige“, takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, in

(b)

večjih načrtovanih spremembah, kot so novi postopki varnostnih pregledov, večja gradbena dela, ki bi lahko vplivala na njegovo skladnost z ustrezno zakonodajo Unije, ali sprememba lokacije/naslova, najmanj 15 delovnih dni pred njihovim začetkom/načrtovano spremembo;

bo [ime podjetja] za namen zagotovitve skladnosti z ustrezno zakonodajo Unije v celoti sodeloval pri vseh inšpekcijskih pregledih v skladu z zahtevami in na zahtevo inšpektorjev omogočil dostop do vseh dokumentov;

bo [ime podjetja] obvestil [ime pristojnega organa] o vseh hujših kršitvah varnosti in o vseh sumljivih okoliščinah, ki bi lahko bile relevantne za varnost zračnega tovora/zračne pošte, zlasti o vsakem poskusu skrivanja prepovedanih predmetov v pošiljkah;

bo [ime podjetja] zagotovil, da bo vse ustrezno osebje deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in bo poznalo svoje naloge na področju varnosti v okviru programa varovanja podjetja, ter

bo [ime podjetja] obvestil [ime pristojnega organa], če:

(a)

bo prenehal s poslovanjem;

(b)

se ne bo več ukvarjal z zračnim tovorom/pošto ali

(c)

ne bo več mogel izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-B

SMERNICE ZA ZNANE POŠILJATELJE

Te smernice vam bodo pomagale oceniti vašo obstoječo varnostno ureditev v primerjavi z zahtevanimi merili za znane pošiljatelje, opisanimi v Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter njenih izvedbenih aktih. To bi vam moralo omogočiti, da zagotovite izpolnjevanje zahtev, preden se dogovorite za uradni validacijski obisk na kraju samem.

Pomembno je, da ima potrjevalec med validacijskim obiskom možnost pogovora s pravimi ljudmi (npr. z osebo, odgovorno za varnost, in osebo, pristojno za zaposlovanje osebja). Potrjevalec bo svoje ugotovitve beležil na kontrolni seznam EU. Potem ko bo validacijski kontrolni seznam izpolnjen, se bodo podatki na njem obravnavali kot tajni podatki.

Prosimo, upoštevajte, da so na kontrolnem seznamu EU vprašanja dveh vrst: (1) tista, pri katerih bo negativni odgovor avtomatično pomenil, da ne morete biti sprejeti kot znani pošiljatelj, in (2) tista, s pomočjo katerih bo oblikovana splošna slika vaših varnostnih določb, ki bo potrjevalcu omogočila sprejetje splošne ugotovitve. Področja, na katerih bo avtomatično zabeležena ocena „ne ustreza“, so označena z zahtevami, navedenimi v krepkem tisku spodaj. Če se za zahteve, navedene v krepkem tisku, dodeli ocena „ne ustreza“, vam bodo predstavljeni razlogi in dani nasveti o popravkih, nujnih za uspešno potrditev.

Če ste imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (7) (t. i. potrdila AEOF in AEOS) in če so lokacijo, za katero ste zaprosili za status znanega pošiljatelja, uspešno pregledali carinski organi največ 3 leta pred datumom zahtevka za status znanega pošiljatelja, morate izpolniti del 1 v zvezi z organizacijo in odgovornostmi ter izjavo o obveznostih „Validacijskega kontrolnega seznama za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C, podpisati pa ju mora zakoniti zastopnik vašega podjetja.

Uvod

Tovor mora izvirati iz vašega podjetja na lokaciji, na kateri bo potekalo preverjanje. To zajema proizvodnjo na lokaciji ter postopke izbire in pakiranja, kadar predmeti niso opredeljivi kot zračni tovor, dokler niso izbrani z namenom izpolnitve naloga. (Glej tudi opombo.)

Morali boste opredeliti, kje pošiljka tovora/pošte postane opredeljiva kot zračni tovor/zračna pošta, in dokazati, da imate vzpostavljene ustrezne ukrepe za njihovo zavarovanje pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. To bo vključevalo podrobnosti o proizvodnji, pakiranju, skladiščenju in/ali odpremi.

Organizacija in odgovornosti

Posredovati boste morali podatke o svoji organizaciji (ime, številko DDV ali številko registracije pri gospodarski zbornici ali matično številko podjetja, če je primerno, številko potrdila AEO in datum zadnje preiskave s strani carinskih organov, če je primerno), naslov lokacije, ki jo je treba validirati, in glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati). Zahtevajo se tudi datum prejšnjega validacijskega obiska in zadnja enotna črkovno-številčna oznaka (če je primerno) ter narava poslovne dejavnosti, približno število zaposlenih na lokaciji, ime in naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte, ter kontaktni podatki.

Postopek za zaposlovanje osebja

Posredovati boste morali podrobnosti o svojih postopkih zaposlovanja za vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, voznike) z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte. Postopek zaposlovanja obsega preverjanje predhodnih zaposlitev ali preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Validacijski obisk na kraju samem bo vključeval intervju z osebo, pristojno za zaposlovanje osebja. Ta bo morala predložiti dokazila (npr. prazne obrazce), ki utemeljujejo postopke podjetja. Ta postopek zaposlovanja je treba uporabljati za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

Postopek usposabljanja osebja na področju varovanja

Dokazati boste morali, da je bilo vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, vozniki) z dostopom do zračnega tovora/zračne pošte deležno ustreznega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti. To usposabljanje se izvaja v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. O dosežkih posameznikov na področju usposabljanja je treba voditi evidenco. Poleg tega boste morali dokazati, da je bilo vse ustrezno osebje, ki izvaja varnostni nadzor, deležno usposabljanja ali periodičnega usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Materialna varnost

Dokazati boste morali, kako je vaša lokacija zavarovana (npr. s fizično ograjo ali pregrado) in da imate vzpostavljene ustrezne postopke nadzora dostopa. Če je primerno, boste morali posredovati podrobnosti o vsakem morebitnem alarmnem sistemu in/ali sistemu video nadzora. Bistvenega pomena je, da je dostop na območje, na katerem se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta, pod nadzorom. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do zračnega tovora/zračne pošte morajo biti zavarovani oziroma pod nadzorom dostopa.

Proizvodnja (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje proizvodnje pod nadzorom in da se proizvodni proces nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku proizvodnje opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Pakiranje (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje pakiranja pod nadzorom in da se proces pakiranja nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku pakiranja opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Posredovati boste morali podrobnosti o svojem procesu pakiranja in dokazati, da se pred pakiranjem vsi končni izdelki pregledajo.

Opisati boste morali končno zunanje pakiranje in dokazati njegovo vzdržljivost. Dokazati morate tudi, kako končno zunanje pakiranje zaščitite tako, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, na primer z uporabo oštevilčenih pečatov, varnostnega traku, posebnih žigov ali škatel iz lepenke, prelepljenih z lepilnim trakom. Dokazati morate tudi, da slednje, kadar se ne uporabljajo, hranite na varnem in da nadzirate njihovo izdajanje.

Skladiščenje (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje skladiščenja pod nadzorom. Če je mogoče izdelek v postopku skladiščenja opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

In končno, dokazati boste morali, da se končni in zapakirani zračni tovor/zračna pošta pred odpremo pregleda.

Odprema (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na odpremno območje pod nadzorom. Če je mogoče izdelek v postopku odpreme opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Prevoz

Posredovati boste morali podrobnosti o načinu prevoza tovora/pošte do reguliranega agenta.

Če uporabljate lastni prevoz, boste morali dokazati, da je usposobljenost vaših voznikov na zahtevani ravni. Če vaše podjetje uporablja pogodbenega izvajalca, boste morali zagotoviti, (a) da zračni tovor/pošto zapečatite ali zapakirate tako, da zagotovite, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in (b) da je izjavo prevoznika iz Dodatka 6-E Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 podpisal prevoznik.

Če ste odgovorni za prevoz zračnega tovora/zračne pošte, boste morali dokazati, da je prevozna sredstva mogoče zavarovati, bodisi z uporabo pečatov, če je izvedljivo, bodisi s katero koli drugo metodo. Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, boste morali dokazati, da je dostop do pečatov nadzorovan in so številke zabeležene; če se uporabljajo druge metode, boste morali dokazati, kako tovor/pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in/ali kako zagotovite njegovo/njeno zaščito. Poleg tega boste morali dokazati, da so vzpostavljeni ukrepi za preverjanje identitete voznikov vozil, ki prevzemajo vaš zračni tovor/zračno pošto. Dokazati boste morali tudi, da zagotavljate, da je tovor/pošta, ko zapusti prostore, zavarovan(-na). Dokazati boste morali, da je zračni tovor/zračna pošta med prevozom zavarovan(-a) pred nepooblaščenim vmešavanjem.

Ne bo vam treba predložiti dokazil o usposabljanju voznikov ali kopije izjave prevoznika, kadar je prevoz za prevzem zračnega tovora/zračne pošte iz vaših prostorov uredil regulirani agent.

Odgovornosti pošiljatelja

Izjaviti boste morali, da boste dovolili nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov.

Izjaviti boste morali tudi, da boste [ime pristojnega organa] posredovali ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

(a)

je splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen imenovani osebi;

(b)

obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(c)

bo vaše podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

In končno, izjaviti boste morali, da boste vzdrževali standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Nato boste morali prevzeti polno odgovornost za izjavo in podpisati validacijski dokument.

OPOMBE

Eksplozivne in zažigalne naprave

Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave se lahko prenašajo v pošiljkah tovora, če so zahteve vseh varnostnih predpisov v celoti izpolnjene.

Pošiljke iz drugih virov

Znani pošiljatelj lahko pošiljke, ki jih ni poslal sam, preda reguliranemu agentu, če:

(a)

so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam, in

(b)

je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

Vse take pošiljke je treba varnostno pregledati, preden se natovorijo na zrakoplov.

DODATEK 6-C

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE

Navodila za izpolnjevanje:

Pri izpolnjevanju tega obrazca, prosimo, upoštevajte, da:

Točke, označene z zvezdico (*), predstavljajo obvezne podatke in jih MORATE izpolniti.

Če je odgovor na katero koli vprašanje v krepkem tisku NE, MORA biti validacija ocenjena kot NE USTREZA. To ne velja, kadar vprašanje ni relevantno.

Splošna ocena je lahko določena kot USTREZA šele potem, ko je pošiljatelj podpisal izjavo o obveznostih na zadnji strani.

