Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0290

Uredba Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 100, 5.4.2012, p. 1–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 255 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/290/oj

5.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 290/2012

z dne 30. marca 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti členov 7(6), 8(5) in 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa podrobna pravila za nekatere licence pilotov ter za spremembo nacionalnih licenc pilotov in nacionalnih licenc letalskih inženirjev v licence pilotov kot tudi pogoje za sprejetje licenc iz tretjih držav. Poleg tega so v navedeni uredbi določeni tudi pravila za zdravniška spričevala za pilote ter pogoji za spremembo nacionalnih zdravniških spričeval in certifikacijo zdravnikov letalske medicine. Uredba (EU) št. 1178/2011 vključuje tudi določbe o zdravstveni sposobnosti kabinskega osebja.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 morajo imeti organizacije za usposabljanje pilotov in zdravstveni centri za letalsko osebje certifikat. Ta se izda, če so izpolnjene nekatere tehnične in upravne zahteve. Zato je treba določiti pravila o upravnem sistemu in sistemu upravljanja teh organizacij.

(3)

Simulacijske naprave za usposabljanje, ki se uporabljajo za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje pilotov se certificirajo na podlagi vrste tehničnih meril. Zato je treba določiti navedene tehnične zahteve in upravne postopke.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 mora biti kabinsko osebje stalno sposobno in pristojno za opravljanje dodeljenih varnostnih nalog. Tisti, ki so vključeni v komercialne dejavnosti, morajo imeti potrdilo, kot je prvotno določeno v točki (d) OPS 1.1005 poddela O Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (3). Zato je treba določiti pravila o kvalifikacijah kabinskega osebja in z njimi povezanih potrdilih.

(5)

Uredba (EU) št. 1178/2011 ne določa zmogljivosti nadzora pristojnih organov. Zato ta uredba spreminja Uredbo (EU) št. 1178/2011, da bi vključevala upravni sistem in sistem upravljanja pristojnih organov in organizacij. V skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 je treba v Uredbo (EU) št. 1178/2011 vključiti tudi pravila o informacijskem omrežju med državami članicami, Komisijo in Agencijo.

(6)

Zagotoviti je treba dovolj časa, da se letalska industrija in organi držav članic prilagodijo temu novemu regulativnemu okviru ter da pod določenimi pogoji priznajo veljavnost izdanih certifikatov, vključno s potrdili o varnostnem usposabljanju, ki so bila izdana pred začetkom uporabe te uredbe.

(7)

Za zagotovitev nemotenega prehoda in visoke enotne ravni varnosti civilnega letalstva v Uniji, morajo izvedbeni ukrepi odražati najsodobnejšo tehnologijo, vključno z najboljšimi praksami, ter znanstveni in tehnični napredek na področju usposabljanja letalskega osebja. V skladu s tem je treba upoštevati Uredbo (EGS) št. 3922/91 ter tehnične zahteve in upravne postopke, dogovorjene med Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo (ICAO) in Združenimi letalskimi organi do 30. junija 2009, kot tudi veljavno nacionalno zakonodajo.

(8)

Uredbo (EU) št. 1178/2011 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, določeni v Prilogi III k Uredbi (EGS) št. 3922/91 za potrditev varnostnega usposabljanja kabinskega osebja, se črtajo v skladu s členom 69(3) Uredbe (ES) št. 216/2008. Ukrepi iz te uredbe se štejejo za ustrezne.

(10)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je pripravila osnutek izvedbenih predpisov in jih je predložila Komisiji kot mnenje v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1.

V členu 1 se dodajo naslednje točke:

„6.

pogoje za izdajo, ohranitev, spremembo, omejitev, začasen odvzem ali preklic potrdil kabinskega osebja ter privilegije in odgovornosti imetnikov potrdil kabinskega osebja;

7.

pogoje za izdajo, ohranitev, spremembo, omejitev, začasen odvzem ali preklic certifikatov organizacij za usposabljanje pilotov in zdravstvenih centrov za letalsko osebje, ki sodelujejo pri kvalificiranju in zdravniških pregledih letalskega osebja v civilnem letalstvu;

8.

zahteve za certifikacijo naprav za simulacijo letenja za usposabljanje in organizacij, ki upravljajo in uporabljajo navedene naprave;

9.

zahteve za upravni sistem in sistem upravljanja, ki jih morajo države članice, Agencija in organizacije izpolnjevati v zvezi s pravili iz odstavkov 1 do 8.“

2.

V členu 2 se dodajo naslednje točke 11, 12 in 13:

„11.

„član kabinskega osebja“ pomeni ustrezno usposobljenega člana osebja, ki ni član letalske ali tehnične posadke in je bil s strani operatorja izbran za opravljanje nalog, povezanih z varnostjo potnikov in leta med operacijami;

12.

„letalsko osebje“ pomeni letalsko posadko in kabinsko osebje;

13.

„certifikat, odobritev ali organizacija v skladu z JAR“ pomeni certifikat ali odobritev, ki jo v skladu z nacionalno zakonodajo, v kateri so upoštevani JAR in postopki, izda ali prizna država članica, oziroma organizacijo, ki jo certificira, odobri, registrira ali prizna država članica, ki je uvedla zadevne JAR, ter je priporočena za vzajemno priznanje v okviru sistema Združenih letalskih organov v zvezi s takšnimi JAR.“

3.

V členu 4(1):

se izraz „8. aprilom 2012“ nadomesti z izrazom „začetkom uporabe te uredbe“,

se datum „8. aprila 2017“ se nadomesti z „8. aprila 2018“.

4.

Vstavijo se naslednji členi 10a, 10b in 10c:

„Člen 10a

Organizacije za usposabljanje pilotov

1.   Organizacije za usposabljanje pilotov izpolnjujejo tehnične zahteve in upravne postopke iz prilog VI in VII ter morajo biti certificirane.

2.   Za organizacije za usposabljanje pilotov, ki imajo certifikate, ki so v skladu z JAR ter jih je država članica izdala ali priznala pred začetkom uporabe te uredbe, velja, da imajo certifikate, izdane v skladu s to uredbo.

V takih primerih so privilegiji teh organizacij omejeni na privilegije, vključene v odobritev, ki jo izda država članica.

Ne glede na člen 2 organizacije za usposabljanje pilotov prilagodijo svoje sisteme upravljanja, programe usposabljanja, postopke in priročnike ter jih najpozneje do 8. aprila 2014 uskladijo s Prilogo VII.

3.   Organizacijam za usposabljanje, ki so skladne z JAR in so bile registrirane v državi članici pred začetkom uporabe te uredbe, se omogoči zagotavljanje usposabljanja za licenco športnega pilota (PPL), ki je v skladu z JAR.

4.   Države članice najpozneje do 8. aprila 2017 nadomestijo certifikate iz prvega pododstavka odstavka 2 s certifikati, ki so v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI.

Člen 10b

Simulacijske naprave za usposabljanje

1.   Simulacijske naprave za usposabljanje (FSTD), ki se uporabljajo za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje pilotov, razen razvojnih naprav za usposabljanje, ki se uporabljajo za usposabljanje za preskusne lete, izpolnjujejo tehnične zahteve in upravne postopke iz prilog VI in VII ter imajo certifikat o ustreznosti.

2.   Za certifikate o ustreznosti FSTD, ki so v skladu z JAR in so bili izdani ali priznani pred začetkom uporabe te uredbe, se šteje, da so bili izdani v skladu s to uredbo.

3.   Države članice najpozneje do 8. aprila 2017 nadomestijo certifikate iz odstavka 2 s certifikati o ustreznosti, ki so v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI.

Člen 10c

Zdravstveni centri za letalsko osebje

1.   Zdravstveni centri za letalsko osebje izpolnjujejo tehnične zahteve in upravne postopke iz prilog VI in VII ter morajo biti certificirani.

2.   Odobritve zdravstvenih centrov za letalsko osebje v skladu z JAR, ki jih izda ali prizna država članica pred začetkom uporabe te uredbe, se štejejo za izdane v skladu s to uredbo.

Zdravstveni centri za letalsko osebje prilagodijo svoje sisteme upravljanja, programe usposabljanja, postopke in priročnike ter jih najpozneje do 8. aprila 2014 uskladijo s Prilogo VII.

3.   Države članice najpozneje do 8. aprila 2017 nadomestijo odobritve zdravstvenih centrov za letalsko osebje iz prvega pododstavka odstavka 2 s certifikati, ki so v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI.“

5.

Vstavijo se naslednji členi 11a, 11b in 11c:

„Člen 11a

Kvalifikacije kabinskega osebja in z njimi povezana potrdila

1.   Člani kabinskega osebja, ki sodelujejo pri komercialnem upravljanju zrakoplova iz člena 4(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 216/2008, so kvalificirani ter imajo s tem povezano potrdilo v skladu s tehničnimi zahtevami in upravnimi postopki iz priloge V in VI.

2.   Člani kabinskega osebja, ki so imeli pred začetkom uporabe te uredbe potrdilo o varnostnem usposabljanju v skladu z Uredbo (EGS) št. 3922/91 (EU-OPS):

(a)

se štejejo za skladne s to uredbo, če izpolnjujejo veljavne zahteve glede usposabljanja, preverjanja in zahteve po najnovejših izkušnjah iz EU-OPS, ali

(b)

če ne izpolnjujejo veljavnih zahtev glede usposabljanja, preverjanja in zahtev po najnovejših izkušnjah iz EU-OPS, so opravili celotno zahtevano usposabljanje in preverjanje, preden se štejejo za skladne s to uredbo, ali

(c)

če več kot 5 let niso bili dejavni pri komercialnem upravljanju letal, opravijo tečaj začetnega usposabljanja in s tem povezane izpite, ki se zahtevajo v skladu s Prilogo V, preden se štejejo za skladne s to uredbo.

3.   Potrdila o varnostnem usposabljanju, ki so bila izdana v skladu z EU-OPS, se najpozneje do 8. aprila 2017 nadomestijo s potrdili kabinskega osebja, ki so v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI.

4.   Člani kabinskega osebja, ki na dan začetka uporabe te uredbe sodelujejo pri komercialnem upravljanju helikopterjev:

(a)

se štejejo za skladne z zahtevami glede začetnega usposabljanja iz Priloge V, če izpolnjujejo veljavne zahteve glede usposabljanja, preverjanja in zahteve po najnovejših izkušnjah iz JAR za komercialne zračne prevoze s helikopterji, ali

(b)

če ne izpolnjujejo veljavnih zahtev glede usposabljanja, preverjanja in zahtev po najnovejših izkušnjah iz JAR za komercialne zračne prevoze s helikopterji, so opravili celotno zahtevano usposabljanje in preverjanje za upravljanje helikopterjev, razen začetnega usposabljanja, preden se štejejo za skladne s to uredbo, ali

(c)

če več kot 5 let niso bili dejavni pri komercialnem upravljanju helikopterjev, opravijo tečaj začetnega usposabljanja in s tem povezane izpite, ki se zahtevajo v skladu s Prilogo V, preden se štejejo za skladne s to uredbo.

5.   Ne glede na člen 2 se potrdila o varnostnem usposabljanju, ki so v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI, najpozneje do 8. aprila 2013 izdajo vsem članom kabinskega osebja, ki sodelujejo pri komercialnem upravljanju helikopterjev.

Člen 11b

Zmogljivosti nadzora

1.   Države članice imenujejo enega ali več subjektov kot pristojni organ znotraj navedene države članice s potrebnimi pooblastili in dodeljenimi odgovornostmi za certificiranje in nadzor nad osebami in organizacijami, za katere se uporabljajo Uredba (ES) št. 216/2008 in njena izvedbena pravila.

2.   Če država članica imenuje več subjektov kot pristojni organ:

(a)

se jasno opredelijo področja pristojnosti vsakega pristojnega organa v zvezi z odgovornostmi in geografskim omejevanjem;

(b)

se vzpostavi usklajevanje med navedenimi subjekti, da se zagotovi učinkovit pregled nad vsemi organizacijami in osebami, za katere se uporabljajo Uredba (ES) št. 216/2008 in njena izvedbena pravila, ki so v okviru njihovih pristojnosti.

3.   Države članice zagotovijo, da ima(-jo) pristojni organ(-i) potrebne zmogljivosti za zagotovitev nadzora nad vsemi osebami in organizacijami, ki jih zajema njihov program nadzora, vključno z zadostnimi viri za izpolnjevanje zahtev te uredbe.

4.   Države članice zagotovijo, da osebje pristojnega organa ne opravlja dejavnosti nadzora, kadar obstajajo dokazi, da bi lahko to posredno ali neposredno povzročilo navzkrižje interesov, zlasti v zvezi z družinskimi in finančnimi interesi.

5.   Osebje, ki mu pristojni organ dovoli izvajanje nalog certificiranja in/ali nadzora, se pooblasti za izvajanje najmanj naslednjih nalog:

(a)

pregled dokumentacije, podatkov, postopkov in vsega drugega gradiva, ki zadeva opravljanje nalog certificiranja in/ali nadzora;

(b)

pridobitev kopij ali izpiskov iz takšne dokumentacije, podatkov, postopkov in drugega gradiva;

(c)

zahteva po ustni razlagi na kraju samem;

(d)

vstop v zadevne prostore, kraje delovanja ali prevozna sredstva;

(e)

izvajanje revizij, preiskav, ocen in inšpekcijskih pregledov, vključno z inšpekcijskimi pregledi na ploščadi in nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi, ter

(f)

po potrebi sprejemanje ali uvajanje izvršilnih ukrepov.

6.   Naloge iz odstavka 5 se izvajajo v skladu s pravnimi določbami zadevne države članice.

Člen 11c

Prehodni ukrepi

Glede organizacij, za katere je Agencija pristojni organ v skladu s členom 21(1)(b) Uredbe (ES) št. 216/2008:

(a)

Države članice najpozneje do 8. aprila 2013 na Agencijo prenesejo vso dokumentacijo, povezano z nadzorom nad tovrstnimi organizacijami;

(b)

postopke certifikacije, ki jih je država članica začela pred 8. aprilom 2012, mora navedena država članica končati z usklajevanjem z Agencijo. Agencija kot pristojni organ prevzame vse odgovornosti v zvezi s takšno organizacijo po tem, ko ji navedena država članica izda certifikat.“

6.

V členu 12 se doda naslednji odstavek:

„1b.   Ne glede na odstavek 1 se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2013 ne uporabljajo določb prilog I do IV;“

7.

V členu 12(7) se izraz „drugega do šestega odstavkov“ nadomesti z izrazom „odstavkov 1b do 6“.

8.

Dodajo se nove priloge V, VI in VII, katerih besedilo je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. aprila 2012.

2.   Ne glede na drugi pododstavek odstavka 1 se lahko države članice odločijo, da ne bodo uporabljale naslednjih določb:

(a)

prilog V do VII do 8. aprila 2013;

(b)

točke ORA.GEN.200(a)(3) Priloge VII za imetnike certifikatov o ustreznosti FSTD, ki niso odobrena organizacija za usposabljanje in nimajo spričevala letalskega prevoznika, do 8. aprila 2014;

(c)

prilog VI in VII za odobrene organizacije za usposabljanje in zdravstvene centre za letalsko osebje, ki niso skladni z JAR, do 8. aprila 2014;

(d)

točke CC.GEN.030 Priloge V do 8. aprila 2015;

(e)

Priloge V za člane kabinskega osebja, ki sodelujejo pri komercialnem upravljanju helikopterjev, do 8. aprila 2015;

(f)

prilog VI in VII za organizacije za usposabljanje, ki zagotavljajo usposabljanje samo za pridobitev licence pilota lahkega zrakoplova, licence športnega pilota, licence pilota balona in licence pilota jadralnega letala, do 8. aprila 2015;

(g)

prilogi VI in VII za organizacije za usposabljanje, ki zagotavljajo usposabljanje za ratinge za preizkusne lete v skladu s točko FCL.820 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1178/2011, do 8. aprila 2015.

3.   Če država članica uporabi določbe iz odstavka 2, o tem obvesti Komisijo in Agencijo. V obvestilu opiše trajanje in razloge za takšno odstopanje ter program za izvajanje načrtovanih ukrepov in njihov časovni razpored.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 30. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 13.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 311, 25.11.2011, str. 1.

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4.


PRILOGA

PRILOGA V

KVALIFIKACIJE KABINSKEGA OSEBJA, KI SODELUJE PRI KOMERCIALNIH ZRAČNIH PREVOZIH

[DEL CC]

PODDEL GEN

SPLOŠNE ZAHTEVE

CC.GEN.001 Pristojni organ

Za namene tega dela je pristojni organ organ, ki ga imenuje država članica in pri katerem oseba zaprosi za izdajo potrdila kabinskega osebja.

CC.GEN.005 Področje uporabe

V tem delu so določene zahteve za izdajo potrdil kabinskega osebja ter pogoji za njihovo veljavnost in uporabo s strani njihovih imetnikov.

