Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0149

Uredba Komisije (EU) št. 149/2011 z dne 18. februarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) Besedilo velja za EGP

OJ L 46, 19.2.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 187 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/149/oj

19.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 149/2011

z dne 18. februarja 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so veljali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 10. maja 2010 objavil Izboljšave mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: izboljšave) v okviru letnega procesa izboljševanja, katerega cilj je poenostaviti in pojasniti mednarodne računovodske standarde. Večina sprememb so pojasnila ali popravki obstoječih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) ali spremembe zaradi predhodnih sprememb MSRP. Tri spremembe (dve spremembi MSRP 1 in ena sprememba MRS 34) vključujejo spremembe obstoječih zahtev ali dodatne napotke za izvajanje teh zahtev.

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da izboljšave izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002. Svetovalna skupina za presojo mnenj o računovodskih standardih je v skladu s Sklepom Komisije št. 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) (3), preučila mnenje EFRAG o potrditvi in svetovala Komisiji, da je mnenje dobro uravnoteženo in objektivno.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EC) št. 1126/2008 se spremeni:

(1)

Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 1 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(2)

MSRP 7 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(3)

MSRP 3 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(4)

Mednarodni računovodski standard (MRS) 1 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(5)

MRS 34 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(6)

Pojasnilo 13 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(7)

MSRP 7, MRS 32 in MRS 39 se spremenijo v skladu s spremembami MSRP 3, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(8)

MRS 21, MRS 28 in MRS 31 se spremenijo v skladu z MRS 27, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Posamezna družba začne uporabljati spremembe iz točk (3), (7) in (8) člena 1 najpozneje z začetkom svojega prvega poslovnega leta po 30. juniju 2010.

Posamezna družba začne uporabljati spremembe iz točk (1), (2), (4), (5) in (6) člena 1 najpozneje z začetkom svojega prvega poslovnega leta po 31. decembru 2010.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

(3)  UL L 199, 21.7.2006, str. 33.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

Izboljšave mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani IASB www.iasb.org.

Izboljšave MSRP

Spremembe MSRP 1: Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Spremenita se 27. in 32. člen. Za 27.A členom se doda naslov ter 31.B in 39.E člen.

PREDSTAVLJANJE IN RAZKRIVANJE

27

MRS 8 se ne uporablja za spremembe računovodskih usmeritev, ki jih naredi podjetje, ko sprejme MSRP, ali se ne uporablja za spremembe teh usmeritev, dokler podjetje ne predstavi svojih prvih računovodskih izkazov v skladu z MSRP. Zato se zahteve MRS 8 za spremembe računovodskih usmeritev ne uporabljajo za prve računovodske izkaze podjetja v skladu z MSRP.

27A

Če v obdobju, ki ga zajemajo prvi računovodski izkazi v skladu z MSRP, podjetje spremeni svoje računovodske usmeritve ali uporabo izjem, ki jih zajema ta MSRP, razloži v skladu s 23. členom razlike med prvim medletnim računovodskim poročilom v skladu z MSRP in prvimi računovodskimi izkazi v skladu z MSRP ter posodobi uskladitve iz 24.(a) in (b) člena.

Uporaba predpostavljene vrednosti pri poslovanju, za katerega velja regulacija cen

31B

Če podjetje uporablja izjemo iz D.8B člena za poslovanje, za katerega velja regulacja cen, razkrije to dejstvo in podlago, na kateri so bile knjigovodske vrednosti določene v skladu s prejšnjimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli.

Medletna računovodska poročila

32

Če podjetje predstavi medletno računovodsko poročilo v skladu z MRS 34 za del obdobja, ki ga zajemajo njegovi prvi računovodski izkazi v skladu z MSRP, mora za uskladitev s 23. členom poleg zahtev MRS 34 izpolniti naslednje zahteve:

(a)

Če je podjetje predstavilo medletno računovodsko poročilo za primerljivo medletno obdobje predhodnega poslovnega leta, mora vsako tako medletno poročilo vključevati:

(i)

uskladitev njegovega lastniškega kapitala v skladu s prejšnjimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli ob koncu primerljivega medletnega obdobja z lastniškim kapitalom v skladu z MSRP na navedeni datum; ter

(ii)

uskladitev celotnega vseobsegajočega donosa v skladu z MSRP za to primerljivo medletno obdobje (za obravnavano leto in za poslovno leto do danega datuma). Izhodišče za navedeno uskladitev je celotni vseobsegajoči donos v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli za navedeno obdobje oziroma, če podjetje ni sporočilo tega celotnega donosa, poslovni izid v skladu s prejšnjimi splošno sprejetimi načeli.