Prvotno izjavo o obveznostih mora obdržati pristojni organ ali jo imeti na voljo, dokler validacija ne preneha veljati. Kopijo izjave je treba dati tudi pošiljatelju.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti

1.1

Datum validacije (*)

dd/mm/llll

 

1.2

Datum prejšnje validacije in enotna oznaka, če je primerno

dd/mm/llll

 

Enotna številčna oznaka

 

1.3

Ime organizacije, ki jo je treba validirati (*)

Ime

DDV/številka registracije pri gospodarski zbornici/matična številka podjetja (če je primerno)

1.4

Podatki o potrdilu AEOF ali AEOS, če je primerno

Številka potrdila AEO

 

Datum, ko so carinski organi nazadnje pregledali to lokacijo

 

1.5

Naslov lokacije, ki jo je treba validirati (*)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.6

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati, in je v isti državi)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.7

Vrsta poslovne(-ih) dejavnosti – vrste tovora, ki se obdeluje

1.8

Ali je prosilec odgovoren za:

(a)

proizvodnjo,

(b)

pakiranje,

(c)

skladiščenje,

(d)

odpremo,

(e)

drugo, navedite.

 

1.9

Približno število zaposlenih na lokaciji

 

1.10

Ime in naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte (*)

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

1.11

Kontaktna telefonska številka

Tel. št.

 

1.12

Elektronski naslov (*)

Elektronski naslov

 

DEL 2

Opredeljiv zračni tovor/zračna pošta

Namen: Določiti točko (ali kraj), kjer tovor/pošta postane opredeljiv(-a) kot zračni tovor/zračna pošta.

2.1

Z inšpekcijskim pregledom proizvodnje, pakiranja, skladiščenja, izbire, odpreme in vseh drugih ustreznih področij ugotovite, kje in kako pošiljka zračnega tovora/zračne pošte postane opredeljiva kot taka.

Opišite:

Opomba: V delih 5 do 8 je treba navesti podrobne informacije o varovanju opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Namen: Zagotoviti, da se je pri vsem osebju (stalno in začasno osebje, osebje agencije, vozniki), ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, opravilo ustrezno preverjanje predhodnih zaposlitev in/ali preverjanje preteklosti ter da je usposobljeno v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Nadaljnji namen je zagotoviti, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Ali sta vprašanji 3.1 in 3.2 v krepkem tisku ali ne (torej vprašanji, pri katerih je treba odgovor NE oceniti kot „ne ustreza“), je odvisno od veljavnih nacionalnih predpisov države, v kateri se nahaja lokacija. Vendar je najmanj eno od teh dveh vprašanj v krepkem tisku, pri čemer pa je treba dovoliti tudi, da če je bilo izvedeno preverjanje preteklosti, preverjanje predhodnih zaposlitev ni več obvezno. Oseba, odgovorna za izvajanje varnostnega nadzora, ima vedno opravljeno preverjanje preteklosti.

3.1.

Ali obstaja postopek zaposlovanja za vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, ki obsega preverjanje predhodnih zaposlitev v skladu s točko 11.1.4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. To velja za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste.

 

3.2

Ali ta postopek zaposlovanja obsega tudi preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence, v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

To velja za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste.

 

3.3

Ali proces imenovanja imenovane osebe, odgovorne za uporabo in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, vključuje zahtevo za preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.4

Ali je osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, preden jim je omogočen dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte? Ali je osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.5

Ali je osebje (kakor je navedeno zgoraj) deležno usposabljanja za osvežitev znanja v skladu s pogostostjo, določeno za to usposabljanje?

DA ali NE

 

3.6

Ocena – Ali ukrepi zadostujejo za zagotovitev, da je bilo vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte in osebje, ki izvaja varnostni nadzor, ustrezno zaposleno in usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 4

Materialna varnost

Namen: Ugotoviti, ali je na lokaciji ali v prostorih raven (materialne) varnosti zadostna za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem.

4.1

Ali je lokacija zavarovana s fizično ograjo ali pregrado?

DA ali NE

 

4.2

Ali se vse točke dostopa na lokacijo nadzorujejo?

DA ali NE

 

4.3

Če je odgovor DA, ali so točke dostopa …?

Preskrbljene z osebjem

 

Ročne

 

Avtomatske

 

Elektronske

Drugo, navedite.

4.4

Ali je objekt trdne konstrukcije?

DA ali NE

 

4.5

Ali ima objekt učinkovit alarmni sistem?

DA ali NE

 

4.6

Ali ima objekt učinkovit sistem video nadzora?

DA ali NE

 

4.7

Če je odgovor DA, ali se slike video nadzora snemajo?

DA ali NE

 

4.8

Ali so vsa vrata, okna in druge točke dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte zavarovani oziroma se nadzorujejo?

DA ali NE

 

4.9

Če je odgovor NE, navedite razloge.

4.10

Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za preprečitev nepooblaščenega dostopa do tistih delov lokacije in prostorov, kjer se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 5

Proizvodnja

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, kadar je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru proizvodnega procesa.

5.1

Ali je dostop na območje proizvodnje nadzorovan?

DA ali NE

 

5.2

Če je odgovor DA, kako?

5.3

Ali se proizvodni proces nadzoruje?

DA ali NE

 

5.4

Če je odgovor DA, kako?

5.5

Ali je vzpostavljen nadzor za preprečitev nedovoljenih posegov v fazi proizvodnje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

5.6

Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem med proizvodnjo?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 6

Pakiranje

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, kadar je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa pakiranja.

6.1

Ali se proces pakiranja nadzoruje?

DA ali NE

 

6.2

Če je odgovor DA, kako?

6.3

Prosimo, opišite končno zunanje pakiranje:

(a)

Ali je končno zunanje pakiranje vzdržljivo?

DA ali NE

Opišite:

(b)

Ali je končno zunanje pakiranje takšno, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4 (a)

Ali uporabljate oštevilčene pečate, varnostni trak, posebne žige ali škatle iz lepenke, prelepljene z lepilnim trakom, da zračni tovor/zračno pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA:

 

6.4 (b)

Ali se pečati, varnostni trak ali posebni žigi hranijo na varnem, kadar niso v uporabi?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4 (c)

Ali je izdaja oštevilčenih pečatov, varnostnega traku in/ali žigov nadzorovana?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.5

Če je odgovor na 6.4 (a) DA, kako se nadzira?

6.6

Ocena: Ali postopki pakiranja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 7

Skladiščenje

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa skladiščenja.

7.1

Ali je končni(-a) in zapakirani(-a) zračni tovor/zračna pošta varno shranjen(-a) in pregledan(-a), da na njem/njej ni znakov nedovoljenih posegov?

DA ali NE

 

7.2

Ocena: Ali postopki skladiščenja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8

Odprema

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, kadar je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa odpreme.

8.1

Ali je dostop na odpremno območje nadzorovan?

DA ali NE

 

8.2

Če je odgovor DA, kako?

8.3

Kdo ima dostop na odpremno območje?

Zaposleni?

DA ali NE

 

Vozniki?

DA ali NE

 

Obiskovalci?

DA ali NE

 

Izvajalci?

DA ali NE

 

8.4

Ocena: Ali je varovanje zadostno za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem na odpremnem območju?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8A

Pošiljke iz drugih virov

Namen: Določiti postopke za obravnavo nezavarovanih pošiljk.

Na ta vprašanja odgovorite samo, če se pošiljke za zračni prevoz prevzemajo od drugih podjetij.

8A.1

Ali podjetje prevzema pošiljke tovora, namenjene za zračni prevoz, od katerih koli drugih podjetij?

DA ali NE

 

8A.2

Če je odgovor DA, kako so ločene od lastnega tovora podjetja in kako so označene za reguliranega agenta/prevoznika?

DEL 9

Prevoz

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

9.1

Kako je zračni tovor/zračna pošta prepeljan(-a) do reguliranega agenta?

(a)

S strani ali v imenu reguliranega agenta?

DA ali NE

 

(b)

Lastni prevoz pošiljatelja?

DA ali NE

 

(c)

Izvajalec, ki ga uporablja pošiljatelj?

DA ali NE

 

9.2

Kadar pošiljatelj uporablja izvajalca:

ali je zračni tovor/zračna pošta pred prevozom zapečaten(-a) ali zapakiran(-a) tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb? in

ali je prevoznik podpisal izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

Na naslednja vprašanja odgovorite le, kadar se uporablja 9.1(b) ali 9.1(c).

9.3

Ali je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako …

9.4 (a)

Kadar je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati, ali se uporabljajo oštevilčeni pečati?

DA ali NE

 

(b)

Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, ali je dostop do pečatov nadzorovan in so številke ob izdaji zabeležene?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako …

 

9.5

Kadar tovorišča transportnega vozila ni mogoče zavarovati, ali je zračni tovor/zračna pošta tak(-a), da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

9.6

Če je odgovor DA, kako poskrbite za to?

9.7

Če je odgovor NE, kako zagotovite njegovo/njeno zaščito?

9.8

Ocena: Ali so ti ukrepi zadostni za zavarovanje zračnega tovora/pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

IZJAVA O OBVEZNOSTIH

Izjavljam naslednje:

Dovolil bom nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov. Če inšpektor odkrije hujše pomanjkljivosti na področju varnosti, to lahko privede do preklica mojega statusa znanega pošiljatelja.

[Ime pristojnega organa] bom posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

bo splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen osebi, imenovani v točki 1.10;

obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost; in

bo podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije.

Vzdrževal bom standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Podpis

Položaj v podjetju

 

Ocenjevanje (in obveščanje)

Ustreza/ne ustreza

 

Če v skladu s splošno oceno pošiljatelj ne ustreza, spodaj navedite področja, na katerih ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali je posebej ranljiv. Navedite tudi, kakšne spremembe so potrebne, da bi subjekt dosegel zahtevani standard in bi tako ustrezal.

Podpis

(Ime potrjevalca)

DODATEK 6-C2

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA REGULIRANE AGENTE IZ TRETJIH DRŽAV, POTRJENE ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

Subjekti iz tretjih držav se lahko pridružijo varni dobavni verigi ACC3 (prevoznik zračnega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države) tako, da zaprosijo za imenovanje za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3). RA3 je subjekt za ravnanje s tovorom v tretji državi, ki je kot takšen potrjen in odobren na podlagi potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU.

RA3 zagotovi, da je bil, če je primerno, za pošiljke, namenjene v Evropsko unijo, izveden varnostni nadzor, vključno z varnostnim pregledom, in da so bile pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja pošiljk na letalo ali drugače izročene ACC3 ali drugemu RA3.

V Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 so zahtevani predpogoji za prevažanje zračnega tovora ali zračne pošte v Unijo (8) ali na Islandijo in Norveško ter v Švico.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU/EGP (9), uporabi ali je zanju odgovoren subjekt, ki zaprosi za imenovanje za RA3. Kontrolni seznam se uporablja samo v primerih iz točke 6.8.4.1(b) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. V primerih iz točke 6.8.4.1(a) navedene priloge potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU uporabi kontrolni seznam ACC3.