CC.GEN.015 Vloga za izdajo potrdila kabinskega osebja

Vloga za potrdilo kabinskega osebja se predloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

CC.GEN.020 Najmanjša starost

Kandidat za potrdilo kabinskega osebja je star najmanj 18 let.

CC.GEN.025 Privilegiji in pogoji

(a)

Privilegiji imetnikov potrdil kabinskega osebja so, da pri komercialnem zračnem prevozu z zrakoplovom iz člena 4(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 216/2008 ravnajo kot člani kabinskega osebja.

(b)

Člani kabinskega osebja lahko izvajajo privilegije iz točke (a) samo, če:

1.

imajo veljavno potrdilo kabinskega osebja, določeno v CC.CCA.105, ter

2.

upoštevajo CC.GEN.030, CC.TRA.225 in veljavne zahteve dela MED.

CC.GEN.030 Dokumentacija in hranjenje evidence

Da bi dokazal skladnost z veljavnimi zahtevami, določenimi v CC.GEN.025(b), mora vsak imetnik hraniti in na zahtevo predložiti potrdilo kabinskega osebja, seznam ter evidenco usposabljanja in preverjanja njegovih kvalifikacij za tip zrakoplova ali različico, razen če operater, ki uporablja njegove storitve, ne hrani tovrstne evidence in jo lahko predloži na zahtevo pristojnega organa ali imetnika.

PODDEL CCA

POSEBNE ZAHTEVE ZA POTRDILO KABINSKEGA OSEBJA

CC.CCA.100 Izdaja potrdila kabinskega osebja

(a)

Potrdila kabinskega osebja se izdajo samo vlagateljem, ki so opravili izpite po zaključku tečaja začetnega usposabljanja v skladu s tem delom.

(b)

Potrdila kabinskega osebja izda:

1.

pristojni organ in/ali

2.

organizacija, ki jo za to odobri pristojni organ.

CC.CCA.105 Veljavnost potrdila kabinskega osebja

Potrdilo kabinskega osebja se izda za neomejen čas in ostane veljavno, razen če:

(a)

ga pristojni organ začasno razveljavi ali prekliče ali

(b)

njegov imetnik v predhodnih 60 mesecih ni izvajal z njim povezanih privilegijev na vsaj enem tipu zrakoplova.

CC.CCA.110 Začasna razveljavitev ali preklic potrdila kabinskega osebja

(a)

Če imetniki ne ravnajo v skladu s tem delom, lahko pristojni organ njihovo potrdilo kabinskega osebja začasno razveljavi ali prekliče.

(b)

Če pristojni organ začasno razveljavi ali prekliče potrdilo kabinskega osebja, njegovi imetniki:

1.

prejmejo pisno obvestilo o tej odločitvi in o njihovi pravici do pritožbe v skladu z nacionalno zakonodajo;

2.

ne izvajajo privilegijev, ki jim jih daje potrdilo kabinskega osebja;

3.

takoj obvestijo operatorja(-e), ki uporablja(-jo) njihove storitve, ter

4.

vrnejo svoje potrdilo v skladu z veljavnimi postopki, ki jih določi pristojni organ.

PODDEL TRA

ZAHTEVE GLEDE USPOSABLJANJA ZA KANDIDATE ZA POTRDILO KABINSKEGA OSEBJA IN NJEGOVE IMETNIKE

CC.TRA.215 Zagotavljanje usposabljanja

Usposabljanje, ki se zahteva v tem delu:

(a)

zagotavljajo organizacije za usposabljanje ali komercialni operaterji v zračnem prevozu, ki jih je za to pooblastil pristojni organ;

(b)

izvaja osebje, ki je ustrezno izkušeno in kvalificirano za elemente usposabljanja, ki jih je treba obravnavati, ter

(c)

se izvede v skladu s programom in učnim načrtom usposabljanja, ki sta dokumentirana v odobritvi organizacije.

CC.TRA.220 Tečaj začetnega usposabljanja in izpiti

(a)

Kandidati za potrdilo kabinskega osebja opravijo tečaj začetnega usposabljanja, na katerem se seznanijo z letalskim okoljem ter pridobijo dovolj splošnega znanja in osnovne usposobljenosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog in izvajanje odgovornosti v zvezi z varnostjo potnikov in leta med običajnim in neobičajnim obratovanjem ter obratovanjem v sili.

(b)

Program tečaja začetnega usposabljanja zajema vsaj elemente, ki so določeni v Dodatku 1 k temu delu. Vključevati mora teoretično in praktično usposabljanje.

(c)

Kandidati za potrdilo kabinskega osebja opravijo izpite, v katerih so zajeti vsi elementi programa usposabljanja iz točke (b), razen usposabljanja za CRM, s čimer dokažejo, da so pridobili stopnjo znanja in usposobljenosti, ki se zahteva v točki (a).

CC.TRA.225 Kvalifikacija(-e) za tip zrakoplova ali različico

(a)

Imetniki veljavnega potrdila kabinskega osebja upravljajo zrakoplov samo, če so kvalificirani v skladu z veljavnimi zahtevami iz dela ORO.

(b)

Za pridobitev kvalifikacije za tip zrakoplova ali različico imetnik:

1.

izpolnjuje veljavne zahteve glede usposabljanja, preverjanja in potrjevanja, ki glede na zrakoplov, ki ga bo upravljal, zajemajo:

(i)

posebno usposabljanje za tip zrakoplova, preusmeritveno usposabljanje za operatorje in seznanitev;

(ii)

izobraževanje o razlikah;

(iii)

periodično usposabljanje, ter

2.

je 6 predhodnih mesecev upravljal navedeni tip zrakoplova ali je opravil zahtevano usposabljanje za osvežitev znanja in preverjanje, preden je začel ponovno upravljati navedeni tip zrakoplova.

Dodatek 1 k delu CC

Tečaj začetnega usposabljanja in izpiti

PROGRAM USPOSABLJANJA

Program usposabljanja za tečaj začetnega usposabljanja vključuje vsaj naslednje:

1.   Splošno teoretično znanje o letalstvu in letalskih predpisih, ki zajema vse elemente, pomembne za naloge in odgovornosti, ki se zahtevajo od kabinskega osebja:

1.1

letalska terminologija, teorija letenja, porazdelitev potnikov, področja letenja, vremenoslovje in učinki površinske kontaminacije zrakoplova;

1.2

letalski predpisi, ki so pomembni za kabinsko osebje, in vloga pristojnega organa;

1.3

naloge in odgovornosti kabinskega osebja med operacijami ter potreba po hitrem in učinkovitem odzivanju v izrednih razmerah;

1.4

stalna usposobljenost in primernost za razporeditev kot član kabinskega osebja, vključno glede na omejitev trajanja letov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka;

1.5

pomen sprotnega dopolnjevanja ustreznih dokumentov in priročnikov v skladu s spremembami, ki jih zagotovi operator, če je to potrebno;

1.6

pomen izvajanja nalog kabinskega osebja v skladu z operativnim priročnikom operatorja;

1.7

pomen dajanja navodil pred letom kabinskemu osebju in zagotovitev potrebnih varnostnih informacij v zvezi z njihovimi posebnimi nalogami ter

1.8

pomen prepoznavanja okoliščin, v katerih so člani kabinskega osebja pristojni in odgovorni za začetek evakuacije in drugih postopkov v sili.

2.   Komunikacija:

Med usposabljanjem je treba poudariti pomen učinkovite komunikacije med kabinskim osebjem in letalsko posadko, vključno s tehnikami komuniciranja, skupnim jezikom in terminologijo.

3.   Začetni tečaj o človeških dejavnikih (HF) v letalstvu in skupnem delu v pilotski kabini (CRM)

Ta tečaj mora izvajati vsaj en inštruktor za usposabljanje kabinskega osebja za CRM. Elemente usposabljanja je treba temeljito obdelati in zajemati morajo vsaj naslednje:

3.1

Splošno: človeški dejavniki v letalstvu, glavna navodila o načelih in ciljih CRM, sposobnosti in omejitve človeškega delovanja;

3.2

V zvezi s posameznim članom kabinskega osebja: osebnostna zavest, človeške napake in zanesljivost, odnos in vedenje, samoocenjevanje; stres in obvladovanje stresa; utrujenost in čuječnost; odločnost; zavedanje položaja, pridobivanje informacij in njihova obdelava.

4.   Oskrba potnikov in nadzor nad kabino:

4.1

pomen pravilne razporeditve sedežev glede na maso in ravnotežje letala, posebne kategorije potnikov in potrebe po razporeditvi telesno sposobnih potnikov v bližini nenadzorovanih izhodov;

4.2

pravila, ki se nanašajo na varno zlaganje ročne prtljage in predmetov za oskrbo potniške kabine, in možnosti, da ta postane nevarna za osebe, prisotne v prostoru za potnike, ali da kako drugače ovira ali poškoduje reševalno opremo ali izhode;

4.3

nasveti za prepoznavanje in obvladovanje potnikov, ki so pod vplivom alkohola ali mamil ali pa so napadalni;

4.4

previdnostni ukrepi pri prevozu živih živali v prostoru za potnike;

4.5

naloge, ki jih je treba opraviti pri turbulenci, vključno z zavarovanjem prostora za potnike, ter

4.6

načini za motiviranje potnikov in nadzorovanje množice, potrebni za ekspeditivno evakuacijo v nujnih primerih.

5.   Zdravstveni vidiki za letalsko osebje in prva pomoč:

5.1

splošna navodila za letalsko osebje glede zdravstvenih vidikov in preživetja;

5.2

fiziološki učinki letenja s posebnim poudarkom na hipoksiji, zahtevah glede oskrbe s kisikom, delovanju Evstahijeve cevi in barotravmah;

5.3

osnovna prva pomoč, vključno s pomočjo pri:

(a)

zračni bolezni;

(b)

prebavnih motnjah;

(c)

hiperventilaciji;

(d)

opeklinah;

(e)

ranah;

(f)

nezavesti ter

(g)

zlomih in poškodbah mehkih tkiv;

5.4

nujni zdravstveni primeri med letom in z njimi povezana prva pomoč, vsaj v primerih:

(a)

astme;

(b)

stresa in alergičnih reakcij;

(c)

šoka;

(d)

sladkorne bolezni;

(e)

dušenja;

(f)

epilepsije;

(g)

poroda;

(h)

kapi in

(i)

srčnega napada;

5.5

uporaba ustrezne opreme, vključno s kisikom za prvo pomoč, kompletov za prvo pomoč in kompletov za nujno medicinsko pomoč ter njihove vsebine;

5.6

vsak član kabinskega osebja opravi praktično usposabljanje iz srčno-pljučnega oživljanja, pri čemer uporabi posebno, temu namenjeno lutko, in upošteva značilnosti razmer na zrakoplovu ter

5.7

higiena in zdravje na potovanju, vključno s:

(a)

higieno na krovu;

(b)

tveganji za stik z nalezljivo boleznijo in načini za zmanjšanje takšnih tveganj;

(c)

ravnanjem s kliničnimi odpadki;

(d)

dezinsekcijo zrakoplova;

(e)

ravnanjem v primeru smrti na krovu ter

(f)

upravljanjem čuječnosti, fiziološkimi učinki utrujenosti, fiziologijo spanca, cirkadialnim ritmom in spremembami časovnih pasov.

6.   Nevarno blago v skladu z veljavnimi tehničnimi navodili ICAO.

7.   Splošni varnostni vidiki v letalstvu, vključno s poznavanjem določb iz Uredbe (ES) št. 300/2008.

8.   Usposabljanje za boj z ognjem in dimom:

8.1

s poudarkom na odgovornosti kabinskega osebja, da se nemudoma odzove na nevarnost, ki vključuje ogenj in dim, ter, kar je zlasti pomembno, da odkrije dejanski izvor požara;

8.2

pomen takojšnje obvestitve letalske posadke in posebni ukrepi, potrebni za usklajevanje in pomoč pri ugotovljenem ognju ali dimu;

8.3

potreba po pogostem preverjanju požarno nevarnih območij, vključno s sanitarijami, in pripadajočih detektorjev dima;

8.4

določitev vrste požara ter ustreznih sredstev in postopkov za gašenje določene vrste požara;

8.5.

tehnike za uporabo sredstev za gašenje, posledice nepravilne uporabe in uporabe v zaprtem prostoru, vključno s praktičnim usposabljanjem v gašenju požarov ter nameščanju in uporabi opreme za zaščito pred dimom, ki se uporablja v letalstvu, in

8.6

splošni postopki služb za ukrepanje v sili, ki so na letališču.

9.   Usposabljanje za preživetje:

9.1

načela preživetja v človeku neprijaznih okoljih (npr. polarni mraz, puščava, pragozd, morje), ter

9.2

usposabljanje za preživetje v vodi, ki vključuje dejansko namestitev in uporabo osebne opreme za plavanje v vodi ter uporabo splavov ali podobne opreme, vključno z dejanskim praktičnim usposabljanjem v vodi.

PRILOGA VI

ZAHTEVE ZA ORGANE ZA LETALSKO OSEBJE

[DEL ARA]

PODDEL GEN

SPLOŠNE ZAHTEVE

ODDELEK I

Splošno

ARA.GEN.105   Opredelitve pojmov

V tem delu in delu ORA se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„sprejemljivi postopki usklajevanja (AMC)“ pomeni nezavezujoče standarde, ki jih je Agencija sprejela za ponazoritev postopkov za vzpostavitev skladnosti z osnovno uredbo in njenimi izvedbenimi predpisi;

2.

„drugi postopki usklajevanja“ pomeni postopke, s katerimi se predlaga druga možnost za obstoječe sprejemljive postopke usklajevanja, ali postopke, s katerimi se predlagajo novi postopki za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, za katere Agencija ni sprejela povezanih sprejemljivih postopkov usklajevanja;

3.

„odobrena organizacija za usposabljanje (ATO)“ pomeni organizacijo, ki izpolnjuje pogoje za izdajo ali podaljšanje odobritve za zagotavljanje usposabljanja za pridobitev licenc pilota ter povezanih ratingov in certifikatov;

4.

„model naprave za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (model BITD)“ pomeni določen sestav strojne in programske opreme s pridobljenim certifikatom o ustreznosti naprave za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje;

5.

„certifikacijske specifikacije (CS)“ pomeni tehnične standarde, ki jih sprejme Agencija in določajo sredstva za dokaz skladnosti z osnovno uredbo in njenimi izvedbenimi predpisi ter jih organizacija lahko uporabi za namene certifikacije;

6.

„inštruktor letenja (FI)“ pomeni inštruktorja s privilegiji za zagotavljanje usposabljanja v zrakoplovu v skladu z delom FCL;

7.

„simulacijska naprava za usposabljanje (FSTD)“ pomeni napravo za usposabljanje, ki je:

(a)

pri letalih celovit simulator letenja (FFS), naprava za usposabljanje za letenje (FTD), naprava za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji (FNPT) ali naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD);

(b)

pri helikopterjih celovit simulator letenja (FFS), naprava za usposabljanje za letenje (FDT) ali naprava za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji (FNPT);

8.

„ustreznost FSTD“ pomeni, da je stopnja tehnične zmogljivosti FSTD v skladu z opredelitvijo iz dokumenta o skladnosti;

9.

„uporabnik FSTD“ pomeni organizacijo ali osebo, ki zaprosi odobreno organizacijo za usposabljanje, preveritev ali preizkus z uporabo FSTD;

10.

„prepoved vzletanja“ pomeni uradno prepoved vzleta zrakoplovu in sprejetje ustreznih ukrepov, potrebnih za njegovo zadržanje;

11.

„navodila“ pomeni nezavezujoče gradivo, ki ga je Agencija pripravila kot pomoč pri ponazoritvi pomena zahteve ali specifikacije, uporablja pa se kot pomoč pri razlagi osnovne uredbe, njenih izvedbenih predpisov in sprejemljivih postopkov usklajevanja;

12.

„ARO.RAMP“ pomeni poddel RAMP Priloge II k uredbi o zračnih operacijah;

13.

„druga naprava za usposabljanje (OTD)“ pomeni pripomoček, ki se uporablja za usposabljanje pilotov in ni FSTD, zagotavlja pa usposabljanje, za katero se ne zahteva popolna ureditev pilotske kabine;

14.

„del ARA“ pomeni Prilogo VI k uredbi o letalskem osebju v civilnem letalstvu;

15.

„del ORO“ pomeni Prilogo III k uredbi o zračnih operacijah;

16.

„del CC“ pomeni Prilogo V k uredbi o letalskem osebju v civilnem letalstvu;

17.

„del FCL“ pomeni Prilogo I k uredbi o letalskem osebju v civilnem letalstvu;

18.

„del MED“ pomeni Prilogo IV k uredbi o letalskem osebju v civilnem letalstvu;

19.