(b)

Poleg uskladitev, ki jih zahteva (a), prvo medletno računovodsko poročilo podjetja v skladu z MRS 34 za del obdobja, ki ga zajemajo prvi računovodski izkazi v skladu z MSRP, vključuje uskladitve, opisane v 24.(a) in (b) členu (dopolnjeno s podrobnostmi, ki jih zahtevata 25. in 26. člen) ali sklicevanje na drug objavljen dokument, ki vključuje te uskladitve.

(c)

Če podjetje spremeni svoje računovodske usmeritve ali uporabo izjem, ki jih zajema ta MSRP, razloži spremembe v vsakem takšnem medletnem računovodskem poročilu v skladu s 23. členom in posodobi uskladitve iz (a) in (b).

DATUM UVELJAVITVE

39E

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, so bili dodani 27.A, 31.B in D.8B člen ter spremenjeni 27., 32., D.1(c) in D.8 člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti. Podjetja, ki so sprejela MSRP v obdobjih pred datumom uveljavitve MSRP 1 ali uporabljala MSRP 1 v prejšnjem obdobju, lahko uporabljajo spremembe D.8 člena za nazaj v prvem letnem obdobju po tem, ko sprememba začne veljati. Podjetje, ki uporablja D.8 člen za nazaj, to dejstvo razkrije.

Sprememba Dodatka D MSRP 1 – Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Spremenita se D.1(c) in D.8 člen in doda se D.8B člen.

D1

Podjetje lahko uporabi eno ali več naslednjih izjem:

(c)

predpostavljena vrednost (D.5–D.8-B člen);

Predpostavljena vrednost

D8

Podjetje, ki prvikrat uporablja MSRP, je lahko določilo predpostavljeno vrednost v skladu s prejšnjimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli za nekatera ali za vsa svoja sredstva in obveznosti z merjenjem po pošteni vrednosti na določen dan zaradi dogodka, kot je privatizacija ali začetna javna ponudba.

(a)

Če je datum merjenja dan prehoda na MSRP ali pred tem datumom, lahko podjetje uporabi takšno merjenje poštene vrednosti na podlagi dogodkov kot predpostavljeno vrednost v skladu z MSRP na dan takega merjenja.

(b)

Če je datum merjenja po datumu prehoda na MSRP, vendar v obdobju, ki ga zajemajo prvi računovodski izkazi v skladu z MSRP, se lahko merjenje poštene vrednosti na podlagi dogodkov uporabi kot predpostavljena vrednost, ko se dogodek zgodi. Podjetje te prilagoditve neposredno pripozna v zadržanem čistem dobičku (ali po potrebi drugi kategoriji lastniškega kapitala) na datum merjenja. Na datum prehoda na MSRP določi podjetje predpostavljeno vrednost, tako da uporabi merilo iz D.5–D.7 členov, ali meri sredstva in obveznosti v skladu z drugimi zahtevami tega MSRP.

D8B

Nekatera podjetja imajo v lasti opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva, ki se uporabljajo ali so se predhodno uporabljala pri poslovanju, za katerega velja regulacija cen. Knjigovodska vrednost takšnih postavk lahko vključuje zneske, ki so bili določeni v skladu s prejšnjimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli, vendar ne izpolnjujejo pogojev za kapitalizacijo v skladu z MSRP. V tem primeru se lahko podjetje, ki prvikrat uporablja MSRP, odloči, da bo uporabilo knjigovodsko vrednost takšne postavke v skladu s prejšnjimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli na dan prehoda na MSRP kot predpostavljeno vrednost. Če podjetje uporablja to izjemo za postavko, ni treba, da jo uporablja za vse postavke. Podjetje na datum prehoda na MSRP preveri oslabitev posamezne postavke, za katero se uporablja ta izjema, v skladu z MRS 36. Za namene tega člena velja za poslovanje regulacija cen, če se blago ali storitve zagotavljajo potrošnikom po cenah, ki jih določi organ, pooblaščen za določanje cen, in so cene za potrošnike zavezujoče ter so namenjene povrnitvi določenih stroškov, ki jih ima podjetje pri zagotavljanju reguliranega blaga ali storitev, ter doseganju določenega donosa. Določen donos je lahko minimalna vrednost ali razpon vrednosti ter ni nujno, da je fiksen ali zajamčen.