Če potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da je subjekt zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama, potrjeni subjekt prejme poročilo o potrjevanju. V poročilu o potrjevanju je navedeno, da je subjekt imenovan za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3). RA3 lahko to poročilo uporabi pri poslovanju s katerim koli ACC3. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj vse naslednje sestavne dele:

(a)

izpolnjen kontrolni seznam (Dodatek 6-C2 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU in, če je primerno, s pripombami potrjenega subjekta;

(b)

izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H2 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjenega subjekta;

(c)

izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani. Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Del 5 – Varnostni pregledi in Del 6 – Tovor ali pošta z visokim tveganjem se ocenijo na podlagi zahtev iz poglavij 6.7 in 6.8 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Izhodiščni standardi za tiste dele, ki ne morejo biti ocenjeni na podlagi zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998, so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Če potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da subjektu ni uspelo izpolniti ciljev s tega kontrolnega seznama, subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Navodila za izpolnjevanje:

1.

Izpolniti je treba vse dele kontrolnega seznama. Če podatki niso na voljo, je treba to pojasniti.

2.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Identifikacija potrjenega subjekta in potrjevalca

1.1.

Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, kot je od 01.10.2012 do 02.10.2012.

dd/mm/llll

 

1.2.

Datum prejšnjega potrjevanja, če je primerno

dd/mm/llll

 

Prejšnja matična številka RA3, če je na voljo

 

Potrdilo AEO/status C-TPAT/druga potrdila, če so na voljo

 

1.3.

Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

Enotna črkovno-številčna oznaka (UAI)

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4.

Ime subjekta

Ime

 

Številka podjetja (npr. identifikacijska številka v trgovinskem registru, če se uporablja)

 

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.5.

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od lokacije, ki se potrjuje)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.6.

Poslovna dejavnost – navesti je mogoče več dejavnosti

(a)

samo zračni tovor

(b)

letalski in druge vrste prevoza

(c)

špediter s tovornimi prostori

(d)

špediter brez tovornih prostorov

(e)

odpravnik letov

(f)

Drugo

 

1.7.

Ali prosilec …

(a)

prejme tovor od drugega reguliranega agenta iz tretje države?

 

(b)

prejme tovor od znanih pošiljateljev iz tretjih držav?

 

(c)

prejme tovor od stalnih pošiljateljev iz tretjih držav?

 

(d)

prejme tovor, izvzet iz varnostnega pregleda?

 

(e)

varnostno pregleda tovor?

 

(f)

skladišči tovor?

 

(g)

drugo, navedite.

 

1.8.

Približno število zaposlenih na lokaciji

Število

 

1.9.

Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varnost zračnega tovora/zračne pošte tretje države.

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU

Cilj: V EU/EGP se ne prevaža zračni tovor ali zračna pošta, ki ni varnostno nadzorovana. Tovor in pošta, ki ju RA3 dostavi ACC3 ali drugemu RA3, se lahko prevzame kot zavarovan tovor ali pošta samo, če takšen varnostni nadzor izvaja RA3. Podrobnosti o takšnem nadzoru so navedene v naslednjih delih tega kontrolnega seznama.

RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da se za ves zračni tovor in zračno pošto, namenjena v EU/EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor in da sta zavarovan tovor ali pošta zavarovana, dokler nista dostavljena ACC3 ali drugemu RA3. Varnostni nadzor vključuje eno od spodaj navedenih vrst nadzora:

(a)

v zadostni meri izveden fizični varnostni pregled, s katerim se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti;

(b)

druge vrste varnostni nadzor, ki je del postopka za varno dobavno verigo in s katerim se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti; ta varnostni nadzor izvajajo drug RA3, KC3 ali AC3, ki ga je imenoval RA3.

Sklic: točka 6.8.3.

2.1.

Ali je subjekt sestavil program varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, preidite na točko 2.5.

 

2.2.

Program varovanja subjekta

Datum – uporabite natančno obliko dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali program varovanja predloži in/ali odobri pristojni organ države subjekta? Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.3.

Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente s seznama (deli 3 do 9)?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite, zakaj, in podrobno navedite razloge.

 

2.4.

Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

2.5.

Ali je subjekt določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za zračni tovor ali zračno pošto opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se ju dostavi ACC3 ali drugemu RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.6.

Ali ima subjekt sistem upravljanja (npr. instrumente, navodila), s katerim zagotovi, da se obvezni varnostni nadzor izvaja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite sistem upravljanja in navedite, ali ga odobri, preveri ali zagotovi pristojni organ ali drugi subjekt.

 

Če je odgovor NE, opišite, kako subjekt zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevan način.

 

2.7.

Sklepi in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: Da se zagotovi izvajanje obveznega varnostnega nadzora, RA3 imenuje za delo na področju varovanja zračnega tovora ali zračne pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora, mora imeti vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima RA3 na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je bilo ali so bila za celotno osebje (stalno, začasno, osebje iz agencije, vozniki itd.), ki ima neposredni dostop brez spremstva do zračnega tovora/zračne pošte, na katerih se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

(a)

opravljena uvodna in periodična predzaposlitvena preverjanja in/ali preverjanja preteklosti, ki so skladna vsaj z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor RA3, ki se potrjuje, in

(b)

opravljeno uvodno in periodično usposabljanje s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja, v skladu z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor RA3, ki se potrjuje.

Opomba:

Preverjanje preteklosti pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora in/ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah stalnega prebivališča vsaj za preteklih pet let (opredelitev Unije).

Sklic: točka 6.8.3.1.

3.1.

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

3.2.

Ali ta postopek vključuje:

preverjanje preteklosti,

predzaposlitveno preverjanje,

preverjanje kazenskih evidenc,

intervjuje,

drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

3.3.

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

3.4.

Ali ta postopek vključuje:

preverjanje preteklosti,

predzaposlitveno preverjanje,

preverjanje kazenskih evidenc,

intervjuje,

drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

3.5.

Ali osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte opravi usposabljanje s področja varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

3.6.

Ali osebje, ki prevzema, varnostno pregleduje in/ali varuje zračni tovor/zračno pošto, opravi posebno usposabljanje, povezano z delovnim mestom?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje tečajev usposabljanja.

 

3.7.

Ali osebje iz točk 3.5 in 3.6 opravi periodično usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite elemente in pogostost periodičnega usposabljanja.

 

3.8.

Sklep: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, ustrezno zaposleno in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 4

Postopki za prevzem

Cilj: RA3 lahko prejme tovor ali pošto od drugega RA3, KC3, AC3 ali od neznanega pošiljatelja. RA3 ima na voljo ustrezne postopke za prevzem tovora in pošte, da ugotovi, ali pošiljka prihaja iz varne dobavne verige oziroma ne in katere varnostne ukrepe je nato treba uporabiti.

RA3 vzdržuje bazo podatkov, ki za vsakega reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.4.1, od katerega neposredno prevzema tovor ali pošto za dostavo ACC3 in prevoz v Unijo, vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom;

(b)

naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij;

(c)

kontaktne podatke, vključno s podatki o osebi(-ah), odgovorni(-h) za varovanje;

(d)

matično številko podjetja, če se uporablja;

(e)

poročilo o potrjevanju, če je na voljo.

Sklic: točki 6.8.3.1 in 6.8.4.3.

Opomba: RA3 lahko prevzame tovor od AC3 kot zavarovan tovor le v primeru, če je ta RA3 sam imenoval tega pošiljatelja za AC3 in je odgovoren za tovor, ki ga dostavi ta pošiljatelj.

4.1.

Ali pri prevzemu pošiljke subjekt preveri, ali prihaja od drugega RA3, KC3, AC3 ali neznanega pošiljatelja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

4.2.

Ali subjekt vzpostavi in vzdržuje bazo podatkov, ki vsebuje informacije o vsakem RA3, KC3 in AC3, od katerega neposredno prevzema zračni tovor ali zračno pošto, ki se dostavi ACC3 za prevoz v Unijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite informacije, vključene v bazo podatkov.

 

Če je odgovor NE, kako subjekt ve, da tovor prihaja od drugega RA3, KC3 ali AC3?

 

4.3.

Ali subjekt imenuje pošiljatelje za AC3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek in zaščitne ukrepe, ki jih subjekt zahteva od pošiljatelja.

 

4.4.

Ali pri prevzemu pošiljke subjekt preveri, ali je namenjena na letališče EU/EGP?

DA ali NE – razložite.

 

4.5.

Če je odgovor DA, ali subjekt za ves zračni tovor ali zračno pošto opravi enak varnostni pregled, kadar sta namenjena na letališče EU/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

4.6.

Ali subjekt pri prevzemu pošiljke, vključno s pošiljkami, ki se dostavljajo z drugimi vrstami prevoza in ne z letalskim, preveri, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem (glej opredelitev v delu 6)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

Opišite postopek.

 

4.7.

Ali potrjeni subjekt pri prevzemu zavarovane pošiljke preveri, ali je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite (pečati, zaklepi, pregled itd.).

 

4.8.

Ali mora oseba, ki pošiljko dostavlja, predložiti uradni identifikacijski dokument s fotografijo?

DA ali NE

 

4.9.

Ali obstaja postopek za identifikacijo pošiljk, za katere je potreben varnostni pregled?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

4.10.

Sklep: Ali postopki za prevzem zadostujejo za ugotovitev, ali zračni tovor/zračna pošta, namenjena na letališča EU/EGP, prihajata iz varne dobavne verige oziroma ju je treba varnostno pregledati?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Varnostni pregled

Cilj: Če RA3 prevzame tovor in pošto, ki ne prihajata iz varne dobavne verige, mora RA3 te pošiljke varnostno pregledati, preden smejo biti dostavljene ACC3 kot zavarovan tovor. RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotovi, da se zračni tovor in zračna pošta, namenjena v EU/EGP zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na letališču Unije, varnostno pregledata s sredstvi ali metodami, navedenimi v zakonodaji Unije, do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

Če zračni tovor ali zračno pošto varnostno pregleda pristojni organ v tretji državi ali se ta pregled izvede v njegovem imenu, RA3 to dejstvo navede in opiše način zagotavljanja ustreznega varnostnega pregleda.

Sklic: točka 6.8.3.

5.1.

Ali varnostni pregled v imenu subjekta izvaja drug subjekt?

DA ali NE

 

Če DA,

navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebno podjetje za varnostne preglede,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

Navedite vrsto sporazuma/pogodbe med potrjenim subjektom in subjektom, ki izvaja varnostni pregled v njegovem imenu.

 

5.2.

Katere metode varnostnega pregleda se uporabljajo za zračni tovor in pošto?