„del ORA“ pomeni Prilogo VII k uredbi o letalskem osebju v civilnem letalstvu;

20.

„sedež podjetja“ pomeni glavno upravo ali registrirani sedež organizacije, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor dejavnosti iz te uredbe;

21.

„priročnik za preizkus ustreznosti (QTG)“ pomeni dokument, namenjen za prikaz, da zmogljivosti in značilnosti upravljanja FSTD ustrezajo zmogljivostim in značilnostim upravljanja zrakoplova, razreda letala ali tipa helikopterja, ki se simulirajo v okviru določenih omejitev, in da so izpolnjene vse ustrezne zahteve. Priročnik za preizkus ustreznosti vključuje podatke o zrakoplovu, razredu letala ali tipu helikopterja ter podatke o FSTD, ki je bila uporabljena v podporo potrditvi.

ARA.GEN.115   Dokumentacija o nadzoru

Pristojni organ zagotovi zadevnemu osebju vse zakonodajne akte, standarde, predpise, tehnične publikacije in povezane dokumente, da mu omogoči izvajanje njegovih nalog in izpolnitev njegovih obveznosti.

ARA.GEN.120   Postopki usklajevanja

(a)

Agencija pripravi sprejemljive postopke usklajevanja, ki se lahko uporabijo za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Če se zagotovi skladnost s sprejemljivimi postopki usklajevanja, so izpolnjene ustrezne zahteve izvedbenih pravil.

(b)

Za vzpostavitev skladnosti z izvedbenimi predpisi se lahko uporabijo drugi postopki usklajevanja.

(c)

Pristojni organ vzpostavi sistem za dosledno preverjanje, ali vsi drugi postopki usklajevanja, ki jih uporablja sam ali organizacije oziroma osebe pod njegovim nadzorom, omogočajo vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi.

(d)

Pristojni organ po proučitvi predložene dokumentacije in po potrebi po opravljenem inšpekcijskem pregledu organizacije oceni vse druge postopke usklajevanja, ki jih organizacija predlaga v skladu z ORA.GEN.120.

Če pristojni organ ugotovi, da so drugi postopki usklajevanja v skladu z izvedbenimi predpisi, nemudoma:

1.

obvesti prosilca, da se drugi postopki usklajevanja lahko izvedejo, in po potrebi ustrezno spremeni odobritev ali certifikat prosilca, ter

2.

obvesti Agencijo o njihovi vsebini in priloži kopije ustrezne dokumentacije;

3.

obvesti državo članico o drugih postopkih usklajevanja, ki so bili sprejeti.

(e)

Če pristojni organ sam uporablja druge postopke usklajevanja za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, jih:

1.

da na voljo vsem organizacijam in osebam pod njegovim nadzorom ter

2.

nemudoma obvesti Agencijo.

Pristojni organ zagotovi Agenciji popoln opis drugih postopkov usklajevanja, vključno z vsemi zadevnimi spremembami postopkov in oceno, ki dokazuje, da so izvedbeni predpisi izpolnjeni.

ARA.GEN.125   Obveščanje Agencije

(a)

Pristojni organ nemudoma obvesti Agencijo o vsaki večji težavi pri izvajanju Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov.

(b)

Pristojni organ zagotovi Agenciji informacije, pomembne za varnost, ki izhajajo iz prejetih poročil o dogodkih.

ARA.GEN.135   Takojšen odziv na varnostno težavo

(a)

Brez poseganja v Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) pristojni organ vzpostavi sistem za ustrezno zbiranje, analiziranje in razširjanje varnostnih informacij.

(b)

Agencija vzpostavi sistem za ustrezno analiziranje vseh pomembnih prejetih varnostnih informacij ter državam članicam in Komisiji nemudoma zagotovi vse informacije, vključno s priporočili ali popravnimi ukrepi, ki jih morajo sprejeti, za pravočasen odziv na varnostno težavo, ki vključuje proizvode, dele, naprave, osebe ali organizacije, za katere se uporabljajo Uredba (ES) št. 216/2008 in njeni izvedbeni predpisi.

(c)

Pristojni organ po prejemu informacij iz točk (a) in (b) sprejme ustrezne ukrepe za rešitev varnostne težave.

(d)

Ukrepi, sprejeti v skladu s točko (c), se takoj sporočijo vsem osebam ali organizacijam, ki jih morajo upoštevati v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Pristojni organ o navedenih ukrepih obvesti tudi Agencijo, če se zahteva skupno ukrepanje, ter druge zadevne države članice.

ODDELEK II

Upravljanje

ARA.GEN.200   Sistem upravljanja

(a)

Pristojni organ vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje najmanj:

1.

dokumentirane politike in postopke za opis svoje organizacije, postopkov usklajevanja in metod za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Postopki se redno posodabljajo in se kot osnovni delovni dokumenti v okviru navedenega pristojnega organa uporabljajo za vse zadevne naloge;

2.

zadostno število članov osebja za opravljanje nalog in izpolnjevanje obveznosti. Člani osebja so usposobljeni za opravljanje nalog, ki so jim dodeljene, imajo potrebno znanje in izkušnje ter opravijo uvodno in periodično usposabljanje, da se zagotovi njihova stalna usposobljenost. Vzpostavi se sistem za načrtovanje razpoložljivosti osebja, da se zagotovi ustrezno dokončanje vseh nalog;

3.

ustrezno opremo in prostore za opravljanje dodeljenih nalog;

4.

nalogo spremljanja skladnosti sistema upravljanja z ustreznimi zahtevami in ustreznosti postopkov, vključno z vzpostavitvijo postopka notranje revizije in postopka za obvladovanje varnostnega tveganja. Spremljanje skladnosti vključuje sistem posredovanja povratnih informacij opravljenih revizij višjemu vodstvu pristojnega organa, da se po potrebi zagotovi izvedba popravnih ukrepov, in

5.

osebo ali skupino oseb, dejansko odgovornih višjemu vodstvu pristojnega organa za nalogo spremljanja skladnosti.

(b)

Pristojni organ za vsako področje dejavnosti, vključno s sistemom upravljanja, imenuje eno ali več oseb, ki so na splošno odgovorne za upravljanje zadevne naloge oziroma nalog.

(c)

Pristojni organ določi postopke za sodelovanje pri medsebojni izmenjavi vseh potrebnih informacij in pomoči z drugimi zadevnimi pristojnimi organi, vključno z vsemi ugotovitvami in nadaljnjimi ukrepi, sprejetimi na podlagi nadzora oseb in organizacij, ki izvajajo dejavnosti na ozemlju države članice, vendar jih je certificiral pristojni organ druge države članice ali Agencija.

(d)

Kopija postopkov, povezanih s sistemom upravljanja, in njihovih sprememb se da na voljo Agenciji zaradi standardizacije.

ARA.GEN.205   Dodelitev nalog kvalificiranim subjektom

(a)

Države članice dodelijo naloge v zvezi s prvim certificiranjem ali stalnim nadzorom oseb ali organizacij v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi samo kvalificiranim subjektom. Pri dodelitvi nalog pristojni organ zagotovi, da ima:

1.

vzpostavljen sistem za prvo in stalno ocenjevanje skladnosti kvalificiranega subjekta s Prilogo V k Uredbi (ES) št. 216/2008.

Ta sistem in rezultati ocen se dokumentirajo;

2.

sklenjen dokumentiran sporazum s kvalificiranim subjektom, ki sta ga obe pogodbeni stranki potrdili na ustrezni poslovodni ravni in jasno določa:

(i)

naloge, ki jih je treba opraviti;

(ii)

izjave, poročila in evidence, ki jih je treba zagotoviti;

(iii)

tehnične pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri izvajanju navedenih nalog;

(iv)

ustrezno zavarovanje odgovornosti in

(v)

zagotovljeno varstvo podatkov, pridobljenih med izvajanjem navedenih nalog.

(b)

Pristojni organ zagotovi, da postopek notranje revizije in postopek za obvladovanje varnostnega tveganja iz ARA.GEN.200 (a)(4) vključujeta vse certifikacijske naloge ali naloge stalnega nadzora, opravljene v njegovem imenu.

ARA.GEN.210   Spremembe sistema upravljanja

(a)

Pristojni organ ima vzpostavljen sistem za odkrivanje sprememb, ki vplivajo na njegovo zmožnost opravljanja nalog in izpolnjevanja obveznosti v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Ta sistem mu omogoča ustrezno ukrepanje za zagotovitev nadaljnje ustreznosti in učinkovitosti njegovega sistema upravljanja.

(b)

Pristojni organ pravočasno posodobi svoj sistem upravljanja v skladu s spremembami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, da zagotovi učinkovito izvajanje.

(c)

Pristojni organ obvesti Agencijo o spremembah, ki vplivajo na njegovo zmožnost opravljanja nalog in izpolnjevanje obveznosti v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi.

ARA.GEN.220   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ vzpostavi sistem vodenja evidenc za ustrezno shranjevanje, dostopnost in zanesljivo sledljivost:

1.

dokumentiranih politik in postopkov sistema upravljanja;

2.

usposabljanja, usposobljenosti in pooblastil njegovega osebja;

3.

dodelitve nalog, ki vključujejo elemente iz ARA.GEN.205, in podrobnosti dodeljenih nalog;

4.

certifikacijskih postopkov in stalnega nadzora certificiranih organizacij;

5.

postopkov za izdajo licenc, ratingov, certifikatov in potrdil osebja ter za stalni nadzor nad imetniki teh licenc, ratingov, certifikatov in potrdil;

6.

postopkov za izdajo certifikatov o ustreznosti FSTD ter stalni nadzor nad FSTD in organizacijo, ki jih upravlja;

7.

nadzora nad osebami in organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na ozemlju države članice, nadzoruje ali certificira pa jih pristojni organ druge države članice ali Agencija v skladu z dogovorom med zadevnima organoma;

8.

ocene in obveščanja Agencije o drugih postopkih usklajevanja, ki jih predlagajo organizacije, ter ocene drugih postopkov usklajevanja, ki jih uporablja pristojni organ;

9.

ugotovitev, popravnih ukrepov in datuma prenehanja izvajanja ukrepa;

10.

sprejetih izvršilnih ukrepov;

11.

varnostnih informacij in nadaljnjih ukrepov ter

12.

uporabe določb o prožnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 216/2008.

(b)

Pristojni organ vodi seznam vseh izdanih certifikatov organizacij, certifikatov o ustreznosti FSTD ter licenc, certifikatov in potrdil osebja.

(c)

Vse evidence se hranijo najmanj toliko časa, kot določa ta uredba. Če to ni navedeno, se evidence hranijo najmanj pet let, odvisno od veljavnega prava o varstvu podatkov.

ODDELEK III

Nadzor, certificiranje in izvrševanje

ARA.GEN.300   Nadzor

(a)

Pristojni organ preveri:

1.

skladnost z zahtevami, ki se uporabljajo za organizacije ali osebe, preden izda organizaciji certifikat, potrdilo, certifikat o ustreznosti FSTD ali licenco, certifikat, rating ali potrdilo osebja, kot je ustrezno;

2.

stalno skladnost z ustreznimi zahtevami organizacij, ki jih je certificiral, oseb in imetnikov certifikata o ustreznosti FSTD;

3.

izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov, ki jih zahteva pristojni organ v skladu z ARA.GEN.135 (c) in (d).

(b)

Taka preveritev:

1.

temelji na dokumentaciji, ki je posebej namenjena, da se osebju, odgovornemu za varnostni nadzor, zagotovijo navodila za izvajanje njegovih nalog;

2.

zagotovi zadevnim osebam in organizacijam rezultate varnostnega nadzora;

3.

temelji na revizijah in inšpekcijskih pregledih, vključno s preverjanji na ploščadi in nenapovedanimi preverjanji, ter

4.

pristojnemu organu zagotovi potrebne dokaze, če se zahtevajo nadaljnji ukrepi, vključno z ukrepi iz ARA.GEN.350 in ARA.GEN.355.

(c)

Pri obsegu nadzora iz točk (a) in (b) se upoštevajo rezultati prejšnjih nadzornih dejavnosti in prednostne naloge v zvezi z varnostjo.

(d)

Brez poseganja v pristojnosti držav članic in njihove obveznosti v skladu z ARO.RAMP se obseg nadzora nad dejavnostmi, ki jih na ozemlju države članice izvajajo osebe ali organizacije, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v drugi državi članici, določi na podlagi prednostnih nalog v zvezi z varnostjo in preteklih nadzornih dejavnosti.

(e)

Če je v dejavnost neke osebe ali organizacije vključenih več držav članic ali Agencija, lahko pristojni organ, odgovoren za nadzor v skladu s točko (a), privoli, da naloge nadzora opravi(-jo) pristojni organ(-i) države članice oziroma držav članic, v katerih se izvaja dejavnost, ali Agencija. O taki privolitvi in njenem obsegu se obvestijo vse osebe ali organizacije, ki jih taka privolitev zadeva.

(f)

Pristojni organ zbira in obdeluje vse informacije, ki se mu zdijo koristne za nadzor, vključno za preverjanja na ploščadi in nenapovedana preverjanja.

ARA.GEN.305   Program nadzora

(a)

Pristojni organ vzpostavi in vzdržuje program nadzora, ki vključuje nadzorne dejavnosti iz ARA.GEN.300 in ARO.RAMP.

(b)

Za organizacije, ki jih je certificiral pristojni organ, in imetnike certifikata o ustreznosti FSTD, se program nadzora pripravi ob upoštevanju posebnih značilnosti organizacije, zapletenosti njenih dejavnosti in rezultatov preteklih certifikacijskih in/ali nadzornih dejavnosti ter temelji na oceni povezanih tveganj. Program nadzora vključuje v okviru posameznih ciklov načrtovanja:

1.

revizije in inšpekcijske preglede, vključno s preverjanji na ploščadi in nenapovedanimi preverjanji, kot je ustrezno, ter

2.

sestanke, ki se jih udeležita odgovorni poslovodni delavec in pristojni organ, da se zagotovi njuna stalna obveščenost o pomembnih vprašanjih.

(c)

Za organizacije, ki jih je certificiral pristojni organ, in imetnike certifikata o ustreznosti FSTD se uporablja največ 24-mesečni cikel načrtovanja nadzora.

Cikel načrtovanja nadzora se lahko skrajša, če obstajajo dokazi, da se je poslabšala varnost v organizaciji ali pri imetniku certifikata o ustreznosti FTSD.

Cikel načrtovanja nadzora se lahko podaljša na največ 36 mesecev, če pristojni organ ugotovi, da je v predhodnih 24 mesecih:

1.

organizacija dokazala učinkovito opredeljevanje nevarnosti na področju varnosti v letalstvu in obvladovanje s tem povezanih tveganj;

2.

organizacija v okviru ORA.GEN.130 stalno dokazovala, da ima popoln nadzor nad vsemi spremembami;

3.

da niso bili izdane ugotovitve 1. stopnje in

4.

da so bili vsi popravni ukrepi izvedeni v roku, ki ga je pristojni organ sprejel ali podaljšal v skladu z ARA.GEN.350 (d)(2).

Cikel načrtovanja nadzora se lahko nadalje podaljša na največ 48 mesecev, če je poleg navedenega organizacija vzpostavila učinkovit in neprekinjen sistem poročanja o varnosti v organizaciji in njeni regulativni skladnosti pristojnemu organu, pristojni organ pa ga je potrdil.

(d)

Za osebe z licenco, certifikatom, ratingom ali potrdilom, ki jih je izdal pristojni organ, program nadzora vključuje inšpekcijske preglede, vključno z nenapovedanimi pregledi, kot je ustrezno.

(e)

Program nadzora vključuje evidenco datumov predvidenih in opravljenih revizij, inšpekcijskih pregledov in sestankov.

ARA.GEN.310   Postopek prvega certificiranja – organizacije

(a)

Pristojni organ po prejemu vloge za prvo izdajo certifikata organizaciji preveri skladnost organizacije z ustreznimi zahtevami.

(b)

Ko se pristojni organ prepriča, da organizacija izpolnjuje veljavne zahteve, izda certifikat(-e) v skladu z Dodatkom III in Dodatkom V k temu delu. Certifikat(-i) se izda(-jo) za nedoločen čas. Privilegiji in obseg dejavnosti, za izvajanje katerih se odobri organizacija, se določijo v pogojih za odobritev, ki se priložijo certifikatu(-om).

(c)

Da se organizaciji omogoči izvedba sprememb brez vnaprejšnje odobritve pristojnega organa v skladu z ORA.GEN.130, pristojni organ odobri postopek, ki ga predloži organizacija in v katerem opredeli obseg zadevnih sprememb ter opiše način upravljanja zadevnih sprememb in obveščanja o njih.