Spremembe MSRP 3 Poslovne združitve

Spremenijo se 19. člen, naslov pred 30. členom in 30. člen. Dodajo se 64.B, 64.C in 65A–65.E člen.

METODA PREVZEMA

Načelo merjenja

19

Prevzemnik za vsako poslovno združitev na datuma prevzema izmeri sestavine neobvladujočih deležev v prevzetem podjetju, ki so sedanji deleži v lastniškem kapitalu in dajejo njihovim lastnikom pravico do sorazmernega deleža v neto sredstvih podjetja v primeru likvidacije po:

(a)

pošteni vrednost ali

(b)

sedanjem sorazmernem deležu lastniških instrumentov v pripoznanih zneskih opredeljivih neto sredstev prevzetega podjetja.

Vse druge sestavine neobvladujočih deležev se izmerijo po poštenih vrednostih na datum prevzema, razen če MSRP ne zahtevajo druge podlage za merjenje.

Izjeme od načel pripoznavanja ali merjenja

Izjeme od načela merjenja

Plačilne transakcije na podlagi delnic

30

Prevzemnik v skladu z metodo MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic na datum prevzema izmeri obveznost ali kapitalski instrument v zvezi s plačilnimi transakcijami na podlagi delnic prevzetega podjetja ali nadomestitvijo plačilnih transakcij na podlagi delnic prevzetega podjetja s plačilnimi transakcijami na podlagi delnic prevzemnika. (Ta MSRP se nanaša na rezultat te metode kot „na tržni meri temelječo“ plačilno transakcijo na podlagi delnic.)

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

Datum uveljavitve

64B

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, so bili spremenjeni 19., 30. in B.56 člen ter dodana B.62A in B.62B člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti. Uporaba bi morala biti za naprej od datuma, ko je podjetje prvič uporabilo ta MSRP.

64C

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, so bili dodani 65.A–65.E členi. Podjetje uporablja navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti. Spremembe se uporabljajo za salde zneskov, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, ki izhajajo iz poslovnih združitev z datumom prevzema pred uporabo tega MSRP, kakor je bil izdan leta 2008.

Prehod

65A

Saldi zneskov, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, ki izhajajo iz poslovnih združitev z datumi prevzema pred prvo uporabo tega MSRP, kakor je bil izdan leta 2008, se ob prvi uporabi tega MSRP ne prilagodijo. 65.B–65.E členi se za te salde uporabljajo v naslednjem obračunskem obdobju. 65.B–65.E členi se ne uporabljajo za obračun saldov zneskov, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, ki izhajajo iz poslovnih združitev z datumi prevzema od prve uporabe tega MSRP, kakor je bil izdan leta 2008, naprej. V 65.B–65.E členih se poslovna združitev nanaša izključno na poslovne združitve z datumom prevzema pred uporabo tega MSRP, kakor je bil izdan leta 2008.

65B

Če sporazum o poslovni združitvi omogoča prilagoditev nabavne vrednosti združitve odvisno od prihodnjih dogodkov, prevzemnik vključi znesek prilagoditve v stroške združitve na dan prevzema, če je prilagoditev verjetna in je znesek mogoče zanesljivo izmeriti.

65C

Sporazum o poslovni združitvi lahko dovoljuje prilagoditve nabavne vrednosti združitve v odvisnosti od enega ali več prihodnjih dogodkov. Prilagoditev je lahko na primer odvisna od določene ravni dobička, ki je ohranjen ali dosežen v prihodnjih obdobjih, ali od ohranitve tržne cene izdanih instrumentov. Ob začetnem obračunu združitve je navadno mogoče oceniti znesek vsake prilagoditve ne da bi zmanjšali zanesljivost informacije, tudi če obstaja določena raven negotovosti. Če se dogodki v prihodnosti ne zgodijo ali je potreben popravek prilagoditve, se temu ustrezno prilagodi nabavna vrednost poslovne združitve.

65D

Če sporazum o poslovni združitvi predvideva takšno prilagoditev, pa se ta ne vključi v nabavno vrednost združitve ob začetnem obračunu združitve, če ni verjetna ali je ni mogoče zanesljivo izmeriti. Če takšna prilagoditev naknadno postane verjetna in se lahko zanesljivo izmeri, se dodatno upoštevanje šteje kot prilagoditev nabavne vrednosti združitve.