Navedite, skupaj s podrobnostmi o opremi, ki se uporablja za varnostne preglede zračnega tovora in zračne pošte (npr. proizvajalec, vrsta, različica programske opreme, standard, serijska številka itd.), za vse uporabljene metode.

 

5.3.

Ali je oprema ali metoda (npr. psi za odkrivanje eksplozivov), ki se uporablja, vključena v najnovejši seznam skladnosti EU, Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) ali Uprave ZDA za varnost prometa (TSA)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti o odobritvi opreme in datum odobritve ter vse, kar kaže na to, da je oprema v skladu s standardi EU za opremo.

 

5.4.

Ali je oprema, ki se uporablja, v skladu s proizvajalčevim načrtom delovanja (CONOPS) ter se redno preskuša in vzdržuje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

5.5.

Ali se med varnostnim pregledom upošteva vrsta pošiljke?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se zagotavlja, da se izbrana metoda varnostnega pregleda uporablja do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

 

5.6.

Ali je na voljo postopek za reševanje alarma, ki ga povzroči oprema za varnostno pregledovanje? (Pri določeni opremi (npr. rentgenski aparat) alarm sproži sam operater).

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek za reševanje alarmov, s katerim se ustrezno zagotavlja, da ni prepovedanih predmetov.

 

Če je odgovor NE, opišite, kaj se zgodi s pošiljko.

 

5.7.

Ali so kakšne pošiljke izvzete iz varnostnih pregledov?

DA ali NE

 

5.8.

Ali kakšna izvzetja niso v skladu s seznamom Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, podrobno opišite.

 

5.9.

Ali je dostop do prostora za varnostni pregled nadzorovan tako, da je dovoljen dostop le pooblaščenemu in usposobljenemu osebju?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

5.10.

Ali je vzpostavljen nadzor kakovosti in/ali režim preskušanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

5.11.

Sklep: Ali se zračni tovor/zračna pošta varnostno pregledata z enim od sredstev ali metod iz točke 6.2.1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998 do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Tovor in pošta z visokim tveganjem (HRCM)

Cilj: Pošiljke, ki izvirajo iz lokacij ali se prevažajo na lokacije, ki jih je Unija opredelila kot lokacije z visokim tveganjem, ali kažejo, da je bil na njih izveden bistven nedovoljen poseg, je treba šteti za tovor in pošto z visokim tveganjem. Takšne pošiljke je treba varnostno pregledati v skladu s posebnimi navodili. RA3 ima na voljo postopke, s katerim se zagotavlja, da se tovor in pošta z visokim tveganjem, namenjena v EU/EGP, identificirata in ustrezno nadzorujeta, kakor je opredeljeno v zakonodaji Unije.

ACC3, ki mu RA3 dostavi zračni tovor ali pošto za prevoz, lahko RA3 sporoči najnovejše ustrezne podatke o izhodiščnih točkah z visokim tveganjem.

RA3 uporabi enake ukrepe, ne glede na to, ali prejme tovor in pošto z visokim tveganjem od letalskega prevoznika ali z drugimi vrstami prevoza.

Sklic: točka 6.7.

Opomba: Za tovor ali pošto z visokim tveganjem, za katero je bilo odobreno, da se lahko prevaža v EU/EGP, se izda varnostni status „SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami v zvezi z visokim tveganjem.

6.1.

Ali osebje, odgovorno za izvajanje varnostnega nadzora, ve, kateri zračni tovor in pošto je treba obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

6.2.

Ali ima subjekt na voljo postopke za identifikacijo tovora in pošte z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

6.3.

Ali za tovor in pošto z visokim tveganjem veljajo postopki varnostnega pregleda za tovor in pošto z visokim tveganjem v skladu z zakonodajo Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite postopke, ki se uporabljajo.

 

6.4.

Ali subjekt po varnostnem pregledu izda izjavo o varnostnem statusu za SHR v dokumentaciji, ki je priložena k pošiljki?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se izda varnostni status in v katerem dokumentu.

 

6.5.

Sklep: Ali je subjekt poskrbel za ustrezen in zadosten postopek, s katerim se zagotovi, da se ves tovor in pošta z visokim tveganjem pred natovarjanjem pravilno obravnavata?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Varovanje zavarovanega zračnega tovora in pošte

Cilj: RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem od trenutka, ko je bil opravljen varnostni pregled ali drugi varnostni nadzor, ali od trenutka prevzema po varnostnem pregledu ali varnostnem nadzoru do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugega RA3. Če se prej zavarovana zračni tovor in pošta pozneje ne varujeta, se ne smeta natovoriti ali dostaviti ACC3 ali drugemu RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Varovanje se lahko zagotavlja z različnimi sredstvi, kot so fizična (pregrade, zaklenjeni prostori itd.), človeška (patrulje, usposobljeno osebje itd.) in tehnološka sredstva (sistem video nadzora, alarm ob vdoru itd.).

Zavarovan zračni tovor ali pošta, namenjena v EU/EGP, bi morala biti ločena od zračnega tovora ali pošte, ki nista zavarovana.

Sklic: točka 6.8.3.1.

7.1.

Ali varovanje za zavarovan zračni tovor in zračno pošto v imenu potrjenega subjekta izvaja drug subjekt?

DA ali NE

 

Če da,

navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebno podjetje za varnostne preglede,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

 

7.2.

Ali sta na voljo varnostni nadzor in varovanje, da se preprečijo nedovoljeni posegi med postopkom varnostnega pregleda?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

Navedite, kakšne vrste varovanja so na voljo:

fizično (ograja, pregrada, trdno zgrajena zgradba itd.),

človeško (patrulje itd.),

tehnološko (sistem video nadzora, alarmni sistem itd.).

Pojasnite njihovo organizacijo.

 

7.3.

Ali sta zavarovana zračni tovor/zračna pošta dostopna le pooblaščenim osebam?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

Navedite, kako se nadzirajo vse točke dostopa (vključno z vrati in okni) do opredeljivega in zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte.

 

7.4.

Ali so na voljo postopki, ki zagotavljajo, da sta zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP in na katerih je bil opravljen varnostni nadzor, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugega RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako sta zavarovana (fizična, človeška, tehnološka sredstva itd.).

Navedite tudi, ali je zgradba trdno grajena in kakšne vrste materiali so uporabljeni, če so ti podatki na voljo.

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

7.5.

Sklep: Ali je varovanje pošiljk dovolj skrbno, da se prepreči nezakonito vmešavanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Dokumentacija

Cilj: Varnostni status pošiljke je naveden v dokumentaciji, priloženi pošiljki, v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki. Varnostni status izda RA3.

Sklic: točki 6.3.2.6(d) in 6.8.3.4.

Opomba: navedejo se lahko naslednji varnostni statusi:

„SPX“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

„SCO“, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

„SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje.

8.1.

Ali je subjekt v spremni dokumentaciji (npr. letalski tovorni list) navedel status tovora in kako je bil ta status dosežen?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite.

 

8.2.

Sklep: Ali dokumentacijski postopek primerno zagotavlja, da sta tovor in pošta opremljena z ustrezno spremno dokumentacijo, v kateri je naveden pravilen varnostni status?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Prevoz

Cilj: Zračni tovor in zračna pošta morata biti zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugemu RA3. To vključuje varovanje med prevozom do letala, ACC3 ali drugega RA3. Če se prej zavarovana zračni tovor in pošta ne varujeta med prevozom, se ne smeta natovoriti ali dostaviti ACC3 ali drugemu RA3 kot zavarovan tovor.

Med prevozom do letala, ACC3 ali drugega RA3 je za varovanje zavarovanih pošiljk odgovoren RA3. Zanje je odgovoren tudi v primerih, ko prevoz v njegovem imenu opravi drug subjekt, kot je na primer špediter. To ne vključuje primerov, ko se prevoz pošiljk izvede pod pristojnostjo ACC3 ali drugega RA3.

Sklic: točka 6.8.3.

9.1.

Kako se zračni tovor/zračna pošta preneseta ACC3/drugemu RA3?

(a)

Z lastnim prevozom potrjenega subjekta?

DA ali NE

 

(b)

S prevozom drugega RA3/ACC3?

DA ali NE

 

(c)

Potrjeni subjekt uporabi izvajalca?

DA ali NE

 

9.2.

Ali sta zračni tovor/zračna pošta v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

9.3.

Ali je vozilo pred prevozom zapečateno ali zaklenjeno?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

9.4.

Ali je v primeru uporabe oštevilčenih pečatov dostop do pečatov nadzorovan in so številke zabeležene?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

9.5.

Ali ustrezni prevoznik po potrebi podpiše izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

9.6.

Ali je bila oseba, ki prevaža tovor, posebej varnostno preverjena in je bila deležna usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti, preden je dobila dovoljenje za prevoz zavarovanega zračnega tovora in/ali zračne pošte?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite vrsto tega varnostnega preverjanja (predzaposlitveno preverjanje, preverjanje preteklosti itd.) in usposabljanja (tečaj ozaveščanja na področju varnosti itd.).

 

9.7.

Sklep: Ali so ti ukrepi zadostni za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Skladnost

Cilj: Potem ko potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU oceni dele 1 do 9 tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem potrjuje izvajanje varnostnega nadzora v skladu s cilji, navedenimi v tem kontrolnem seznamu za zračni tovor/zračno pošto, namenjeno v EU/EGP.

Obstajata dve možnosti. Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi:

(a)

da je subjekt zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama. Potrjevalec predloži potrjenemu subjektu izvirnik poročila o potrjevanju in navede, da je subjekt imenovan za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU;

(b)

da subjekt ni zagotovil upoštevanja ciljev s tega kontrolnega seznama. V tem primeru subjekt nima dovoljenja, da bi ACC3 ali drugemu RA3 dostavil zavarovan zračni tovor ali pošto, namenjeno v EU/EGP. Subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Na splošno mora potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU določiti, ali se je s tovorom in pošto, s katerima upravlja potrjeni subjekt, ravnalo tako, da v trenutku njune dostave ACC3 ali drugemu RA3 velja, da sta varna za letalski prevoz v EU/EGP v skladu z veljavnimi predpisi Unije.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU se mora zavedati, da ocena temelji na metodologiji, ki na podlagi ciljev ugotavlja splošno skladnost s predpisi.

10.1.

Splošna ugotovitev:

Ocenjevanje (in obveščanje)

(ustrezno označite)

Če je subjekt označen z „USTREZA“, se šteje, da je imenovan za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3).

ustreza/ne ustreza

Če v skladu s splošno oceno subjekt ne ustreza, spodaj navedite področja, na katerih ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali je posebej ranljiv. Navedite tudi, kakšne spremembe so potrebne, da bi subjekt dosegel zahtevani standard in bi tako ustrezal.