ARA.GEN.315   Postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti, obnovo ali spremembo licenc, ratingov, certifikatov ali potrdil – osebje

(a)

Ko pristojni organ prejme vlogo za izdajo, podaljšanje veljavnosti, obnovo ali spremembo licence, ratinga, certifikata ali potrdila osebja skupaj z dokazno dokumentacijo, preveri, ali prosilec izpolnjuje ustrezne zahteve.

(b)

Ko se pristojni organ prepriča, da prosilec izpolnjuje ustrezne zahteve, izda, podaljša veljavnost, obnovi ali spremeni licenco, certifikat, rating ali potrdilo.

ARA.GEN.330   Spremembe – organizacije

(a)

Pristojni organ po prejemu vloge za spremembo, ki zahteva predhodno odobritev, pred izdajo odobritve preveri skladnost organizacije z ustreznimi zahtevami.

Pristojni organ določi pogoje, pod katerimi organizacija lahko deluje med spremembo, razen če pristojni organ ne odloči, da je treba certifikat organizacije začasno preklicati.

Ko se pristojni organ prepriča, da organizacija izpolnjuje veljavne zahteve, odobri spremembo.

(b)

Brez poseganja v dodatne izvršilne ukrepe, če organizacija uvede spremembe, ki zahtevajo predhodno odobritev, ne da bi dobila predhodno odobritev pristojnega organa v skladu s točko (a), pristojni organ začasno razveljavi, omeji ali prekliče certifikat organizacije.

(c)

Pri spremembah, ki ne zahtevajo predhodne odobritve, pristojni organ oceni informacije iz obvestila, ki ga organizacija pošlje v skladu z ORA.GEN.130, da preveri izpolnjevanje ustreznih zahtev. V primeru neskladnosti:

1.

obvesti organizacijo o neskladnosti in zahteva nadaljnje spremembe ter

2.

pri ugotovitvah 1. ali 2. stopnje ukrepa v skladu z ARA.GEN.350.

ARA.GEN.350   Ugotovitve in popravni ukrepi – organizacije

(a)

Pristojni organ za nadzor v skladu z ARA.GEN.300 (a) ima sistem za analiziranje ugotovitev glede na njihov pomen za varnost.

(b)

Ugotovitev 1. stopnje izda pristojni organ, če se ugotovi večja neskladnost z veljavnimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, postopki in priročniki organizacije ali pogoji za odobritev ali certifikat, ki zmanjšuje varnost ali resno ogroža varnost letenja.

Ugotovitve 1. stopnje vključujejo naslednje:

1.

pristojnemu organu se ne omogoči dostopa do prostorov organizacije v skladu z ORA.GEN.140 med rednim delovnim časom in po dveh pisnih zahtevah;

2.

pridobitev ali ohranjanje veljavnosti certifikata organizacije s predložitvijo ponarejenih dokazil;

3.

dokaz o zlorabi ali nepošteni uporabi certifikata organizacije in

4.

neimenovanje odgovornega poslovodnega delavca.

(c)

Ugotovitev 2. stopnje izda pristojni organ, če ugotovi neskladnost z veljavnimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, s postopki in priročniki organizacije ali pogoji za odobritev ali certifikat, ki bi lahko zmanjšala varnost ali ogrozila varnost letenja.

(d)

Če je ugotovitev rezultat nadzora ali drugih postopkov, pristojni organ brez poseganja v dodatne ukrepe, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, pisno obvesti organizacijo o ugotovitvi in zahteva popravni ukrep za odpravo ugotovljene oziroma ugotovljenih neskladnosti. Če je ustrezno, pristojni organ obvesti državo, v kateri je zrakoplov registriran.

1.

Pri ugotovitvah 1. stopnje pristojni organ sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe za prepoved ali omejitev dejavnosti, in če je ustrezno, ukrepe za preklic certifikata ali posebne odobritve oziroma za njeno omejitev ali začasni odvzem v celoti ali delno, odvisno od razsežnosti ugotovitve 1. stopnje, dokler organizacija ne sprejme uspešnega popravnega ukrepa.

2.

Pri ugotovitvi 2. stopnje pristojni organ:

(i)

odobri organizaciji rok za izvedbo popravnega ukrepa v skladu z vrsto ugotovitve, ki najprej nikakor ne sme biti daljši od treh mesecev. Po poteku tega roka in ob upoštevanju vrste ugotovitve lahko pristojni organ trimesečni rok podaljša na podlagi zadovoljivega načrta popravnega ukrepa, ki ga potrdi pristojni organ, ter

(ii)

oceni popravni ukrep in izvedbeni načrt, ki ju predlaga organizacija, in ju sprejme, če na podlagi ocene ugotovi, da zadostujeta za odpravo neskladnosti.

3.

Če organizacija ne predloži sprejemljivega načrta popravnega ukrepa ali popravnega ukrepa ne izvede v roku, ki ga potrdi ali podaljša pristojni organ, se ugotovitev zviša na ugotovitev 1. stopnje in sprejmejo ukrepi iz točke (d)(1).

4.

Pristojni organ evidentira vse svoje ugotovitve ali ugotovitve, ki so mu jih sporočili drugi, in če je ustrezno, uporabljene izvršilne ukrepe, popravne ukrepe in datum dokončanja ukrepov v zvezi z ugotovitvami.

(e)

Brez poseganja v dodatne izvršilne ukrepe, če organ države članice, ki deluje v skladu z določbami ARA.GEN.300 (d), ugotovi, da organizacija, ki jo je certificiral pristojni organ druge države članice ali Agencija, ni v skladu z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, obvesti zadevni pristojni organ in navede stopnjo ugotovitve.

ARA.GEN.355   Ugotovitve in izvršilni ukrepi – osebje

(a)

Če pristojni organ, odgovoren za nadzor v skladu z ARA.GEN.300 (a), med nadzorom ali z drugimi postopki najde dokaz, da oseba z licenco, certifikatom, ratingom ali potrdilom, izdanim v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, ne izpolnjuje veljavnih zahtev, sprejme ugotovitev, jo evidentira in o njej pisno obvesti imetnika licence, certifikata, ratinga ali potrdila.

(b)

Če se sprejme taka ugotovitev, pristojni organ opravi preiskavo. Če se ugotovitev potrdi, pristojni organ:

1.

omeji, začasno odvzame ali prekliče licenco, certifikat, rating ali potrdilo, kot je ustrezno, če je bila ugotovljena varnostna težava, in

2.

sprejme dodatne izvršilne ukrepe, potrebne za preprečitev nadaljnje neskladnosti.

(c)

Če je ustrezno, pristojni organ obvesti osebo ali organizacijo, ki je izdala zdravniško spričevalo ali potrdilo.

(d)

Brez poseganja v dodatne izvršilne ukrepe, če organ države članice, ki deluje v skladu z določbami ARA.GEN.300 (d), najde dokaz, da oseba z licenco, certifikatom, ratingom ali potrdilom, ki jih je izdal pristojni organ neke druge države članice, ne izpolnjuje ustreznih zahtev, o tem obvesti navedeni pristojni organ.

(e)

Če se med nadzorom ali z drugimi postopki najde dokaz, da oseba, za katero veljajo zahteve iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, ki nima licence, certifikata, ratinga ali potrdila, izdanega v skladu z navedeno uredbo in njenimi izvedbenimi predpisi, ne izpolnjuje ustreznih zahtev, pristojni organ, ki je odkril neskladnost, sprejme potrebne izvršilne ukrepe, da prepreči nadaljevanje neskladnosti.

PODDEL FCL

POSEBNE ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE LETALSKIH POSADK

ODDELEK I

Splošno

ARA.FCL.120   Vodenje evidenc

Pristojni organ poleg evidenc, ki se zahtevajo v skladu z ARA.GEN.220 (a), vključi v sistem vodenja evidenc rezultate preverjanj teoretičnega znanja in ocene praktične usposobljenosti pilotov.

ODDELEK II

Licence, ratingi in certifikati

ARA.FCL.200   Postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo licence, ratinga ali certifikata

(a)

Izdaja licenc in ratingov. Pristojni organ izda pilotsko licenco in povezane ratinge na obrazcu iz Dodatka I k temu delu.

(b)

Izdaja certifikatov inštruktorja in izpraševalca. Pristojni organ izda certifikat inštruktorja ali izpraševalca kot:

1.

potrditev ustreznih privilegijev iz pilotske licence v skladu z Dodatkom I k temu delu, ali

2.

samostojen dokument na obrazcu in način, ki ju določi pristojni organ.

(c)

Potrditev licenc, ki jo opravijo izpraševalci. Pristojni organ razvije ustrezne postopke, preden določene izpraševalce pooblasti posebej za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov ali certifikatov.

ARA.FCL.205   Spremljanje izpraševalcev

(a)

Pristojni organ razvije nadzorni program za spremljanje delovanja in rezultatov izpraševalcev ob upoštevanju:

1.

števila izpraševalcev, ki jih je certificiral, in

2.

števila izpraševalcev, ki so jih certificirali drugi pristojni organi in izvajajo svoje privilegije na ozemlju, na katerem pristojni organ izvaja nadzor.

(b)

Pristojni organ vodi seznam izpraševalcev, ki jih je certificiral, in izpraševalcev, ki so jih certificirali drugi pristojni organi in izvajajo svoje privilegije na njegovem ozemlju in ki jim je pristojni organ zagotovil navodila v skladu s FCL.1015 (c)(2). Na seznamu, ki ga objavi in posodablja pristojni organ, so navedeni privilegiji izpraševalcev.

(c)

Pristojni organ razvije postopke za imenovanje izpraševalcev za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti.

ARA.FCL.210   Informacije za izpraševalce

Pristojni organ lahko zagotovi izpraševalcem, ki jih je certificiral, in izpraševalcem, ki so jih certificirali drugi pristojni organi in izvajajo svoje privilegije na njihovem ozemlju, varnostna merila, ki se upoštevajo med izvajanjem preizkusov praktične usposobljenosti in preverjanji strokovnosti na zrakoplovu.

ARA.FCL.215   Obdobje veljavnosti

(a)

Pri izdaji ali obnovi ratinga ali certifikata pristojni organ podaljša obdobje veljavnosti do konca zadevnega meseca, pri obnovi pa to stori izpraševalec, ki ga za to posebej pooblasti pristojni organ.

(b)

Pri podaljšanju veljavnosti ratinga, certifikata inštruktorja ali izpraševalca pristojni organ ali izpraševalec, ki ga za to posebej pooblasti pristojni organ, podaljša obdobje veljavnosti ratinga ali certifikata do konca zadevnega meseca.

(c)

Pristojni organ ali izpraševalec, ki ga za to posebej pooblasti pristojni organ, vpiše datum poteka veljavnosti v licenco ali certifikat.

(d)

Pristojni organ lahko razvije postopke, ki dovolijo imetniku licence ali certifikata izvajanje privilegijev največ osem tednov po uspešno opravljenem ustreznem preverjanju ali preverjanjih do vpisa v licenco ali certifikat.

ARA.FCL.220   Postopek ponovne izdaje pilotske licence

(a)

Pristojni organ znova izda licenco, če je to potrebno iz upravnih razlogov in:

1.

po prvi izdaji ratinga, ali

2.

če je odstavek XII licence iz Dodatka I k temu delu popolnoma izpolnjen in ni več prostora.

(b)

V novo licenčno listino se prenesejo samo veljavni ratingi in certifikati.

ARA.FCL.250   Omejitev, začasni odvzem ali preklic licenc, ratingov in certifikatov

(a)

Pristojni organ omeji, začasno odvzame ali prekliče, kot je ustrezno, pilotsko licenco in povezane ratinge ali certifikate v skladu z ARA.GEN.355, med drugim v naslednjih primerih:

1.

pri pridobitvi pilotske licence, ratinga ali certifikata s predložitvijo ponarejenih dokazil;

2.

pri poneverbi tehnične knjige ter evidence licence ali certifikata;

3.

če imetnik licence ne izpolnjuje več ustreznih zahtev dela FCL;

4.

pri izvajanju privilegijev licence, ratinga ali certifikata pod vplivom alkohola ali drog;

5.

pri neizpolnjevanju ustreznih operativnih zahtev;

6.

pri dokazani zlorabi ali nepošteni uporabi certifikata; ali

7.

pri neustreznem izvajanju nalog ali odgovornosti izpraševalca letenja v kateri koli fazi.

(b)

Pristojni organ lahko tudi omeji, začasno odvzame ali prekliče licenco, rating ali certifikat na pisno zahtevo imetnika licence ali certifikata.

(c)

Vsi preizkusi praktične usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocenjevanja usposobljenosti, opravljeni med začasnim odvzemom ali po preklicu certifikata izpraševalca, so neveljavni.

ODDELEK III

Preverjanja teoretičnega znanja

ARA.FCL.300   Postopki preverjanja

(a)

Pristojni organ uvede potrebne ureditve in postopke, da omogoči prosilcem opravljanje preverjanja teoretičnega znanja v skladu z ustreznimi zahtevami dela FCL.

(b)

Pri licencah ATPL, MPL, licenci poklicnega pilota (CPL) in ratingih za instrumentalno letenje so navedeni postopki v skladu z vsemi naslednjimi zahtevami:

1.

Preverjanja potekajo pisno ali na računalniku.

2.

Pristojni organ izbere vprašanja za preverjanje v skladu s skupno metodo, ki omogoča zajetje celotnega učnega načrta posameznih predmetov, iz evropske centralne banke vprašanj (European Central Question Bank, ECQB). ECQB je zbirka vprašanj z več mogočimi odgovori, ki jo vodi Agencija.

3.

Preverjanje iz komunikacij se lahko zagotovi ločeno od preverjanj iz drugih predmetov. Prosilec, ki je predhodno uspešno opravil eno ali obe preverjanji iz komunikacij pri letenju po pravilih vizualnega letenja (VFR) in pravilih instrumentalnega letenja (IFR), ne opravlja še enkrat preverjanja znanja iz ustreznih oddelkov.

(c)

Pristojni organ obvesti prosilce, v katerih jezikih je na voljo preverjanje.

(d)

Pristojni organ vzpostavi ustrezne postopke, da se zagotovi poštenost preverjanja.

(e)

Če pristojni organ ugotovi, da prosilec med preverjanjem ne ravna v skladu s postopki preverjanja, se ta oceni neuspešno pri preverjanju iz enega predmeta ali celotnem preverjanju.

(f)

Pristojni organ prosilcem, ki se jim dokaže goljufanje, prepove nadaljnje preverjanje za najmanj dvanajst mesecev po datumu preverjanja, med katerim so bili zaloteni pri goljufiji.

PODDEL CC

POSEBNE ZAHTEVE ZA KABINSKO OSEBJE

ODDELEK I

Potrdila kabinskega osebja

ARA.CC.100   Postopki za izdajo potrdil kabinskega osebja

(a)

Pristojni organ vzpostavi postopke za izdajo, vodenje evidenc in nadzor nad potrdili kabinskega osebja v skladu z ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 oziroma ARA.GEN.300.

(b)

Potrdila kabinskega osebja izda na obrazcu in v skladu s specifikacijami iz Dodatka II k temu delu:

bodisi

1.

pristojni organ,

in/ali, če je tako odločila država članica,

2.

organizacija, ki jo za to odobri pristojni organ.

(c)

Pristojni organ objavi:

1.

organ ali organe, ki izdajajo potrdila kabinskega osebja na njegovem ozemlju, in

2.

če so za to odobrene organizacije, seznam takšnih organizacij.

ARA.CC.105   Začasni odvzem ali preklic potrdil kabinskega osebja

Pristojni organ sprejme ukrepe v skladu z ARA.GEN.355, vključno z začasnim odvzemom ali preklicem potrdila kabinskega osebja, vsaj v naslednjih primerih:

(a)

pri neskladnosti z delom CC ali ustreznimi zahtevami dela ORO in dela CAT, če je bila ugotovljena varnostna težava;

(b)

pri pridobitvi ali ohranjanju veljavnosti potrdila kabinskega osebja s predložitvijo ponarejenih dokazil;

(c)

pri izvajanju privilegijev iz potrdila kabinskega osebja pod vplivom alkohola ali drog, in

(d)

pri dokazani zlorabi ali nepošteni uporabi potrdila kabinskega osebja.

ODDELEK II

Organizacije, ki zagotavljajo usposabljanje kabinskega osebja ali izdajajo potrdila kabinskega osebja

ARA.CC.200   Potrdilo organizacij za zagotavljanje usposabljanja kabinskega osebja ali izdajanje potrdil kabinskega osebja

(a)

Preden pristojni organ izda potrdilo organizaciji za usposabljanje ali komercialnemu letalskemu prevozniku za zagotavljanje usposabljanja kabinskega osebja, preveri, ali:

1.

so ravnanje, učni načrti in povezani programi usposabljanja, ki ga zagotavlja organizacija, v skladu z ustreznimi zahtevami dela CC;

2.

naprave za usposabljanje, ki jih uporablja organizacija, realno ponazarjajo okolje potniške kabine tipa(-ov) zrakoplova ter tehnične značilnosti opreme, ki jo bo uporabljalo kabinsko osebje, in

3.

so strokovnjaki za usposabljanje in inštruktorji, ki izvajajo usposabljanje, ustrezno usposobljeni in imajo ustrezne izkušnje iz predmeta, ki ga poučujejo.