65E

V nekaterih okoliščinah mora prevzemnik pozneje še nekaj doplačati prodajalcu kot nadomestilo za padec vrednosti danih sredstev, izdanih kapitalskih instrumentov ali obveznosti, ki nastanejo oz. jih prevzame prevzemnik v zameno za oblast nad prevzetim podjetjem. To se zgodi npr., če je prevzemnik jamčil tržno ceno kapitalskih ali dolžniških instrumentov, izdanih kot del nabavne vrednosti poslovne združitve, in mora izdati dodatne kapitalske ali dolžniške instrumente za doseganje prvotno ugotovljene nabavne vrednosti. V takšnih primerih se ne pripozna povečanje nabavne vrednosti poslovne združitve. V primeru kapitalskih instrumentov se poštena vrednost dodatnega plačila pobota z enakim zmanjšanjem vrednosti, pripisane prvotno izdanim instrumentom. V primeru dolžniških instrumentov se dodatno plačilo šteje za zmanjšanje premije ali povečanje popusta pri prvi izdaji.

Napotki za uporabo

V Prilogi B se spremeni B.56 člen in dodajo se opomba k B.56 členu, naslov po B.62 členu ter B.62A in B.62B člen.

DOLOČANJE, KAJ JE DEL TRANSAKCIJE POSLOVNE ZDRUŽITVE (UPORABA 51. IN 52. ČLENA)

Prevzemnikova plačila na podlagi delnic, zamenjana za plačila, ki jih imajo zaposlenci prevzetega podjetja (uporaba 52.(b) člena)

B56

Prevzemnik lahko zamenja svoja plačila na podlagi delnic (1) (nadomestitvena plačila) za plačila, ki jih imajo zaposlenci prevzetega podjetja. Izmenjave delniških opcij ali drugih plačil na podlagi delnic v povezavi s poslovno združitvijo se obračunavajo kot spremembe plačil na podlagi delnic v skladu z MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic. Če prevzemnik nadomesti plačila prevzetega podjetja, je treba bodisi celotno bodisi del na tržni meri temelječega prevzemnikovega nadomestitvenega plačila vključiti v merjenje nadomestila, prenesenega v poslovni združitvi. V B.57–B.62 členih so napotki, kako določiti tržno mero.

Vendar v primerih, ko bi plačila prevzetega podjetja prenehala kot posledica poslovne združitve in če prevzemnik nadomesti ta plačila, ko tega ne bi smel, se vsa na tržni meri temelječa nadomestitvena plačila pripoznajo kot strošek plačila v računovodskih izkazih po združitvi v skladu z MSRP 2. To pomeni, da na tržni meri temelječa plačila ne smejo biti vključena v merjenje nadomestila, prenesenega v poslovni združitvi. Prevzemnik je zavezan nadomestiti plačila prevzetega podjetja, če je prevzeto podjetje ali njegovi zaposlenci sposobno izvršiti nadomestitev. Na primer, za namene uporabe tega napotka je prevzemnik zavezan nadomestiti plačila prevzetega podjetja, če nadomestitev zahtevajo:

(a)

pogoji sporazuma o prevzemu,

(b)

pogoji plačil prevzetega podjetja ali

(c)

veljavni zakoni ali predpisi.

S kapitalom poravnane plačilne transakcije na podlagi delnic s strani prevzetega podjetja

B62A

Prevzeto podjetje ima lahko neporavnane plačilne transakcije na podlagi delnic, ki jih prevzemnik ne zamenja za svoje plačilne transakcije na podlagi delnic. Te plačilne transakcije na podlagi delnic prevzetega podjetja so v primeru, da so zajamčene, del neobvladujočega deleža v prevzemnem podjetju in so izmerjene po tržni meri. Če niso zajamčene, se izmerijo po tržni meri, kot če bi bil datum prevzema datum podelitve v skladu z 19. in 30. členom.

B62B

Tržna mera nezajamčenih plačilnih transakcij na podlagi delnic je dodeljena neobvadujočemu deležu na podlagi razmerja dela pretekle odmerne dobe do celotne odmerne dobe ali izvirne odmerne dobe plačilne transakcije na podlagi delnic. Bilanca je dodeljena storitvi po združitvi.

Dodatek k spremembam MSRP 3

Spremembe drugih MSRP

MSRP 7    Finančni instrumenti: razkritja

Spremeni se 44.B člen in doda se 44.K člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

44B

Z MSRP 3 (kakor je bil popravljen leta 2008) se črta 3.(c) člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali pozneje. Če podjetje uporabi MSRP 3 (popravljen 2008) za zgodnejše obdobje, mora ta sprememba veljati tudi za tako zgodnejše obdobje. Vendar se sprememba ne uporablja za zneske, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, ki izhajajo iz poslovnih združitev z datumom prevzema pred uporabo MSRP 3 (popravljen leta 2008). Namesto tega podjetje obračuna takšne zneske v skladu s 65.A–65.E členi MSRP 3 (kakor je bil spremenjen leta 2010).