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe subjekta

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 91, 3.4.2009, str. 7).

(2)  Izvedbeni sklep Komisije C(2015) 8005 final o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva, ki vsebujejo informacije iz točke (a) člena 18 Uredbe (ES) št. 300/2008, ter o razveljavitvi Sklepa (2010) 774 z dne 13. aprila 2010.

(3)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 748/2009 z dne 5. avgusta 2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova (UL L 219, 22.8.2009, str. 1).

(5)  1.Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72).

(6)  Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72).

(7)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(8)  Države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

(9)  Zračni tovor/zračna pošta/zrakoplov, namenjen v EU/EGP, se v tem validacijskem kontrolnem seznamu šteje za enakovrednega zračnemu tovoru/zračni pošti/zrakoplovu, namenjenemu v EU, na Islandijo in Norveško ter v Švico.


PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.

Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Datum obiska/intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK 6-C3

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ACC3

Imenovanje ACC3 (prevoznik, ki prevaža zračni tovor ali pošto v Unijo z letališča tretje države) je pogoj za prevažanje zračnega tovora ali zračne pošte v Evropsko unijo (1) (EU) ali na Islandijo in Norveško ter v Švico in je zahtevano v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Imenovanje ACC3 je praviloma potrebno za vse lete, ki prevažajo tovor ali pošto zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na letališčih EU/EGP (2). Pristojni organi držav članic Evropske unije, Islandije, Norveške in Švice so vsak zase odgovorni za imenovanje določenih letalskih prevoznikov za ACC3. Imenovanje temelji na programu varovanja letalskega prevoznika in na preverjanju izvajanja na kraju samem skladno s cilji iz tega validacijskega kontrolnega seznama.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU/EGP, uporabi ali je zanju odgovoren ACC3 ali letalski prevoznik, ki zaprosi za imenovanje za RA3.

Poročilo o potrjevanju se predloži organu, ki je pristojen za imenovanje, in potrjenemu subjektu najpozneje v enem mesecu po preverjanju na kraju samem. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj naslednje sestavne dele:

izpolnjen kontrolni seznam s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU in pripombami potrjenega subjekta, če je to ustrezno,

izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H1 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjenega subjekta in

izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani. Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Del 3 – Program varovanja letalskega prevoznika, del 6 – Baza podatkov, del 7 – Varnostni pregledi in del 8 – Tovor ali pošta z visokim tveganjem se ocenijo na podlagi zahtev iz poglavij 6.7 in 6.8 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Izhodiščni standardi za druge dele so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Navodila za izpolnjevanje:

Izpolniti je treba vse dele kontrolnega seznama. Če podatki niso na voljo, je treba to pojasniti.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Identifikacija potrjenega subjekta in potrjevalca

1.1.

Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, kot je od 01.10.2012 do 02.10.2012.

dd/mm/llll

 

1.2.

Datum prejšnjega potrjevanja in enotna črkovno-številčna oznaka (UAI) ACC3, če je na voljo.

dd/mm/llll

 

UAI

 

1.3.

Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

UAI

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4.

Ime letalskega prevoznika, ki se potrjuje.

Ime

 

Spričevalo letalskega prevoznika (AOC), izdano v (ime države)

 

Oznaka IATA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov) ali oznaka ICAO (Mednarodna organizacija civilnega letalstva), če letalski prevoznik nima oznake IATA. Navedite, katera oznaka.

 

Država, ki je odgovorna za imenovanje letalskega prevoznika za ACC3.

 

1.5.

Podatki o lokaciji letališča tretje države, ki se potrjuje, ali objektov za tovor/pošto, povezanih z letališčem.

Ime

 

Oznaka IATA (ali ICAO) letališča

 

Država

 

1.6.

Poslovna dejavnost letalskega prevoznika – navesti je mogoče več dejavnosti:

(a)

prevoznik, ki prevaža potnike in tovor/pošto;

(b)

prevoznik, ki prevaža le tovor in pošto;

(c)

prevoznik, ki prevaža le tovor;

(d)

prevoznik, ki prevaža le pošto;

(e)

integrator;

(f)

čarterski prevoznik.

 

1.7.

Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varnost zračnega tovora/zračne pošte tretje države.

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.8.

Naslov glavnega urada letalskega prevoznika zadevnega letališča

Številka/enota/zgradba/letališče

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

1.9.

Naslov glavnega urada letalskega prevoznika, npr. sedeža družbe

Številka/enota/zgradba/letališče

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti ACC3 na letališču

Cilj: V EU/EGP se ne prevaža zračni tovor ali pošta, ki ni varnostno nadzorovana. Podrobnosti o takšnem nadzoru vsebujejo naslednji deli kontrolnega seznama. ACC3 ne sprejme tovora ali pošte za prevoz na zrakoplovu, ki je namenjen v EU, če regulirani agent, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, znani pošiljatelj, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali stalni pošiljatelj reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ni potrdil in utemeljil uporabe varnostnega pregleda ali drugega varnostnega nadzora, ali pa se takšne pošiljke varnostno pregledajo v skladu s predpisi Unije.

ACC3 ima na voljo postopek, s katerim zagotavlja, da se za ves zračni tovor in zračno pošto, namenjena v EU/EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor, razen če sta izvzeta iz varnostnega pregleda v skladu z zakonodajo Unije, in da je tovor ali pošta nato zavarovana do natovarjanja na zrakoplov. Varnostni nadzor zajema:

fizični varnostni pregled, ki je takšne ravni, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti, ali

drugi varnostni nadzor, ki je del postopka za varno dobavno verigo in ga uporabljajo regulirani agenti ali znani pošiljatelji, potrjeni za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali stalni pošiljatelj reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, in ki ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

Sklic: točka 6.8.3.

2.1.

je letalski prevoznik določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za zračni tovor ali zračno pošto opravi ustrezni varnostni nadzor, preden se natovori na zrakoplov, namenjen v EU/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.2.

Ali je letalski prevoznik ali v njegovem imenu subjekt, ki je določen v programu varovanja letalskega prevoznika, opravil varnostni nadzor?

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, kateri subjekti, ki niso vključeni v program varovanja letalskega prevoznika, opravljajo varnostni nadzor zračnega tovora ali pošte, ki jo ta letalski prevoznik prevaža v EU/EGP?

 

Navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebni izvajalec,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

 

2.3.

S katerimi instrumenti in navodili letalski prevoznik zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevan način?

 

2.4.

Ali lahko letalski prevoznik zahteva ustrezni varnostni nadzor, če varnostni pregled izvajajo subjekti, ki niso zajeti v programu varovanja letalskega prevoznika, npr. državne službe?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti.

 

2.5.

Ali je bil za reguliranega agenta/znanega pošiljatelja v državi letališča, kjer poteka potrjevanje, zagotovljen program za zračni tovor in pošto v skladu s standardi ICAO?

Če je odgovor DA, opišite elemente programa in kako je bil zagotovljen.

 

2.6.

Sklepi in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Program varovanja letalskega prevoznika

Cilj: ACC3 zagotovi, da njegov program varovanja vključuje vse ukrepe za varovanje na področju letalstva, ki so ustrezni in zadostni za zračni tovor in pošto, ki se prevaža v EU.

Program varovanja in zadevna dokumentacija letalskega prevoznika sta podlaga za varnostni nadzor, ki se opravlja v skladu s ciljem tega kontrolnega seznama. Letalski prevoznik lahko potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu EU vnaprej predloži dokumentacijo, da bi se lahko ta pred obiskom na kraju samem seznanil s podrobnostmi o lokacijah, ki bodo obiskane.

Sklic: točka 6.8.2.1 in Dodatek 6-G.

Opomba: Naslednje točke, navedene v Dodatku 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, so ustrezno obravnavane:

(a)

opis ukrepov za zračni tovor in pošto,

(b)

postopki za prevzem,

(c)

načrt in merila reguliranega agenta,

(d)

načrt in merila znanega pošiljatelja,

(e)

načrt in merila stalnega pošiljatelja,

(f)

standard varnostnega pregleda,

(g)

lokacija varnostnega pregleda,

(h)

informacije o opremi za pregledovanje,

(i)

informacije o operaterju ali izvajalcu storitev,

(j)

seznam izvzetij iz varnostnega pregleda,

(k)

ravnanje s tovorom in pošto z visokim tveganjem.

3.1.

Program varovanja letalskega prevoznika

Datum – uporabite natančno obliko datuma dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali je bil program že predložen pristojnemu organu EU/EGP? Če je odgovor DA, kdaj je bil predložen za imenovanje za ACC3? Za druge namene?

 

3.2.

Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente iz zgornjega seznama?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite, zakaj, in podrobno navedite razloge.

 

3.3.

Ali so ukrepi varovanja v letalstvu, ki so opisani v programu varovanja, ustrezni in zadostni za varovanje zračnega tovora/zračne pošte, namenjene v EU/EGP, v skladu z zahtevanimi standardi?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite, zakaj, in podrobno navedite razloge.

 

3.4.

Sklep: Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 4

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: ACC3 imenuje za delo na področju varovanja letalskega tovora ali letalske pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora, ima vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima ACC3 na voljo postopek, s katerim zagotavlja, da je bilo ali so bila za celotno osebje (stalno, začasno, osebje iz agencije, vozniki itd.), ki ima neposredni dostop brez spremstva do zračnega tovora/zračne pošte, na kateri se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

opravljena uvodna in periodična predzaposlitvena preverjanja in/ali preverjanja preteklosti, ki so skladna vsaj z zahtevami lokalnih organov za letališče, ki se potrjuje, in

opravljeno uvodno in periodično usposabljanje s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja, v skladu z zahtevami lokalnih organov za letališče, ki se potrjuje.

Sklic: točka 6.8.3.1.

Opomba:

Preverjanje preteklosti pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora in/ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah stalnega prebivališča vsaj za preteklih pet let (definicija Unije).

4.1.

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, opravijo predzaposlitvena preverjanja, s katerimi se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

4.2.

Ali ta postopek vključuje:

preverjanje preteklosti,

predzaposlitveno preverjanje,

preverjanje kazenskih evidenc,

intervjuje,

drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

4.3.

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

4.4.

Ali ta postopek vključuje:

preverjanje preteklosti,

predzaposlitveno preverjanje,

preverjanje kazenskih evidenc,

intervjuje,

drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

4.5.

Ali osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte opravi usposabljanje s področja varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

4.6.

Ali osebje, ki prevzema, varnostno pregleduje in/ali varuje zračni tovor/zračno pošto, opravi posebno usposabljanje, povezano z delovnim mestom?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje tečajev usposabljanja.

 

4.7.