(b)

Če se v državi članici lahko odobrijo organizacije za izdajanje potrdil kabinskega osebja, pristojni organ potrdi tako odobritev samo organizacijam, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (a). Pristojni organ pred potrditvijo take odobritve:

1.

oceni usposobljenost in odgovornost organizacije za izvajanje zadevnih nalog;

2.

zagotovi, da je organizacija vzpostavila dokumentirane postopke za izvajanje zadevnih nalog, med drugim za preverjanje ali preverjanja, ki jih izvaja osebje, ki je za to usposobljeno in ni v navzkrižju interesov, ter za izdajanje potrdil kabinskega osebja v skladu z ARA.GEN.315 in ARA.CC. 100(b), ter

3.

zahteva, naj organizacija zagotovi informacije in dokumentacijo v zvezi s potrdili kabinskega osebja, ki jih izda, in njihovimi imetniki, kot ustreza pristojnemu organu za vodenje evidence ter izvajanje nalog nadzora in izvrševanja.

PODDEL ATO

POSEBNE ZAHTEVE ZA ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE (ATO)

ODDELEK I

Splošno

ARA.ATO.105   Program nadzora

Program nadzora za odobrene organizacije za usposabljanje vključuje spremljanje standardov programa usposabljanja, vključno z vzorčenjem letov za usposabljanje s kandidati, če je ustrezno glede na uporabljeni zrakoplov.

ARA.ATO.120   Vodenje evidenc

Pristojni organ poleg evidenc, ki se zahtevajo v skladu z ARA.GEN.220, v svoj sistem vodenja evidenc vključi podrobnosti o tečajih, ki jih zagotavlja odobrena organizacija za usposabljanje, in če je ustrezno, evidence v zvezi s FSTD, ki se uporabljajo za usposabljanje.

PODDEL FSTD

POSEBNE ZAHTEVE ZA USTREZNOST SIMULACIJSKIH NAPRAV ZA USPOSABLJANJE (FSTD)

ODDELEK I

Splošno

ARA.FSTD.100   Postopek začetnega ocenjevanja

(a)

Pristojni organ po prejemu vloge za certifikat o ustreznosti FSTD:

1.

oceni FSTD, predloženo v začetno ocenjevanje ali nadgradnjo v skladu z veljavnimi zahtevami za ustreznost;

2.

oceni FSTD na področjih, ki so ključna za izvedbo postopka usposabljanja, preizkusa in preverjanja člana letalske posadke, kot je ustrezno;

3.

opravi objektivne in subjektivne preizkuse ter preizkuse delovanja v skladu s podlago za potrditev ustreznosti in preuči rezultate takih preizkusov za pripravo priročnika za preizkus ustreznosti, ter

4.

preveri, ali organizacija, ki uporablja FSTD, izpolnjuje ustrezne zahteve. To se ne uporablja za začetno ocenjevanje naprav za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD).

(b)

Pristojni organ potrdi priročnik za preizkus ustreznosti šele po opravljenem začetnem ocenjevanju FSTD in odpravi vseh neskladnosti v priročniku, o čemer se pristojni organ ustrezno prepriča. Priročnik za preizkus ustreznosti, ki je rezultat postopka začetnega ocenjevanja, je glavni priročnik za preizkuse, ki je podlaga za potrditev ustreznosti FSTD in poznejših rednih ocenjevanj te naprave.

(c)

Podlaga za potrditev ustreznosti in posebni pogoji.

1.

Pristojni organ lahko določi posebne pogoje za podlago za potrditev ustreznosti FSTD, če so izpolnjene zahteve iz ORA.FSTD.210 (a) in če se dokaže, da posebni pogoji zagotavljajo stopnjo varnosti, ki je enakovredna stopnji varnosti iz ustrezne certifikacijske specifikacije.

2.

Če je pristojni organ, ki ni Agencija, določil posebne pogoje podlage za potrditev ustreznosti FSTD, o tem nemudoma uradno obvesti Agencijo. Obvestilu se priložita popoln opis določenih posebnih pogojev in varnostna ocena, ki dokazuje, da je dosežena stopnja varnosti enakovredna stopnji varnosti iz ustrezne certifikacijske specifikacije.

ARA.FSTD.110   Izdaja certifikata o ustreznosti FSTD

(a)

Pristojni organ po tem, ko opravi oceno FSTD in se prepriča, da FSTD izpolnjuje veljavne zahteve za potrditev ustreznosti v skladu z ORA.FSTD.210 in da organizacija, ki z njo upravlja, izpolnjuje ustrezne zahteve za ohranjanje ustreznosti FSTD v skladu z ORA.FSTD.100, za neomejen čas izda certifikat o ustreznosti FSTD na obrazcu iz Dodatka IV k temu delu.

ARA.FSTD.115   Začasna potrditev ustreznosti FSTD

(a)

Pri uvedbi novih programov zrakoplovov, ko ni mogoče zagotoviti skladnosti z zahtevami iz tega poddela za potrditev ustreznosti FSTD, lahko pristojni organ izda certifikat za začasno stopnjo ustreznosti FSTD.

(b)

Za celovite simulatorje letenja (FFS) se začasna stopnja ustreznosti odobri samo za stopnjo A, B ali C.

(c)

Ta začasna stopnja ustreznosti velja do izdaje certifikata za končno stopnjo ustreznosti in nikakor ne več kot tri leta.

ARA.FSTD.120   Stalna ustreznost FSTD

(a)

Pristojni organ stalno spremlja organizacijo, ki upravlja FSTD, da preveri, ali:

1.

se celotna serija preizkusov iz glavnega priročnika za preizkuse v dvanajstmesečnem obdobju postopoma ponovi;

2.

so rezultati rednih ocenjevanj še naprej v skladu s standardi za potrditev ustreznosti, ali so datirani in shranjeni, ter

3.

je vzpostavljen sistem za nadzor nad konfiguracijo, da se zagotovi stalna integriteta strojne in programske opreme ustrezne FSTD.

(b)

Pristojni organ izvaja redna ocenjevanja FSTD v skladu s postopki iz ARA.FSTD.100. Ta ocenjevanja se izvajajo:

1.

vsako leto za celovit simulator letenja (FFS), napravo za usposabljanje za letenje (FTD) ali napravo za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji (FNPT); vsako redno dvanajstmesečno obdobje se začne na datum prve potrditve ustreznosti. Redne ocene FSTD se opravijo v 60 dneh pred potekom tega dvanajstmesečnega rednega obdobja ocenjevanja;

2.

vsaka tri leta za napravo za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD).

ARA.FSTD.130   Spremembe

(a)

Pristojni organ po prejemu vloge za spremembo certifikata o ustreznosti FSTD upošteva ustrezne elemente zahtev za postopek začetnega ocenjevanja v skladu z ARA.FSTD.100 (a) in (b).

(b)

Pristojni organ lahko opravi posebno ocenjevanje po večjih spremembah, ali če se zdi, da stopnja delovanja FSTD ne ustreza stopnji delovanja, ob prvi potrditvi njene ustreznosti.

(c)

Pristojni organ opravi posebno ocenjevanje vedno pred potrditvijo višje stopnje ustreznosti FSTD.

ARA.FSTD.135   Ugotovitve in popravni ukrepi – certifikat o ustreznosti FSTD

Pristojni organ omeji, začasno odvzame ali prekliče, kot je ustrezno, certifikat o ustreznosti FSTD v skladu z ARA.GEN.350, med drugim v naslednjih primerih:

(a)

pri pridobitvi certifikata o ustreznosti FSTD s predložitvijo ponarejenih dokazil;

(b)

če organizacija, ki upravlja FSTD, ne more več dokazati, da je FSTD v skladu s podlago za potrditev ustreznosti, ali

(c)

če organizacija, ki upravlja FSTD, ne izpolnjuje več ustreznih zahtev iz dela ORA.

ARA.FSTD.140   Vodenje evidenc

Poleg evidenc, ki se zahtevajo v ARA.GEN.220, pristojni organ vodi in posodablja seznam ustreznih FSTD, ki so pod njegovim nadzorom, ter datumov predvidenih in opravljenih ocenjevanj.

PODDEL AeMC

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENE CENTRE ZA LETALSKO OSEBJE (AeMC)

ODDELEK I

Splošno

ARA.AeMC.110   Začetni postopek certificiranja

Postopek certificiranja zdravstvenih centrov za letalsko osebje poteka v skladu z določbami ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150   Ugotovitve in popravni ukrepi – AeMC

Ne glede na ARA.GEN.350 ugotovitve 1. stopnje vključujejo med drugim naslednje primere:

(a)

vodja AeMC ni bil imenovan;

(b)

zaupnost podatkov iz zdravstvenih evidenc o letalskem osebju ni bila zagotovljena in

(c)

pristojnemu organu niso bili predloženi zdravstveni in statistični podatki za namene nadzora.

PODDEL MED

POSEBNE ZAHTEVE ZA IZDAJANJE ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL LETALSKEGA OSEBJA

ODDELEK I

Splošno

ARA.MED.120   Zdravstveni ocenjevalci

Pristojni organ imenuje enega ali več zdravstvenih ocenjevalcev za izvajanje nalog iz tega oddelka. Zdravstveni ocenjevalec ima licenco in zdravstveno izobrazbo ter:

(a)

najmanj pet let podiplomskih delovnih izkušenj s področja medicine;

(b)

posebno znanje in izkušnje iz letalske medicine ter

(c)

opravljeno posebno usposabljanje za izdajanje zdravniških spričeval.

ARA.MED.125   Prenos odločitve na licenčni organ

Če AeMC ali zdravnik za letalsko osebje (AME) prenese odločitev o zdravstveni sposobnosti prosilca na licenčni organ:

(a)

zdravstveni ocenjevalec ali zdravstveno osebje, ki ga je imenoval pristojni organ, oceni zadevno zdravstveno dokumentacijo ter po potrebi zahteva dodatno zdravstveno dokumentacijo, preglede in preiskave, ter

(b)

po potrebi zdravstveni ocenjevalec določi prosilčevo zdravstveno sposobnost za izdajo zdravniškega spričevala z eno ali več omejitvami.

ARA.MED.130   Oblika zdravniškega spričevala

Zdravniško spričevalo se izda na obrazcu iz Dodatka VI k temu delu.

ARA.MED.135   Zdravstveni obrazci za letalsko osebje

Pristojni organ uporablja obrazce za:

(a)

vlogo za izdajo zdravniškega spričevala;

(b)

poročilo o pregledu prosilcev za razred 1 in razred 2, ter

(c)

poročilo o pregledu prosilcev za izdajo licence pilota lahkega zrakoplova (LAPL).

ARA.MED.145   Obveščanje splošnih zdravnikov s strani pristojnega organa

Pristojni organ po potrebi vzpostavi postopek obveščanja za splošne zdravnike, s katerim zagotovi, da je splošni zdravnik seznanjen z zdravstvenimi zahtevami iz MED.B.095.

ARA.MED.150   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ poleg evidenc, ki se zahtevajo v skladu z ARA.GEN.220, vključi v svoj sistem vodenja evidenc podrobnosti o zdravniških pregledih in ocenah letalskega osebja, ki jih predložijo zdravniki in zdravstveni centri za letalsko osebje ali splošni zdravniki.

(b)

Vsa zdravstvena evidenca imetnikov licence se hrani najmanj deset let po poteku veljavnosti njihovega zadnjega zdravniškega spričevala.

(c)

Za namene zdravniške ocene letalskega osebja in standardizacije se zdravstvena evidenca letalskega osebja na podlagi pisnega soglasja prosilca/imetnika licence da na voljo:

1.

zdravstvenemu centru ali zdravniku za letalsko osebje ali splošnemu zdravniku zaradi izvedbe zdravniške ocene letalskega osebja;

2.

zdravniški komisiji, ki jo pristojni organ lahko ustanovi za ponovno presojo mejnih primerov;

3.

ustreznim zdravnikom specialistom zaradi dokončanja zdravniške ocene letalskega osebja;

4.

zdravstvenemu ocenjevalcu pristojnega organa druge države članice zaradi skupnega nadzora;

5.

zadevnemu prosilcu/imetniku licence na pisno zahtevo in

6.

po anonimizaciji prosilca/imetnika licence Agenciji zaradi standardizacije.

(d)

Pristojni organ lahko da zdravstveno evidenco letalskega osebja na voljo za druge namene poleg tistih iz točke (c) v skladu z Direktivo 95/46/ES, kakor se izvaja z nacionalno zakonodajo.

(e)

Pristojni organ vodi sezname:

1.

vseh zdravnikov za letalsko osebje z veljavnim certifikatom, ki ga je izdal navedeni organ, in

2.

po potrebi vseh splošnih zdravnikov, ki na svojem ozemlju delujejo kot zdravniki za letalsko osebje.

Ti seznami se na zahtevo razkrijejo drugim državam članicam in Agenciji.

ODDELEK II

Zdravniki za letalsko osebje (AME)

ARA.MED.200   Postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti, obnovo ali spremembo certifikata zdravnika za letalsko osebje

(a)

Postopek certifikacije zdravnika za letalsko osebje poteka v skladu z določbami ARA.GEN.315. Pristojni organ pred izdajo certifikata pridobi dokazila, da je ordinacija zdravnika za letalsko osebje popolnoma opremljena za izvajanje zdravstvenih pregledov letalskega osebja v okviru področja uporabe certifikata zdravnika za letalsko osebje, za katerega je zaprosil.

(b)

Ko se pristojni organ prepriča, da zdravnik za letalsko osebje izpolnjuje veljavne zahteve, izda, podaljša veljavnost, obnovi ali spremeni certifikat zdravnika za letalsko osebje za obdobje treh let, pri čemer uporabi obrazec iz Dodatka VII k temu delu.

ARA.MED.240   Splošni zdravniki, ki delujejo kot zdravniki za letalsko osebje

Pristojni organ države članice obvesti Agencijo in pristojne organe drugih držav članic, ali lahko na njegovem ozemlju splošni zdravniki opravljajo zdravstvene preglede letalskega osebja za licenco LAPL.

ARA.MED.245   Stalni nadzor nad zdravniki za letalsko osebje in splošnimi zdravniki

Pristojni organ pri pripravi programa stalnega nadzora iz ARA.GEN.305 upošteva število zdravnikov za letalsko osebje in splošnih zdravnikov, ki izvajajo privilegije na ozemlju pod nadzorom pristojnega organa.

ARA.MED.250   Omejitev, začasni odvzem ali preklic certifikata zdravnika za letalsko osebje

(a)

Pristojni organ omeji, začasno odvzame ali prekliče certifikat zdravnika za letalsko osebje, če:

1.

zdravnik za letalsko osebje ne izpolnjuje več ustreznih zahtev;

2.

merila za certifikat ali stalni certifikat niso izpolnjena;

3.

je zdravstvena evidenca o letalskem osebju pomanjkljiva ali so bili predloženi netočni podatki ali informacije;

4.

so bili ponarejeni zdravstvene kartoteke, certifikati ali dokumentacija;

5.

so se prikrivala dejstva, ki zadevajo vlogo za zdravniško spričevalo ali njegovega imetnika, ali če so bile pristojnemu organu predložene napačne ali lažne izjave, ali;

6.

ugotovljene nepravilnosti revizije ordinacije zdravnika za letalsko osebje niso bile odpravljene, in

7.

na zahtevo pooblaščenega zdravnika za letalsko osebje.

(b)

Certifikat zdravnika za letalsko osebje se samodejno prekliče v naslednjih primerih:

1.

če se ordinaciji odvzame zdravniška licenca, ali

2.

je izbrisana iz zdravniškega registra.

ARA.MED.255   Izvršilni ukrepi

Če se med nadzorom ali z drugimi postopki najde dokaz o neskladnosti AeMC, zdravnikov za letalsko osebje ali splošnih zdravnikov, ima organ za licenciranje na voljo postopek za pregled zdravniških spričeval, ki so jih izdali navedeni AeMC, zdravniki za letalsko osebje ali splošni zdravniki, in jih lahko razveljavi, če se to zahteva zaradi zagotovitve varnosti letenja.

ODDELEK III

Zdravniška spričevala

ARA.MED.315   Pregled poročil o pregledih

Organ za licenciranje ima na voljo postopek, da:

(a)

pregleda poročila o pregledih in ocenah, ki jih prejme od AeMC, zdravnikov za letalsko osebje in splošnih zdravnikov, te pa nato obvesti o vseh neskladjih, napakah ali zmotah v ocenjevalnem postopku, in

(b)

pomaga zdravnikom za letalsko osebje in AeMC pri sprejemanju odločitev o zdravstveni sposobnosti letalskega osebja v spornih primerih, če ga ti za to zaprosijo.