44K

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 44.B člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

MRS 32    Finančni instrumenti: predstavljanje

Spremeni se 97.B člen in doda se 97.G člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

97B

Z MSRP 3 (kakor je bil popravljen leta 2008) se črta 4.(c) člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali pozneje. Če podjetje uporabi MSRP 3 (popravljen 2008) za zgodnejše obdobje, mora ta sprememba veljati tudi za tako zgodnejše obdobje. Vendar se sprememba ne uporablja za zneske, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, ki izhajajo iz poslovnih združitev z datumom prevzema pred uporabo MSRP 3 (popravljen leta 2008). Namesto tega podjetje obračuna takšne zneske v skladu s 65.A-65.E členi MSRP 3 (kakor je bil spremenjen leta 2010).

97G

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 97.B člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

MRS 39    Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje

Spremeni se 103.D člen in doda se 103.N člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

103D

Z MSRP 3 (kakor je bil popravljen leta 2008) se črta 2.(f) člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali pozneje. Če podjetje uporabi MSRP 3 (popravljen 2008) za zgodnejše obdobje, mora ta sprememba veljati tudi za tako zgodnejše obdobje. Vendar se sprememba ne uporablja za zneske, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, ki izhajajo iz poslovnih združitev z datumom prevzema pred uporabo MSRP 3 (popravljen leta 2008). Namesto tega podjetje obračuna takšne zneske v skladu s 65.A–65.E členi MSRP 3 (kakor je bil spremenjen leta 2010).

103N

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 103.D člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

Spremembe MSRP 7    Finančni instrumenti: razkritja

Doda se 32.A člen. Spremenijo se 34. člen in 36–38. členi. Doda se 44.L člen.

NARAVA IN OBSEG TVEGANJ, KI IZHAJAJO IZ FINANČNIH INSTRUMENTOV

32A

Zagotavljanje kvalitativnih razkritij v okviru kvantitativnih razkritij uporabnikom omogoča, da povežejo zadevna razkritja in tako sestavijo celotno sliko narave in obsega tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. Povezanost med kvalitativnimi in kvantitativnimi razkritji prispeva k razkritju informacij na način, ki bolje omogoča uporabnikom, da ocenijo izpostavljenost podjetja tveganjem.

Kvantitativna razkritja

34

Za vsako vrsto tveganja, ki izhaja iz finančnih instrumentov, podjetje razkrije:

(a)

pregled kvantitativnih podatkov o svoji izpostavljenosti zadevnemu tveganju na koncu obdobja poročanja. To razkritje temelji na informacijah, notranje zagotovljenih ključnemu poslovodnemu osebju podjetja (v skladu z MRS 24 Razkrivanje povezanih strank), na primer upravnemu odboru podjetja ali glavnemu izvršnemu direktorju;

(b)

razkritja, zahtevana v 36.–42. členih, če niso razkrita že v skladu z (a);

(c)

koncentracije tveganj, če niso razvidne iz razkritij v skladu z (a) in (b).

Kreditno tveganje

36

Podjetje razkrije ločeno po razredih finančnih instrumentov:

(a)

znesek, ki najbolj natančno odraža njegovo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na koncu obdobja poročanja, brez upoštevanja morebitnega zavarovanja s premoženjem, ki ga ima, ali drugih izboljšav kreditne kvalitete (npr. pogodb o pobotu, ki niso upravičene do izravnave v skladu z MRS 32); to razkritje se ne zahteva za finančne instrumente, katerih knjigovodska vrednost najbolje predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju;

(b)

opis zavarovanja s premoženjem, ki ga ima podjetje v posesti kot jamstvo, in drugih izboljšav kreditne kvalitete ter njihovega finančnega učinka (npr. merjenje obsega, v katerem zavarovanje s premoženjem, ki ga ima podjetje v posesti kot jamstvo, in druge izboljšave kreditne kvalitete zmanjšujejo kreditno tveganje) glede na znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju (ali je razkrito v skladu z (a) ali predstavljeno s knjigovodsko vrednostjo finančnega instrumenta);

(c)

informacije o kreditni kvaliteti finančnih sredstev, ki niso niti prekoračila zapadlosti v plačilo niti niso oslabljena;

(d)