Ali osebje iz točk 4.5 in 4.6 opravi periodično usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite elemente in pogostost periodičnega usposabljanja.

 

4.8.

Sklep: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, ustrezno imenovano in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Postopki za prevzem

Cilj: ACC3 ima na voljo postopek, s katerim ob prevzemu pošiljke oceni in preveri njen varnostni status v zvezi s prejšnjim nadzorom.

Postopek zajema naslednje elemente:

preveritev, ali pošiljko dostavlja oseba, ki jo je imenoval regulirani agent ali znani pošiljatelj, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ki je naveden v bazi podatkov (del 6), ali stalni pošiljatelj takšnega reguliranega agenta,

preveritev, ali se pošiljka predloži z vsemi obveznimi varnostnimi podatki (letalski tovorni list in podatki o varnostnem statusu v pisni ali elektronski obliki), ki ustrezajo dostavljenemu letalskemu tovoru in poštnim pošiljkam,

preveritev, ali na pošiljki ni nobenih znakov nedovoljenih posegov, in

preveritev, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem.

Sklic: točka 6.8.3.1.

Opomba:

Regulirani agent ali znani pošiljatelj je subjekt, ki ravna s tovorom in ga je uspešno potrdil potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ali katerega ukrepi varovanja so bili vključeni v program varovanja v EU potrjenega ACC3 (v tem primeru je ACC3 soodgovoren za ukrepe varovanja).

Stalni pošiljatelj je subjekt, ki ravna s tovorom za svoj račun v okviru odgovornosti reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU. Ta regulirani agent je v celoti odgovoren za varnostni nadzor, ki ga opravlja stalni pošiljatelj.

Imenovana oseba pomeni osebo, ki je bila zadolžena za dostavo zračnega tovora ali zračne pošte letalskemu prevozniku. Oseba, ki dostavlja pošiljko letalskemu prevozniku, predloži osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugi dokument s svojo fotografijo, ki ga je izdal ali priznal nacionalni organ.

5.1.

Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke letalski prevoznik preveri, ali prihaja od reguliranega agenta, znanega pošiljatelja ali stalnega pošiljatelja, ki je potrjen ali priznan v skladu z zakonodajo Unije o letalskem tovoru in naveden v bazi podatkov, ki jo vodi letalski prevoznik?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

5.2.

Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke letalski prevoznik preveri, ali je namenjena na letališče EU/EGP?

DA ali NE – razložite.

 

5.3.

Če je odgovor DA, ali letalski prevoznik za ves zračni tovor ali zračno pošto opravi enak varnostni pregled, kadar sta namenjena na letališče EU/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

5.4.

Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke, vključno s pošiljkami, ki se dostavljajo z drugimi vrstami prevoza in ne z letalskim, letalski prevoznik preveri, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

Opišite postopek.

 

5.5.

Ali pri prevzemu zavarovane pošiljke letalski prevoznik preveri, ali je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite (pečati, zaklepi itd.).

 

5.6.

Če letalski prevoznik na tej lokaciji prevzema zračni tovor/zračno pošto, namenjeno za tranzit (tovor/pošto, ki se odpremi z istim zrakoplovom, s katerim je prispela), ali na podlagi danih podatkov preveri, ali je treba opraviti dodatni varnostni nadzor ali ne?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako se to ugotavlja?

 

Če je odgovor NE, kakšen nadzor se opravi za zagotavljanje varovanja tovora in pošte, ki sta namenjena v EU/EGP?

 

5.7.

Če letalski prevoznik na tej lokaciji prevzema zračni tovor/zračno pošto, namenjeno za prevoz (tovor/pošto, ki se odpremi z zrakoplovom, ki ni zrakoplov, s katerim je prispela), ali na podlagi danih podatkov preveri, ali je treba opraviti dodatni varnostni nadzor ali ne?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako se to ugotavlja?

 

Če je odgovor NE, kakšen nadzor se opravi za zagotavljanje varovanja tovora in pošte, ki sta namenjena v EU/EGP?

 

5.8.

Ali mora oseba, ki letalskemu prevozniku dostavlja zavarovan znani zračni tovor, predložiti uradni identifikacijski dokument s fotografijo?

DA ali NE

 

5.9.

Sklep: Ali postopki za prevzem zadostujejo za ugotovitev, ali zračni tovor oziroma zračna pošta prihajata iz varne dobavne verige ali ju je treba varnostno pregledati?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Baza podatkov

Cilj: Če ACC3 ni treba opraviti stoodstotnega varnostnega pregleda zračnega tovora ali zračne pošte, namenjenih v EU/EGP, zagotovi, da tovor ali pošta prihaja od reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali od stalnega pošiljatelja reguliranega agenta.

Zaradi spremljanja revizijske sledi, pomembne za varovanje, ACC3 vzdržuje bazo podatkov z naslednjimi podatki o vsakem subjektu ali osebi, od katere neposredno prevzema tovor ali pošto:

statusom zadevnega subjekta (regulirani agent ali znani pošiljatelj),

podatki o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom,

naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij,

kontaktnimi podatki, vključno s podatki o osebi(-ah), odgovorni(-h) za varovanje,

matično številko podjetja, če se uporablja.

Pri prevzemanju letalskega tovora ali pošte mora ACC3 preveriti, ali je subjekt naveden v bazi podatkov. Če subjekt ni vključen v bazo podatkov, bo treba zračni tovor ali zračno pošto, ki jo dostavi, pred natovarjanjem varnostno pregledati.

Sklic: točki 6.8.4.1 in 6.8.4.3.

6.1.

Ali letalski prevoznik vzdržuje bazo podatkov, ki po potrebi vsebuje zgoraj navedene podatke o:

reguliranih agentih, potrjenih za ukrepe varovanja v letalstvu EU,

znanih pošiljateljih, potrjenih za ukrepe varovanja v letalstvu EU,

stalnih pošiljateljih reguliranega agenta (prostovoljno)?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite bazo podatkov.

 

Če je odgovor NE, pojasnite zakaj.

 

6.2.

Ali ima osebje, ki prevzema zračni tovor ali zračno pošto, enostaven dostop do baze podatkov?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

6.3.

se baza podatkov redno posodablja, da zagotavlja zanesljive podatke osebju, ki prevzema zračni tovor in zračno pošto?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite.

 

6.4.

Sklep: Ali letalski prevoznik vzdržuje bazo podatkov, ki zagotavlja popolno preglednost njegovih odnosov do subjektov, od katerih neposredno prejema (varnostno pregledan ali nadzorovan) tovor ali pošto za prevoz v Unijo/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Varnostni pregled

Cilj: Če ACC3 prevzame tovor in pošto od subjekta, ki ni potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali prejeti tovor od trenutka, ko je bil opravljen varnostni nadzor, ni bil zavarovan pred nepooblaščenim vmešavanjem, ACC3 zagotovi, da se ta zračni tovor ali zračna pošta varnostno pregleda pred natovarjanjem na zrakoplov. ACC3 ima na voljo postopek, s katerim zagotovi, da se zračni tovor in zračna pošta, namenjena v EU/EGP zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na letališču Unije, varnostno pregledata s sredstvi ali metodami, navedenimi v zakonodaji Unije, do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

Če ACC3 zračnega tovora ali zračne pošte varnostno ne pregleda sam, zagotovi, da se opravi ustrezni varnostni pregled v skladu z zahtevami Unije. Postopki varnostnega pregleda po potrebi vključujejo obravnavo tovora in pošte, ki sta namenjena za prevoz/tranzit.

Če varnostni pregled zračnega tovora ali pošte izvaja pristojni organ v tretji državi ali se izvaja v imenu takšnega pristojnega organa, ACC3, ki prejema takšen zračni tovor ali pošto od subjekta, to dejstvo navede v svojem programu varovanja in opiše način zagotavljanja ustreznega varnostnega pregleda.

Sklic: točke 6.8.3.1, 6.8.3.2 in 6.8.3.3.

7.1.

Ali je letalski prevoznik ali v njegovem imenu subjekt, ki je določen v programu varovanja letalskega prevoznika, opravil varnostni pregled?

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

Po potrebi navedite podrobnosti subjekta ali subjektov, določenih v programu varovanja letalskega prevoznika:

ime,

naslov,

status AEO, če je to ustrezno.

 

Če je odgovor NE, kateri subjekti, ki niso vključeni v program varovanja letalskega prevoznika, opravljajo varnostni pregled zračnega tovora ali pošte, ki jo ta letalski prevoznik prevaža v EU/EGP?

Navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebni izvajalec,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

 

7.2.

Katere metode varnostnega pregleda se uporabljajo za zračni tovor in zračno pošto?

Navedite, skupaj s podrobnostmi o opremi, ki se uporablja za varnostne preglede zračnega tovora in zračne pošte (proizvajalec, vrsta, različica programske opreme, standard, serijska številka itd.), za vse uporabljene metode.

 

7.3.

Ali je oprema ali metoda (npr. psi za odkrivanje eksplozivov), ki se uporablja, vključena v najnovejši seznam skladnosti EU, Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) ali Uprave ZDA za varnost prometa (TSA)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti o odobritvi opreme in datum odobritve ter vse, kar kaže na to, da je oprema v skladu s standardi EU za opremo.

 

7.4.

Ali je oprema, ki se uporablja, v skladu s proizvajalčevim načrtom delovanja (CONOPS) ter se redno preskuša in vzdržuje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

7.5.

Ali se med varnostnim pregledom upošteva vrsta pošiljke?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se zagotavlja, da se izbrana metoda varnostnega pregleda uporablja do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

 

7.6.

Ali je na voljo postopek za reševanje alarma, ki ga povzroči oprema za varnostno pregledovanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek za reševanje alarmov, s katerim se ustrezno zagotavlja, da ni prepovedanih predmetov.

 

Če je odgovor NE, opišite, kaj se zgodi s pošiljko.

 

7.7.

Ali so kakšne pošiljke izvzete iz varnostnih pregledov?

DA ali NE

 

7.8.

Ali kakšna izvzetja niso v skladu s seznamom Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, podrobno opišite.

 

7.9.

Ali je dostop do prostora za varnostni pregled nadzorovan tako, da je dovoljen dostop le pooblaščenemu in usposobljenemu osebju?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

7.10.

Ali je vzpostavljen nadzor kakovosti in/ali režim preskušanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

7.11.