ARA.MED.325   Postopek ponovne presoje

Pristojni organ določi postopek presoje mejnih in spornih primerov, ki ga opravijo neodvisni zdravstveni svetovalci z izkušnjami iz letalske medicine, da ocenijo sposobnost prosilca za izdajo zdravniškega spričevala in svetujejo v zvezi s tem.

Dodatek I k PRILOGI VI K DELU ARA

Licenca letalskega osebja

Licenca letalskega osebja, ki jo država članica izda v skladu z delom FCL, ustreza naslednjim zahtevam:

(a)

Vsebina. Navedena številka postavke se vedno natisne skupaj z naslovom postavke. Postavke od I do XI so „stalne“ postavke, postavke od XII do XIV pa so „spremenljive“ in se lahko navedejo na posebnem ali ločljivem delu glavnega obrazca. Vsi posebni ali ločljivi deli se jasno označijo kot sestavni del licence.

1.

Stalne postavke:

I

država, ki je licenco izdala;

II

naziv licence;

III

serijska številka licence, ki se začenja s kodo ZN države, ki je licenco izdala, sledita ji „FCL“ in koda, sestavljena iz arabskih številk in/ali črk v latinici;

IV

ime imetnika (v latinici, tudi če pisava nacionalnega jezika oziroma jezikov ni latinščina);

IVa

datum rojstva;

V

naslov imetnika;

VI

državljanstvo imetnika;

VII

podpis imetnika;

VIII

pristojni organ in po potrebi pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana;

IX

potrditev veljavnosti in pooblastitev za odobrene privilegije;

X

podpis uradnika, ki izda licenco, in datum izdaje ter

XI

pečat ali žig pristojnega organa.

2.

Spremenljive postavke

XII

ratingi in certifikati: certifikat za razred ali tip, certifikat inštruktorja itd. z datumi prenehanja veljavnosti. Privilegiji za radiotelefonijo (R/T) se lahko navedejo na obrazcu licence ali v ločenem certifikatu;

XIII

opombe: npr. posebni zaznamki v zvezi z omejitvami in zaznamki za privilegije, vključno z zaznamki o jezikovnem znanju in ratingi za zrakoplove iz Priloge II, kadar se uporabljajo za komercialne zračne prevoze, ter

XIV

vsi drugi podatki, ki jih zahteva pristojni organ (npr. kraj rojstva/matična država).

(b)

Material. Papir ali drug uporabljeni material prepreči ali takoj pokaže morebitne spremembe ali izbrise. Vse vpise na obrazec ali izbrise z njega jasno dovoli pristojni organ.

(c)

Jezik. Licence se napišejo v nacionalnem jeziku oziroma jezikih in angleščini ter drugih ustreznih jezikih po mnenju pristojnega organa.

Image

Image

Image

Dodatek II k PRILOGI VI K DELU ARA

Standardni obrazec EASA za potrdila kabinskega osebja

Potrdila kabinskega osebja, ki se izdajo v skladu z delom CC v državi članici, ustrezajo naslednjim zahtevam:

Image

Navodila:

(a)

Potrdilo kabinskega osebja vključuje vse postavke iz obrazca EASA 142 v skladu s spodnjimi postavkami 1–12.

(b)

Velikost ustreza eni osmini formata A4, uporabljeni material pa preprečuje ali takoj pokaže vse spremembe ali izbrise.

(c)

Dokument se natisne v angleščini in drugih jezikih, ustreznih po mnenju pristojnega organa.

(d)

Dokument izda pristojni organ ali organizacija, ki je bila potrjena za izdajanje potrdil kabinskega osebja. V zadnjem primeru se navede sklic na potrdilo pristojnega organa države članice.

(e)

Potrdilo kabinskega osebja je priznano v vseh državah članicah, pri delu v drugi državi članici pa dokumenta ni treba zamenjati.

Postavka 1

:

Naslov „POTRDILO KABINSKEGA OSEBJA“ in sklic na del CC

Postavka 2

:

Referenčna številka potrdila se začne s kodo ZN države članice, sledijo ji najmanj zadnji dve številki leta izdaje in individualni sklic/številka v skladu s kodo, ki jo določi pristojni organ (npr. BE-08-xxxx).

Postavka 3

:

Država članica, v kateri je bilo izdano potrdilo.

Postavka 4

:

Polno ime (priimek in ime) iz uradnega osebnega dokumenta imetnika.

Postavki 5 in 6

:

Datum in kraj rojstva ter državljanstvo v skladu z uradnim osebnim dokumentom imetnika.

Postavka 7

:

Podpis imetnika.

Postavka 8

:

Vpišejo se identifikacijski podatki pristojnega organa države članice, v kateri je bilo potrdilo izdano, pri čemer se navedejo polno ime pristojnega organa, poštni naslov, uradni žig in logotip, če je ustrezno.

Postavka 9

:

Če je pristojni organ organ izdajatelj, se vpiše „pristojni organ“ ter doda uradni pečat ali žig.

Pri potrjeni organizaciji se vpišejo identifikacijski podatki in navedejo vsaj polno ime organizacije, poštni naslov in logotip, če je ustrezno, ter:

(a)

pri komercialnem letalskem prevozniku številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) in podroben sklic na potrdila, ki jih je pristojni organ izdal za zagotavljanje usposabljanja kabinskega osebja in izdajanje potrdil, ali

(b)

pri potrjeni organizaciji za usposabljanje referenčna številka ustreznega potrdila, ki ga je izdal pristojni organ.

Postavka 10

:

Podpis uradnika, ki deluje v imenu organa izdajatelja.

Postavka 11

:

Uporabi se standardna oblika datuma: tj. dan/mesec/leto, izpisani v celoti (npr. 22. 02. 2008).

Postavka 12

:

Isti stavek v angleščini ter njegov popoln in točen prevod v druge jezike, ki so ustrezni po mnenju pristojnega organa.

Dodatek III k PRILOGI VI K DELU ARA

Image

Image

Dodatek IV k PRILOGI VI K DELU ARA

CERTIFIKAT O USTREZNOSTI SIMULACIJSKE NAPRAVE ZA USPOSABLJANJE

Uvod

Za izdajo certifikata o ustreznosti FSTD se uporablja obrazec EASA 145. Navedeni dokument vključuje specifikacijo FSTD, vključno z vsemi omejitvami in posebnimi dovoljenji ali potrdili, ki ustrezajo zadevni FSTD. Certifikat o ustreznosti se natisne v angleščini in drugem jeziku oziroma jezikih, ki jih določi pristojni organ.

Konvertibilne FSTD imajo poseben certifikat o ustreznosti za vsak tip zrakoplova. Za drugačen motor in opremo na eni FSTD se ne zahtevajo posebni certifikati o ustreznosti. Vsi certifikati o ustreznosti so označeni s serijsko številko, pred katero je črkovna koda, posebej določena za zadevno FSTD. Črkovna koda je določena za vsak pristojni organ izdajatelj.

Image

Image

Dodatek V k PRILOGI VI K DELU ARA

Image

Dodatek VI k PRILOGI VI K DELU ARA

STANDARDNA OBLIKA ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA EASA

Zdravniško spričevalo je v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

Vsebina

1.

država, v kateri je bila licenca pilota izdana ali je bilo zanjo zaprošeno(I);

2.

razred zdravniškega spričevala (II);

3.

številka spričevala, ki se začenja s kodo ZN države, v kateri je bila izdana licenca pilota ali je bilo zanjo zaprošeno in ki ji sledi koda, sestavljena iz arabskih številk in/ali črk v latinici (III);

4.

ime imetnika (IV);

5.

državljanstvo imetnika (VI);

6.

datum rojstva imetnika: (dd/mm/llll) (XIV);

7.

podpis imetnika (VII);

8.

omejitev oziroma omejitve (XIII);

9.

datum poteka veljavnosti zdravniškega spričevala (IX) za:

 

razred 1 komercialne operacije z enim pilotom za prevoz potnikov;

 

razred 1 druge komercialne operacije;

 

razred 2;

 

licenco LAPL;

10.

datum zdravniškega pregleda;

11.

datum zadnjega elektrokardiograma;

12.

datum zadnjega avdiograma;

13.

datum izdaje in podpis zdravnika za letalsko osebje ali zdravstvenega ocenjevalca, ki je izdal spričevalo (X). Splošni zdravnik se lahko doda temu polju, če je pristojen za izdajanje zdravniških spričeval v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri je licenca izdana.

14.

Pečat ali žig (XI)

(b)

Material: razen v primeru licence LAPL, ki jo izda splošni zdravnik, papir ali drug uporabljeni material preprečuje ali takoj pokaže morebitne spremembe ali izbrise. Vse vpise na obrazec ali izbrise z njega jasno dovoli organ, ki je izdal licenco.

(c)

Jezik: licence se napišejo v nacionalnem jeziku oziroma jezikih ter v angleščini in drugih jezikih, ustreznih po mnenju organa izdajatelja licence.

(d)

Vsi datumi v zdravniškem spričevalu se napišejo v obliki dd/mm/llll.

(e)

Standardna oblika zdravniškega spričevala je prikazana v tem dodatku.

Image

Image

Image

Dodatek VII k PRILOGI VI K DELU ARA

Image

Image

PRILOGA VII

ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJE ZA LETALSKO OSEBJE

[DEL ORA]

PODDEL GEN

SPLOŠNE ZAHTEVE

ODDELEK I

Splošno

ORA.GEN.105   Pristojni organ

(a)

Za namene tega dela je pristojni organ, ki izvaja nadzor nad:

1.

organizacijami, za katere velja obvezno certificiranje:

(i)

za organizacije z glavnim krajem poslovanja v državi članici organ, ki ga imenuje ta država;

(ii)

za organizacije z glavnim krajem poslovanja v tretji državi Agencija;

2.

FSTD:

(i)

Agencija za FSTD:

ki so zunaj ozemlja držav članic, ali

na ozemlju držav članic, ki jih upravljajo organizacije z glavnim krajem poslovanja v tretji državi;

(ii)

za FSTD na ozemlju držav članic, ki jih upravljajo organizacije z glavnim krajem poslovanja v državi članici, organ, ki ga imenuje država članica, v kateri ima organizacija, ki jo upravlja, glavni kraj poslovanja, ali Agencija, če za to zaprosi zadevna država članica.

(b)

Kadar FSTD, ki je zunaj ozemlja držav članic, upravlja organizacija, ki jo je certificirala država članica, Agencija izda certifikat o ustreznosti tej FSTD z usklajevanjem z državo članico, ki je certificirala organizacijo, ki upravlja tako FSTD.

ORA.GEN.115   Vloga za certifikat organizacije

(a)

Vloga za izdajo certifikata organizacije ali spremembo obstoječega certifikata se vloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ, ob upoštevanju ustreznih zahtev Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov.

(b)

Prosilci za prvi certifikat predložijo pristojnemu organu dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako bodo izpolnjevali zahteve iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov. Taka dokumentacija vključuje postopek z opisom načina upravljanja sprememb, za katere se ne zahteva predhodna odobritev, in načina obveščanja pristojnega organa.

ORA.GEN.120   Postopki usklajevanja

(a)

Organizacija za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi lahko uporabi poleg sprejemljivih postopkov usklajevanja, ki jih je sprejela Agencija, tudi druge postopke usklajevanja.

(b)

Če želi organizacija uporabiti druge postopke usklajevanja, zagotovi pristojnemu organu pred začetkom njihovega izvajanja popoln opis drugih postopkov usklajevanja. Opis vključuje vse spremembe priročnikov ali postopkov, ki so lahko pomembne, ter oceno, ki dokazuje izpolnjevanje Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov.

Organizacija lahko izvaja te druge postopke usklajevanja na podlagi predhodne odobritve pristojnega organa in po prejemu obvestila v skladu z ARA.GEN.120 (d).

ORA.GEN.125   Pogoji potrdila in privilegiji organizacije

Certificirana organizacija deluje v skladu z obsegom odobritve in privilegiji iz pogojev za izdajo odobritve, priloženimi certifikatu organizacije.

ORA.GEN.130   Spremembe organizacije

(a)

Vsako spremembo, ki vpliva na:

1.

področje uporabe certifikata ali pogoje za odobritev organizacije, ali

2.

kateri koli del sistema upravljanja organizacije v skladu z ORA.GEN.200 (a)(1) in (a)(2),

mora predhodno odobriti pristojni organ.

(b)

Za vse spremembe, za katere se zahteva predhodna odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, organizacija odda vlogo in pridobi odobritev pristojnega organa. Vloga se odda pred uvedbo katere koli take spremembe, da lahko pristojni organ preveri stalno skladnost z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi ter po potrebi spremeni certifikat organizacije in zadevne pogoje potrditve, ki so mu priloženi.

Organizacija zagotovi pristojnemu organu vso ustrezno dokumentacijo.

Sprememba se izvede šele po prejemu formalne odobritve pristojnega organa v skladu z ARA.GEN.330.

Organizacija med takimi spremembami deluje pod pogoji, ki jih ustrezno določi pristojni organ.

(c)

Vse spremembe, za katere se ne zahteva predhodna odobritev, se upravljajo po postopku, ki ga pristojni organ odobri v skladu z ARA.GEN.310 (c), poleg tega pa se v skladu s postopkom tudi obvesti pristojni organ.

ORA.GEN.135   Stalna veljavnost

(a)

Certifikat organizacije ostane veljaven, če:

1.

organizacija še naprej izpolnjuje ustrezne zahteve Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, ob upoštevanju določb, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev v skladu z ORA.GEN.150;

2.

se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije v skladu z ORA.GEN.140 za preveritev stalne skladnosti z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, ter

3.

certifikat ni umaknjen ali preklican.

(b)

Ob preklicu ali predčasni prekinitvi se certifikat takoj vrne pristojnemu organu.

ORA.GEN.140   Dostop

Organizacija za preveritev skladnosti z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi omogoči dostop do vseh objektov, zrakoplovov, dokumentov, evidenc, podatkov, postopkov in vsega drugega gradiva, pomembnega za njeno dejavnost, ki je predmet certifikacije, ne glede na to, ali jih odda izvajalcem ali ne, vsakomur, ki ga pooblasti:

(a)

pristojni organ iz ORA.GEN.105, ali

(b)

organ, ki deluje v skladu z določbami ARA.GEN.300(d), ARA.GEN.300(e) ali ARO.RAMP.

ORA.GEN.150   Ugotovitve

Organizacija po prejemu obvestila o ugotovitvah:

(a)

opredeli temeljni vzrok neskladnosti;

(b)

določi načrt popravnih ukrepov, in

(c)

pristojnemu organu zadovoljivo dokaže izvajanje popravnih ukrepov v roku, ki ga določi skupaj z navedenim organom v skladu z ARA.GEN.350 (d).

ORA.GEN.155   Takojšen odziv na varnostno težavo

Organizacija izvede:

(a)

vse varnostne ukrepe, ki jih pristojni organ zahteva v skladu z ARA.GEN.135 (c), in

(b)

vse ustrezne obvezne varnostne informacije, ki jih izda Agencija, vključno z direktivami o plovnosti.

ORA.GEN.160   Poročanje o dogodkih

(a)

Organizacija obvesti pristojni organ in vse druge organizacije, ki jih mora obvestiti v skladu z zahtevami države operatorja, o vseh nesrečah, resnih incidentih in dogodkih v skladu z Uredbo (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(b)

Brez poseganja v odstavek (a) organizacija obvesti pristojni organ in organizacijo, odgovorno za načrt zrakoplova, o vseh nesrečah, motnjah v delovanju, tehničnih okvarah, prekoračitvah tehničnih omejitev, dogodkih, ki bi opozorili na netočne, nepopolne ali dvoumne informacije iz podatkov, ki se določijo v skladu z delom 21, ali drugih neobičajnih primerih, ki so ali bi lahko ogrozili varno delovanje zrakoplova in niso vodili do nesreče ali resnega incidenta.

(c)

Brez poseganja v Uredbo (EU) št. 996/2010, Direktivo 2003/42/ES, Uredbo Komisije (ES) št. 1321/2007 (4) in Uredbo Komisije (ES) št. 1330/2007 (5) se poročila iz odstavkov (a) in (b) pripravijo v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ, vsebujejo pa vse ustrezne informacije o stanju, s katerim je organizacija seznanjena.

(d)

Poročila se pripravijo čim prej, vsekakor pa v 72 urah po tem, ko je organizacija odkrila stanje, na katero se poročilo nanaša, razen če to preprečijo izjemne okoliščine.

