Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Uredba (EU) št. 437/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj glede upravičenosti posegov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/1


UREDBA (EU) št. 437/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. maja 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj glede upravičenosti posegov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 178 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za izboljšanje gospodarske in socialne kohezije Unije je treba podpreti omejene posege za prenovo obstoječih stanovanjskih zgradb v državah članicah, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004 ali pozneje. Navedeni posegi se lahko izvajajo pod pogoji iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj (3).

(2)

Izdatki bi se morali načrtovati v okviru projekta celostnega urbanega razvoja ali prednostne osi za območja, ki se srečujejo s fizičnim poslabšanjem in družbeno izključenostjo ali pa jim to dvoje grozi. Zaradi jasnosti bi bilo treba poenostaviti pogoje, pod katerimi se lahko izvajajo posegi na stanovanjskem področju na mestnih območjih. V ta namen bi bilo treba pri načrtovanju izdatkov za posege na stanovanjskem področju upoštevati različne parametre, ne glede na vir financiranja. Poleg tega bi se morali upoštevati kot upravičeni samo izdatki za posege glede obstoječih zgradb.

(3)

Stanovanjske razmere so v več državah članicah za marginalizirane skupnosti, ki živijo na mestnih ali podeželskih območjih, odločilni dejavnik vključenosti. Zato je treba upravičene izdatke za posege na stanovanjskem področju v vseh državah članicah razširiti na skupnosti, ki živijo na mestnih ali podeželskih območjih.

(4)

Ne glede na to, ali se skupnosti nahajajo na mestnih ali podeželskih območjih, bi se morali zaradi izredno slabe kakovosti njihovih stanovanjskih razmer upoštevati kot upravičeni tudi izdatki za prenovo ali nadomestitev obstoječih stanovanjskih objektov, vključno z novozgrajenimi stanovanjskimi objekti.

(5)

V skladu z Načelom št. 2 Skupnih temeljnih načel o vključevanju Romov, ki jih je Svet ponovil v svojih Sklepih o vključevanju Romov z dne 8. junija 2009, posegi na stanovanjskem področju, osredotočeni na posebno skupino, ne bi smeli izključevati drugih ljudi s podobnimi socialno-gospodarskimi okoliščinami.

(6)

Da bi omejili tveganje segregacije bi bilo treba v skladu z Načelom št. 1 navedenih skupnih temeljnih načel izvajati posege na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti v okviru celostnega pristopa, ki vključuje zlasti ukrepe na področju izobraževanja, zdravja, socialnih zadev, zaposlovanja in varnosti ter ukrepe zoper segregacijo.

(7)

Za sprejetje seznama meril, potrebnih za določitev območij, ki se srečujejo s fizičnim poslabšanjem in družbeno izključenostjo ali jim to dvoje grozi, in sprejetje seznama upravičenih posegov bi bilo treba zagotoviti enotne pogoje izvajanja. Člen 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da se pravila in splošna načela, ki se nanašajo na mehanizme, s katerimi države članice nadzirajo Komisijo pri izvajanju izvedbenih pooblastil, vnaprej določijo z uredbo, sprejeto v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Do sprejetja takšne uredbe in da bi preprečili motnje zakonodajnega delovanja Unije, bi se morale še naprej uporabljati določbe Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(8)

Uredbo (ES) št. 1080/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1080/2006 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izdatki za stanovanjske objekte, razen za energetsko učinkovitost in uporabo energije iz obnovljivih virov iz odstavka 1a, so upravičeni v naslednjih primerih:

(a)

za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje, in v okviru pristopa celostnega urbanega razvoja za območja, ki se srečujejo s fizičnim poslabšanjem in družbeno izključenostjo ali jim to dvoje grozi;

(b)

za vse države članice le v okviru celostnega pristopa za marginalizirane skupnosti.

Za izdatke za stanovanjske objekte se dodeli največ 3 % sredstev ESRR za zadevne operativne programe ali 2 % skupnih sredstev ESRR.

2a.   Za namene točk (a) in (b) odstavka 2, vendar brez poseganja v drugi pododstavek tega odstavka, se izdatki omejijo na enega od naslednjih posegov:

(a)

prenova skupnih delov obstoječih večdružinskih zgradb;

(b)

prenova in sprememba rabe obstoječih zgradb, katerih lastniki so javni organi ali neprofitni subjekti in so namenjene za uporabo kot stanovanjski objekti za gospodinjstva z nizkim prihodkom ali ljudi s posebnimi potrebami.

Za namene točke (b) odstavka 2 posegi lahko vključujejo prenovo ali nadomestitev obstoječih stanovanjskih objektov.

Komisija sprejme seznam meril, potrebnih za določanje območij iz točke (a) odstavka 2 in seznam upravičenih posegov v skladu s postopkom iz člena 103(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 19. maja 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Mnenje z dne 5. novembra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 26. aprila 2010.

(3)  UL L 210, 31.7.2006, str. 1.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


Top