Sklep: Ali se zračni tovor/zračna pošta varnostno pregledata z enim od sredstev ali metod iz točke 6.2.1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998 do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Tovor in pošta z visokim tveganjem (HRCM)

Cilj: Pošiljke, ki izvirajo ali se prevažajo iz lokacij, ki jih je EU opredelila kot lokacije z visokim tveganjem, ali kažejo, da je bil na njih izveden bistven nedovoljen poseg, je treba šteti za tovor in pošto z visokim tveganjem. Takšne pošiljke je treba varnostno pregledati v skladu s posebnimi navodili. Izhodiščne točke z visokim tveganjem in navodila za varnostne preglede zagotovi pristojni organ EU/EGP, ki je imenoval ACC3. ACC3 ima na voljo postopek, s katerim se zagotavlja, da se tovor in pošta z visokim tveganjem, namenjena v EU/EGP, opredelita in ustrezno nadzorujeta, kakor je opredeljeno v zakonodaji Unije.

ACC3 ohrani stike s pristojnim organom, odgovornim za letališča EU/EGP, na katere prevaža tovor, da bi imel na voljo najnovejše podatke o izhodiščnih točkah z visokim tveganjem.

ACC3 uporabi enake ukrepe, ne glede na to, ali prejme tovor in pošto z visokim tveganjem od drugega letalskega prevoznika ali z drugimi vrstami prevoza.

Sklic: točki 6.7 in 6.8.3.4.

Opomba: Za tovor ali pošto z visokim tveganjem, za katero je bilo odobreno, da se lahko prevaža v EU/EGP, se izda varnostni status „SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami v zvezi z visokim tveganjem.

8.1.

Ali osebje letalskega prevoznika, odgovorno za izvajanje varnostnega nadzora, ve, kateri zračni tovor in pošto je treba obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

8.2.

Ali ima letalski prevoznik na voljo postopke za identifikacijo tovora in pošte z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

8.3.

Ali za tovor in pošto z visokim tveganjem veljajo postopki varnostnega pregleda za tovor in pošto z visokim tveganjem v skladu z zakonodajo EU?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite postopke, ki se uporabljajo.

 

8.4.

Ali letalski prevoznik po varnostnem pregledu izda izjavo o varnostnem statusu za SHR v dokumentaciji, ki je priložena k pošiljki?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se izda varnostni status in v katerem dokumentu.

 

8.5.

Sklep: Ali je letalski prevoznik poskrbel za ustrezen in zadosten postopek, s katerim se zagotovi, da se ves tovor in pošta z visokim tveganjem pred natovarjanjem pravilno obravnavata?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Varovanje

Cilj: ACC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil opravljen varnostni pregled ali drugi varnostni nadzor, ali od trenutka prevzema po varnostnem pregledu ali varnostnem nadzoru do natovarjanja.

Varovanje se lahko zagotavlja z različnimi sredstvi, kot so fizična (pregrade, zaklenjeni prostori itd.), človeška (patrulje, usposobljeno osebje itd.) in tehnološka sredstva (sistem video nadzora, alarm ob vdoru itd.).

Zavarovan zračni tovor ali pošta, namenjena v EU/EGP, bi morala biti ločena od zračnega tovora ali pošte, ki nista zavarovana.

Sklic: točka 6.8.3.

9.1.

Ali je letalski prevoznik ali v njegovem imenu subjekt, ki je vključen v programu varovanja letalskega prevoznika, zagotovil varovanje za zavarovan zračni tovor in zračno pošto?

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, kateri subjekti, ki niso vključeni v programu varovanja letalskega prevoznika, izvajajo ukrepe varovanja za zavarovan zračni tovor ali pošto, ki jo ta letalski prevoznik prevaža v EU/EGP?

Navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebni izvajalec,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

 

9.2.

Ali sta na voljo varnostni nadzor in varovanje, da se preprečijo nedovoljeni posegi med postopkom varnostnega pregleda?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

9.3.

Ali so na voljo postopki, ki zagotavljajo, da sta zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP in na katerih je bil opravljen varnostni nadzor, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako je zavarovana.

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

9.4.

Sklepi: Ali je varovanje pošiljk dovolj skrbno, da se prepreči nezakonito vmešavanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Spremna dokumentacija

Cilj: ACC 3 zagotovi, da je:

1.

varnostni status pošiljke naveden v spremni dokumentaciji v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki, in

2.

enotna črkovno-številčna oznaka navedena na dokumentaciji, priloženi k pošiljki, ki se prevaža, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

Sklic: točke 6.3.2.6(d), 6.8.3.4 in 6.8.3.5.

Opomba: navedejo se lahko naslednji varnostni statusi:

„SPX“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

„SCO“, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

„SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje.

V odsotnosti reguliranega agenta lahko izjavo o varnostnem statusu izda ACC3 ali letalski prevoznik, ki prihaja iz tretje države, izvzete iz režima ACC3.

10.1.

Je pošiljkam priložena dokumentacija, ki potrjuje prejšnji in sedanji varnostni nadzor?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite vsebino dokumentacije.

 

Če je odgovor NE, razložite zakaj in kako letalski prevoznik obravnava tovor ali pošto kot „varno“, če se natovarja na zrakoplov.

 

10.2.

Ali dokumentacija vsebuje enotno črkovno-številčno oznako ACC3 letalskega prevoznika?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite zakaj.

 

10.3.

Ali je v dokumentaciji naveden varnostni status tovora in kako je bil ta status dosežen?

DA ali NE

 

10.4.

Sklep: Ali dokumentacijski postopek primerno zagotavlja, da sta tovor in pošta opremljena z ustrezno spremno dokumentacijo, v kateri je naveden pravilen varnostni status?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 11

Skladnost

Cilj: Potem ko potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU oceni prejšnjih deset delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem ustreza vsebini dela programa varovanja letalskega prevoznika, v katerem so opisani ukrepi za zračni tovor/zračno pošto, namenjeno v EU/EGP, in ali varnostni nadzor v zadostni meri izpolnjuje cilje, ki so navedeni v tem kontrolnem seznamu.

Pri svojih sklepih razlikujte med štirimi najpomembnejšimi možnimi primeri:

1.

program varovanja letalskega prevoznika je skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in preverjanje na kraju samem potrjuje skladnost s ciljem kontrolnega seznama ali

2.

program varovanja letalskega prevoznika je skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, vendar preverjanje na kraju samem ne potrjuje skladnosti s ciljem kontrolnega seznama, ali

3.

program varovanja letalskega prevoznika ni skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, vendar preverjanje na kraju samem potrjuje skladnost s ciljem kontrolnega seznama, ali

4.

program varovanja letalskega prevoznika ni skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in preverjanje na kraju samem ne potrjuje skladnosti s ciljem kontrolnega seznama.

11.1.

Splošna ugotovitev: Navedite primer, ki je najbližji potrjenemu stanju.

1, 2, 3 ali 4

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:


(1)  Države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

(2)  Zračni tovor/zračna pošta/zrakoplov, namenjen v EU/EGP, se v tem validacijskem kontrolnem seznamu šteje za enakovrednega zračnemu tovoru/zračni pošti/zrakoplovu, namenjenemu v EU, na Islandijo in Norveško ter v Švico.


PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.

Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Datum obiska/intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK 6-C4

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE IZ TRETJIH DRŽAV, POTRJENE ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

Subjekti iz tretjih držav se lahko pridružijo varni dobavni verigi ACC3 (prevoznik zračnega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države) tako, da zaprosijo za imenovanje za znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3). KC3 je subjekt za ravnanje s tovorom v tretji državi, ki je kot takšen potrjen in odobren na podlagi potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU.

KC3 zagotovi, da je bil za pošiljke, namenjene v Unijo (1), izveden varnostni nadzor in da so bile pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do prevoza do ACC3 ali reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3).

V Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 so zahtevani predpogoji za prevažanje zračnega tovora ali zračne pošte v Unijo (EU) ali na Islandijo in Norveško ter v Švico.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU/EGP (2), uporabi ali je zanjo odgovoren subjekt, ki zaprosi za imenovanje za KC3. Kontrolni seznam se uporablja samo v primerih iz točke 6.8.4.1(b) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. V primerih iz točke 6.8.4.1(a) navedene priloge potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU uporabi kontrolni seznam ACC3.

Če potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da je subjekt zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama, se potrjenemu subjektu izda poročilo o potrjevanju. V poročilu o potrjevanju je navedeno, da je subjekt imenovan za znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3). KC3 lahko to poročilo uporabi pri poslovanju s katerim koli ACC3 in katerim koli RA3. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj vse naslednje sestavne dele:

(a)

izpolnjen kontrolni seznam (Dodatek 6-C4 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU in, če je primerno, s pripombami potrjenega subjekta;

(b)

izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H3 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjenega subjekta in

(c)

izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani. Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Izhodiščni standardi za tiste dele, ki ne morejo biti ocenjeni na podlagi zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998, so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Če iz potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU sledi, da subjektu ni uspelo izpolniti ciljev s tega kontrolnega seznama, ta subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Navodila za izpolnjevanje:

1.

Izpolniti je treba vse dele kontrolnega seznama. Če podatki niso na voljo, je treba to pojasniti.

2.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti

1.1.

Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, kot je od 01.10.2012 do 02.10.2012.

dd/mm/llll

 

1.2.

Datum prejšnjega potrjevanja, kjer je primerno

dd/mm/llll

 

Prejšnja matična številka KC3, če je na voljo.

 

Potrdilo AEO/status C-TPAT/druga potrdila, če so na voljo.

 

1.3.

Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

Enotna črkovno-številčna oznaka (UAI)

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4.

Ime subjekta

Ime

 

Številka podjetja (npr. identifikacijska številka v trgovinskem registru, če se uporablja)

 

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.5.

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od lokacije, ki se potrjuje)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.6.

Poslovna dejavnost – vrste obravnavanega tovora

Kakšna je narava poslovnih dejavnosti – vrsta tovora, ki se obravnava v poslovnih prostorih prosilca?

 

1.7.

Ali je prosilec odgovoren za:

(a)

proizvodnjo,

(b)

pakiranje,

(c)

skladiščenje,

(d)

odpremo,

(e)

drugo, navedite.

 

1.8.

Približno število zaposlenih na lokaciji

Število

 

1.9.

Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varnost zračnega tovora/zračne pošte tretje države

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU

Cilj: V EU/EGP se ne prevaža zračni tovor ali pošta, ki ni varnostno nadzorovana. Tovor in pošta, ki ju KC3 dostavi ACC3 ali RA3, se lahko prevzameta kot zavarovan tovor ali pošta samo, če takšen varnostni nadzor izvaja KC3. Podrobnosti o takšnem nadzoru vsebujejo naslednji deli kontrolnega seznama.

KC3 ima na voljo postopke, s katerim zagotavlja, da se za ves zračni tovor in zračno pošto, namenjena v EU/EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor in da sta zavarovan tovor ali pošta varovana, dokler nista dostavljena ACC3 ali RA3. Varnostni nadzor zajema ukrepe, ki ustrezno zagotovijo, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

Sklic: točka 6.8.3.