(e)

Če je ustrezno, organizacija pripravi nadaljnje poročilo in v njem navede podrobnosti o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za preprečitev podobnih dogodkov v prihodnosti, kar najhitreje po določitvi navedenih ukrepov. To poročilo se pripravi v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

ODDELEK II

Upravljanje

ORA.GEN.200   Sistem upravljanja

(a)

Organizacija določi, vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje:

1.

jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji, vključno z neposredno odgovornostjo odgovornega poslovodnega delavca za varnost;

2.

opis splošnih filozofij in načel v zvezi z varnostjo, t. i. varnostno politiko;

3.

opredelitev nevarnosti na področju varnosti v letalstvu, ki izhajajo iz dejavnosti organizacije, njihovo oceno in obvladovanje povezanih tveganj, vključno s sprejetjem ukrepov za ublažitev tveganj in preveritev učinkovitosti;

4.

vzdrževanje usposobljenosti in sposobnosti osebja za izvajanje njihovih nalog;

5.

dokumentacijo o vseh ključnih procesih sistema upravljanja, vključno s procesom seznanjanja osebja z njihovimi odgovornostmi in postopkom za spremembo te dokumentacije;

6.

funkcijo spremljanja skladnosti organizacije z ustreznimi zahtevami. Spremljanje skladnosti vključuje sistem posredovanja povratnih informacij odgovornemu poslovodnemu delavcu, da se po potrebi zagotovi učinkovita izvedba popravnih ukrepov, in

7.

vse dodatne zahteve iz ustreznih poddelov tega dela ali drugih ustreznih delov.

(b)

Sistem upravljanja ustreza velikosti organizacije ter vrsti in zahtevnosti njenih dejavnosti, ob upoštevanju nevarnosti in povezanih tveganj, ki izhajajo iz teh dejavnosti.

ORA.GEN.205   Dejavnosti izvajalcev

(a)

Dejavnosti, oddane izvajalcem, vključujejo vse dejavnosti iz obsega potrdila organizacije, ki jih izvaja druga organizacija, ki je sama certificirana za opravljanje zadevne dejavnosti, če ni certificirana, pa dela na podlagi odobritve organizacije, ki je dejavnost oddala v izvajanje. Organizacija zagotovi, da oddana ali kupljena storitev ali proizvod izpolnjuje ustrezne zahteve, če kateri koli del svoje dejavnosti odda v izvajanje ali kupi.

(b)

Če certificirana organizacija odda kateri koli del svoje dejavnosti v izvajanje organizaciji, ki ni certificirana za izvajanje take dejavnosti v skladu s tem delom, organizacija, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, dela na podlagi odobritve organizacije, ki je dejavnost oddala. Organizacija, ki je dejavnost oddala v izvajanje, zagotovi, da ima pristojni organ dostop do organizacije, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, da preveri stalno skladnost z ustreznimi zahtevami.

ORA.GEN.210   Zahteve za osebje

(a)

Organizacija imenuje odgovornega poslovodnega delavca, ki zagotovi, da se lahko vse dejavnosti financirajo in izvajajo v skladu z ustreznimi zahtevami. Odgovorni poslovodni delavec je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja.

(b)

Organizacija imenuje osebo ali skupino oseb, ki so odgovorne za zagotovitev, da organizacija ostane v skladu z ustreznimi zahtevami. Taka oseba oziroma osebe so neposredno odgovorne odgovornemu poslovodnemu delavcu.

(c)

Organizacija ima dovolj usposobljenega osebja za izvajanje načrtovanih nalog in dejavnosti v skladu z ustreznimi zahtevami.

(d)

Organizacija vodi ustrezne evidence o izkušnjah, usposobljenosti in usposabljanju kot dokaz skladnosti z odstavkom (c).

(e)

Organizacija zagotovi, da so vsi člani osebja seznanjeni s predpisi in postopki, pomembnimi za izvajanje njihovih nalog.

ORA.GEN.215   Zahteve za objekte in naprave

Organizacija ima objekte in naprave, ki omogočajo izvajanje in upravljanje vseh načrtovanih nalog in dejavnosti v skladu z ustreznimi zahtevami.

ORA.GEN.220   Vodenje evidenc

(a)

Organizacija vzpostavi sistem vodenja evidenc, ki omogoča ustrezno shranjevanje podatkov in zanesljivo sledljivost vseh razvitih dejavnosti, vključuje pa zlasti vse elemente iz ORA.GEN.200.

(b)

Oblika evidenc se določi v postopkih organizacije.

(c)

Evidence se hranijo na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami, spremembo in krajo.

PODDEL ATO

ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE

ODDELEK I

Splošno

ORA.ATO.100   Področje uporabe

V tem poddelu so določene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki zagotavljajo usposabljanje za pilotske licence ter povezane ratinge in certifikate.

ORA.ATO.105   Vloga

(a)

Prosilci za izdajo certifikata odobrene organizacije za usposabljanje (ATO) pristojnemu organu predložijo:

1.

naslednje informacije:

(i)

ime in naslov organizacije za usposabljanje;

(ii)

predvideni datum začetka izvajanja dejavnosti;

(iii)

osebne podatke in podatke o kvalifikacijah vodje usposabljanja (HT), inštruktorja(-ev) letenja, inštruktorjev za usposabljanje na simulacijski napravi za letenje in inštruktorja(-ev) za teoretično znanje;

(iv)

ime(-na) in naslov(-e) letališča oziroma letališč in/ali kraja oziroma krajev delovanja, predvidenih za izvajanje usposabljanja;

(v)

seznam zrakoplovov, uporabljenih za usposabljanje, vključno z njihovo skupino, razredom ali tipom, registracijo, lastniki in kategorijo spričevala o plovnosti, če je ustrezno;

(vi)

seznam simulacijskih naprav za usposabljanje (FSTD), ki jih namerava uporabljati organizacija za usposabljanje, če je ustrezno;

(vii)

vrsto usposabljanja, ki ga želi zagotavljati organizacija za usposabljanje, in ustrezen program usposabljanja, ter

2.

priročnike za obratovanje in usposabljanje.

(b)

Organizacije za usposabljanje za preizkuse letenja. Ne glede na točke (a)(1)(iv) in (v) morajo organizacije za usposabljanje za preizkuse letenja zagotoviti samo:

1.

ime(-na) in naslov(-e) glavnih letališč in/ali kraja oziroma krajev delovanja, predvidenih za izvajanje usposabljanja, in

2.

seznam tipov ali kategorij zrakoplovov, predvidenih za uporabo za usposabljanje za preizkuse letenja.

(c)

Pri spremembi certifikata prosilci zagotovijo pristojnemu organu ustrezne informacije in dokumentacijo iz točke (a).

ORA.ATO.110   Zahteve za osebje

(a)

Imenuje se vodja usposabljanja. Ta ima bogate izkušnje kot inštruktor na področju, pomembnem za usposabljanje, ki ga zagotavlja odobrena organizacija za usposabljanje, in ustrezne vodstvene sposobnosti.

(b)

Odgovornosti vodje usposabljanja vključujejo:

1.

zagotavljanje skladnosti izvajanega usposabljanja z delom FCL, pri usposabljanju za preizkuse letenja pa določitev ustreznih zahtev iz dela 21 in programa usposabljanja;

2.

zagotavljanje ustrezne združitve usposabljanja za letenje na zrakoplovu ali simulacijski napravi za usposabljanje (FSTD) in poučevanja teoretičnega znanja, ter

3.

spremljanje napredka posameznih kandidatov.

(c)

Predavatelji teoretičnega znanja imajo:

1.

praktične letalske izkušnje s področij, ki so pomembna za usposabljanje, ki se izvaja, in so opravili tečaj usposabljanja iz tehnik poučevanja, ali

2.

izkušnje s teoretičnim poučevanjem in ustrezno teoretično znanje iz predmeta, ki ga bodo predavali.

(d)

Inštruktorji letenja in inštruktorji za usposabljanje na simulacijski napravi za letenje imajo kvalifikacije, ki se zahtevajo v delu FCL za vrsto usposabljanja, ki ga izvajajo.

ORA.ATO.120   Vodenje evidenc

Naslednje evidence se vodijo najmanj tri leta po opravljenem usposabljanju:

(a)

podatki o usposabljanju na tleh, med letom in na simulacijski napravi, ki se zagotovi posameznim kandidatom;

(b)

podrobna in redna poročila o napredku, ki jih pripravijo inštruktorji, vključno z ocenami, ter redni leti za preveritev napredka in preverjanja na tleh, in

(c)

informacije o licencah in povezanih ratingih ter certifikatih kandidatov, vključno z datumi poteka veljavnosti zdravniških spričeval in ratingov.

ORA.ATO.125   Program usposabljanja

(a)

Za vsako vrsto ponujenega tečaja je treba pripraviti program usposabljanja.

(b)

Program usposabljanja izpolnjuje zahteve iz dela FCL, pri usposabljanju za preizkuse letenja pa ustrezne zahteve iz dela 21.

ORA.ATO.130   Priročnik za usposabljanje in priročnik za delovanje

(a)

Odobrena organizacija za usposabljanje določi in skrbi za priročnik za usposabljanje in priročnik za delovanje, ki vsebujeta informacije in navodila, ki omogočajo osebju izvajanje njihovih nalog, kandidatom pa zagotavljajo navodila, kako izpolniti zahteve tečaja.

(b)

Odobrena organizacija za usposabljanje da na voljo osebju, in če je ustrezno, kandidatom informacije iz priročnika za usposabljanje, priročnika za delovanje in dokumentacije o potrdilu odobrene organizacije za usposabljanje.

(c)

Pri odobrenih organizacijah za usposabljanje, ki zagotavljajo usposabljanje za preizkuse letenja, priročnik za delovanje izpolnjuje zahteve za priročnik za delovanje med preizkusi letenja v skladu z delom 21.

(d)

V priročniku za delovanje se določijo sheme za omejitev trajanja letenja za inštruktorje letenja, vključno z največjim dovoljenim številom ur letenja, najdaljšim dovoljenim letalskim delovnim časom in najkrajšim časom počitka med izvajanjem nalog inštruktorja v skladu z delom ORO.

ORA.ATO.135   Zrakoplovi za usposabljanje in FSTD

(a)

Odobrena organizacija za usposabljanje uporablja ustrezno floto zrakoplovov za usposabljanje ali FSTD, ki ustrezajo izvajanemu programu usposabljanja.

(b)

Odobrena organizacija za usposabljanje zagotavlja usposabljanje na FSTD samo, če pristojnemu organu dokaže:

1.

da specifikacije FSTD ustrezajo zadevnemu programu usposabljanja;

2.

da FSTD, ki se uporabljajo, izpolnjujejo ustrezne zahteve dela FCL;

3.

pri celovitih simulatorjih letenja (FFS), da takšna naprava ustrezno predstavlja zadevni tip zrakoplova, in

4.

da je vzpostavila sistem za ustrezno spremljanje sprememb FSTD in preprečitev, da bi navedene spremembe vplivale na ustreznost programa usposabljanja.

(c)

Če se tip zrakoplova, ki se uporabi za preizkus praktične usposobljenosti, razlikuje od tipa celovitega simulatorja letenja, ki se uporablja za usposabljanje po pravilih vizualnega letenja, se največje število kreditnih točk omeji na število, ki se dodeli za napravo za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji II (FNPT II) za letala in FNPT II/III za helikopterje po ustreznem programu usposabljanja za letenje.

(d)

Organizacije za usposabljanje za preizkuse letenja. Zrakoplovi, ki se uporabljajo za usposabljanje za preizkuse letenja, so ustrezno opremljeni z instrumenti za testiranje letenja v skladu z namenom usposabljanja.

ORA.ATO.140   Letališča in kraji delovanja

Odobrena organizacija za usposabljanje pri izvajanju usposabljanja za letenje na zrakoplovu uporablja letališča ali kraje delovanja z ustreznimi objekti in napravami ter značilnostmi, ki omogočajo usposabljanje za ustrezne manevre, ob upoštevanju usposabljanja, ki ga zagotavlja, ter kategorije in tipa zrakoplovov, ki jih uporablja.

ORA.ATO.145   Osnovni pogoji za usposabljanje

(a)

Odobrena organizacija za usposabljanje zagotovi, da kandidati izpolnjujejo vse temeljne pogoje za usposabljanje iz dela o zdravstvenih zahtevah, dela FCL, in če je ustrezno, iz podatkov, ki se določijo v skladu z delom 21.

(b)

Če odobrene organizacije za usposabljanje zagotavljajo usposabljanje za preizkuse letenja, kandidati izpolnjujejo vse temeljne pogoje za usposabljanje iz dela 21.

ORA.ATO.150   Usposabljanje v tretjih državah

Če je odobrena organizacija za usposabljanje potrjena za zagotavljanje usposabljanja za rating za instrumentalno letenje v tretjih državah:

(a)

program usposabljanja vključuje letenje za prilagoditev v eni od držav članic pred opravljanjem preizkusa praktične usposobljenosti za rating za instrumentalno letenje, in

(b)

preizkus praktične usposobljenosti za rating za instrumentalno letenje se opravi v eni od držav članic.

ODDELEK II

Dodatne zahteve za odobrene organizacije za usposabljanje, ki zagotavljajo usposabljanje za licence CPL, MPL in ATPL ter povezane ratinge in certifikate

ORA.ATO.210   Zahteve za osebje

(a)

Vodja usposabljanja (HT). Razen pri odobrenih organizacijah za usposabljanje, ki zagotavljajo usposabljanje za preizkuse letenja, ima imenovani vodja usposabljanja bogate izkušnje kot inštruktor za licence poklicnega pilota ter povezane ratinge in certifikate.

(b)

Vodja inštruktorjev letenja (CFI). Odobrena organizacija za usposabljanje, ki zagotavlja usposabljanje za letenje, imenuje vodjo inštruktorjev letenja, ki je odgovoren za nadzor nad inštruktorji letenja in inštruktorji za usposabljanje na simulacijski napravi ter za standardizacijo vseh poučevanj letenja na zrakoplovih in simulatorjih letenja. Vodja inštruktorjev letenja ima licenco poklicnega pilota najvišje stopnje in povezane ratinge, ki ustrezajo izvajanim programom usposabljanja za letenje, in certifikat inštruktorja s privilegijem za poučevanje najmanj enega izvajanega tečaja usposabljanja.

(c)

Vodja inštruktorjev za teoretično šolanje (CTKI). Odobrena organizacija za usposabljanje, ki zagotavlja teoretično šolanje, imenuje vodjo inštruktorjev za teoretično šolanje, ki je pristojen za nadzor nad vsemi inštruktorji za teoretično šolanje in standardizacijo vsega teoretičnega šolanja. Vodja inštruktorjev za teoretično šolanje ima bogate izkušnje kot inštruktor za teoretično šolanje s področij, ki so pomembna za usposabljanje, ki ga zagotavlja odobrena organizacija za usposabljanje.

ORA.ATO.225   Program usposabljanja

(a)

Program usposabljanja vključuje pregled poučevanja letenja in teoretičnega šolanja, razčlenjen po tednih ali fazah, seznam standardnih urjenj in povzetek učnega načrta.

(b)

Vsebina in potek programa usposabljanja se določita v priročniku za usposabljanje.

ORA.ATO.230   Priročnik za usposabljanje in priročnik za delovanje

(a)

Priročnik za usposabljanje vsebuje standarde, namene in cilje usposabljanja za vsako fazo usposabljanja, ki jih morajo izpolniti kandidati, obravnava pa naslednje predmete:

načrt usposabljanja,

navodila in urjenje v zraku,

usposabljanje za letenje na FSTD, če je ustrezno,

teoretično šolanje.

(b)

Priročnik za delovanje zagotavlja ustrezne informacije določenim skupinam osebja, kot so inštruktorji letenja, inštruktorji za usposabljanje na simulacijski napravi, inštruktorji za teoretično šolanje, operativno in vzdrževalno osebje, ter vključuje splošne in tehnične informacije ter informacije o poti in usposabljanju osebja.

ODDELEK III

Dodatne zahteve za odobrene organizacije za usposabljanje, ki zagotavljajo posebne vrste usposabljanja

Poglavje 1

Program učenja na daljavo

ORA.ATO.300   Splošno

Odobrena organizacija za usposabljanje se lahko potrdi za izvajanje programov modularnih tečajev z učenjem na daljavo za naslednje primere:

(a)

modularne tečaje teoretičnega šolanja;

(b)

tečaje za pridobitev dodatnega teoretičnega znanja za rating za razred ali tip ali

(c)

tečaje odobrenega uvodnega teoretičnega šolanja za prvi rating za tip za večmotorni helikopter.

ORA.ATO.305   Poučevanje v razredu

(a)

Element poučevanja v razredu se vključi v vse predmete modularnih tečajev učenja na daljavo.

(b)

Čas, ki se porabi za dejansko poučevanje v razredu, ne sme biti krajši od 10 % skupnega trajanja tečaja.

(c)

Temu namenjeni razredi so na voljo v glavni poslovni enoti odobrene organizacije za usposabljanje ali v ustreznem objektu drugje.