[Izbrisano]

Finančna sredstva, ki so prekoračila zapadlost v plačilo ali so oslabljena

37

Podjetje razkrije ločeno po razredih finančnih instrumentov:

(a)

analizo starosti finančnih sredstev, ki so na datum poročanja prekoračila zapadlost v plačilo, niso pa oslabljena, in

(b)

analizo finančnih sredstev, za katera je bilo posamično ugotovljeno, da so oslabljena na koncu obdobja poročanja, vključno z dejavniki, ki jih je podjetje upoštevalo pri ugotavljanju njihove oslabljenosti;

(c)

[Izbrisano]

Zavarovanje s premoženjem in druge pridobljene izboljšave kreditne kvalitete

38

Kadar podjetje pridobi finančna ali nefinančna sredstva v obravnavanem obdobju s priposestvovanjem zavarovanja s premoženjem, ki ga ima kot jamstvo, ali z zatekanjem k drugim kreditnim izboljšavam (npr. h garancijam), in taka sredstva izpolnjujejo kriterije pripoznavanja v drugih MSRP, podjetje za takšna sredstva, ki jih ima na datum poročanja, razkrije:

(a)

vrsto in knjigovodsko vrednost sredstev ter

(b)

kadar sredstev ni mogoče takoj pretvoriti v gotovino, svoje usmeritve v zvezi s prodajo takih sredstev ali njihovo uporabo v okviru svojega poslovanja.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

44L

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil dodan 32.A člen in spremenjeni 34. člen in 36–38. členi. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Spremembe MRS 1    Predstavljanje računovodskih izkazov

Pred 106.a členom se doda naslov. Člen 106 se spremeni. Za 106.a členom se dodata naslov in 106.A člen. Člen 107 se spremeni. Doda se 139.F člen.

SESTAVA IN VSEBINA

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

Informacije, ki se predstavijo v izkazu sprememb lastniškega kapitala

106

Podjetje predstavi izkaz sprememb lastniškega kapitala, kakor se zahteva v 10. členu. Izkaz sprememb lastniškega kapitala vključuje naslednje informacije:

(a)

celotni vseobsegajoči donos v obravnavanem obdobju, kjer so celotni zneski, pripisani lastnikom obvladujočega podjetja in neobvladujočemu deležu, prikazani ločeno,

(b)

za vsako sestavino lastniškega kapitala učinke uporabe za nazaj ali spremembe za nazaj, pripoznane v skladu z MRS 8, in

(c)

[Izbrisano]

(d)

za vsako sestavino lastniškega kapitala uskladitev knjigovodske vrednosti na začetku in na koncu obdobja, kjer je ločeno predstavljena vsaka sprememba, ki izhaja iz:

(i)

poslovnega izida,

(ii)

drugega vseobsegajočega donosa; ter

(iii)

transakcij z lastniki, z ločenim prikazom prispevkov lastnikov in razdelitev lastnikom ter sprememb deležev v lastniškem kapitalu v odvisnih podjetjih, ki ne povzročijo izgube obvladovanja.

Informacije, ki se predstavijo v izkazu sprememb lastniškega kapitala ali pojasnilih

106A

Podjetje za vsako sestavino lastniškega kapitala bodisi v obrazcu izkaza sprememb lastniškega kapitala bodisi v pojasnilih predstavi analizo drugega vseobsegajočega donosa po postavkah (glej 106.(d)(ii) člen).

107

Podjetje bodisi v izkazu sprememb lastniškega kapitala bodisi v pojasnilih predstavi vrednost dividend, izplačanih lastnikom kapitala v obravnavanem obdobju, in ustrezen znesek dividend na delnico.

PREHOD IN DATUM UVELJAVITVE

139F

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, sta bila spremenjena 106. in 107. člen ter dodan 106.A člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

Prehodne zahteve za spremembe na podlagi MRS 27    Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi

Spremembe MSRP

MRS 21    Vplivi sprememb deviznih tečajev

Spremeni se 60.B člen in doda se 60.D člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

60B

Z MRS 27 (kakor je bil spremenjen leta 2008) so bili dodani 48.A–48.D členi in spremenjen 49. člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali pozneje. Če podjetje uporabi MRS 27 (spremenjen leta 2008) za zgodnejše obdobje, morajo te spremembe veljati tudi za tako zgodnejše obdobje.