2.1.

Ali je subjekt sestavil program varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, preidite na točko 2.5.

 

2.2.

Podatki o programu varovanja subjekta

Datum – uporabite natančno obliko dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali program varovanja predloži in/ali odobri pristojni organ države, v kateri se subjekt nahaja? Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.3.

Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente s kontrolnega seznama (deli 4 do 11)?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite, zakaj, in podrobno navedite razloge.

 

2.4.

Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

2.5.

Ali je subjekt določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU/EGP, opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se ju dostavi ACC3 ali RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.6.

Ali ima subjekt na voljo sistem upravljanja (npr. instrumente, navodila itd.), s katerim zagotovi, da se obvezni varnostni nadzor izvaja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite sistem upravljanja in navedite, ali ga odobri, preveri ali zagotovi pristojni organ ali drug subjekt.

 

Če je odgovor NE, opišite, kako subjekt zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevan način.

 

2.7.

Sklepi in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Opredeljiv zračni tovor/zračna pošta

Cilj: Določitev točke (ali kraja), kjer tovor/pošta postaneta opredeljiva kot zračni tovor/zračna pošta.

3.1.

S pregledom proizvodnje, pakiranja, skladiščenja, izbire, odpreme in drugih ustreznih področij določite, kje in kako pošiljka zračnega tovora/zračne pošte, namenjena v EU/EGP, postane opredeljiva kot taka.

Opišite

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Opomba: V delih 6 do 9 je treba navesti podrobne informacije o varovanju opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

DEL 4

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: Da se zagotovi izvajanje obveznega varnostnega nadzora, KC3 imenuje za delo na področju varovanja letalskega tovora ali letalske pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora, ima vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima KC3 na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je bilo ali so bila za celotno osebje (stalno, začasno, osebje iz agencije, vozniki itd.), ki ima neposredni dostop brez spremstva do zračnega tovora/zračne pošte, na katerih se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

(a)

opravljena uvodna in periodična predzaposlitvena preverjanja in/ali preverjanja preteklosti, ki so skladna vsaj z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor KC3, ki se potrjuje, in

(b)

opravljeno uvodno in periodično usposabljanje s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja, v skladu z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor KC3, ki se potrjuje.

Opomba:

Preverjanje preteklosti pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora in/ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah stalnega prebivališča vsaj za preteklih pet let (opredelitev Unije).

Sklic: točka 6.8.3.1.

4.1.

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do varovanega zračnega tovora/zračne pošte, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

4.2.

Ali ta postopek vključuje:

preverjanje preteklosti,

predzaposlitveno preverjanje,

preverjanje kazenskih evidenc,

intervjuje,

drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

4.3.

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

4.4.

Ali ta postopek vključuje:

preverjanje preteklosti,

predzaposlitveno preverjanje,

preverjanje kazenskih evidenc,

intervjuje,

drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

4.5.

Ali osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte opravi usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

4.6.

Ali osebje iz točke 4.5 opravi periodično usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite elemente in pogostost periodičnega usposabljanja.

 

4.7.

Sklep: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, namenjene v EU/EGP, ustrezno zaposleno in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Materialna varnost

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora prikazati, kako so njegova lokacija ali poslovni prostori zavarovani in da so na voljo ustrezni postopki za nadzor nad dostopom. Nadzor dostopa do področja, kjer se opredeljiva zračni tovor/zračna pošta obravnavata ali skladiščita, je bistvenega pomena. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, namenjene v EU/EGP, morajo biti zavarovani ali je dostop do njih nadziran.

Materialna varnost je lahko, vendar ni omejena na:

fizične ovire, kot so ograje ali pregrade;

tehnologijo z alarmnim sistemom in/ali sistemom video nadzora;

človeško varovanje, kot je na primer varnostno osebje.

Sklic: točka 6.8.3.1.

5.1.

Ali se nadzira dostop do vseh točk dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte in lahko do njih dostopajo le pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako je dostop nadzorovan? Pojasnite in opišite. Možnih je več odgovorov:

z varnostnim osebjem,

z drugim osebjem,

z ročnim preverjanjem, ali imajo osebe dovoljenje za dostop do območja,

z elektronski sistemi za nadzor dostopa,

drugo, podrobno opredelite.

 

Če je odgovor DA, na kakšen način je zagotovljeno, da ima oseba dovoljenje za vstop na območje? Pojasnite in opišite. Možnih je več odgovorov:

z uporabo identifikacijske kartice podjetja,

z uporabo drugega identifikacijskega dokumenta, kot sta potni list ali vozniško dovoljenje,

s seznamom pooblaščenih oseb, ki je na voljo (varnostnemu) osebju,

z elektronsko dovolilnico, npr. z uporabo čipov,

s ključi ali kodami za dostop, ki jih prejme le pooblaščeno osebje,

drugo, podrobno opredelite.

 

5.2.

Ali so vse točke dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte zavarovane? To vključuje točke dostopa, ki niso stalno v uporabi, in točke, ki se običajno ne uporabljajo kot točke dostopa, kot so okna.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako so te točke zavarovane? Pojasnite in opišite. Možnih je več odgovorov:

s prisotnostjo varnostnega osebja,

z elektronskimi sistemi za nadzor dostopa, ki omogočajo dostop le eni osebi naenkrat,

s pregradami, npr. naoknicami ali zaklepi,

s sistemom video nadzora,

s sistemom za odkrivanje vsiljivcev.

 

5.3.

Ali so na voljo dodatni ukrepi, ki na splošno povečajo varnost poslovnih prostorov?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, razložite in opišite te ukrepe:

ograje ali pregrade,

sistem video nadzora,

sistem za odkrivanje vsiljivcev,

nadzor in patrulje,

drugo, podrobno opredelite.

 

5.4.

Ali je zgradba trdno zgrajena?

DA ali NE

 

5.5.

Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da preprečijo nedovoljen dostop do tistih delov lokacije in poslovnih prostorov, kjer se obravnavata in skladiščita opredeljiva zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Proizvodnja

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med proizvodnim postopkom zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da sta dostop do območja proizvodnje in proizvodni postopek nadzorovana. Če proizvod v proizvodnem postopku postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v proizvodnem postopku postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP.

6.1.

Ali je dostop do območja proizvodnje nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

6.2.

Ali se proces proizvodnje nadzoruje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako je nadzorovan.

 

6.3.

Ali se izvaja nadzor, s katerim se preprečijo nedovoljeni posegi med proizvodnjo?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

6.4.

Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiva zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med proizvodnjo zavarujeta pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Pakiranje

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom pakiranja zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da sta dostop do območja pakiranja in postopek pakiranja nadzorovana. Če proizvod med postopkom pakiranja postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Vse končne proizvode je treba pred pakiranjem preveriti.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod med postopkom pakiranja postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP.

7.1.

Ali je dostop do območja pakiranja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

7.2.

Ali se proces pakiranja nadzoruje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako je nadzorovan.

 

7.3.

Ali se izvaja nadzor, s katerim se preprečijo nedovoljeni posegi med pakiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

7.4.

Opišite končno zunanje pakiranje:

(a)

Ali je končno zunanje pakiranje vzdržljivo?

DA ali NE

 

Opišite.

 

(b)

Ali je končno zunanje pakiranje takšno, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek, ki omogoča embalažo, ki je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, na primer z uporabo oštevilčenih pečatov, posebnih žigov ali varnostnega traku itd.

 

Če je odgovor NE, opišite, kateri ukrepi varovanja se uvedejo, da se zagotovi neoporečnost pošiljke.

 

7.5.

Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da sta opredeljiva zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med pakiranjem zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Skladiščenje

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med skladiščenjem zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da je dostop do območja skladiščenja nadzorovan. Če proizvod v času skladiščenja postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v času skladiščenja postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP.

8.1.

Ali je dostop do območja skladiščenja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

8.2.

Ali je končni(-a) in zapakirani(-a) zračni tovor/zračna pošta varno shranjen(-a) in pregledan(-a), da na njem/njej ni znakov nedovoljenih posegov?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

Če je odgovor NE, razložite, kako subjekt zagotovi, da sta končana in zapakirana zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in poseganjem.

 

8.3.

Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da sta opredeljiva zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med skladiščenjem zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Odprema

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom odpreme zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da je dostop do odpremnega območja nadzorovan. Če proizvod v času odpreme postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v času odpreme postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP.

9.1.

Ali je dostop do odpremnega območja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

9.2.

Kdo ima dostop do odpremnega območja? Možnih je več odgovorov:

zaposleni pri subjektu,

vozniki,

obiskovalci,

izvajalci,

drugo, navedite.

 

9.3.

Ali je postopek odpreme nadzorovan?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako je nadzorovan.

 

9.4.

Ali se izvaja nadzor, s katerim se preprečijo nedovoljeni posegi na odpremnem območju?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

9.5.

Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da sta opredeljiva zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom odpreme zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Pošiljke iz drugih virov

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotovi, da se tovor ali pošta, ki ju ni poslal sam, ne posredujeta ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

KC3 lahko RA3 ali ACC3 posreduje pošiljke, ki jih ni poslal sam, če:

(a)

so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam, in

(b)

je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

RA3 ali ACC3 mora vse takšne pošiljke varnostno pregledati, preden se natovorijo na letalo.

10.1.

Ali subjekt od katerega koli drugega subjekta prevzema pošiljke tovora ali pošte, ki so namenjene za letalski prevoz?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako so te pošiljke ločene od lastnega tovora podjetja in kako so označene za reguliranega agenta/prevoznika?

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

 

DEL 11

Prevoz

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med prevozom zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, ju ACC3 ali RA3 ne more prevzeti kot zavarovan tovor ali pošto.

Med prevozom je za varovanje zavarovanih pošiljk odgovoren KC3. Zanje je odgovoren tudi v primerih, ko prevoz v njegovem imenu opravi drug subjekt, kot je na primer špediter. To ne vključuje primerov, ko se prevoz pošiljk izvede pod pristojnostjo ACC3 ali RA3.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod med prevozom postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP.

11.1.

Kako se zračni tovor/zračna pošta preneseta ACC3 ali RA3?

(a)

Z lastnim prevozom potrjenega subjekta?

DA ali NE

 

(b)

S prevozom RA3/ACC3?

DA ali NE

 

(c)

Potrjeni subjekt uporabi izvajalca?

DA ali NE

 

11.2.

Ali sta zračni tovor/zračna pošta v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

11.3.

Ali je vozilo pred prevozom zapečateno ali zaklenjeno?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

11.4.

Ali je v primeru uporabe oštevilčenih pečatov dostop do pečatov nadzorovan in so številke zabeležene?

DA ali NE