ORA.ATO.310   Inštruktorji

Vsi inštruktorji so v celoti seznanjeni z zahtevami programa tečajev z učenjem na daljavo.

Poglavje 2

Usposabljanje brez opravljenih ur letenja

ORA.ATO.330   Splošno

(a)

Odobritev usposabljanja brez opravljenih ur letenja iz dela FCL se izda samo odobrenim organizacijam za usposabljanje, ki imajo tudi privilegije za izvajanje komercialnega zračnega prevoza, ali odobrenim organizacijam za usposabljanje, ki imajo posebne dogovore z operatorji v komercialnem zračnem prevozu.

(b)

Odobritev usposabljanja brez opravljenih ur letenja se izda samo, če ima operator najmanj 90 dni operativnih izkušenj na tipu letala.

(c)

Pri usposabljanju brez opravljenih ur letenja, ki ga zagotavlja odobrena organizacija za usposabljanje, ki ima poseben dogovor z operatorjem, se zahteva glede 90 dni operativnih izkušenj ne uporablja, če ima inštruktor za rating za tip, vključen v dodatne vzlete in pristanke v skladu z delom ORO, operativne izkušnje na tipu letala.

ORA.ATO.335   Celoviti simulator letenja

(a)

Celoviti simulatorji letenja, potrjeni za usposabljanje brez opravljenih ur letenja, se uporabljajo v skladu z merili sistema upravljanja odobrene organizacije za usposabljanje.

(b)

Sistem gibanja in vizualni sistem celovitih simulatorjev letenja se v celoti uporabljata v skladu z ustreznimi certifikacijskimi specifikacijami za FSTD iz ORA.FSTD.205.

Poglavje 3

Tečaji za pridobitev licence pilota v veččlanski posadki (MPL)

ORA.ATO.350   Splošno

Privilegiji za izvajanje integriranih tečajev usposabljanja za licenco MPL in tečajev za inštruktorje za licenco MPL se dodelijo odobreni organizaciji za usposabljanje samo, če ima tudi privilegij za izvajanje komercialnega zračnega prevoza ali poseben dogovor z operatorjem v komercialnem zračnem prevozu.

Poglavje 4

Usposabljanje za preizkuse letenja

ORA.ATO.355   Organizacije za usposabljanje za preizkuse letenja

(a)

Odobrena organizacija za usposabljanje, ki je bila odobrena za zagotavljanje usposabljanja za izdajo ratinga za preizkuse letenja kategorije 1 ali 2 v skladu z delom FCL, lahko da svoje privilegije razširiti na zagotavljanje usposabljanja za druge kategorije preizkusov letenja in druge kategorije osebja za preizkuse letenja, če:

1.

so izpolnjene ustrezne zahteve dela 21, in

2.

imata odobrena organizacija za usposabljanje in organizacija iz dela 21, ki zaposluje ali namerava zaposliti tako osebje, poseben dogovor.

(b)

Evidenca o usposabljanju vključuje pisna poročila, ki jih pripravi kandidat, v skladu z zahtevami programa usposabljanja, vključno, če je ustrezno, z obdelavo podatkov in analizo evidentiranih parametrov, pomembnih za vrsto preizkusa letenja.

PODDEL FSTD

ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJE, KI UPRAVLJAJO SIMULACIJSKE NAPRAVE ZA USPOSABLJANJE (FSTD), IN USTREZNOST FSTD

ODDELEK I

Zahteve za organizacije, ki upravljajo FSTD

ORA.FSTD.100   Splošno

(a)

Prosilec za certifikat o ustreznosti FSTD dokaže pristojnemu organu, da je vzpostavil sistem upravljanja v skladu z oddelkom II ORA.GEN. S tem dokazom se zagotovi, da je prosilec neposredno ali na podlagi pogodbe sposoben vzdrževati delovanje, funkcije in druge značilnosti, določene za stopnjo ustreznosti FSTD in za nadzor nad FSTD.

(b)

Če je prosilec imetnik certifikata o ustreznosti, izdanega v skladu s tem delom, se specifikacije FSTD podrobno opišejo:

1.

v pogojih certifikata odobrene organizacije za usposabljanje ali

2.

pri imetniku spričevala letalskega prevoznika (AOC) v priročniku za usposabljanje.

ORA.FSTD.105   Vzdrževanje ustreznosti FSTD

(a)

Za ohranjanje ustreznosti FSTD imetnik certifikata o ustreznosti FSTD v dvanajstmesečnem obdobju postopno izvaja celoten niz preizkusov iz glavnega priročnika za preizkuse ter preizkuse delovanja in subjektivne preizkuse.

(b)

Rezultati se datirajo, označijo kot analizirani in ocenjeni ter shranijo v skladu z ORA.FSTD.240, da se dokaže ohranjanje standardov FSTD.

(c)

Vzpostavi se sistem za nadzor nad konfiguracijo, da se zagotovi stalna integriteta strojne in programske opreme FSTD s certifikatom o ustreznosti.

ORA.FSTD.110   Spremembe

(a)

Imetnik certifikata o ustreznosti FSTD vzpostavi in vzdržuje sistem za odkrivanje, ocenjevanje in vključevanje vseh pomembnih sprememb v FSTD, ki jih upravlja, zlasti:

1.

vseh sprememb zrakoplovov, ki so ključne za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje, ne glede na to, ali so bile izvedene na podlagi direktive o plovnosti ali ne, in

2.

vseh sprememb FSTD, vključno s sistemom gibanja in vizualnim sistemom, če so ključne za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje, kot pri spremembi podatkov.

(b)

Spremembe strojne in programske opreme FSTD, ki vplivajo na njeno upravljanje in delovanje ter delovanje sistemov ali vse večje spremembe sistema gibanja ali vizualnega sistema se ocenijo, da se določi vpliv na prvotna merila za določitev ustreznosti. Organizacija pripravi spremembe vseh zadevnih potrditvenih preizkusov. Organizacija preizkusi FSTD po novih merilih.

(c)

Organizacija o vseh večjih spremembah predhodno obvesti pristojni organ, da odloči, ali so opravljeni preizkusi zadovoljivi. Pristojni organ določi, ali je treba FSTD po spremembi posebej oceniti, preden se začne znova uporabljati za usposabljanje.

ORA.FSTD.115   Oprema

(a)

Imetnik certifikata o ustreznosti FSTD zagotovi, da:

1.

je FSTD nameščena v ustreznem okolju, ki podpira varno in zanesljivo delovanje;

2.

so vsi uporabniki in vzdrževalno osebje FSTD seznanjeni z njeno varnostjo, da se zagotovi njihovo poznavanje vse varnostne opreme in postopkov na FSTD v izjemnih primerih, in

3.

sta FSTD in njena oprema v skladu z lokalnimi zdravstvenimi in varnostnimi predpisi.

(b)

Varnostne značilnosti FSTD, kot so izklopi v sili in zasilna razsvetljava, se preverijo najmanj enkrat letno in se evidentirajo.

ORA.FSTD.120   Dodatna oprema

Če je bila FSTD dodana dodatna oprema, tudi če se ni zahtevala za potrditev ustreznosti, jo pristojni organ oceni, da se prepreči njen negativni vpliv na kakovost usposabljanja.

ODDELEK II

Zahteve za ustreznost FSTD

ORA.FSTD.200   Vloga za potrditev ustreznosti FSTD

(a)

Vloga za certifikat o ustreznosti FSTD se predloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ:

1.

pri napravah za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD) proizvajalec teh naprav;

2.

v vseh drugih primerih organizacija, ki namerava upravljati FSTD.

(b)

Prosilci za prvi certifikat o ustreznosti predložijo pristojnemu organu dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako bodo izpolnjevali zahteve iz te uredbe. Navedena dokumentacija vključuje postopek, ki se določi za zagotovitev skladnosti z ORA.GEN.130 in ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205   Certifikacijske specifikacije za FSTD

(a)

Agencija izda v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 216/2008 certifikacijske specifikacije kot standardno sredstvo za dokaz skladnosti FSTD z bistvenimi zahtevami Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008.

(b)

Take certifikacijske specifikacije so dovolj podrobne in specifične, da prosilcem predstavijo pogoje za izdajo certifikata o ustreznosti.

ORA.FSTD.210   Podlaga za potrditev ustreznosti

(a)

Podlago za izdajo certifikata o ustreznosti FSTD sestavljajo:

1.

ustrezne certifikacijske specifikacije, ki jih določi agencija in veljajo na datum predložitve vloge za prvi certifikat o ustreznosti;

2.

potrditveni podatki zrakoplova, ki jih določajo podatki v skladu z delom 21, če je ustrezno, in

3.

vsi posebni pogoji, ki jih določi pristojni organ, če zadevne certifikacijske specifikacije ne vsebujejo primernih ali ustreznih standardov za FSTD, ker ima ta naprava nove značilnosti ali značilnosti, ki se razlikujejo od tistih, na katerih temeljijo ustrezne certifikacijske specifikacije.

(b)

Podlaga za potrditev ustreznosti se uporablja za prihodnje redne potrditve ustreznosti FSTD, razen ob ponovni razvrstitvi.

ORA.FSTD.225   Trajanje in podaljšanje veljavnosti

(a)

Certifikat o ustreznosti simulatorja letenja (FFS), naprave za usposabljanje za letenje (FTD) ali naprave za usposabljanje za postopke pri letenju in navigaciji (FNPT) ostane veljaven, če:

1.

FSTD in organizacija, ki jo uporablja, še naprej izpolnjujeta ustrezne zahteve;

2.

se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije v skladu z ORA.GEN.140 za preveritev stalne skladnosti z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, ter

3.

certifikat ni umaknjen ali preklican.

(b)

Dvanajstmesečno obdobje iz ARA.FSTD.120 (b)(1) se lahko podaljša na največ 36 mesecev v naslednjih primerih:

1.

na FSTD je bilo opravljeno prvo in najmanj eno redno ocenjevanje, s katerim se je ugotovila njena skladnost s podlago za potrditev ustreznosti;

2.

imetnik certifikata o ustreznosti FSTD ima v predhodnih 36 mesecih zadovoljivo evidenco o uspešnih regulativnih ocenjevanjih FSTD;

3.

pristojni organ opravi formalno revizijo sistema spremljanja skladnosti organizacije v skladu z ORA.GEN.200 (a)(6) vsakih dvanajst mesecev in

4.

imenovana oseba iz organizacije z ustreznimi izkušnjami preveri redne ponovitve priročnika za preizkus ustreznosti ter vsakih dvanajst mesecev opravi ustrezne preizkuse delovanja in subjektivne preizkuse ter pristojnemu organu pošlje poročilo o rezultatih.

(c)

Certifikat o ustreznosti naprave za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje ostane veljaven na podlagi rednih ocen skladnosti z ustrezno podlago za potrditev ustreznosti, ki jih pristojni organ opravi v skladu z ARA.FSTD.120.

(d)

Ob predčasni prekinitvi ali razveljavitvi se certifikat o ustreznosti FSTD vrne pristojnemu organu.

ORA.FSTD.230   Spremembe FSTD s certifikatom o ustreznosti

(a)

Imetnik certifikata o ustreznosti FSTD obvesti pristojni organ o vseh predlaganih spremembah FSTD, kot so:

1.

večje spremembe;

2.

premestitev FSTD in

3.

kakršno koli deaktiviranje FSTD.

(b)

Organizacija pri zvišanju stopnje ustreznosti FSTD zaprosi pristojni organ za oceno za zvišanje. Organizacija opravi vse potrditvene preizkuse za zahtevano stopnjo ustreznosti. Rezultati predhodnih ocen se ne uporabijo za potrditev zmogljivosti FSTD za trenutno zvišanje.

(c)

Če se FSTD premesti na novo lokacijo, organizacija o tem predhodno obvesti pristojni organ in mu predloži časovni načrt zadevnih dogodkov.

Pred začetkom ponovne uporabe FSTD na novi lokaciji organizacija izvede najmanj tretjino potrditvenih preizkusov ter preizkuse delovanja in subjektivne preizkuse, da zagotovi, da zmogljivost FSTD dosega prvotni standard ustreznosti. En izvod dokumentacije o preizkusih se shrani skupaj z evidenco FSTD za pregled, ki ga opravi pristojni organ.

Pristojni organ lahko izvede ocenjevanje po premestitvi FSTD. To je v skladu s prvotno podlago za potrditev ustreznosti FSTD.

(d)

Če namerava organizacija FSTD za dalj časa umakniti iz uporabe, o tem obvesti pristojni organ in določi ustrezen nadzor za čas njenega nedelovanja.

Organizacija skupaj s pristojnim organom določi načrt deaktivacije, skladiščenja in ponovne aktivacije, da zagotovi ponovno vzpostavitev aktivnega statusa FSTD na njeni prvotni stopnji ustreznosti.

ORA.FSTD.235   Prenosljivost certifikata o ustreznosti FSTD

(a)

Če se spremeni organizacija, ki upravlja FSTD, nova organizacija o tem predhodno obvesti pristojni organ, da ta potrdi načrt prenosa certifikata FSTD.

(b)

Pristojni organ lahko opravi ocenjevanje v skladu s prvotno podlago za potrditev ustreznosti FSTD.

(c)

Če FSTD ni več v skladu s svojo prvotno podlago za potrditev ustreznosti, organizacija zaprosi za nov certifikat o ustreznosti FSTD.

ORA.FSTD.240   Vodenje evidenc

Imetnik certifikata o ustreznosti FSTD vodi evidenco:

(a)

vseh dokumentov, ki opisujejo in dokazujejo prvotno podlago za potrditev ustreznosti in stopnjo FSTD za celotno življenjsko dobo FSTD, in

(b)

vseh rednih dokumentov in poročil za vsako FSTD ter dejavnosti spremljanja skladnosti najmanj pet let.

PODDEL AeMC

ZDRAVSTVENI CENTRI ZA LETALSKO OSEBJE

ODDELEK I

Splošno

ORA.AeMC.105   Področje uporabe

V tem delu so določene dodatne zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, da se ji izda ali podaljša veljavnost odobritve za zdravstveni center za letalsko osebje (AeMC) za izdajanje zdravniških spričeval, vključno s prvimi zdravniškimi spričevali razreda 1.

ORA.AeMC.115   Vloga

Prosilci za izdajo certifikata AeMC:

(a)

upoštevajo MED.D.005, in

(b)

zagotovijo poleg dokumentacije za potrditev organizacije iz ORA.GEN.115 še podatke o kliničnih stikih ali povezanosti z imenovanimi bolnišnicami ali zdravstvenimi ustanovami za namene specializiranih zdravniških pregledov.

ORA.AeMC.135   Stalna veljavnost

Certifikat AeMC se izda za nedoločen čas. Certifikat ostane veljaven, če njegov imetnik in zdravniki za letalsko osebje v organizaciji:

(a)

upoštevajo MED.D.030 in

(b)

si zagotavljajo stalne izkušnje z izvedbo ustreznega števila zdravniških pregledov razreda 1 na leto.

ODDELEK II

Upravljanje

ORA.AeMC.200   Sistem upravljanja

Zdravstveni center za letalsko osebje vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje elemente iz ORA.GEN.200 in postopke:

(a)

za izdajanje zdravniških spričeval v skladu z delom MED in

(b)

za nenehno zagotavljanje zaupnosti zdravstvenih podatkov.

ORA.AeMC.210   Zahteve za osebje

(a)

AeMC:

1.

ima zdravnika za letalsko osebje, ki se imenuje za vodjo AeMC ter ima privilegije za izdajanje zdravniških spričeval razreda 1 in ustrezne izkušnje iz letalske medicine za izvajanje svojih nalog, ter

2.

ima zaposlenih dovolj popolnoma usposobljenih zdravnikov za letalsko osebje ter drugega tehničnega osebja in strokovnjakov.

(b)

Vodja AeMC je odgovoren za usklajevanje ocenjevanja rezultatov pregledov ter podpisovanje poročil, potrdil in zdravniških spričeval razreda 1.

ORA.AeMC.215   Zahteve glede objektov

AeMC je opremljen z zdravstvenimi in tehničnimi pripomočki za izvajanje zdravniških pregledov letalskega osebja, ki so del področja uporabe odobritve.

ORA.AeMC.220   Vodenje evidenc

AeMC poleg evidence iz ORA.GEN.220:

(a)

vodi evidenco s podatki o zdravniških pregledih in ocenah, opravljenih za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo zdravniških spričeval, in njihovih rezultatih najmanj deset let po datumu zadnjega pregleda ter

(b)

hrani vse zdravstvene kartoteke na način, ki nenehno zagotavlja spoštovanje zaupnosti zdravstvenih podatkov.


(1)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.

(2)  UL L 295, 12.11.2010, str. 35.

(3)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.

(4)  UL L 294, 13.11.2007, str. 3.

(5)  UL L 295, 14.11.2007, str. 7.


Top