60D

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 60.B člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

MRS 28    Finančne naložbe v pridružena podjetja

Spremeni se 41.B člen in doda 41.E člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

41B

Z MRS 27 (kakor je bil spremenjen leta 2008) so spremenjeni 18., 19. in 35. člen ter dodan 19.A člen. Podjetje uporablja spremembo 35. člena za nazaj in spremembe 18., 19. in 19.A člena za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali pozneje. Če podjetje uporabi MRS 27 (spremenjen leta 2008) za zgodnejše obdobje, morajo te spremembe veljati tudi za tako zgodnejše obdobje.

41E

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 41.B člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo pred 1. julijem 2010, ta podatek razkrije.

MRS 31    Deleži v skupnih podvigih

Spremeni se 58.A člen in doda 58.D člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

58A

Z MRS 27 (kakor je bil spremenjen leta 2008) sta spremenjena 45. in 46. člen ter dodana 45.A in 45.B člen. Podjetje uporablja spremembo 46. člena za nazaj in spremembe 45., 45.A in 45.B člena za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali pozneje. Če podjetje uporabi MRS 27 (spremenjen leta 2008) za zgodnejše obdobje, morajo te spremembe veljati tudi za tako zgodnejše obdobje.

58D

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 58.A člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo pred 1. julijem 2010, ta podatek razkrije.

Spremembe MRS 34    Medletno računovodsko poročanje

VSEBINA MEDLETNEGA RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Pomembni poslovni dogodki in transakcije

15

Podjetje vključi v svoje medletno računovodsko poročilo razlago poslovnih dogodkov in transakcij, ki so pomembni za razumevanje sprememb finančnega stanja in dosežkov podjetja po zadnjem letnem obdobju poročanja. Z informacijami, ki so bile razkrite v zvezi s temi poslovnimi dogodki in transakcijami, se posodobijo zadevne informacije, predstavljene v zadnjem letnem računovodskem poročilu.

15A

Uporabnik medletnega računovodskega poročila podjetja ima dostop tudi do zadnjega letnega računovodskega poročila tega podjetja. Zato ni treba, da so v pojasnilih medletnega računovodskega poročila razmeroma nepomembne posodobitve informacij, ki so bile sporočene v pojasnilih zadnjega letnega računovodskega poročila.

15B

V nadaljevanju je naveden seznam poslovnih dogodkov in transakcij, za katere se, če so pomembni, zahtevajo razkritja. Seznam ni popoln.

(a)

delni odpisi zalog do čiste iztržljive vrednosti in razveljavitev takega odpisa;

(b)

pripoznanje izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev ali drugih sredstev ter razveljavitev take izgube zaradi oslabitve;

(c)

razveljavitev vseh rezervacij stroškov prestrukturiranja;

(d)

prevzemi in odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev;

(e)

obveze za nakup zemljišč, zgradb in opreme;

(f)

poravnave pravd;

(g)

popravilo napak iz preteklih obdobij;

(h)

spremembe poslovnih ali gospodarskih razmer, ki vplivajo na pošteno vrednost finančnih sredstev in finančnih obveznosti podjetja, ne glede na to, ali so ta sredstva ali obveznosti pripoznana po pošteni ali odplačni vrednosti;

(i)

neodplačevanje posojila ali kršitev posojilne pogodbe, ki ob koncu obdobja poročanja ali pred tem ni odpravljena;

(j)

transakcije med povezanimi strankami;

(k)

transferji med ravnmi hierarhije poštene vrednosti, ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti finančnih instrumentov;

(l)

spremembe razvrstitve finančnih sredstev kot rezultat spremembe namena ali uporabe teh sredstev; ter

(m)

spremembe pogojnih obveznosti ali pogojnih sredstev.

15C

Posamezni MSRP dajejo napotke glede zahtev po razkritju za več postavk, navedenih v 15.B členu. Če je poslovni dogodek ali transakcija pomembna za razumevanje sprememb finančnega položaja ali dosežkov podjetja od zadnjega letnega poročevalskega obdobja, mora medletno računovodsko poročilo zagotoviti razlago in posodobitev zadevnih informacij, vključenih v računovodske izkaze zadnjega letnega obdobja poročanja.

16–18

[Izbrisano]

Druga razkritja

16A

Poleg razkritja pomembnih poslovnih dogodkov in transakcij v skladu s 15.–15.C členi mora podjetje v pojasnila svojih medletnih računovodskih izkazov vključiti naslednje informacije, če niso razkrite drugje v medletnem računovodskem poročilu. Informacije je treba običajno sporočiti za poslovno leto do danega datuma.

(a)

izjavo, da so bile v medletnih računovodskih izkazih uporabljene iste računovodske usmeritve in metode izračunavanja kot v zadnjih letnih računovodskih izkazih, ali – če so se usmeritve ali metode spremenile – opis narave in posledic spremembe;

(b)

pojasnjevalne razlage o sezonskosti ali konjunkturnosti medletnega poslovanja;

(c)

naravo in znesek postavk, ki vplivajo na sredstva, obveznosti, lastniški kapital, čisti dobiček ali denarne tokove in so zaradi svoje narave, obsega ali pojavitve nenavadne;

(d)

naravo in znesek sprememb ocen zneskov, o katerih je poročalo v prejšnjih medletnih obdobjih tekočega poslovnega leta, ali sprememb ocen zneskov, o katerih je poročalo v prejšnjih poslovnih letih.

(e)

izdaje, ponovne odkupe in izplačila dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev;

(f)

plačane dividende (agregatno ali na delnico) ločeno za navadne in druge delnice;

(g)

naslednje odseke informacij (v medletnem računovodskem poročilu podjetja se zahteva razkritje informacij po odsekih samo, če MSRP 8 Poslovni odseki zahteva, da podjetje razkrije informacije po odsekih v svojih letnih računovodskih izkazih):

(i)

prihodki od zunanjih strank, če so vključeni v merilo poslovnega izida odseka, ki ga pregleda vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, ali se mu ti podatki redno sporočajo kako drugače;

(ii)

prihodki od poslov z drugimi odseki, če so vključeni v merilo poslovnega izida odseka, ki ga pregleda vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, ali se mu ti podatki redno sporočajo kako drugače;

(iii)

merilo poslovnega izida odseka;

(iv)

bilančna vsota, za katero je bila izvedena pomembna sprememba glede na znesek, razkrit v zadnjih letnih računovodskih izkazih;

(v)

opis razlik v primerjavi z zadnjimi letnimi računovodskimi izkazi na osnovi delitve na odseke ali na osnovi meritev poslovnega izida odseka;

(vi)

uskladitev celotnih meritev poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, s poslovnim izidom podjetja pred stroški obdavčitve (davčni prihodki) in ustavljenim poslovanjem. Če pa podjetje na odseke, o katerih se poroča, razporedi postavke, kot so davčni stroški (davčni prihodki), lahko podjetje uskladi celoten znesek meritev poslovnega izida odseka s poslovnim izidom podjetja po teh postavkah. Pomembne usklajevalne postavke je treba določiti posebej in so opisane v uskladitvi;

(h)

dogodke po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v računovodskih izkazih za medletno obdobje;

(i)

posledice sprememb ustroja podjetja v medletnem obdobju, tudi poslovnih združitev, pridobivanja ali izgube obvladovanja odvisnih podjetij in dolgoročnih finančnih naložb, prestrukturiranja in ustavljenega poslovanja. V primeru poslovnih združitev podjetje razkrije informacije, ki jih je treba razkriti v skladu z MSRP 3 Poslovne združitve.

(j)

[Izbrisano]

DATUM UVELJAVITVE

49

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen 15. člen, dodani 15.A–15.C členi in 16.A člen ter izbrisani 16.–18. členi. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Sprememba OPMSRP 13    Programi zvestobe kupcev

Doda se 10.A člen.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

10A

Z Izboljšavami MSRP, ki so bile izdane maja 2010, je bil spremenjen AG2. člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi to spremembo za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Dodatek

Napotki za uporabo

Spremeni se AG2. člen.

AG2

Podjetje lahko oceni pošteno vrednost nagradnih dobropisov s sklicevanjem na pošteno vrednost dobropisov, po kateri bi bili lahko vnovčeni. Poštena vrednost nagradnih dobropisov upošteva, kot je ustrezno:

(a)

znesek popustov ali spodbud, ki bi bili drugače ponujeni strankam, ki niso dobile nagradnih dobropisov od začetne prodaje; in

(b)

delež nagradnih dobropisov, za katere se ne pričakuje, da jih bodo stranke vnovčile.

Če lahko stranke izbirajo med vrsto različnih dobropisov, bo poštena vrednost nagradnih dobropisov odražala poštene vrednosti vrste razpoložljivih dobropisov, ki se tehta v razmerju s pogostnostjo, s katero bo po pričakovanjih izbran posamezen dobropis.


(1)  Izraz „plačila na podlagi delnic“ iz B.56–B.62 členov se nanaša na zajamčene ali nezajamčene plačilne transakcije na podlagi delnic.


Top